pol.rar

HT762TZ jak zaprogramować pilota

Panowie...do tego telewizora dołączona jest instrukcja w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (załączony jest nośnik CD). :D W wersji papierowej rzeczywiście nic na temat wspólpracy tego pilota z urządzeniami innych firm nie piszą. Natomiast na płycie jest pełna instrukcja i w rozdziale: programowanie pilota zdalnego sterowania ( strona 79) jest wszystko na ten temat napisane. PILOT TEN WSPÓŁPRACUJE Z URZĄDZENIAMI INNYCH FIRM. W załączeniu pełna instrukcja obsługi telewizora LG 32LC52 oraz modeli: 26LC3*, 26LC4*, 32LC4*, 37LC4*, 42LC4*, 26LC5*, 32LC5*, 37LC5*, 42LC5*, 42PC5*, 42PC5RV* oraz 50PC5*. Instrukacja jest w językiu polskim (plik w w formacie pdf.) pozdro:D

  • pol.rar
    • pol.pdf


Pobierz plik - link do postu

pol.rar > pol.pdf

POLSKI

TELEWIZOR
LCD

TELEWIZOR
PLAZMOWY

INSTRUKCJA OBS?UGI
MODELE TELEWIZORÓW MODELE TELEWIZORÓW
LCD
PLAZMOWYCH

26LC4*
32LC4*
37LC4*
42LC4*
26LC3*

26LC5*
32LC5*
37LC5*
42LC5*

42PC5*
42PC5RV*
50PC5*

Przed u?yciem zestawu, prosimy dok>=adnie
przeczyta? niniejsz? instrukcjÍ.
Po przeczytaniu warto j? zachowa? do dalszego
wykorzystania w przysz>=o?ci.
Zaleca siÍ równie? zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu.
Informacje te znajduj? siÍ na tabliczce
znamionowej na tylnej obudowie urz?dzenia.

AKCESORIA

IN
PU
TV T
INPU
T
AR
C
PI

P

PO
W
ER

TE
XT

PR

PI

TV
DV
D

PIP

P

PR

+

SIZ

VC
R

E
POSTI
PIP

ON

INP
UT

EX

IT

LI
ST
M

EN
U
I/I
I

OK

SL
EE
P

AKCESORIA

Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.

VO
L
Q.V
IEW

1

PR

MU
TE

4

2

7

5

*
TI
M

3

8

6

0

9

E
RE

FAV

?

VE

AL
INDE
X

Instrukcja obsługi

baterie

Pilot zdalnego sterowania

Przewód zasilający

MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH
*Jeśli na powierzchni widać plamę lub
odcisk palca, należy delikatnie przetrzeć
zabrudzenie specjalnie do tego przeznaczoną ściereczką czyszczącą.

Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich modelach.

Szmatka do czyszczenia
Tą szmatką można wyczyścić
ekran.

2 uchwyty
naścienne

2 śruby oczkowe

Ta funkcja nie jest dostÍpna
we wszystkich modelach.

Podczas przecierania nie należy przyciskać ściereczki zbyt mocno, gdyż zbyt
silny nacisk może spowodować zadrapania lub odbarwienie.

MODELE TELEWIZORÓW LCD
Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich modelach.

2 uchwyty dla
telewizora
2 śruby oczkowe

2 śruby

Tylko 26-, 32- i 37-calowe

4 śruby do podstawy
(G str. 8 )

Tylko 26LC4*, 32LC4*, 37LC4*,
42LC4*, 26LC5*, 32LC5*,
37LC5*, 42LC5*-calowe

Uchwyt przewodów
Przewody należy
umieścić w uchwycie.

System zarządzania
przewodami
Tylko 26LC3R*-calowe

System zarządzania
przewodami

1

SPIS TREśCI
Akcesoria ....................................................................1
SPIS TREśCI

PREPARATION
PRZYGOTOWANIE
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM ........ 4
INFORMACJE O PANELU TYLNYM................... 6
MONTAż PODSTAWY .............................................. 8
MOCOWANIE TELEWIZORA DO ŚCIANY .......... 9
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI
Z TYŁU OBUDOWY ................................................. 10
Instalacja stojaka stolikowego ........................... 12
Monta˝ na ?cianie: Instalacja w poziomie ...... 13
Połączenie antenow ............................................. 14

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA ODBIORNIKA HD ...............15
Instalowanie odtwarzacza DVD ........................... 1
8
Konfiguracja magnetowidu .................................. 21
KONFIGURACJA INNEGO ŹRÓDŁA A/V ............ 24
ZEWNĘTRZNY DŹWIĘK STEREO .................... 25
Konfiguracja komputera PC................................ 26
- Konfiguracja ekranu dla trybu komputera............. 28

KONTROLA OBRAZU
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI)...................46
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU
- Ustawienia wstępne obrazu ..........................48
- Automatyczna regulacja barw kolorów
(ciepłe/Średni/zimne) .....................................49
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU
- Opcja Picture Mode-User
(Tryb obrazu-Użytkownik) .............................50
- Opcja Color Tone - User
(Barwa kolorów-Użytkownik) .......................51
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI
OBRAZU XD ................................................................52
XD Demo ........................................................................53
Tryb CINEMA 3:2 (zaawansowany).................54
ADVANCED-BLACK LEVEL (DARKNESS)
[ZAAWANSOWANY - POZIOM CZERNI
(CIEMNOŚĆ)] ...............................................................55
PICTURE RESET (RESETOWANIE OBRAZU)......56
Metoda ISM
(Minimalizacja obrazów pozostających) ........57
LOW-POWER PICTURE MODE
(OSZCZĘDNY TRYB OBRAZU) ........................58

WATCHING TV /PROGRAMME CONTROL
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Funkcje przycisków pilota zdalnego ................32
WŁĄCZANIE TELEWIZORA ............................... 34
Wybieranie programu............................................... 34
Regulacja g?o?no?ci ...................................................34
WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRANOWYCH ...35
Automatyczne dostrajanie programów ............. 36
RÍczne dostrajanie programów........................... 37
Precyzyjne dostrajanie ..............................................38
Nadawanie nazw stacjom ........................................39
Edycja programów .................................................... 40
Ulubiony program ....................................................... 41
Wywo>=ywanie tablicy programów ....................... 42
Blokada Przycisków...................................................... 43
................................................................... 44

2

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
AUTOMATYCZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI ...............59
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU
- TRYB DŹWIĘKU ....................................................60
REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA..........61
Regulacja balansu.....................................................62
KONFIGURACJA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
GŁOŚNIKÓW TELWIZYJNYCH .........................63
I/II
- Odbi?r stereo/dual .............................................64
- Odbiór w trybie NICAM...................................65
- Ustawianie zegara ..............................................65
Menu ekranowe Wybór języka/kraju ............... 66

USTAWIENIE CZASU
SPIS TREśCI

Ustawianie zegara ......................................................67
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO ......................................................................68
USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU
UŚPIENIA ......................................................................69
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ........70

TELETEXT
W>=?czanie i wy>=?czanie .............................................71
Tryb SIMPLE .................................................................71
Tryb TOP ........................................................................72
Tryb FASTEXT .............................................................72
Specjalne funkcje teletekstu...................................73

DODATEK
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .................74
KONSERWACJA .......................................................76
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA .............77
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA ........................................................... 79

3

PRZYGOTOWANIE
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
I

I

To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od
elementów telewizora posiadanego przez użytkownika.
Jeżeli produkt ma na swojej powierzchni folie ochronną, usuń ją i wytrzyj urządzenie przy pomocy
ś ciereczki.

PRZYGOTOWANIE

MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH

Czujnik pilota zdalnego
sterowania
Wskaźnik zasilania/czuwania
o Świeci na czerwono w trybie czuwania.
o Świeci na zielono, gdy odbiornik jest włączony.

INPUT

MENU

INPUT

MENU

OK

INPUT

Przycisk
POWER

4

PR

VOL

OK

VOL

MENU

Przycisk
INPUT

Przycisk
MENU

OK

PR

Przycisk
OK

VOL

Przyciski
Głośności

PR

Przyciski
Programu

MODELE TELEWIZORÓW LCD

PRZYGOTOWANIE

26LC4*, 32LC4*, 37LC4*, 42LC4*, 26LC5*, 32LC5*,
37LC5*, 42LC5*

PR

Przyciski Programu

VOL

Przyciski Głośności

R

Czujnik pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik zasilania/czuwania
o Świeci na czerwono w trybie czuwania.
o Świeci na zielono, gdy odbiornik jest włączony.

OK

Przycisk OK

MENU

INPUT

26LC3R*

Przycisk MENU
Przycisk INPUT

/I

Przycisk POWER

R

Czujnik pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik zasilania/czuwania
o Świeci na czerwono w trybie czuwania.
o Świeci na zielono, gdy odbiornik jest włączony.

5

PRZYGOTOWANIE
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
I

To jest uproszczony widok panelu tylnego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika.

MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH
VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO

AV IN 3

VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO

Wejście S-Video
Umożliwia doprowadzenie sygnału
wizji z urządzenia S-VIDEO.
Wejście audio/wideo
Do tych gniazd można doprowadzić
sygnał wyjściowy audio/wideo z
zewnętrznego urządzenia.
AV IN 3

7
2

1
AV 1

AV 2

RGB IN
HDMI/DVI IN
1

2

HDMI/DVI IN AV 1
RGB IN

COMPONENT IN
VIDEO

HDMI/DVI IN

AV
HDMI IN2

1

2

ANTENNA
IN

ANTENNA
IN

VARIABLE AUDIO OUT

2

AV 2
V

HDMI IN

1

AUDIO

AV 1
V

ANTENNA
IN

RGB IN
RGB
AUDIO
(PC)
(RGB/DVI)

HDMI IN

COMPONENT IN
AUDIO

VIDEO

VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO

PRZYGOTOWANIE

AV IN 3

VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO
MONO

AV IN 3
V

VARIABLE AUDIO OUT
ARIABLE AUDIO

COMPONENT IN
VIDEO

AUDIO

VARIABLE AUDIO OUT

4

3

5

6

2

1

42PC5RVC
AV 1

HDMI IN

1

ANTENNA
IN

2

COMPONENT IN
AUDIO

VIDEO

VARIABLE AUDIO OUT
ARIABLE AUDIO

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

HDMI/DVI IN

AV 2

RGB IN
RGB
AUDIO
(PC)
(RGB/DVI)

6

4

8

1

Wejście HDMI
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia
HDMI IN lub źródło sygnału DVI (wideo)
do portu HDMI/DVI za pomocą konektora DVI
- HDMI.

5

Gniazda Euroscart (AV1/AV2)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy
lub odbierające sygnał wejściowy za
pośrednictwem złącza Euroscart.

2

Wejście RGB/Audio
Sygnał wizji z komputera PC/z należy
podłączyć do odpowiedniego gniazda
wejściowego.

6

Wejście antenowe
Służy do podłączenia sygnału antenowego.

7

Gniazdo przewodu zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi. Nie
wolno zasilać tego telewizora prądem stałym.

3

3

4

6

Wejście Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie
audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Component.
Wyjście audio o regulowanym poziomie
Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego
wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku
przestrzennego o subwoofer.

8

5

PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE & OBSŁUGA SERWISOWA)
Port szeregowy urządzeń sterujących należy
podłączyć do gniazda RS-232C

MODELE TELEWIZORÓW LCD
26LC4*, 32LC4*, 37LC4*, 42LC4*,
26LC5*, 32LC5*, 37LC5*, 42LC5*

Wejście audio/wideo
Do tych gniazd można
doprowadzić sygnał wyjściowy
audio/wideo z zewnętrznego
urządzenia.

AV IN 3

AV IN 3
V

7
AV 1
HDMI/DVI IN
1

HDMI IN
2

RGB IN

1

AV 2

RGB IN

VIDEO

COMPONENT IN

AUDIO

R

AUDIO

AV IN 3
AV IN 3

2

ANTENNA
IN

AV 1

AV 1

MONO
VIDEO L/MONO

S-VIDEO

S-VIDEO

VIDEO L/MONO AUDIO R

Wejście S-Video
Umożliwia doprowadzenie sygnału
wizji z urządzenia S-VIDEO.

AV
AV 1 2

RGB IN RGB IN

HDMI/DVI IN
HDMI/DVI IN HDMI IN
HDMI IN
1
2
1
2

AV 2
VARIABLE

RGB
(PC)

AUDIO OUT

AV 2
ANTENNA
IN

AUDIO
(RGB/DVI)

ANTENNA
IN

ANTENNA
IN

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO
COMPONENT IN

VARIABLE
ARIABLE
AUDIO OUT
VARIABLE

AUDIO OUT

COMPONENT IN

VARIABLE
AUDIO OUT

3

4

1

26LC51C
32LC52C

5
2

AV 1
HDMI/DVI IN
1

VIDEO

3

6

AUDIO

AV 2

RGB IN

HDMI IN
2

RGB
(PC)

VARIABLE
AUDIO OUT

4

AUDIO
(RGB/DVI)

ANTENNA
IN

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

IO

PRZYGOTOWANIE

MONO
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R

S-VIDEO

S-VIDEO

26LC3R*

5

8

6

1

Wejście HDMI
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia
HDMI IN lub źródło sygnału DVI (wideo)
do portu HDMI/DVI za pomocą konektora DVI
- HDMI.

5

Gniazda Euroscart (AV1/AV2)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy
lub odbierające sygnał wejściowy za
pośrednictwem złącza Euroscart.

2

Wejście RGB/Audio
Sygnał wizji z komputera PC/z należy
podłączyć do odpowiedniego gniazda
wejściowego.

6

Wejście antenowe
Służy do podłączenia sygnału antenowego.

7

Gniazdo przewodu zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi. Nie
wolno zasilać tego telewizora prądem stałym.

3

Wejście Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie
audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Component.

4

Wyjście audio o regulowanym poziomie
Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego
wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku
przestrzennego o subwoofer.

8

PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE & OBSŁUGA SERWISOWA)
Port szeregowy urządzeń sterujących należy
podłączyć do gniazda RS-232C

7

PRZYGOTOWANIE
MONTAż PODSTAWY
(Tylko 26-, 32- i 37- calowe modele telewizorów LCD)

Należy ostrożnie ułożyć odbiornik ekranem
skierowanym w dół na miękkiej powierzchni, która będzie zapewniała ochronę przed
uszkodzeniem.

2

Należy przymocować podstawkę do
odbiornika w sposób przedstawiony na
rysunku.

3

Należy wkręcić 4 śruby w otwory w tylnej
ściance odbiornika.

PRZYGOTOWANIE

1

8

MOCOWANIE TELEWIZORA DO ŚCIANY
I
I

MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH

MODELE TELEWIZORÓW LCD

1

1
2

2

1

Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora, aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak
pokazano na rysunku.(Jeżeli w miejscu na śruby oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić).
*Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora i dokręć je odpowiednio, umieszczając w
górnych otworach.

2

PRZYGOTOWANIE

I

Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich modelach.
Odbiornik trzeba postawiç blisko ?ciany, tak aby nie spad? w razie popchni´cia do ty?u.
W tej instrukcji przedstawiono bezpieczniejszy sposób ustawiania urz?dzenia -- po przymocowaniu do
?ciany odbiornik nie spadnie nawet wtedy, gdy zostanie poci?gni´ty do przodu. Takie rozwi?zanie zapobiega
przewróceniu si´ urz?dzenia i zranieniu ludzi. Zabezpiecza równie˝ odbiornik przed uszkodzeniami
spowodowanymi upadkiem. Nale˝y si´ upewniç, ˝e dzieci nie wdrapuj? si´ na urz?dzenie ani nie zwieszaj?

Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą śrub (nie są dostarczane razem z urządzeniem,
do kupienia oddzielnie). Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych do ściany.

3

3

U˝yj mocnego sznurka i przywi?˝ urz?dzenie do uchwytów (sznurek nie jest dostarczany w zestawie,
trzeba go zakupiç oddzielnie). Bezpieczniejszy sposób polega na takim zawi?zaniu sznurka, aby uk?ada? si´
poziomo mi´dzy urz?dzeniem a ?cian?.

! UWAGA
G
G

G

Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce nale˝y najpierw odwi?zaç sznurek.
Nale˝y upewniç si´, ˝e u˝ywany stojak lub szafka s? wystarczaj?co du˝e i wytrzyma?e, aby pomie?ciç urz?dzenie i
wytrzymaç jego ci´˝ar.
Aby bezpiecznie korzystaç z odbiornika, sprawd?, czy uchwyty przymocowane do ?ciany i do telewizora
s? zamontowane na tej samej wysoko?ci.

9

PRZYGOTOWANIE
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI Z TYŁU OBUDOWY
MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH
PRZYGOTOWANIE

1

Uchwyć uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI obiema rękami i pociągnij go w sposób

przedstawiony na rysunku.

Uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI

2

Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział Połączenia urządzeń zewnętrznych.

3

10

Zamocuj ponownie uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI w sposób przedstawiony na
rysunku.

MODELE TELEWIZORÓW LCD
PRZYGOTOWANIE

1

Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz
podrozdział Połączenia urządzeń
zewnętrznych.

2

Zamocuj uchwyt systemu ZARZĄDZANIA
PRZEWODAMI w sposób przedstawiony
na rysunku.

Uchwyt systemu
ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI

3

Zbierz kable w wiązkę za pomocą dostarczonego uchwytu przewodów.
(Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszyst-

kich krajach.)

SPOSÓB DEMONTAŻU SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI
Trzymając oburącz za uchwyt systemu
ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI, pociągnij go do
góry.

! UWAGA
G

Nie przesuwaj urządzenia trzymając za uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI.

- Jeśli urządzenie spadnie, może ulec zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.

11

PRZYGOTOWANIE
I
I

Odbiornik można zainstalować w różny sposób, np. na ścianie lub na biurku.
Należy go zamocować poziomo.

PRZYGOTOWANIE

Źródło zasilania

Wyłącznik
przeciwzwarciowy

UZIEMIENIE
Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli
gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż osobnego wyłącznika. Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci elektrycznej przez łączenie go z
kablami sieci telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji gazowej.

INSTALACJA STOJAKA STOLIKOWEGO
Aby zapewnić prawidłową wentylację, z każdej strony odbiornika (również od strony ściany) musi być ok.
4" wolnego miejsca.

4 cale

4 cale

12

4 cale

4 cale

MONTA˝ NA

?CIANIE: INSTALACJA W POZIOMIE
PRZYGOTOWANIE

Aby zapewniç prawid?ow? wentylacj´, z ka˝dej strony odbiornika (równie˝ od strony ?ciany) musi byç ok. 10
cm wolnego miejsca. Szczegó?owe instrukcje instalacji mo˝na uzyskaç u sprzedawcy. Mo˝na te˝ zapoznaç
si´ z opcjonalnym dokumentem po?wi´conym instalacji klamry do monta˝u telewizora na ?cianie pod k?tem
oraz podr´cznikiem instalacji.

4 cale

4 cale
4 cale

4 cale

4 cale

13

PRZYGOTOWANIE
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed
zakończeniem łączenia urządzeń.

I

Podłączanie anteny
S-VIDEO

Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy dostosować
położenie anteny.
I Kabel antenowy i konwerter nie są dostarczane.

VIDEO L/MONO AUDIO R

I

S-VIDEO

AV IN 3

AV IN 3

Domy wielorodzinne/apartamenty
(Podłączanie do ściennego gniazda antenowego)

AV 1
AV 1

HDMI/DVI IN

HDMI IN
2

AV 1

COMPONENT IN

AUDIO

RGB IN

AV 2

VARIABLE AUDIO OUT

AUDIO

VIDEO

COMPONENT IN

Domy jednorodzinne/wille
AUDIO
VIDEO
VARIABLE
(Podłączanie do gniazda ściennego OUT
AUDIO
COMPONENT IN
połączonego z anteną zewnętrzną)

UHF

Antenowe

Wzmacniacz
sygnału

VARIABLE
AUDIO OUT

S-VIDEO

AV IN 3

AV 1
HDMI IN
2

ANTENNA
IN

ANTENNA
IN

Przewód koncentryczny RF
(75 omów)

HDMI/DVI IN
1

AV 2

RGB IN

ANTENNA
IN

2

VIDEO

HDMI IN
2

HDMI/DVI IN
1

HDMI IN

1

HDMI/DVI IN
1

AV 2

RGB IN

VIDEO L/MONO AUDIO R

Ścienne
gniazdo
antenowe

Antena
zewnętrzna

AV 2

RGB IN
ANTENNA
IN

VHF

AUDIO
VIDEO
VARIABLE
Aby w lokalizacjach, w których sygnał ma małą moc, uzyskać lepszą jakość obrazu, należy zainAUDIO OUT
COMPONENT IN
stalować wzmacniacz sygnału antenowego tak, jak pokazano z prawej strony.
I Jeśli konieczne jest rozdzielanie sygnału na dwa telewizory, połączenie należy wykonać za
pomocą rozdzielacza sygnału antenowego.

I

14

VIDEO L/MONO AUDIO R

PRZYGOTOWANIE

VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO

AV IN 3

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
I

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed
zakończeniem łączenia urządzeń.

I

Na ilustracjach zamieszczonych w tej części KONFIGURACJI URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH przeważnie są przedstawione modele telewizorów LCD.

KONFIGURACJA ODBIORNIKA HD
Podłączanie za pomocą kabla Component
Połącz kablem wyjścia wideo (Y, PB, PR) odtwarzacza
DVD z gniazdami COMPONENT IN VIDEO odbiornika.

2

Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD zgniazdami wejściowymi COMPONENT IN AUDIO odbiornika.

3

2

W??cz cyfrow? przystawk´ set-top box. (odpowiednie
informacje mo˝na znale?ç w instrukcji obs?ugi
cyfrowej przystawki set-top box).

4

1

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego Component.

Sygnał

Component

HDMI1/2

480i/576i

Tak

Nie

480p/576p

Tak

Tak

720p/1080i

Tak

Tak

1080p

Nie

Tak

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

(z wyj?tkiem MODELE VGA)
1

2

15

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Podłączanie za pomocą kabla HDMI
1

2
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego
sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego
HDMI1 lub HDMI2.
1

3

W??cz cyfrow? przystawk´ set-top box. (odpowiednie
informacje mo˝na znale?ç w instrukcji obs?ugi cyfrowej
przystawki set-top box).

! UWAGA
G
G

G

16

2

Po??cz wyj?cie HDMI cyfrowej przystawki set-top z gniazdem H D M I / D V I I N 1 lub H D M I I N 2 telewizora.

Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fonii.
Jeśli cyfrowa przystawka set-top box obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z
przystawki set-top box zostanie automatycznie ustawiona na 1280x720p.
Jeśli cyfrowa przystawka set-top box nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio
ustawić rozdzielczość obrazu z cyfrowej przystawki set-top box. Aby uzyskać najwyższą
jakość obrazu, należy ustawić w cyfrowej przystawce set-top box rozdzielczość 1280x720p.

Podłączanie za pomocą kabla HDMI/DVI

1

2

1

Po??cz wyj?cie DVI cyfrowej przystawki set-top box z gniazdem H D M I / D V I I N 1 telewizora.

2

Po??cz wyj?cia audio cyfrowej przystawki set-top box z gniazdem A U D I O ( R G B / D V I ) telewizora.

3

W??cz cyfrow? przystawk´ set-top box. (odpowiednie informacje mo˝na znale?ç w instrukcji obs?ugi
cyfrowej przystawki set-top box).

4

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego
HDMI1.

17

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Instalowanie odtwarzacza DVD
Podłączanie za pomocą kabla Component
1

Połącz kablem wyjścia wideo (Y, PB, PR) odtwarzacza
DVD z gniazdami COMPONENT IN VIDEO odbiornika.

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

2

Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gniazdami wejściowymi COMPONENT IN AUDIO odbiornika.

3

Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD.

4

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego Component.

5

Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

1

Porty wejścia Component
Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy podłączyć odtwarzacz DVD do portów wejścia
Component, tak jak pokazano poniżej.
Porty Component odbiornika

PR

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

18

PB

Y

Porty wyjścia wideo
odtwarzacza DVD

Y

Pb

Pr

2

Podłączanie za pomocą kabla scart
Połącz kablem gniazdo scart odtwarzacza DVD z gniazdem scart AV1 w odbiorniku. Należy użyć ekranowanego kabla scart.

2

Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD.

3

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania
wybierz źródło sygnału wejściowego AV1.
- Jeśli odtwarzacz DVD podłączono do gniazda scart AV2,
należy wybrać źródło sygnału wejściowego AV2.

4

1

Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.
(R) AUDIO (L)

AUDIO/
VIDEO

! UWAGA
G

Należy użyć ekranowanego kabla Euroscart.

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

Podłączanie za pomocą kabla S-Video
VIDEO

1

Połącz kablem gniazdo wyjściowe S-VIDEO
odtwarzacza DVD z gniazdem wejściowym Svideo odbiornika.

2

Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD.

4

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV3.

L

R

ANT IN

Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD
z gniazdami wejściowymi AUDIO odbiornika.

3

S-VIDEO

OUTPUT
SWITCH

1

5

2

MONO
VIDEO L/MONO AUDIO R

S-VIDEO

ANT OUT

AV IN 3

Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania
znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

19
1

2

VIDEO L/MONO AUDIO R

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
AV IN 3

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

Połącz przewodem wyjście HDMI odtwarzacza
DVD z gniazdem wejściowym H D M I / D V I I N 1
lub H D M I I N 2 odbiornika.

2

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego
sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego
HDMI1 lub HDMI2.

1

2

1

3

Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania
znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

! UWAGA
G

G

G

Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie
sygnał wizji i fonii.
Jeśli odtwarzacz DVD obsługuje funkcję
Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD zostanie automatycznie
ustawiona na 1280x720p.
Jeśli odtwarzacz DVD nie obsługuje
Obsługiwane rozdzielczości obrazu (tryb HDMI-DTV)
funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio
ustawić rozdzielczość obrazu z odtwarzaCzęstotliwość
Częstotliwość
cza DVD.Aby uzyskać najwyższą jakość
Rozdzielczość
pozioma (kHz)
pionowa (Hz)
obrazu, należy ustawić w odtwarzaczu DVD
rozdzielczość 1280x720p.
31,47
59,94
720x480
31,50
60,00
720x576

44,96
45,00
37
,50

59,94
60,00
50,00

1920x1080i

20

50,00

1280x720

(z wyj?tkiem MODELE VGA)

31,25

33,72
33,75
28,125

59,94
60,00
50,00

1920x1080p

67
,432
67
,5
56,25

59,94
60
50

Konfiguracja magnetowidu
Aby uniknąć zakłóceń obrazu (interferencji), należy umieścić magnetowid w odpowiedniej odległości od
telewizora.
I Typowy obraz nieruchomy z magnetowidu. Jeśli używany jest format obrazu 4:3, na ekranie mogą pozostać
widoczne stałe obrazy wyświetlane po bokach ekranu.
I

Podłączanie za pomocą kabla antenowego
S-VIDEO

ANT IN

VIDEO

L

OUTPUT
SWITCH

R

1

Gniazdo
naścienne
2

Antena

1

Połącz kablem gniazdo ANT OUT (Wyjście antenowe) magnetowidu z gniazdem ANTENNA
IN (Wejście antenowe) odbiornika.

2

Podłącz kabel antenowy do gniazda ANT IN (Wejście antenowe) w magnetowidzie.

3

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

ANT OUT

Naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu i wybierz odpowiedni program, na którym będzie
wyświetlany obraz z magnetowidu.

21

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Podłączanie za pomocą kabla scart

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

2

Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk
PLAY (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu).
1

3

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV1.
- Jeśli magnetowid podłączono do gniazda scart AV2,
należy wybrać źródło sygnału wejściowego AV2.
AUDIO/
VIDEO

! UWAGA
G

22

Połącz kablem gniazdo scart magnetowidu z gniazdem scart AV1 w odbiorniku. Należy użyć ekranowanego kabla scart.

W przypadku korzystania z kabla Euroscart należy zastosować ekranowany przewód.

(R) AUDIO (L)

VIDEO L/MONO AUD

AV IN 3

Podłączanie za pomocą przewodu RCA

2

Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk
PLAY (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu)

3

S-VIDEO

MONO
VIDEO L/MONO AUDIO R

Połącz ze sobą gniazda AUDIO/VIDEO telewizora i
magnetowidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo =
żółty, Audio, kanał lewy = biały, Audio, kanał
prawy = czerwony)

1

AV IN 3

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego
sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV3.

! Uwagi
G

S-VIDEO

Jeśli magnetowid jest monofoniczny, podłącz
przewód audio z magnetowidu do gniazda AUDIO
L/MONO w telewizorze.

VIDEO

L

ANT IN

R

OUTPUT
SWITCH

ANT OUT

Podłączanie za pomocą kabla S-Video
1

S-VIDEO

Połącz kablem gniazdo wyjściowe S-VIDEO magnetowidu z gniazdem wejściowym S-VIDEO odbiornika. Jakość obrazu poprawi się w porównaniu z osiąganą po podłączeniu do zwykłego wejścia
sygnału zespolonego (kabel RCA).
Połącz kablem wyjścia audio magnetowidu z gniazdami wejściowymi AUDIO odbiornika.

3

Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij
przycisk PLAY (ODTWÓRZ) na magnetowidzie.
(Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi magnetowidu).

4

L

R

OUTPUT
SWITCH

S-VIDEO

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV3.

1

ANT IN

ANT OUT

2

MONO
VIDEO L/MONO AUDIO R

2

VIDEO

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

AV IN 3

! UWAGA
Jeśli magnetowid S-VHS został podłączony jednocześnie do gniazd S-VIDEO i VIDEO, odbierany
będzie tylko sygnał z wejścia S-VIDEO.
S-VIDEO

IO R

G

23

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA INNEGO ŹRÓDŁA A/V
Kamera wideo
Konsola do
gier wideo

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

VIDEO

L

R

MONO
VIDEO L/MONO AUDIO R

S-VIDEO

1

AV IN 3

1

2

Za pomoc? przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz ?ród?o sygna?u
wej?ciowego AV3.

3

24

Po??cz ze sob? gniazda AUDIO/VIDEO telewizora i magnetowidu. Dopasuj gniazda kolorami.
(Wideo = ˝ó?ty, Audio, kana? lewy = bia?y, Audio, kana? prawy = czerwony)

Uruchom odpowiednie urządzenie zewnętrzne.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia.

ZEWNĘTRZNY DŹWIĘK STEREO
Używaj w połączeniu ze wzmacniaczem zewnętrznym lub
podłącz subwoofer do systemu dźwięku przestrzennego.

1

Połącz kablem gniazdo wejściowe wzmacniacza
stereo z gniazdami wyjściowymi VARIABLE
AUDIO OUT odbiornika.

VARIABLE
AUDIO OUT

1

Ustaw głośniki, korzystając z analogowego
wzmacniacza stereo, zgodnie z instrukcją
dołączoną do wzmacniacza.

! UWAGA
G

Podczas podłączania do zewnętrznego urządzenia
audio, np. wzmacniacza lub głośników, wyłącz
głośniki telewizora. (G str. 6 3)

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

2

25

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Konfiguracja komputera PC
I

Ten odbiornik jest zgodny ze standardem Plug and Play, co oznacza, że komputer PC automatycznie dostosowuje się do ustawień odbiornika.

Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu D-Sub

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1

RGB OUTPUT

2

AUDIO

1
2

Połącz kablem wyjścia audio komputera PC z gniazdem wejściowym AUDIO odbiornika.

3

Włącz komputer PC i odbiornik

4

26

Połącz kablem wyjście RGB komputera PC do gniazda wejściowego RGB (PC) odbiornik.

Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału
wejściowego RGB PC.

1

2

! UWAGA
G
G

G

G
G

G

G

G

pomoc do jej producenta.
Częstotliwości pozioma i pionowa sygnału
wejściowego są synchronizowane osobno.
W trybie PC zalecane jest korzystanie z
obrazu o parametrach: 1366x768/60Hz
(telewizory LCD), 852x480/60Hz (42-calowe
telewizory WVGA PDP), 1024x768/60Hz (42calowe telewizory XGA PDP), 1360x768/60Hz
(50-calowe telewizory PDP), gdyż tylko te
parametry zapewnią najwyższą jakość wizji.
Jeśli rozdzielczość obrazu z komputera PC
jest wyższa niż SXGA, na ekranie odbiornika
obraz nie będzie widoczny.
Przewód audio z komputera PC należy
podłączyć do gniazda wejściowego Audio
odbiornika. (Kable audio nie są dostarczane
razem z odbiornikiem).
Jeśli zastosuje się zbyt długi kabel RGBPC, na ekranie mogą wystąpić zakłócenia.
Zalecamy używanie kabla o długości do 5
m. Zapewni on najwyższą jakość obrazu.

Obsługiwane rozdzielczości obrazu (tryb RGB [PC])
Częstotliwość

Częstotliwość

pozioma (kHz)

pionowa (Hz)

640x350

31,5

70,1

720x400

31,5

70,1

640x480

31,5

59,9

848x480

31,5

60,0

852x480

31,5

60,0

800x600

37
,9

60,3

1024x768

48,4

60,0

1280x768

47
,8

59,9

1360x768

47
,7

59,8

1366x768

47
,7

59,8

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

G

Aby uzyskać żywy obraz i dźwięk, należy
podłączyć komputer PC do odbiornika.
Należy unikać wyświetlania na ekranie
odbiornika obrazu niezmieniającego się
przez dłuższy czas. Niezmienny obraz
może zostać trwale odwzorowany na
ekranie. Należy jak najczęściej używać
wygaszacza ekranu.
Komputer PC należy podłączyć do gniazda
sygnału wejściowegoRGB (PC) odbiornika i
odpowiednio zmienić rozdzielczość obrazu
z komputera PC.
W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia
przy niektórych rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasności. Należy wówczas spróbować
ustawić dla trybu PC inną rozdzielczość,
zmienić częstotliwość odświeżania obrazu
lub wyregulować w menu jasność i kontrast,
aż obraz stanie się czysty. Jeśli nie można
zmienić częstotliwości odświeżania obrazu z
karty graficznej komputera PC, należy
wymienić kartę graficzną lub zwrócić się o

Rozdzielczość

! UWAGA
G
G

Telewizory obs>=uguj? rozdzielczo?ci 848x480,
852x480 w trybach VGA. (MODELE VGA)
Telewizory obs>=uguj? rozdzielczo?ci 1280x768,
1360x768 i 1366x768 w trybach XGA. (MODELE XGA)

27

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Konfiguracja ekranu dla trybu komputera
Automatyczna konfiguracja (tylko tryb RGB [PC])
Ta funkcja umo˝liwia automatyczn? regulacj´ po?o˝enia
obrazu i minimalizuje drgania obrazu. Je?li obraz w dalszym
ci?gu nie jest poprawny, monitor pracuje prawid>=owo ale
wymaga dalszych regulacji.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Auto. konfiguracja
Funkcja ta s>=u?y do automatycznej regulacji po>=o?enia obrazu
oraz zegara i fazy. Podczas tego procesu, wy?wietlany obraz
mo?e by? niestabilny przez kilka sekund.

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obraz

1

Naci?nij przycisk MENU, a nast´pnie przycisk
aby wybraç menu Obraz.

D

/

2

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç polecenie Ekran.

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

D

/

E,

DE F G

3

4

OK MENU

1

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç polecenie Auto konfiguracja.

Naci?nij przycisk
figuracja.

G

D

/

E,

aby

aby uruchomiç funkcj´ Auto kon-

o Po zako?czeniu konfigurowania Auto konfiguracja
na ekranie uka?e siÍ OK.
o Je?li pozycja obrazu na ekranie nie jest w>=a?ciwa,

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran

G

Wykonaj

XD Demo
DE F G

OK MENU

2

nale?y ponownie spróbowa? regulacji automatycznej.
Ekran

o Je?li po wykonaniu regulacji automatycznej obraz
wymaga dalszych regulacji w RGB(PC), nale?y wyregulowa? Ustaw. rÍczne.

5

28

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

Auto konfiguracja
Ustaw. rÍczne
Tryb VGA
Kasowanie

DE F G

G

Wykonaj

OK MENU

34

Ustawienia parametrów Fazy, Zegara i Położenia obrazu
Je?li po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie
jest wyra?ny (w szczególno?ci je?li wy?wietlane litery dr˝?),
nale˝y r´cznie wyregulowaç faz´ obrazu.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

Aby poprawiç rozmiar ekranu, dostosuj ustawienie Zegar.

*
OK

Funkcja ta dzia>=a w nastÍpuj?cym trybie : RGB[PC], COMPOFAV
VOL

W trybie COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i),

PR

MUTE

1

Faza

3

5

6

7

Zegar Ta funkcja s?u˝y do minimalizacji pionowych pasków
lub pasm widocznych na tle ekranu. Zmienia te˝
poziomy wymiar ekranu.

2

4

HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p(z wyj?tkiem MODELE
VGA)) funkcje regulacji fazy i zegara nie s? dostÍpne.

8

9

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

Ta funkcja umo˝liwia usuni´cie poziomych szumów
oraz oczyszczenie lub wyostrzenie obrazu znaków.

DE F G

1

Naci?nij przycisk MENU, a nast´pnie przycisk
aby wybraç menu Obraz.

D

/

OK MENU

E,

1

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

NENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i), HDMI
(480p/576p/720p/1080i/1080p(z wyj?tkiem MODELE VGA)).

Obraz

2

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç polecenie Ekran.

3

Naci?nij przycisk
rÍczne.

G

D

/

E,

aby

aby uruchomiç funkcj´ Ustaw.

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran

DE F G

4

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie za pomoc? przycisku
D / E zaznacz opcj´ Faza, Zegar, H-Pozycja lub VPozycja.

5

Naci?nij przycisk F /
parametrów obrazu.

6

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

G,

aby dokona? zmiany

G

Wykonaj

XD Demo
OK MENU

2
Ekran
Auto konfiguracja
Ustaw. rÍczne
Tryb VGA
Kasowanie

DE F G

G

Faza
Zegar
H-Pozycja
V-Pozycja

50
0
0
0

OK MENU

345

29

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Wybieranie trybu Wide VGA/XGA
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

Aby wyświetlany obraz był normalny, należy dopasować
rozdzielczość trybu RGB do trybu VGA/XGA.

*
OK

Ta funkcja działa w następujących trybach: tryb RGB [PC].
FAV
VOL

PR

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

MUTE

Obraz

1

Naci?nij przycisk MENU, a nast´pnie przycisk D / E, aby
wybraç menu Obraz.

2

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç polecenie Ekran.

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

D

/

E,

aby

OK MENU

1
Obraz

3

Naciśnij przycisk G, a następnie za pomocą przycisków
D / E wybierz opcję Tryb VGA (lub Tryb XGA).

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran

G

Wykonaj

XD Demo

4

Naciśnij przycisk G, a następnie za pomocą przycisków D / E wybierz odpowiednią rozdzielczość
VGA/XGA.

DE F G

OK MENU

2
Ekran

5

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

Auto konfiguracja
Ustaw. rÍczne
Tryb XGA
VGA
Kasowanie

DE F G

G

1024x768
1280x768
1360x768
1366x768

OK MENU

34

30

Inicjowanie
(przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych)
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

Ta funkcja działa w bieżącym trybie.
Powoduje inicjowanie wyregulowanych wartości.

*
OK

FAV
PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obraz

1

Naci?nij przycisk MENU, a nast´pnie przycisk
aby wybraç menu Obraz.

D

/

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Ekran.

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

D

/

E,

1

3

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Kasowanie.

4

Naci?nij przycisk

D

/

E,

aby

G.

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran

G

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

VOL

Wykonaj

XD Demo
DE F G

5

OK MENU

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

2
Ekran
Auto konfiguracja
Ustaw. rÍczne
Tryb VGA
Kasowanie

DE F G

G

Wykonaj

OK MENU

34

31

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
Korzystając z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go na czujnik zdalnego sterowania telewizora.

INPUT
TV
INPUT

MODE
TV

POWER

POWER Włączanie odbiornika ze stanu czuwania i wyłączanie
do stanu czuwania.
TV INPUT

DVD
VCR

RATIO
SIMPLINK

SLEEP TEXT

I/II

Powrót do obrazu telewizyjnego z dowolnego trybu.
Włącza odbiornik ze stanu czuwania.

INPUT Jeśli naciśniesz przycisk jeden raz,zostanie wyświetlone następujące menu ekranowe źródła sygnału
wejściowego.Za pomocą przycisków D / E zaznacz
żądane źródło sygnału wejściowe(TV, AV1, AV2, AV3,
Component, RGB, lub HDMI/2), a następnie naciśnij przycisk OK.
RATIO(WSPÓŁCZYNNIK) Umożliwia wybranie żądanego formatu obrazu.

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

LIST

MENU

Q.VIEW

*

EXIT

Regulacja Regulacja jasności obrazu.
jasności Zmiana trybu źródła powoduje przywrócenie
domyślnych ustawień jasności.
SIMPLINK Wyświetla listę urządzeń AV podłączonych do telewizora. Wciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie
menu Simplink na ekranie. (G s t r . 4 4)

OK

SLEEP Umożliwia włączenie programatora wyłączania.
I/II Umożliwia wybór wyjścia dźwięku.

FAV
VOL

PR

PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko modKOLOROWE ele z teletekstem) lub edycji programów.

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
TIME
SIZE
?

HOLD
UPDATE

INDEX

Przyciski sterowa- Steruje niektórymi odtwarzaczami kaset wideo lub
nia VCR/DVD odtwarzaczami DVD po wybraniu przycisku trybu
(Magnetowid/DVD) DVD lub VCR.
Podłączone urządzenia AV można kontrolować
przy użyciu przycisków D / E / F / G, OK oraz
przycisków odtwarzania, zatrzymywania,
wstrzymywania, szybkiego przewijania do tyłu i
do przodu, pomijania rozdziałów.(Przycisk
nie
udostępnia takich funkcji)
EXIT Umożliwia usunięcie wszystkich znaków z ekranu i
powrót z każdego menu do oglądania telewizji.

REVEAL

LIST Wy?wietlenie tablicy programów.
MENU Umożliwia wybór menu.
Q.VIEW Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego programu.

*

32

Bez funkcji

INPUT
TV
INPUT

MODE Wybór trybu pracy pilota.

MODE
TV

POWER

VCR

RATIO
SIMPLINK

Przyciski Te przyciski służą do obsługi teletekstu.
Teletekst Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w
podrozdziale Teletekst.

1

DVD

TEXT

SLEEP

I/II

1

PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
(w górę/w dół/w lewo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie bieżącego trybu.

MENU

Q.VIEW

*

EXIT

FAV Wy?wietlenie wybranego ulubionego programu.
MUTE Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku.

OK

Programme Umożliwia wybór programu.
UP/DOWN
Przyciski Umożliwiają wybór programu.
numeryczne 0-9 Umożliwiają wybór numerowanych elementów menu.

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wkładanie baterii

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

LIST

VOLUME Umożliwia regulację głośności.
UP/DOWN

0
TIME
SIZE

HOLD
UPDATE

INDEX

1

?

REVEAL

I

Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.

I

Włóż dwie baterie AA o napięciu 1,5 V z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać nowych baterii
ze starymi lub używanymi.

I

Zamknij pokrywę.

33

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
WŁĄCZANIE TELEWIZORA
Z funkcji telewizora można korzystać dopiero po jego włączeniu.

1

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

34

Najpierw podłącz prawidłowo przewód zasilający.
W tym momencie telewizor przełączy się w tryb czuwania.
I Aby włączyć telewizor w trybie czuwania, naciśnij przycis
, I N P U T lub P R D / E na odbiorniku albo naciśnij przycisk P O W E R, T V, I N P U T, P R + / -, N u m b e r ( 0~9 ) na pilocie
zdalnego sterowania.

INPUT
TV
INPUT

DVD
VCR

RATIO
SIMPLINK

TEXT

SLEEP

LIST

Wybieranie programu

MODE
TV

POWER

MENU

I/II

Q.VIEW

*

EXIT

OK

1

Naciskaj przyciski PR (Program) + / - lub przyciski numeryczne, aby
wybraç numer programu.
FAV
VOL

PR

MUTE

1

1

Aby wy??czyç d?wi´k, naci?nij przycisk MUTE (Wycisz).

4

5

6

8

9

Naci?nij przycisk VOL (G?o?no?ç) + / -, aby wyregulowaç g?o?no?ç.

2

3

7

Regulacja g?o?no?ci

2

0
TIME
SIZE
?

REVEAL

3

Wyciszenie mo˝na anulowaç, naciskaj?c przycisk MUTE (Wycisz), VOL
(G?o?no?ç) + / -, I/II.

HOLD
UPDATE

INDEX

WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRANOWYCH
Menu ekranowe zakupionego odbiornika może się nieco różnić od przedstawionego w niniejszej instrukcji.
Rysunki menu ekranowego dotyczą głównie modeli telewizorów plazmowych.

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby wy?wietli? ka?de z menu.

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E, aby wybra? element menu.

3

Za pomoc? przycisku F / G zmie? ustawienie elementu w menu podrzÍdnym lub rozwijanym.
Aby przej?ç na wy˝szy poziom menu, nale˝y nacisn?ç przycisk OK lub MENU.

Obraz

Audio

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

DE F G

OK MENU

DE F G

Menu Ustaw.

Menu Obraz

Opcje

DE F G

OK MENU

Menu Audio

Czas

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

DE F G

OK MENU

OK MENU

Menu Opcje

* Ta funkcja nie jest
dostÍpna we wszystkich
krajach.
* Tylko w telewizorach
plazmowych

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

DE F G

0

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

Ustaw.

OK MENU

Menu Czas

! UWAGA
a. Funkcja OSD (menu ekranowe) umożliwia wygodne regulowanie stanu ekranu, ponieważ ustawienia są przedstawione w postaci graficznej.
b. Menu ekranowe w tej instrukcji może być inne niż w telewizorze, jako że jest to tylko przykład
pomagający w obsłudze telewizora.
c. W trybie teletekstu menu nie s? wy?wietlane.

35

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Automatyczne dostrajanie programów
Pod numerami programów mo?na zapisa? maksymalnie 100 stacji
telewizyjnych (od 0 do 99). Po zaprogramowaniu stacji, mo?na je
przegl?da?, korzystaj?c z przycisków PR +/- i przycisków
NUMERYCZNYCH.
Stacje mo?na dostroi? w trybie automatycznym lub rÍcznym.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

Przy u?yciu tej metody mo?na zapisa? wszystkie odbierane stacje telewizyjne. Automatyczne dostrajanie programów jest zalecane przy instalacji odbiornika.

FAV
VOL

PR

MUTE

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Ustaw..

2
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

1

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D /
wybra? polecenie Strojenie automatyczne.

3

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç polecenie System.

4

Za pomoc? przycisku D / E wybierz z menu system
telewizyjny:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Europa Wsch./Azja/Nowa
Zelandia/?r. Wschód/Afryka/ Australia)
I : PAL I/II (Wlk. Bryt./ Irlandia/ Hong Kong/ RPA)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wsch./Chiny/Afryka
/WNP)
L : SECAM L/L' (opcja) (Francja)
M : (St. Zjedn. /Korea /Filipiny) (opcja)

1

D

/

E,aby

D

/

E,

E,

aby

DE F G

OK MENU

1
Ustaw.
Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

Wykonaj

G

wybra? polecenie Zacznij

Naci?nij przycisk
od.

6

Za pomoc? przycisku F / G lub przycisków
NUMERYCZNYCH wybierz pocz?tkowy numer programu.
W przypadku korzystania z przycisków NUMERYCZNYCH
numery mniejsze ni˝ 10 nale˝y wprowadzaç z poprzedzaj?c? cyfr? '0', na przyk?ad '05' dla numeru 5.
Naci?nij przycisk D / E, aby wybra? polecenie Strojenie.
Aby rozpocząć automatyczne dostrajanie, naciśnij przycisk G.
Wszystkie dostÍpne stacje zostan? zapisane. Nazwa
stacji zostanie zapamiÍtana, je?li nadaje ona sygna>= VPS,
PDC lub dane teletekstu. Je?li stacji nie mo?na przyporz?dkowa?, nazwy, nazw? bÍdzie numer kana>=u --
zapisywany jako C (V/UHF 01-69) lub S (kablowe 01-47)
z odpowiednim numerem.
Aby zakończyć automatyczne dostrajanie, naciśnij
przycisk M E N U.
Po zako?czeniu automatycznego dostrajania na ekranie
pojawia siÍ menu Edycja programu. Informacje na temat
edycji zapisanych program ów znajduj? siÍ w
podrozdziale ,,Edycja programów".

9

3

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

aby

5

7
8

2

Ustaw.

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

DE F G

OK MENU

2
Strojenie automatyczne
System
Zacznij od
Strojenie

DE F G

G

BG
I
DK
L

OK MENU

34567
Strojenie automatyczne
C 05

BG

5

MENU

35%

Stop

8

36

RÍczne dostrajanie programów
RÍczne programowanie umo?liwia rÍczne dostrojenie i
uporz?dkowanie stacji w dowolnej kolejno?ci.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

1
2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Strojenie rÍczne.

FAV

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Ustaw..

VOL

PR

MUTE

D

/

E,

aby

4

9
10

1
1
12

D

/

E,

aby

D

/

E,

TIME

/

E,

HOLD

Ustaw.
Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

DE F G

OK MENU

1
Ustaw.
Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

G

Wykonaj

aby wybra? polecenie Tuner.
D

/

E,

aby
DE F G

D

9

aby wybra? polecenie System.

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie V/UHF lub Tv Kab.
Naci?nij przycisk

6

8
0

Za pomoc? przycisku D / E wybierz z menu system
telewizyjny:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Europa Wsch./Azja/Nowa
Zelandia/?r. Wschód/Afryka/ Australia)
I : PAL I/II (Wlk. Bryt./ Irlandia/ Hong Kong/ RPA)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wsch./Chiny/Afryka
/WNP)
L : SECAM L/L' (opcja) (Francja)
M : (St. Zjedn. /Korea /Filipiny) (opcja)
Naci?nij przycisk

5

aby wybra? polecenie Kana>=.

??dany numer programu mo˝na wybraç za pomoc?
przycisku F / G lub przycisków numerycznych. Je?li to
mo˝liwe, wybierz numer programu bezpo?rednio przyciskami numerycznymi. Numery mniejsze ni˝ 10 nale˝y
wprowadzaç z poprzedzaj?c? cyfr? '0', na przyk?ad '05'
dla numeru 5.
Naci?nij przycisk D / E, aby wybra? polecenie Strojenie.
Naciskaj przycisk F / G, aby prowadziç wyszukiwanie.
Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zostanie zako?czone.

13
14

Naci?nij przycisk OK, aby zapisa? stacjÍ.

15

OK MENU

2

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

7
8

Naci?nij przycisk

E,

3

7

Za pomoc? przycisku F / G lub przycisków NUMERYCZNYCH
wybierz ˝?dany numer programu (od 0 do 99). W przypadku
korzystania z przycisków NUMERYCZNYCH numery mniejsze
ni˝ 10 nale˝y wprowadzaç z poprzedzaj?c? cyfr? '0', na
przyk?ad '05' dla numeru 5.

5
6

D

/

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie PamiÍ?.

2

4

3

1

Strojenie rÍczne
PamiÍ?
System
Tuner
Kana>=
Dostrojenie
Strojenie
Nazwa

DE F G

G

99

OK MENU

34567

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

8 9 10 1 12
1

Aby zapisa? kolejn? stacj?, powtarzaj kroki od 3 do 13.

37

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Precyzyjne dostrajanie
Zazwyczaj precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko w warunkach
s?abego odbioru sygna?u.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Ustaw..

D

/

FAV

E,

VOL

PR

MUTE

1

2
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Strojenie rÍczne.

D

/

E,

3

5

6

7

aby

2

4

8

9

Ustaw.

3

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Dostrojenie.

D

/

E,

aby

4

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
precyzyjnie dostroiç obraz i d?wi´k.

F

/

G,

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

aby

DE F G

OK MENU

1
Ustaw.

5

Naci?nij przycisk OK, aby zapisa? stacjÍ.

6

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

G

Wykonaj

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.
DE F G

OK MENU

2
Strojenie RÍczne
PamiÍ?
System
Tuner
Kana>=
Dostrojenie
Strojenie
Nazwa

DE F G

G

F /G

OK MENU

345

38

Nadawanie nazw stacjom
Ka?demu numerowi programu mo?na tak?e przypisa? nazwÍ stacji
sk>=adaj?c? siÍ z piÍciu znaków.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
wybra? menu Ustaw..

D

/

E,

aby
FAV
VOL

PR

MUTE

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Strojenie rÍczne.

/

E,

aby

2

3

4

5

6

7

D

8

9

Ustaw.

D

/

3

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Nazwa.

E,

4

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E. Mo?na
u?ywa? spacji, +, -, numerów od 0 do 9 i znaków alfabetu od A do Z.

aby

DE F G

OK MENU

1
Ustaw.

5

Za pomoc? przycisku F / G zaznacz pozycj´, a
nast´pnie wybierz drugi znak i tak dalej.

6

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

Naci?nij przycisk OK, aby zapisa? stacjÍ.
DE F G

7

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

G

Wykonaj

OK MENU

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

1

2
Strojenie rÍczne
PamiÍ?
System
Tuner
Kana>=
Dostrojenie
Strojenie
Nazwa

DE F G

G

C 05

OK MENU

3456

39

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Edycja programów
Ta funkcja umo?liwia usuniÍcie lub pominiÍcie programów
zapisanych w pamiÍci odbiornika. Mo?na tak?e przenie?? niektóre
stacje pod inne numery programów lub wstawi? "pust?" stacjÍ pod
wybrany numer programu.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Ustaw..

D

/

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Edycja programu.

/

E,

aby

E,
FAV

D

VOL

PR

MUTE

Naci?nij przycisk G, aby wy?wietli? menu Edycja
Programu.

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

2

3

4

5

6

7

3

1

8

9

A

Usuwanie programu
1. Wybierz program, który chcesz usun??, korzystaj?c z
przycisków D / E / F / G.
2. Naci?nij dwa razy przycisk CZERWONY.
Wybrany program zostanie usuniÍty, a kolejne programy zostan? przesuniÍte o jedn? pozycjÍ.

Ustaw.
Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

A

Kopiowanie programu
1. Wybierz program, który chcesz skopiowa?, korzystaj?c z przy cisków D / E / F / G.
2. Naci?nij przycisk ZIELONY.
Wszystkie kolejne programy zostan? odsuniÍte o
jedn? pozycjÍ.

A

Przenoszenie programu
1. Wybierz program, który chcesz przenie??, korzystaj?c
z przy cisków D / E / F / G.
2. Naci?nij przycisk ?ó?TY.
3. Przyciskiem D / E / F / G. przenie? program pod
??dany numer programu.
4. Naci?nij ponownie przycisk ?ó?TY, aby wy>=?czy? tÍ
funkcjÍ.

DE F G

OK MENU

1
USTAW.
Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Edycja programu
Ulubione programy

DE F G

G

Wykonaj

OK MENU

A

Pomijanie numeru programu
1. Wybierz numer programu, który chcesz pomin??,
korzys taj?c z przycisków D / E / F / G.
2. Naci?nij przycisk NIEBIESKI. Pomijany program jest
oznaczony na niebiesko.
3. Naci?nij ponownie przycisk NIEBIESKI, aby zrezygnowa? z pomijania tego programu.
Kiedy numer programu jest pomijany, oznacza to, ?e
nie mo?na go wybra? przyciskiem D / E podczas
normalnego ogl?dania telewizji. Aby wybra? pomijany
program, wpisz bezpo?rednio numer programu przyciskami NUMERYCZNYMI lub wybierz go w menu
edycji programów lub tablicy programów.

4

40

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

2
Edycja programu
0 C 03
1 BLN 03
2 C 12
3 S 66
4 S 67

5
6
7
8
9

Kasuj
Przesuń

S
S
S
C
C

69
17
22
09
11

Kopiuj
Pomiń

DE F G

OK MENU

3

Ulubiony program
Ta funkcja umo?liwia bezpo?redni wybór ulubionych
programów.
LIST

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Ustaw..

D

/

MENU

Q.VIEW

EXIT

Naciskaj kilkakrotnie przycisk FAV aby wybiera? zapisane ulubione programy.

*
OK

FAV

E,

VOL

PR

MUTE

1

2

D

/

E,

6

7

aby

3

5
8

9

0
TIME

HOLD

Ustaw.

3
4

Naci?nij przycisk

Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy

Naci?nij przycisk G.

D

/

E,

aby wybra? pozycjÍ - - - - - - -.
DE F G

5

6

Wybierz ˝?dany program za pomoc? przycisku F / G
lub przycisków NUMERYCZNYCH. Numery mniejsze
ni˝ 10 nale˝y wprowadzaç z poprzedzaj?c? cyfr? '0',
na przyk?ad '05' dla numeru 5.

OK MENU

1
USTAW.
Strojenie automatyczne
Strojenie rÍczne
Edycja programu
Ulubione programy
Ulubione programy

Aby zapisa? inny program, powtarzaj kroki od 4 do 5.
Mo?na zapisa? maksymalnie 8 programów.
DE F G

G

---------

---------------------------------

OK MENU

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Ulubione programy.

2

4

2345

7

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

41

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Wywo>=ywanie tablicy programów
Mo?na sprawdzi? programy zapisane w pamiÍci, wy?wietlaj?c
tablicÍ programów.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

A

*
OK

Wy?wietlanie tablicy programów
Naci?nij przycisk LIST, aby wy?wietli? menu Tablica programów.
Tablica programów pojawi siÍ na ekranie. Jedna tablica zawiera
dziesi? programów, jak pokazano poni?ej.

FAV
VOL

PR

MUTE

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

1

a. Niektóre programy mog? by? oznaczone na niebiesko.
Przy automatycznym dostrajaniu lub w trybie edycji programów zosta>=y one tak ustawione, ?e s? pomijane.
b. Numer kana>=u widoczny w tablicy programów oznacza, ?e
stacji nie przydzielono nazwy.

3

5

6

Lista programów
0

C 03

5

S 69

1 BLN 03

6

S 17

2

C 12

7

S 22

3

S

66

8

C 09

4

S

67

9

C 11

F G DE

A

Wybór programu z tablicy programów
Wybierz program, korzystaj?c z przycisków D / E / F / G.
Naci?nij nastÍpnie przycisk OK.
Odbiornik prze>=?czy siÍ na wybrany numer programu.

A

Zmiana strony tablicy programów
Jest 10 stron tablicy programów, na których mo?e znajdowa? siÍ
100 programów.
Kolejne naci?niÍcia przycisku D / E / F / G powoduj? zmiany
strony.
Naci?nij przycisk LIST, aby powróci? do normalnego ogl?dania
telewizji.

42

2

4

! UWAGA

OK

BLOKADA PRZYCISKÓW
Telewizor mo?na tak ustawi?, aby do jego obs>=ugi konieczny
by>= pilot zdalnego sterowania.
Ta funkcja uniemo?liwia ogl?danie dzieciom programu bez zezwolenia.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

Odbiornik w tym trybie zapamiętuje ostatnio wybraną opcję, nawet
po jego wyłączeniu.

FAV
VOL

PR

MUTE

1

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Opcje.

/

E,

3

5

6

7

D

2

4

8

9

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycis D /
wybra? polecenie Blokada przycisków.

E,

aby

3

Naci?nij przycisk G a nastÍpnie przycisk
wybra? ustawienie W>=. lub Wy>=..

E,

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

aby

D

/

DE F G

OK MENU

1
Opcje

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

4

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

DE F G

G

Wy>=.
W>=.

OK MENU

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

Opcje

23

! UWAGA
G

G

Jeżeli w trybie Blokada Przycisków ,,W>=." (Zabezpieczenie przycisków włączone) urządzenie
jest wyłączone, naciśnij przycisk r / I, INPUT, PR D / E na urządzeniu lub przyciski POWER,
INPUT, TV, PR +/- albo przycisk NUMBER na pilocie zdalnego sterowania.
Gdy zabezpieczenie jest włączone, w czasie oglądania telewizji po naciśnięciu dowolnego
przycisku na panelu przednim na ekranie pojawia się napis Blokada Przycisków W>=.
(Zabezpieczenie przycisków włączone).

43

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

Funkcja SIMPLINK działa tylko z urządzeniami oznaczonymi logo SIMPLINK. Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest
oznaczone tym logo.

VCR

RATIO
SIMPLINK

Umożliwia regulację i używanie do odtwarzania innych
urządzeń AV podłączonych do telewizora przy użyciu przewodu HDMI bez dodatkowych kabli i ustawień.

SLEEP

LIST

TEXT

MENU

I/II

Q.VIEW

*

EXIT

OK

Jeżeli nie chcesz korzystać z menu SIMPLINK, wybierz
opcję ,,Wy>=.".

FAV
VOL

PR

MUTE

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

44

Opcje

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Opcje.

D

/

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

E,

DE F G

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycis
wybra? polecenie SIMPLINK.

D

/

E,

OK MENU

1

aby
Opcje

3

Naci?nij przycisk G a nastÍpnie przycisk
wybra? ustawienie W>=. lub Wy>=..

4

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

D

/

E,

aby

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

DE F G

G

Wy>=.
W>=.

OK MENU

23

Funkcje SIMPLINK
Odtwarzanie dysków
Podłączone urządzenia AV można kontrolować przy użyciu przycisków D / E / D / E, OK oraz przycisków odtwarzania, zatrzymywania, wstrzymywania, szybkiego przewijania do tyłu i do przodu,
pomijania rozdziałów. (Przycisk
nie udostępnia takich funkcji)
Direct Play (Bezpośrednie odtwarzanie)
Po podłączeniu urządzeń AV do telewizora można bezpośrednio kontrolować urządzenia i odtwarzać
bez dodatkowych ustawień.
Select AV device (Wybierz urządzenie AV)
Umożliwia wybór jednego z urządzeń AV podłączonych do telewizora i włączenie go.
Power off all devices (Wyłącz wszystkie urządzenia)
Po wyłączeniu telewizora wyłączane są wszystkie podłączone urządzenia.
Switch audio-out (Włącz wyjście audio-out)
Prosty sposób na włączenie wyjścia audio-out. (Ta funkcja jest niedostępna w urządzeniach
podłączonych do telewizora przy użyciu kabla HDMI, nieobsługujących funkcji Simplink)

Naciśnij przycisk D /

E

/

D

/

E,

a następnie przycisk OK, aby wybrać żądane źródło SIMPLINK.

1

TV viewing (Oglądanie telewizji): p rzełączanie
do poprzedniego kanału telewizyjnego niezależnie od aktualnego trybu.

2

DISC playback (Odtwarzanie dysku): wybieranie
i odtwarzanie podłączonych dysków. Gdy jest
dostępnych wiele dysków, tytuły dysków są
wyświetlane w wygodny sposób na dole ekranu.

3

4

5

VCR playback (Odtwarzanie z magnetowidu):
odtwarzanie i kontrolowanie podłączonego magnetowidu.
HDD Recordings playback (Odtwarzanie
nagrań HDD): odtwarzanie i kontrolowanie nagrań
zapisanych na dysku HDD.

TV
1
2

F

Wybrane urządzenie
G

VCR

3

Gdy żadne urządzenie nie
jest podłączone (wyświetlane w kolorze szarym)

HDD Recorder

4
5

DISC
DVD HTS

F

SPEAKER
TV Speaker

DE OK

G

Gdy urządzenie jest
podłączone
(wyświetlane w jasnym kolorze)

Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV
(Wyjście Audio Out dla kina domowego/Wyjście
Audio Out dla telewizora): można wybrać kino
domowe lub głośnik telewizyjny.

OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW

Menu SIMPLINK

! UWAGA
Podłącz kabel HDMI do HDMI/DVI IN lub do złącza (wyjście HDMI) znajdującego się z tyłu
urządzenia SIMPLINK złącza HDMI IN.
G Dla kina domowego z funkcją SIMPLINK, po podłączeniu złącza HDMI według powyżej
opisanej metody, podłącz kabel VARIABLE AUDIO OUT do złącza VARIABLE AUDIO OUT
znajdującego się z tyłu telewizora oraz złącze VARIABLE AUDIO IN znajdujące się z tyłu
urządzenia SIMPLINK.
G Podczas obsługi urządzenia zewnętrznego poprzez SIMPLINK, na początku naciśnij na pilocie
przycisk trybu MODE - TV.
G Jeżeli przy pomocy przycisku INPUT pilota lub innego, żródło wejściowe zostanie
przełączone na inne, urządzenie sterowane poprzez SIMPLINK zatrzyma się..
G Podczas wybierania lub obsługi nośników urządzenia przy pomocy funkcji kina domowego,
głośnik automatycznie zostaje przełączony na HT (słuchanie kina domowego).
G

45

KONTROLA OBRAZU
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI)
INPUT
TV
INPUT

Mo?na ogl?da? programy w r??nych formatach obrazu : S p e c j a l n y, P e>=n y,
O r y g i n a l n y, 4 : 3, 1 6 : 9, 1 4 : 9 i Z o o m 1 / 2.

MODE
TV

POWER

DVD
VCR

RATIO
SIMPLINK

Jeśli na telewizorze jest wyświetlany przez dłuższy czas nieruchomy obraz,
może on zostać utrwalony na ekranie i być stale widoczny.
W trybie pełnym mogą wystąpić niedogodności. W takim przypadku zmień
tryb na inny.
Za pomocą przycisków

D

/

E

SLEEP

LIST

TEXT

MENU

I/II

Q.VIEW

EXIT

można wyregulować proporcje powiększania.

*
OK

Ta funkcja działa na poniższym sygnale.
FAV
VOL

PR

MUTE

1

Aby wybrać żądany format obrazu, naciskaj cyklicznie przycisk RATIO.
Współczynnik proporcji można też regulować w menu Obraz.

KONTROLA OBRAZU

o Specjalny
W przypadku gdy pojawi siÍ sygna>= z formatem (szeroki ekran), funkcja ta ustawi
prawid>=owe poziome proporcje obrazu

Specjalny

o Oryginalny
Gdy odbiornik telewizyjny otrzyma ze z>=?cza
wideo sygna>= obrazu szerokoekranowego,
automatycznie prze>=?czy siÍ na format
odbieranego obrazu.

DE

Oryginalny

o Pe>=ny
W przypadku gdy pojawi siÍ sygna>= z formatem (szeroki ekran), funkcja ta ustawi
prawid>=owe poziome lub pionowe proporcje
obrazu.

Pe>=ny

o 4:3
Ta opcja umożliwia oglądanie obrazu przy
oryginalnym współczynniku proporcji
ekranu 4:3 z szarymi paskami wyświetlanymi z lewej i prawej strony.

DE

4:3

46

o 16:9
Funkcja 16:9 pozwala Ci dostosowa? obraz
poziomo w proporcji liniowej tak, aby
wype>=ni? ca>=y ekran odbiornika (przydatne
szczególnie podczas ogl?danie filmów DVD
z apisanych w formacie 4:3).

o Zoom1
Ta opcja pozwala oglądać obraz bez modyfikacji, który wypełnia cały ekran. Jednak
górna i dolna część obrazu będą przycięte.

Zooml

DE

16:9

o 14:9

14:9

DE

Zoom2

DE

KONTROLA OBRAZU

Obraz formatu 14:9 jest ogl?dany w
powy?szy spos?b, a obraz formatu 4:3
zostaje powiÍkszony w g?rÍ / w d?>= i na
prawo / lewo tak, aby ekran 14:9 by>=
widoczny w pe>=ni.

o Zoom2
Po wybraniu opcji Zoom 2 obraz zostanie
zmodyfikowany - zarówno rozciągnięty w
poziomie, jak i przycięty w pionie. Jest to
kompromis między mody fikowaniem obrazu
a wykorzystaniem powierzchni ekranu.

! UWAGA
G

Opcje 4:3 i 16:9 można wybrać tylko w trybach Component, RGB i HDMI.

47

KONTROLA OBRAZU
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU
Ustawienia wstępne obrazu
Dynamiczny

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić obraz o dużej
ostrości.
Standard
Najbardziej uniwersalny i naturalny stan obrazu.
Ł
agodny
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić obraz o dużej
łagodności.
U˝ytkownik 1/2 Wybierz jedną z tych opcji, aby zastosować
ustawienie zdefiniowane przez użytkownika.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

KONTROLA OBRAZU

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Obraz.

D

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Tryb obrazu.

/

E,

D

/

6

8

9

Obraz

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

DE F G

3

4

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie za pomoc? przycisku
D / E zaz nacz opcj´ Dynamiczny, Standard,
Ł
agodny, U˝ytkownik 1 lub U˝ytkownik 2.

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

o Ustawienia Dynamiczny, Standard i Ł
agodny
zostały zaprogramowane fabrycznie w celu
zapewnienia optymalnej jakości obrazu i nie można
ich modyfikować.

OK MENU

1
Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

o Tryb obrazu optymalizuje parametry wyświetlanego
obrazu. Ustawienia fabryczne w trybie obrazu należy
wybierać odpowiednio do rodzaju oglądanego programu.

48

3

5

7

1

2

4

G

Dynamiczny
Standard
Ł
agodny
U˝ytkownik 1
U˝ytkownik 2

OK MENU

23

Automatyczna regulacja barw kolorów
(ciepłe/normalne/zimne)
Aby powróci? do pocz?tkowych warto?ci (ustawienia
domy?lne), nale?y wybra? 'Zimny'.
LIST

Wybierz jedną z trzech automatycznych regulacji kolorów.
Wybierz ustawienie Ciepł y, aby uzyskać ocieplenie barw,
np. czerwieni, lub wybierz ustawienie Zimny, aby zmniejszyć
intensywność kolorów poprzez zwiększenie poziomu barwy
niebieskiej.

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

Dostę
pne jest u?ycie tej funkcji tylko w trybie obrazu
U˝ytkownik1/2.

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Obraz.

D

/

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Temp. kolorów.

/

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

D

E,

DE F G

OK MENU

1

3

4

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie za pomoc? przycisku
D / E zaznacz opcj´ Zimny, Ś rednia, Ciep>=y lub
U˝ytkownik.

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

KONTROLA OBRAZU

Obraz

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

G

Zimny
Średnia
Ciep>=y
U˝ytkownik

OK MENU

23

49

KONTROLA OBRAZU
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU
Opcja Picture Mode-User (Tryb obrazu-Użytkownik)
Kontrast
Jasno??
Kolor
Ostro??

Odcie?

Regulacja różnicy między poziomem jasności a
ciemności obrazu.
Zwiększanie lub zmniejszanie zawartości bieli w
obrazie.
Regulacja intensywności wszystkich kolorów.
Regulacja poziomu ostrości krawędzi między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im niższy
poziom, tym bardziej miękki obraz.
Regulacja balansu między czerwienią a zielenią.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

Obraz

KONTROLA OBRAZU

1

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Tryb obrazu.

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Obraz.

D

/

E,

aby

DE F G

OK MENU

1

3

Naci?nij przycisk G, a następnie za pomocą przycisków
D / E wybierz opcję U˝ytkownik 1 lub U˝ytkownik 2.

4

Naci?nij przycisk G, a następnie za pomocą przycisków
D / E wybierz odpowiednią opcję obrazu: Kontrast,
Jasno??, Kolor, Ostro?? lub Odcie?.

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

Dynamiczny
Standard
Ł
agodny
U˝ytkownik 1
U˝ytkownik 2

G

OK MENU

23

5

Do regulacji wybranego parametru służą przyciskiF /

6

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

G.

U˝ytkownik 1
Kontrast
Kontrast
Jasno??
Kolor
Ostro??
Odcie?

100
100
50
50
50
0
Kontrast

G

85

G

F

E

! UWAGA
G

50

W trybie RGB-PC nie można dowolnie regulować
poziomu koloru, ostrości i odcienia.

DE F G

OK MENU

45

Opcja Color Tone - User (Barwa kolorów-Użytkownik)

Ustawienie dowolnej preferowanej temperatury kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
LIST

Dostę
pne jest u?ycie tej funkcji tylko w trybie obrazu
U˝ytkownik1/2.

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Temp. kolorów.

D

/

E,

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

DE F G

3

4

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie U˝ytkownik.

D

/

E,

1
Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

5

OK MENU

aby

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie za pomoc? przycisku
D / E zaznacz opcj´ Czerwony, Zielony lub
Niebieski.

KONTROLA OBRAZU

2

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Obraz.

G

Zimny
Średnia
Ciep>=y
U˝ytkownik

OK MENU

23

Wprowad? odpowiednie zmiany, naciskaj?c przycisk F / G.
U˝ytkownik

6

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

Czerwony
Zielony
Niebieski

+30
0
0

G

Czerwony +25

F

G

E

DE F G

OK MENU

45

51

KONTROLA OBRAZU
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI OBRAZU XD
XD to unikatowa technologia ulepszania obrazu firmy LG
Electronic, która służy do wyświetlania obrazu ze źródła
prawdziwego sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) za pomocą
zaawansowanego algorytmu cyfrowego przetwarzania sygnałów.
LIST

Tej funkcji nie można używać w trybie RGB-PC.

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Obraz.

FAV
VOL

PR

MUTE

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie XD.

D

/

E,

aby

KONTROLA OBRAZU

4

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E, wybierz
opcję Auto lub RÍczny.

2

3

4

5

6

7

3

1

8

9

Obraz
Tryb Obrazu
Temp. Kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje Ekranu
Resetuj Obraz
Ekran
XD Demo

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

* Wybieranie menu Manual (Ręczny)

DE F G

OK MENU

To menu zostaje włączone po wybraniu dla funkcji Tryb
Obrazu ustawienia U˝ytkownik 1 lub U˝ytkownik 2.

1
Obraz

1

Naciśnij przyciskG, a następnie za pomocą przycisków
D / E wybierz opcję X D Kontrast, XD Kolor lub XD
NR.

2

Naciśnij przyciskG, a następnie za pomocą przycisków
D / E wybierz ustawienie W>=. lub Wy>=..

Tryb Obrazu
Temp. Kolorów
XD

G

Zaawansowany
Proporcje Ekranu
Resetuj Obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

Auto
RÍczny

OK MENU

23

3

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

RÍczny
XD Kontrast
XD Kolor

X D Kontrast : automatyczna optymalizacja kontrastu
odpowiednio do jasności odbić światła.
A XD Kolor : automatyczna regulacja kolorów odbić
światła w celu możliwie najwierniejszego odwzorowania
naturalnych barw.
A XD NR : usuwanie zakłóceń bez naruszania oryginalnego obrazu.(Tej funkcji nie można używać w trybie
HDMI, Component (z wyj?tkiem 480i/576i), RGB-PC.)
A

52

GG

Wy>=.
W>=.

XD NR

DE F G

OK MENU

12

DEMO
Funkcja XD Demo pozwala Ci na porównanie obrazu polepszonego przez technologi´ XD ze standardowym obrazem.
LIST

Funkcja ta nie jest dost´pna w trybie RGB[PC].

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

Obraz

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Obraz.

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycis
wybra? polecenie XD Demo.

D

/

D

E,

/

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

DE F G

OK MENU

1

3
4

Naci?nij przycisk

G,

aby uruchomiç XD Demo.

Aby zako?czyç XD Demo, naci?nij przycisk MENU.

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

G

KONTROLA OBRAZU

1

Start

OK MENU

23
o XD Demo
XD(TM) Wy>=.

XD(TM) W>=.

Menu Wyj?cie

53

KONTROLA OBRAZU
Tryb CINEMA 3:2 (zaawansowany)
Optymalizacja parametrów obrazu pod kątem wyświetlania
filmów.
Ta funkcja działa tylko w trybach Analog TV, AV, S-Video i
Component 480i/576i.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

Obraz

KONTROLA OBRAZU

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Obraz.

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Zaawansowany.

D

/

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

DE F G

OK MENU

1

3

4

Naciśnij przycisk G, a następnie przycisk
wybrać polecenie Kino.

D

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç opcj´ W>=. lub Wy>=..

D

/

/

E,

E,

aby

aby

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

5

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

G

Wykonaj

OK MENU

23
Zaawansowany
kino
Kino
Poziom czerni

DE F G

G

Wy>=.
W>=.

OK MENU

4

54

ADVANCED-BLACK LEVEL (DARKNESS)
[ZAAWANSOWANY - POZIOM CZERNI
(CIEMNOŚĆ)]
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

Ta funkcja optymalizuje obraz podczas wyświetlania filmu.
Reguluje ona kontrast i jasność obrazu, modyfikując
poziom czerni ekranu.

*
OK

Ta funkcja działa w następujących trybach: AV (NTSC-M),
S-Video (NTSC-M) i HDMI.

FAV
VOL

PR

MUTE

1

1

D

/

E,

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Zaawansowany.

D

3

Naciśnij przycisk G, a następnie przycisk
wybrać polecenie Poziom czerni.

E,

6

8

9

Obraz
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

aby

DE F G

D

/

E,

OK MENU

aby

1
Obraz

4

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç opcj´ Niski lub Wysoki.
A

A

D

/

E,

aby

Niski : odbicia światła na ekranie stają się
jaśniejsze.
Wysoki : odbicia światła na ekranie stają się ciemniejsze.

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

G

Wykonaj

KONTROLA OBRAZU

2

/

3

5

7

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Obraz.

2

4

OK MENU

23
Zaawansowany
Kino
Poziom czerni

5

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

DE F G

G

Niski
Wysoki

OK MENU

4

55

KONTROLA OBRAZU
PICTURE RESET (RESETOWANIE OBRAZU)
Przywrócenie domyślnych, fabrycznych ustawień opcj Tryb
Obrazu, Temp. Kolorów, XD, Zaawansowany i Proporcje Ekranu.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OBRAZ

KONTROLA OBRAZU

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Obraz.

D

/

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Resetuj obraz.

/

E,

aby

D

E,

Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz
Ekran
XD Demo

DE F G

OK MENU

1

3

4

Naci?nij przycis G aby odpowiednio wyregulowa? obraz.
Ustawienia bÍd? zapisane pod nazw? stanu obrazu
U?ytkownik.

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

OBRAZ
Tryb obrazu
Temp. kolorów
XD
Zaawansowany
Proporcje ekranu
Resetuj obraz

G

Wykonaj

Ekran
XD Demo

DE F G

OK MENU

23

56

Metoda ISM
(Minimalizacja obrazów pozostających)
Jeśli obraz nieruchomy z komputera PC lub konsoli do gier
wideo jest wyświetlany na ekranie przez dłuższy czas, może
to spowodować pojawienie się obrazów widmowych, które
pozostaną na ekranie nawet po zmianie obrazu. Należy
unikać wyświetlania na ekranie odbiornika obrazu niezmieniającego się przez dłuższy czas.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

Ta funkcja jest niedostępna w modelach LCD.

FAV

Wybielanie
Usunięcie z ekranu trwałych obrazów.
Uwaga: czasami całkowite usunięcie trwałych obrazów za
pomocą funkcji Wybielanie może okazać się niemożliwe.

VOL

PR

MUTE

1

3

5

6

7

Orbiter
Pomaga zapobiegać występowaniu obrazów widmowych.
Jednak najlepiej jest nie dopuszczać do pozostawania
stałych obrazów na ekranie. Aby uniknąć wyświetlania
stałego obrazu na ekranie, jego zawartość będzie przesuwana co 2 minuty.

2

4

8

9

Opcje

Inwersja
Ta funkcja powoduje inwersję koloru panelu na ekranie.
Inwersja koloru panelu następuje automatycznie co 30 minut.

DE F G

OK MENU

1
Opcje

1

2

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Opcje.

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycis
wybra? polecenie ISM.

D

/

E,

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada Przycisków
ISM
ÎSM
Tryb OszczÍdny

aby
DE F G

G

KONTROLA OBRAZU

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

Normalny
Wybielanie
Orbiter
Inwersja

OK MENU

23

3

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycis D / E, aby
wybra? polecenie Normalny, Wybielanie, Orbiter lub
Inwersja. Jeś li włączenie tej funkcji jest zbędne,
wybierz opcję Normalny.

4

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

57

KONTROLA OBRAZU
LOW-POWER PICTURE MODE
(OSZCZĘDNY TRYB OBRAZU)
Zdaniem tej funkcji jest redukcja zu?ycia energii przez
odbiornik.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*

Jest ona niedostępna w modelach LCD.
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Opcje.

KONTROLA OBRAZU

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycis
wybra? polecenie Tryb oszczÍdny.

D

/

E,

Naci?nij przycisk G a nastÍpnie przycisk
wybra? ustawienie W>=. lub Wy>=..

D

/

E,

6

8

9

Opcje
JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

aby

3

3

5

7

1

2

4

aby

DE F G

OK MENU

1
Opcje

4

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

JÍzyk(Language)
Kraj
SIMPLINK
Blokada przycisków
ISM
Tryb oszczÍdny

DE F G

G

Wy>=.
W>=.

OK MENU

23

58

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
AUTO VOLUME LEVELER (AUTOMATYCZNY
POZIOM GŁOŚNOŚCI)
Funkcja Auto Volume (Automatyczny poziom głośności)
utrzymuje jednakową głośność nawet przy zmianie programów.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Audio.

/

E,

3

5

6

7

D

2

4

8

9

Audio

2

3

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Aut. poz. g>=o?n..

D

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç opcj´ W>=. lub Wy>=..

D

/

/

E,

E,

Tryb D?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
G>=o?niki

aby

0

aby
DE F G

1

4

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

Audio
Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

G

0

Wy>=.
W>=.

1

DE F G

OK MENU

23

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

OK MENU

59

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU - TRYB DŹWIĘKU
Można wybrać preferowane ustawienie dźwięku: S u r r o u n d
M A X, S t a n d a r d o w y, M u z y k a, F i l m lub S p o r t. Barwę dźwięku
można regulować także przy użyciu korektora graficznego.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*

Tryb dźwięku pozwala korzystać z najlepszej jego jakości
bez konieczności wprowadzania dodatkowych ustawień,
ponieważ telewizor wybiera odpowiednie opcje na podstawie
treści programu.

OK

FAV
VOL

Opcje S u r r o u n d M A X, S t a n d a r d o w y, M u z y k a, F i l m oraz
S p o r t są fabrycznymi ustawieniami zapewniającymi dobrą
jakość brzmienia i nie można ich modyfikować.

PR

MUTE

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

S u r r o u n d M A X Realistyczny dźwięk.
S t a n d a r d o w y Najbardziej zdyscyplinowane i naturalne
brzmienie.
M u z y k a Zapewnia wierność brzmienia przy odtwarzaniu
muzyki.
Film
Wyrafinowane brzmienie.
Sport
Ustawienie odpowiednie do oglądania transmisji
sportowych.
U˝ytkownik
Umożliwia zastosowanie ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.

2

3

4

5

6

7

8

9

Audio
Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

DE F G

0

OK MENU

1
Audio

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Audio.

D

/

E,

Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

G

0

Surround MAX
Standardowy
Muzyka
Film
Sport
U˝ytkownik

1

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Tryb d?wiÍku.

D

/

E,

aby

3

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk D / E, aby
wybraç opcj´ Surround MAX, Standardowy,
Muzyka, Film, Sport lub U˝ytkownik.

4

60

1

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

DE F G

OK MENU

23

REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA
Regulacja dźwięku przy użyciu korektora graficznego.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk
aby wybra? menu Audio.

D

/

PR

E,

MUTE

3

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie U˝ytkownik.

D

/

E,

aby

3

5

6

7

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Tryb d?wiÍku.

2

4

2

1

8

9

Audio
Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

D

/

E,

aby

DE F G

OK MENU

Naciśnij przycisk G.

1
Audio

5

Wybierz odpowiednie pasmo czÍstotliwo?ci pomocy
przycisków F / G.
Dostosuj poziom poszczególnych częstotliwości do
Twoich preferencji przy pomocy przycisków D / E.

Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

0

Surround MAX
Standardowy
Muzyka
Film
Sport
U˝ytkownik

1

DE F G

6

G

OK MENU

234

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.
U˝ytkownik

0.1 0.5 1.5 5.0 10 kHz

DE F G

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

4

0

OK MENU

5

61

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
Regulacja balansu
Można dowolnie wyregulować balans między kanałami.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Audio

1

2

Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Audio.

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Balans.

D

/

E,

aby
DE F G

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

62

0

OK MENU

1

3

4

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
dokona? odpowiednich zmian.

F

/

G,

aby

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

Audio
Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
Balancs
TV G>=o?niki

R15 G
0

1

DE F G

OK MENU

23

KONFIGURACJA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
GŁOŚNIKÓW TELWIZYJNYCH
Stan wewn´trznego g?o?nika mo˝na ustawiç.
LIST

W trybach AV, COMPONENT, RGB [PC] i HDMI dźwięk może
być odtwarzany przez wbudowane głośniki, nawet gdy do
odbiornika nie dociera sygnał wizji.

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

Je?li chcesz korzystaç z zewn´trznego systemu
stereofonicznego hi-fi, wy??cz wewn´trzne g?o?niki telewizora.

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Audio

1

2

Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Audio.

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie TV G>=o?niki.

D

/

E,

0

aby
DE F G

OK MENU

3

4

Naci?nij przycisk G, a nast´pnie przycisk
wybraç opcj´ W>=. lub Wy>=..

D

/

E,

aby

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

Audio
Tryb d?wiÍku
Aut. poz. g>=o?n.
Balans
TV G>=o?niki

0
G

Wy>=.
W>=.

1

DE F G

OK MENU

23

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

1

63

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
I/II
Odbi?r stereo/dual

INPUT
TV
INPUT

MODE
TV

POWER

DVD

Po wybraniu programu informacje o d?wiÍku stacji pojawiaj? siÍ wówczas, gdy znika
numer programu i nazwa stacji.
Sygna>=
Mono
Stereo
Dual

Napis na ekranie
MONO
STEREO
DUAL I

VCR

RATIO
SIMPLINK

SLEEP

LIST

TEXT

MENU

EXIT

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

A

64

Wybór d?wiÍku monofonicznego
W trybie odbioru stereofonicznego, gdy sygna>= stereo jest s>=aby, mo?na prze>=?czy?
telewizor w tryb mono, naciskaj?c dwukrotnie przycisk I/II. Przy odbiorze monofonicznym poprawia siÍ g>=Íbia d?wiÍku. Aby powróci? do d?wiÍku stereo, nale?y
ponownie dwukrotnie naci?niÍ? przycisk I/II.
Wybór jÍzyka w wypadku audycji dwujÍzycznych
Je?li program jest odbierany w dwóch jÍzykach (program dwujÍzyczny), mo?na
prze>=?czy? siÍ w tryb DUAL I, DUAL II oraz DUAL I+II, naciskaj?c kilkakrotnie przycisk I/II.
DUAL I
w g>=o?nikach s>=yszalny jest podstawowy jÍzyk audycji.
DUAL II
w g>=o?nikach s>=yszalny jest drugi jÍzyk audycji.
DUAL I+II w poszczególnych g>=o?nikach s>=yszalne s? ró?ne jÍzyki.

Q.VIEW

*
OK

A

I/II

Odbiór w trybie NICAM
Je?li odbiornik jest wyposa?ony w funkcjÍ NICAM, mo?na odbiera? wysokiej jako?ci d?wiÍk
cyfrowy NICAM (Near Instantaneous Companding D?wiÍk Multiplex).
Wyj?cie d?wiÍku mo?na wybra? zgodnie z rodzajem odbieranej audycji w nastÍpuj?cy sposób,
naciskaj?c kilkakrotnie przycisk I/II.

Je?eli odbierany jest d?wiÍk NICAM mono, mo?na wybra? ustawienie NICAM MONO lub
FM MONO.

2

Je?eli odbierany jest d?wiÍk NICAM stereo, mo?na wybra? ustawienie NICAM STEREO
lub FM MONO. Je?eli sygna>= stereofoniczny jest s>=aby, nale?y prze>=?czy? na ustawienie
FM MONO.

3

Je?eli odbierany jest d?wiÍk NICAM dual, mo?na wybra? ustawienie NICAM DUAL I,
NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II lub MONO. Gdy wybrane jest ustawienie FM mono,
na ekranie ukazuje siÍ napis MONO.

G ł o ś n i k Wybór wyj?cia d?wiÍku
W trybach AV, Component, S-Video RGB i HDMI mo?na wybra? wyj?cie d?wiÍku dla lewego i
prawego g>=o?nika.

Aby wybra? wyj?cie d?wiÍku, naciskaj cyklicznie przycisk I/II.
L+R: Sygna>= audio z wej?cia audio L jest wysy>=any do lewego g>=o?nika, a sygna>= audio z
wej?cia audio R jest wysy>=any do prawego g>=o?nika.
L+L: Sygna>= audio z wej?cia audio L jest wysy?any do lewego i prawego g>=o?nika.
R+R: Sygna>= audio z wej?cia audio R jest wysy?any do lewego i prawego g>=o?nika.

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

1

65

REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
Menu ekranowe Wybór języka/kraju
Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich krajach.
Menu instrukcji instalacji zostanie wyświetlone na ekranie telewizora po
włączeniu go po raz pierwszy.

Naciśnij przycisk D / E / F / G, a następnie przycisk OK, aby
wybrać żądany język.

1

INPUT
TV
INPUT

DVD
VCR

RATIO
SIMPLINK

2

MODE
TV

POWER

TEXT

SLEEP

I/II

Naciśnij przycisk D / E / F / G, a następnie przycisk OK, aby
wybrać swój kraj.

* Jeśli chcesz zmienić język/kraj

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

Nacisn?? przycisk MENU, a nastÍpnie nacisn?? przycisk D / E aby
wybra? menu Opcje.

2
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA

1

Nacisn?? przycisk G a nastÍpnie nacisn?? przycisk D / E wybra?
JÍzyk(Language). Jest to funkcja opcjonalna. Menu mo?e by?
wy?wietlane na ekranie w r??nych jÍzykach.
Nacisn?? przycisk G a nastÍpnie nacisn?? przycisk D / E wybra?
Kraj.

OK

FAV
VOL

PR

MUTE

Naciśnij przycisk G, a następnie za pomocą przycisku
wybierz żądany język lub kraj.

1

2

3

4

5

6

7

3

8

9

D/E

0
TIME
SIZE

4

Nacisn?? przycisk O K .

5

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego ogl?dania
telewizji.

! UWAGA
G

G

66

*

Jeśli nie zakończysz instalacji przy pomocy menu instalacyjnego naciśnięciem przycisku EXIT lub upłynie czas jego
wyświetlenia, menu to będzie się pojawiać przy każdym
włączeniu odbiornika, aż do zakończenia procesu instalacji.
Jeśli wybierzesz zły kraj, teletekst może się nie wyświetlać
poprawnie i mogą wystąpić problemy z jego obsługą.

?

REVEAL

HOLD
UPDATE

INDEX

USTAWIENIE CZASU
Ustawianie zegara
Przed u?yciem w>=?cznika/wy>=?cznika czasowego nale?y
poprawnie ustawi? czas.
LIST

Je?li dotychczasowe ustawienie zegara zostanie wymazane
przez awari´ zasilania lub od??czenie telewizora od pr?du,
ustaw zegar ponownie.

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

1

2

3

4

5

6

7

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? menu Czas.

8

9

Czas

2

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk
wybra? polecenie Zegar.

3

Naci?nij przycisk
ustawi? godzinÍ.

G,

a nastÍpnie przycisk

D

/

E,

aby

D

/

E,

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

aby
DE F G

OK MENU

1
Czas

Naci?nij przycisk
ustawi? minuty.

5

Zegar
Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

G

-- : --

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

G,

a nastÍpnie przycisk

D

/

E,

aby

DE F G

OK MENU

234

USTAWIENIE CZASU

4

67

USTAWIENIE CZASU
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Wy>=?cznik czasowy o ustawionej porze automatycznie wy>=?cza
odbiornik do trybu czuwania.

LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*

Dwie godziny po w>=?czeniu odbiornika funkcj? w>=?cznika czasowego zostanie on automatycznie prze>=?czony w tryb czuwania, o ile nie zostanie naci?nÍty ?aden przycisk.

OK

Po ustawieniu godziny w>=?czenia lub wy>=?czenia funkcje te
dzia>=aj? codziennie o ustawionej godzinie.

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

Funkcja wy>=?cznika czasowego anuluje funkcjÍ w>=?cznika, je?li
obie zosta>=y ustawione na t? sam? godzinÍ.

8

9

Odbiornik musi by? w trybie czuwania, aby funkcja w>=?cznika
czasowego mog>=a dzia>=a?.
Czas

1

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E,
aby wybra? menu Czas.

2

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? polecenie Czas wy>=/Czas w>=.

DE F G

OK MENU

1

3
USTAWIENIE CZASU

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? ustawienie W>=..
o Aby anulowa? funkcjÍ Czas w>=/Czas wy>=, ustawienie Wy>=..

4

Naci?nij przycisk
ustawi? minuty.

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

G

-- : -Wy>=.

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
ustawi? godzinÍ.

5

Czas

DE F G

G,

OK MENU

a nastÍpnie przycisk D / E aby

2345
Czas

6

Tylko funkcja Czas w>=.
o P r o g r a m: naciśnij przycisk G, a następnie wybierz
program za pomocą przycisków D / E.
o G>=o?no??: naci?nij przycisk G a następnie za pomocą
przycisków D / E dobierz poziom głośności, jaki
ma zostać ustawiony po włączeniu odbiornika .

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

DE F G

G

07:00
Program
G>=o?no??
W>=.

1
8

OK MENU

23456

7

68

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.

USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU UŚPIENIA
Nie trzeba pamiętać o konieczności wyłączania odbiornika
przed snem. Programator zasypiania automatycznie
przełącza odbiornik w tryb czuwania po upływie
określonego czasu.

INPUT
TV
INPUT

MODE
TV

POWER

DVD
RATIO
SIMPLINK

VCR
TEXT

SLEEP

LIST

MENU

I/II

Q.VIEW

*

EXIT

1

Naciskaj przycisk SLEEP (Automatyczne wy??czanie),
aby wybraç liczb´ minut. Najpierw na ekranie wy?wietlana jest opcja '
- - - ', a po niej wy?wietlane s?
nast´puj?ce opcje zegara: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180
i 240 minut.

OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

I

3

5

6

7

Jeśli na ekranie jest wyświetlona odpowiednia liczba
minut, programator zaczyna odliczać od wybranej liczby minut.

2

4

8

9

0

W menu Czas można również skonfigurować programator trybu uśpienia.
Czas

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Czas wy>=?
Drzemka czenia
Auto wy>=?czenie

DE F G

OK MENU

DE F G

G

Wy>=.

OK MENU

USTAWIENIE CZASU

Czas

! UWAGA
G

Aby wy?wietli? czas pozosta>=y do wy>=?czenia, naci?nij jeden raz przycisk SLEEP.

G

Aby anulowaç zegar automatycznego wy??czania, naciskaj przycisk SLEEP (Automatyczne
wy??czanie), a˝ zostanie wy?wietlona opcja '
- - - '.

G

Po wy>=?czeniu odbiornika ustawiony przez u?ytkownika czas wy>=?czenia zostaje anulowany.

69

USTAWIENIE CZASU
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Je?li telewizor jest w??czony i nie ma ˝adnego sygna?u
wej?ciowego, zostanie wy??czony automatycznie po 10 minutach.
LIST

MENU

Q.VIEW

EXIT

*
OK

FAV
VOL

PR

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Czas

1

2

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

Naci?nij przycisk MENU, a nastÍpnie przycisk D / E,
aby wybra? menu Czas.

Naci?nij przycisk G, a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? polecenie Auto wy>=?czenie.

DE F G

OK MENU

1
1

3
USTAWIENIE CZASU

70

4

Czas

Naci?nij przycisk G a nastÍpnie przycisk D / E, aby
wybra? ustawienie W>=. lub Wy>=..

Zegar
Czas wy>=
Czas w>=
Drzemka
Auto wy>=?czenie

G

Wy>=.
W>=.

Naci?nij przycisk EXIT, aby powróci? do normalnego
ogl?dania telewizji.
DE F G

OK MENU

23

TELETEKST

Ta funkcja nie jest dostÍpna we wszystkich krajach.
Teletekst jest bezp>=atn? us>=ug? nadawan? przez wiÍkszo?? stacji telewizyjnych, która zawiera najbardziej
aktualne informacje dotycz?ce wiadomo?ci, pogody, programów telewizyjnych, kursów gie>=dowych i wielu
innych dziedzin.
Dekoder teletekstu tego wy?wietlacza plazmowego mo?e obs>=ugiwa? systemy SIMPLE, TOP i FASTEXT.
SIMPLE (standardowy teletekst) sk>=ada siÍ z wielu stron, które s? wybierane przez bezpo?rednie
wprowadzanie odpowiadaj?cych im numerów stron. TOP i FASTEXT s? bardziej nowoczesnymi metodami
pozwalaj?cymi na szybki i >=atwy wybór informacji teletekstu.

W>=?czanie i wy>=?czanie
Naci?nij przycisk TEXT, aby prze>=?czy? siÍ na teletekst. Na ekranie pojawi siÍ pierwsza lub ostatnia strona.
U góry ekranu wy?wietlane s? dwa numery stron, nazwa stacji telewizyjnej, data i godzina. Pierwszy numer
strony wskazuje dokonany przez u?ytkownika wybór, za? drugi -- aktualnie wy?wietlan? stronÍ. Naci?nij
przycisk TEXT lub EXIT, aby wy>=?czy? teletekst. Zostanie przywrócony poprzedni tryb wy?wietlania.

Tryb SIMPLE
A
1

Wprowad? za pomoc? przycisków NUMERYCZNYCH ??dany numer strony jako trzycyfrow? liczbÍ. Je?li
podczas wybierania zostanie naci?niÍta niew>=a?ciwa cyfra, trzycyfrow? liczbÍ trzeba wpisa? do ko?ca, a
nastÍpnie ponownie wprowadzi? poprawn? liczbÍ.
Przycisku PR + / - mo?na u?ywa? do wybierania poprzedniej lub nastÍpnej strony.

TELETEKST

2

Wybór strony

71

TELETEKST

Tryb TOP
Na dole ekranu telewizora wy?wietlane s? cztery pola -- czerwone, zielone, ?ó>=te i niebieskie. ?ó>=te pole
oznacza nastÍpn? grupÍ, a niebieskie -- nastÍpny blok.
A
1
2

3

4

A

Wybór bloku/grupy/strony
Za pomoc? niebieskiego przycisku mo?na przesuwa? siÍ z bloku do bloku.
?ó>=ty przycisk s>=u?y do przechodzenia do nastÍpnej grupy z automatycznym przej?ciem do nastÍpnego
bloku.
Zielony przycisk s>=u?y do przechodzenia do nastÍpnej istniej?cej strony z automatycznym przej?ciem do
nastÍpnej grupy. Zamiennie mo?na u?ywa? przycisku PR +.
Przycisk czerwony umo?liwia powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie mo?na u?ywa? przycisku PR -.
Bezpo?redni wybór strony

Tak jak w trybie SIMPLE mo?na wybra? stronÍ, wpisuj?c j? w trybie TOP jako trzycyfrow? liczbÍ przy u?yciu przycisków NUMERYCZNYCH.

Tryb FASTEXT
Strony teletekstu s? zakodowane kolorami na dole ekranu i wybiera siÍ je, naciskaj?c przycisk w
odpowiednim kolorze.

TELETEKST

A
1
2

3

4

72

Wybór strony
Naci?nij przycisk i , aby wybra? stronÍ indeksow?.
Strony teletekstu s? zakodowane kolorami na dole ekranu i mo?na je wybra?, naciskaj?c przycisk w
odpowiednim kolorze.
Tak jak w trybie SIMPLE mo?na wybra? stronÍ, wpisuj?c j? w trybie FASTEXT jako trzycyfrow? liczbÍ
przy u?yciu przycisków NUMERYCZNYCH.
Przycisk PR + / - mo?e s>=u?y? do wyboru poprzedniej lub nastÍpnej strony.

Specjalne funkcje teletekstu
?
REVEAL (Odkrywanie)
Naci?nij ten przycisk, aby ujawni? ukryte informacje, na przyk>=ad rozwi?zania zagadek lub >=amig>=ówek.
Naci?nij ten przycisk ponownie, aby usun?? te informacje z ekranu.

A

SIZE (Rozmiar)
Powoduje wy?wietlanie tekstu o podwójnej wysoko?ci.
Naci?nij ten przycisk, aby powiÍkszy? górn? po>=owÍ strony.
Naci?nij ten przycisk ponownie, aby powiÍkszy? doln? po>=owÍ strony.
Naci?nij ten przycisk po raz kolejny, aby przywróci? wy? wietlanie normalne.

A

UPDATE (Aktualizacja)
Wy?wietla obraz telewizyjny na ekranie w czasie oczekiwania na now? stronÍ teletekstu. Symbol pojawi
siÍ w górnym lewym rogu ekranu. Gdy zaktualizowana strona bÍdzie dostÍpna, symbol zostanie zast?piony
numerem strony.
Naci?nij ten przycisk, aby wy?wietli? zaktualizowan? stronÍ teletekstu.

A

CZAS
Ogl?daj?c program telewizyjny, naci?nij ten przycisk, aby wy?wietli? w górnym prawym rogu ekranu aktualny czas. Naci?nij ten przycisk ponownie, aby usun?? te informacje z ekranu. W trybie teletekstu naci?nij
ten przycisk, aby wybra? numer strony podrzÍdnej. Numer strony podrzÍdnej jest wy?wietlany na dole
ekranu. Aby zatrzyma? lub zmieni? stronÍ podrzÍdn?, naci?nij przycisk CZERWONY/ZIELONY, PR + / lub przyciski NUMERYCZNE.
Naci?nij przycisk ponownie, aby wy>=?czy? tÍ funkcjÍ.

A

HOLD (Zatrzymanie)
Zatrzymuje automatyczn? zmianÍ strony, która odbywa siÍ, je?li strona teletekstu sk>=ada siÍ z co najmniej
2 stron podrzÍdnych. Liczba stron podrzÍdnych i wy?wietlana strona podrzÍdna s? zwykle pokazane na
ekranie poni?ej godziny. Po naci?niÍciu tego przycisku w górnym lewym rogu ekranu wy?wietlany jest symbol zatrzymania, a automatyczna zmiana strony jest niemo?liwa.
Aby kontynuowa?, naci?nij ten przycisk ponownie.

TELETEKST

A

73

DODATEK
Rozwi?zywanie problemów
Urz?dzenie nie dzia?a normalnie.
I

Sprawdziç, czy mi´dzy produktem a pilotem zdalnego sterowania nie znajduje
si´ jaki? obiekt.

Nie dzia?a pilot zdalnego
sterowania

Czy baterie s? prawid?owo w?o˝one do pilota (+ do +, - do -)?

I

Czy wybrano prawid?owy tryb pracy pilota zdalnego sterowania: TV, VCR itp.?

I

W?o˝yç nowe baterie.

I

Nagle wy??czy?o si´
zasilanie

I

Czy w??czono programator zasypiania?

I

Sprawdziç ustawienia w??czania/wy??czania. Przerwa w zasilaniu.

I

Nie ma ˝adnego sygna?u stacji, gdy w??czona jest funkcja Auto off
(Automatyczne wy??czanie).

Nie dzia?a funkcja wideo.
I

DODATEK

Linie lub smugi na obrazie

74

Sprawdziç gniazdko ?cienne, pod??czaj?c do niego przewód zasilaj?cy innego
urz?dzenia.

I

To normalne -- podczas rozruchu obraz jest wy??czony. Je?li obraz nie pojawi
si´ po pi´ciu minutach, nale˝y si´ skontaktowaç z serwisem.
Dostosowaç opcj´ Color (Kolor) w menu.

I

Zachowaç odpowiedni? odleg?o?ç mi´dzy produktem a magnetowidem.

I

Sprawdziç inny kana?. Problem mo˝e wynikaç z braku sygna?u.

I

Czy przewody wideo s? w?a?ciwie zainstalowane?
W??czyç jak?kolwiek funkcj´, aby przywróciç jasno?ç obrazu.

I

Sprawdziç, czy nie wyst´puj? lokalne interferencje, takie jak zak?ócenia
powodowane przez elektryczne urz?dzenia lub narz´dzia.

I

Problemy stacji lub z sygna?em telewizyjnym. Prze??czyç na inn? stacj´.

I

S?aby sygna? stacji; zmieniç orientacj´ anteny, aby odbieraç s?absz? stacj´.

I

Z?y odbiór niektórych
kana?ów

Sprawdziç kierunek/lokalizacj´ anteny.

I

Poziome/pionowe pasy
lub drgaj?cy obraz

Czy przewód zasilaj?cy jest pod??czony do gniazdka ?ciennego?

I

Brak koloru albo kolor
lub obraz s? niskiej
jako?ci

I

I

Po w??czeniu
urz?dzenia obraz
pojawia si´ wolno

Sprawdziç inny kana?. Problem mo˝e wynikaç z braku sygna?u.

I

Brak obrazu i d?wi´ku

Sprawdziç, czy produkt jest w??czony.

I

Sprawdziç, czy nie wyst´puj? interferencje.

I

Sprawdziç anten´ (sprawdziç kierunek anteny).

Nie dzia?a funkcja audio.
I

Nie dzia?a jeden g?o?nik

Z wn´trza produktu
dochodz? nietypowe
d?wi´ki

I

Czy d?wi´k jest wyciszony? Naci?nij przycisk MUTE (Wycisz).

I

Sprawdziç inny kana?. Problem mo˝e wynikaç z braku sygna?u.

I

Obraz jest poprawny, ale
brak d?wi´ku

Nacisn?ç przycisk VOL + / -(lub V o l u m e).

Czy przewody audio s? w?a?ciwie zainstalowane?

I

Dostosowaç balans w menu opcji.

I

Zmiana wilgotno?ci otoczenia lub temperatury mo˝e spowodowaç pojawienie si´ nietypowych d?wi´ków po w??czeniu lub wy??czeniu produktu. Nie
oznaczaj? one jego uszkodzenia.

Wyst´puje problem w trybie PC. (Zastosowanie ma jedynie tryb PC)

Sygna? wyst´puje poza
zakresem.

Pionowe pasy lub
smugi w tle, szum
poziomy, nieprawid?owa
pozycja
Kolory ekranowe s?
niestabilne lub wyst´puje
tylko jeden kolor

I

Dostosowaç rozdzielczo?ç, cz´stotliwo?ç poziom? lub pionow?.

I

Sprawdziç ?ród?o sygna?u wej?ciowego.

I

Przeprowadziç automatyczn? konfiguracj´ lub dostosowaç zegar, faz´ lub
pozycj´ poziom?/pionow?.

I

Sprawdziç przewód sygna?owy.

I

Ponownie zainstalowaç kart´ wideo komputera.

DODATEK

75

DODATEK
KONSERWACJA
Można zapobiec szybkiemu uszkadzaniu się sprzętu. Dokładne i regularne czyszczenie może wydłużyć
czas eksploatacji nowego telewizora. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć odbiornik i
odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.

Czyszczenie ekranu
1

Oto znakomity sposób na usunięcie kurzu z ekranu na dłuższy czas. Należy zmoczyć miękką szmatkę
w roztworze letniej wody z niewielkim dodatkiem zmiękczacza do tkanin lub płynu do zmywania
naczyń. Należy wyżąć szmatkę prawie do sucha, a następnie przetrzeć nią ekran.

2

Należy zetrzeć z ekranu resztki wody, a następnie poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim włączy
się ponownie telewizor.

Czyszczenie obudowy
Aby usunąć kurz lub brud z obudowy, należy przetrzeć ją miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką.
I Nie wolno używać wilgotnej szmatki.
I

D łuższa nieobecność

PRZESTROGA
Jeśli przewiduje się, że telewizor będzie nieużywany przez dłuższy czas (np. w związku z wyjazdem na urlop), należy odłączyć jego przewód zasilający, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu w
wyniku uderzenia pioruna lub przebicia w sieci elektrycznej.

DODATEK

76

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
MODELE

26LC41*
26LC41-ZA

32LC41*/32LC43*
32LC44*
32LC41-ZA/32LC43-ZE
32LC43-ZA/32LC44-ZB

37LC41*/37LC43* 42LC41*/42LC43*
37LC41-ZA
37LC43-ZA

42LC41-ZA
42LC43-ZA

z podstawką

676,4 x 529,2x 221,0 mm
26,6 x 20,8 x 8,7 cale

806,4 x 606,1 x 249,0 mm
31,8 x 23,9 x 9,8 cale

926,6 x 697 280,4mm
,6x
36,5x 27 x 1 cale
,5 1,0

1032,7 x 750,0 x 287 mm
,6
40,7x 29,5 x 1 cale
1,3

bez podstawki

Wymiary (szerokość x
wysokość x
głębokość

676,4 x 474,3 x 85,0 mm
26,6 x 18,7 x 3,3 cale

806,4 x 548,4 x 80,5 mm
31,8 x 21,6x 3,1 cale

926,6 x 635,6 x 88,0mm
36,5x 25,0 x 3,5 cale

1032,7 x 685,5 x 88,5 mm
40,7 x 27 x 3,5 cale
,0

10,1kg / 22,3 funta
9,1kg / 20,1 funta

13,9 kg / 30,7 funta
1 kg / 24,9 funta
1,3

20,0 kg / 44,1 funta
16,3 kg / 35,9 funta

24,5 kg / 54,0 funta
20 kg / 44,1 funta

z podstawką

Ciężar

bez podstawki
Zasilanie

AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
130W
150W
170W

Zu˝ycie energii
MODELE

Wymiary (szerokość x
wysokość x
głębokość

Ciężar

z podstawką
bez podstawki
z podstawką
bez podstawki

Zasilanie

26LC5*
26LC51-ZA
26LC51C-ZA

32LC5*
32LC51-ZA/32LC52-ZC
32LC52C-ZC
32LC53-ZA/32LC54-ZD

System telewizyjny
Impedancja anteny zewnętrznej

676,6 x 531,0x 221,0 mm
26,6 x 20,9 x 8,7 cale

806,6 x 606,5 x 249 mm
31,8 x 23,9 x 9,8 cale

927 x 692,8x 280,5mm
36,5x 27 x 1 cale
,3 1,1

1033,4 x 750,0 x 287 mm
,6
40,7x 29,5 x 1 cale
1,3

676,6 x 478,7 x 84,0 mm
26,6 x 18,9 x 3,3 cale

806,6 x 552,3 x 79 mm
31,8 x 21,8x 3,1 cale

927 x 630 x 88,0mm
36,5x 24,8 x 3,5 cale

1033,4 x 686,8 x 88,5mm
40,7 x 27 3,5 cale
,0x

10,4kg / 22,9 funta
9,0kg / 19,9 funta

13,7kg / 30,2 funta
1
1,2kg / 24,7 funta

20,0 kg / 44,1 funta
16,0 kg / 35,3 funta

24,9 kg / 54,9 funta
20,4 kg / 45,0 funta
AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A
200W

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ohm
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Poniżej 80%

Temperatura podczas przechowywania
Wilgotność podczas przechowywania

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Poniżej 85%

DODATEK

Temperatura podczas pracy
Wilgotność podczas pracy

I

42LC51-ZA
42LC53-ZA
42LC54-ZD

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'

Zakres odbieranych kanałów

Warunki otoczenia

42LC5*

37LC5*
37LC51-ZA
37LC53-ZA

AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
130W
150W
170W

Zu˝ycie energii

AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A
200W

Podane powy˝ej parametry mog? zostaç zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jako?ci.

77

DODATEK

MODELE

26LC42*

32LC42*

37LC42*

42LC42*

26LC42-ZC

32LC42-ZC

37LC42-ZC

42LC42-ZC

676,4 x 529,2x 228,9 mm
26,6 x 20,9 x 9,0 cale

806,8 x 605,6 x 260,5 mm
31,8 x 23,9 x 10,3 cale

926,6 x 697 280,4mm
,6x
36,5x 27 x 1 cale
,5 1,1

1032,7 x 750,0 x 300,2 mm
40,7x 29,6 x 1 cale
1,8

bez podstawki

676,4 x 474,3 x 85,0 mm
26,6 x 18,7 x 3,4 cale

806,8 x 605,5 x 79,0 mm
31,8 x 23,9x 3,1 cale

926,6 x 635,6 x 88,0mm
36,5x 25,0 x 3,5 cale

1032,7 x 685,5 x 88,5mm
40,7 x 27 3,5 cale
,0x

z podstawką

Wymiary (szerokość x
wysokość x
głębokość

9,62kg / 21,2 funta
8,62kg / 19,0 funta

14,4kg / 31,8 funta
1
1,74kg / 25,9 funta

20,0 kg / 44,1 funta
16,3 kg / 36,0 funta

24,5 kg / 54,0 funta
20 kg / 44,1 funta

z podstawką

Ciężar

bez podstawki
Zasilanie

AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
130W
150W
170W

Zu˝ycie energii
MODELE

Wymiary (szerokość x
wysokość x
głębokość

Ciężar

42PC5*
42PC51-ZB
42PC52-ZD

42PC5RV*

50PC5*

26LC3*

42PC5RV-ZD
42PC5RVC-ZD

50PC51-ZB
50PC52-ZD

26LC3RA-ZA

z podstawką

1048,0 x 766,0 x 310,0 mm
41,3 x 30,2 x 12,2 cale

1048,0 x 766,0 x 310,0 mm
41,3 x 30,2 x 12,2 cale

1242,0 x 887 x 370,0mm
,6
48,9 x 34,9 x 14,6 cale

680,0 x 550,0 x 235,0 mm
26,8 x 21,7 x 9,3 cale

bez podstawki

1048,0 x 713,0 x 83,5 mm
41,3 x 28,1 x 3,3 cale

1048,0 x 713,0 x 83,5 mm
41,3 x 28,1 x 3,3 cale

1242,0 x 827 x 88,0 mm
,2
48,9 x 32,6 x 3,5 cale

680,0x 436,6 x 1 mm
19,4
26,8 x 17 x 4,7 cale
,2

z podstawką

28,0 kg / 61,7 funta
24,6kg / 54,2 funta

28,0 kg / 61,7 funta
24,6kg / 54,2 funta

39,3 kg / 86,6 funta
34,6kg / 76,2 funta

12,4 kg / 27 funta
,3
1 kg / 25,3 funta
1,5

AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
310W

AC100-240V~ 50/60Hz 3A
260W

AC100-240V~ 50/60Hz 5,0A AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
450W
130W

bez podstawki

Zasilanie
Zu˝ycie energii
System telewizyjny

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'

Zakres odbieranych kanałów
Impedancja anteny zewnętrznej

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ohm

Temperatura podczas pracy
Wilgotność podczas pracy
Warunki otoczenia

DODATEK

78

I

AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A
200W

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Poniżej 80%

Temperatura podczas przechowywania
Wilgotność podczas przechowywania

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Poniżej 85%

Podane powy˝ej parametry mog? zostaç zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jako?ci.

PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA
Ten pilot zdalnego sterowania jest pilotem uniwersalnym. Mo˝na go zaprogramowaç tak, aby umo˝liwia?
sterowanie wi´kszo?ci? urz?dze? innych producentów, którymi mo˝na sterowaç za pomoc? pilota.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e za pomoc? tego pilota mo˝e nie byç mo˝liwe sterowanie pewnymi modelami innych
urz?dze?.

Programowanie kodu pilota zdalnego sterowania
1

Sprawd? pilota zdalnego sterowania.
Aby sprawdziç, czy pilot zdalnego sterowania umo˝liwia sterowanie urz?dzeniem bez konieczno?ci
programowania, w??cz urz?dzenie, np. magnetowid, i naci?nij odpowiedni przycisk trybu (np. DVD
lub VCR) na pilocie zdalnego sterowania, wskazuj?c nim urz?dzenie. Przetestuj przyciski POWER
(Zasilanie) i PR + / -, aby sprawdziç, czy urz?dzenie reaguje prawid?owo. Je?li urz?dzenie nie
reaguje prawid?owo, nale˝y zaprogramowaç pilota, tak aby umo˝liwia? sterowanie urz?dzeniem.

2

W??cz urz?dzenie, dla którego ma byç programowany pilot, a nast´pnie naci?nij odpowiedni przycisk trybu (np. DVD lub VCR) na pilocie zdalnego sterowania. Przycisk pilota zdalnego sterowania
˝?danego u˝ytkownika zacznie si´ ?wieciç.

3

Naci?nij jednocze?nie przyciski MENU i MUTE. Pilot zdalnego sterowania b´dzie gotowy do zaprogramowania kodu.

4

Wprowad? numer kodu, u˝ywaj?c przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Numery kodów programowania dla odpowiednich urz?dze? znajduj? si´ w dalszej cz´?ci tego dokumentu. Je?li kod
b´dzie prawid?owy, urz?dzenie wy??czy si´.

5

Naci?nij przycisk MENU, aby zapisaç kod.

6

Przetestuj funkcje pilota zdalnego sterowania, aby sprawdziç, czy urz?dzenie reaguje prawid?owo.
Je?li nie, powtórz czynno?ci od kroku 2.

DODATEK

79

DODATEK
Kody programowania
Magnetowidy
Marka
AIWA
AKAI

DODATEK

80

Kody

034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
1
12
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040

Marka
MAGNAVOX
043 046 124
146

MARANTZ

033
023
037
031

103
039 043
129
033

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

040
033
007
108
1
16

135
041
010 064
1
10 1 1
1
1
17 1
19

MGA
MINOLTA
MITSUBISHI

023 039 043
053
017
031
037
131
008

025
034
046
138
009

033
109
136
012
018
063
033
033
013
066

063 072
144 147

031
050
150
034
048
012
106

027
035
101
153
010

045
026 034
137 150

015 033
101
033 043
055 060
152
039 043

MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC
013 020
1
14 123

009 013 014
034 101 106

RICO
RUNCO
SALORA

Kody
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
013
063
031
031
067
101
013
108
072
01
1
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

Marka
033 034 041
068
031 033 067

030
033
010
034
102
046
020
020
051

014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061

040
034
023 039 043

054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048

014
066
020
041
109
147
008
033
054

075
033
062
140

145
034
063
144

010 014
034 040
101

SAMSUNG

Kody

032
105
1
13
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058

040 102 104
107 109 1
12
1
15 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 1
12 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149

033 034 059

034
043
039 043
033 070
031 033 034

013 042 047
082 1
12 131
101

034 046
013
033
054
034
048
072

017
034
131
039
056
080

024
040
043
101

Odtwarzacze DVD
Marka

Kody

APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024

Marka
014
006
027
010 016 025

MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN

Kody
002
023
008
003
013
004
021
005

Marka

017
009
026

RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH

Kody
005
01
1
007
005
019
009
010

006
015
006
008
018
016 025

006

DODATEK

81