LM35termo.rar

Płytka za 30 punktów... Sprawdzenie poprawności

Witam... Wykonałem płytkę do sterowania wentylatorami i chciałem zapytać was czy ona jest poprawna... Korzystałem z schematu w załączniku jest on w PDF. Płytka w formacie .brd do Eagla w załączniku. Oczywiście 30 punktów za sprawdzenie i osądzenie czy jest dobra lub czy coś trzeba zmienić :)

  • LM35termo.rar
    • wenlm35.pdf
    • untitled.brd


Pobierz plik - link do postu

LM35termo.rar > wenlm35.pdf

1

2

3

4

5

6

reg. progu min. obrotow
P1

JP1

R1

A

+12V

+12V

2
1

1K

1K

A

mainboard (power)
GND
Mozna stosowac LM35 / LM45

+12V

D1

D2

GND

+12V

+12V

8

JP2
3
2
1

U1A

3

1

1

2

U1B

6

LM358D

Do LM35

R2

D3
5

4

P2

R5
10K
GND

100K

D4

51K
GND

B

C1

Wiatrak

100uF
GND

GND

GND

GND

Regulacja:
- P2 ustawi na minimum (najmniejsze obroty)
- schłodzi LM35 poni ej 5 st. C (przyło yc np. kostke lodu)
- P1 ustawi minimalne obroty przy których wentylator jeszcze nie zatrzymuje si
- podgrza LM35 o 2-3 st.C powyzej temperatury przy której wentylator ma uzyska maksymalne obroty
mo na np. włozyc czujnik do szklanki z wrzatkiem i czeka a s i ochłodzi
zamiast termometru mo na mierzy t emper. woltomierzem na pinie 2 zł cza JP2
1 st.C = 10mV, 50 st.C = 500mV, 100 st.C = 1000 mV (ka dy 1 st.C = 10mV)
- mierz c napi cie na pinie 1 JP3 ustawi R2 na maksimum, a nast pnie powoli zmniejsza oporno
do momentu zauwa enia i n api cie na JP3 zaczyna si o bni a
 

?

?

 

¤
?

?

?

?

 

?

?

 

 

?

?

 

?

 

?

?

?

 

¤
?

Zmieniaj c pojemno C1 mo na zmieni czas " rozruchu na pełnych obrotach " wentylatora po starcie zasilania
Dla C1=470uF wynosi on ok. 30s, dla 100uF - ok. 5-10s

C

?

 

?

 

Dla wentylatorów pobieraj cych pr d powy ej 150mA przy 12V, dla Q1 wskazany jest radiator
?

C

?

?

?

?

UWAGI:

 

?

?

GND

JP3

R4

1
2

R6
100K
Reg. wzmocnienia: 1..10

Q1
IRF9630

100K

LM358D
B

1K

R3

7

2

?

§

 

¨
?

 

?

?

?

?

?

 

?

 

?

¤

¤
?

?

 

?

?

?

?

UWAGA:
Przed regulacj BEZWZGL DNIE SPRAWDZI GRANICZN TEMPERATUR PRACY SWEGO PROCESORA
Niektóre procesory mog pracowa a d o 95 st. C, natomiast niektóre ... TYLKO do 65, a nawet 60 stopni C !!!
Ustawienie za wysokiego progu dla maksymalnych obrotów wentylatora mo e doprowadzi do ZNISZCZENIA PROCESORA,
a co najmniej do niestabilnej pracy. Temperatury graniczne procesorów mo na znale n p. na: http://www.heatsink-guide.com/
?

 

?

Czujnik temp. LM35 nale y przymocowa do radiatora CPU
W przypadku gdy po zwolnieniu obrotów komputer zawiesza si , nale y
przeci kabel sygnału pr dko ci z wentylatora do płyty. W tym przypadku
BIOS płyty wyka e pr dko o brotow 0 RMP, ale komputer nie zawiesza si
Kontakt: iras@wiatrak.kordirko.homeip.net
Title
WIATRAK - regulator wentylatora CPU
(C)Autor nie bierze adnej odpowiedzialno ci za ewentualne uszkodzenia komputera spowodowane u yciem tego układu.
(C)

Wszelkie modyfikacje fabrycznego układu chłodzenia procesora w komputerze u ytkownik dokonuje na własne ryzyko
(C)

D

Size
Date:
File:

1

2

3

4

Number

D

Revision
ver. 2.1

Orcad A
2003-01-03
D:\Program Files\..\Wiatrak.SCHDOC
5

Sheet of
Drawn By:
6