Lafayette_ZEUS_instrukcja_PL.pdf

CB Lafayette Zeus instrukcja PL

Lafayette Zeus


INSTRUKCJA OBSŁUGI
LAFAYETTE ZEUS
UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny - może dojśd do uszkodzenia sprzętu.
Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we
wnętrze radiotelefonu mogą spowodowad jego uszkodzenie i utratę gwarancji.
PODŁĄCZANIE ANTENY:
Kabel antenowy musi byd zakooczony wtykiem UC1. Należy używad anten przeznaczonych
do częstotliwości 27 MHz, z kablem o impedancji 50 Ohm.
UCHWYT NA MIKROFON:
Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w
swobodnym operowaniu samochodem.
STANDARDOWE FUNKCJE:
1. Wbudowany filtr szumów i automatyczny obwód limitujący zakłócenia.
2. Mocny, dynamiczny mikrofon z przyciskiem kontrolnym ASQ - automatyczny squelch.
3. Bardzo duży wyświetlacz z łatwymi do odczytania kontrolkami.
4. Klawisze dwufunkcyjne.
5. Tryb wyświetlania numeru kanału lub częstotliwości.
6. Włączenie / wyłączenie dźwięków klawiszy.
7.Natychmiastowe przywołanie ostatnio uzywanego kanału.
8. Ręczna i automatyczna kontrola squelch
9. Skanowanie i 4 kanały pamięci
10. Funkcja ,,Dual watch" - naprzemienne nasłuchiwanie 2 kanałów jednocześnie
11. ,,Szybki kanał 9"
12. Roger Beep (tylko w modulacji FM)
KONTROLKI:
1. AF kontrola głośności W /On / Off SW
2. Kontrola squelch
3. Zmiana kanałów

1

WYŚWIETLACZ LCD:
1. Kanał / częstotliwośd
2. TX/BP/DW/SC
3. Kanał pamięci 1 - 4
4. AM / FM / AQ
5. 12-poziomowe wskaźniki mocy

1.

Klawisz funkcyjny

2.

Wybór modulacji AM/FM i przywołanie ostatnio wybranego kanału

3.

TL (tone low) i Roger Beep

4.

SCH (podkanał) i BP (Beep tone)

5.

SW (Nasłuch 2 kanałów) i SC (skanowanie)

6.

ASQ (Automatyczny squelch) i 1. Kanał pamięci

7.

FRQ (tryb częstotliwości) i 2. Kanał pamięci

8.

Szybki kanał ,,9" i 3. Kanał pamięci

9.

Włączenie / wyłączenie i zmiana głośności

10.

Wyświetlacz LCD

11.

Wybór kanałów

12.

Squelch

13.

Dioda nadawania i odbioru

2

Obsługa CB w 6 prostych krokach:
Krok 1: Podłącz mikrofon do gniazda.
Krok 2: Upewnij się, że wtyk anteny jest solidnie połączony z gniazdem w radiostacji.
Krok 3: Upewnij się, że pokrętło SQUELCH jest w pozycji ,,godziny 9". Ewentualnej regulacji
dokonaj po kroku 5.
Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętło głośności w dogodnej pozycji.
Krok 5: Wybierz pożądany kanał.
Krok 6: Aby nadawad, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierad puśd
przycisk PTT.

OPIS FUNKCJI
1 - KLAWISZ FUNKCYJNY ( FC )
Klawisze posiadające przypisane 2 funkcje obsługiwane są klawiszem funkcyjnym. Po
wciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawi się ikona FNC, i będzie można korzystad z
drugorzędnych funkcji poszczególnych klawiszy (BP/RB/SC/M1/M2/M3)
2 - AM/FM (LCR)
a) wybór modulacji AM/FM
b) przywołanie ostatnio wybranego kanału
3 - TL / RB
a) Tone low - redukcja tonów
b) Roger Beep - dźwiękowe potwierdzenie przy nadawaniu (tylko dla modulacji FM)
4 - SCH / BP
a) Sub Channel - SCH Call - Po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawia się SCH. Po
kolejnym wciśnięciu przejdziesz do trybu MCH (Main channel - kanał główny). Pozwala to na
łatwy wybór 2 częstotliwości np. do funkcji Dual Watch. Aby zapisad kanał podrzędny należy
wcisnąd przycisk długo SCH w trybie SCH. Następnie można ustawid częstotliwośd i zapisad
kanał przyciskiem SCH.
b) Beep
Wciśnij klawisz funkcyjny a następnie BP. Wybierz tryb włączony / wyłączony dla dźwięków
przycisków.

3

5 - SW / SC
a) Funkcja Dual Watch pozwala na odbiór 2 kanałów jednocześnie dzięki ustawieniu kanału
głównego i podrzędnego. Uaktywniamy poprzez przyciśnięcie klawisza SW. Opis działania:
- kanały MCH i SCH są wyświetlane na wyświetlaczu naprzemiennie.
- jeśli zostanie wykryty sygnał wyszukiwanie zostaje przerwane
- kiedy sygnał ustanie na ponad 7 sekund zostanie wznowione wyszukiwanie
- wciśnięcie przycisku PTT podczas skanowania przywraca ostatnio używany kanał (podczas
funkcji Dual Watch powraca do kanału głównego MCH)

b) Skanowanie - pozwala na wyszukanie aktywnego sygnału na wszystkich kanałach. Jeśli
zostanie wykryty sygnał wyszukiwanie zostaje przerwane kiedy sygnał ustanie na ponad 7
sekund zostanie wznowione wyszukiwanie
6 - AUTO SQUELCH
a) Auto Squelch - jest to automatyczne ustawienie poziomu blokady szumów.
b) Klawisze pamięci M1 - M3 - zapamiętuje częstotliwości pod klawiszami pamięci. Aby
zapamiętad częstotliwośd przyciśnij długo klawisz FC i klawisz pamięci pod którym chcesz
zapisad częstotliwośd (M1 - M3) i poczekaj na potwierdzenie sygnałem dźwiękowym.
7 - CZĘSTOTLIWOŚD / 2. KANAŁ PAMIĘCI
Jest to funkcja przedstawiająca kanały jako częstotliwośd, nie jako numer kanału.
8 - SZYBKI KANAŁ 9 / 3. KANAŁ PAMIĘCI
Wciśnięcie powoduje natychmiastowe przywołanie kanału 9 - ratunkowego
9 - WŁĄCZENIE / GŁOŚNOŚD
Przekręcając w prawo włączamy radio i zwiększamy głośnośd. Przekręcając w lewo głośnośd
jest zmniejszana.
10 - WYŚWIETLACZ LCD
11 - WYBÓR KANAŁÓW
12 - SQUELCH
Jest to funkcja ustawiająca poziom blokady szumów. Należy ustawid pokrętło w pozycji, w
której przestaje byd słychad szumy, a przez blokadę przechodzą tylko silne sygnały.
13 - DIODA LED RX/TX
Przy odbiorze sygnału dioda świeci się na zielono, przy nadawaniu na czerwono.
14 - 8-PINOWY MIKROFON
dynamiczny, 13.8V, zmiana kanałów, zmiana ustawieo ASQ

4

RESET
Jeśli CB przestaje działad prawidłowo można je zresetowad. Służy do tego przycisk funkcyjny
,,FC". Przy wyłączonym radiu i wciśniętym przycisku należy włączyd radio. Na wyświetlaczu
pojawi się ,,RS" co oznacza, że radio zostało zresetowane do ustawieo fabrycznych.
GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY
Do CB można podłączyd opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 mm.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
Nadajnik: Kwarcowo stabilizowana synteza
PLL
Odbiornik: Superheterodyna z podwójną
przemianą
Zasilanie: DC 13.8V
Temperatura: -10°C do +50 °C
Krok: 10 kHz
ODBIORNIK
Czułośd: AM: 0.5uV (s/n 10dB) - FM: 0.3uV
(sinad 12dB)
Squelch: 1 uV MAX
S/nratio: 40dB
Zniekształcenie: 3%
Max. moc: 1.5W

NADAJNIK
Moc wyjściowa: 4W
Zakres częstotliwości: 26.690 ~27.400 MHz
Tolerancja częstotliwości: ?600 Hz
Czułośd: 3mV (1.25kHz input; C-Mic)
Potencjał modulacji: AM: 90% - FM 2kHz

WARUNKI TESTOWE
Zasilanie: 13.8V
Impedancja anteny: 50 Ohm
Impedancja audio: 8 Ohm

5

RADIOKOMUNIKACJA
00-153 WARSZAWA
UL. ZAMENHOFA 1
TEL: (022) 8313452
FAX: (022) 8315443
www.avantiradio.pl

6


Pobierz plik - link do postu