dc304060pl.pdf

Mita DC3060 permanentne zacięcie papieru w utrwalaniu

Witam funkcja wy¶wietla nazwy czujników i nic nie można dalej zrobić o ile się nie mylę to przy tej symulacji powinno się poruszać odpowiednimi switchami, a na wy¶wietlaczu poruszony sw powinien się pod¶wietlić. Doł±czam handout może się przyda. Pozdrawiam


Handout

DC-30/4060

(C) MCE Training dept

Specyfikacje
Papier:

Rozmiar kopii
Reprodukcja
Pr?dkośae kopiowania
Pierwsza kopia
Czas nagrzewania
Podawanie papieru
B?ben
System ?adowania
Źród?o świat?a
Deweloper

Transfer
Separacja
Utrwalanie

Czyszczenie
Źród?o zasilania
Pobór mocy
Opcje

Szuflady
Bypass:

339/338-2

60 - 80 gr/m2
45 - 160 gr/m2 ,
OHP-film, przezrocza
Max: A3; Min: A6R
50 - 200% (9E/13R)
40 cpm(339) A4
30 cpm (338) A4
3.4 sek lub mniej 3.9 sek lub mniej
120 sek lub mniej 90 sek lub mniej
2 Szuflady:
550 kartek
Bypass:
50 kartek
B?ben OPC, średnica 78 mm
Dwa druty w elektrodzie (+) plus siatka
Pot. b?bna 850VDC, 700VDC tryb foto
Lampa halogenowa: 280W
Deweloper (=N22D): 750 gr/btl
Toner (=N20T): 550 gr/kaseta
Dev. bias: 286VDC
5.3kVDC
Elektroda, jeden drut AC + DC 100V
2 lampy halogenowe (980W & 343W)
Temperatury:
40 cpm: 180°C
30 cpm: 170°C
ciśnienie 22 kg
Listwa & szczotka
220-240VAC
2000W (max)
Licznik osobisty, sorter, paper deck,
zespó? duplex, paper feed desk,
grza?ki deck/desk

Instalacja

339/338-3

Rozpakuj

" Zainicjalizuj " deweloper (sim 60)

Usu? taśmy

Sprawdź wartości sim 62 i 65 (toner sensor)

Usu? zabezpieczenia light source units 1 and 2

" Posmaruj " listw? czyszcz?c? tonerem (sim 40)

Zainstaluj pokryw? orygina?ów lub RADF

" Wyjdź " z symulacji

Usu? zabezpieczenie obiektywu

Odblokuj listw? czyszcz?c?

Wyjmij zespó? tworzenia obrazu

Zainstaluj kaset? z tonerem

Wsyp deweloper i zainstaluj b?ben

Zainstaluj feed bottom protector (jeśli trzeba)

W?ó? zespó? tworzenia obrazu

Ustaw rozmiary papieru

Wyreguluj ciśnienie utrwalania

Wykonaj kopie testowe

Pod??cz przewód zasilaj?cy

Zabezpieczenia light
source units 1 and 2

B?ben

Zabezpieczenie
obiektywu

Instalacja

339/338-4

• Ustawianie pocz?tkowych trybów kopiowania
14 Ustawianie rozmiaru folio

D?ugośae: 330mm
Szerokośae: 210mm

17 Ustawiania zespo?u duplex lub szuflady
i obecności szuflady tak/nie
Górna szuflada w kopiarce

Szuflada

Dolna szuflada w kopiarce

Tak (obecna)

Dolna szuflada paper desk

Tak (obecna)

58 Wybór karta/licznik

Oba wy??czone

80 Ustawianie liczenia pojedy?cze/podwójne

Podwójne

84 Ustawianie czasu auto clear

90 sek

85 Ustawianie auto preheat/energy saver

W??czone

86 Ustawianie funkcji auto shutoff

W??czone

91 Ustawianie sposobu kopiowania bez toneru
Ilośae kopii

200

Sposób kopiowania

Kopie pojedy?cze

92 Ustawianie funkcji auto start

W??czona

94 Ustawianie funkcji RADF-6 disable

W??czona

Ustawianie kopiowania enabled/disabled z
orygina?em pozostawionym na szybie
95 Ustawianie funkcji E2000

Disabled
Wy??czona

Ustawianie trybu preheat/energy saver

energy saver

Ustawianie duplex lub simplex jako default

Off (Simplex)

Ustawianie skali ekspozycji

Obszar specjalny

Instalacja

339/338-5

• User settings (ustawienia u?ytkownika)
Tryb pocz?tkowy ekspozycji

Automatyczna

Ilośae kroków ekspozycji

25

Cas auto shut-off

60 min

Czas auto preheat/energy saver

15 min

Tryb marginesu

40 cpm: individual
30 cpm: lewy

Wybór źród?a insert sheet

Szuflada środkowa

Wybór trybu pracy auto stacker

Zawsze w??czony

Dźwi?k ekranu dotykowego (tylko 40 cpm)

Tak

Rozmiar border erase

60 X 94 mm

Kombinacja cover mode

Oba przód i ty?
bez kopii

Tryb pre-heat/energy saver

Tryb energy saving
w??czony

Maksymalna liczba kopii do ustawienia

999

Kod dost?pu do ustawie? u?ytkownika

40 cpm: 4000
30 cpm: 3000

Automatyczne podawanie papieru specjalnego

Wy??czone

Tryb powi?kszania/zmniejszania

Standardowe
wartości

Tryb auto zoom

Auto zoom: w??cz.

Wybór auto paper source

W??czone

Ustawienie rozmiarów papieru

A4 górna A3 dolna

Automatyczny wybór papieru

Tak

Sk?d podawany pierwotnie papier

Górna szuflada
kopiarki

Dzia?anie
• Panel operacyjny DC-4060

• Panel operacyjny DC-3060

339/338-6

Symulacje
01 " Wyjście " z symulacji
02 Kopiowanie bez papieru
03 Kopiowanie z zmiennymi %%
05 Sprawdzanie dzia?ania DF
06 Sprawdzanie dzia?ania deck/desk
09 Ustawianie numeru seryjnego maszyny
10 Sprawdzanie dzia?ania silników
11 Sprawdzanie conveying switches
12 Sprawdzanie dzia?ania sprz?gie?
13 Sprawdzanie dzia?ania solenoidów
14 Ustawianie rozmiaru folio
15 Regulacja paper slack
16 Sprawdzanie poprawności podawania papieru
17 Prze??czanie mi?dzy duplex unit/szuflada
18 Regulacja dzia?ania duplex
20 W??czanie lampy ekspozycyjnej
21 Skanowania
24 Regulacja ekspozycji
25 Regulacja (korekta) szerokości obrazu
26 Regulacja (korekta) d?ugości obrazu
28 Ustawianie grupy produkcyjnej obiektywu
29 Korekta ekspozycji dla powi?kszania/zmniejszania

339/338-7

Symulacje

339/338-8

32 Pomiar/ustawianie potencja?u b?bna
38 Ustawianie odst?pu mi?dzy czyszczeniami drutów separacji
i transferu
40 Pokrywanie b?bna (listwy czyszcz?cej) tonerem
41 Pomijanie nagrzewania
42 Sprawdzanie lamp wybielaj?cych (blank lamps)
43 W??czanie grza?ek w utrwalaniu
45 Regulacja temperatury utrwalania
50 W??czanie wszystkich wskaźników na panelu operacyjnym
51 Sprawdzanie wyświetlania komunikatów
52 Rejestracja obrazu z orygina?ów podawanych przez DF
54 Regulacja marginesów
55 Inicjalizowanie ekranu dotykowego (tylko kopiarka 40 cpm)
56 Rejestracja obrazu na kopiach
57 Inicjalizowanie/sprawdzanie czujników wykrywania rozmiaru
orygina?ów
58 Wybór karta/licznik
60 " Inicjalizowanie " (ustawianie) dewelopera
61 Wymuszone podawanie toneru
62 Ustawianie napi?cia sterowania czujnika toneru
65 Ustawianie poziomu podawania toneru
66 Wyświetlanie toner control data

Symulacje

339/338-9

70
71
72
73
74
75
76
77
78

Inicjalizowanie pami?ci backup
Ustawianie licznika okresu konserwacji
Ustawianie aktualnego licznika konserwacji
Ustawianie/zmiana licznika dewelopera
Wyświetlanie/kasowanie liczników zaci?ae
Ustawianie numeru telefonu do serwisu
Wyświetlanie/kasowanie liczników kodów C
Wyświetlanie/kasowanie ilości poda? ka?dego źród?a papieru
Wyświetlanie/kasowanie liczników urz?dze? opcjonalnych

80
84
85
86
89

Wybór mi?dzy liczeniem A3 double/single
Ustawianie czasu auto clear ON/OFF
Ustawianie czasu auto preheat/energy saver ON/OFF
Ustawianie czasu auto shutoff
Wybór mi?dzy zliczaniem kopii - paper feed/eject

90 Ignorowanie funkcji samo-diagnostyki
91 Ustawianie sposobu kopiowania bez toneru
92 Ustawianie funkcji auto start ON/OFF
93 Ustawianie obszaru pracy urz?dzenia
94 Switching modes 1: Ustawianie funkcji RADF-6
Ustawianie kopiowania enabled/disabled z
orygina?em pozostawionym na szybie
95 Switching modes 2: Ustawianie funkcji E2000
Ustawianie trybu preheat/energy saver
Ustawianie duplex lub simplex jako default
Ustawianie skali ekspozycji normal/special
96 Kasowanie funkcji selektywnego wy??czania obszarów pracy

Przekrój

339/338-10

Sekcja nap?du

Main drive motor gear

339/338-11

Scanner motor pulley

Paper feed motor
gear

Sekcja podawania papieru

339/338-12

• Przekrój

BYPPFCL
BYPPSW
FCL2
Rolki rejestracji

FCL1

BYPEDSW

BYPSOL

BYPPLS

BYPPWSW

RCL
RSW
Rolki podaj?ce
LICSW

PSW-U
Forwarding pulley

FSW
FCL3
PFSW1
PFCL-U

FCL4
PFSW2
Upper paper feed pulley
Lower paper feed pulley
FCL5
PFSW3

CLM
PLSW

PFSW4

Sekcja podawania papieru

339/338-13

• Centrowanie po?o?enia original size indicator
A

B

- Wybierz Sim. 16, orygina? A3
- Wykonaj kopie testowe i sprawdź czy A=B
- Jeśli nie, wyreguluj original size indicator.

• Centrowanie po?o?enia rack adjuster
Śruby

Wskaźnik

• Centrowanie po?o?enia bypass table adjuster
Wskaźnik

Śruby

Sekcja podawania papieru

339/338-14

• Regulacja paper loop
Symulacja
15

Pocz?tkowe
0

Orygina?

Kopia 1

Kopia 2

Orygina?

Kopia 1

Kopia 2

• Rejestracja obrazu na kopiach
Symulacja
56

Powi?kszenie
100%

Pocz?tkowe
0

• Regulacja marginesów

Symulacja
54 Przedni brzeg
Szyba

Powi?kszenie
100%

Pocz?tkowe
0

Papier A3

A = 3 ? 2.5 mm

• Regulacja tylnego marginesu w redukcji przy kopiowaniu
jednostronnym i dwustronnym
Symulacja
54 Ty?
54 Ty? duplex

Powi?kszenie
50%
50%

Pocz?tkowe
0
0

B = 2 do 4 mm

Sekcja g?ównego ?adowania
• Przekrój
Druty elektrody
G?ówna elektroda ?aduj?ca

Siatka

• Schemat blokowy

24VDC
PSPCB

MC REM
MC

MC ALARM

Grid

GRID CONT
DB REM
MPCB

MHVTPCB

339/338-15

Sekcja g?ównego ?adowania

339/338-16

• Ustawianie potencja?u b?bna
P/N = 33968270
Procedura:
- Umieśae czujnik w obejmie przyrz?du
drum current checker (patrz górny
rysunek).
- W?ó? oba elementy do maszyny
- Pod??cz wzmacniacz (przyrz?d) patrz dolny rysunek
- Ustabilizuj b?ben i przyrz?d.
- Zmierz potencja? b?bna przy
pomocy symulacji 32.
- Wyreguluj potencja? b?bna przy
pomocy symulacji 32 (jeśli trzeba).

Sekcja ekspozycji

339/338-17

• Przekrój
Termostat 3
Lampa halogenowa
Obiektyw
Czujnik AE

HPSW

Silnik skanera

Optical fan motor
ODSW
MHPSW

ODS 5-6
ODS 3-4
Szybka
oddzielaj?ca

ODS 1-2-7-8

• Schemat blokowy
HPSW

SM

AES

(40 cpm
tylko)
OMPCB

MPCB

Orygina?
HL

LM

TH3

MM

LHP MHP
SW SW
AVRPCB

LHPSW

Sekcja ekspozycji

339/338-18

• Zak?adanie linek skanera

Ty?

Przód
Przyrz?d do zak?adania linek

6 razy

3 razy

B?bny

Sekcja ekspozycji

339/338-19

• Regulacja pochylenia obrazu
Śruba blokuj?ca

Śruba reguluj?ca

l.s.u.2

l.s.u.1

l.s.u.2

l.s.u.1

• Regulacja ostrości

• Regulacja k?tów prostych obrazu
Śruba reguluj?ca
Śruby blokuj?ce

Regulator L.s.u.2

Sekcja ekspozycji

339/338-20

• Regulacja ekspozycji w trybie r?czny/foto i automatycznym

Ustawienie r?cznej
ekspozycji

Napi?cie lampy HL
(VAC)

170

90

Ustawienie automatycznej
ekspozycji

2

5
1

4
D.P.
700VDC

D.P.
850VDC
-6

-4 -2 1

4

23

5

Napi?cie lampy HL
(VAC)

170

3

6 7 +2

D.P.
850VDC

+4

D.P.
700VDC

90

Ustawienie czujnika
auto ekspozycji

Wyjście czujnika
AE (VDC)

5.0

0

Symulacja
24

6
7

NTC oryg.

+6

NPTC oryg

No
1
2
3
4

Tryb
NORMAL -6
NORMAL 4 (7)
NORMAL +2
PHOTO 4 (7)

Wyświetlacz
-6
4 (7)
+2
4 (7)

Orygina?
Niebieski mm
NTC
NPTC
NTC

5
6
7

AE
AE
AE

BIA?Y PAPIER
NTC
NPTC

10 kartek
NTC
NPTC

Sekcja ekspozycji

339/338-21

• Korekta (regulacja) ekspozycji dla powi?kszania/zmniejszania
Dane korekty ekspozycji
Sim 29

Sim 29
Sim 24

Stopie? reprodukcji (%)
50%
Symulacja
29

Tryb
50%
200%

100%
Wyświetlacz

200%
Orygina?
NTC
NTC

• Regulacja (korekta) szerokości obrazu
Symulacja
25

Tryb
50%
200%

Wyświetlacz
50%
200%

Orygina?
NTC (A3)
NTC (A3)

• Regulacja (korekta) d?ugości obrazu
Symulacja
26

Tryb

Wyświetlacz
SKANOWANIE

Orygina?
NTC (A3)

• Ustawianie grupy produkcyjnej obiektywu
Symulacja
28

Wyświetlacz
1 do 4

Sekcja wywo?ywania

339/338-22

• Przekrój
Toner sub-hopper

Doctor blade

Toner removal roller

Toner sensor

• Schemat blokowy
TLDS

TFM

Dev. bias

TRM

TNS

TNS SIG
TNS CONT
DB REM
ETTH
GND
HUMSENS
GND
MPCB

5V

MHVTPCB
HUMPCB

ETTH
HUMSENS
Element czu?y
na wilgotnośae

Sekcja wywo?ywania

339/338-23

• Recyrkulacja toneru
Toner cartridge spiral
Main hopper spiral

Toner
cartridge
paddle

Zespó? czyszcz?cy
Cleaning spiral

Toner level
detection
sensor

Main
hopper
paddle

Toner feed
motor

Toner sub hopper

Sub-hopper spiral

• Sterowanie g?stości? toneru
Napi?cie wyjściowe czujnika toneru
Mieszanie
(max 2 min)
Toner empty det. level
(EMPTY) sim. 65

Toner empty reset level

Toner feed start level
(TARGET) sim. 60
Toner feed stop level

Kopiowanie

Sekcja wywo?ywania

339/338-24

• Korekta zwi?zana z absolutn? wilgotności?
3.00V
Korekta napi?cia
TNS target
2.25V

0.00V
Korekta TNS
CONTROL
-1.2V
8.5

21 23.3 27

(g/m?)

• Korekta zwi?zana z czasem pracy silnika g?ównego

0
-0.3
-0.7
Korekta TNS
CONTROL

-1.8
25

30

Czas pracy silnika (h)

Sekcja wywo?ywania

339/338-25

• Regulacja doctor blade gap i wysokości szczotki magnetycznej
0.5mm

23 mm

• Regulacja napi?cia developing bias
(wywo?ywaczka w maszynie)

286

Procedura regulacji:
- Do??cz miernik (patrz rysunek)
- Wykonaj symulacj? 10

Przewód dodatni
miernika

masa

CN2

VR 301

- Reguluj VR 301 a? miernik
wska?e nap?cie 286 ? 5 VDC

MHVTPCB

Sekcja transferu i separacji

339/338-26

• Przekrój
Solenoid separacji

Pazurki separacyjne

Transfer
charger
assembly

Separation pulley

Druty elektrody

• Schemat blokowy
24 VDC
PSPCB
TC REM
TC CONT
SC REM
SC CONT
ST ALARM
SPSOL

CCM FWD/REV
MPCB

STHVTPCB
b?ben

CCM
TC
SC

Sekcja utrwalania

339/338-27

• Przekrój
Termostaty sekcji utwalania:
1i2
Grza?ka pomocnicza

Grza?ka g?ówna

Termistor

Eject switch

• Schemat blokowy

PRY
Comp PCB

TH2

TH1

H1

H1 remote
H2 remote

MPCB

H2

FTH

Sekcja utrwalania

339/338-28

• Mocowanie termistora
Naci?cie

wyst?p
Termistor

Fixing unit stay

• Mocowanie termostatów
Fixing unit stay

140?C

150?C

Wskazanie temperatury

• Regulacja ciśnienia w utrwalaniu
7.0 mm

6.5 mm

7.0 mm

Nakr?ki " tworz?ce " ciśnienie

Sekcja czyszczenia

339/338-29

• Przekrój
Lampy wybielaj?ce

Lampy czyszcz?ce

Listwa czyszcz?ca

Spirala czyszcz?ca

Sczotka czyszcz?ca

• Schemat blokowy
DTH
CLOCK
LATCH
SIN
STROBE
DTH
5VDC

BLPCB
CL
MPCB

B?ben

Inne

339/338-30

• Wymiana MPCB
- Tylko MPCB:
- zainstaluj now? MPCB i za?ó? star? backup PCB

- MPCB i backup PCB lub tylko nowa backup PCB:
- Zapisz wszystkie ustawienie u?ytkownika (user settings)
- Wykonaj nast?puj?ce symulacje i zapisz liczniki;
72 Ustawianie aktualnego licznika konserwacji
73 Ustawianie licznika dewelopera
74 Liczniki zaci?ae
76 Liczniki kodów C
77 Liczniki poda? ka?dego źród?a papieru
78 Liczniki RADF i sortera
-

Wymie? MPCB/ Backup PCB
Wykonaj symulacj? 70
Wykonaj symulacj? 93 (ustawienie obszaru pracy urz?dzenia)
Wykonaj symulacje z tabliczki (kartki) z symulacjami z tylnej pokrywy
i wprowadź poprzednie ustawienia poszczególnych symulacji

• Potencjometry regulacyjne (VR), których nie ruszamy
Transfer High voltage PCB:
AVR PCB:

VR 101, VR 201 i VR 202
VR 1 i VR 2

Inne

339/338-31

• Grupy kodów C
A

Normalne: kod C jest wyświetlany, maszyna zatrzymuje si?.

B

Partial operation (selektywne wy??czenie): kod C mo?e byae skasowany, maszyna z wy??czonym obszarem pracuje (kasowanie sim 96).

C

Jeśli wykryty po raz drugi po automatycznym skasowaniu przez CPU,
tak samo jak A: jeśli wykryty raz - nie ma dalszej akcji

D

Zdarzenie jest tylko zapisywane (zliczane) w sim 76; nie ma dalszej
akcji.

• Kody C 1 (maszyna)
Grupa Nr

Opis

D

010

Problem z danymi pami?ci backup

A

020

Problem RAM read/write

C

030

Problem komunikacji CPU

A

031

Problem komunikacji skaner-CPU (tylko 40 cpm)

B

032

Problem komunikacji DF

D

033

Problem komunikacji sortera

B

034

Problem komunikacji deck

A

100

Problem ekspozycji

Others

339/338-32

• Kody C 2 (maszyna)
Grupa Nr

Opis

A

210

Problem z silnikiem nap?dowym

B

220

Problem z silnikiem duplex side registration

B

240

Problem z silnikiem nap?dowym desk

B

250

Problem z silnikiem podnoszenia szuflady 1

B

251

Problem z silnikiem podnoszenia szuflady 2

B

252

Problem z silnikiem podnoszenia szuflady 3

B

253

Problem z silnikiem podnoszenia szuflady 4

B

254

Problem z silnikiem podnoszenia szuflady 5

A

260

Problem z silnikiem podawania papieru

A

270

Problem z silnikiem wentylatora sekcji paper conveying

A

310

Problem z silnikiem skanera

A

410

Problem z silnikiem obiektywu

A

420

Problem z silnikiem luster

A

510

Problem z g?ównym ?adowaniem

C

520

Problem z ?adowaniem transfer

A

630

Uszkodzony przewód termistora sekcji utrwalania

A

640

Nienormalnie wysoka temperatura utrwalania

A

650

Nienormalnie niska temperatura utrwalania podczas
kopiowania

A

710

Problem z czujnikiem toneru

A

720

Problem z termistorem b?bna

D

740

Problem z humidity sensor PCB

Others

339/338-33

• Kody C 3 (opcje)

Grupa Nr

Opis

B

810

Problem z silnikiem conveying motor sortera

B

811

Problem z uk?adem silnika conveying motor sortera

B

820

Problem z silnikiem shift motor sortera

B

821

Problem z uk?adem silnika shift motor sortera

B

830

Problem z silnikiem stapler table motor sortera

B

831

Problem z silnikiem bin sliding motor sortera

B

832

Problem z silnikiem press motor sortera

B

833

Problem z silnikiem side registration motor sortera

B

840

Wykryty górny limit pó?ek sortera

B

841

Wykryty dolny limit pó?ek sortera

B

850

Problem z dziurkaczem sortera

B

851

Problem ze zszywaczem sortera

B

852

Problem z silnikiem zszywacza sortera

B

860

Problem z shutter w sorterze

B

861

Problem z hand table w staker

B

862

Problem z hand w staker

B

863

Problem komunikacji sorter-stacker

B

910

Problem z silnikiem podawania orygina?ów w DF

B

930

Problem z silnikiem loop motor w DF

B

950

Problem z silnikiem deck conveying motor

B

951

Problem z silnikiem deck lift motor 1

B

952

Problem z silnikiem deck lift motor 2

B

960

Problem z podnoszeniem (deck lift 1)

B

961

Problem z podnoszeniem (deck lift 2)


Pobierz plik - link do postu