Przekaznik_roznicowopradowy_PRP.pdf

Wykrycie przewodu na ktorym jest przebicie do PEN

Jeszcze raz Tu masz kolego specjalny przekaźnik różnicowoprądowy z transformatorem Ferrantiego. W tym przekaźniku masz wpływ na: "Znamionowy prąd wyzwalający lΔN" w przedziale 0.03, 0.3, 0.5, 1, 2 A "Opóźnienie zadziałania Δt " w przedziale 0.04, 0.2, 0.4, 1, 5 sec Do Twojej dyspozycji masz styk ,który możesz wykorzystać w obwodach sygnalizacji prądu upływu oraz dodatkowy styk wykonawczy "ALARM", działajacy po przekroczeniu przez prąd upływu 50% nastawionego zakresu. Nic tylko podłączyć okablować i testować . Powodzenia


& lt; & lt; wstecz do menu

Przeka?nik ró˝nicowopr?dowy PRP
PRP

U˝ytkowanie energii elektrycznej oprócz wszystkich zalet i korzy?ci, stwarza
te˝ zagro˝enie pora˝eniem, po˝arem lub uszkodzeniem instalacji i urz?dze?.
Dotychczas stosowane ?rodki ochrony okazuj? si´ cz´sto niewystarczaj?ce.
Radykaln? zmian´ tej sytuacji przynosi zastosowanie zabezpiecze?
ró˝nicowopr?dowych, które wykrywaj? up?yw pr?du do ziemi z chronionej
instalacji. Up?yw pr?du mo˝e byç spowodowany bezpo?rednim kontaktem
cz?owieka z cz´?ci? znajduj?c? si´ pod napi´ciem lub kontaktem po?rednim,
poprzez cz´?ci o os?abionej izolacji. Inn? przyczyn? up?ywu mog? byç
wszelkiego rodzaju uszkodzenia instalacji lub zasilanych maszyn i urz?dze?.
W krajach gdzie powszechnie wprowadzono zabezpieczenia ró˝nicowopr?dowe wielokrotnie zmala?a liczba ?miertelnych pora˝e? pr?dem elektrycznym.
Zmniejszy?a si´ tak˝e liczba po˝arów i innych awarii spowodowanych elektryczno?ci?. Obowi?zuj?ca norma " Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych " (PN-92/E-05009), okre?la sposób zastosowania i wymagania
stawiane zabezpieczeniom ró˝nicowopr?dowym.
Nowoczesne przeka?niki ró˝nicowopr?dowe PRP produkcji Elester SA spe?niaj? oczekiwania u˝ytkowników i projektantów instalacji elektrycznych. Niezale˝ny od wy??cznika przeka?nik, pozwala naj?atwiej, najtaniej i najszybciej zmodernizowaç istniej?ce instalacje lub budowaç nowe. Mo˝liwe jest wprowadzenie ochrony tam, gdzie ˝aden
z dotychczasowych ?rodków ochrony nie by? skuteczny. Przeka?niki PRP s? uniwersalne, wspó?pracuj? z dowolnymi
wy??cznikami wyposa˝onymi w wyzwalacz napi´ciowy lub podnapi´ciowy np. z wy??cznikami typu RECORD produkcji
ELESTER SA, albo z dowolnymi stycznikami, przyk?adowo typu SLA, LS.
Przeka?niki PRP spe?niaj? wymagania normy zak?adowej ZN-96/A2-02-051 (zgodna z IEC 1008-1 i PN-IEC 755 +A1
+A2), uzyska?y atest Biura Badania Jako?ci SEP.
Nowa wersja przeka?nika PRP ??czy w sobie zalety poprzednich odmian, które nie b´d? ju˝ produkowane, oferuj?c
jeszcze wi´ksz? funkcjonalno?ç i elastyczno?ç w zastosowaniach. Obecnie ka˝dy przeka?nik w porównaniu z dotychczas
oferowanymi:
o umo˝liwia wybór trybu pracy N/R - z wykrywaniem lub bez wykrywania zaniku napi´cia zasilania
o posiada przeka?nik wykonawczy " ALARM " , dzia?aj?cy po przekroczeniu przez pr?d up?ywu 50% nastawionego zakresu
o ma zwi´kszon? dok?adno?ç wskazywania pr?du up?ywu - co 10% nastawionego zakresu
o przystosowany jest do pracy w instalacjach z falownikami du˝ej mocy (poprzednio by?o to wykonanie PRPF)
o mo˝e byç zasilany z 220V~ lub 380V~
o posiada rozbudowany filtr przeciwprzepi´ciowy

Oto niektóre cechy przeka?ników PRP, szczególnie wyró˝niaj?ce je spo?ród innych oferowanych na rynku:
o Mo˝liwo?ç nastawienia jednego z pi´ciu zakresów znamionowego pr?du ró˝nicowego l?N w szeregu (0.03; 0.3; 0.5; 1.0;
2.0)A - prze??czniki ,,I?N (A)"
Wiele zakresów czu?o?ci daje mo˝liwo?ç koordynacji zabezpiecze? na ró˝nych poziomach sieci, ochrony urz?dze? nietypowych oraz ?atwej modyfikacji poziomu zabezpiecze? przy rozbudowie sieci i instalacji urz?dze?.
o Mo˝liwo?ç nastawienia jednego z pi´ciu zakresów opó?nienia zadzia?ania przeka?nika ?t, po wyst?pieniu pr?du
up?ywu o zadeklarowanej warto?ci. Standardowe zakresy ?t: (0.04; 0.2; 0.4; 1.0; 5.0)s - prze??czniki ,,?t(s)". Wy˝sze
zakresy ?t pozwalaj? ?atwo skoordynowaç zabezpieczenia na ró˝nych poziomach sieci, zwi´kszaj?c nieawodno?ç zasilania, lub zabezpieczyç instalacje, w których wyst´puja? chwilowe pr?dy up?ywu. Typowym przyk?adem jest za??czanie
?wietlówek lub rozruch silników.
o Wskazywanie aktualnej warto?ci pr?du up?ywu w sieci w procentach nastawionej warto?ci znamionowego pr?du
wyzwalaj?cego - wska?nik ,,% l?N ". Praktycznie jest to wska?nik pr?du up?ywu (z dok?adno?ci? 10% nastawionego
zakresu), konieczny przy instalacji zabezpieczenia. Bez dodatkowych przyrz?dów instalator mo˝e ustawiç w?a?ciw?,
zgodn? z wymaganiami, czu?o?ç zabezpieczenia. Nale˝y wybraç taki zakres, aby naturalny dla danej instalacji pr?d
up?ywu nie przekracza? 50% nastawionego zakresu pr?du wyzwalaj?cego l?N. Fabryczne wzorcowanie zapewnia wtedy
spe?nienie wymaga? stawianych przez normy. Projektant uwolniony jest od konieczno?ci dok?adnego przewidzenia
warto?ci pr?du up?ywu w projektowanej instalacji. Dzi´ki wska?nikom optycznym i funkcji ,,ALARM" jest mo˝liwe
kontrolowanie
poziomu
pr?du
up?ywu
w
czasie
eksploatacji
i
?atwo
wykryç
stopniowe
pogarszanie si´ stanu izolacji.

42

& lt; & lt; wstecz do menu

Przeka?nik ró˝nicowopr?dowy PRP
PRP
o Sygnalizacja uszkodzenia lub braku po??czenia transformatora Ferrantiego z modu?em wykonawczym wska?nik " R & gt; " . W czasie pracy ca?y czas jest kontrolowany obwód transformatora Ferrantiego. W przypadku pogorszenia si´ jako?ci po??czenia lub
uszkodzenia transformatora, przeka?nik PRP zadzia?a
i dodatkowo zasygnalizuje powód zadzia?ania zabezpieczenia - za?wieci wska?nik " R & gt; " . Zwi´ksza to niezawodno?ç systemu ochrony i u?atwia ustalenie przyczyny
zadzia?ania zabezpieczenia.
o Testowanie przeka?nika PRP, tak˝e zdalnie. U˝ycie
przycisku " TEST " pozwala na okresow? kontrol´
poprawno?ci dzia?ania PRP. Przycisk " TEST " symuluje
przep?yw pr?du ró˝nicowego, co pozwala sprawdziç
dzia?anie przeka?nika PRP i wspó?pracuj?cego z nim
wy??cznika lub stycznika. Wy??czenie blokady
przeka?nika po zadzia?aniu i powrót do stanu pracy
(czuwania), umo˝liwia przycisk " RESET " . Funkcje
" TEST " i " RESET " mo˝na wykonaç zdalnie, z u˝yciem
zewn´trznego napi´cia pomocniczego 24...48V.
o

Do obwodu
sygnalizacji.
Zwora

Do wyzwalacza wy??cznika
lub obwodu cewki stycznika
Przeka?nik Przeka?nik
wykonawczy

Norm./R alarmu
Modu?
wykonawczy

R & gt;

Transformator
Ferrantiego
11
12

Test

TR250
TR400
TR630

Wyj?cie pomiarowe

1 1 1
4 5 6

Ui=4kV
13

1718

TRIP

ON

Reset
Ui=4kV

10,20,30,40,50,60,70,80,90%

+

5 46

1 2

~
~
192
0

Reset
Test Zasilanie
pomocnicze

+

0
8 91

Zasilanie
220/380V~

Rys. A. Schemat blokowy przeka?nika PRP

Odporno?ç na sk?adow? sta?? i przebiegi
odkszta?cone. Przeka?niki PRP wyró˝niaj? si´ du˝?
odporno?ci?
na
obecno?ç
sk?adowej
sta?ej
i odkszta?cenie przebiegów pr?du. Z nadmiarem
spe?niaj? wymagania norm w tym zakresie. Zalecane s?
do wspó?pracy ze wspó?czesnymi urz?dzeniami energoelektronicznymi. Ka˝dy przeka?nik jest przystosowany do pracy w instalacjach z falownikami du˝ej
mocy (chroni obwód tylko do falownika!) i posiada
du˝? odporno?ç na pr?dy odkszta?cone.

o Przeka?nik pomocniczy ,,ALARM". Prze??cza styki
kiedy pr?d up?ywu osi?gnie warto?ç 50% nastawionego
zakresu. Je˝eli pr?d up?ywu zmniejszy si´ poni˝ej 50%,
przeka?nik " ALARM " powróci do stanu pocz?tkowego.
Je˝eli pr?d up?ywu przekroczy? 50% i spowodowa?
prze??czenie przeka?nika wykonawczego " TRIP " ,
przeka?nik " ALARM " pozostanie prze??czony a˝ do
wykonania funkcji " RESET " .
o Wyj?cie pomiarowe. Na wyprowadzenie 13 podany
jest sygna? napi´ciowy odpowiadaj?cy warto?ci pr?du
up?ywu.
o Zasilanie. Przeka?nik PRP mo˝e byç zasilony napi´ciem
220V~ lub tam gdzie takie napi´cie jest niedost´pne
(sieci trójprzewodowe IT) - napi´ciem 380V~. Zwi´kszenie
niezawodno?ci ochrony mo˝na osi?gn?ç, wykorzystuj?c
mo˝liwo?ç zmiany trybu pracy przeka?nika za pomoc?
zwory N/R. Przeka?nik ze zwor? w po?o˝eniu R
(odwrócone sterowanie przeka?nika wykonawczego)
dzia?a nie tylko wtedy, gdy pr?d up?ywu przekroczy
próg nastawionej czu?o?ci ale te˝ wtedy, gdy zaniknie
napi´cie zasilaj?ce. Wybór odpowiedniego po?o˝enia
zwory N/R pozwala stosowaç przeka?nik nawet w sytuacji,
gdzie stawiane s? najwy˝sze wymagania niezawodno?ci
ochrony.

43

& lt; & lt; wstecz do menu

Przeka?nik ró˝nicowopr?dowy PRP
PRP
Je˝eli chcemy mieç pewno?ç, ˝e nie b´dzie sytuacji kiedy instalacja jest nawet chwilowo bez ochrony, dawanej przez
zabezpieczenie ró˝nicowopr?dowe przeka?nikiem PRP, nale˝y zastosowaç si´ do poni˝szych wskazówek:
1) w instalacji trójfazowej:
o je˝eli wyzwalacz wy??cznika i przeka?nik PRP zasilane s? z tej samej fazy tego samego obwodu i jest to obwód obj´ty
dalej ochron? to wy??cznik powinien mieç wyzwalacz podnapi´ciowy i zwora przeka?nika PRP w pozycji N;
o je˝eli wyzwalacz wy??cznika i przeka?nik PRP zasilane s? z ró˝nych faz lub obwodów, to wy??cznik powinien mieç
wyzwalacz podnapi´ciowy i zwora przeka?nika PRP w pozycji R;
2) w instalacji jednofazowej:
o je˝eli wyzwalacz wy??cznika i przeka?nik PRP zasilane s? z tego samego obwodu i jest to obwód obj´ty dalej ochron?
to wyzwalacz wy??cznika mo˝e byç napi´ciowy i zwora przeka?nika PRP w pozycji N;
o je˝eli wyzwalacz wy??cznika i przeka?nik PRP zasilane s? z ró˝nych obwodów, to wy??cznik powinien mieç wyzwalacz
podnapi´ciowy i zwora przeka?nika PRP w pozycji R;
3) gdy elementem otwieraj?cym obwód w instalacji jedno- lub trójfazowej jest stycznik to:
o je˝eli nap´d stycznika i przeka?nik PRP zasilane s? z tej samej fazy tego samego obwodu i jest to obwód obj´ty dalej
ochron? to zwora przeka?nika PRP w pozycji N;
o je˝eli nap´d stycznika i przeka?nik PRP zasilane s? z ró˝nych faz lub obwodów to zwora przeka?nika PRP w pozycji R;
o innym sposobem zapewnienia napi´cia zasilania w instalacjach trójfazowych dla przeka?nika PRP i wyzwalacza
napi´ciowego wy??cznika jest zastosowanie prze??cznika faz PFA-8S prod. ELESTER SA, który dostarczy napi´cie zasilaj?ce z jednej z trzech faz.

o Przyk?ad zastosowania PRP w systemie energetycznym
Sieç
N L1L2L3

U & gt;

Zasilanie
wyzwalacza
napi´ciowego
wy??cznika

PRZEKA?NIK
WYKONAWCZY

12

PRP

TR250
TR400
TR630
Obci?˝enie

PE

N R Test Reset
1415 16 1617 1920

Sieç
N L1L2L3

Zasilanie
wyzwalacza
podnapi´ciowego
wy??cznika

PRZEKA?NIK
WYKONAWCZY

12
TR250
TR400
TR630
Obci?˝enie

PRP
N R Test Reset
1415 16 1617 1920

380V~ Zasilanie

5 4 6

11

44

8 9 10

11

220V~ Zasilanie

5 4 6

8 9 10

Przeka?nik PRP przedstawiony na kolejnym rysunku,
wspó?pracuje z wyzwalaczem podnapi´ciowym wy??cznika.
Poza reakcj? na pr?d up?ywu, przeka?nik wykrywa tak˝e
zanik napi´cia zasilaj?cego przeka?nik PRP i równie˝ wtedy
prze??cza styki przeka?nika wykonawczego (zwora w po?o˝eniu
R). Ponadto w przedstawionym uk?adzie, zanik napi´cia
zasilaj?cego wyzwalacz wy??cznika (wyzwalacz podnapi´ciowy), powoduje otworzenie wy??cznika.

PE

U & gt;

Przeka?nik PRP przedstawiony na rysunku, wspó?pracuje
z wyzwalaczem napi´ciowym wy??cznika. Gdy pr?d
ró˝nicowy w obwodzie obci?˝enia przekroczy warto?ç pr?du
zadzia?ania przeka?nika PRP i b´dzie p?yn?? przez czas
wi´kszy od ustawionego czasu opó?nienia, przeka?nik
zadzia?a, tzn. prze??czy styki przeka?nika wykonawczego.
W uk?adzie jak na rysunku obok, styki 4 i 5 zamkn? si´
doprowadzaj?c zasilanie do wyzwalacza napi´ciowego
wy??cznika. Wy??cznik wspó?pracuj?cy z PRP jest trójbiegunowy.
Mo˝e taki byç poniewa˝: ,,W uk?adach TN - S przewód neutralny nie musi byç od??czany, je?li warunki zasilania s? takie,
˝e przewód neutralny ma potencja? ziemi." - PN-93
E-05009/53 p.532.2.1.1, zgodnie z IEC 364-5-53.

& lt; & lt; wstecz do menu

Przeka?nik ró˝nicowopr?dowy PRP
PRP
0.03

1000

0.3 0.5 1.0 2.0

(A)

D

TRANSFORMATOR
FERRANTIEGO

100

E

6

Tolerancje:
I?n: -50% + 0%
?t: -20% + 0%

?t(s)

F

10
5

C

1
0.4
0.2
0.1

A

0.04
0.01

B

0.001

0.1

0.01

1

I?n(A)

10

Wymiary gabarytowe
transformatorów Ferrantiego

Charakterystyka czasowo-pr?dowa
Typ
TR250
TR400
TR630

A
41
90
144

B
76
140
187

Wymiar/mm/
C
D
E
92
45
11,5
170
45
11,5
207
45
11,5

F
59
123
168

dane techniczne
PARAMETR
Znamionowy pr?d wyzwalaj?cy l?N - nastawialny,
mo˝liwe inne warto?ci l?N - na zamówienie
Wska?nik poziomu pr?du ró˝nicowego wzgl´dem
nastawionej warto?ci zakresu l?N
Odporno?ç na sk?adow? sta?? w pr?dzie obci?˝enia -
zmiana czu?o?ci o 10% przy sk?adowej sta?ej

JEDN.

WARTOÂ?

A

0.03, 0.3, 0.5, 1, 2 tolerancja: -50%, +0%
od 0.005 do 2 (do 20)

%

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

A

5

Opó?nienie zadzia?ania ?t - nastawialne
- mo˝liwe inne warto?ci od 0.04s do 10s
Styki przeka?nika wykonawczego i ,,ALARM-u" napi´cie
robocze sta?e/zmienne pr?d roboczy sta?y/zmienny

S

0.04, 0.2, 0.4, 1, 5 tolerancja: -20%, +0%

V
A

6...250
3

Napi´cie zasilania - zdalny TEST lub RESET

V

24...48 AC/DC

Transformatory Ferrantiego - wymiary wed?ug rysunku
- pr?d roboczy
- pr?d przeci?˝eniowy
- napi´cie izolacji

A
kA
V

Sygnalizacja od??czenia transformatora TR

Ohm

& gt; 30, wska?nik ˝ó?ty - ,,R & gt; "

mm

100 x 73 x 118

Wymiary gabarytowe
Sposób mocowania
Temperatura pracy

TR250
500
40
1000

TR400
800
40
1000

TR630
1200
40
1000

szyna T 35

K (°C)

248...323 (-25°C+50°C)

Napi´cie zasilania - przemienne 50 Hz

V

220V~ lub 380V~ (-20%, +10%)

Odporno?ç na przepi´cia w zasilaniu

kV

4(8/20) - lll kategoria przepi´ç

s

0,3

Odporno?ç na zanik napi´cia zasilania

45


Pobierz plik - link do postu