st780_instrukcja.pdf

SpeedTouch 510 + SpeedTouch780WL

Mam pewien problem z konfiguracją dwóch routerów działających razem w jednej sieci. Od kilku lat posiadam Neostradę (teraz Netia na łączu TP - AnnexA) oraz router Speedtouch 510. Ostatnio na allegro.pl kupiłem Router Speedtouch780WL, niestety okazało się, że ST780 pracuje na AnnexB i nie mogę go używać w zamian ST510. Znalazłem na stronie Link instrukcję konfiguracji ST780WL jako routera kablowego (Konfiguracja portu ETHERNET 4 do pracy jako WAN str.8). Zgodnie z instrukcją pobrałem plik konfiguracyjny i wgrałem go do routera. Po podłączeniu obu routerów (st780 do st510 a st510 do linii tel.) nie mam internetu. W panelu 780-ki nie mam "w polu Broadband Connection wyświetlonej charakterystycznej zielonej litery V". Załączam plik konfiguracyjny st510, plik konfiguracyjny do st780wl do pobrania tutaj Link. Może będzie ktoś na tyle mądry, żeby zmienić coś w ustawieniach aby to w końcu ruszyło. W razie pytań proszę o kontakt. Sprawa jest jak zwykle dosyć pilna :)


Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL
Modem ADSL , Router , Switch , Wi-Fi, VoIP
Instrukcja podłączenia i uruchomienia

Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umo?liwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem
ADSL lub port WAN ( odpowiednio skonfigurowany port ETHERNET 4 ) , utworzenie przewodowej lub bezprzewodowej
lokalnej sieci komputerowej oraz udostępnia połączenie z Internetem wszystkim komputerom połączonym w lokalną sieć.
Speedtouch 780 WL zawiera tak?e bramkę VoIP dzięki której mo?na wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne przez
Internet ( VoIP ) oraz przez zwykłą linię telefoniczną .

Zawartość zestawu:
o
o
o
o

urządzenie THOMSON SpeedTouch 780
zasilacz sieciowy
kabel komputerowy RJ-45
kabel telefoniczny RJ-11

Narzędzia potrzebne do skonfigurowania urządzenia:
o
o
o

komputer z zainstalowaną kartą sieciową i przeglądarką internetową np. Internet Explorer
mo?liwość połączenia z Internetem
zwykły aparat telefoniczny

Konfiguracja komputera:
o

nale?y skonfigurować kartę sieciową tak , aby uzyskiwała adres IP automatycznie - domyślnie wszystkie karty są
tak skonfigurowane

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

1. Instalacja SpeedTouch 780 WL .
Urządzenie mo?e być podłączone na dwa sposoby - z u?yciem portu DSL lub WAN ( ETHERNET 4 ) .
Przed podłączeniem kabli nale?y upewnić się, czy wszystkie urządzenia (SpeedTouch , komputer ) mają wyłączone
zasilanie.

Do odpowiednich portów nale?y podłączyć :
o
o
o
o
o
o
o

DSL
- połącz kablem RJ-11 z gniazdem DSL/Internet w spliterze/filtrze .
PSTN
- połącz kablem RJ-11 z gniazdem Telefon w spliterze/filtrze .
PHONE 1-2
- połącz kablem RJ-11 ze zwykłym aparatem telefonicznym .
ETHERNET 1-4 - połącz kablem komputerowym RJ-45 z kartą sieciową w komputerze .
USB ( opcjonalnie ) - połącz odpowiednim kablem z komputerem .
Do okrągłego gniazda zasilającego podłącz wtyk zasilacza .
Zasilacz podłącz do gniazda napięcia zmiennego 230V .

Po podłączeniu wszystkich kabli nale?y włączyć zasilanie urządzeń.

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

2 . Konfiguracja Speedtouch 780 WL .
Uruchom przeglądarkę internetową np. Internet Explorer . W pasku adresu wpisz http://192.168.1.254 i naciśnij Enter .
Na ekranie wyświetli się okno panelu konfiguracyjnego , jak poni?ej .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

2.1 Konfiguracja łącza internetowego ADSL ( na przykładzie Neostrada TP S.A. )
o

W ybierz SpeedTouch a następnie Set Up ( patrz poni?ej ) :

o

W nowym oknie kliknij Next .

o

W kolejnym oknie zaznacz Voice Router i kliknij Next .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

o

Thomson SpeedTouch 780 WL

W ybierz właściwe parametry :
- VPI/VCI
: 0/35 ( dla Neostrady )
- Connection Type : PPPoA

Kliknij Next aby przejść do następnego okna .
o

Teraz wpisz swoją nazwę u?ytkownika i hasło niezbędne do zalogowania się do Neostrady. Następnie kliknij Next .

o

W pisz nazwę serwera SIP dostawcy telefonii internetowej VoIP ( w tym wypadku podano: sip.voipdiscount.com )
i kliknij Next .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

o

Podaj swoją nazwę u?ytkownika /numer telefonu i hasło do serwera SIP .

o

W kolejnym oknie mo?esz zabezpieczyć Speedtouch 780 WL przed nieuprawnionymi osobami , wprowadzając
swoją nazwę u?ytkownika i hasło . Je?eli nie chcesz dodatkowego zabezpieczenia kliknij Next .

o

Kliknij Start aby rozpocząć proces konfiguracji .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

o

Zostanie wyświetlone poni?sze okno :

o

Je?eli wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe , zostanie wyświetlony następujący komunikat :

Aby zakończyć proces konfiguracji kliknij Finish .

UWAGA !
Proces konfiguracji internetowego łącza DSL mo?e trwać ok. 3 min . Prawidłowość połączenia sygnalizowana
jest poprzez świecenie się diod DSL i Internet na zielono . Je?eli urządzenie zostanie zarejestrowane na
serwerze SIP , dioda Voice równie? zaświeci się na zielono .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

2.2 Konfiguracja portu ETHERNET 4 do pracy jako WAN .
SpeedTouch 780 WL umo?liwia konfigurację portu ETHERNET 4 do pracy jako port WAN . Dzięki takiej mo?liwości
staje się urządzeniem bardzo uniwersalnym , mo?liwym do wykorzystania równie? w osiedlowych sieciach kablowych .
W tym wypadku urządzenie pracuje jako router z 3 portowym switch'em oraz Wi-Fi i VoIP.
Aby skonfigurować port ETHERNET 4 do pracy jako WAN :
o
o
o
o

Kliknij następujący link aby ściągnąć plik konfiguracyjny http://www.pogadajmy.com.pl/st780/st780wan.ini
Zapisz plik na dysku .
Zaloguj się do ST780 WL .
W ybierz SpeedTouch a następnie Configuration .

o
o
o
o

Kliknij Save or Restore Configuration .
W nowym oknie , korzystając z funkcji Przeglądaj , odszukaj zapisany na dysku plik st780wan.ini .
Zaznacz go i kliknij Otwórz .
Następnie , kliknij Restore Configuration Now .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

o

Na ekranie pojawi się następujący komunikat :

o
o

Aby kontynuować kliknij OK.
Rozpocznie się proces wczytywania konfiguracji - patrz poni?ej .

o
o
o

Po zakończeniu operacji wczytywania konfiguracji , port ETHERNET 4 pracuje jako WAN .
Podłącz do portu ETHERNET 4 kabel RJ-45 którym dostarczany jest Internet od dostawcy kablowego .
Odczekaj ok. 5 sekund a następnie odświe? stronę . Je?eli SpeedTouch 780 WL połączył się z Internetem ,
w polu Broadband Connection zostanie wyświetlona charakterystyczna zielona litera V , na rysunku poni?ej
zaznaczona czerwoną strzałką .

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl

Text Electronic

Thomson SpeedTouch 780 WL

DALSZA CZĘŚĆ INSTRUKCJI WKRÓTCE !!!

Wszelkie prawa zastrze?one . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl


Pobierz plik - link do postu