Instrukcja_SOLARIS_01.09.pdf

Program do instalacji Sekwencyjnej Solaris

A tu instrukcja ustawiania.


Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Sekwencyjny
system
wtrysku gazu
SOLARIS

Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe CAR - GAZ spółka
z o.o. ul. Łowęcińska 30 ;
PL 62-020 Swarzędz - Jasin

Dokument : Instrukcja monta?u i strojenia
sterownika
sekwencyjnego/synchronicznego/grupowego
wtrysku gazu SOLARIS .
I/VIII/2006

Strona 1 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Spis treści do Instrukcji
SOLARIS

I.

Instrukcja ustawiania i strojenia sterownika sekwencyjnego
/synchronicznego/ grupowego wtrysku gazu SOLARIS.
I.1. Skrócone procedury monta?u instalacji gazowej
I.2. Opisowe procedury monta?u instalacji gazowej
I.3. Wyciąg z normy EN PN 12979 dotyczący zasad monta?u instalacji gazowych
I.4. Instalacja wodna i gazowa w układzie silnika
I.5. Dane Techniczne instalacji SOLARIS,
I.6. Dane techniczne listwy wtryskiwaczy ,
I.7. Przepływy teoretyczne - nowy model listwy wtryskiwacz,
I.8. Schemat monta?owy.
I.9. Opis dolnego Panelu Wizualizacji,
I.10. Opis Odczytów,
I.11. Opis Oscyloskopów,
I.12. Opis Parametrów,
I.13. Opis Parametrów Zaawansowanych,
I.14. Opis Autoadaptacji,
I.15. Opis Parametrów Fabrycznych,
I.16. Opis Notesu,
I.17. KOMENDA,
I.18. DODATKI,
I.19. WYKAZ KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW

II.

Instrukcja monta?u Systemu sterowania wtryskiem gazu ,,Solaris".
II.1. Zamocowanie sterownika w komorze silnika.
II.2. Podłączenie sygnału prędkości obrotowej.
II.3. Podłączenie czujnika tlenu (sondy lambda).
II.4. Podłączenie czujnika poziomu gazu w zbiorniku
II.5. Podłączenie elektrozaworów gazowych
II.6. Instalacja czujnika ciśnienia zespolonego z filtrem gazu fazy lotnej
II.7. Instalacja i podłączenie szyny wtryskowej
II.8. Podłączenie czujnika temperatury parownika
II.9. Monta? i podłączenie centralki kabinowej
II.10. Podłączenie zasilania

III.

Objawy i przyczyny niesprawności.

IV.

Czynności sprawdzające po zamontowaniu instalacji gazowej.

V.

Spis tabel i rysunków

Strona 2 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
RYS. 5
RYS. 6
RYS. 7
RYS. 8
RYS. 9
RYS. 10
RYS. 11
RYS. 12
RYS. 13
RYS. 14
RYS. 15
RYS. 16
RYS. 17
RYS. 18
RYS. 19
RYS. 20
RYS. 21

Skrócone procedury monta?u instalacji gazowej
Procedury monta?u instalacji gazowej
Schemat monta?u zbiornika (ów) gazu
Dane techniczne instalacji SOLARIS
Dane techniczne listwy wtryskiwaczy
Przepływy teoretyczne gazu przez listwę wtryskiwaczy
Dobór dysz do listwy wtryskiwacza
Często spotykane objawy i przyczyny niesprawności
Certyfikaty

Schemat obiegu wody i gazu w ukłądzie silnika
Schemat monta?owy instalacji elektrycznej
Ekran zapisów przed monta?em instalacji
Panel Wizualizacji
OPIS ODCZYTÓW
OPIS OSCYLOSKOPÓW
OPIS PARAMETRÓW
OPIS PARAMETRÓW ZAAWANSOWANYCH
OPIS AUTO ADAPTACJI
OPIS PARAMETRÓW FABRYCZNYCH
OPIS NOTESU
PLIK
PORT
OPCJE
KOMENDA
DODATKI
WIDOK NA OBUDOWĘ CENTRALI
FLTR GAZU
LISTWA WTRYSKIWACZY
REDUKTOR
SCHEMAT MIEJSCA MONTAśU REDUKTORA

Wykres 1 Średnice dysz wtryskiwacza w funkcji mocy przypadającej na
1 cylinder ( KM/ Cylinder, KW/ Cylinder)

VI.

Strona 3 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Strona 4 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

I.

Instrukcja ustawiania i strojenia sterownika sekwencyjnego
/synchronicznego/ grupowego wtrysku gazu SOLARIS.
I.1. Skrócone procedury monta?u instalacji gazowej

Tab. 1 skrócone procedury monta?u instalacji gazowej
Strona 5 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

I.2. Procedury monta?u instalacji gazowej
Tab. 2 Procedury monta?u instalacji gazowej

Strona 6 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Skrócone procedury monta?u gazowej instalacji SOLARIS - MONTAś - PRZY ODŁĄCZONYM AKUMULATORZE
ZESPOŁY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

11

12

12/13

Monta?
obudowy
bezpieczników
Laczenie
przewodów
instalacji
gazowej w
układ
akumulatora

10

Łączenie
przewodów
elektrycznych w
układ pojazdu
reduktora gazu

9

Monta? sterownika
SOLARIS ( ECU)

9/8

Centrala sterująca winna być zamontowana w komorze silnikowej.
Centrala sterująca winna być zamontowana w dostępnym miejscu, z dala od silnych źródeł ciepła, na przykład kolektora spalin,rury wydechowej itp.
UWAGA!
Sterownik powinien być zamontowany z dala od miejsc wilgotnych, silnych pól magnetycznych oraz miejsc bardzo gorących.
Nale?y dbać o wykonanie dobrej izolacji elektrycznej przewodów i zabezpieczyć złącza i przewody na całej ich długości przed
rozizolowaniem i zawilgoceniem.
Nale?y wykonać dobre (lutowane) połączenia elektryczne przewodów. Szynę wtryskową jak i przewody ją zasilające nale?y
umieszczać mo?liwie daleko od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
Firma nie ponosi ?adnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego monta?u zestawu oraz stosowania
niewłaściwych materiałów, częśći, podzespołów i zespołów.
Sterownik nale?y zamontować z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. cewki zapłonowej), z dala od źródeł wysokiej temperatury
(np. kolektora wylotowego silnika) a tak?e w bezpiecznej odległości od zbiorników z płynami (np. zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego).

Monta? obudowy bezpieczników nale?y wykonać zgodnie ze schematem monta?owy BEZ WKŁADANIA BEZPIECZNIKÓW. Przed montazem
obudowy nale?y wyjąć bezpieczniki.

Czerwony przewód (+) instalacji gazowej załączamy bezpośrednio do plusa akumulatora. Przewód czerwono -czarny podłączamy w układ
instalacji elektrycznej samochodu w miejsce umo?liwiające uruchomienie pojazdu - to jest : w układ, w którym występuje napięcie po włączeniu
zapłonu - w układ stacyjki ( zapłonu) .

Czujnik temperatury zainstalowany w reduktorze-parowniku nale?y połączyć z przewodem sterownika
gazowego.

Strona 7 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Skrócone procedury monta?u gazowej instalacji SOLARIS - MONTAś - PRZY ODŁĄCZONYM AKUMULATORZE

17/16

Podłączenie
elektryczne

19

21

Koniec

Uruchomienie silnika

20

Podłączenie
zasilania (
akumulatora)

18

Dokładne
sprawdzenie
jakości
połączeń
elektrycznych

17

Podłączanie
elektryczne
wtryskiwaczy

ZESPOŁY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Połączyć odpowiednie końcówki wtyczek z konektorami listwy wtryskiwaczy benzyny , rozcinając i włączając w obwód elektryczny w odpowiedniej
kolejności przewody instalacji gazowej - zgodnie ze schematem monta?owym instalacji gazowej.

Wszytkie połączenia przewodów muszą być dokonane dokładnie, zlutowane na stałe i prawidłowo zaizolowane.

Wszystkie połączenie muszą być przed podłączeniem zasilania ( akumulatora) dokładnie sprawdzone. Sprawdzenia nale?y dokonać w
sposób zapewniający pewność połączeń elektrycznych oraz zgodności ze schematem monta?owym

Po dokonaniu wszystkich czynności sprawdzających i upewnieniu się, ?e wszystkie połączenia są prawidłowe pod względem jakości
połączeń przewodów, konektorów itp. oraz zgodności połączeń ze schematem monta?owym mo?na załączyć akumulator.

Po sprawdzeniu wszystkich połączeń i mocowań oraz podłaczeniu akumulatora, ale przed włączeniem bezpieczników w gniazdo
bezpieczników instalacji gazowej, mo?na uruchomić pojazd na benzynę.
Po zatankowaniu zbiornika gazu - odpowiednim gazem, ( LPG dla zbiorników zgodnych z normą E 67 R 01 lub CNG dla
zbiorników zgodnych z normą E 100 R) zgodnym normą jakościową gazu - oraz uruchomieniu pracy silnika na gaz - nale?y
odpowiednim testerem szczelność instalacji gazowej:
- na ka?dym połaczeniu,
- na przewodach,
- na zbiorniku.
Dokonać regulacji systemu, zgodnie z instrukcją monta?u i sterowania systemu SOLARIS.
Sprawdzić spaliny na analizatorze spalin - 4 funkcyjnym dla silników z normą do EURO 3 i 5-cio funkcyjnym ( z Nox) dla silników
zgodnych z normą EURO 4.

I.3. Wyciąg z normy PN-EN 12979 dotyczący monta?u dodatkowego zbiornika
gazu LPG oraz osprzętu .

Strona 8 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Tab. 3 Schemat monta?u zbiornika (ów) gazu
Strona 9 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Strona 10 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Strona 11 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Strona 12 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Strona 13 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 1 Schemat obiegu wody i gazu w ukłądzie silnika
I.4. Instalacja wodna i gazowa w układzie silnika

Strona 14 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

I.5. Dane Techniczne instalacji SOLARIS :
Tab. 4

Dane techniczne instalacji SOLARIS

Zakres temperatury pracy
Zakres napięcia zasilającego
Minimalna rezystancja
wtryskiwacza gazowego
Maksymalny prąd znamionowy In
Pomiar ciśnienia gazu
Pomiar temperatury gazu BOSCH
Sensor
Pomiar temperatury reduktora
Pomiar napięcia z sond lambda (2
kanały)
Komunikacja
Procesor komputera
Kanały Analogowe
Odczyt wtryskiwaczy
benzynowych

Rezystancja wewnętrznego
emulatora

-40 oC +125 oC
9 - 20 VDC
0,6Ohm
1 do 8A (w zale?ności od u?ytych
wtryskiwaczy)
BOSCH Sensor - pomiar Bezwzględny,
filtrowany FIR
0,5 %
Mitsubishi 0,5 % temp. sensor
0 do +5 V DC
Interfejs diagnostyczny
DSP - 130 MHz
12bit 100kHz
Podstawowa wersja obsługuje
wtryskiwacze benzynowe sterowane
,,masą" .
Wersja odczytująca wtryskiwacze
sterowane ,,plusem" - dostępna.
100 Ohm [+/- 10%]
- Mo?liwość zamówienia wersji z inną
rezystancją.

I.6. Dane techniczne listwy wtryskiwaczy

Tab.5 Dane techniczne listwy wtryskiwaczy
Opóźnienie
to - Czas otwarcia
[ms]
3,2 - 3,4

tz - Czas
zamknięcia
[ms]
2,3 - 2,7

3,3 - 3,5

2,4 - 2,8

Przepływ ( silnik
4 cylindrowy)
Q - całkowity
przepływ [nL/h]
5 800

Standard
6 800

model BFC
wzmocniony
Strona 15 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

I.7. Przepływy teoretyczne - nowy model listwy wtryskiwaczy
Tab. 6 Przepływy teoretyczne gazu przez listwę wtryskiwaczy
Średnica dyszy
([mm]

1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50

Standard
Teoretyczny przepływ w
sekcji
( Skok wtryskiwacza 0,45
mm)
1,77
2,41
3,14
3,98
4,91
5,65
---

BFC
Teoretyczny przepływ w
sekcji
(Skok wtryskiwacza 0,60
mm)
-----(5,94)
7,07
7,54

Dobór dysz do listwy wtryskiwacza.
ZASADA: całkowitą moc silnika nale?y podzielić przez liczbę cylindrów.
Wartości mocy na 1 cylinder oraz średnica dysz podana jest w poni?szej tabeli
Tab. 7 Dobór dysz do listwy wtryskiwacza
Wtryskiwacze wyposa?one są w wymienne dysze, których średnica wtrysku
uzale?niona jest od mocy silnika i ilości cylindrów. Praktyczną metodą warsztatową jest
dobór dysz według zasady : ,,całkowitą moc silnika nale?y podzielić przez liczbę cylindrów".
Wartości mocy na 1 cylinder oraz średnica dysz podana jest na wykresie poni?ej.
Na podstawie długotrwałych badań określone zostały optymalne, średnie wielkości
średnic dysz wtryskowych dla wtryskiwaczy. Funkcję średnicy dyszy w zale?ności od mocy
przypadającej dla 1 cylindra silnika określa poni?szy wykres.
Dla potrzeb praktycznych i warsztatowych przyjęto praktycznie 4 przedziały zakresów
średnic dysz. Dobór dysz przedstawia poni?sza tabela.
Z uwagi jednak na ró?ne charakterystyki silników z zasilaniem benzynowym, chcąc
zoptamalizować pracę silnika na zasilaniu gazowym, mo?na w specjalnych przypadkach
oprzeć się na krzywej przedstawionej na wykresie. Nale?y wtedy stosować się do zasady,
?e zawsze odpowiedni dobór dysz wtryskiwaczy jest funkcją mocy silnika samochodu.
W przypadku zbyt du?ych dysz samochód mo?e mieć zbyt du?e spalanie oraz zbyt
bogatą mieszankę, natomiast przy zbyt małych dyszach samochód mo?e mieć zbyt mało
mocy oraz zbyt ubogą mieszankę.

Strona 16 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Wykres 1 Średnice dysz wtryskiwacza w funkcji mocy przypadającej na 1 cylinder
( KM/ Cylinder, KW/ Cylinder)

Tab. 7 Dobór dysz do listwy wtryskiwacza

Moc przypadająca na 1 cylinder

Średnica dyszy

KM/ CYL

KW/CYL

mm

10 - 20

7,3 - 14,7

1,50; 1,75; 2,00; 2,25

20 - 30

14,7 - 22,0

2,25 ; 2,5

30 - 40

22,0 - 29,4

2,50; 2,75;-3,00

40 - 60

29,4 - 44

3,00;3,25; 3,50;3,75

Strona 17 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 2 Schemat monta?owy instalacji elektrycznej

Strona 18 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Dla systemu SOLARIS musi istnieć zgodność danych wpisanych przy pierwszym
uruchomieniu centrali sterującej SOLARIS, z danymi zawartymi w dokumencie
rejestracyjnym pojazdu i w karcie gwarancyjnej. W przypadku złych zapisów w programie
SOLARIS i w karcie gwarancyjnej oraz dowodzie rejestracyjnym pojazdu - wszystkie
elementy systemu SOLARIS tracą z winy warsztatu gwarancję.

Rys. 3 Ekran zapisów przed monta?em instalacji
Opis dolnego Panelu Wizualizacji:

Rys. 4 Panel Wizualizacji
1. Sondy Lambda:
- po wyborze odpowiedniego rodzaju sondy, mo?na obserwować jej
zmiany na panelu.
L1 - sonda pierwsza,
L2 - sonda druga. Podłączenie sond nie jest konieczne.
2. Czas Wtrysku Benzyny:
- wyświetlany w [ms] czas wtrysku benzynowego
3. Czas Wtrysku Gazu:
- wyświetlany w [ms] czas wtrysku gazu
4. Obroty Silnika:
- obroty/minutę [rpm] silnika
5. Ciśnienie gazu na listwie wtryskiwaczy:
- Jest to bezwzględne ciśnienie rozprę?onego gazu z czujnika BOSCH
- 1.00 Bar oznacza ciśnienie atmosferyczne
- Zalecane ciśnienie przy obcią?eniu to 1.80 - 2.10 Bara, natomiast przy
biegu jałowym 1.6- 1.8 Bara.
6. Temperatura Gazu:
- temperatura zmierzona czujnikiem BOSCH
Strona 19 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

7. Temperatura Reduktora:
- aktualna temperatura reduktora
8. Status Błędów Sterownika:
- jeśli zaistnieje błąd podczas pracy układu, będzie on sygnalizowany
miganiem czerwonego pola i napisem błąd.
Po kliknięciu na pole mo?na odczytać kod błędu.
- błąd mo?na skasować z menu programu (kasuje tak?e stare błędy)
9. Status Systemu:
- informuje, czy sterownik jest połączony z komputerem PC oraz pokazuje
stan zasilania (Benzyna / GAZ)
10. Przyciski zmiany rodzaju paliwa:
- dzięki przyciskom w ka?dej chwili mo?na zmienić zasilanie układu na
benzynę, gaz lub pracę automatyczną
- przełączanie działa tak?e jeśli nie zostały osiągnięte warunki przełączenia

Opis Odczytów:

Strona 20 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 5 Opis Odczytów
Wszystkie wartości wyświetlane są w czasie rzeczywistym !!!
1. Ciśnienie Gazu:
- manometr pokazujący Aktualne ciśnienie gazu w czujniku BOSCH
- 1.00 Bar oznacza ciśnienie atmosferyczne
- zalecane ciśnienie przy obcią?eniu to 1.80 - 2.10 Bara, natomiast przy
biegu jałowym 1.6 - 1.8 Bara
2. Obroty silnika:
- obrotomierz pokazuje w czasie rzeczywistym aktualne obroty silnika
3. Temperatura Reduktora:
- termometr pokazuje graficznie oraz cyfrowo wartość temperatury reduktora
4. Temperatura Gazu:
- termometr pokazuje graficznie oraz cyfrowo wartość temperatury gazu
5. Czasy Wtrysków Benzynowych:
- czas wtrysku benzyny w [ms]
6. Czasy Wtrysków Gazowych:
- czas wtrysku gazu w [ms]
7. Odczyty Sond Lambda:
- pozwala zaobserwować graficznie i liczbowo napięcie z sond
8. Poziom gazu w zbiorniku, według wskazania czujnika:
- pokazuje poziom gazu w zbiorniku gazowym. Jednostką jest poziom -
wartość zmienna od 0 do 4096
Opis Oscyloskopów:

Strona 21 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 6 Opis Oscyloskopów
1. Oscyloskopy:
- bardzo szybkie, wyświetlające w czasie rzeczywistym wartości.
- stała czasowa wyświetlania wynosi 0,015 sekundy
- zielona kropka na przebiegu oznacza minimalną zarejestrowaną wartość
- czerwona kropka na przebiegu oznacza maksymalną zarejestrowaną wartość
- środkowy, niebieski pasek oznacza wartość na środku przebiegu
- wartość aktualna wyświetlana jest po lewej stronie oscyloskopu
2. Wybór Wyświetlenia wtryskiwacza Benzynowego:
- na oscyloskopie pierwszym mo?na obserwować czasy wtryskiwaczy benzynowych
od Wtr B1 do Wtr B8. Ka?dy wtrysk jest odczytywany oddzielnie.
3. Wybór Wyświetlenia wtryskiwacza Gazowego:
- na oscyloskopie pierwszym mo?na obserwować czasy wtryskiwaczy gazowych od
Wtr G1 do Wtr G8. Ka?dy wtrysk jest odczytywany oddzielnie.
4. Wybór Wyświetlenia Parametru Dodatkowego:
- ostatni oscyloskop pozwala na wyświetlanie: ciśnienia gazu, napięcia z sond
lambda, temperatury gazu, temperatury reduktora, obrotów / minutę, oraz
korekty

Opis Parametrów:

Strona 22 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 7 Opis Parametrów
- Parametry wpisywane ręcznie zapisywane są do sterownika po wyjściu z parametru lub
po naciśnięciu klawisza [Enter].
- Parametry wybierane myszką (np. Rodzaj Wtryskiwacza) zapisywane są do sterownika
po wybraniu parametru.

1. Rodzaj Wtryskiwacza:
- jest to pole wyboru zastosowanego wtryskiwacza
- nale?y wybrać zastosowany wtryskiwacz z listy
- zmiana Wtryskiwacza modyfikuje Parametry Wtryskiwacza w ustawieniach
zaawansowanych
- ewentualnie nale?y wybrać wtryskiwacz z listy dostępny, następnie w celu
zmodyfikowania jego ustawień nale?y wybrać Własną Definicję wtryskiwacza, co
pozwala na zmodyfikowanie Parametrów Wtryskiwacza w ustawieniach
zaawansowanych

Strona 23 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

- uwaga !!!! Jeśli wtryskiwacz jest dostępny na liście nie nale?y
modyfikować jego ustawień, poniewa? mo?e to spowodować
nieprawidłowe działanie układu!!!!!!
2. Rodzaj Układu Zapłonowego:
- układ zapłonowy nale?y dobrać tak, aby wyświetlał obroty silnika zgodne z
rzeczywistymi
3. Temperatura Przejścia na Gaz:
- temperatura reduktora przy której mo?liwe jest przełączenie na zasilanie gazem
- nie nale?y ustawić temperatury poni?ej 30 oC
4. Obroty Przejścia na Gaz:
- obroty/minutę, przy których następuje przełączenie na zasilanie gazem
- mo?liwe jest przełączenie przy obrotach rosnących lub malejących
5. Nakładanie Paliw - Liczba Wspólnych cykli:
- jest to nakładanie paliw w cyklach czyli wspólnych wtryśnięciach gazu i benzyny
- liczba wspólnych wtryśnięć gazu i benzyny do momentu załączenia emulatora
wtryskiwaczy, zazwyczaj nie nale?y przekraczać 12 wspólnych cykli
- najczęściej ustawiane: 4cyl. - 4 cykle, 6cyl. - 6 cykli
6. Maksymalne Obroty Silnika:
- opcja bardzo rzadko u?ywana, pozwala przełączyć się na zasilanie benzynowe po
osiągnięciu maksymalnych obrotów/min
7. Wzbogacanie Mieszanki LPG:
- wzbogacanie mieszanki gazowej przy obcią?eniu jest to główny parametr
pozwalający na regulację podawania gazu do cylindrów
- wzbogacanie jest automatycznie dobierane przy autoadaptacji
- parametr mo?e mieć wartość ujemną, jednak gdy jest zbyt du?a, np. poni?ej -10
% oznacza to źle dobrane dysze wtryskiwaczy, nale?y wtedy zmienić je na
mniejsze
- jeśli natomiast parametr jest większy od +40 %, nale?y zmienić dysze
wtryskiwaczy na większe, poniewa? samochód mo?e mieć zbyt mało mocy.
- najprościej, bez autoadaptacji mo?na dobrać wzbogacanie na drodze
doświadczalnej : sprawdzić przy ró?nych ustawieniach jak samochód ,,wkręca się
w obroty", wybrać najlepsze ustawienie i je zostawić
Strona 24 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

- jeśli w samochodzie zapala się ,,check engine" od mieszanki (np. zbyt uboga
lub zbyt bogata), nale?y regulować tym właśnie parametrem - jeśli nie u?ywamy
mapy
- po zmianie Wzbogacania nale?y sprawdzić czy przesunięcie jest dobrze
ustawione !!!!!!!!

8. Przesunięcie:
- przesunięcie jest to wzbogacanie/zubo?anie mieszanki na biegu jałowym (bez
obcią?enia)
- przesunięcie jest automatycznie dobierane przy autoadaptacji
- jest to drugi główny parametr sterownika. Zasada ustawienia tego parametru jest taka,
aby czas wtrysku Benzynowego zarówno podczas pracy na gazie, jak i podczas pracy na
Benzynie był zbli?ony do siebie. Wtedy komputer benzynowy nie będzie ,,łapał błędów" na
biegu jałowym !!
- Przesunięcie ustawia się zawsze jako drugie, po dobrze ustawionym parametrze
opisanym w instrukcji jako 7. - Wzbogacanie Mieszanki LPG.
- zasada ustawiania ręcznego:
Nale?y przełączyć zasilanie na benzynowe, odczekać chwilę, a następnie zapisać czas
wtrysku benzyny Tb1, następnie przełączyć zasilanie na gazowe i ponownie zapisać czas
wtrysku benzyny Tb2.
Przesunięcie = Tb2 - Tb1. Z tego wzoru wynika przesunięcie.
- nale?y zawsze starać się tak dobierać dysze wtryskiwaczy a tak?e ciśnienie na
biegu jałowym aby przesunięcie było dodatnie

9. Rodzaj Szkiełka Rezerwy:
- wybór rodzaju wskaźnika poziomu gazu. Mo?liwa jest tak?e własna definicja, a
tak?e zmiana wartości progów wybranego szkiełka.
10. Odświe?anie Rezerwy:
- parametr mówi co ile sekund ma być odświe?any poziom oczka rezerwy
- wartość powinna być tym większa, im większą bezwładność ma wielozawór
11. Sonda Lambda 1:
- wybór rodzaju sondy lambda
- w przypadku brak sondy nale?y wybrać: Odłączona
Strona 25 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

12. Sonda Lambda 2:
- wybór rodzaju sondy lambda
- w przypadku brak sondy nale?y wybrać: Odłączona
13. Podręczny opis parametru.
- wyświetla skrócony opis ka?dego parametru w programie po wyborze
określonego parametru
Opis Parametrów Zaawansowanych:

Rys. 8 Opis Parametrów Zaawansowanych
1. Podciśnienie Reduktora:
- system mo?e pracować z podłączonym lub odłączonym podciśnieniem
- zaleca się zawsze podłączać podciśnienie do reduktora !! Dzięki temu na biegu
jałowym mo?na uzyskać ni?sze ciśnienie gazu na listwie wtryskiwaczy
- parametr ustawiany przy autoadaptacji
2. Czas Wtrysku Przy Obcią?eniu:
- przy wtrysku synchronicznym zaleca się ustawić ten parametr na 6 [ms], przy
półsekwencji i sekwencji na 7[ms]. Parametr ten pozwala sterownikowi na
wykrywanie spadku ciśnienia przy kończeniu się gazu w butli.
- źle ustawiony mo?e powodować zbyt wczesne przełączenie się na benzynę lub
brak przełączenia się na benzynę przy spadku ciśnienia reduktora
3. Ciśnienie Powrotu na Benzynę:

Strona 26 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

- ciśnienie poni?ej którego nastąpi powrót sterownika z zasilania gazem na
zasilanie benzyną
- nale?y trzymać się granic powy?ej ciśnienia atmosferycznego, które wynosi 1 Bar
- nie nale?y przekraczać 1.5 Bara
- parametr ustawiany przy autoadaptacji
4. Opóźnienie Powrotu na Benzynę:
- czas po którym nastąpi powrót sterownika z zasilania gazem na zasilanie
benzyną po wykryciu zbyt niskiego ciśnienia na listwie wtryskiwaczy
- istotne przy samochodach z turbiną, gdzie czas ten nale?y wydłu?ać
- standardowo 1 sekunda
5. Sygnał dźwiękowy poni?ej ciśnienia:
- ciśnienie reduktora poni?ej którego nastąpi powiadomienie sygnałem
dźwiękowym o kończącym się gazie w butli
- mo?na ustawić identycznie jak Ciśnienie Powrotu na Benzynę
- parametr ustawiany przy autoadaptacji
6. Rozgrzewanie Wtryskiwacza:
- opcja umo?liwia rozgrzewanie wtrysków gazowych przed przejściem na gaz
- działa poni?ej 5 oC temperatury reduktora
- rozgrzewanie następuje krótkimi impulsami otwierania wtryskiwaczy gazowych
przez czas kilkudziesięciu sekund lub do momentu osiągnięcia temperatury
reduktora 5 oC
- opcja ta jest standardowo wyłączona
7. Wyłączenie od niskiej Temperatury Gazu:
- jeśli opcja jest ustawiona, nastąpi przejście z zasilania gazem na zasilanie
benzynowe przy spadku temperatury gazu poni?ej ustawionej
- niedopuszczenie do braku odparowywania gazu w reduktorze
8. Wyłączenie od niskiej Temperatury Reduktora:
- jeśli opcja jest ustawiona, nastąpi przejście z zasilania gazem na zasilanie
benzynowe przy spadku temperatury reduktora poni?ej ustawionej
- niedopuszczenie do tzw. zmro?enia reduktora
Strona 27 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

9. Czas od załączenia Cewek do załączenia Wtrysków:
- mo?e być u?yty jako czas opóźnienia przełączenia na zasilanie gazem
- jest to czas od momentu załączenia wielozaworu na butli oraz elektrozaworu na
reduktorze do momentu włączenia emulacji wtryskiwaczy i rozpoczęcia pracy
wtryskiwaczy gazowych
10. Filtrowanie Ciśnienia:
- czułości filtrowania czujnika BOSCH
- standardowo filtrowanie ustawione jest na Normalne
- przy podłączonym podciśnieniu mo?na ustawić na szybsze

Parametry Wtryskiwacza:

11. Minimalne Otwarcie Wtrysku LPG:
- minimalny czas wtrysku na jaki otworzy się wtryskiwacz gazowy, jeśli wykryte
zostanie otwarcie wtryskiwacza benzynowego
- parametr ten zale?y od szybkości wtryskiwacza i modyfikowany jest przez pole
wyboru wtryskiwacza
12. Maksymalny Czas Wtrysku LPG:
- maksymalny czas, jaki jest zdolny wygenerować wtryskiwacz gazowy
- standardowo ustawiony na 30 [ms]
13. Procentowe podtrzymanie:
- procentowy prąd podtrzymania wtryskiwacza
- parametr ten zale?y od rezystancji wtryskiwacza i modyfikowany jest przez pole
wyboru wtryskiwacza
- nale?y trzymać się przedziału 30 % przy małych rezystancjach (np. 1.2W) do 60
% przy du?ych rezystancjach (np. 10W )
14. Pełne otwarcie wtrysku:
- czas pełnego impulsu prądowego otwierającego wtryskiwacz gazowy.
- nie nale?y przekraczać zakresu 2 do 8 [ms], poniewa? grozi to uszkodzeniem
cewek wtryskiwaczy lub wolnym otwarciem wtrysku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Strona 28 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

15. Opóźnienie Załączenia Wtrysku LPG do Benzyny:
- jest to czas w [ms] o jaki zostanie opóźnione załączenie wtrysku gazowego w
stosunku do wtrysku benzynowego
- standardowo 2 [ms]
- parametr jest modyfikowany przez wybór rodzaju wtryskiwacza
Opis Auto adaptacji:

Rys. 9 Opis Auto adaptacji
1. Pole wyświetlania Komend:
- na tym polu poka?ą się komendy wa?ne dla poprawnego przeprowadzenia
autoadaptacji
- nale?y kierować komendami !!!!
2. Przycisk Rozpoczęcia Autoadaptacji:
- przycisk rozpoczyna proces autoadaptacji, po jego naciśnięciu nale?y
przeprowadzić autoadaptację do końca !!!!

Strona 29 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Opis Parametrów Fabrycznych

Rys.10

Opis Parametrów Fabrycznych

1. Wersja Urządzenia:
- pokazuje fizyczną wersję urządzenia
2. Wersja Oprogramowania:
- pokazuje numer oprogramowania (im większy numer, tym nowsze
oprogramowanie)
3. Liczba Cylindrów:
- parametr pokazuje do jakiego auta mo?e być u?yty sterownik
4. Numer Seryjny:
- numer seryjny jest kodem produktu ustalonym podczas procesu produkcji
5. Poprawka Dodatkowa:
- jest to parametr działający identycznie jak przesunięcie z ró?nicą, ?e mo?na
zastosować go na ka?dy cylinder osobno
Strona 30 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

- parametr dotyczy biegu jałowego silnika
- parametr jest przydatny przy silnikach widlastych
6. Buzzer Włączony/Wyłączony.
- opcja pozwala całkowicie wyciszyć sygnał dźwiękowy sterownika
7. Moc Sygnału INJ:
- jeśli występują zakłócenia na sygnale wtryskiwaczy, funkcja ta pozwala na
wyeliminowanie ich
- im większa wartość parametru, tym filtrowanie jest silniejsze
- filtrowanie wewnętrznie ograniczone jest do 500 jednostek, jednak nie nale?y
przekraczać 100
- standardowo ustawione na 50
8. Moc Sygnału Obrotów:
- działa identycznie jak przedstawiona wy?ej funkcja Filtrowania Sygnału INJ, a
dotyczy zakłóceń na sygnale obrotów
- standardowo ustawiona na 2
9. Ustawienia Szkiełka Rezerwy:
- mo?liwa jest zmiana poziomów wyświetlania gazu na klipsie
Opis Notesu:

Strona 31 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 11 Opis Notesu
1. Pole Wyświetlenia Konfiguracji Sterownika:
- główne pole, pokazuje ustawioną konfigurację sterownika
2. Poka? Konfigurację:
- przycisk raz naciśnięty wyświetla konfigurację na głównym polu
3. Kopiuj Tekst Do schowka:
- przycisk raz naciśnięty kopiuje konfigurację w formie tekstowej do schowka
systemowego w celu późniejszego wklejenia do edytora tekstowego lub innego
programu
4. DRUKUJ:
- wydruk konfiguracji na drukarce

Opis Menu Programu.
Strona 32 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

PLIK

Rys. 12

PLIK

1. Odczytaj Parametry - odczyt zapisanych parametrów z pliku.
2. Zapisz Parametry - zapis parametrów do pliku.
PORT

Rys. 13 PORT

1. Autodetekcja - automatyczne wykrycie portu w komputerze, do którego został
podłączony interfejs łączący sterownik z komputerem
2. Numer portu na którym wykrtyto obecność sterownika.
OPCJE

Strona 33 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 14 OPCJE

1.
2.
3.
4.

Odczyty - wyświetlenie zakładki odczytów w programie
Oscyloskopy - wyświetlenie zakładki oscyloskopów w programie
Parametry - wyświetlenie zakładki parametrów w programie
Zaawansowane - wyświetlenie zakładki zaawansowanych parametrów w
programie
5. Autoadaptacja - wyświetlenie zakładki autoadaptacji w programie
6. Fabr - wyświetlenie zakładki danych fabrycznych w programie oraz parametrów
fabrycznych.

KOMENDA

Strona 34 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Rys. 15 KOMENDA

1. Zmiana zasilania po wybraniu opcji benzyna/automat/gaz .
2. Odczyt błędów sterownika.
3. Wykasowanie błędów sterownika.

DODATKI

Rys. 16 DODATKI
1.
2.
3.
4.

Odczyt czasu pracy sterownika.
Odczyt danych samochodu ze sterownika.
Zapis danych samochodu do sterownika (np. w przypadku zmiany dysz).
Reset sterownika do ustawień fabrycznych.

Zalecenia monta?u:

1.
2.
3.
4.

5.

W szystkie połączenia nale?y wykonywać przy wyjętych bezpiecznikach.
W szystkie połączenia muszą być prawidłowo zlutowane i zaizolowane !!
Zawsze nale?y odpowiednio dobierać dysze wtryskiwaczy do mocy samochodu!!
1. W przypadku zbyt du?ych dysz samochód mo?e mieć zbyt du?e spalanie.
2. Przy zbyt małych dyszach samochód mo?e mieć zbyt mało mocy.
Zawsze nale?y dobierać odpowiednio ciśnienie na wolnych obrotach przy podłączonym
podciśnieniu do reduktora - zalecane ciśnienie to 1,4 Bara.
Strona 35 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

II. Instrukcja monta?u
Systemu sterowania wtryskiem gazu
,,Solaris".

Zalecenia monta?u:
1. Wszystkie połączenia instalacji gazowej nale?y wykonywać przy wyjętych
bezpiecznikach tej instalacji. Instalacja bezpieczników powinna nastąpić po
pierwszym zatankowaniu samochodu i przed regulacją systemu.
2. Wszystkie połączenia muszą być prawidłowo zlutowane i zaizolowane !!
3. Personel dokonujący monta?u oraz strojenia powinien być w tym celu specjalnie
przeszkolony.
4. Zawsze nale?y odpowiednio dobierać dysze wtryskiwaczy do mocy samochodu!!
a. W przypadku zbyt du?ych dysz samochód mo?e mieć zbyt du?e spalanie oraz
zbyt bogatą mieszankę.
b. Przy zbyt małych dyszach samochód mo?e mieć zbyt mało mocy oraz zbyt
ubogą mieszankę.
5. Zawsze nale?y dobierać odpowiednio ciśnienie na wolnych obrotach przy
podłączonym podciśnieniu do reduktora - zalecane ciśnienie to 1,4 Bara.

WIADOMOŚCI OGÓLNE
— Wymagane wyposa?enie dla wbudowania alternatywnego systemu zasilania pojazdu
gazem:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Komputer / laptop,
Oprogramowanie SOLARIS,
szeregowy kabel interfejsów,
monitor EOBD - dla wizualizacji parametrów silnika,
Lutownica / cyna lutownicza / taśma izolacyjna,
Cą?ki do cięcia kabli elektrycznych i zdejmowania izolacji,
Wiertarka i wiertła,
Zestaw gwintowników,
Narzędzia warsztatowe uniwersalne,
Analizator spalin ( dla silników według normy EURO 4 - analizator spalin pięcio
funkcyjny z pomiarem Nox)

— Przy załączaniu komputera SOLARIS nale?y przestrzegać następujących zasad::

o

Przy zabudowie gazowej instalacji, zawsze nale?y odłączyć akumulator.
Strona 36 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o

Wszystkie wiązki elektryczne gazowej instalacji samochodowej muszę znajdować
się z dala od źródeł ciepła: kolektora gazu, rury wydechowej, gorących części
silnika,
Nale?y przestrzegać kolejność podłączania instalacji gazowej oraz podłączania
przewodów o odpowiednich kolorach - tak jak na schematach.
Nale?y stosować odpowiednich narzędzi do łączenia przewodów elektrycznych,
odpowiedniego lutu i lutownicy lub specjalnych złączek i narzędzi do tych złączek.
Połączenia przewodów elektrycznych muszę być odpowiednio zaizolowane, zgodnie
z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami ogólnymi.
Nie nale?y zbytnio naciągać wszelkich przewodów instalacji gazowej, zarówno
wiązek elektrycznych, jak i połączeń wodnych i gazowych.
Wszelkie przewody do gazu i wody, muszę być przed zamontowaniem
przedmuchane i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Przy wykonywaniu wszystkich czynności związanych z zakładaniem
gazowej instalacji samochodowej, nale?y bezwzględnie przestrzegać
przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przepisów
przeciw po?arowych.
Po monta?u instalacji, nale?y dokładnie i rzetelnie sprawdzić
odpowiednim detektorem szczelność połączeń gazowych.
Za prawidłową zabudowę alternatywnego systemu zasilania silnika gazem, zgodną
z obowiązującymi przepisami, odpowiada warsztat montujący.
Producent gazowej instalacji SOLARIS nie ręczy za prawidłowe działanie instalacji
gazowej, w przypadku zastosowania przez warsztat montujący, niezgodnych z
wymaganiami producenta, przepisami i normami części, podzespołów i zespołów.
Zastosowanie niewłaściwych materiałów, części, podzespołów i nie stosowanie się
do zasad monta?u gazowych instalacji samochodowych przenosi pełną
odpowiedzialność na warsztat montujący.
Monta?u, serwisowania i napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby
posiadające certyfikaty nadane przez producenta lub upowa?niony przez
niego podmiot. Certyfikaty nadaje się pracownikom, jako osobom
fizycznym a nie podmiotom gospodarczym. W przypadku zwolnienia się
uprawnionej osoby - warsztat do czasu przeszkolenia innego pracownika,
nie mo?e montować, serwisować i naprawiać gazowej instalacji
samochodowej.
Po wbudowaniu gazowej instalacji samochodowej SOLARIS, warsztat
montujący ma obowiązek przesłać odpowiednie dokumenty do producenta
lub uprawnionego przez producenta dystrybutora : protokół monta?u,
odpowiednią stronę z karty gwarancyjnej.

Właściwości systemu.
Podstawą działania sekwencyjnego działania gazowej instalacji zasilającej silnik
benzynowy jest rozprę?ony przez reduktor ( odparowywacz) do odpowiedniego ciśnienia
gaz. Sekwencyjne działanie instalacji oznacza, ?e wtrysk gazu do komór spalania silnika
silnika odbywa się w kolejności, w jakiej przyporządkowane jest to dla zasilania silnika
benzyną.
Kolejność ta odpowiada przewa?nie zapłonowemu porządkowi silnika, co przy silniku
czterocylindrowym odpowiada z reguły kolejności :1-3-4-2.
Wtrysk sekwencyjny oznacza tak?e, ?e gaz jako paliwo silnikowe wtryskiwany jest
w ilości i w czasie regulowanym przez system sekwencyjny. Wartości te mogą być
regulowane przez odpowiednie nastawy systemu.
Strona 37 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

System SOLARIS z zało?enia jest w pełni zautomatyzowany, a wykorzystywanie go
jako alternatywnego sposobu zasilania przez właściciela pojazdu nie wymaga
szczególnych wiadomości o systemie. Właściciel, jako u?ytkownik sytemu nie tylko nie
musi, ale nie mo?e dokonywać regulacji systemu. Regulację systemu mo?e
przeprowadzać wyłącznie autoryzowany warsztat [pracownik warsztatu].
System SOLARIS automatycznie koryguje ewentualne błędy i dostraja się do
komputera pokładowego samochodu.
System SOLARIS pracuje praktycznie ze wszystkimi silnikami benzynowymi dla
silników EURO 4 i ni?szych wymagań norm ekologicznych.

UWAGA!
Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją
obsługi. Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest
przekazywana u?ytkownikom.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w zestawie Solaris pod
rygorem utraty praw gwarancyjnych.
Otwarcie obudowy sterownika lub zniszczenie plomby gwarancyjnej grozi
utratą praw gwarancyjnych.

UWAGA!
Sterownik powinien być zamontowany z dala od miejsc wilgotnych, silnych
pól magnetycznych oraz miejsc bardzo gorących.
Nale?y dbać o wykonanie dobrej izolacji elektrycznej przewodów i
zabezpieczyć złącza i przewody na całej ich długości przed rozizolowaniem i
zawilgoceniem.
Nale?y wykonać dobre (lutowane) połączenia elektryczne przewodów.
Szynę wtryskową jak i przewody ją zasilające nale?y umieszczać mo?liwie
daleko od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
Firma nie ponosi ?adnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na
skutek niewłaściwego monta?u zestawu oraz stosowania niewłaściwych
materiałów, częśći, podzespołów i zespołów.

Monta? zestawu SOLARIS powinien przebiega następująco:

II.1. Zamocowanie sterownika w komorze silnika
Sterownik nale?y zamontować z dala od źródeł zakłóceń
elektromagnetycznych (np. cewki zapłonowej), z dala od źródeł wysokiej
temperatury (np. kolektora
Wylotowego silnika) a tak?e w bezpiecznej odległości od zbiorników z
płynami (np. zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego).

Strona 38 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

MONTAś CENTRALI STERUJĄCEJ SOLARIS

Rys. 17 Widok na obudowę centrali
o
o

Centrala sterująca winna być zamontowana w komorze silnikowej.
Centrala sterująca winna być zamontowana w dostępnym miejscu, z dala od
silnych źródeł ciepła, na przykład kolektora spalin,rury wydechowej itp.

II.2. Podłączenie sygnału prędkości obrotowej
Do określenia prędkości obrotowej wału korbowego silnika, sterownik
wykorzystuje sygnał prędkości obrotowej RPM przekazywany przez moduł
zapłonowy (cewka zapłonowa WN lub zintegrowany moduł zapłonowy DIS) do
sterownika benzynowego. Znajomość prędkości obrotowej jest niezbędna do
przejścia na zasilanie gazowe, które następuje przy ustawionej przy u?yciu
programu komputerowego prędkości obrotowej (zwykle około 2000 obr/min).
Sygnał prędkości obrotowej jest generowany z częstotliwością zale?ną od
zastosowanego typu układu zapłonowego jak i prędkości obrotowej silnika.
Przewód elektryczny, którym przesyłany jest sygnał mo?na znaleźć
wykorzystując próbnik napięcia lub oscyloskop. Częstotliwość impulsu
przekazywanego do sterownika benzynowego rośnie wraz z prędkością
obrotową silnika, wiec zwiększa się równie? częstotliwość zapalania ?arówki
próbnika i częstotliwość maksimów sygnału na ekranie oscyloskopu.
Wartość amplitudy napięcia sygnału RPM zawierająca się w granicach 12V
określana jest jako sygnał SILNY a w zakresie 2..5V jako SŁABY. Przewód RPM
nale?y umieszczać z dala od przewodów wysokiego napięcia oraz źródeł
wszelkich zakłóceń elektromagnetycznych.
II.3. Podłączenie czujnika tlenu (sondy lambda)
Podłączenie czujnika tlenu do sterownika gazowego polega na znalezieniu
przewodu sygnałowego sondy, odizolowaniu tego przewodu i przylutowaniu go
do przewodu sterownika.
Strona 39 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

II.4. Podłączenie czujnika poziomu gazu w zbiorniku

Przewód sygnałowy czujnika poziomu gazu nale?y przylutować do
przewodu sterownika gazowego.

II.5. Podłączenie elektrozaworów gazowych

Elektrozawory gazowe zainstalowane przy zbiorniku gazu (wielozawór) i w
pobli?u reduktora (parownika) nale?y podłączyć do przewodu sterownika
gazowego (niebieskiego).
ELEKTRYCZNE PRZYŁĄCZENIA ZBIORNIKA GAZU
W wiązce elektrycznej znajdują odpowiednie przewody do połączenia elementów instalacji
gazowej ze zbiornikiem.
Połączenia przewodów muszę dokonane dokładnie ze schematem monta?owym.

II.6. Instalacja czujnika ciśnienia zespolonego z filtrem gazu fazy lotnej
Filtr fazy lotnej gazu nale?y zamontować pomiędzy parownikiem a szyną
wtryskową gazu, wykorzystując ciśnieniowe przewody gumowe. Połączenia
nale?y zabezpieczyć metalowymi opaskami zaciskowymi. Do map sensora
Bosch nale?y podłączyć wiązkę z kostką cztero-pinową (w/g schematu).

MONTAś FILTRA GAZU

Rys. 18 FLTR GAZU
o
o
o

Filtr gazu winien być zamontowany jak najbli?ej listwy wtryskiwaczy.
Filtr gazu winien być zamontowany w miejscu dostępnym z mo?liwością jego
wymiany według zasad obowiązujących w karcie gwarancyjnej.
Filtr gazu musi być zgodny z zalecanym przez producenta.

Strona 40 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

II.7. Instalacja i podłączenie szyny wtryskowej - LISTWY WTRYSKIWACZY.
Rys. 19 LISTWA WTRYSKIWACZY

Szynę wtryskową nale?y zamontować w pobli?u kolektora dolotowego i
mo?liwie daleko od przewodów wysokiego napięcia. Na końcach przewodów
kolektora dolotowego, w pobli?u zaworów ssących silnika nale?y wykonać
otwory i wkręcić w nie mosię?ne króćce, przez które będzie przepływał gaz.
Główne osie króćców powinny być pochylone w kierunku przepustnicy.
Króćce te nale?y połączyć ciśnieniowymi przewodami gumowymi z króćcami
elektrozaworów szyny wtryskowej.
Połączenia powinny być zabezpieczone metalowymi opaskami
zaciskowymi. Nale?y zwrócić uwagę na długość przewodów gumowych, która
powinna być jednakowa. Do szyny wtryskowej nale?y podłączyć wiązkę
przewodów zasilająco-sterujących ze sterownika gazowego.
o
o
o

Listwa wtryskiwaczy winna być zamontowana mo?liwie blisko kolektora ssącego.
Listwa wtryskiwaczy nie mo?e być zamontowana otworami wylotowymi do góry.
Dla silników w układzie V, nale?y stosować zasady określone dla tych silników.

II.8. Podłączenie parownika ( reduktora) i czujnika temperatury parownika

Rys. 20 Reduktor
Strona 41 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Sygnał czujnika temperatury gazu w parowniku jest wykorzystywany do
określania chwili przełączenia zasilania benzynowego na gazowe.
Czujnik temperatury zainstalowany w reduktorze-parowniku nale?y
połączyć z przewodem sterownika gazowego.

Rys. 21 SCHEMAT MIEJSCA MONTAśU REDUKTORA
MONTAś Reduktora (PAROWNIKA)
o
o
o
o
o
o

Reduktor (Parownik) musi być zawsze przytwierdzony do stałej części karoserii lub
ramy.
Reduktor (Parownik) winien być zamontowany w miejscu, w którym mo?na go
łatwo skontrolować, naprawić lub wymienić..
Reduktor (Parownik)przymocowany mo?e być tylko za specjalnie przeznaczone do
tego otwory w tylnej jego części (na ściance tylnej).
Reduktor (Parownik)mo?e być przymocowany tylko zgodnie z instrukcją.
Reduktor (Parownik)mocowany mo?e być tylko odpowiednimi śrubami,
zapewniającymi trwałość połączenia .
Elektrozawór gazu mo?e być zamontowany na reduktorze, jako jego integralna
część lub osobno. W tym przypadku nale?y dokonać połączenia elektrozawory z
reduktorem, zgodnie z instrukcją, zasadami bezpieczeństwa i zapewniając
szczelność połączenia.

Strona 42 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

o
o
o
o

Nie wolno rozbierać przed monta?em reduktora gazu. Przed monta?em reduktora
w samochodzie mo?na sprawdzić jego szczelność oraz , czy wszystkie śruby
reduktora są dokręcone.
Wszystkie wę?e muszą znajdować się minimu 10 cm od kolektora wydechowego i
rury wydechowej.
Wszystkie połączenia wę?y muszę być szczelne i sprawdzone. Nale?y stosować
odpowiednich wę?y oraz docisków.
Wielkość oraz wydajność reduktora zale?y od mocy silnika. Nale?y stosować
zasady doboru reduktora tylko według wskazań producenta.

II.9. Monta? i podłączenie centralki kabinowej( wskaźnika poziomu gazu)
MONTAś WSKAŹNIKA POZIOMU GAZU

Rus. 21 WSKAŹNIK POZIOMU GAZU ( CENTRALKA)
o
o

Wskaźnik poziomu gazu montuje się wewnątrz pojazdu w miejscu dobrze
widocznym dla kierowcy.
W trakcie monta?u wskaźnika nale?y ostro?nie zmontować go, naciskając
delikatnie. Nieostro?ne wciskanie w otwór monta?owy mo?e doprowadzić do
uszkodzenia wskaźnika.

Centralkę nale?y zamontować wewnątrz samochodu, w miejscu łatwo
dostępnym i widocznym z fotela kierowcy. Po zamontowaniu centralki nale?y
podłączyć do niej wiązkę przewodów (w/g schematu).
II.10. Podłączenie zasilania
Ze względów bezpieczeństwa podłączenie zasilania sterownika powinno
nastąpić jako ostatnia czynność wykonana podczas monta?u urządzenia.

UWAGA!
Przed podłączeniem zasilania konieczne jest sprawdzenie zabezpieczenia
połączeń elektrycznych (izolacji elektrycznej).
Następnie nale?y podłączyć:
- przewód masowy GND (czarny) do zacisku akumulatora oznaczonego
jako ,,-",
- przewód zasilający +12V (czerwony) do zacisku akumulatora
oznaczonego jako ,,+"

Strona 43 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Tab.8

Często spotykane objawy i przyczyny niesprawności

Zertificat :

Tab. 9 Certyfikaty
Strona 44 / 45

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAR - GAZ spółka z o.o.

Fuer LPG

Fuer CNG

Strona 45 / 45


Pobierz plik - link do postu