yamahax-797.pdf

testy wzmakow i Ampli Pioneer,Yamaha,Nad,Denon,Marantz ...

test Ampli Yamaha RX-797


HI-FI Amplituner stereofoniczny

AMPLITUNER

Kiedy wydawa?o si?,
?e amplitunery stereofoniczne
przesz?y ju? do historii wyparte
przez swoich wielokana?owych kuzynów, niespodziewanie
rynek dwukana?owych wzmacniaczy z dodatkiem tunera o?ywi? si?.
A? trzy stereofoniczne receivery Yamahy, które pojawi?y si? w sprzeda?y
przed wakacjami, to cooe wi?cej ni? tylko eksperyment. Tym bardziej, ?e
zaraz po wakacjach pojawi?y si? nowe wzmacniacze i odtwarzacze CD.
W tej sprawie chodzi wi?c nie tylko o stereofoniczne amplitunery, ale
o cooe powa?niejszego - o stereo w ogóle.

STEREO-WIDEO

YAMAHA RX-797

P

owrót dwukana?owych radioodbiorników
to jednak nie powrót urz?dze? sprzed de
kady. Tylko najta?szy z ca?ej trójki, R X397 j est takim stereofonicznym amplitunerem,
jaki pami?tamy z lat 90. - to w miar? prosty
wzmacniacz zintegrowany uzupe?niony odbiornikiem radiowym, obowi?zkowo z wyoewietlaczem
maj?cym zaspokoiae g?ównie potrzeby RDS-u.
Dro?szy RX-497 oraz testowany RX-797 nadaj?
odrodzonemu gatunkowi nowe oblicze, gniazda
wideo oraz obs?ug? dodatkowych stref, czyni?c
z nich nowoczesne centralki A/V dla osób, które
jednak nie chc? otaczaae si? szwadronem pi?ciu
(lub wi?cej) g?ooeników.
RX-797 j est ?adnie wykonany, na pierwszy
rzut oka widaae, ?e w nowym stylu, ale znanym
ju? z tegorocznej linii wielokana?owych receiverów. Amplituner dost?pny jest w czarnej oraz tytanowej wersji wyko?czenia, a wyoewietlacz jest
w charakterystycznym dla Yamahy kolorze ciemno?ó?tym. Na kryj?cej go p?ytce pleksi umieszczono klawisze do sterowania tunerem oraz
przyciski do obs?ugi drugiej strefy. Mo?liwooeci
urz?dzenia s? w tej dziedzinie ca?kiem spore, do
osobnego pomieszczenia mo?na skierowaae nie
tylko sygna?y audio z RCA, ale równie? wideo,
RX-797 o peruje tak?e na elektrycznych sygna?ach podczerwieni i posiada wyjoecie 12 V wyzwalacza.

48

W dolnej cz?oeci przedniego panelu mamy a?
siedem pokr?te?, najwi?ksze to oczywioecie g?ooenooeae sprz??ona z mechanicznym potencjometrem. Pomi?dzy pozosta?e ga?ki rozdzielono najwa?niejsze funkcje wzmacniacza, wybór wejoeae
dla ?róde? odtwarzania i nagrywania, regulacj?
zrównowa?enia kana?ów, barwy, zainstalowano
tak?e p?ynny filtr kontur - to dawna specjalnooeae
kuchni Yamahy. Wobec tych mo?liwooeci sporego
znaczenia nabieraj? uk?ady skracaj?ce oecie?k?
sygna?u, a s? takie a? dwa. Pure Direct dzia?a dla
wszystkich ?róde? i omija wspomniane regulacje;
drugi idzie jeszcze dalej, przypisano go jednemu z wejoeae, CD Direct przesy?a sygna? wprost
z gniazd na regulator g?ooenooeci i dalsze stopnie wzmacniacza, praktycznie bez pooerednictwa
preampu. Mi?ymi dodatkami podnosz?cymi komfort u?ytkowania s? wyjoecie s?uchawkowe oraz
uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania, a ?e
nabywc? RX-797 ma byae nowoczesny audiofil, to
producent postara? si? tak?e i o przedwzmacniacz gramofonowy dla wk?adek MM.
Ale okazuje si?, ?e RX-797 to wynalazek nie
tylko dla audiofilów. Wyposa?enie tylnej oecianki
zaskakuje obecnooeci? trzech wejoeae wideo, w tym
p?tli dla rejestratora (skojarzone z wejoeciami audio) oraz dwóch wyjoeae, wszystko w formacie
kompozyt. Od g?ównego panelu ?róde? oddzielono dwa gniazda dla ?róde? traktowanych priorytetowo - odtwarzacza CD oraz gramofonu. Dla

listopad 2006
listopad

Nawet w do??czonych akcesoriach widaae,
jak du?y nacisk po?o?ono na system
wielostrefowy, oprócz podstawowego
nadajnika producent do?o?y? tak?e i drugi,
mniejszy pilot, którym
mo?na obs?ugiwaae
sprz?t w s?siednim
pomieszczeniu.

sygna?ów podczerwieni przewidziano wejoecie
oraz wyjoecie, prac? jako preamp lub ko?cówka
mocy umo?liwiaj? dwie pary z??czy oznaczonych
jako Coupler. Oprócz podwójnych par terminali
g?ooenikowych dostajemy te? wyjoecie na subwoofer. Jeoeli do tego dodamy gniazdka sieciowe dla

Amplituner stereofoniczny HI-FI

ODS?UCH

N

C
H

1890
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

U

Cena [z?]
Dystrybutor

?

RX-797

S

pracy w takich warunkach, nie b?dzie zawiedziony. Tu priorytetem b?dzie bas. Przy kolumnach
o odpowiednich mo?liwooeciach pomoc subwoofera nie b?dzie w ogóle konieczna. Urz?dzenie
zapewnia zarówno nale?yt? si?? niskotonowych
efektów, sprawnie pod??a tak?e za najszybsz?
nawet akcj?.
Wyrazistooeae dialogów to przede wszystkim
zas?uga wczeoeniej chwalonej oerednicy. O sopranach nie trzeba si? rozpisywaae, po prostu ich nie
zauwa?ymy, co oznacza nie tyle, ?e ich nie ma,
ale ?e wszystko jest w porz?dku, na swoim miejscu i w nale?ytych proporcjach.
Nie ma wielokana?owego systemu g?ooenikowego, nie ma wi?c takiej przestrzeni, jak z systemu 5.1, ale to sprawa oczywista, warto natomiast zwróciae uwag? na fakt, ?e fragmenty filmowe zabrzmi? za pooerednictwem RX-797 bardzo
wiarygodnie, a jakooeae odtwarzania muzyki wywindowano na poziom, do którego trudno b?dzie zbli?yae si? wielokana?owym amplitunerom
kosztuj?cym nawet kilka tysi?cy z?otych.
Radek ?abanowski

D

awet ju? nie pami?tam, kiedy ostatni raz
s?ucha?em amplitunera stereofonicznego,
bo przecie? takich urz?dze? d?ugo nie by?o na
rynku, RX-797 mia? wi?c odpowiedzialne zadanie
wyznaczenia poziomu dla nowej generacji dwukana?owych receiverów. Si?? rzeczy nie mo?na
by?o unikn?ae porówna? do wzmacniaczy zintegrowanych, w tym opisanego obok NAD-a, ale
Yamaha wysz?a z tej konfrontacji obronn? r?k?.
To, ?e jest amplitunerem, tylko dodaje jej funkcjonalnooeci, a nie zmniejsza potencja?u brzmieniowego.
RX-797 od pocz?tku napina musku?y i rusza
do boju. D?wi?k jest soczysty, obfity i bardzo
ofensywny. To zas?uga eksponowanej oerednicy,
która prezentuje informacje w sposób czytelny,
wyrazisty, choae ulokowany raczej po jaoeniejszej
stronie. Wokale brzmi? w sposób fantastycznie
otwarty, pe?ni? rol? nadrz?dn?, ich jakooeae nie
pozostawia nic do ?yczenia. Mimo ?ywooeci nie
z?apa?em Yamahy na ewidentnych przerysowaniach. OErednicy wtóruje góra, która stara si? byae
jednak neutralna, ani zbyt ?agodna, ani metaliczna. Umiej?tnie wywa?ono równie? proporcje
mi?dzy d?wi?kami podstawowymi a towarzysz?cymi, Yamaha nie goni za ka?dym najdrobniejszym detalem, zapominaj?c o meritum przekazu
muzycznego. W dolnej oerednicy mo?e nie ma
stuprocentowego wype?nienia, ale dzi?ki temu
amplituner nie popada w pu?apk? wyt?uszczenia
m?skich wokali i ni?ej operuj?cych gitar, tak
cz?sto spotykan? w ta?szym sprz?cie. W zamian
za to Yamaha zapewnia naprawd? kawa? uczciwego basu, ?adne udawanie, ale solidne grzmotni?cie, gdy trzeba, niez?a wyrazistooeae basowego
groove'u i ci?gn?cy do przodu rytm.
Gdyby ktooe chcia? wykorzystaae RX-797 jako
amplituner do kina, a przecie? p?tle wideo i wyjoecie subwooferowe zach?caj? wr?cz do wspó?-

O

pozosta?ych elementów systemu, wyposa?enie
Yamahy trzeba b?dzie uznaae za naprawd? znakomite. Przy tym ktooe mia? g?ow? na karku i zadba?
o przejrzyste rozplanowanie gniazd tak, aby nie
pogubiae si? w g?szczu pod??cze?.
Do tego dobr? nowin? (chocia? wcale nie nowooeci? w urz?dzeniach Yamahy) jest obecnooeae
selektora impedancji - wzorem wielokana?owych
krewniaków uk?ad optymalizuje parametry ko?cówki mocy dla ró?nych obci??e? (min. 6 ohm
lub min. 4 ohm), co w praktyce oddaje do r?k
posiadacza sprz?tu narz?dzie dostosowuj?ce amplituner do dwóch najpopularniejszych odmian
zespo?ów g?ooenikowych - 8-omowych oraz 4omowych.
RX-797 posiada oczywioecie system RDS, pami?ae 40 stacji radiowych, a na deser timer.
Mimo ?e nie jest to amplituner wielokana?owy, a obudowa ma s?uszne rozmiary, w oerodku
nie zosta?o zbyt du?o wolnej przestrzeni. Lew?
stron? zajmuje transformator rdzeniowy, za nim
zamontowano elementy zasilacza. Ko?cówki mocy rozplanowano na dwóch identycznych radiatorach, na których pracuj? tranzystory Sanken
2SA1694/2SC4467. Jak wynika?o ju? z uk?adu elementów na tylnej oeciance dwa wejoecia, CD i phono, potraktowano zupe?nie specjalnie. Otrzyma?y niezale?n? p?ytk? oddzielon? od pozosta?ych
wejoeae i s?siaduj?cych z nimi modu?ów wideo. Tuner zamkni?to w metalowym ekranie. Jedynym
w?skim gard?em tej konstrukcji wydaje si? regulator g?ooenooeci, potencjometr jest co prawda porz?dny, hermetycznie zamkni?ty, ale pod??czony
najpierw zwor? do p?ytki drukowanej, a pó?niej przewodami do g?ównych modu?ów przedwzmacniacza. Potencjometry regulacji barwy
s? ju? ni?szej jakooeci, lepiej je wyeliminowaae,
zw?aszcza ?e Yamaha zostawi?a do dyspozycji
stosowne uk?ady typu "Direct".

Wykonanie, komponenty i funkcjonalnooeae
Porz?dnie wykonany i znakomicie wyposa?ony: wejoecia i wyjoecia audio-wideo, subwooferowe, gramofonowe... druga strefa, obs?uga kolumn 4 - 8 omów.
Laboratorium
Bardzo niskie zniekszta?cenia i szumy, wysoka moc na
ka?dym obci??eniu.
Brzmienie
Mi?siste, silne, ze zdecydowan? oerednic? i oemia?ym
basem.

Rozdzielenie ko?cówki mocy i przedwzmacniacza to zabieg spotykany raczej we
wzmacniaczach zintegrowanych; o rozbudowanych mo?liwooeciach obs?ugi drugiej strefy
oewiadcz? gniazda wyzwalacza i sterowania
podczerwieni.
Podobnie jak w amplitunerach
wielokana?owych, Yamaha zastosowa?a
selektor impedancji, który pozwala na
uzyskanie wysokiej mocy niezale?nie
od rodzaju obci??enia.

Na tylnej oeciance kilka
niespodzianek, przede
wszystkim gniazda wideo,
ale tak?e konektory drugiej
strefy, mo?e nawet
wa?niejszym akcentem jest
prze??cznik impedancji.

listopad 2006

49

Aby sprawdziae, co naprawd? potrafi najlepszy
stereofoniczny amplituner Yamahy, wszystkie pomiary wykona?em, u?ywaj?c wejoecia CD i za??czaj?c uk?ad skracaj?cy oecie?k? sygna?u CD Direct.
Podobnie jak amplitunery wielokana?owe, tak?e i R X-797 posiada selektor impedancji. Uk?ad
obs?ugujemy mechanicznym prze??cznikiem z ty?u
obudowy, a nie z poziomu menu (jak w bie??cej
linii receiverów A/V). System posiada dwa ustawienia, min. 6 omów oraz min. 4 omy, w pierwszym przypadku ograniczamy si? wi?c w zasadzie
do kolumn 8-omowych, w drugim teoretycznie
mo?emy skorzystaae zarówno z zespo?ów 8-omowych, jak i 4-omowych, chocia? to drugie wydaje
si? tutaj oczywistym wyborem.
Amplituner ma pot??ne mo?liwooeci, w ustawieniu min. 6 omów moc wynosi 136W w jednym
kanale oraz 2x103W w stereo (oczywioecie dla
8 omów).
W trybie min. 4 omy moc dla obci??e? 8omowych oczywioecie spada, ale i tak 91W
w mono i 2x 88W w stereo to wyoerubowany
wynik - niewiele ni?szy od ustawie? min. 8 omów
(posiadaczy kolumn 8-omowych zach?cam wi?c
do eksperymentów). Najwa?niejszy pomiar to naturalnie test obci??enia 4-omowego. Wbudowane
wzmacniacze s? znakomite, potrafi? zaoferowaae
156W, a ogranicze?, z których wynika 2x112W
w stereo, nale?y szukaae w ograniczeniach zasilacza.
Wszystkiemu towarzyszy oewietna czu?ooeae
(0,23V), a co wa?niejsze niski poziom szumów
wynosz?cy 87dB (w odniesieniu do 1W) oraz dynamika o wartooeci 109dB. Wspó?czynnik t?umienia to dobre 62.
Na wykresie ilustruj?cym pasmo przenoszenia
(rys. 1.) widaae tym razem a? trzy charakterystyki.
Kolorem czerwonym oznaczy?em pomiar dla obci??enia 8 omów, które jest jednoczeoenie najlepsze pod wzgl?dem rozci?gni?cia cz?stotliwooeci
najwy?szych - przy 100 kHz mamy poziom -1,1
dB. Na drugim skraju pasma, przy 10Hz mamy
pomijalny spadek -0,25 dB. Niemal identycznie
Yamaha radzi sobie na 4 omach (charakterystyka
oznaczona kolorem niebieskim). Kolor czarny reprezentuje natomiast 8 omów z w??czonymi, ale
ustawionymi w pozycji neutralnej, regulatorami
barwy. I tym razem jest ca?kiem dobrze, choae niskie tony s? lekko wyeksponowane, a powy?ej 30
kHz rozpoczyna si? mocniejszy spadek. Najlepiej
wi?c regulatory barwy pozostawiae w spokoju.
Wykres obrazuj?cy zniekszta?cenia (rys. 2.)
jest znakomity, widaae potwierdzenie niskich szumów, ale przede wszystkim marginalny udzia?
harmonicznych. Najsilniejsze w "stadzie" druga
i trzecia to odpowiednio -93 dB i -94 dB.
Na rys. 3a przedstawiono przebieg mocy dla
trybu min. 6 omów. Wykres jest bardzo p?ynny,
minimum przypada na 108 W i wynosi 0,009%,
a THD+N ni?sze od 0,1% mamy w zakresie 0,9
W - 125 W. W ustawieniu min. 4 omy (rys. 3b)
mamy charakterystyki dla obci??e? 4- i 8-omowych.

Dwukana?owy amplituner,
a wype?nienie uk?adami podobne jak
w urz?dzeniach wielokana?owych;
najwa?niejsza jest jednak porz?dna
ko?cówka mocy z elementami
dyskretnymi i dwoma identycznymi
sekcjami dla kana?ów L/R.

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 3a. Moc

Pomiary przeprowadzono
przy użyciu systemu
NEUTRIK A2D
Rys. 3b. Moc

50

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ohm]
Wysterowanie (K -kanały)
Tryb I min 6Ohm
1K
2K
8
136
103
4
-
-
Obciążenie [Ohm]
Wysterowanie (K -kanały)
Tryb II min 4Ohm
1K
2K
8
91
88
4
156
112
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,232
Stosunek sygnał/szum
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
87
Dynamika [dB]
109
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ohm, 1kHz) [%] 0,09
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ohm)
62
Końcówki mocy
2
Konwerter wideo
-
Wejścia wideo
3x kompozyt
Wyjścia wideo
2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio
4x RCA/2xRCA
Wej. gramofonowe
MM
Wyj. na subwoofer
1x
Wej. na zewnętrzny dekoder
5.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy
tak
Wej. na wewnętrzne końcówki mocy
tak
Wej. cyfrowe
-
Wyj. cyfrowe
-
Wyjścia słuchawkowe
tak
Zaciski głośnikowe
zakręcane
Pilot uniwersalny
tak
iPod
-
Komunikacja
1x we IR, 1x wy IR, 1x wyzwalacz
Obsługa II strefy
1x RCA
Dostępne kolory
czarny, tytanowy
Minimalna impedancja kolumn [Ohm]
4
Pobór mocy [W]
260
Wymiary (S/W/G)[cm]
44x15x39
Masa [kg]
11
* wg danych producenta

L

A

B

O

R

A

T

O

R

I

U

M

HI-FI Amplituner stereofoniczny

listopad 2006
listopad


Pobierz plik - link do postu