sri18.PDF

PARADOX SRI-18 instrukcja

Proszę tu polska wersja


I V. SPRIT
E [/|0DUŁ RN " I8
S
PRoGRAMoWALNYYJŚC|oVVY
W
INSTRUKCJA
INSTALACJI
I PROGRAMOWANIA

soLID

SECURnTY

ozog4 arszawa,rójecka te|.022) 68 0 06,659 200'aks ew.O0
W
u|.
G
77, (
66
2 fw2

CHARAKTERYSTYKA
p
S
Moduł R|-18 ołączonyentra|ąSPRIT x8z apewniaogate
zc
E
7
b
mozliwości
a utomatyzacjl
u rządzeń c hr ononym biekcie.
w
l
o
j est
Sterowanierzqdzeń zaleznione o d r óżnorodnych
u
u
s ytuacji
dzięki r odza-jom ( czasowe z darzeniowe)' ypom ogi2
w yjŚć
l ulr
2t
|
ki d |az aprogramowanych ( ,,LUB''Ibo' 'l')' 1 6 w yjściom
z darzeń
a
( zwierajqcym tanie kiywnymo m asy) raz2
tranzystorowym
WS
a
o
d
p rzekaŹnikowym N O/NC.
wyjściom
t ypu
Przykładami oz|iwychastosowań ogą b yć: s terowanie
m
z
m
wejśó adajnikówo m onitorowania
n
d
a |armÓw rogąr adiową
d
albo o bsługa lementów skaźnikowych
e
w
t ablic s ynoptycznych
wizualizujących s ystemu larmowego'
s tan
a
(
p
Warunki ktywacji zwarcieo m asy) rogramuje d |ak aidego
a
d
s ię
D
z w yjśÓddzielnie. la w yjśó z darzeniowego ogQ ne u Wo
t ypu
m
o
p ojedynczego
z|ędniać ystąpienie
W
z darzenia k omblnacjio 8
l ub
d
zdarzeń'J eślia ktywacja anegow yjścia a n astąpióp rzy
d
m
j ednegozprzewldzianych
wystqpieniu n ajmniej
co
z darzeń,o s tot
Suje ię d lat egow yjścia
s
| ogikę , ,LUB''' ogiki ,l'' zyłva
t ypu
L
s lę
,u
przya ktywacji c hwlIiÓWnoczesnego
w
r
w ystąpienlaszystkich
w
z aprogramowanych
z darzeń'
Podobnie kreś|a w arunki ezaktywacji.ezaktywac1a
o
s ię
d
D
m oze
następowaĆ
t akze p o u ptywie aprogramowanego
z
c zasu, n ie
zaleŻnle d t ego' c zy w arunkia ktywacji ą w d a|szym iqgu
o
s
c
j ako
spełnione, t eżn ie.N a|ezy ówczas definiowaó
c zy
w
z
w yjście
typuc zasowegoraZ aprogramować
oZ
o dpowledni a ktywacji.
c zas
p
Ta w łaściwość
z najduje astosowanie rzy p odtqczeniu yjśÓ
z
w
modutu Rl-18 o n ada1nika,
S
d
S łużącegom onitorowania
do
a |armówd rogą adiową.
r

DANE TECHNICZNE
2 W y]ścia
z t ranzystorami W yjścia , ,otwarty
l locy
t ypu
k olektor',
(PGIM1 P GM2)
+
o o bciQZalnosci 00 n rA'
do3

p
2 w 1'jściarzekaŹniowe
k
(PGM17+ P GlVllS)

Wyjścja , ,otwarty
t ypu
k olektor,'
(
^Vierajqce m aSy biegunajemnego)
do
u
o o bciqża|nosci 0 m A.
do3
Jednobiegunowe yJŚciaZo]owane
W
i
^ nhĆiei^|n^ś.i.I^ Ą A

p
Prąd asi|aniarzekaźnika: A
z
50 m
Napięcie asiIania
z

METODY PROGRAMOWANIA
p
Dostępd o p rogramowaniaymaga odania -cyfrowego
W
4
k odu
j est
Wp
instaIatora. rzypadku
z agublenia i nsta|atora
k odu
m oż|iwy
powrÓtd o W artości
f abrycznych odułu. prowadzanie
m
W
d anych
jestz b|iŹone s posobu rogramowania E SPRIT.rogram
p
do
c entral
P
p
(
wplsany o m odułuRl-18 ozostaje j egop amięciEEPROM)
d
S
W
p
nawet o o dłqczeniu
z asiIania.
Na c zasp rogramowaniam odułuR|-18 a|ezy dłączyĆ
od
S
n
o
z łącze
szeregoweo c entra|i razp odłqczyć
d
o
k |awiaturę
E sprit 16' 6 26
6
|ub6 33 ( słuzq o t ego p ierwsze z aciskil istwy a m odule
d
4
n
p rogramowania
p
SRl1 8).R ozpoczęcie
n astępujeo W pisaniu:
( domyś|nie
+
i
1 818)]
IENTER] [ kod nStalatora

5, E wentua|ne,
n astępneanen a|ezy prowadzać
d
W
z aczynĄąc
od p unktu .
2
p rogramowania
po
Zakończenie
n astępuje n aciśnięciu
[ CLEAR]

4) \t-

Pobórp rądu

P
Uwaga: o w łaczeniu
z asjlania yjścia
w
z najduje ię W S tanie
S
nieaktywnym.

( adresy 00+003)
Programowanie
d ziesietne-cyfrowe
2
0
( domyś|nie- Kqd i nstalatora
1 818)
adresy 00+001
0
( domyś|nie
Kodu zytkownika
4 747)
adresy 02+003
0
Danew pisuje ię d wucyfrowo.
s
N alezy Źylvać|awiszy z akresu
u
k
z
c
a
[1] + [ 10] [ 10] o dpowiadayfrze0 ). P od n iŻszymidresami
Zapis}ryVane wiep ierwsze yfryk odów.
sq d
c
p
Kod i nstaIatoraapewnia ełny ostępd o p rogramowania.
Z
d
Kodu zytkownika o graniczone
ma
u prawnienia.
+
1. N aciśnij
I ENTER] [ kodI nstaIatora],
Zacznie igaó lawiszENTER].
k
m
|
(
2. W pisz3 c yfrya dresu 000+003).
2
3. W pisz c yfry ziesiętne
d
d anych.
4. N aciśnięcie
s kasuje, I ENTER]
z apisze ane.
a
d
[ CLEAR]

DIa w yjśĆ
t ypU c zaSowego ie w ystępuje graniczenieiczby
n
o
I
j ak
zdarzeń,kładajqcych n a w arunki ktylvacjiyjść, w p rzy.
s
s ię
a
w
padku yjść z darzeniowego.
w
t ypu

14 wryjść
tranzystorowych
(PGN{3P GN416)
+

2' P ołączyćoduł Rl'18z c entra|ąsprit a p omocą pecjal
m
S
E
z
s
( dostarczanego z
nego k ablad o t ransmisji zeregowej
s
w raz
mod łem)ak ończonegobustronn p oczwórnymi
z
u
o
ie
z łączami'
j est
p
j est
.Jeżeliotrzebnych w ięcej yjść t o m oż|iwe ł ańcuw
P GM
(
ł
chowe ączenieie|u odułówR|-18i e wentua|nie
w
m
S
d rukarki
ESPRINT).
p rzezS R|.18o bwodów a|eca ię
s
Do z asi|ania terowanych
Z
S
uzycie z asilaczaz ewnętrznego o dpowiedniejbciqża|ności'
o
o
Wykorzystujqc
z asi|acz ewnętrznya|ezy jemnez aciski A UX
Z
n
u
modułuS R|.18 p ołączyó u jemnymw yjściem asi|acza
z
z
( patrz:
p
ZeWnętrznego S chematy ołqczeń).

- 3 0 m Ak aŹde zywaney1ście
u
w
tranzystorowe;
- 3 0 m Ak ażda ołqczona m odułu
d
do
SRI-18lawiatura
k
- p rąd ykorzyswany
p rzezkazde
W
z v ry.1śó

INSTA./.CIA
( patrz: chematy ołączeń):
p
Na|eży
S
t' z Ąąćz woręerĄacą k ołkÓw ESET najdu1ących g Órnej
z
z
R
z
s ięW
p
częŚci m odułu R|-1B'N ajlepiej ozostawićworęz ałoŻoną,
S
z
tylkon a1 eden k otków. apobiegnie p rzypadkowemu
z
Z
to
s ka.
z
sowaniu aprogramowanych
d anych p rzypadkuatkowitego
w
c
zaniku asilania.
z
|V.EsPRlTsR|-1.8 PR1GRAM1WALNY
M\DUŁWJŚct^W

strana z 7
L

(
P rogramowanie
k lawiszamiaclresv 04+016)
0
W t rybiep rogramowania p odać -cyfrowo
p ozqdanydres.
n a|ezy
3
a
p
Następn|eokonuje ie w yboru pcjip rzezn aciskanie rzyd
s
o
plsanych m k lawiszy aktuaInytan W yboru kreślony
(
j est
i
S
o
p o d ś w i e t l e n io d p o w i e d n i c h a w i s z y ) 'E N T E R z a p i s u j e
em
kI
I
]
wprowadzone I CLEAR]ończyrybp rogramowania.
d ane.
k
t
g rupowe
Programowanie
Przebieganon astępujqco
o
+
1. N aciŚn1ENTER] l kodl nsta|atora]7].
+[
I
Zaczną igaĆENTER][ 2ND]
m
i
|
p
2, W pisz c ytry rogramowanej ( 00+17).
2
s ekcji
Zaświeci [ ENTER]w yłqczony
s lę
a
z ostanie2ND].
[
p rogramu1ących
3. W pisz1 5 c yfrd anych
s ekcję.
p
Us'lyszyszon k Iawiatury otwierdzajqcy
t
z aplsanied anych
p
biezqcej ekcji.J ednoczenieaStępuje rzejścieo p ros
n
d
gramowania
k olejnejekcji.
s
j est
Wybranieowolnej
d
s ekcji ożIiwe p o n aciśnięciu
m
I CLEAR]
(
lub I ENTER]zacznq igaĆ ENTER] t 2ND]). a|ejn a|ezy
m
i
D
I
postępować
z godnie p unktem. N aciśnięcie
Z
2
k
[ CLEAR]ończy
pr0gram0wante.
p
(
3-cvfrowe rogtamowanie
d ziesiętneadresv 18+107)
0
Adresy d anep odaje ię 3 -cyfrowo:
i
s
1' N aciśnij
+
i
I ENTER] [ kod nstaIatora].
Z a c z n q m l g aE N T E R [ 2 N D ] .
ć
i]
|
(
2. W pisz c yfry dresu 018+107).
3
a
3. W pisz c y.fryanych lat egoa dresu.
3
d
d
4. N aciŚnięcie
s kasuje, I ENTER]
a
z apisze ane.
d
I CLEAR]
5, E wentualne
n astępneanen a|ezy prowadzaó
d
w
z aczynając
od
punktu .
2
p
p
Zakończenierogramowaniastępujeo n aciśnięciCL EAR].
an
u[
PROCRAMOWANIE
p
W r amach rogramowania
n a|eży:
1. o kteś|ić
z darzenieubz aktesz darzeń ktywuj4cychGM:
|
a
P
Przvklad:
Adres
0t8: - /-/G rupa darzeń ktywujqcych ( lista x)
z
a
P G|V|1 3
019:- /-/-,,Dolny''
k od z zakresuk odówa k\łv. GM1
P
020: / -/-,,Górny'' k odz z akresu odÓw ktyw' GM1
k
a
P
* C entrale o programowaniem ersji d 3 0 A
z
ww
o

. W ybierz łaściwq k odów Z darzeń patrz: a|szac zęśó
w
(
| istę
d
instrukcji)j. t ę' Z k tÓrej k orzysta programowanie
t
o
c entraIi
potączonej odułem
zm
S Rl-18.
W o parciuo | istęw ybierz od l ub z akres k olejnych odów
k
k
zdarzeń, tórem ajqa ktywowaóGM.L iczba olejnychdarzeń
k
P
k
z
aktyrrvujacych j est z aleznao d w ybranego
P GM
t rybu d ezakp
tywacji( dezaktywacja
n astępuje o z aistnieniu kreś|onego
o
l ub
zdarzenia p o u ptyr,vie
z aprogramowanego
c zasu).
Przy t rybie z darzeniowymybrać oŻnam aksymalnie
w
m
8
kolejnych
z darzeń'
Przy rybie zasowymiez achodzigraniczenie w ybieranych
t
c
n
o
l iczby
z
kodów darzeń' uszą nej ednakbyćdarzeniami
M
o
z
k o|ejnymi.

p rogramu1e
I isty
d
c
|
" W p rzypadku 3 ( patrz:alsza zęśónstrukcji)
sie g rupę darzeń'eŹeli entra|a ykorzyslLr1e l istęn ie
z
J
c
w
i r'na
na|eŹyypełniaÓ a dresu'
w
t ego
(Tzn: 0 18: [ 2ND] [ 2ND] [ 2ND]G rupaz tlarzeń ktw' P GM1 ( Iista *))
a
3
/
/
+Centrale a proEUR ] ranowanie]nw ersji d 3 a 0
Z
w
o

Uwaga: ystąpienie
W
d owolnego z darzeń w ybranego
ze
z
z akresLt
p
kodówz darzeń owodowaóędzie ktywacjęyjŚcia.
b
a
w
l!. O kreś|ić. b edzie ezaktvwowało
co
d
w viście GM:
P
Przvkład:
Adres

021:- /-/-Grupazdarzeń d ezaktyw.
P GM1( lista ')
3
022:- /-/-,,Do|ny'. k odz z akresu odów ezaktyw.
k
d
PGIVll ubu stawienie
t imera
rcentralez o progranowanien w ersji d 3 0 0
w
o

. W ybierzrybd ezaktyłivacjik ażdegoGM'
t
d |a
P
A) T rvbz darzeniowy
( adresy 04+006)
Trybd ezaktywacji
0
PrzyKtaeLt
logika:

,,LUB'
Wył.

K a wisz

't'
M.

!
t3t
p rzy
Z t ej s amej l isty,z k tórej k orzystałeś w ybieraniuodÓw
k
p
aktywujących w ybierz ierwsze darzenie,tórem a d ezakP GM,
Z
k
P
tywowaćGM.
Wybierz p ierwsze z darzenie Z Z aRresUd ezaktywującego
odp owi da1ce p ierwszemk odowi da rzen a ktyr,vującego.

u
z
ia
Przvkład:
Adres
( bez
OI8:Q /4/8P GM1- l lniaa larmowa p odziatu)
0I9: Q /O/LP GM1- L inia
I
O2O: /O/BP GM1- L inia
O
8
- s tann orm.iniia Iarm.bezp odziału)
(
021J9 /a/4 P GM1
l
PGIVI1

!

022:Q /9/L P GM1-L inia
1
Dezaktywację
z darzeniowąożna zyskać a d was posoby:
m
u
n
( adresy 08+010):
Typd ezaktywacjl
0
Przvkład:
logika:
Pcrvrl

,,LUB "
Wyt
!

'I

K a wisz
t 3l

ft

-o
a) L ogika.'LUB'' znacza,ed ezaktywacja
Ź
n astąpi p rzypadku,
w
gdy O trzymanyostaniek tÓryko|wlekod z darzeniaz w yz
k
branegoakresu odów.
z
k
p
b) L ogika'|'' o znacza, ed ezakt1łvacja

n astąpi oplero o o trzyd
maniu szystkich
w
k odów darzeń w ybranego
z
z
z akresu odÓw,
k
Liczba olejnychodÓwz z ahresu darzeń ymaganych d ezak
k
Z
W
do
j est
p rzez
u staIana a utomatycznie o programowanie
kt1łivacji
i jest
j
takas amaj ak d |az akresu odów ktywujących j eze|iedno
( tzn.
k
a
j e;
a
zdarzenie ktywujeGMt o j ednoz darzenieezaktywuje j eżeli
P
d
p
aktywacjaastępuje o 8 z darzeniach r ównież ezaktywacja
n
to
d
p
następujeo 8 z darzeniach).
p rogramuj
g
Grupęz darzeń ezakbĄVujacych
d
t ylkow tedy, dy k orzystasz I isty *(patrz:aIsza zęśÓnstrukcji). c entraIa
z
3
d
c
i
J eżeIi
wykorzystuje | istę ien a|ezy ype'iniać a dresu.
i nną
n
w
t ego
(Tzn:018:t 2ND]/ t 2ND]/ t 2ND]G rupaz darzeńa ktw. P GML ( ista 3 *,'
+Centrale o progranowaniemw ersjia d 3 .0A
z
w

qDntlARzANIE U'TAWłEŃ FABRYŻZNYAH

B) Trvb czasowv
Tryb d ezaktywacji( adresy 0 04+006)
Przykład:
Tryb:

z darzentowy
K |awisz

Wył.

W p rzypadku
z apomnienia z agubienia
l ub
z aprogramowanego
k op
du I nstalatoraożna owrócióo u stawień
m
d
f abrycznych:
1-.ZałóŻ
Z Woręa k ołki ESET odułu'
n
R
m
p
z
2.Wyłączasl|anie odułurzyo dłqczonym s zeregowym
m
k ab|u
łączącymoduł c entra|ą.
m
Z

c zasowr
W ł'

Pctvtl
tr
!
.
t3l
Pod a dresemu stawianiaimeraz apiszm aksymalnyzas a ktyt
c
WnoŚci yjŚcia G|Vl'
W
P
Przvkład:
1
9/L/9 d la p rzypadku0 m inul
1
L/z/O d la p rzypadku20 s ekund
( minutyzys ekundy)
Uwaga: ybierzposób dliczania
W
s
o
c
( adresy 08+010):
Typd ezaktywacji
0

3. P oczekaj0 s .
1
4' W łączasi|anie odułu.
Z
m
5. P oczekaj a s ygnat Źwiękowy.
n
d
6. U suńz worę.
j est
WyzerowanieyjŚÓ m odułuj. d ezaktywac1a m oż|iwa
w
t
P GM
przez ykonanieowyzszejroceduryez z akładania
p
p
w
b
z wory'

Prz}ikład:
N'linuty
Wyt.
PGIVIl

trr3t

ARKUSZ PROGRAMOWANIA

s ekundy
K lawisz

W ł'

(4
( domyślnie
Kodi nsta|atora c y.fry)
1 818):
w
+
Wejściet rybp rogramowania:
I ENTER]l kodl nstalatora]
000:1/g
001-: -/8
1
(4 c
(
Kodu zy.tkownika yfry) domyŚ|nie
4 747):

!

Ill, OkreśIić
k
P
.,stan,, ażdego GM przedaktvwacia:
Progtamowanetany wyjśó GM (adresy0L2+0t4)
s
P
Przvkład:

002:. Ą/7

NC

NO

WyL
N

K a wisz

P R o GRA M I WAN IE W uśaW o ś cI

W ł'

!
t3t
j ast
N0 ( normalnietwarte) - p rzya ktywacji y1ście
o
w
z wierane
j est
do m asy*ł r ozwierane p o
i
spełnieniu
w arunkówezaktywacji.
d
- p rzya ktywacjl yjście r ozwieraj est
z amknięte)
NC ( norma|nie
w
ne i p onownie
z wleraneo m asy**
d
po s petnieniuarunkÓW
W
dezaktyr,vacji.
PGIMI

003:4/1

** D apuszCzalny
p rąd. P atrz:D aneT echnicznea s tr.7
n

j est
Adresy 04+016' ybór pcjis ygna|izowany p odśWiet|eniem
0
W
o
k lawiszy.miana yboru pcjip rzezn aciskanie
odpowiednich
Z
w
o
odpowiadających o pcjom |awiszy. t rybiep rogramowania
t ym
k
W
wpisuje ię n ajpierw c yfrya dresu. apamiętanieybranych
s
3
Z
w
p
opcjin aStępujeo n aciśnięciu
k lawisza ENTER]' aciśnięcie
N
I
p
n
n
Ic LEAR oznaczazakończenie rogramowa ia. Zerowa ie modułu
]
w
RESET ytącza szystk'e pcje.
w
o
Trybd ezaktywacji:

004:
Zdarzenlowe

o
lV. Wvnrae apowiea
(
0pcjes ystemoweadres0 16)
Przvkład:

PGMI

12]

I 3l

!

M
S
w
z
[2ND] oduł R|.18m oze p racować p ołączeniuc entra|q
j est
alarmową OżIiWe o dwołyt'vanied o z darzeń l isty
m
s ię
z
p
zdarzeń oprzez k ody' isty a|eżne o d w ersjl proi ch
L
z
sq
o
gramowania
c entrali.
Wybierziste }aściwą o programowania c entrali.
I
w
d Ia
d anej
Następnieaznacz ersję programowania, .Opcjach
z
w
o
w
j
p
systemowych''.
z ignorq e o pcjęeże|i odułRl.18 racut
m
S
je w t rybie al.nodzielnymxezp ołaczenia entra|ą.
S
t j. b
zc
+P atrz:l nstrukcja Ź)Ą'kownika
U

g
P o z ablokowaniu u zytkownika
k odu
u Źytkownik m oze o
n ie
p
zmienić' od u zytkownikaozna awsze mlenió rogra.
K
m
z
z
mujqc dresy 02+003.
a
0
M oduł Rl-18m ożew yŚwietlaĆtan s woichw yjśĆa
S
S
n
|21
na
k I a w i a t u r z e . t r y b i e t y m p o d ś w i e t | o k le w i s z e
W
odpowiadajaakt)Ą]Vnlonym
u
w yjściomGM. P odświet|ony
P
j est
k|awisz
Ż
o
z
[ 2NDl znacza, ea ktywne c o n ajmniej
1 edno
p
wyjść'3+18' aciśnięcie
1
N
w
s tan
| 2ND] ozwoli yświetliÓ
tych w y1śĆ'tedyk lawiszowi1] o dpowiada yjścle3,
W
w
1
[
k|awiszowi w yjście i td
14
[ 2]
t1]

I 2l

!
il
!
!

t 1l

PGMs

N ieW yśWiet|aj

ll

Pcrt,i3
PGNI4
PGMs
Pctuio
PGMT

O progc entra p rzed , 3 0 0
i
w
K odU ż}tkow|okowany
b

I

I 2NDI
1 6l
t sl

!

Hl
1 TRBLI

I
!
tJ
ll
fl
!
!
!

Wyl

C zasowe

K lawjsz W l

PGrMe

!

l el

I -.1

PGMIo

!

t 8l

!

PGrv11
PGr\4i2
PGr\413

!

Pcrvrl4
Pcrv,r15

!
!
!
!

PGr\416

!

I lol

!
!
!
!
!

I BYPI

!

l tl
I MEI\41
l 12l
l 77l

006:
Zdarzeniowe
Wyl
RLYI
RLY2

C zasowe

K lawrsz

tl

l 3l


!

W
tl
!

Typ d ezaktywacji:

008:

" LUB'

'L'

/sek
wyt

/irrn


Pcrvil
PGN/2
PC3t\43
PGN14
PGMS

!
!
!
n

F'GI\IB

!

PGMT

!

PGN/IB

!

K]ay/isz

tl

010:

LJ]

t2t
t1t
t2NDt
L6l
lc

!

!
Ll
Ll
I
!

!
t4t
tTRBrl l l

'LUB

'I'

/sek
Wył

/ nrin


K a wlsz

RLYl

!t3ttr

RLY2

_
|v " SPR|TRl.18 PRIGRAMIWALNY
E
s
MoDuŁW]śctllyły

Zdarzeniowe

Czasowe

K |awisŻ

PGN/I2

WVł. K|awisz W ł
op(og c entrali d w 3 0 0 n
o
[2ND] I
Kod U ż},tkie b lokowany !
n
!
t1]
WyśWiet|aj
a kt}ĄvneGlV]y !
P
0ocje:

Wyl
fl

.

strona z 7
3|i

'LUB "

'1 "

/sek
/ min
Wył X laWisZ W ł
PGr\19 !
!
I 9l
Pcrvrlo !
tl
t 8l
PGrv11 t l
!
I 7l
PGrv12 !
I MEIII1!
F'crv11s !
!
I r2l
PGrv14 !
t 11l !
Pcrvrls
!
!
I loj
PGr\r16 !
I BYPI l l

w yjściaGM ( nieaktywnego)
P

0pis
Adres
( lista
PGIMB rupa darzeń ktyłvujqcych 3 )
G
r
a
053
PGMB, 'Do|ny'' z zakresu ktywujQcego
k od
a
054
PGM8' 'Górny''odz Z akresuktywu,jqcego 055
k
a
PGM8G rupa darzeń ezakb7wujqcych3 )
( lista
z
d
056
PGMS, ,Do|ny'' dezaldytuujący st t irnera o57
k od
| ub
u

012
NO

!
!
!
I]
!
!
D
!

PGI\,'l1
PGr!12,
PGI!13
PGM4
PGM5
PGM6
PGI\I7
PGIMS

oL4
Wył
!
!

RLYl
RLY2

K]awisz
t3l
L2l
I1t
l2NDl

NO

NC

!
!
!
!

t6t

!

lcl

PGlvl9
PGIVlO
PGI\111
PGt!'t12

!

14)
ITRBLT

F'Gtvt13
PGM14
PGM15
PGN,l16

!
tl

!
!
!
!
!
!
!
!

NC
Klawisr

tsl

!

!
l8l
!
17l
tMErvrl !
l1r1

Sekcja D ane

08/

!

!
t11l
!
l10l
IBYP] !

K laW]sZ
t 3l
!
12)

u

+

0pcjes ystemowe:

016
WyL
Oprogc entraii d w 3 0 0 !
o
Kodu zy'tk ieb lokowany !
n
WyŚWiet|aj
a kt}łVne
P GlVy tl

==

Opis
( lista
PGIV]9rupa darzeń ktywujQcych 3 )
G
r
a
PGM9' 'Dolny',odz zakresu ktywującego
k
a
PGM9' 'Górny',odz zakresu kty/Vującego
k
a
PGM9G rupa darzeń ezakĘvujących 3 )
( lista
z
d
PGM9' ,Do|ny', dezaktwvujqcyust.t imera
k od
l ub

A dres
0 58
0 59
0 60
0 61
0 62

0pis
( |ista
PGM1O rupa darzeń l(ywu'1qcych 3 )
G
r
a
0 63
PGM10 'DoJny,' z zakresu ktywującego 0 64
k od
a
,
PGM10 ,Górny', Z Z akresuktywującego 0 65
k od
a
,
( |ista
PGM1O rupa darzeń ezaktpvujQcych 3 ) 0 66
G
z
d
PGM10 'Do|ny'' d ezaktywL4qcyst. inlera0 67
k od
I ub t
u
,

Klawisz
[2ND] !
!
t1l
!
l2l

p
Oprogc entrali rzed ,3 0 0
w
Kodu z),tkowlokowany
b
Niew yśWiet|aj

p
Wyjścieroglamowalne
P GM:
Sekcja

D ane

o0 J_

/

-J-J_
_J_

0pls
Adres
(ljsta
PGM1Grupa darzeń ktywujqcych 3)
r
a
018
9 Al\A4
h nlnv "
a
019
- l znri r :z akresu ktywującego
PGM1, ,Górny,' Z ZakreSUktywującego
k od
a
020
(|ista
PGM1Grupa darzeń ezaĘuiujących 3)
z
d
0 21'
P GM1 ,Dolny " d ezaKywujacyu st. imera 0 22
k od
l ub t
,

Opis
( |ista
PGM13 rupadarzeńKywujących 3 )
G
r
a
0 78
PGM13, ,Do|ny,, z zakresu ktpvującego 0 79
k od
a
PGM13' ,Górny''odz zakresu KywujQcego 0 80
k
a
( |ista
PGM13 rupa darzeń ezóktywujących 3 ) 0 81
G
z
d
PGM13,Do|ny'' d ezaKywujqcyu st. rmera0 82
k od
l ub t
'

Sekcja Dane
01 J _
_J--J,
__J-J-

O pis
(|ista
PGM2Grupa darzeń ktyl,vujqcych 3)
r
a
PGL42,Do|ny'' z z akresu kt}^Bującego
k od
a
,
PGM2, ,Górny', z z akresu tdylvujqcego
k od
a
PGM2Grupa darzeńeza|owujacych 3)
(|ista
Z
d
PGM2, ,Do|ny'' d ezaKył,vujqcy st.tinlera
k od
|Ub
u

A dres
o 23
o 24
0 25
0 26
0 21

Sekcja Dane

0pis
(Jista
PGM3Grupa darzeń Kywujących 3)
r
a
PGN43
k od
a
, ,Dolny'' z z akresu kt}ryVującego
PGM3' 'Górny''odz z akresu kt;łvującego
k
a
PGM3Grupa darzeń ezakĘvujących 3)
(|ista
z
d
PGM3, ,Do|ny'' d ezakt}^^/ujQcy timera
k od
|Ub st.
u

Adres
028
029
030
031
032

Opis
PGM4Grupa darzeń KywujQcych 3)
(lista
r
a
PGM4' 'Dolny' odz z akresu lłtywującego
k
a
PGM4, ,Górny', z z akresu ktyłvującego
k od
a
PGM4Grupa darzeń ezak$vujących 3)
(lista
z
d
PG|V4'Do|ny'' d ezakt}WujQcy st. imera
k od
I ubU t
'

Adres
033
034
035
036
o37

Sekcia D ane
04 J _
-J_J,
-J,
_J-

O ors
PGM5Grupa darzeń ktyłvujqcych 3)
r
(|ista
a
PGMS, 'Do|ny,' z z akresu K}ĄVujqcego
k od
a
PGMS, ,Górny,' z z akresu kty/Vującego
k od
a
PGMSGrupa darzeń ezaidywujących 3)
z
(|ista
d
PGM5, ,Do|ny'' d ezak\tvujqcy u st'timera
k od
|Uł]

Adres
038
039
040
041,
042

Sekcja D ane
15 J _
-JJ_
-J-J-

O pjs
A dres
( lista
P GM16 rupa darzeń l(ywujqcych 3 )
G
r
a
o 93
P GM16, ,Do|ny', z zal & lt; resu
k od
a Ęvującego
0 94
P GM16, ,Górny''odz zakresu ktywujacego O 95
k
a
( |ista
P GM16G rupa darzeńezaktywujqcych 3 ) 0 96
Z
d
P GM16, ,Dolny'' dezaKiłvujący U st't imera 0 97
k od
l ub

Sekcia D ane
05 J _
-J-J-J,
-J-

O ois
PGM6Grupa darzeń kqlvujqcych 3)
(|ista
r
a
PGM6, ,Do|ny'' z z akresu loryVujqcego
k od
a
PGM6' 'Górny,'odz z akresu lołVujqcego
k
a
PGM6Grupa darzeń eza|rtywujqcych3)
z
(lista
d
PGN46
k od
l ubu
, ,Do]ny,' d ezakty,VuJący st.timera

Adres
043
044
045
046
o4l

Sekcja D ane
3.6 J :J=
=L-L=L

Opis
Adres
( lista
R LY1 rupa darzeń kb,tvujqcych 3 )
G
r
a
098
R LY1' 'Dolry'' ooŹZ akresuK;łvujacego
ń
a
099
(
R LY1. Górny " ooZ Z akresuKyłvujqcego
a
100
R LY1 rupa darzeń ezaKywujących 3 )
( lista
ć
z
d
I0L
R LY1 ,Do|ny,' dezakt}Ą/Vujqcy t inlera I02
k od
| ub st.
u
,

Sekcja

Opis
Adres
PGM7Grupa darzeń ktyt.łujacych 3)
(Iista
r
a
048
PGM7. 'Do'ny'' l / akresu Ęłvujacego
k od
a
049
PGM7, ,Górny,, z z akresu ktl,tvujqcego
k od
a
050
PG|V]7rupa darzeń ezaldyłvu,jqcych )
G
(lista
z
d
3
051
PGM7, ,Do|ny'' d ezaktywującyu st.tin]era 0 52
k od
|Ub

Sekcja D ane

opis
A dres
( i sta
RLY2 rupa darzeń ldywujących 3 )
G
r
a
1 03
RLY2 ,Dolny,' z zakresu K}łVujacego
k od
a
t 04
,
RLY2,Gónly'' odz zakresu KytvL1ącego
k
a
1 05
'
( ]ista
RLY2 rupa darzeń ezakIywqacych 3 )
G
z
d
1 06
RLY2 ,Dolny " dezaktyr,vujacyst.t imera I 07
.
k od
i ubu

02/

a-

06

/_
-l-

_
|V EsPRlT R|.18 PRIGRAMIWALNY
s
MoDUŁWlśalW

Jr

a=

Sekcja

L4/

D ane

f_
=_

t7/

a-

1_
strona z 7
4

Opis
A dres
PG|V15 rupa darzeń ktyłvujacych 3 )
( |ista
G
r
a
0 88
PGM15'Do|ny'' z z akresuldywujqcego 0 89
k od
a
'
PGV115
k
a
' ,Górny,'odf Z akresullryWujacego 0 90
( |ista
PGM15 rupa darzeń ezaktyłvu1.qcych) 0 91
G
z
d
3
PGM15' ,Dolny,' dezaktivvującyust.t imera 0 92
k od
| Ub

L ISTA 0D0W DARZEN R 1 ( dla ersli o 2 .00)
K
Z
N
w
d
(Adres 16 k l' | 2ND] ł.)
0
w
KOD
Z DARZENIE K OD
+ 059
000+ N U( nie 4u )
u
k
061 B |qd omunikac]i 0 62

LISTA oDÓWZ DARZEŃ R 1 ( dlaw ersji lo2 '0O)
K
N
c
(Adres 16 k l' [ 2ND] ł')
0
w

Z DARZENIE KOD
Z DARZENIE
N U( nie 4,Ął 060
u)
P ółnoc
T Li\l: entra|a 063 S kasow larmu
c
a

KOD
Z DARZEN1E K OD
+ 059
000+ N U ( nieu 4,v)
061 B ladk omlrnikacli 0 62

SYSTEM A

WŁĄczENIE YsTEMU
s
064,
U rytkownik
1
065
U rytkownik
2
066
U zytkownik
3
U 4tkownik
067
4
068
U Ątkownik
5
069
U ąĄkownik
6
U 4/tkownik
070
7
07I
U 4tkownik
8
072
U Mkownik
9
073
U zytkownik
10
014
U ł'tkownik1
1
075
U 4,ikownlk
12
076
U 4,tkownik
13
o77
U 4Ąkownik
14
078
U 4,tkownik
15
079
U 4Ąkownlk
16

r28
L29
130
131
732
i-33
734
1.J5

136
L37
138
139
140
1 " 42
743

WYtĄczENIE YsTEMU
s
080
081
482
083
084
085
086
087

U 4Ąkown]k
1
U 4tkownik
2
U 44kownik
3
U zltkownik
4
U 4/tkownik
5
U 4'tkownik
6
U z}tkownik
7
U 4,tkownik
8

WYŁĄczENIE YsTEMU
s
088
089
090
09].
a92
093
094
095

U rytkownik
9
U ż},tkownik
10
U ż}Ąkownik
11
U ż],'tkownik
12
U ż],,tkownjk
13
U Ą,tkownik
14
U żytkownik
15
U Ź}'tkownik
15

096
097
098
099
100
101
702
103
104
105
106
107
108
109
ILA
1LL

U4tkownik
1
2
U4.tkowirik
U4.tkownik3
U4,tkownik4
U4,tkownik
5
U4tkownik
6
Uzltkownik
7
U4/tkownlk
8
U4tko\łnik
9
U4.,tkownik
10
U4,tkownik 1
1
U4.,tkownik
12
Uz!'tkownik3
1
Ułtkownik1 4
U4Ąkownik1 5
Urytkownik 6
1

Uzltkownik
I
Uł,tkownik
2
LĄ4rowrin3
Llai4l,ownik
4
U44l o wnik5
U 4 . ( h o w n6k
i
U4Ąhowri\7
U.1łĘow.ih5

WYŁĄczENIE
s YsTEMU
124
U4Ąkownik9
121 Ua^kownlk 0
1
r22
U4,,tkownik1
1
r23 U Ą n | o w n |1 2
t
124
L26
L27

UłĄkownik 3
1
Ułtkownik1 4
U4{kownik 5
1
U4Ąkownk 1 6

2 AA
2 Ag
2 IA
2 71 "
2 12
2 I3
2 I4
2 I5

L l n r1 7
a
Linia 8
1
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NIESPRAWNOSC P RZYWROC PRAWN.
S

SYSTEM B
ALARM
1 60
1 61
f 62
163
1 64
1 65
1 66
7 67
1 68
1 69
I 10
1 7L
1 -72
I 73
t 74
I 15

wYŁAczENIE YsTEMU
s
172
113
r1,4
LLs
LT6
r17
L78
119

POWROTDO ST. NORM,

L ina 1 7
L n ia 1 8
S ab l inii1 3(ES)
S ab l inli4 (tS)
S ab i nii 1 5(ES)
S ab i nil 1 6(ES)
S alr i ni 1 7(ES)
S ab i inii1 8(ESl

I52
P rqdZ as c zu]
2 16
153
P rqd ygna|iz 2 17
s
Prąds ygnaIiZ
154
A kumulator 2 I8
Akur'rulatar
155 Z asL s ieciowe 2 t9
Zas l . s ieciowe
p
156 Z rnianarogramu 2 20 Znrianap rogran'ru
I57
Z egar entrali 2 2L
c
Zegarc entraii
p
158 L lnia ozarowa 2 22 Linia p ozarowa
159
R aportestowy 2 23
i
TLI\4rentraa
c

WŁĄczENIE
s YsTEMU

183

POWROTDO ST. NORM.
224
225
226
227
228
229
230
231,
232
233
234
235
238
237
238
239

Linia
7
Linla
8
Llnia
9
L inia 0
1
L inia 1
1
L i f i a1 2
NU
NU
NU
NU
NU
NU
L inia 9
1
L inia 0
2
Linta2l
Linia22

POWROTDO ST, NORM.

L lnia2 3
L inia24
S ab' | inii1 9(Es/
S ao i 1i 2 0(ES)
S ab i -i, 2 J( FS;
Sab i.ii22(tS,
S ab | . i 2 31ES7
Sab Iri241ES;

240
24I
242
243
244
245
246
247

L inla 3
2
Lina24
NU
NU
NU
NU
NU
NU

KODY SPECJALNE
1 84
1 85
1 86
187
1 88
1 89
1 90
1 91

N apad 1
N apad2
N apad 3 (pozar)
W (Zesciowe
W ł A - E sp|oad
W A .Uż g ł
W l B - E spload
W ł.B U ż g t

WŁĄczENlEs YsTEMU
064
U 4'tkownik
1
065
U zytkownik
2
066
U z)'tkownlk
3
067
U ż},tkownik
4
068
U 4dkownik
5
069
U zytkownik
6
070
U 4tkownik
7
Alf
U 4tkownik
8
472
U iytkownik
I
073
U ł,tkownik
10
074
U ł,tkown]k
11
075
U 4,tkownik
12
U 4'tkownik
076
13
l lz\.tkownik
O71
14
078
U zltkownik5
1
479
U z)tkownik
16

aJa

133
135
|óo

r37

138
139

r+a
1,41 "

WYŁĄczENlE YsTEMU
s
080
081
082
083
084
085
086
087

U zytkown1
k
U zltkownik
2
U łtkownik
3
U 4,tkownik
4
U Ą{kownik
5
U zytkownjk
6
U zltkownik
7
U 4Ąkownik
8

WYŁĄczENIE YsTEMU
s
088
089
090
091
092
093
O94
095

U 4Ąkownik
9
l .l4,tkownik
10
U Mkownik1
1
U Ą,tkownik
12
U Mkownik 3
1
U Ź],Ąkownik
14
U 4,,tkownik
15
U 4.'tkownik
15

744
145
746
I47
148
r49
150
151

ALARM
Linia1
Linia2
Linia3
Linia4
Linia5
Linia6
Linia7
Ltnia
8
Linia
9
Linia1 0
L i n i a1 1
Ltnta1 2
L i n i a1 3
Linta L4
Linial -5
Linial -6

POWROT D O S T, N ORM.
I92
L inia 1
193
L inia2
I94
L inia3
195
L inia4
196
L inia 5
797
L inia 6
198
L inia 7
t99
L inia 8
200
L inia 9
20I
L inia 1 0
202
L inia 1 1
243
L inial2
244
L lnia1 3
2A5
L inla 1 4
206
L inia 1 5
2O7
L inia1 6

ALARM

L28
L29
130

P OWROT O S T.N ORM.
D

S abotażinii
|I
s abotaż 2
| inii
S abotaż 3
| inii
S abotaz 4
l inii
S abotaz 5
l inil
S abotaŹn]i
]6
S abotaż 7
] inii
S abotaż 8
| il'rii

2 08
2 09
v -a
2 LI
2 72
2 73
2 14
2 I5

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

N|ESPRAWNość P RZYWRóC PRAwN.
s
L52
153
L54
tcc
156
158
159

Prąd7 as c /Uj
PrądS ygna|iz
Akumulator
Zasil s ieciowe
"
zm a fa p rogra lL
Zegarc entrali
Lir a p ożarowa
Raportt estowy

2 16
2 17
2 I8
2 19
' 22o
2 2I
2 ??
2 23

P rądz as c ZUj.
P rQds ygna|iz
A kumulatar
Z asi, s ieciowe
l mrala p rogranJ
Z egarc entrali
L i1iap oża.owa
c
T LI\4:entrala

SYSTEM B

L inia7
L inia8
L inia 9
Lna10
L inia1 1
L inia1 2
S ab l inii7
S ab l lnii8
s ab I n li 9
S ab l inii1 0
S ab l inii1 1
S ab. l inii1 2
L inia1 9
L inia2 0
L inia 2 7
L inia22

ALARM
1 16
1 77
1 78
1 79
i 80
181
1 82

Z DARZENIE
P ółnoc
S kasow. larmu
a

SYSTEM A

ALARM
POWROT D O S T, N ORM.
Linia1
792
L ln a 1
L i n i a2
193
L ln a 2
Lina3
L94
L inia3
Linla4
195
L inia4
Linia5
196
L in a 5
Linia6
191
L i n l a6
Sabotażinii1
l
198
N U ( nieu ż),v
)
Sabotaż lnii
L
199
NU
Sabotaż inii
L
200
NU
SabotazL inii
20L
NU
Sabotaż inii
L
242
NU
SaboLaż inii
L
243
NU
Linia1 3
204
L inia 3
1
Linia1 4
205
L inla 4
1
L i n i a1 5
206
L inia 5
1
Linia1 6
207
L inia 6
1

ATARM
I44
L45
L46
L47
148
!49
150
151

Z DARZENIE K OD
N U( nieU ZyW.) 0 60
T LI\4:
c entrala 0 63

248
249
250
25L
252
253
254
255

WŁĄczENlE S YSTEMU
096
097
098
099
100
101
702
103
704
105
106
101
108
109
110
III

U rytkown 1
k
U 4Ąkownik
2
U z),tkownik
3
U 4^kownik
4
U 4Ąkownik
5
U 4Ąkownik
6
u zy,tkownik
7
U 4,,tkownlk
8
U ł{kownik
9
U łtkownik1 0
U zytkownik1
1
U z),tkownik 2
1
U 4.tkownik 3
1
U 4Ąkownik 4
1
U 4,tkownik 5
1
U 4tkownik 6
1

A LARM
1 60
1 61'
1 62
1 63
1 .64
1 65
1 ,66
7 67
1 68
1 69
1 10
7 77
f 72
L 73
7 14
1 75

WYŁĄczENIE YsTEMU
s
LI2
173
71.4
L75
tL6
I\7
118
719

U ł'tkownik
1
U rytkownik
2
U 4Ąkownik
3
U 4'tkownik
4
U 4Ąkownik
5
U 4Ąkownik
6
U 4,Ąkownik
7
L ]łtkownik
8

ALARM
176
I77
Ila
119
180
181
I82
183

WYŁĄczEI!|EYsTEMU
s
B takl ucl]u
NU
NU
NU
W yłA E spoad
WyłA - Uz gł
Wył .Esp|oad
B
Wył .Uż gl
B

|V " SPR|TR|.18 PRIGRAMIWALNY
E
s
MaDUŁWlścllW

I20
L21.
L22
123
124
125
L26
L27

stronaz 7
5

U zltkownik
9
U 4Ąkownik0
1
U 4Ąkownik
11
| ^Ąkawniklz
U 4,tkownik
13
U 4Ąkownik
14
U 4.,tkowf1 5
ik
U 4.'tkownik
16

POWROT D O S T. N ORM.

L inia1
L inia2
L inia3
L inia 4
L inia5
L inia6
L inia 7
L inia I
L inia9
L ina 1 0
L in a 1 1
L tfla 1 ,2
L inia1 3
L inia1 4
L inia1 5
L inia1 6

224
225
226
221
224
229
230
231,
232
233
234
235
238
237
238
239

L inia1
Linia2
L inia3
L inia4
L inia 5
L n i a6
LiniaT
L inia8
L lniaI
L inia1 0
L inia1 1
LiniaI2
L inia 1 3
L inia1 4
L lnia1 5
L inla1 6

POWROT D O S T. N ORM.

S abotaż iniiI
|
S abotazl inii2
S abotaż inii3
|
S abotazl inii4
s atrotażinii5
l
S abotaż inii6
]
S abotaż inii7
]
s abotaż inii8
l

2 40
2 41,
2 42
2 43
2 44
2 45
2 46

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

2 41

KODY SPECJATNE
L84
185
186
187
188
189
190
191

N apad1
N apad2
N apad3 (poża0
W ł c ześciowe
W A E spload
W t A . U ż 'g l .
Wł B.Esp|oad
W B-Uż gł

248
249
250
25L
252
253
254
255

B rakr uchu
NU
NU
NU
W yłA E spioad
Wy| A - Uż gł
W yłB .Espload
Wył .Użgł
B

LI'TAK,DÓW zDARzEŃ NR ! (dtaweĘi od 3,00)
(Adres076kt.tzNDl W.)
KOD
001

6:g.)
9!7
i''018
.
032
033
034

enupł ołnzeŃ
z
nier aportowane

KOD
000
001
002
003

(
W yłqcz.ystemubezp odziału) 000
S
W yłqczenie
s ystemu
A
001
W yłqczenie
S ystemu
A
002
003
(
W łqcz ystemubezp odzjału) 004
S
W łqczenie
S ystemu
A
005
W Qczenieystemu
s
A
006
007
008
009
010
011
0I2
013
074
015
016
AI7
018
019
020
02I
022
023
02I
q?5
025
027
028
o29
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
047
042
043
044
045
046
047
048
255

ZDARZENIE
PÓłnoc
Niesprawność ( centra]a)
T L|\4
Błqd 0mUnikacji
k
Skasow a larTnu

g tóWny
U zytkownik
U żytkownik
1
U Źytkownik
2
U zytkownik
3
U zytkownik
4
U zytkownik
5
U żytkownik
6
U 4'tkownik
7
U ż}tkownik
8
U z),tkownik
9
10
U ż},tkownik
L ']ż},tkownik
11
U ż},tkownik
12
U 4/tkownik
13
U ż},tkownik
14
t Jżytkownik
15
U ł'tkownik6
1
U zytkownik
17
U ż},tkownik
18
U żytkownik
19
U rytkownik
20
L Jzytkownik
21
L lzytkownik
22
U zytkownik
23
U zytkownik
24
U żytkownik
25
t lrytkownik
26
U ;Mkownik7
2
U ł,tkownik
28
U ż},tkownik
29
U żytkownlk
30
U Źytkownik
31
U Ź}tkownik
32
U zytkownik
33
t lzytkownik
34
U rytkownik
35
U zytkownik
36
U zytkownik
37
U rytkownik
38
U zytkownik
39
U żytkownik
40
U zytkownik
41
U rytkownik
42
U rytkownik
43
U zytkownik
44
U 4'tkownik
45
4
U 4tkownik6
U zl,tkownik
47
U Ź}tkownik
48
E SPLOAD

KOD

G RUPAZ DARZEN

KOD

(
Ą arm z | inii befp odziału)
A larm l inii( System )
z
A
A larm l inii{ System )
z
B

001
002
003
004
S tann orma|. ( bez odziałU)005
| inii p
S tann ormalny ( System)
l inii
A
006
l inii
B
S tann ormalny ( system )
007
dds!
p
P omijanie ( bez odziatu) 009
l inii
P omrjanie ( System )
l inii
A
010
P omijanie ( System)
l inii
B
oLL
072
p
l inii
s abotaż ( bez odziału)
013
S abotaż ( System )
| in|i
A
0L4
S abotaż ( System )
l inii
B
015
016
oLl
018
019
020

ZDARZENIE

023
o24

$ry
049
050
064
065
066
080
081
082
II2
1'I3
II4

Linia1
Linia2
Linia3
Linia4
Linia5
Linia6
Linia 7
Linia8
Linia9
Linia1 0
Linia1 1
Linia 12
Linia1 3
Linia1 4
Linia1 5
Linia1 6
Linia1 7
Linia1 8
Linia1 9
Linia2 0
Linia 2 7
Linia 2 2
Linia2 3
Linia 24

02r
o22

1-44
160

Niesprawność
PrzywrÓcenie
s prawnoŚci

000
001
002
003
004
005
006
OO7

(
Z asilanie zujek AUX)
c
S ygnalizator
A kumulator
s
Z asilaczieciowy
L iniap ożarowa
P rogramowanie
c zasu
o gó|ny abotaż
s
T LM

208

Programowanie

000
001

przez E SPLoAD
przez i nstałatora

240

Spacjalne

000
001
002
003
004
005
006
007
008

t
R aportestowy
N apad
1
2
N apad
3
N apad
p r4/
N ieW łqcZ' a utomat' .łqcf
W
B rakr uchu
W tQczenie
c zęściowe
A larm s późnione
\ Ąy]ście
P rrymus

p
Uwaga: p rzypadkurogramowania P GM W s ystemach zie|onych, u aktywnienieaza|eŻeĆd I iniin a|ezqcej|ao bus ysW
w yjść
d
i gdy
m
o
d
temówt j. d o S ytemu i S ystemu , m oż|iwe d wieS ytuacJe:
A
B
S Q,
(
a) l iniąa kt}ĄVujqcą j est l iniaW spólna czy|i aruszenieinii yłVotuje g dyW łączane o ba s ystemy)Wt ymp rzypadku
n
|W
a larm'

P GM
p rogramowanie g rupy .
na|eży ykorzystać
W
d la
A
'
j edenz s ystemó\ry)
j est
(
b) | iniqa ktywujQcą j est I iniap odwójna czy|i iniaW }ryVołuje g dyW łączany p rzynajmniej
P G|VI
|
a |arm,
p
w t ymp rzypadkualezy ykorzystaórogramowanie g rupy .
n
w
d |a
B

lV'ESPR|TRl'18_ PROaRAMIWALNY
s
MIDUŁWYJŚctoW

strona z 7
6

S chematyp oĘczeń

O t (n
I
\./

*r [----------l
|

I

\

-L
\ r " .ż

o
'

slolo
1

2

3

Ą

5

ó

7

8

9

]0 ]l

a

]2 l3 ]4 l5 ]óL

-

]'

(czer.) ED
R

Klawiatura
[(żół.)EL
:''3:i3ł[
Y
NALEZY P oŁĄcZYC W YJ
AUX-ZASILACZAZ EWNĘTRZNEGoZ W EJ'
AUX-MoDUŁU S Rl-18

SERIAL P ORT
FROM P ANEL

0D

nn
nlcŚ

als

J

a s la

(czer.) ED
R

Kt wiatua l;'':i3.'-[
a
rJ
(żót.) EL
Y

NALEZY P oŁĄCZYC W YJ'
AUX-ZASILACZAZ EWZ
NETRZNEGO WEJ,
AUX-MoDUŁUS R| 1 8

MlDuŁW]salw
s
|V'ESPR|TR|.18 PRIGRAMIWALNY

7
stronaz 7


Pobierz plik - link do postu