4_FP_211_44_45_I_I.pdf

Videodomofon Tesla ?

Witam. Proszę tego nie uważać za kryptoreklamę. Czy miał ktoś do czynienia z wideodomofonami firmy Tesla zabroniony link Jak ogólnie się sprawują itp Pozdrawiam i dziekuje


ST ROPKOV

I NSTR UKCJA
INSTALATORA

W I D E O U N I F O N 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45
S YSTEMU 2-BU S

1. Wstęp .................................................................... str. 4
2. Montaż i konserwacja ............................................. str. 4
3. Programowanie ..................................................... str. 6
4. Funkcje ................................................................. str. 7
5. Stany awaryjne ...................................................... str. 9
6. Schemat instalacji i tabele numerów .................... str. 10

Producent:
TESLA STROPKOV, a.s.
Hviezdos lavova 37/46
091 12 STROPKOV
SLOVAKIA

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
ELOPTIM S.C.
25- 724 Kielce
ul. Maślana 3
tel.: 606 750 5 78, 507 2 44 5 06, 500 097 723, fax: (041) 243 30 34
http://www.eloptim.pl, e-mail: eloptim@eloptim.pl

1

2

4

3

5

14

17

15
V ideo gain
adjustment

6

8

7

16 Balance

9

12

13

14

10
14

GND
BZV
1 5V
GND
BUS2
BUS1
GND
+18V

BUZ 14
+ KAM
V KAM
V OUT
V dinV doutV din +
V dout +

11

Przełącznik regulacji głośności sygnału dzwonka

Przycisk sterowania dodatkowym urządzeniem

Potencjometr głośności rozmowy

Przycisk zakończenia rozmowy ,,OFF"

Przełącznik regulacji nasycenia koloru obrazu

Przycisk zaczepu elektromagnetycznego

Przełącznik regulacji kontrastu obrazu

Głośnik

Wyświetlacz

14

Punkty montażu urządzenia na ścianie

Dioda sygnalizacyjna LED

15

Otwór regulacji wzmocnienia sygnału wideo

Przyciski wyboru / sterowania dodatkowa kamerą

16

Otwór regulacji sprzężenia sygnału audio

Mikrofon

17

Złącze

Przycisk odbioru rozmowy ,,ON"

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów wideounifonu 4 FP 211 44.
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 2

1

2

4

3

14

5

17

V ideo gain
adjustment

6

8

7

16 Balance

9

14

12

13

15

10
14

GND
BZV
1 5V
GND
BUS2
BUS1
GND
+18V

BUZ 14
+ KAM
V KAM
V OUT
V dinV doutV din +
V dout +

11

Przełącznik regulacji głośności sygnału dzwonka

Przycisk sterowania dodatkowym urządzeniem

Potencjometr głośności rozmowy

Przycisk zakończenia rozmowy ,,OFF"

Przełącznik regulacji nasycenia koloru obrazu

Przycisk zaczepu elektromagnetycznego

Przełącznik regulacji kontrastu obrazu

Głośnik

Wyświetlacz

14

Punkty montażu urządzenia na ścianie

Dioda sygnalizacyjna LED

15

Otwór regulacji wzmocnienia sygnału wideo

Przyciski wyboru / sterowania dodatkowa kamerą

16

Otwór regulacji sprzężenia sygnału audio

Mikrofon

17

Złącze

Przycisk odbioru rozmowy ,,ON"

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów wideounifonu 4 FP 211 45.

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 3

1. Wstęp.
Domowy, komunikacyjny system wideodomofonowy KARAT tworzą: wideobramofon, wideounifon i zasilacz sieciowy. Zbudowany
jest on w oparciu o system audio 2BUS, dlatego jego komponenty można łączyć z systemu audio (bramofon, unifon). System 2BUS
charakteryzuje konieczność ustawienia podczas montażu dla każdego bramofonu adresu (1 -8), a dla każdego wideounifonu numeru
systemowego (000-999). W systemie linii KARAT może być podłączony 1 wideobramofon oraz maksymalnie 7 kolejnych bramofonów,
przy czym jeden z nich musi być zdefiniowany jako główny, pełniący funkcję centralną dla całego systemu, zabezpieczając
komunikację i zasilanie. Pozostałe bramofony mają z punktu widzenia użytkownika takie same własności, montuje się je przy kolejnych
wejściach do chronionej strefy.
Wideounifon głośnomówiący 4 FP 211 44, 45 służy do wideo komunikacji z wideobramofonem, załączania zaczepu
elektromagnetycznego, z apewnienia łączności interkomowej z innymi unifonami / wideounifonami oraz spełnia funkcję dzwonka
drzwiowego. Wideounifony muszą być jednoznacznie identyfikowane w systemie przez nadanie im podczas instalacji numerów
systemowych. Do programowania numeru systemowego służy główny wideounifon. Można do niego podłączyć maksymalnie 3
dodatkowe wideounifony, które mają z punktu widzenia użytkownika takie same własności jak główny. Do j ednego mieszkania można
więc zamontować 4 wideounifony.
Wideounifon 4 FP 211 4 4, 45 jest przeznaczony do współpracy z wideobramofonami 4 FN 231 06, 4 FN 231 07, z modułami
bramofonu 4 FN 230 35, 4 FN 230 38, 4 FN 230 39, 4 FN 230 63, 4 FN 230 97, 4 FN 230 98 oraz unifonami 4 FP 110 83
i 4 FP 211 03. Posiada 6 przycisków funkcyjnych, p rzycisk z symbolem klucza do otwierania zaczepu elektromagnetycznego, p rzycisk
do sterowania urządzeniem dodatkowym, potencjometr do ustawiania głośności dźwięku z głośnika i przełączniki do ustawiania
głośności sygnału dzwonka oraz nasycenia kolorów i kontrastu obrazu. Akustyczna sygnalizacja wywołania jest realizowana w oparciu
o przetwornik piezoelektryczny. Do wideounifonu można dodatkowo podłączyć dzwonek drzwiowy 4 FN 605 22 lub 4 FN 605 26.
Wideounifon jest produkowany w dwóch kolorach: białym (4 FP 211 04.201, 4 FP 211 05.201) i kości słoniowej
(4 FP 211 04.915, 4 FP 211 05.915) . Wideounifon 4 FP 211 45 jest wyposażony w pamięć obrazu, umożliwiającą zapamiętanie
256 kolorowych obrazów.

2. Montaż i konserwacja.
Podczas montażu wideounifonu należy postępować w następujący sposób:
? Wideounifon montuje się na ścianie ok. 1,5 m od podłogi (albo wg potrzeby) w temperaturze od +4°C do +40°C przy
maksymalnej wilgotności względnej 80%.
? Wideounifon montuje się do ściany za pomocą 2 śrub wg Rys. 3 a lub z wykorzystaniem załączonego uchwytu 4 FA 643 36
montowanego za pomocą 4 śrub do ściany lub za pomocą 2 śrub do puszki montażowej wg Rys. 3b . Wideounifon głośnomówiący
można także umieścić na płaskiej poziomej powierzchni, np. stole.
? Okablowanie należy podłączyć do złączy znajdujących się na tylnej ściance urządzenia zgodnie ze schematem na Rys. 4.
? Po podłączeniu do systemu należy ustawić parametry wideounifonu (nr systemowy i kod otwierania zaczepu) i w z ależności
od potrzeby (różna odległość m iędzy wideobramofonem a wideounifonem) wyregulować za pomocą potencjometru wzmocnienie
sygnału wideo (Rys. 1 i Rys. 2) z wykorzystaniem śrubokręta.
? Wierzch urządzenia czyścić należy wyłącznie miękką tkaniną. Silne zabrudzenia należy czyścić miękką ściereczką nasączoną
roztworem mydła. Po oczyszczeniu, wierzch urządzenia dokładnie wysuszyć za pomocą suchej ściereczki. Ochronne okienko
wyświetlacza czyścić jedynie miękką tkaniną. Do czyszczenia nigdy nie używać cieczy na bazie benzenu i alkoholu albo ściereczek
nasączonych substancjami chemicznymi.
Do systemu można podłączać tylko urządzenia opisane w niniejszej instrukcji w sposób w niej opisany.

UWAGA ! Podczas montażu stosować należy zasady obowiązujące przy kontakcie
z komponentami wrażliwymi na ładunki elektrostatycz ne.
Pozbywanie się opakowań po produkcie .

W trosce o ochronę środowiska naturalnego, zalecamy opakowanie po produkcie dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki
odpadów w celu poddania ich procesowi recyklingu.
Tektura
Papier

Torba PE
Folia PE

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych .

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania
się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być osobno
zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów
i materiałów. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol
,,kosza" umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących
postępowania z ich zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

TESLA STROPKOV oświadcza niniejszym, że wszystkie urządzenia systemu KARAT spełniają główne wymogi
kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 89/336/EEC i wymogi bezpieczeństwa zgodnie
z d yrektywą 73/23/EEC.
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 4

V ideo gain
adjustment

147 mm

3-5 mm

Balance
GND
BZV
1 5V
GND
BUS2
BUS1
GND
+18V

BUZ
+ KAM
V KAM
V OUT
V dinV doutV din +
V dout +

Rys. 3a. Sposób montażu wideounifonu głośnomówiącego bezpośrednio na ścianie .

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 5

min. 75 mm

95 mm

min. 75 mm

V ideo gain
adjustment
Balance
GND
BZV
1 5V
GND
BUS2
BUS1
GND
+18V

BUZ
+ KAM
V KAM
V OUT
V dinV doutV din +
V dout +

25 mm

Rys. 3b. Sposób montażu wideounifonu głośnomówiącego na płycie montażowej .

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 6

3. Programowanie.
Wideounifon musi być w systemie jednoznacznie identyfikowany, dlatego podczas instalacji należy dla wszystkich głównych
wideounifonów zaprogramować numer systemowy lub podłączyć wideounifon dodatkowy do odpowiedniego wideounifonu głównego.
Numer systemowy to liczba trzycyfrowa z zakresu 000 - 999.
Dla dostępności wywołania interkomowego (4 cyfry po 6 przycisków) należy zaprogramować numer systemowy
w zakresie 000 - 323. Wideounifonu z numerem systemowym większym niż 323 nie będzie można użyć do wywołania
interkomowego, a jedynie do wezwania od bramofonu.
Programowanie jest możliwe tylko do 20 minut od podłączenia zasilania, aby zapobiec przypadkowym,
niezamierzonym zmianom nastaw.
UWAGA ! Jeśli w systemie będzie więcej niż jeden w ideounifon z jednakowym numerem systemowym,
spowoduj e to niesprawność systemu !

3.1. Programowanie numeru systemow ego wideounifonu za pomocą wideounifonu .

? Trzymając wciśnięty j ednocześnie przycisk ,,2" i p rzycisk zaczepu elektromagnetycznego , należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
,,ON". Po około 2 s pojawi się dźwięk p rogramowania, w czasie trwania którego należy zwolnić przyciski. Po zakończeniu m elodii
urządzenie będzie znajdować się w trybie programowania.
? Wcisnąć przycisk ,,1", co spowoduje przejście do trybu pro gramowania s etek (pierwszej od lewej cyfry) trzycyfrowego numeru
systemowego.
? Przycisk zaczepu elektromagnetycznego służy do programowania wartości cyfry. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku,
w słuchawce słyszany będzie przerywany dźwięk. Ilość tonów symbolizuje wartość cyfry, przy czym 10 tonów oznacza cyfrę ,,0".
Przycisk zaczepu elektromagnetycznego należy zwolnić po usłyszeniu wymaganej liczby tonów. W słuchawce pojawi się melodia
programowania sygnalizująca zaprogramowanie cyfry.
? Procedurę należy powtórzyć dla zaprogramowania kolejno dziesiątek (drugiej od lewej) i jedności (trzeciej od lewej) cyfry numeru
systemowego.
? System automatycznie przetestuje wybrany numer systemowy. Jeśli będzie on wolny, wygenerowany zostanie akustyczny sygnał
programowania (melodia), a numer systemowy będzie zapamiętany. W przypadku, gdy ustawiony numer systemowy jest już zajęty
(w systemie znajduje się już unifon / wideounifon z danym numerem systemowym), wygenerowany będzie sygnał zajętości,
a numer systemowy nie będzie zapamiętany.

Komentarz: W przypadku, gdy nie można wejść do trybu programowania numeru systemowego (przy aktywacji pojawi a się sygnał
zajętości), należy na chwilę odłączyć wideounifon od zasilania. Wejście do trybu programowania możliwe jest tylko
do 20 minut od podłączenia wideounifonu do zasilania.

3.2. Programowanie numeru systemow ego wideounifonu za pomocą głównego bramofonu .

? Trzymając wciśnięty j ednocześnie przycisk ,,2" i p rzycisk zaczepu elektromagnetycznego , należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
,,ON". Po około 2 s pojawi się dźwięk p rogramowania, w czasie trwania którego należy zwolnić przyciski. Po zakończeniu m elodii
urządzenie będzie znajdować się w trybie programowania.
? Wcisnąć przycisk ,,2", co spowoduje próbę nawiązania przez wideounifon łączności z głównym bramofonem / wideobramofonem.
? Po połączeniu z głównym bramofonem / w ideobramofonem , należy zaprogramować numer systemowy wykorzystując klawiaturę
numeryczną (wybór 3-cyfrowej liczby 000-999) lub bezpośrednią, zależnie od typu bramofonu / wideobramofonu.
? System automatycznie przetestuje wybrany numer systemowy i jeśli będzie on wolny, wygenerowany zostanie dźwięk, połączenie
będzie zakończone, a numer systemowy zapamiętany. W przypadku, gdy ustawiony numer systemowy jest już zajęty (w systemie
znajduje się już wideounifon z danym numerem systemowym) , wygenerowany będzie sygnał zajętości, a numer systemowy nie
będzie zapamiętany.

Komentarz: Długość połączenia podczas programowania jest ograniczona do 30 s i jego zakończenie w tym czasie nastąpi
po zaprogramowaniu numeru systemowego. Po upływie 30 s połączenie będzie zakończone bez jakiejkolwiek
sygnalizacji akustycznej. Jeśli nie jest możliwe wejście do trybu programowania numeru systemowego (przy próbie
aktywacji pojawi się sygnał zajętości), nale ży wideounifon na chwilę odłączyć od zasilania. Wejście do trybu
programowania możliwe jest tylko do 20 minut od podłączenia wideounifonu do zasilania.

3.3. Programowanie dodatkow ego wideounifon u.
Warunkiem pomyślnego z aprogramowania dodatkowego wideounifo nu jest uprzednie zaprogramowanie numeru systemowego
dla unifonu / wideounifonu głównego. Do jednego unifonu / wideounifonu głównego można przypisać 3 unifony / wideounifony
dodatkowe.
? Trzymając wciśnięty przycisk ,,2" i p rzycisk zaczepu elektromagnetycznego wideounifonu, który ma pracować jako dodatkowy ,
należy wcisnąć przycisk ,,ON" . Po około 2 s pojawi się sygnał dźwięku programowania, w czasie trwania którego należy zwolnić oba
przyciski. Po zakończeniu melodii urządzenie będzie znajdować się w trybie pro gramowania.
? Należy wcisnąć przycisk ,,3", co spowoduje wejście do trybu programowania dodatkowego unifonu / wideounifonu oraz sygnalizację
tego stanu odpowiednim dźwiękiem.
? Należy wybrać numer interkomowy w ideounifonu głównego (wg pkt 4.4).
? Po nawiązaniu połączenia, przyciskiem zaczepu elektromagnetycznego unifonu / wideounifonu głównego, należy zaprogramować
odpowiedni wideounifon dodatkowy. W tym celu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zaczepu, a wówczas w głośniku
wideounifonu dodatkowego pojawi się seria maksymalnie 3 tonów. Po usłyszeniu żądanej ilości tonów trzeba zwolnić przycisk
zaczepu, aby tym samym zatwierdzić żądanie dołączenia do systemu wideounifonu dodatkowego. Po zwolnieniu przycisku system
skontroluje, czy dany wideounifon dodatkowy występ uje już w systemie. Jeśli tak , łączność interkomowa będzie trwała dalej,
w innym przypadku łączność będzie przerwana, co oznacza, że wideounifon dodatkowy został pomyślnie zaprogramowany.

Komentarz: W przypadku, gdy nie można wejść do trybu programowania numeru systemowego (przy aktywacji pojawia się sygnał
zajętości), n ależy na chwilę odłączyć wideounifon główny od zasilania. Wejście do trybu programowania możliwe jest
tylko do 20 minut od podłączenia wideounifonu do zasilania.
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 7

3.4. Programowanie kodu zaczepu elektromagnetycznego .

? Trzymając wciśnięty j ednocześnie przycisk ,,2" i p rzycisk zaczepu elektromagnetycznego , należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
,,ON". Po około 2 s pojawi się dźwięk p rogramowania, w czasie trwania którego należy zwolnić przyciski. Po z akończeniu m elodii
urządzenie będzie znajdować się w trybie programowania.
? Wcisnąć przycisk ,,4", co spowoduje wejście do trybu programowania 1-ej cyfry kodu otwierania zaczepu elektromagnetycznego,
składającego się z 4-ech cyfr (0-9).
? Przycisk zaczepu el ektromagnetycznego służy do programowania wartości cyfry. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku,
w głośniku pojawi się kilka dźwięków . Ich ilość określa wartość cyfry, przy czym 10 oznacza cyfrę ,,0". Przycisk zaczepu
elektromagnetycznego należy zwolnić po usłyszeniu odpowiedniej ilości tonów. W głośniku pojawi się sygnał dźwiękowy
programowania potwierdzający zaprogramowanie cyfry.
? Postępowanie należy powtórzyć w celu zaprogramowania kolejnych 3 cyfr kodu.
System 2BUS umożliwia otwieranie zaczepu elektrom agnetycznego na dwa sposoby: wciśnięciem odpowiedniego przycisku unifonu
/ wideounifonu
podczas
połączenia
z
bramofonem / wideobramofonem
albo
za
pomocą
klawiatury
kodowej:
[? /K] [X] [X ] [X] [? /K] [Y] [Y] [Y] [Y] , gdzie XXX oznacza liczbę systemową wideounifonu a YYYY j est kodem otwierania
zaczepu elektromagnetycznego. Każde otwarcie zaczepu za pomocą kodu jest sygnalizowane krótkim tonem dzwonienia
odpowiedniego unifonu / wideounifonu sygnalizującym, że ktoś wchodzi wykorzystując dany kod.

Komentarz: W urządzeniu nie jest ustawiony domyślnie żaden kod do otwierania zaczepu elektromagnetycznego.

3.5. Programowanie numeru systemowego dodatkowego urządzenia.
Wideounifon głośnomówiący jest wyposażony w przycisk ,,GATE" służący do sterowania dodatkowym urządzeniem
(np. do otwierania bramy).
? Trzymając wciśnięty j ednocześnie przycisk ,,2" i p rzycisk zaczepu elektromagnetycznego , należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
,,ON". Po około 2 s pojawi się dźwięk p rogramowania, w czasie trwania którego należy zwolnić przyciski. Po zakończeniu m elodii
urządzenie będzie znajdować się w trybie programowania.
? Wcisnąć przycisk ,,5", co spowoduje wejście do trybu programowania setek numeru systemowego sterowania urządzeniem
dodatkowym.
? Przycisk zaczepu elektromagnetycznego służy do pro gramowania wartości cyfry. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku,
w głośniku pojawi się kilka dźwięków . Ich ilość określa wartość cyfry, przy czym 10 oznacza cyfrę ,,0". Przycisk zaczepu
elektromagnetycznego należy zwolnić po usłyszeniu odpowiedniej ilośc i tonów. W głośniku pojawi się sygnał dźwiękowy
programowania potwierdzający zaprogramowanie cyfry.
? Postępowanie należy powtórzyć w celu zaprogramowania kolejnych 2 cyfr kodu.

Komentarz: W przypadku, gdy nie można wejść do trybu programowania numeru systemowego (przy aktywacji pojawia się sygnał
zajętości), n ależy na chwilę odłączyć wideounifon główny od zasilania. Wejście do trybu programowania możliwe jest
tylko do 20 minut od podłączenia wideounifonu do zasilania.

4. Funkcje.
4.1. Sygnalizacja dźwiękowa (dzwonienie).
?
?
?
?

Wideounifon udostępnia 4 rodzaje sygnalizacji dźwiękowej :
od bramofonu / wideobramofonu,
od unifonu / wideounifonu - interkom,
od przycisku dzwonkowego,
krótki ton sygnalizujący otwarcie zaczepu elektromagnetycznego za pomocą kodu wideounifonu.
Dwa pierwsze rodzaje sygnalizacji są także potwierdzane świeceniem sygnalizacyjnej diody LED.

Komentarz: W specyficznych przypadkach, kiedy na linii odbywa się komunikacja, może wystąpić przerywany sygnał dźw iękowy.

4.2. Przychodzące połączenie od bramofonu, załączenie z aczepu elektromagnetycznego.
Po wciśnięciu przycisku wyboru bezpośredniego lub wybraniu kodu unifonu / wideounifonu z bramofonu / wideobramofonu, nastąpi
dzwonienie odpowiedniego wideounifonu. Połączenie zostanie zrealizowane po wciśnięciu przycisku ,,ON" . Czas rozmowy jest
określony na 30 s, przy czym 10 s przed zakończeniem rozmowy, w głośniku pojawi się ton ostrzegawczy. Podczas tego czasu istnieje
możliwość przedłużenia rozmowy poprzez krótki e wciśnięcie przycisku ,,ON". Jeśli przy próbie przedłużenia rozmowy w głośniku wciąż
będzie słychać ostrzegawczy ton oznacza to, że przedłużenie rozmowy nie jest możliwe, gdyż pojawiło się żądanie rozmowy od innego
bramofonu / wideobramofonu. Rozmowę można z akończyć w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku ,,OFF" .
Zaczep elektromagnetyczny można załączyć podczas prowadzenia rozmowy wciśnięciem przycisku zaczepu elektromagnetycznego
wideounifonu. Jeśli trwa połączenie między wideobramofonem a wideouni fonem, a w międzyczasie przychodzi żądanie połączenia,
zaczep elektromagnetyczny można załączyć już podczas dzwonienia wciśnięciem przycisku zaczepu elektromagnetycznego
w wideounifonie.
Przekaz sygnału wideo jest aktywny tylko podczas dzwonienia od wideob ramofonu lub połączenia z nim (także
podczas połączenia utajnionego).

4.3. Połączenie przychodzące od unifonu / wideounifonu - interkom.

Po wciśnięciu przycisku ,,ON" podczas dzwonienia od innego unifonu / wideounifonu, nawiązana zostanie rozmowa interkomowa.
Czas trwania połączenia określony jest na 60 s. Przedłużyć lub zakończyć rozmowę może tylko unifon / wideounifon, który zainicjował
połączenie. Rozmowa interkomowa jest natychmiast anulowana w przypadku żądania połączenia od bramofonu / wideobramofonu.
Jest to sygnalizowane odpowiednim sygnałem w słuchawce.

4.4. Połączenie w ychodzące n a unifon / wideounifon - interkom.

Połączenie wychodzące na unifon / wideounifon można zrealizować wybierając numer interkomowy (1111 - 6666). Warunkiem
nawiązania połączenia jest wolna linia. Po wciśnięciu przycisku ,,ON", użytkownik jest natychmiast informowany o stanie linii tonem
w słuchawce:
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 8

? kiedy linia jest wolna, w słuchawce pojawi się oznajmujący ton,
? kiedy linia jest zajęta, w słuchawce pojawi się ton zajętości, połączenie wychodzące nie będzie możliwe.
Po wykonaniu kompletnego wybierania (4 cyfry) nastąpi próba połączenia:
? w przypadku udanego połączenia, w słuchawce pojawi się ton dzwonienia trwający 25 s,
? w przypadku komunikacji nie zakończonej połączeniem albo zajętości linii, w słuchawce pojawi się sygnał zajętości.
Jeśli wzywany abonent w ciągu 25 s podniesie mikrotelefon (wciśnie przycisk ,,ON"), połączenie zostanie nawiązane. Jego długość
jest ustawiona na 60 s, przy czym 10 s przed końcem t ego czasu pojawia się ton w słuchawce. Podczas sygnalizacji końca rozmowy
można przedłużyć połączenie krótkim wciśnięciem p rzycisku ,,ON" . Rozmowę można zakończyć w dowolnym momencie przez
wciśnięcie
przycisku
,,OFF".
Rozmowa
będzie
zakończona
natychmiast
w
przypadku
żądania
połączenia
od bramofonu / wideobramofonu.

4.5. Połączenie wychodzące na bramofon / wideobramofon - połączenie utajnione.

Połączenie wychodzące można zrealizować pomiędzy wideounifonem a wideobramofonem poprzez wybranie numeru
wideobramofonu (patrz Tabela 1). Warunkiem nawiązania połączenia jest wolna linia i dozwolone / obsługiwane połączenie utajnione.
Przy połączeniu wychodzącym na bramofon / wideobramofon muszą być spełnione takie same warunki, jak przy połączeniu
wychodzącym na unifon / wideounifon. Wywołanie połączenia należy rozpocząć od wyboru numeru bramofonu (1 - 2 cyfrowego),
a następnie należy wcisnąć przycisk otwierania zaczepu elektromagnetycznego. Po wykonaniu wszystkich czynności, efekt jest
sygnalizowany tonem w słuchawce:
? w przypadku nieudanej komunikacji albo zajętości linii, w słuchawce pojawi się sygnał zajętości,
? w przypadku, gdy w słuchawce słychać sygnał wywołania, komunikacj a przebiegła prawidłowo, ale wywoływany bramofon /
wideobramofon ma zabronione wywołanie utajnione,
? w przypadku udanej komunikacji i dozwolonego połączenia utajnionego, połączenie zostanie zrealizowane.
Czas trwania komunikacji jest ustawiony na 60 s, przy czym 10 s przed jej końcem, zbliżający się koniec połączenia jest
sygnalizowany tonem w słuchawce. Podczas sygnalizacji końca połączenia można je przedłużyć krótkim wciśnięciem przycisku ,,ON".
Zakończenie rozmowy jest możliwe w dowolnym momencie poprzez w ciśnięcie przycisku ,,OFF".
W trybie utajnionym komunikacji połączenie realizowane jest tylko w kierunku od bramofonu / wideobramofonu do wideounifonu
(w słuchawce można usłyszeć, co dzieje się w okolicy). W tym trybie, połączenie jest natychmiast przerywan e wciśnięciem
jakiegokolwiek przycisku wybierania bramofonu / wideobramofonu albo w przypadku żądania połączenia od innego bramofonu /
wideobramofonu - pojawi się sygnał zajętości.
Z trybu utajnionego można przejść na aktywność pełnodupleksową (sygnalizowa ną podświetleniem przycisków bramofonu /
wideobramofonu) krótkim wciśnięciem przycisku otwierania zaczepu elektromagnetycznego na unifonie. W tym trybie połączenie jest
natychmiast przerywane tylko w przypadku żądania połączenia od innego bramofonu / w ideobramofonu. Po kolejnym wciśnięciu
przycisku otwierania zaczepu elektromagnetycznego, dojdzie do jego otwarcia (patrz pkt 4.2.).
Tabela 1
Zestawienie numerów bramofonów dla połączenia
wychodzącego na bramofon / wideobramofon - połączenie
utajnione.

Adres
bramofonu / wideobramofonu
1
2
3
4
5
6
7
8

Numer
1
2
3
4
5
6
21
22

4.6. Sprawdzenie numeru interkomowego.
Podczas montażu każdemu wideounifonowi przypisany zostaje numer systemowy reprezentujący jego adres w systemie.
Dodatkowo zostaje przypisany 4-cyfrowy numer interkomowy, służący do połączenia interkomowego między poszczególnymi
unifonami / wideounifonami . W celu sprawdzenia numeru systemowego należy postępować następująco:
? przy wciśniętym i przytrzymanym przycisku zaczepu elektromagnetycznego należy wcisnąć przycisk ,,ON",
? po 2 s pojawi się w głośniku pewna ilość tonów (1-6) przedstawiając a wartość pierwszej cyfry numeru interkomowego,
? po 2 s przerwy pojawią się tony przedstawiające drugą cyfrę numeru interkomowego,
? po 2 s przerwy pojawią się tony przedstawiające trzecią cyfrę numeru interkomowego,
? po 2 s przerwy pojawią się tony przedstawiające czwartą cyfrę numeru interkomowego.

4.7. Własności dodatkowego wideounifonu.

Do wideounifonu głównego można podłączyć 3 wideounifony dodatkowe. Ozn acza to, iż przy wywołaniu od bramofonu /
wideobramofonu, dzwonią także wszystkie dodatkowe wideounifony. Dodatkowe wideounifony mają własne numery interkomowe,
dlatego można dokonać połączenia interkomowego na którykolwiek z nich.

Komentarz: Na dodatkowym wideounifonie sygnał wideo jest widoczny aż do rozpoczęcia rozmow y z w ideobramofonem ( wciśnięcia
przycisku ,,ON")

4.8. Informacja o zwolnieniu linii.
Jeśli po wciśnięciu przycisku ,,ON" w słuchawce pojawi się sygnał zajętości, zwolnienie linii (koniec prowadzonej wtedy rozmowy)
zostanie automatycznie zasygnalizowane krótkim sygnałem dzwonienia.

4.9. Pamięć obrazu (tylko dla 4 F P 211 4 5).
Wideounifon wyposażony jest w pamięć obrazu, która może zapamiętać w ięcej niż 250 obrazów kolorowych (o jakości zależnej
od warunków oświetlenia panujących podczas zapisywania obrazu) oraz zegar czasu rzeczywistego pokazujący datę i czas w formacie
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 9

01/01/2007 07:59. U rządzenie jest z asilane za pomocą zasilacza 15V AC/650mA, znajdującego się w z estawie z wideounifonem
4 FP 211 45.
W przypadku awarii zasilacza w szystkie ustawienia oraz zapamiętan e obrazy zostaną zachowane.
4.9.1. Wejście do trybu programowania .
Zmiana ustawień jest możliwa przy aktywnym przekazie sygnału wideo (podczas rozmowy wywołanej z wideobramofonu albo
podczas połączenia utajonego ). Wejście do trybu programowania możliwe jest po wciśnięciu przycisku SET.
4.9.2. Ustawienie funkcji.
Na wyświetlaczu wideounifonu pojawią się następujące funkcje :
OSD: On
Area: Europe
Date: 01/01/2007
Time: 01:01
Backup: On
Call REC Interval: 003
Overwrite: On
Nie należy zmieniać tych ustawień za wyjątkiem daty i czasu.
Przyciskami REC lub DEL można poruszać się po pozycjach menu. Po zaznaczeniu wymaganej pozycji, przyciskami FW lub BW można
ustawić pożądana wartość. Ustawianie wartości należy zakończyć wciśnięciem przycisku SET .
4.9.2. Odtwarzanie zapisanych obrazów.
Przyciska mi FW lub BW można w dowolnym momencie (podczas rozmowy z wideobramofonem, podczas połączenia utaj nionego
lub w stanie spoczynku) obejrzeć zapamiętane obrazy. Podczas połączenia następne w ciśnięcie przycisku FW lub BW spowoduje
wyświetlenie ostatniego z apamiętanego obrazu. Kolejne wciśnięcia przycisków FW lub BW u możliwi ą p rzeglądanie zapamiętanych
obrazów (w przód lub w tył) . Ze stanu spoczynku do trybu przeglądania obrazów można przejść po trzykrotnym wciśnięciu przycisku
FW lub BW. Do trybu podstawowego (obserwowania obrazu rzeczywistego z kamery) można przejść wciśnięciem przycisku REC.
Do stanu spoczynku można przejść po wciśnięciu ,,OFF" albo po upływi e czasu przeznaczonego na przeglądanie obrazów (20 sek.).
4.9.3. Ręczne zapamiętywanie obrazów.
Podczas rozmowy z wideobramofonem możliwe jest zapamiętanie obrazu krótkim wciśnięciem przycisku REC . W górnej części
ekranu pojawi się na krótki czas informacj a o zapamiętywaniu obrazu (Recording...) . Po zapełnieniu pamięci, kolejny obraz zapisany
zostanie na pozycji 1, wymazując wcześniej zapami ęta ny w tym miejscu obraz.
4.9.4. Automatyczne zapamiętywanie obrazów.
Wideounifon z pamięcią obrazu wyposażony jest w system automatycznego zapamiętywania obrazu. W przypadku pojawienia się
dzwonienia od wideobramofonu i niezrealizowaniu połączenia (nie zostanie wciśnięty przycisk ,,ON"), około 2 s przed zakończeniem
dzwonienia obraz zostanie zapamiętany, a system przejdz ie do reżimu automatycznego zapamiętywania obrazów. Od tego momentu
sygnalizacyjna dioda LED będzie powoli migać, a przy każdym kolejnym dzwonieniu od wideobramofonu obraz będzie automatycznie
zapamiętywany (około 5 s od rozpoczęciu dzwonienia). Anulowanie trybu automatycznego zapamiętywania dokonane będzie poprzez
wciśnięcie dowolnego przycisku.
4.9.5. Kasowanie zapamiętanych obrazów.
Do trybu kasowania zapamiętanych obrazów można wejść przy aktywnym przekazie sygnału wideo (podczas rozmowy wywołanej
z wideobramofonu albo podczas połączenia utajnionego) oraz w trybie po zakończeniu przeglądania obrazów (przyciskiem REC)
wciskając przycisk DEL. Przyciskami FW , BW i DEL można wybrać zakres kasowania:
All - wszystkie obrazy
One - aktualnie wyświetlany obraz
Last - ostatnio zapamiętany obraz
Kolejne wciśnięcie odpowiedniego przycisku powoduje zatwierdzenie wyboru. Tryb kasowania zakończyć można wciśnięciem przycisku
SET lub wykasowaniem ostatniego obrazu. Do stanu spoczynku system przejdzie po około 20 sek. albo natychmiast po wciśnięciu
przycisku ,,OFF".

4.10. Dodatkowa kamera.
Do wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45 można podłączyć dodatkową kamerę ( Rys. 3). Wideounifon musi być wtedy zasilany
z zasilacza 15V AC/650mA, który jest dołączony do wideounifonu 4 FP 211 45. Do wideounifonu 4 FP 211 44 n ależy taki zasilacz
dokupić. Dodatkowa kamera musi spełniać następujące wy magania t echniczne: 1Vpp/75 Ohm/PAL, 12V/100mA. Kamera o n apięciu
zasilani a i poborze prądu większym niż 12V/100mA musi być zasilona z własnego zasilacza zalecan ego przez producenta kamery.
Na przekazanie sygnału wideo z kamery na odległość do 20 m należy używać kabla z żyłami skręconymi w pary (np. UTP 2x0,5 lub
YTKSY 2x0,5), przy większych odległościach - kabel koncentryczny (współosiowy) zgodny z zaleceniami producenta kamery.
Włączenie obrazu z dodatkowej kamery na ekranie można uzyskać wciśnięciem przycisku CAM, co jest sygnalizowane ciągłym
świeceniem sygnalizacyjnej diody LED. W stanie spoczynku wyświetlanie obrazu dodatkowej kamery jest aktywne przez 30 s od jego
włączenia . Podczas rozmowy z wideobramofonem możliwe jest przyciskiem CAM zamienne przełączanie obrazu z dodatkowej kamery
i wideobramofonu.

4.11. Ustawienie głośności, parametrów obrazu i wyjścia wideo.

W dolnej części wideounifonu znajdują się 3 p rzełączniki, którymi można ustawić głośność dzwonienia (mała, średnia, duża)
oraz nasycenie barw i kontrast obrazu (mała, średnia, duża) , a także potencjometr, dzięki któremu można regulować głośność
rozmowy.
W przypadku, gdy dojdzie do ni estabilności akustycznej (sprzężenia), można to zjawisko wyeliminować za pomocą potencjometru
oznaczonego jako ,,Balance" , zmieniając jego położenie z wykorzystaniem śrubokręta włożonego do otworu znajdującego się w tylnej
części obudowy.
Duża odległość i większa ilość wideounifonów w systemie może pogorszyć jakość przenoszonego sygnału wideo. Dlatego też
w tylnej obudowie wideounifonu znajduje się otwór potencjometru oznaczonego jako ,,Gain", którym przy pomocy śrubokręta można
ustawić moc sygnału wideo.
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 10

Na zaciskach VOUT/GND złącza umieszczono wyjście sygnału wideo przenoszonego z kamery wideobramofonu (1 Vpp/75Ohm/PAL).
Można go podłączyć na przykład na wejście odbiornika TV.

5. Stany awaryjne.
Przy prawidłowej obsłudze urządzenia zgodnie z niniejs zą instrukcją, wideounifon będzie działać b ezusterkowo. Niemniej jednak
mogą pojawić się w trakcie jego eksploatacji stany awaryjne, które można rozwiązać we własnym zakresie postępując zgodnie
z poniższym zestawieniem:
Problem
Przyczyna / Rozwiązanie
po wciśnięciu przycisku ,,ON" w słuchawce nie
? należy skontrolować sprawność podłączenia przewodów zasilania
słychać sygnału gotowości (zajętości)
+18/GND
po wciśnięciu przycisku dzwonka na korytarzu
? należy skontrolować podłączenie przewodów przycisku dzwonka
wideounifon nie dzwoni
na zworkach BZW/GND
wideounifon dzwoni po wywołaniu od unifonu /
? mikrotelefon był zdjęty już po upływie okresu dzwonienia (25 s)
wideounifonu (interkom), ale po podniesieniu
? przyszło żądanie rozmowy między bramofonem / wideobramofonem
mikrotelefonu nie następuje połączenie
a unifonem / wideounifonem
wideounifon dzwoni od bramofonu /
wideobramofonu, ale po wciśnięciu przycisku ,,ON"
? przycisk ,,ON" został wciśnięty już po upływie okresu dzwonienia (25 s)
nie następuje połączenie
trwa rozmowa interkomowa albo wołanie
na bramofon / wideobramofon, ale są chwilowo
? na linii przebiega komunikacja między poszczególnymi urządzeniami
przerywane
po wykonaniu wyboru przy żądaniu
? przyszło żądanie rozmowy między bramofonem / wideobramofonem
połączenia interkomowego, w słuchawce pojawia się
a unifonem / wideounifonem,
sygnał zajętości (przychodzące rozmowy można
? wywoływany unifon / wideounifon ma usterkę, albo nie istnieje
odebrać)
po wciśnięciu przycisku ,,ON" w głośniku pojawia się
? należy skontrolować ustawienie numeru systemowego
sygnał gotowości (zajętości), ale nie jest możliwe
lub numeru interkomowego wideounifonu (zobacz pkt 4.6)
wykonanie wychodzącej i odebranie przychodzącej
i ustawienie adresu bramofonu / wideobramofonu.
rozmowy
? należy sprawdzić poprawność podłączenia przewodów na zaciskach
VDin+ a VDin-
? zastosowano nieodpowiedni przewód (producent zaleca zastosować
wyświetlacz pokazuje obraz nieprawidłowy (czarno do przenoszenia sygnału wideo skrętkę nieekranowan ą UTP
biały lub posiadający pasy)
? należy skontrolować zakres napięcia +18V, a jeśli podczas połączenia
jest niższa niż 14V oznacza to, że jest użyty przewód o
nieodpowiednim przekroju żył; należy wtedy zastosować dodatkowy
zasilacz, np. 15VDC/1A

Parametry techniczne
Typ:
Ekran :
Pamięć obrazu:
Akustyczna sygnalizacja wywołania (dzwonienie):
Mikrofon:
Głośnik:
Zasilanie:
Wymiary (sz x w x g):
Waga :
Warunki pracy:
Warunki przechowywania:

wideounifon
5" COLOR TFT LCD
brak (4 FP 211 44), 256 obrazów kolorowych (4 FP 211 45)
przetwornik piezoelektryczny
elektretowy
elektrodynamiczny
18÷24 VDC/500 mA (+18/GND)
15 VDC/1A (+15V/GND)
147 mm x 184 mm x 47,5 mm
4 FP 211 44 - 640g (bez opakowania)
4 FP 211 45 - 670g (bez opakowania i zasilacza)
- temperatura pracy: +4 °C ÷ +40 °C
- wilgotność względna: 30 % ÷ 80 %
- temperatura: - transport: 4 °C ÷ 40 °C
- składowanie: -20 °C ÷ 60 °C
- wilgotność względna: - transport: 30 % ÷ 80 %
- składowanie: 10 % ÷ 90 %

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i parametrów technicznych wyrobu.
Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 11

6. Schemat instalacji i tabele numerów.

Rys. 4. Schemat podłączenia.

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Strona 12

Tabela numerów systemowych i interkomowych wideounifonów.
Nr
systemowy
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058

Nr interkomowy
unifonu
głównego
1111
1115
1123
1131
1135
1143
1151
1155
1163
1211
1215
1223
1231
1235
1243
1251
1255
1263
1311
1315
1323
1331
1335
1343
1351
1355
1363
1411
1415
1423
1431
1435
1443
1451
1455
1463
1511
1515
1523
1531
1535
1543
1551
1555
1563
1611
1615
1623
1631
1635
1643
1651
1655
1663
2111
2115
2123
2131
2135

Uwagi

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 1
1112
1116
1124
1132
1136
1144
1152
1156
1164
1212
1216
1224
1232
1236
1244
1252
1256
1264
1312
1316
1324
1332
1336
1344
1352
1356
1364
1412
1416
1424
1432
1436
1444
1452
1456
1464
1512
1516
1524
1532
1536
1544
1552
1556
1564
1612
1616
1624
1632
1636
1644
1652
1656
1664
2112
2116
2124
2132
2136

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 2
1113
1121
1125
1133
1141
1145
1153
1161
1165
1213
1221
1225
1233
1241
1245
1253
1261
1265
1313
1321
1325
1333
1341
1345
1353
1361
1365
1413
1421
1425
1433
1441
1445
1453
1461
1465
1513
1521
1525
1533
1541
1545
1553
1561
1565
1613
1621
1625
1633
1641
1645
1653
1661
1665
2113
2121
2125
2133
2141

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 3
1114
1122
1126
1134
1142
1146
1154
1162
1166
1214
1222
1226
1234
1242
1246
1254
1262
1266
1314
1322
1326
1334
1342
1346
1354
1362
1366
1414
1422
1426
1434
1442
1446
1454
1462
1466
1514
1522
1526
1534
1542
1546
1554
1562
1566
1614
1622
1626
1634
1642
1646
1654
1662
1666
2114
2122
2126
2134
2142

Uwagi

Strona 13

Nr
systemowy
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Nr interkomowy
unifonu
głównego
2143
2151
2155
2163
2211
2215
2223
2231
2235
2243
2251
2255
2263
2311
2315
2323
2331
2335
2343
2351
2355
2363
2411
2415
2423
2431
2435
2443
2451
2455
2463
2511
2515
2523
2531
2535
2543
2551
2555
2563
2611
2615
2623
2631
2635
2643
2651
2655
2663
3111
3115
3123
3131
3135
3143
3151
3155
3163
3211
3215

Uwagi

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 1
2144
2152
2156
2164
2212
2216
2224
2232
2236
2244
2252
2256
2264
2312
2316
2324
2332
2336
2344
2352
2356
2364
2412
2416
2424
2432
2436
2444
2452
2456
2464
2512
2516
2524
2532
2536
2544
2552
2556
2564
2612
2616
2624
2632
2636
2644
2652
2656
2664
3112
3116
3124
3132
3136
3144
3152
3156
3164
3212
3216

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 2
2145
2153
2161
2165
2213
2221
2225
2233
2241
2245
2253
2261
2265
2313
2321
2325
2333
2341
2345
2353
2361
2365
2413
2421
2425
2433
2441
2445
2453
2461
2465
2513
2521
2525
2533
2541
2545
2553
2561
2565
2613
2621
2625
2633
2641
2645
2653
2661
2665
3113
3121
3125
3133
3141
3145
3153
3161
3165
3213
3221

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 3
2146
2154
2162
2166
2214
2222
2226
2234
2242
2246
2254
2262
2266
2314
2322
2326
2334
2342
2346
2354
2362
2366
2414
2422
2426
2434
2442
2446
2454
2462
2466
2514
2522
2526
2534
2542
2546
2554
2562
2566
2614
2622
2626
2634
2642
2646
2654
2662
2666
3114
3122
3126
3134
3142
3146
3154
3162
3166
3214
3222

Uwagi

Strona 14

Nr
systemowy
119
120
121

Nr interkomowy
unifonu
głównego
3223
3231
3235

Uwagi

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 1
3224
3232
3236

Instrukcja instalatora wideounifonu 4 FP 211 44 i 4 FP 211 45

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 2
3225
3233
3241

Nr interkomowy
unifonu
dodatk. 3
3226
3234
3242

Uwagi

Strona 15


Pobierz plik - link do postu