Polish%20Matrix%20Rins360-3.pdf

instalacja czujki pyronix kudos

Dołączam instrukcję do Matrixa .


NBUSJY424/832
Instrukcja instalacji i programowania systemu
również Matrix 832+

wersje od 2.0x

RINS 360 - 1PL

LIPIEC 2002

?

Seria MATRIX

GWARANCJA
Ten produkt jest objęty standardową 2 letnią gwarancją producenta na wady powstałe w procesie
produkcji. Ze względu na stałe doskonalenie jakości, wprowadzanie nowych rozwiązań
technicznych i chęć sprostania wymaganiom klientów, Pyronix zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w stosunku do zawartej tu specyfikacji bez uprzedniego poinformowania o
tym fakcie.
RINS 360-1 wersja 2

2

Lipiec 2002

Seria MATRIX
1
1
2

3
4

5
6
7

8

SPIS TREŚCI
Spis treści ......................................................................................................................................... 3
Wprowadzenie .................................................................................................................................. 6
2.1
Matrix - parametry techniczne ................................................................................................... 6
2.2
Obliczenia zasilania rezerwowego ............................................................................................ 7
2.3
Matrix - podstawowe informacje............................................................................................... 7
Bezpieczeństwo użytkowania ......................................................................................................... 10
3.1
Certyfikaty badań związanych z bezpieczeństwem użytkowania ............................................ 11
Montaż centrali................................................................................................................................ 14
4.1
Przygotowanie centrali do montażu ........................................................................................ 14
4.2
Centrala w plastikowej obudowie ............................................................................................ 14
4.3
Centrala w metalowej obudowie.............................................................................................. 15
Przewody magistrali bus ................................................................................................................. 16
Tryby pracy ..................................................................................................................................... 18
Wskaźniki klawiatury i Czytnika....................................................................................................... 20
7.1
Wskaźniki klawiatury LED ....................................................................................................... 20
7.2
Wskaźniki klawiatury LCD ....................................................................................................... 21
7.3
Wskaźniki czytnika zbliżeniowego........................................................................................... 22
Programowanie systemu................................................................................................................. 23
8.1
Ustawienie adresu klawiatur LED/LCD ................................................................................... 24
8.2
Ustawienie adresu Czytników ................................................................................................. 25
8.2.1
Połączenie MX PROX z komputerem PC........................................................................ 25
8.3
Ustawienia fabryczne centrali Matrix....................................................................................... 26
8.3.1
Kod instalatora ................................................................................................................ 26
8.3.2
Opcje Systemu................................................................................................................ 26
8.3.3
Linie ................................................................................................................................ 26
8.3.4
Użytkownicy .................................................................................................................... 27
8.3.5
Elementy sterujące.......................................................................................................... 27
8.3.6
Uszkodzenia.................................................................................................................... 28
8.3.7
Opcje Partycji .................................................................................................................. 28
8.3.8
Opcje uzbrajania ............................................................................................................. 28
8.3.9
Liczniki ............................................................................................................................ 28
8.3.10
Wyjścia............................................................................................................................ 29
8.3.11
Komunikator .................................................................................................................... 29
8.3.12
Formaty ........................................................................................................................... 30
8.3.13
Opcje wysyłania .............................................................................................................. 30
8.3.14
Opcje DD243................................................................................................................... 30
8.3.14
Czas potwierdzenia ......................................................................................................... 30
8.3.15
Mapa linii ......................................................................................................................... 31
8.4
Wejście / wyjście z tryb programowania instalatorskiego........................................................ 32
8.4.1
Wejście w tryb programowania instalatorskiego.............................................................. 32
8.4.2
Wyjście z trybu programowania instalatorskiego............................................................. 32
8.4.3
Zmiana kodu instalatora. ................................................................................................. 32
8.5
Opcje systemu ........................................................................................................................ 33
8.5.1
Opcje Systemu 1............................................................................................................. 35
8.5.2
Opcje Systemu 2............................................................................................................. 35
8.6
Typy linii, tryby włączania, opcje i przypisanie linii do partycji ................................................. 36
8.6.1
Konfiguracja linii dozorowych. ......................................................................................... 39
8.6.2
Typ linii dozorowej i opcje dla różnych trybów włączenia i przydział do partycji.............. 40
8.6.3
Programowanie nazw linii wyświetlanych na klawiaturze LCD........................................ 42
8.7
Kody użytkowników, opcje i przypisanie do partycji ................................................................ 43
8.7.1
Programowanie kodów użytkowników............................................................................. 46
8.7.2
Przypisanie kodu użytkownika do partycji. ...................................................................... 46
8.7.3
Opcje kodu użytkownika.................................................................................................. 46
8.7.4
Krotność użycia kodu użytkownika (kod czasowy).......................................................... 46
8.8
Przypisanie klawiatur i czytników do partycji ........................................................................... 47
8.8.1
Programowanie klawiatury LED ...................................................................................... 48
8.8.1.1 Przypisanie klawiatury LED do partycji............................................................................ 48
8.8.1.2 Klawiatura LED ukrywa informacje o stanie systemu. ..................................................... 48
8.8.2
Programowanie klawiatury LCD ...................................................................................... 49
8.8.2.1 Przypisanie klawiatury LCD do partycji. .......................................................................... 49
8.8.2.2 Klawiatura LCD ukrywa informacje o stanie systemu...................................................... 49
8.8.2.3 Programowanie napisów wyświetlanych na klawiaturze LCD ......................................... 49
8.8.2.4 Przypisanie napisu który ma być wyświetlany na LCD przy wyłączonej partycji. ............ 51
8.8.2.5 Przypisanie napisu który ma być wyświetlany na LCD przy włączonej partycji. .............. 51
8.8.2.6 Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD........................................................................... 51
8.8.3
Programowanie czytnika ................................................................................................. 51
8.8.3.1 Przypisanie czytnika do partycji. ..................................................................................... 51

RINS 360-1 wersja 2

3

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.8.3.2 Ukrywa informacje o stanie systemu. .............................................................................. 52
8.8.4
Zmiana języka klawiatury LCD ........................................................................................ 52
8.9
Przypisanie usterek i sabotaży systemowych do partycji ........................................................ 53
8.9.1
Sygnalizacja usterek systemowych w partycji. ................................................................ 53
8.9.2
Sygnalizacja sabotażu syreny i globalnego w partycji. .................................................... 54
8.10 Opcje partycji .......................................................................................................................... 54
8.10.1
Opcje partycji 1. .............................................................................................................. 56
8.10.2
Opcje partycji 2. .............................................................................................................. 57
8.11 Tryby włączania w dozór partycji............................................................................................. 57
8.11.1
Opcje włączenia dla trybu A ............................................................................................ 59
8.11.2
Opcje włączenia dla trybu B ............................................................................................ 60
8.11.3
Opcje włączenia dla trybu C............................................................................................ 60
8.11.4
Opcje włączenia dla trybu D............................................................................................ 60
8.11.5
Przypisanie dla trybu opcji Home lub Away..................................................................... 60
8.11.6
Zależności partycji........................................................................................................... 61
8.11.7
Tryb włączania partycji z linii typu klucz (stacyjka). ......................................................... 61
8.11.8
Liczba uzbrojeń po alarmie. ............................................................................................ 61
8.12 Czasy systemowe i partycji ..................................................................................................... 62
8.12.1
Czas działania sygnalizatorów dźwiękowych .................................................................. 63
8.12.2
Czas opóźnienia działania sygnalizatorów dźwiękowych. ............................................... 63
8.12.3
Czas opóźnienia na wejście. ........................................................................................... 63
8.12.4
Czas opóźnienia na wyjście. ........................................................................................... 63
8.12.5
Opóźnienie przy końcu wyjścia. ...................................................................................... 64
8.12.6
Auto Uzbrojenie o godzinie każdego dnia. ...................................................................... 64
8.12.7
Czas braku ruchu przed auto uzbrojeniem...................................................................... 64
8.12.8
Opóźnienie wysłania raportu braku zasilania A.C. .......................................................... 64
8.12.9
Opóźnienie sygnalizacji usterki braku linii telefonicznej. ................................................. 64
8.12.10
Sekund w ostatniej minucie doby. ............................................................................... 64
8.13 Wyjścia programowalne PGM ................................................................................................. 64
8.13.1
Programowanie typu, napięcia przy aktywacji PGM i partycji.......................................... 67
8.13.2
Linia do śledzenia w partycji............................................................................................ 67
9
Programowanie komunikatora centrali ............................................................................................ 68
9.1
Komunikator cyfrowy............................................................................................................... 68
9.1.1
Programowanie kodu abonenta dla partycji. ................................................................... 70
9.1.2
Programowanie kodu downloadingu. .............................................................................. 70
9.1.3
Opcje linii telefonicznej i komunikatora............................................................................ 70
9.1.4
Czas raportu testu. .......................................................................................................... 71
9.1.5
Przerwa w wysyłaniu testu. ............................................................................................. 71
9.1.6
Pierwszy telefon stacji monitorowania............................................................................. 71
9.1.7
Drugi telefon stacji monitorowania. ................................................................................. 71
9.1.8
Trzeci telefon do monitorowania. .................................................................................... 71
9.1.9
Opcje wysyłania raportu testu. ........................................................................................ 71
9.1.10
Algorytm Anty Kodu ........................................................................................................ 71
9.2
Formaty komunikacji ............................................................................................................... 72
9.2.1
Programowanie numeru telefonicznego i formatu komunikacji. ...................................... 75
9.2.2
Kanały dialera do śledzenia przy BSIA Fast Format ....................................................... 75
9.3
Opcje wysyłania raportów ....................................................................................................... 75
9.3.1
Opcje wysyłania raportów przy wyłączonej partycji. ........................................................ 77
9.3.2
Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie A. ......................................... 77
9.3.3
Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie B. ......................................... 78
9.3.4
Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie C.......................................... 78
9.3.5
Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie D.......................................... 79
9.3.6
Opcje wysyłania powrotów przy włączonej partycji. ........................................................ 79
9.3.7
Przypisanie telefonów do grup zdarzeń z partycji. .......................................................... 79
9.3.8
Komunikaty z Audio Alert - modułu MX Voice. ............................................................... 80
10
Odczytywanie zdarzeń z bufora pamięci centrali ........................................................................ 80
10.1 Odczytywanie zdarzeń ............................................................................................................ 80
10.1.1
Przeglądanie zdarzeń...................................................................................................... 82
10.1.2
Reset bufora zdarzeń centrali. ........................................................................................ 82
10.2 Uszkodzenia systemowe i obsługa ......................................................................................... 82
10.2.1
Reset kodem instalatora i zworą ..................................................................................... 87
10.2.2
Test dowolnego wyjścia programowalnego..................................................................... 87
10.2.3
Walk test . ....................................................................................................................... 88
10.2.4
Automatycznie odszukaj urządzenia na bus ................................................................... 88
10.2.5
Downloading bezpośrednio z PC. ................................................................................... 88
11
Instalacja systemu zgodnie z dyrektywą DD243 ......................................................................... 88
11.1 Mapa linii ................................................................................................................................. 88
11.2 Sposoby włączania/wyłączania systemu................................................................................. 88
11.3 Wyłączenie w warunkach wystąpienia alarmu ........................................................................ 89
11.4 Automatyczne izolowanie linii.................................................................................................. 89
RINS 360-1 wersja 2

4

Lipiec 2002

Seria MATRIX
11.5
11.7
11.8
11.9

Opcje ustawień systemu zgodnie z DD243 ............................................................................. 89
Opcje systemu zgodne z DD243............................................................................................. 91
Mapa linii dozorowych dla potrzeb DD243 .............................................................................. 91
Czas potwierdzenia w partycji dla potrzeb DD243 .................................................................. 92
12
Oprogramowanie MX-UDL do downloadingu central Matrix ....................................................... 92
12.1 Wyszukiwanie abonenta ......................................................................................................... 92
11.2 Dane o abonencie ................................................................................................................... 93
12.3 Dane o centrali. Połączenie z centralą .................................................................................... 96
12.3.1
Połącz z centralą ............................................................................................................. 98
12.3.2
Omiń automatyczną sekretarkę przy połączeniu z centralą ............................................ 98
12.3.3
Wysyłanie danych do centrali.......................................................................................... 98
12.3.4
Odczytywanie danych z centrali ...................................................................................... 98
12.3.5
Weryfikacja danych z centrali.......................................................................................... 99
12.4
Ustawienia modemu............................................................................................................... 99
12.4.1
COM-y............................................................................................................................. 99
12.4.2
Wybieranie .................................................................................................................... 100
12.4.3
Oddzwanianie ............................................................................................................... 101
12.4.4
Klawiatura ..................................................................................................................... 101
12.4.5
Sieć ............................................................................................................................... 102
12.4.6
Inne ............................................................................................................................... 102
12.4.7
Czcionki......................................................................................................................... 103
12.5 Plik językowy......................................................................................................................... 103
12.5.1
Wybierz język ................................................................................................................ 104
12.5.2
Dodaj język.................................................................................................................... 104
12.5.3
Edycja języka ................................................................................................................ 104
13
Schematy połączeń ................................................................................................................... 106
13.1.1
Widok płyty centrali Matrix 832+.................................................................................... 106
13.1.2
Widok płyty centrali Matrix 832...................................................................................... 107
13.1.3
Widok płyty centrali Matrix 424...................................................................................... 108
13.1.4
Moduł komunikatów głosowych MX-Voice .................................................................... 109
13.1.5
Programowanie modułu komunikatów głosowych MX-Voice ........................................ 109
13.1.6
Połączenie modułu komunikatów głosowych MX-Voice z centralą Matrix..................... 110
13.2 Moduł rozszerzenia linii dozorowych..................................................................................... 111
13.2.1
Moduł rozszerzenia linii do montażu na płycie .............................................................. 111
13.2.2
Moduł rozszerzenia linii do montażu magistrali bus ...................................................... 112
13.3 Moduł wyjść programowalnych ............................................................................................. 113
13.3.1
Moduł wyjść przekaźnikowych do montażu na bus ....................................................... 113
13.3.2
Moduł wyjść tranzystorowych do montażu na bus. ....................................................... 114
13.4 Połączenia klawiatur ............................................................................................................. 115
13.4.1
Połączenie pojedynczej klawiatury z centralą. .............................................................. 115
13.4.2
Połączenie wielu klawiatur z centralą ............................................................................ 115
13.4.3
Inny sposób połączenia wielu klawiatur z centralą ........................................................ 116
13.4.4
Połączenie klawiatury i czytników zbliżeniowych z centralą .......................................... 116
13.5 Połączenie linii telefonicznej ................................................................................................. 117
13.6 Połączenie linii dozorowych .................................................................................................. 117
13.6.1
Dublowanie linii dozorowych (układ EOL) ..................................................................... 117
13.6.2
Linie dozorowe DEOL ................................................................................................... 118
13.6.3
Linie dozorowe NC........................................................................................................ 118
13.7 Przykłady połączenia urządzeń z wyjściami programowalnymi............................................. 119
13.7.1
Połączenie sygnalizatora z własnym podtrzymaniem zasilania z centralą Matrix 832 .. 119
13.7.2
Połączenie sygnalizatora Decibell z centralą Matrix 832............................................... 119
13.7.3
Połączenie sygnalizatora z własnym podtrzymaniem zasilania z centralą Matrix 832+ 120
13.7.4
Połączenie sygnalizatora wewnętrznego Twin Alert centralą ........................................ 121
13.7.5
Połączenie dialera z komunikatami słownymi Vocaliser do centrali Matrix.................... 121
13.7.6
Połączenie dwuprzewodowych czujek dymu................................................................ 122
13.7.7
Połączenie czteroprzewodowych czujek dymu ............................................................. 122
13.7.8
Połączenie diody LED, sygnalizatora i sygnalizatora wewnętrznego do centrali Matrix 123
13.8 Przykład praktycznej realizacji podziału obiektu na partycje ................................................. 124
13.8.1
Przykład 1 ..................................................................................................................... 124
13.8.2
Przykład 2 ..................................................................................................................... 124
14
Lista adresów programowania Matrix 424/832.......................................................................... 125
15
Tablica znaków dostępnych w klawiaturze LCD........................................................................ 127

RINS 360-1 wersja 2

5

Lipiec 2002

Seria MATRIX
2

WPROWADZENIE

2.1

Matrix - parametry techniczne
Linie dozorowe

Prąd obwodu linii dozorowej
Rezystancja dla zmiany stanu linii

Max 0,54 mA (nie występują linie sabotażowe BT i GT w
Matrix 424)
Min. 6,9 K Ohm

Czas reakcji linii

0,35 s

Ochrona linii przed przepięciami

18 V warystory (w Matrix 424 opcjonalnie)
Wyjścia PGM

PGMy na płycie

1.
2.
3.
4.

PGM1 - przekaźnik 1A (Matrix 424 - 500 mA)
PGM2 - przekaźnik 1A (Matrix 424 - 250 mA)
PGM3 - 250mA
PGM4 - 10mA

PGMy rozszerzenia tranzystorowego

1.

Napięcie zasilania: znamionowe 12V (tolerancja 915V)
Pobór prądu: 225mA przy 13.8V
Obwód sabotażowy: dwa dodatkowe zaciski na
płytce

2.
3.
PGMy rozszerzenia przekaźnikowego

Zestyki przekaźnika
1. Max. napięcie: 125V AC, 60V DC
2. Max. pobór prądu: 1A

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN60950 napięcie występujące na stykach przekaźnika nie może być
większe niż napięcie SELV czyli 60V DC i 30V AC.
Jeżeli przełączane urządzenia pracują na wyższym napięciu konieczne jest zastosowanie drugiego przekaźnika
połączonego kaskadowo z przekaźnikiem na płycie centrali
Parametry mechaniczne płytek rozszerzeń

Stabilizowane na poziomie
Niezależnie od stanu

Wymiar: 112 x 55 x 15mm
Pobór prądu: 45mA

Pomocnicze wyjście zasilania
13,8V DC
Pobór prądu płyty (bez klawiatur)
100mA
Dialer

Monitorowanie linii telefonicznej:

Wraz ze wskazywaniem aktualnego stanu.

Złącze telefoniczne

Umożliwiające
telefonicznego

Rodzaj linii telefoniczne

Łącze analogowe

Ochrona przeciw przepięciowa:

Doskonałe zabezpieczenia przed wyładowaniami
atmosferycznymi chroniące dialer (6,75 kV/125 A).

połaczenie

dodatkowego

aparatu

Zasilanie systemu
Zasilanie centrali

1.
2.

Napięcie zasilania - 17V AC
Bezpiecznik szybki - 2 A

Pomocnicze wyjście zasilania

1.
2.

13,8V DC
Wydajność całkowita zasilacza centrali - 1,2 A
(2,2 A w Matrix 832+)
Max prąd zasilania innych urządzeń (bez prądu
ładowania akumulatora) - 0,8 A (1,2 A w Matrix
832+).

3.

Bezpieczniki (o działaniu szybkim)

RINS 360-1 wersja 2

1.
2.

6

Sygnalizatora 1 A (nie występuje w Matrix 424)
Pomocniczego wyjścia zasilania AUX - 1A

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Akumulator
Typ

Kwasowo ołowiowy - żelowy lub inny

Napięcie początkowe ładowania

Min 6V

Pojemność

2,8Ah - 7,2Ah (w Matrix 832+ 17Ah)

Zabezpieczenia

Zwarciowe i od odwrotnej polaryzacji
Parametry środowiskowe

Temperatura pracy

00 do +400 C (+320 do +1040 F).

Temperatura magazynowania

-200 do +60 0 C (-40 do +1720 F).

2.2

Obliczenia zasilania rezerwowego

W wielu zastosowaniach wystarczy, jeżeli przyjmie się zgodnie z PN-EN50131-1 czas zasilania
rezerwowego systemu Matrix na poziomie 12 godzin. Można również w tym czasie uwzględnić
wystąpienie jednego alarmu trwającego 20 minut. Minimalna pojemność akumulatora pełniącego funkcję
zasilania rezerwowego jest więc określana w następujący sposób:
Czas pracy systemu w stanie alarmu 20 min (0,333 h)
Prąd pobierany przez centralę z dwiema klawiaturami
:
0,130A
8 czujek PIR po 15mA
:
0,120A
Dźwiękowy sygnalizator zewnętrzny w alarmie
:
0,350A
Optyczny sygnalizator zewnętrzny
:
0,150A
Dźwiękowy sygnalizator zewnętrzny - ładowanie akumulatora sygnalizatora:
0,050A
Wymagana pojemność dla stanu alarmu
= 0,800A x 0,333h = 0,266Ah
Czas pracy systemu w stanie normalnym 11h 40min (11,67 h)
Prąd pobierany przez centralę z dwiema klawiaturami
:
0,130A
8 czujek PIR po 15mA
:
0,120A
Optyczny sygnalizator zewnętrzny
:
0,150A
Dźwiękowy sygnalizator zewnętrzny - ładowanie akumulatora sygnalizatora:
0,050A
Wymagana pojemność dla stanu normalnego
=
0,450A x 11,67h = 5,25Ah
Należy zastosować akumulator o minimalnej pojemności
2.3

=

0,266 + 5,25 = 5,516Ah

Matrix - podstawowe informacje
LINIE DOZOROWE

Linie dozorowe na płycie centrali:

8 linii parametrycznych (DEOL), rozbudowa do 16 linii EOL
(Matrix 424 - odpowiednio 4 i 8 linii)

Moduł rozszerzenia linii dozorowych:

Dołączany do płyty - daje kolejne 8 linii dozorowych (DEOL) lub
16 EOL
Dołączany do magistrali bus - daje kolejne 8 linii dozorowych
(DEOL) lub 16 EOL

Maksymalna liczba linii dozorowych:

32 w konfiguracji z podwajaniem linii dozorowych - linie EOL.
(Matrix 424 - 24 linie)

Typy linii dozorowych:

Wejście / Wyjście, Natychmiastowa, Izolowana, Warunkowa
Śledząca, Pożarowa, Napadowa, 24-godz, Klucz stały, Klucz
chwilowy, Sabotażowa, Medyczna.

Parametr linii dozorowej:

NC, DEOL, EOL w opcji z podwajaniem linii

Opcje linii dozorowych:

Gong, testowa, z antymaskingiem, (w Matrix 832+ także linie
NO i inteligentne)

Dodatkowe linie sabotażowe:

Na płycie znajdują się zaciski 2 dodatkowych linii
sabotażowych, które umożliwiają stworzenie obwodu
sabotażowego np. dla sygnalizatorów oraz klawiatur i czujek.
(nie występują w Matrix 424)

RINS 360-1 wersja 2

7

Lipiec 2002

Seria MATRIX
WYJŚCIA PROGRAMOWALNE PGM
Obciążenia wyjść programowalnych:

PGM1 - typu otwarty kolektor (przekaźnik w 832) 500mA
PGM2 - typu otwarty kolektor (przekaźnik w 832) 250mA
PGM3 - typu otwarty kolektor 250mA
PGM4 - typu otwarty kolektor 10mA

Opcje pracy wyjść:

zwarcie do masy lub do 12V

Moduł rozszerzenia wyjść PGM:

8 wyjść typu otwarty kolektor lub 8 wyjść przekaźnikowych

Typy wyjść:

1) Zdalne włączenie LED czujek (E-). 2) Pamięć alarmu czujek
(C+). 3) Programowalne wyjście 5-sekundowe (aktywowane
przez użytkownika). 4) Stan uzbrojenie / rozbrojenie. 5)
Śledzenie linii dozorowej. 6) Uszkodzenie linii telefonicznej. 7)
Poprawna komunikacja. 8) Reset czujek wibracyjnych, 8)
Zasilanie czujek dymu 2-przewodowych. 9) Lampa
stroboskopowa. 10) Alarm pożarowy. 11) Alarm napadowy lub
przymusu. 12) Sabotaż. 13) Wszystkie alarmy - sygnalizator.
14) Sygnalizator Twin Alert. 15) Alarm z dwóch linii
dozorowych.

KLAWIATURY I CZYTNIKI
Klawiatury:

Do systemu może być dodanych 6 urządzeń adresowalnych
typu klawiatury LED/LCD (max 4 klawiatury) oraz czytniki
zbliżeniowe (max 4 czytniki). Na klawiaturach są przyciski
alarmu pożarowego, napadowego i wezwania pomocy
medycznej. Klawiatury są deklarowane jako podsystemowe lub
globalne. W komplecie Matrix jest dostarczana jedna
klawiatura LED lub LCD.

Moduł zbliżeniowy:

Czytniki są deklarowane jako podsystemowe lub globalne.
MX czytnik zbliżeniowy
MX karta zbliżeniowa lub brelok

PARTYCJE
Podział na partycje:

4 podsystemy z indywidualnymi klawiaturami, kodami
użytkowników, czytnikami zbliżeniowymi, PGM, czasami.

Tryby włączania systemu:

4 dla każdej partycji (tryb A,B,C,D).

Tryb HOME/AWAY:

Definiowany dla trybu włączenia i podsystemu.

Autozałączanie:

Programowany czas braku aktywności.
Programowana godzina załączania każdego dnia.

Opcje włączania:

Uzbrojenie po zamknięciu linii wejście/wyjście, uzbrojenie po
czasie opóźnienia wyjściowego, ciche uzbrojenie.

Programowane czasy:

Opóźnienie wejściowe / wyjściowe. Opóźnienie zadziałania
sygnalizatora. Opóźnienie sygnalizacji braku AC. Opóźnienie
sygnalizacji braku linii tel. Czas braku aktywności 10-990min.
Czas autouzbrojenia. Opóźnienie po zamknięciu drzwi. Korekta
czasu systemowego.

Rzeczywisty czas systemowy:

Synchronizowany siecią lub z kwarcu.

Dostępne kody:

W sumie 32 kody 4,5,6 cyfrowych (jednocześnie występują
kody o różnej długości). Kod instalatora, kod głównego
użytkownika podsystemu, kod zwykłych użytkowników, kod
działania pod przymusem, kod tylko do włączania (również jako
kod wartownika), kod tylko do wyłączania (również jako kod
wartownika), kod z uprawnieniami do izolowania linii
dozorowych, kod o działaniu czasowym.
OPCJE PROGRAMOWANIA

Downloading:

Wszystkie funkcje instalatorskie mogą być wykonane za
pomocą PC zdalnie po linii telefonicznej lub bezpośrednio z
RS232 na płycie centrali.

Cykle załączeń po alarmach (resetu stanu alarmu):

Programowalne do 1 do 9 lub bez ograniczeń.

Potwierdzenie sygnału Kiss off:

Krótki dźwięk z klawiatury po komunikacji bez błędów.

RINS 360-1 wersja 2

8

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Ostrzeżenie o uszkodzeniu akumulatora:

Może być programowo wyłączone.

Ostrzeżenie o uszkodzeniu zasilania AC:

Może być programowo wyłączone.

Alarm przy uszkodzeniu linii telefonicznej:

Może być programowo wyłączone.

Pokazywanie linii w alarmie, gdy system jest uzbrojony:

Może być programowo wyłączone.

Pokazywanie naruszonej linii, gdy system jest rozbrojony:

Może być programowo wyłączone.

Czas działania sygnalizatora:

Sekundy/minuty.

Izolowanie linii dozorowych przy ponownym uzbrojeniu:

Może być programowo wyłączone.

PAMIĘTANE ZDARZENIA I RAPORTOWANIE DO STACJI MONITORUJĄCEJ ALARMY
Telefony do zaprogramowania:

9 numerów (stacja monitorowania,
oprogramowanie monitorujące).

pager,

komórka,

Formaty komunikacji:

Obsługuje format Contact ID, BSIA Fast format, pagerowy i
umożliwiający odbieranie raportów na zwykłym komputerze
(bez odbiornika telefonicznego) w opcji z modemem US
Robotics 56k Message Modem (typ 5668).

Raportowanie grupowe:

Przy otwartym systemie, przy zamkniętym systemie oddzielnie
dla trybów A,B,C,D, powroty, alarmy, napady, pożar, obsługa,
otwarcia/zamknięcia.

Monitorowanie linii telefonicznej:

Wraz z wskazywaniem aktualnego stanu.

Ochrona przeciw przepięciowa:

Doskonałe
zabezpieczenia
przed
wyładowaniami
atmosferycznymi chroniące dialer (6,75 kV/125 A).

INNE
Oprogramowanie:

Program do programowania
monitorowania centrali.

centrali

i

program

Pamięć 300 zdarzeń:

Zdarzenia są zapisywane z datą i godziną.

Zasilacz

1,2A z buforowym zasilaniem akumulatora o pojemności 7Ah
(W Matrix 832+ odpowiednio 2,2A i 17 Ah).

RINS 360-1 wersja 2

9

Lipiec 2002

do

Seria MATRIX
3

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA
1.

Połączenie urządzeń elektrycznych do sieci zasilającej prądu przemiennego powinno odbywać się
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez osoby posiadające stosowne
uprawnienia.

2.

Centrala alarmowa musi być uziemiona z wykorzystaniem uziemienia ochronnego

3.

Niebezpieczeństwo ! Zawsze odłączaj sieć zasilającą przed prowadzeniem konserwacji
wewnątrz obudowy centrali alarmowej.

4.

Urządzenie powinno być tak zainstalowane aby nie było dostępu dla osób postronnych do
przewodów będących pod niebezpiecznym napięciem.

5.

Zawsze instaluj centralę w płaszczyźnie pionowej. Zapewni to właściwy przepływ powietrza i dobre
warunki chłodzenia elementów centrali.

6.

Po wprowadzeniu przewodów do obudowy, staraj się je pogrupować i powiązać tak aby wszystkie
zostały odpowiednio połączone do centrali. Pominięty przewód może być przyczyną zwarcia i
uszkodzenia systemu.

Bezpieczniki - Zawsze wymieniaj bezpieczniki na takie same. Zapobiegnie to zagrożeniu pożarem lub
porażeniu prądem elektrycznym.
Akumulator 12V (Zobacz poprzedni rozdział - Parametry techniczne)
Norma bezpieczeństwa użytkowania - Zgodnie z EN60950 i IEC950.
Norma telekomunikacyjna - Spełnione wymagania dla urządzeń pracujących w publicznej,
komutowanej sieci telekomunikacyjnej.
Oznaczenia

Uziemienie ochronne: Utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa
przeciwporażeniowego wymaga zastosowania uziemienia ochronnego.
Uziemienie funkcjonalne: Umożliwia normalną pracę urządzenia.
Podwójna izolacja: Urządzenie elektryczne z podwójną izolacją elektryczną nie
wymaga stosowania uziemienia ochronnego.

CAUTION

Gorąca powierzchnia: powierzchnie, które mogą spowodować oparzenia.

HOT SURFACES

RINS 360-1 wersja 2

10

Lipiec 2002

Seria MATRIX
3.1

Certyfikaty badań związanych z bezpieczeństwem użytkowania

RINS 360-1 wersja 2

11

Lipiec 2002

Seria MATRIX

RINS 360-1 wersja 2

12

Lipiec 2002

Seria MATRIX

RINS 360-1 wersja 2

13

Lipiec 2002

Seria MATRIX
4

MONTAŻ CENTRALI

4.1

Przygotowanie centrali do montażu

Następujące kroki ilustrują podstawowe czynności związane z montażem płyty centrali.
(Zobacz też w rozdziale 13 - schematy połączeń)
Krok 1
Zdejmij pokrywę obudowy i sprawdź czy są wszystkie elementy konieczne do montażu.
Krok 2
Wybierz miejsce instalacji centrali Matrix. Działaj z należytą starannością przy wyborze miejsca
instalacji. Im miejsce to jest trudniej dostępne tym trudniej będzie intruzowi zneutralizować system
alarmowy.
Krok 3
Przymocuj obudowę do stabilnego podłoża za pomocą dostarczonych wkrętów.
Zaznacz miejsca pod kołki wkrętów na ścianie, wywierć otwory na kołki, przykręć obudowę wkrętami.
4.2

Centrala w plastikowej obudowie

Otwór
montażowy

Przepust
kablowy

Przepust
kablowy

Wyłącznik
sabotażowy

(17V)

Otwór
montażowy

Półka na
akumulator

Krok 4
Zanim całkowicie dokręcisz wkręty, przeprowadź wszystkie kable i przewody do wnętrza obudowy przez
odpowiednie otwory jak na rysunku

Połączenie akumulatora

= + akumulatora do BAT+
= - akumulatora do BAT-

(czerwony przewód)
(czarny przewód)

Zasilanie sieciowe

= przez transformator 230/17 V, pamiętaj o połączeniu uziemienia.

Krok 5
Korzystając ze schematów przedstawionych w rozdziale 13 połącz potrzebne w systemie urządzenia.
Załóż pokrywę obudowy, sprawdź czy wyłącznik sabotażowy obudowy działa poprawnie i czy nie
powoduje alarmu przy małych odkształceniach obudowy.

RINS 360-1 wersja 2

14

Lipiec 2002

Seria MATRIX
PCB
Otwór
montażowy

R1

R2

17V
+BAT-

Przepust
kablowy

+BELL- BT GT LNF NC1 C1

No1/ NC2
PGM1

C2 N02

PGM3 PGM4

K+

KDK-

Z1

Z2 COM
Z3

Z4COM
+AUX-

Z5

COM
Z6 Z7

RS-232

COM
Z8

RINGTIP R-1

R-2

Przepust
kablowy

Wyłącznik
sabotażowy

(17V)

Otwór
montażowy

Półka na
akumulator

8
8

((

))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

4.3

B

C

D

Centrala w metalowej obudowie
Otwory montażowe

R1

R2

17V
+BAT-

Moduł
MX-Voice
+BELL - BT GT LNF NC1 C1

No1/ NC2
PGM1

C2 N02

PGM3 PGM4

K+

KDK

Z1

Z2 Z3COM

Z4

COM
+AUX-

Z5

Z6

Z7
COM

Z8

COM

RS-232

RING
TIP R
-1

R-2

R1
R2

P LA Y / R EC ORD

ME SS A GE N UMBE R
1-8

Transformator

+BAT
-

Przepust
kablowy

Akumulatory

RINS 360-1 wersja 2

15

Lipiec 2002

Seria MATRIX
5

PRZEWODY MAGISTRALI BUS

Przy łączeniu elementów systemu znajdujących się w większej odległości od centrali, należy uwzględnić
poniższe zasady, które umożliwią poprawne i pewne funkcjonowanie systemu w różnych warunkach
(np. przy ładowaniu rozładowanego akumulatora). Maksymalna ilość urządzeń instalowanych na
magistrali zawsze wynosi sześć i nie powinna być przekraczana. Są również i inne ograniczenia dla
przewodów połączeniowych. Ważne jest aby nie przekraczać wartości maksymalnego prądu
występującego w obwodzie zasilającym poszczególne urządzenia. Ograniczy się w ten sposób spadki
napięć na tych przewodach. Ograniczenie to zależy także od parametrów zastosowanych przewodów,
ich przekroju i długości.
Poniższa tablica przedstawia właściwą konfigurację urządzeń na bus w różnych systemach.
UWAGA: Długość połączenia do danego urządzenia jest wartością krytyczną i ona decyduje o
poprawności konfiguracji a nie całkowita długość magistrali bus.
Tablica 5.1 Wartość "KEN" (ekwiwalent ilości klawiatur) dla różnych urządzeń

Urządzenie

Opis i konfiguracja

MX-LCD
MX-LED
MX-RIX16

MX-ROX8T

Klawiatura Matrix LCD
3
Klawiatura Matrix LED
1
Moduł rozszerzenia 8/16 linii dozorowych do montażu na 1
magistrali bus systemu
Czytnik kart zbliżeniowych
2
Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM przekaźnikowych do 4
montażu na magistrali bus *1*2
Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM tranzystorowych do 1
montażu na magistrali bus (max. prąd z wyjść & lt; 30mA)

MX-ROX8T

Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM tranzystorowych do 2
montażu na magistrali bus (max. prąd z wyjść & lt; 90mA)

MX-ROX8T

Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM tranzystorowych do 3
montażu na magistrali bus (max. prąd z wyjść & lt; 150mA)

MX-ROX8T

Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM tranzystorowych do 4
montażu na magistrali bus (max. prąd z wyjść & lt; 210mA)

MX-ROX8T

Moduł rozszerzenia 8 wyjść PGM tranzystorowych do 1+prąd(A) - 0,03
montażu na magistrali bus (max. prąd z wyjść & gt; 210mA)
0,06

MX_PROX
MX-ROX8R

KEN

*1 Powyższa wartość KEN dla wyjść przekaźnikowych została określona przy założeniu, że urządzenia
sterowane stykami przekaźników są zasilane z innego zasilacza (PSU) niż zasilacz centrali alarmowej.
*2 Zawsze pamiętaj, że maksymalny prąd pobierany z zasilacza centrali przez urządzenia zewnętrzne
wynosi 0,8 A. Jeżeli system pobiera większy prąd konieczne jest zastosowanie dodatkowego zasilacza.
Jeżeli dodano zasilacz w celu zasilania modułu rozszerzenia wyjść PGM jego 0V powinno być
połączone z modułem rozszerzenia.
Tablica 5.2 Wartość 'KEN' jaka może występować dla danej długości połączenia kablowego.
Długość w m
100
75
50
25

Wartość KEN przy wspólnej
masie sygnału i zasilania
3
4
6
13

Wartość KEN dla standardowego połączenia
0 V - oddzielnie dla sygnału i zasilania
4
6
9
18

Przykład:
W systemie Matrix należy zasilić:
6 czujek PIR po 15mA każda.
Sygnalizator (max. prąd 400mA) połączony z PGM1.
2 klawiatury Matrix LED (jedna w odległości 50 m a druga 100 m).
RINS 360-1 wersja 2

16

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Moduł wyjść tranzystorowych (30mA) z 3 LEDami (10mA każda) i 3 brzęczyki (12mA każdy) sterowane
przez te wyjścia (towarzyszące klawiaturze odległej o 100 m).
Całkowity prąd pobierany z centrali wynosi
6 X 0.015 + 1 X 0.4 + 2 X 0.06 + 1 X 0.03 + 3 X 0.01 + 3 X 0.012 = 0.706A
Ponieważ maksymalny prąd, jaki można pobrać z centrali wynosi 0,8 A nie ma potrzeby zastosowania
dodatkowego zasilacza.
Zanim zastanie zaprojektowany właściwy układ połączeń z poszczególnymi elementami musi być
zdefiniowana wartość KEN dla wszystkich urządzeń na magistrali. Z tablicy 5.1 można odczytać, że
klawiatury mają po 1 KEN a moduł wyjść tranzystorowych, z zaproponowanymi obciążeniami
tranzystorów, w sumie 66 mA (3x10 mA + 3x12 mA) to 2 KEN.
Układ 1
Na rysunku poniżej przedstawiono najprostsze rozwiązanie okablowania układu elementów z przykładu
powyżej. Zastosowano magistralę 3 przewodową (wspólna masa) o długości 100 m, na której
umieszczono po kolei poszczególne urządzenia.

50m.

100m.

AUX+
KD
AUXKlawiatura 1
(1 KEN)

Klawiatura 2
(1 KEN)

Moduł
wyjść
(2 KEN)

Układ błędny

Jak można odczytać z tablicy 2, w takim układzie dla odległości 100 m maksymalna wartość KEN
wynosi 3, gdzie w przykładzie określono KEN jako 4. Jest więc to rozwiązanie błędne i nie może być
zrealizowane w praktyce.
Poniżej przedstawiono dwa inne układy, które spełniają wymagania poprawnego okablowania Matrix
Układ 2
Zmieniono układ z poprzedniego rysunku i zastąpiono magistralę 3 przewodową magistralą 4
przewodową. Zgodnie z tablicą 2 w takim układzie mogą występować urządzenia, których KEN nie
przekracza wartości 4.

50m.

100m.

AUX+
KD
AUXKlawiatura 1
(1 KEN)

Klawiatura 2
(1 KEN)

Moduł
wyjść
(2 KEN)

Układ poprawny

RINS 360-1 wersja 2

17

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Układ 3
Jest to również poprawna konfiguracja ponieważ na magistrali 100 m znajdują się urządzenia o wartości
3 KEN tak, jak to zaleca tablica 2. Wprowadzono dodatkową magistralę 50 m dla drugiej klawiatury . Ta
magistrala jest również poprawnie skonfigurowana.

50m.

100m.

AUX+
KD
AUXKlawiatura 2
(1 KEN)

Układ poprawny

6

Moduł
wyjść
(2 KEN)

Klawiatura 1
(1 KEN)

TRYBY PRACY

Poniższe tryby pracy towarzyszą różnym stanom pracy systemu Matrix.
WYŁĄCZENIE
W tym stanie system jest wyłączony z dozoru. Alarm jest generowany jedynie w przypadku naruszenia
linii typu: pożarowa, napadowa, medyczna, sabotażowa, 24 godzinna.
WŁĄCZENIE W DOZÓR
W tym stanie system czuwa i naruszenie każdej z linii dozorowych generuje alarm. Sygnalizatory
zewnętrzne / wewnętrzne, lampy działają przez czas alarmu zaprogramowany w systemie.
PROCES WŁĄCZANIA W DOZÓR
W trakcie włączania systemu w dozór zanim system przejdzie w stan czuwania, występuje stan
przejściowy, w którym możliwe jest zdefiniowanie jak system ma być włączony. Określa się, które
partycje mają być załączone i w jaki sposób (dostępne są 4 opcje-tryby włączenia każdej partycji).
Przykład:
Partycja 1 - Obiekt 1
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D
Tryb A:
Tryb B:
Tryb C:
Tryb D:

Partycja 2 - Obiekt 2
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Partycja 3 - Obiekt 3
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Partycja 4 - Obiekt 4
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Cały system jest włączony - użytkownicy opuścili obiekt, włączenie typu Away
Piętro wyłączone , parter włączony - pozostali użytkownicy w obiekcie, włączenie typu Home
Piętro włączone , parter wyłączony - pozostali użytkownicy w obiekcie, włączenie typu Home
Garaż włączony, piętro i parter wyłączony - pozostali użytkownicy w obiekcie, włączenie typu
Home

(Instalator może konfigurować te opcje w centrali Matrix zgodnie z życzeniami użytkownika)
STAN PRZY WEJŚCIU/WYJŚCIU
Wejście
Jeżeli w czasie, gdy system jest włączony w dozór, zostanie naruszona linia wejściowa (z opóźnieniem
na wejście) zostanie uruchomiony licznik odmierzający czas opóźnienia wejściowego. Klawiatura
sygnalizuje to swoim brzęczykiem. Linie, które zostały zaprogramowane jako warunkowe/śledzące, są w
czasie opóźnienia wejściowego ignorowane przez system. Jeżeli zostanie wprowadzony ważny kod
użytkownika przed upłynięciem czasu opóźnienia wejściowego, system zostanie wyłączony z dozoru. W
RINS 360-1 wersja 2

18

Lipiec 2002

Seria MATRIX
przypadku, gdy kod użytkownika nie zostanie wprowadzony system przechodzi do stanu alarmu. Po
wyłączeniu systemu kodem, ponieważ w systemie wystąpił alarm, Matrix przechodzi automatycznie do
trybu wyświetlania informacji o pierwszym alarmie, jaki wystąpił w systemie w czasie ostatniego
włączenia.
Wyjście
Jeżeli system jest wyłączony, to po wpisaniu kodu użytkownika rozpoczyna się proces uzbrajania
systemu i rozpoczęcie czasu opóźnienia na wyjście z obiektu. Jeżeli wszystkie linie są zamknięte (w
stanie normalnym) klawiatura sygnalizuje swoim brzęczykiem (tony wysokie) rozpoczęcie odliczania
czasu. Należy opuścić obiekt zdefiniowaną drogą. Naruszanie linii dozorowych będzie sygnalizowane
przez klawiaturę niższym tonem. Zamknięcie linii powoduje powrót sygnalizacji wyjścia do tonów
wysokich. Na końcu procedury wyjścia klawiatura zasygnalizuje zakończenie czasu na wyjście i system
przejdzie do stanu włączenia w dozór. Możliwe jest zaprogramowanie systemu tak, aby nie sygnalizował
w sposób głośny czasu na wyjście. Instalator także może określić parametry systemu w taki sposób aby
przy naruszeniu linii dozorowych innych niż wejście/wyjście i warunkowych proces uzbrajania systemu
się nie zaczynał. Wszystkie opcje ustawia się w Opcjach systemu 2
STAN ALARMU
Niezależnie od stanu systemu, naruszenie linii dozorowych typu 24 godzinnego powoduje przejście
Matrix do stanu alarmu.
W przypadku, gdy system jest włączony w dozór naruszenie linii dozorowych powoduje również
przejście Matrix do stanu alarmu.
RESET ANYTKODEM
Alarm w systemie Matrix może być wyciszony przez użytkownika. Takie ustawienie w opcjach systemu
powoduje konieczność resetu systemu ze stanu alarmu tzw antykodem. W systemie jest losowo
generowany 5-cio cyfrowy kod źródłowy wyświetlany na klawiaturze, który jest udostępniany
administratorowi lub właścicielowi systemu. Wprowadza on następnie 4 ostatnie cyfry kodu i w ten
sposób resetuje system ze stanu alarmu. Instalator może zaprogramować pierwszą cyfrę kodu
źródłowego.
WYŚWIETLANIE INFORMACJI O PIERWSZYM ALARMIE
Stan alarmu w systemie Matrix jest resetowany automatycznie (po czasie trwania sygnalizacji alarmu)
lub ręcznie przez podanie kodu użytkownika. W przypadku resetu ręcznego system przechodzi do
wyświetlania na wyświetlaczu 7-segmentowym informacji o pierwszej linii, która wywołała alarm.
Wprowadzenie ponownie kodu użytkownika powoduje wyłączenie trybu wyświetlania informacji
o pierwszym alarmie i przejście systemu do trybu pracy w stanie wyłączonym z dozoru.
TRYB INSTALATORA
Instalator ma możliwość programowania różnych ustawień i opcji systemu Matrix. Wejście w ten tryb jest
możliwe po wpisaniu kodu instalatora.
TRYB UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może włączać i wyłączać system lub jego partycje. Niektórzy użytkownicy mają dostęp
także do innych funkcji systemu (Zobacz instrukcję obsługi Matrix).

RINS 360-1 wersja 2

19

Lipiec 2002

Seria MATRIX
7

WSKAŹNIKI KLAWIATURY I CZYTNIKA

7.1

Wskaźniki klawiatury LED
USZKODZENIE
UZBROJENIE
ZASILANIE
ALARM

8
GOTOWOŚĆ
ROZBROJENIE

((

POŻAR

))

NAPAD

SABOTAŻ

Brak zasilania sieciowego systemu.
Jest zasilanie sieciowe i zasilanie z akumulatora.
.
Miganie sygnalizuje uszkodzenie akumulatora.

Brak uszkodzeń w systemie.
Pojawiło się jakieś uszkodzenie w systemie.
Miganie sygnalizuje wejście w tryb programowania instalatorskiego.

System uzbrojony.
System rozbrojony - wyłączony z dozoru.
Miganie sygnalizuje wejście w tryb programowania użytkownika.
Jedna lub więcej linii są naruszone.
Wszystkie linie są zamknięte (w stanie normalnym).
Miganie sygnalizuje, że uruchomiona jest funkcja programowania.
System jest rozbrojony - wyłączony.
System jest włączony w dozór.

((

))

Linia ustawiona jako testowa została naruszona.

Jeżeli w systemie wystąpił alarm pożarowy miga lampka, a na wyświetlaczu
7-segmentowym wyświetlona jest informacja o numerze linii w alarmie.
Jeżeli w systemie wystąpił alarm napadowy miga lampka, a na wyświetlaczu
7- segmentowym wyświetlona jest informacja o numerze linii w alarmie.
Jeżeli w systemie wystąpił alarm sabotażowy miga lampka, a na wyświetlaczu
7-segmentowym wyświetlana jest informacja o numerze sabotowanej linii.

RINS 360-1 wersja 2

20

Lipiec 2002

Seria MATRIX
7.2

Wskaźniki klawiatury LCD

Zasilanie
Uszkodzenie

WITAJ
INSTALATORZE
MATRIX

Gotowość

Brak zasilania.
Poprawne zasilanie AC i z akumulatora.
.
Brak zasilania z akumulatora.

Brak uszkodzeń w systemie.
.Występuje jakieś uszkodzenie w systemie.
Tryb programowania instalatora

Naruszone linie dozorowe.
Wszystkie linie dozorowe w stanie normalnym.
Tryb programowania.

Wyświetlacz LCD
Pokazuje tekst opisujący daną opcję lub funkcję.
UWAGA: Przed rozpoczęciem programowania systemu z klawiatury LCD należy wywołać
polecenie

RINS 360-1 wersja 2

i wybrać język klawiatury np. polski.

21

Lipiec 2002

Seria MATRIX
7.3

Wskaźniki czytnika zbliżeniowego

-1-

Brak zasilania AC / DC w centrali Matrix.
Poprawne zasilanie centrali Matrix.
.
Miganie informuje o pojawieniu się usterki w centrali.

1

MX PROX

-2-

Podsystem 1 lub system wyłączony z dozoru.
Podsystem 1 włączony lub włączenie w trybie A.
Miganie - podsystem 1 lub system w alarmie.

-3-

Podsystem 2 lub system wyłączony z dozoru.
Podsystem 2 włączony lub włączenie w trybie B.
Miganie - podsystem 2 lub system w alarmie.

-4-

Podsystem 3 lub system wyłączony z dozoru.
Podsystem 3 włączony lub włączenie w trybie C.
Miganie - podsystem 3 lub system w alarmie.

-5-

Podsystem 4 lub system wyłączony z dozoru.
Podsystem 4 włączony lub włączenie w trybie D.
Miganie - podsystem 4 lub system w alarmie.

RINS 360-1 wersja 2

22

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8

PROGRAMOWANIE SYSTEMU

Ta część instrukcji jest poświęcona opisowi programu i ustawień centrali.
Programowanie Matrix 424 i Matrix 832 jest takie same.
Przedstawiono w jaki sposób dane opcje można zaprogramować z klawiatury LED/LCD i z komputera z
oprogramowaniem do downloadingu centrali (zawsze aktualna wersja programu znajduje się na
stronach internetowych firmy: www.pyronix.com)
Specjalne oznaczenia zostały użyte w celu rozróżnienia sposobów programowania systemu.
Wprowadzono następujący podział:
- programowanie z PC
- znaczenie i opis programowanej opcji
- programowanie z klawiatury

OZNACZENIE
1. Ekran z komputera
Gdzie ta opcja jest w programie
do downloadingu

MEANING

FA ULT

A RMED

R EA D Y

88

SU PP LY

D AY

FE
IR

1

2

5

6

9

P.
.A

A LAR M

P. A.

B

3

4

7

8

C

FI RE

TA M R
PE

0

A

D

2. Znaczenie
Wyjaśnienie do czego to służy

SE
T

FU
NC

3. Klawiatura LED/LCD
Jak to zaprogramować z klawiatury

WAŻNE:
1.

Zanim zaczniesz programować system pamiętaj, że każda klawiatura i czytnik musi zostać
przypisany do systemu (zalogować się w nim). W tym celu należy ustawić adres klawiatury
przełącznikami na płytce drukowanej klawiatury a czytnika poprzez odpowiednie połączenie
zacisków. Każda klawiatura i czytnik musi mieć swój indywidualny numer 1-4 (zobacz punkt
8.1/8.2).

2.

Wszystkie opcje programowania systemu są wyświetlane na wyświetlaczu 7-segmentowym
klawiatury LED.

3.

Programowanie z klawiatury LCD odbywa się tak samo jak z klawiatury LED.

RINS 360-1 wersja 2

23

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.1

Ustawienie adresu klawiatur LED/LCD

8
8

((

))

ADRES 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

KLAWIATURA 1

8
8

((

))

ADRES 2
2

3

4

5

6

7

8

9

0

1
A

B

C

D

KLAWIATURA 2

8
8

((

))

ADRES 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

KLAWIATURA 3

8
8

((

))

1

2

3

6

7

8

9

ADRES 4

4

5

0

A

B

C

D

KLAWIATURA 4

UWAGA: Po ustawieniu adresów klawiatur należy uruchomić procedurę automatycznego odczytywania
informacji o urządzeniach na magistrali bus (
będąc w trybie programowania instalatora)
Zawsze uruchamiaj tę procedurę, jak zmieniasz konfigurację urządzeń na magistrali bus

Zobacz punkt 11.4 zawierający pełny opis tej procedury.

RINS 360-1 wersja 2

24

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.2

Ustawienie adresu Czytników

Centrala rozróżnia adresy czytników zbliżeniowych. Adres ustawia się przez wykonanie połączeń na
listwie zaciskowej czytnika zgodnie z poniższym rysunkiem.

UWAGA: Po ustawieniu adresów czytników należy uruchomić procedurę automatycznego odczytywania
będąc w trybie programowania instalatora)
informacji o urządzeniach na magistrali bus (
Zawsze uruchamiaj tę procedurę, jak zmieniasz konfigurację urządzeń na magistrali bus

8.2.1

Połączenie MX PROX z komputerem PC

W celu przypisania do kodu użytkownika także karty lub breloka zbliżeniowego należy wykonać
połączenie z komputerem PC dla celów szybkiego odczytania parametrów karty. Odczytanie karty jest
także możliwe przy pomocy opcji programowania z klawiatury (Zobacz instrukcję obsługi Matrix).
K- powinno być połączone z kołkiem nr 5
PC- powinno być połączone z kołkiem nr 2

DTR 4
DSR 6
RTS 7
CTS 8
DCD 1
TXD 3
RXD 2
Listwa zaciskowa MX PROX

GND 5

Więcej informacji na temat programowania kart zawiera punkt 8.7 tej instrukcji

RINS 360-1 wersja 2

25

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.3

Ustawienia fabryczne centrali Matrix

UWAGA: Są to ustawienia fabryczne dla central Matrix 424 i 832.
8.3.1

Kod instalatora

KOD INSTALATORA = [9999]
8.3.2

UWAGI____________________________

Opcje Systemu

OPCJE SYSTEMU 1
1
2
3
4
5
6
7
8

UWAGI____________________________

Nadzór zasilania AC = [aktywne]
Nadzór akumulatora = [aktywne]
Reset centrali = [Tylko zwora]
Zdarzenia do historii i raportowania = [Bez
ograniczeń]
Alarm przy braku tel = [wyłączone]
Polaryzacja Globalnego Sabotażu = [Alarm przy
odłączeniu 0V]
Częstotliwość AC = [50-Hz]
Zegar czasu rzecz = [Sieć AC]

OPCJE SYSTEMU 2
1
2
3
4
5
6
7
8.3.3

UWAGI____________________________

Przy braku urządzenia na bus = [Alarm sabotaż]
Powroty linii do historii = [aktywne]
Blokada programowania przy uzbrojeniu =
[wyłączone]
Możliwe uzb. przy otwartych H, P, I, F, M =
[aktywne]
Linie natych. otwarte przy wyjściu = [Nie
wywołują alarmu]
Wstrzymanie czasu na wyj. przy otw. linii =
[aktywne]
Sabotaż Bell / Global z EOL = [wyłączone]
Linie

LINIE
1
2
3
4
5

UWAGI____________________________

NC = [aktywne]
DEOL = [wyłączone]
Podwajanie linii = [wyłączone]
Linie o działaniu szybkim = [żadna]
Linia 1 szybka = [wyłączone]
OPCJE LINII

1
2
3
4
5

UWAGI____________________________

Gong = [wyłączone]
Test = wyłączone]
Antymask = [wyłączone]
Inteli = [wyłączone]
NO = [wyłączone]

RINS 360-1 wersja 2

26

Lipiec 2002

Seria MATRIX
USTAWIENIA LINII
Nr Linii
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
8.3.4

Uzb A
[Wejś/Wyjś]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Sabotaż]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]

Uzb B
[Wejś/Wyjś]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Sabotaż]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]

Uzb C
[Wejś/Wyjś]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Sabotaż]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]

Uzb D
[Wejś/Wyjś]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Sabotaż]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]
[Natychmia]

Opcje
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]
[_Wył_]

Partycja Nr
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]
[_1_]

Użytkownicy

OPCJE KODU

KOD NR 01

KODY NR 02-32

Krotność użycia kodu
Kod Główny

[Bez ograniczeń]
Aktywne - [1234]

Izolowanie linii (Bypass)
Kod przymusu tylko
Przymus zezwolony
Zezwól Uzbr
Zezwól Rozbr
Kod aktywny w partycjach
Informacja o karcie

[aktywne]
[wyłączone]
[aktywne]
[aktywne]
[aktywne]
[_1_]
[Nie przypisano
karty]

[Bez ograniczeń]
Wyłączone [XXXXXX]
[aktywne]
[wyłączone]
[aktywne]
[aktywne]
[aktywne]
[_1_]
[Nie przypisano
karty]

8.3.5

UWAGI____________

Elementy sterujące

ADRES

KLAWIATURA

1
2
3
4

[Partycja 1] [Nie ukrywa]
[Partycja 1] [Nie ukrywa]
[Partycja 1] [Nie ukrywa]
[Partycja 1] [Nie ukrywa]

RINS 360-1 wersja 2

UWAGI_______________________________

27

Lipiec 2002

Seria MATRIX
ADRES

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

1
2
3
4

[Partycja 1] [Nie ukrywa]
[Partycja 1] [Nie ukrywa]
[Partycja 1] [Nie ukrywa]
[Partycja 1] [Nie ukrywa]

8.3.6

UWAGI_______________________________

Uszkodzenia

USTERKI SYSTMU

USTERKI SYRENY I SABOTAŻ

[Partycja 1]

[Partycja 1]

8.3.7

Opcje Partycji

OPCJE 1 DLA PARTYCJI 1, 2, 3, 4
1
3
4
5
6
7
8

UWAGI_______________________________

Alarm Napad = [głośny]
Alarm sabotażowy = [Syrena wewn i zewn.]
Wyśw. naruszone linie przy wył. = [aktywne]
Izoluj (Bypass) linie po alarmie = [aktywne]
Szczeknięcie Syren = [wyłączone]
Ton potwierdzenia Kiss off = [wyłączone]
Wyśw. naruszone linie w alarmie = [aktywne]
OPCJE 2 DLA PARTYCJi 1, 2, 3, 4

1
2
8.3.8

UWAGI_______________________________

Czas syren = [w minutach]
Anty Kod Reset = [Alarmy potwierdzone]
Opcje uzbrajania

OPCJE UZBRAJANIA DLA PARTYCJI
1, 2, 3, 4
1
2
3
4
5
6
8.3.9

UWAGI_______________________________

UZB A = [Wyjście czasowe z Away ]
UZB B = [Wyjście czasowe z Home ]
UZB C = [Wyjście czasowe z Home ]
UZB D = [Wyjście czasowe z Home ]
Załącz partycję automatycznie z tą partycją =
[wyłączone]
Sposób uzb z linii typu klucz = [Uzb A]
Liczniki

LICZNIKI PARTYCJI 1, 2, 3, 4
1
2
3
4
5
6
7
8

UWAGI____________

UWAGI_______________________________

Czas Syren = [4 min]
Czas na wejście = [20 sek]
Czas na wyjście = [20 sek]
Opóźnienie Syren = [0 sek]
Opóźnienie przy końcu wyjścia = [7 sek]
Uzbrojenie przy bezruchu = [wyłączone]
Liczba uzbr po alarmie = [0] (zawsze)
Auto uzbrojenie każdego dnia o godz =
[wyłączone]

RINS 360-1 wersja 2

28

Lipiec 2002

Seria MATRIX
LICZNIKI GLOBALNE
1
2
3
8.3.10

UWAGI_______________________________

Opóźn sygnalizacji braku AC = [10 min]
Opóźn sygnalizacji braku tel = [1 min]
Sekund w ostatniej minucie doby = [60 sek]
Wyjścia

NR PGM

TYP WYJŚCIA

PARTYCJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

[Syrena zewnętrzna]
[Sterowanie lampą]
[Śledzenie Uzb/Roz]
[Alarm Napadowy]
[Nie używane]
[Nie używane]
[Nie używane]
[Nie używane]
[Nie używane]
[Nie używane]
[Nie używane]
[Nie używane]

[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]

8.3.11

UWAGI______________________________

Komunikator

PARTYCJA

KOD ABONENTA

1
2
3
4

UWAGI______________________

[XXXX]
[XXXX]
[XXXX]
[XXXX]

KOD DOWNLOADINGU = [1234]

UWAGI______________________

WYSYŁANIE TESTU

UWAGI______________________

1
2
3
4
5
6

Czas rap testu = [wyłączone]
Rap testu co = [wyłączone]
Raportowanie grupowe = [Do tel 2, gdy brak tel 1]
Telefon 1 = [wyłączone]
Telefon 2 = [wyłączone]
Telefon 3 = [wyłączone]
OPCJE LINII TELEFONICZNEJ

1
2
3
4
5
6

UWAGI______________________

Monitorowanie linii telefonicznej = [wyłączone]
Filtr Handshaku = [standardowy]
Wybieranie = [tonowe]
Omijanie autom. sekretarki = [aktywne]
Zdarzenia raportowane = [niski priorytet]
Prześlij otwarcie po alarmie = [aktywne]

RINS 360-1 wersja 2

29

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.3.12

Formaty

NR

NR TELEFONU

FORMAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]
[XXXXXXXXXX]

[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]
[Contact ID]

8.3.13

UWAGI______________________

Opcje wysyłania

ALARM
WYŁ
A
B
C
D
Powroty
Tel 1
Tel 1+2
Tel 2 gdy
brak 1
Tel 1
Tel 2
Tel 3
8.3.14

NAPAD

POŻAR

OBSŁUGA

MEDYCZNE

PARTYCJA

[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

OTW/
ZAMK
[Brak]
[Wył]
[Wył]
[Wył]
[Wył]
[Wył]
[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]

[Wył]
[Wył]
[Wył]

[Wył]
[Wył]
[Wył]

[Wył]
[Wył]
[Wył]

[Wył]
[Wył]
[Wył]

[Wył]
[Wył]
[Wył]

[Wył]
[Wył]
[Wył]

[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]
[_1_2_3_4_]

Opcje DD243

NR

OPCJA

USTAWIENIE

1
2
3

Zezwól na pracę jako DD243
Otwarcie linii do uzb kończy potwierdzanie
Otwarcie linii wejściowej kończy
potwierdzanie
Przy końcu czasu potwierdzania pomiń
otwarte linie
Sabotaż modułu rozsz. linii kończy
potwierdzanie
Przyciski Pożar, Napad, Medyczne
wyłączone
Koniec czasu przy wejściu

[Wył]
[Wył]
[Aktyw]

4
5
6
7
8.3.14

UWAGI

[Aktyw]
[Aktyw]
[Aktyw]
[Wył]

Czas potwierdzenia

PARTYCJA
P1
P2
P3
P4

CZAS
30 min
30 min
30 min
30 min

RINS 360-1 wersja 2

UWAGI

30

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.3.15

LINIA
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32

Mapa linii

MAPA
Map-1
Map-2
Map-3
Map-4
Map-5
Map-6
Map-7
Map-8
Map-9
Map-10
Mao-11
Map-12
Map-13
Map-14
Map-15
Map-16
Map-17
Map-18
Map-19
Map-20
Map-21
Map-22
Map-23
Map-24
Map-25
Mao-26
Map-27
Map-28
Map-29
Map-30
Map-31
Map-32

RINS 360-1 wersja 2

UWAGI

31

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.4

Wejście / wyjście z tryb programowania instalatorskiego

Tryb programowania instalatorskiego wykorzystywany jest do zmian ustawień parametrów centrali.
Umożliwia on także zmianę kodu instalatora.
W tym trybie możliwe jest naruszenie obwodu sabotażowego bez wywoływania alarmu
sabotażowego.
W tym trybie system uruchamia swój wewnętrzny licznik czasu, który spowoduje wyjście systemu z tego
trybu w przypadku 20 minutowej przerwy w obsłudze systemu.
SU PPLY

D AY

FA U LT

A RMED

R EAD Y

88

1
P
.A.

A

2

B

5

6

9

FI E
R

A LAR M

P.A.

3

FI RE

T A MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

8.4.1

FU
NC

Wejście w tryb programowania instalatorskiego.

Aby wejść w tryb programowania instalatorskiego należy nacisnąć dwukrotnie klawisz

i

(
). Kod fabryczny jest 4 cyfrowy i ma
wprowadzić ważny kod instalatora
wartość 9999. Ton akceptacji będzie słyszany a lampka Uszkodzenie zacznie migać.
Uwaga: W trybie instalatorskim dostępne są także funkcje użytkowników. Dostęp do każdej z
nich jest możliwy przez dodanie cyfry należy nacisnąć
8.4.2

. Na przykład aby zmienić ustawienie daty w systemie

(użytkownik główny zmienia datę sekwencją

).

Wyjście z trybu programowania instalatorskiego

Aby wyjść z trybu programowania instalatorskiego należy nacisnąć
. - System przez kilka
sekund wprowadza do pamięci nowe ustawienia. Lampka Uszkodzenie przestaje migać.
8.4.3

Zmiana kodu instalatora.

Fabrycznie
Kod instalatora

[9999]

[___ ___ ___ ___ ___ ___]

W trybie programowania instalatorskiego naciśnij
cyfr nowego kodu

Nowe ustawienie

. Wprowadź cztery, pięć lub sześć

i naciśnij

Powtórnie wprowadź nowy kod
usłyszysz ton potwierdzenia - kod został zapamiętany.

jeżeli wprowadziłeś tylko 4 lub 5 cyfr kodu.
. Jeżeli wprowadzane kody były identyczne

Uwaga: Zanim zaczniesz programować różne opcje systemu połącz wszystkie urządzenia jakie
mają występować w systemie i uruchom procedurę automatycznej lokalizacji przez system tych
. Odczekaj kilka
elementów. W trybie programowania instalatorskiego wprowadź
chwil tak, aby system zdążył zlokalizować wszystkie urządzenia połączone do magistrali bus.

RINS 360-1 wersja 2

32

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.5

Opcje systemu

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi opcjami systemowymi.
Po wybraniu, jakie opcje systemowe mają być aktywne w systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i
przejść do następnego okna.
Okno 1

MEANING

Opcje systemu 1
Nadzór zasilania AC:
Nie - Jeżeli opcja ta jest wyłączona klawiatura nie sygnalizuje braku zasilania sieciowego i nie jest
wysyłany raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów.
Tak - Jeżeli opcja ta jest włączona klawiatura sygnalizuje brak zasilania sieciowego i jest wysyłany
raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów.
UWAGA: Możliwe jest zaprogramowanie czasu opóźnienia sygnalizacji dźwiękowej braku AC.
Czas ten odpowiada też czasowi po jakim przesłany zostanie raport do stacji monitorowania.
Nadzór akumulatora:
Tak - Jeżeli opcja ta jest włączona klawiatura sygnalizuje obniżenie się napięcia na akumulatorze i jest
wysyłany raport o tej usterce do stacji monitorowania alarmów.
Nie - Jeżeli opcja ta jest wyłączona klawiatura nie sygnalizuje usterki obniżenia się napięcia na
akumulatorze i nie jest wysyłany raport do stacji monitorowania alarmów.
Reset centrali:
Kod instalatora i zwora - Opcja ta umożliwia reset systemu jedynie, gdy znany jest kod instalatora.
System zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych jeżeli przy pomocy kodu instalatora wejdzie się

RINS 360-1 wersja 2

33

Lipiec 2002

Seria MATRIX
w tryb programowania instalatorskiego, zewrze się zworą kołki restu (NVM reset) na płycie centrali i
wpisze funkcję programowania 751.
Tylko zwora: - Przy takim zaprogramowaniu centrali reset do ustawień fabrycznych jest możliwy
zawsze po zwarciu zworą kołków resetu i włączeniu zasilania. Po kilku sekundach zworę można
usunąć.
Zdarzenia do historii i raportowania:
Ogranicz do 16 zdarzeń - Takie ustawienie powoduje, że centrala będzie zapamiętywać tylko 16
zdarzeń i wysyłać tylko 16 raportów do stacji monitorowania dla ostatniego włączenia.
Bez ograniczeń - Centrala zapamiętuje wszystkie zdarzenia i wszystkie, które maja być raportowane
są przesyłane do stacji monitorowania alarmów.
Alarm przy braku telefonu:
Tak - W przypadku, gdy system jest włączony, brak linii telefonicznej jest sygnalizowany głośnym
alarmem, informacja o usterce jest wyświetlana na klawiaturze.
Nie - W przypadku, gdy system jest włączony, brak linii telefonicznej jest sygnalizowany jedynie jako
usterka i jest wyświetlany na klawiaturze.
UWAGA: Możliwe jest zaprogramowanie czasu opóźnienia sygnalizacji braku linii telefonicznej.
Polaryzacja globalnego sabotażu:
Alarm przy połączeniu z 0V - Takie ustawienie oznacza, że wejście sabotażu globalnego na płycie
centrali będzie wrażliwe na zmianę stanu i alarm pojawi się przy zwarciu tego zacisku z potencjałem 0V.
Alarm przy odłączeniu 0V - Takie ustawienie oznacza, że wejście sabotażu globalnego na płycie
centrali będzie wrażliwe na zmianę stanu i alarm pojawi się przy odłączeniu tego zacisku od potencjału
0V.
Częstotliwość AC:
60Hz - Ustawienie dla sieci zasilającej 60Hz.
50Hz - Ustawienie dla sieci zasilającej 50Hz
Zegar czasu rzeczywistego:
Kwarc - Zegar jest synchronizowany kwarcem na płycie centrali.
Sieć AC - Zegar jest synchronizowany częstotliwością sieci zasilającej.
UWAGA: Zaleca się ustawienie Sieć AC i pozostawienie ustawienia fabrycznego wartości
korekcji czasu systemowego. Obecnie bardzo rzadko spotyka się przypadki niestabilnych sieci
energetycznych i w warunkach polskich lepiej synchronizować zegar siecią.
Opcje systemu 2
Przy braku urządzenia na bus:
Alarm sabotażowy - Umożliwia centrali nadzorowanie urządzeń połączonych na magistrali bus. Brak
lub uszkodzenie się danego urządzenia jest sygnalizowane jako alarm sabotażowy i wskazywane jest
na wyświetlaczu klawiatury.
Usterka w systemie - Centrala nadzoruje urządzenia na magistrali bus lecz w przypadku wykrycia ich
braku generuje usterkę i pokazuje ją na wyświetlaczu klawiatury.
Powroty linii do historii:
Tak - Wszystkie powroty linii dozorowej do stanu normalnego po alarmach będą zapisywane w buforze
zdarzeń . Oznacza to, że system pamięta czas naruszenia linii - alarm i czas zamknięcia linii, która
wywołała alarm.
Nie - Tylko alarmy z linii dozorowych są przechowywane w buforze zdarzeń.
Blokada programowania przy uzbrojeniu:
Tak - Wejście w tryb programowania instalatorskiego jest możliwe tylko, gdy wszystkie podsystemy są
wyłączone z dozoru.
Nie - Wejście w tryb programowania instalatorskiego jest zawsze możliwe, nawet z klawiatury
włączonego w dozór podsystemu.
Możliwe uzbrojenie przy otwartych liniach typu H,I,P,F i M:
Tak - System rozpoczyna procedurę uzbraja się, nawet gdy linie typu: natychmiastowa, napadowa,
medyczna, pożarowa i 24-godzinna są naruszone. Jednak system nie włączy się w dozór dopóki linie te
nie zostaną zamknięte.
Nie - System nie rozpocznie procedury uzbraja się, gdy linie typu: natychmiastowa, napadowa,
medyczna, pożarowa i 24-godzinna są naruszone. System rozpocznie procedurę uzbraja się, gdy
naruszone są jedynie linie wejściowe lub warunkowe.

RINS 360-1 wersja 2

34

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Linie natychmiastowe otwarte przy wyjściu:
Wywołują alarm - Po rozpoczęciu procedury włączenia w dozór (podaniu kodu użytkownika / zbliżeniu
karty do czytnika) system przechodzi natychmiast w stan alarmu, jeżeli linie natychmiastowe są otwarte.
Nie wywołują alarmu - Po rozpoczęciu procedury włączenia w dozór (podaniu kodu użytkownika /
zbliżeniu karty do czytnika) system realizuje procedurę włączenia i nie generuje alarmu, jeżeli linie
natychmiastowe są otwarte.
Wstrzymaj czas na wyjście przy otwartych liniach:
Tak - System rozpoczyna procedurę uzbraja się nawet, gdy linie są otwarte. Jednak system nie załączy
się w dozór, dopóki wszystkie linie nie zostaną zamknięte.
Nie - System rozpoczyna procedurę uzbraja się nawet, gdy linie są otwarte. Kontynuuje odliczanie
czasu na wyjście niezależnie od tego czy linie są zamknięte, czy otwarte. Po odliczeniu czasu
opóźnienia wyjściowego uzbraja się i przechodzi w stan alarmu, jeżeli jakaś linia jest naruszona.
Sabotaż Bell/Glob. z EOL
Tak - Centrala rozróżnia stan zwarcia i całkowitego rozwarcia linii dozorowej stworzonej z wejść
sabotażu globalnego lub sygnalizatora. Na końcu linii musi być włączony szeregowo rezystor 12,2Kohm.
Nie - Tylko rozwarcie tej linii będzie wykrywane przez centralę jako naruszenie linii sabotażowej.

SU PPLY

D AY

FA U LT

A RMED

R EAD Y

88

1
P.
.A

A

2

FIRE

5

6

9

A LAR M

P. A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

SET

FU
NC

8.5.1

Opcje Systemu 1.

na klawiaturze aby wejść w Opcje Systemu 1. Cyfra "1" będzie wyświetlana
Wpisz
na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm.

Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie Opcji Systemu 1, naciśnij klawisz

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcje Systemu 1:
Nr opcji
1
2
3
4
5
6
7
8
8.5.2

Opcja wył = LED Alarm wył
Sygnalizacja braku AC
Brak Nadzoru Akumulatora
Reset tylko zworą
Wszystkie zdarzenia do historii i
wysyłania jako raporty do stacji
Brak Alarmu przy usterce tel
Sabotaż globalny przy połączeniu
z 0V
Częstotliwość 50Hz
Zegar Siecią AC

Opcja wł = LED Alarm wł
Brak Sygnalizacja braku AC
Nadzór Akumulatora
Reset kodem instalatora i zworą
Ograniczenie historii i raportów
do 16 zdarzeń
Alarm przy usterce telefonu
Sabotaż globalny przy odłączeniu od 0V
Częstotliwość 60Hz
Zegar kwarcem

Fabryczne
Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Opcje Systemu 2.

na klawiaturze aby wejść w Opcje Systemu 2. Cyfra "1" będzie wyświetlana
Wpisz
na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm.

Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie Opcji Systemu 2, naciśnij klawisz

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcje Systemu 2:
Nr opcji
1

Opcja wył = LED Alarm wył
Usterka przy braku urządzenia na
bus

RINS 360-1 wersja 2

35

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarm Sabotażowy przy braku
urządzenia na bus

Fabryczne
Włączona

Lipiec 2002

Seria MATRIX
2

Powroty linii do historii wyłączone

3

Programowanie instalatorskiego
możliwe
przy
włączonym
podsystemie
Nie możliwe uzbrojenie przy
otwartych liniach typu H,I,P,F i M
Linie natychmiastowe otwarte
przy wyjściu nie wywołują alarmu
Czas na wyjście przy otwartych
liniach nie jest zatrzymany

4
5
6
7

Sabotaż
Bell/Glob.
wyłączony

z

EOL

Powroty
linii
do
historii
włączone
Blokada programowania instalatorskiego przy włączonym
podsystemie
Możliwe
uzbrojenie
przy
otwartych liniach typu H,I,P,F,M
Linie natychmiastowe otwarte
przy wyjściu wywołują alarm
Czas na wyjście przy otwartych
liniach jest wstrzymany aż do
zamknięcia się linii
Sabotaż Bell/Glob. z EOL
włączony

8

Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Włączona
Włączona
Włączona

88

8.6

Włączona

((

))

Taki układ świecących się lampek na
klawiaturze wskazuje, że opcja 1 z grupy Opcji
Systemu 1 lub 2 jest włączona.

Typy linii, tryby włączania, opcje i przypisanie linii do partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi typami linii, trybami
włączenia, opcjami i przypisywaniem linii do partycji. Po wybraniu, jak linie mają być zdefiniowane w
systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna.
Okno 2

RINS 360-1 wersja 2

36

Lipiec 2002

Seria MATRIX
UWAGA: System jest zaprojektowany aby mógł być podzielony na 4 partycje. Każda z linii może
być przypisana do jednej z tych partycji. W obszarze partycji może być pogrupowana z innymi
liniami tak, aby w zależności od tego, w jakim trybie partycja jest włączana, czuwała bądź nie.
Opcja linii określa, jak linia zachowuje się w systemie.
MEANING

Konfiguracja linii:
NC - Są to linie normalnie zwarte, nie parametryzowane, które rozróżniają tylko dwa stany: zamknięcie
(obwód zwarty - 0 ohm) - stan normalny i otwarcie (obwód rozwarty) - stan alarmu. Na liniach takich
zwykle umieszcza się jedną czujkę lub kontaktron.
DEOL - Linia musi zawierać dwa rezystory 2K2 i 4K7. Dzięki temu czujka znajdująca się na tej linii jest
również chroniona przed sabotażem. Centrala odróżnia 4 informacje o stanie tej linii: stan normalny,
alarm, sabotaż (przerwa w linii) i uszkodzenie (zwarcie linii). Zobacz rozdział 12 jak połączyć tego typu
linie.
Podwajanie linii - Jest to podobna konfiguracja jak wyżej, z tą różnicą że system traktuje ten układ jako
połączenie szeregowe dwóch czujek na jednej linii. Ponieważ każda z czujek ma swój rezystor EOL 2K2
lub 4K7 system ma podwojoną ilość linii alarmowych (np. linia połączona z zaciskami 1 i COM ma czujki
rozróżniane przez system jako 1 i 17). W układzie tym linie takie nie dają różnych informacji w
przypadku alarmu i sabotażu - zawsze jest to alarm z linii. Zaleca się wykorzystanie dodatkowej linii na
płycie centrali oznaczonej jako GT do zbudowania obwodu sabotażowego czujek.
Linie o działaniu szybkim
Wszystkie - Zwykle system reaguje na zmianę stanu linii dozorowej po 350 ms. W przypadku tego
ustawienia centrala akceptuje zmiany stanu linii po 100 ms.
Tylko linia 1- System reaguje na zmianę stanu linii dozorowej nr 1 po 30 ms natomiast pozostałych linii
po 350 ms.
Żadna - System reaguje na zmianę stanu linii dozorowej po 350 ms.
UWAGA: Po włączeniu opcji podwajania linii dozorowych centrala powinna być całkowicie
odłączona od zasilania i włączona ponownie
UWAGA: Przy opcji podwajania linii nie zaleca się stosowana większej ilości czujek niż 2 na
jednej linii dozorowej.
Tablica 8.1 Układ linii w Matrix 832
Konfiguracja linii na płycie centrali - NC, DEOL i podwajanie (EOL)
Wejście
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

linie NC
Z1 - ALARM
Z2 - ALARM
Z3 - ALARM
Z4 - ALARM
Z5 - ALARM
Z6 - ALARM
Z7 - ALARM
Z8 - ALARM

linie DEOL
Z1 - ALARM
Z2 - ALARM
Z3 - ALARM
Z4 - ALARM
Z5 - ALARM
Z6 - ALARM
Z7 - ALARM
Z8 - ALARM

Z1 - SABOTAŻ
Z2 - SABOTAŻ
Z3 - SABOTAŻ
Z4 - SABOTAŻ
Z5 - SABOTAŻ
Z6 - SABOTAŻ
Z7 - SABOTAŻ
Z8 - SABOTAŻ

linie EOL
Z1 - ALARM
Z2 - ALARM
Z3 - ALARM
Z4 - ALARM
Z5 - ALARM
Z6 - ALARM
Z7 - ALARM
Z8 - ALARM

Z17 - ALARM
Z18 - ALARM
Z19 - ALARM
Z20 - ALARM
Z21 - ALARM
Z22 - ALARM
Z23 - ALARM
Z24 - ALARM

Konfiguracja linii na module rozszerzenia (zawsze jak w centrali) - NC, DEOL i podwajanie (EOL)
Wejście
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16

linie NC
Z9 - ALARM
Z10 - ALARM
Z11 - ALARM
Z12 - ALARM
Z13 - ALARM
Z14 - ALARM
Z15 - ALARM
Z16 - ALARM

RINS 360-1 wersja 2

linie DEOL
Z9 - ALARM
Z10 - ALARM
Z11 - ALARM
Z12 - ALARM
Z13 - ALARM
Z14 - ALARM
Z15 - ALARM
Z16 - ALARM

Z9 - SABOTAŻ
Z10 - SABOTAŻ
Z11 - SABOTAŻ
Z12 - SABOTAŻ
Z13 - SABOTAŻ
Z14 - SABOTAŻ
Z15 - SABOTAŻ
Z16 - SABOTAŻ

37

linie EOL
Z9 - ALARM
Z10 - ALARM
Z11 - ALARM
Z12 - ALARM
Z13 - ALARM
Z14 - ALARM
Z15 - ALARM
Z16 - ALARM

Z25 - ALARM
Z26 - ALARM
Z27 - ALARM
Z28 - ALARM
Z29 - ALARM
Z30 - ALARM
Z31 - ALARM
Z32 - ALARM

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Tablica 8.2 Układ linii w Matrix 424
Konfiguracja linii na płycie centrali - NC, DEOL i podwajanie (EOL)
Wejście
Z1
Z2
Z3
Z4

linie NC
Z1 - ALARM
Z2 - ALARM
Z3 - ALARM
Z4 - ALARM

linie DEOL
Z1 - ALARM
Z2 - ALARM
Z3 - ALARM
Z4 - ALARM

Z1 - SABOTAŻ
Z2 - SABOTAŻ
Z3 - SABOTAŻ
Z4 - SABOTAŻ

linie EOL
Z1 - ALARM
Z2 - ALARM
Z3 - ALARM
Z4 - ALARM

Z17 - ALARM
Z18 - ALARM
Z19 - ALARM
Z20 - ALARM

Konfiguracja linii na module rozszerzenia (zawsze jak w centrali) - NC, DEOL i podwajanie (EOL)
Wejście
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16

linie NC
Z9 - ALARM
Z10 - ALARM
Z11 - ALARM
Z12 - ALARM
Z13 - ALARM
Z14 - ALARM
Z15 - ALARM
Z16 - ALARM

linie DEOL
Z9 - ALARM
Z10 - ALARM
Z11 - ALARM
Z12 - ALARM
Z13 - ALARM
Z14 - ALARM
Z15 - ALARM
Z16 - ALARM

Z9 - SABOTAŻ
Z10 - SABOTAŻ
Z11 - SABOTAŻ
Z12 - SABOTAŻ
Z13 - SABOTAŻ
Z14 - SABOTAŻ
Z15 - SABOTAŻ
Z16 - SABOTAŻ

linie EOL
Z9 - ALARM
Z10 - ALARM
Z11 - ALARM
Z12 - ALARM
Z13 - ALARM
Z14 - ALARM
Z15 - ALARM
Z16 - ALARM

Z25 - ALARM
Z26 - ALARM
Z27 - ALARM
Z28 - ALARM
Z29 - ALARM
Z30 - ALARM
Z31 - ALARM
Z32 - ALARM

Tryby włączania i partycje
System może być podzielony na 4 partycje. Jedna linia może być przypisana tylko do jednej partycji. W
ramach jednej partycji linia może być indywidualnie konfigurowana dla różnych trybów załączenia A, B,
C i D. Oznacza to, że linia przy włączeniu A będzie linią wejście / wyjście, w trybie B linią izolowaną w
trybie C linią natychmiastową itd.
Przykład:
Partycja 1
Uzbrojenie w trybie A
Uzbrojenie w trybie B
Uzbrojenie w trybie C
Uzbrojenie w trybie D

Partycja 2
Uzbrojenie w trybie A
Uzbrojenie w trybie B
Uzbrojenie w trybie C
Uzbrojenie w trybie D

Partycja 3
Uzbrojenie w trybie A
Uzbrojenie w trybie B
Uzbrojenie w trybie C
Uzbrojenie w trybie D

Uzbrojenie w trybie A:
Uzbrojenie w trybie B:
Uzbrojenie w trybie C:
Uzbrojenie w trybie D:

Cały system włączony, nie ma nikogo w obiekcie
Piętro wyłączone, parter włączony
Piętro włączone, parter wyłączony
Garaż włączony, piętro i parter wyłączone

Partycja 4
Uzbrojenie w trybie A
Uzbrojenie w trybie B
Uzbrojenie w trybie C
Uzbrojenie w trybie D
- włączenie Away
- włączenie Home
- włączenie Home
- włączenie Home

(Pamiętaj, że dzięki tej funkcji, użytkownikowi może się wydawać, że ma więcej partycji)
Typy linii dozorowych:
E = Wejście / Wyjście
Jest to linia dająca opóźnienie na wejście do obiektu. Użytkownik ma czas na wyłączenie systemu.
Zwykle tego typu linie deklaruje się dla kontaktronów w drzwiach wejściowych.
A = Warunkowa
Jest to linia, która umożliwia dalsze poruszanie się po obiekcie (przy włączonym systemie) bez
wywoływania alarmu, jeżeli najpierw została naruszona linia typu wejście / wyjście. W przypadku
naruszenia tej linii bez wcześniejszego naruszenia linii wejście / wyjście natychmiast generowany jest
alarm.
I = Natychmiastowa (klawiatura LED wyświetla i)
Po włączeniu systemu naruszenie tej linii natychmiast generuje alarm.
M = Medyczna
Naruszenie tej linii powoduje wysłanie raportu do stacji monitorowania alarmów lub innych służb.
O = Izolowana (bypass), (klawiatura LED wyświetla o)
Linia izolowana jest pomijana przez system.
F = Pożarowa
Naruszenie tej linii zawsze generuje alarm pożarowy. Alarm taki jest łatwo rozróżnialny. Sygnalizator
emituje dźwięk przerywany co sekundę na sekundę. Sygnalizator wewnętrzny emituje narastający
dźwięk w sekwencji trzech tonów.
P = Napadowa
Naruszenie tej linii uruchamia alarm napadowy zawsze niezależnie od tego czy system jest włączony w
dozór czy nie. Linia ta może być zaprogramowana z opcją jako cicha i wtedy nie uruchamiane są

RINS 360-1 wersja 2

38

Lipiec 2002

Seria MATRIX
sygnalizatory dźwiękowe lub optyczne. Powiadamia jest stacja monitorowania alarmów i może być
uruchomione wyjście programowalne.
H = 24-godz
Naruszenie tej linii uruchamia alarm, zawsze niezależnie od tego czy system jest włączony w dozór czy
nie. (Liniami 24-godz są także linie: Pożarowa, Napadowa, Sabotażowa)
T = Sabotażowa (klawiatura LED wyświetla t)
Naruszenie tej linii uruchamia alarm sabotażowy, zawsze niezależnie od tego czy system jest włączony
w dozór czy nie. W opcjach systemu można ustawić, w jaki sposób alarm taki ma być interpretowany
przez system, gdy jest on wyłączony z dozoru. Możliwe jest ustawienie aby tylko uruchamiany był
sygnalizator wewnętrzny przy wyłączonym systemie.
U = Nie wykorzystana
Tego typu linia jest całkowicie ignorowana przez system. Zaleca się jednak zwarcie jej rezystorem 2K2.
D = Klucz stały (klawiatura LED wyświetla d)
Jest możliwe włączanie / wyłączanie partycji za pomocą stacyjki - wyłącznika włączonego na tę linię.
Możliwe jest ustawienie dowolnego trybu załączania.
Y = Klucz chwilowy
Jest możliwe włączanie / wyłączanie partycji za pomocą stacyjki - wyłącznika włączonego na tę linię.
Możliwe jest ustawienie dowolnego trybu załączania.
S = Przycisk do uzbrajania
Linia ta służy do wcześniejszego zakończenia odliczania czasu na wyjście jeśli została uaktywniona
opcja uzbrajania - Uzbrojenie Przyciskiem. Po naruszeniu tej linii partycja uzbroi się po czasie
określonym w Opóźnienie przy końcu wyjścia (zobacz Liczniki).
Opcje linii:
Każda z linii może mieć indywidualnie zdefiniowane poniższe opcje.
Gong - Naruszenie takiej linii przy wyłączonym systemie powoduje dźwiękowe zasygnalizowanie tego
faktu przez sygnalizator wewnętrzny (Twin Alert) i brzęczyk klawiatury
Test - Linia z taką opcją, po włączeniu systemu w dozór, nie wywołuje alarmów i nie powoduje
przesłania raportu do stacji monitorowania o jej naruszeniu. Jednakże każde jej naruszenie jest
zapisywane w buforze zdarzeń systemu. Tego typu linia umożliwia testowanie podejrzanych o
uszkodzenie czujek w rzeczywistych warunkach pracy systemu w obiekcie. Zaletą tej opcji jest to, że nie
są generowane fałszywe alarmy, użytkownik nie ponosi kosztów niepotrzebnych połączeń a instalator
ma pełny wydruk informacji, kiedy czujka wywoływała fałszywy alarm.
Alarm z tej linii jes wskazywany przez klawiaturę LCD pojawiającym się napisem TEST. Na klawiaturze
LED lampka Alarm świeci się światłem ciągłym. Jeżeli przez 7 dni od ostatniego wejścia w tryb
programowania instalatorskiego linia nie była naruszana opcja testu automatycznie zostaje wyłączona i
linia pracuje normalnie jak każda inna.
Antymasking - Przy tak ustawionej opcji linii dozorowej, system nie zakończy czasu opóźnienia na
wyjście dopóki linia to nie zostanie naruszona i ponownie zamknięta. Konieczność przeprowadzenia
klasycznego Walk Testu jest sygnalizowana niskim tonem klawiatury. Warto ustawiać tę opcję wszędzie
tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo sabotowania czujek bez wbudowanego układu antymaskingu
(przejścia, korytarze, itp.) np. przez zamalowanie lakierem lub przez zastawienie meblami czy
kartonami.
Inteli - Linia z tą opcją aktywną musi być dwukrotnie naruszona w czasie 5 minut aby system przeszedł
w stan alarmu. Również, jeżeli przekaźnik czujki będzie otwarty dłużej niż 10 sekund będzie to
wystarczający czas aby system wygenerował alarm.
NO - Niezależnie od wcześniej ustawionego rodzaju linii dozorowych, linia z tą opcją jest linią Normalnie
Otwartą (NO).

SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

FIR
E

5

6

9

A LAR M

P. A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

SET

FU
NC

8.6.1

Konfiguracja linii dozorowych.

Wpisz
na klawiaturze aby wejść w programowanie konfiguracji linii. Cyfra "1"
będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja
jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie typu linii, naciśnij klawisz

RINS 360-1 wersja 2

39

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Nr opcji
1
2

Opcja wył = LED Alarm wył
Linie DEOL
Podwajanie linii zabronione

3
4

Żadna linia nie jest o działaniu
szybkim
Linia 1 nie jest szybka

5
6
7
8

Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane

88

8.6.2

((

Fabryczne
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Taki układ świecących się lampek na
klawiaturze wskazuje, że opcja 1 z grupy
konfiguracji linii dozorowej jest włączona.

))

Typ linii dozorowej i opcje dla różnych trybów włączenia i przydział do partycji

UWAGA: Procedura programowania
pogrupowanych jak niżej:
1
2
3

Opcja wł = LED Alarm wł
Linie NC
Podwajanie
linii
zezwolone (linie EOL)
Wszystkie
linie
o
działaniu szybkim
Linia 1 o działaniu
szybkim
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane

każdej

linii

to

w

sumie

9

poniższych

kroków

programowanie typu linii dla każdego trybu włączania programowanie opcji linii dla każdego trybu włączania wybranie partycji, do której linia należy.
Wpisz
do

pojawią się dwie kreski. Wpisz dwie cyfry numeru linii od
.

Wyświetli się literowe oznaczenie typu linii dla trybu włączenia A: Naciśnij
zmienić typ linii dozorowej.
Naciśnij

aby

lub

aby

lub

aby

aby zaakceptować wybór.

Wyświetli się literowe oznaczenie typu linii dla trybu włączenia D: Naciśnij
zmienić typ linii dozorowej.
Naciśnij

lub

aby zaakceptować wybór.

Wyświetli się literowe oznaczenie typu linii dla trybu włączenia C: Naciśnij
zmienić typ linii dozorowej.
Naciśnij

aby

aby zaakceptować wybór.

Wyświetli się literowe oznaczenie typu linii dla trybu włączenia B: Naciśnij
zmienić typ linii dozorowej.
Naciśnij

lub

aby zaakceptować wybór.

Następnie pojawi się cyfra opcji linii dla w łączenia w trybie A:
Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy
opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie opcji linii, naciśnij klawisz

RINS 360-1 wersja 2

40

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Nr opcji
1
2
3
4
5

Opcja wył = LED Alarm wył
Gong wyłączony
Test wyłączony
Antymasking wyłączony
Inteli wyłączony
NO wyłączony

Opcja wł = LED Alarm wł
Gong włączony
Test włączony
Antymasking włączony
Inteli włączony
NO włączony

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Następnie pojawi się cyfra opcji linii dla w łączenia w trybie B:
Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy
opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie opcji linii, naciśnij klawisz
Nr opcji
1
2
3
4
5

Opcja wył = LED Alarm wył
Gong wyłączony
Test wyłączony
Antymasking wyłączony
Inteli wyłączony
NO wyłączony

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Gong włączony
Test włączony
Antymasking włączony
Inteli włączony
NO włączony

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Następnie pojawi się cyfra opcji linii dla w łączenia w trybie C:
Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy
opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie opcji linii, naciśnij klawisz
Nr opcji
1
2
3
4
5

Opcja wył = LED Alarm wył
Gong wyłączony
Test wyłączony
Antymasking wyłączony
Inteli wyłączony
NO wyłączony

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Gong włączony
Test włączony
Antymasking włączony
Inteli włączony
NO włączony

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Następnie pojawi się cyfra opcji linii dla w łączenia w trybie D:
Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy
aby włączyć lub wyłączyć

opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie opcji linii, naciśnij klawisz
Nr opcji
1
2
3
4
5

Opcja wył = LED Alarm wył
Gong wyłączony
Test wyłączony
Antymasking wyłączony
Inteli wyłączony
NO wyłączony

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Gong włączony
Test włączony
Antymasking włączony
Inteli włączony
NO włączony

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Następnie pojawi się cyfra oznaczająca do której partycji linia jest przypisana:
Wpisz
Naciśnij

-

(numer partycji) jeżeli chcesz przypisać tę linię do innej partycji.

aby zapisać nowe ustawienie.

Powyższą procedurę należy powtarzać dla kolejnych linii dozorowych.
Aby wyjść z opcji programowania naciśnij dwa razy klawisz

.

UWAGA: Sprawdzanie ustawień linii jest realizowane przez kolejne naciskanie klawisza

RINS 360-1 wersja 2

41

.

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Układ świecenia się lampek i wskazania wyświetlacza w trakcie programowania linii dozorowej -

88

88

((

Wpisz numer linii dozorowej 01 - 32 i naciśnij

))

klawisz

((

))

((

.

))

Użyj
aby zmienić typ linii. Naciśnij
aby
zatwierdzić wybór. Powtórz to 4 razy dla każdego
trybu włączenia A, B, C i D.

Użyj

88

aby zmienić numer opcji linii. Naciśnij
aby włączyć lub wyłączyć opcję i następnie

klawisz
aby zatwierdzić ustawienie wszystkich
opcji. Powtórz to 4 razy dla każdego trybu włączenia
A, B, C i D.

88

8.6.3

((

))

Naciśnij 1 - 4 (numer partycji) i naciśnij
zapisać ustawienie.

aby

Programowanie nazw linii wyświetlanych na klawiaturze LCD

Wpisz

pojawi się napis jak niżej

WYBOR LINII
ZONE 1

01
MATRIX

Naciśnij

lub

aby wybrać odpowiedni numer linii. Naciśnij

aby zaakceptować wybór.

Pojawi się napis:

EDYCJA-TEKST 06
ZONE 6
MATRIX

RINS 360-1 wersja 2

42

Lipiec 2002

Seria MATRIX

lub
aby przesunąć kursor na właściwą literę, którą chcesz zmienić w nazwie linii
Użyj
dozorowej. Naciskając klawisze z cyframi możesz dokonać zmiany litery na inną zgodnie z tablicą
umieszczoną na końcu tej instrukcji. Jeżeli zmieniłeś literę, naciśnij
Naciśnij

8.7

aby zapamiętać wybór.

aby wyjść z tej opcji programowania.

Kody użytkowników, opcje i przypisanie do partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi kodami użytkowników,
kodem instalatora, opcjami kodów i do jakiej partycji kod jest przypisany. Po wybraniu, jak kody mają
być zdefiniowane w systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna.
Okno 3

UWAGA:
W systemie można zdefiniować do 32 kodów użytkowników i jeden kod instalatora. Występujące
w systemie kody mogą mieć jednocześnie różną długość, czyli mogą to być kody 4,5 lub 6
cyfrowe. Każdy z kodów może być przypisany do jednej lub więcej partycji. Każdy kod może
mieć aktywną jedną lub więcej opcję.
Przypisanie kart zbliżeniowych do kodów użytkowników z komputera PC
Krok 1: Połącz czytnik zbliżeniowy z komputerem zgodnie ze schematem z punktu 8.2.1
Krok 2: W menu Narzędzia wybierz Opcje. W zakładce COM-y przejdź do wyboru COM-u dla czytnika
zbliżeniowego. Wybierz port z którym połączysz czytnik.
Krok 3: Wybierz użytkownika któremu chcesz przypisać kartę.
Krok 4: Kliknij przycisk Przypisanie Karty (okno 3). Pojawi się komunikat o oczekiwaniu na odczyt karty.
Masz 15 sekund na zbliżenie karty do czytnika.
RINS 360-1 wersja 2

43

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Krok 5: Poprawne lub błędna odczytanie karty zostanie zasygnalizowane specjalnym komunikatem.
Krok 6: Zapisz nowe ustawienia i odłącz czytnik od komputera.
Krok 7: Prześlij informacje zapamiętane w programie do centrali alarmowej. Po tej transmisji system
będzie rozpoznawał nowe karty.

Usunięcie kart zbliżeniowych z systemu przez komputer PC
Krok 1: Połącz czytnik zbliżeniowy z komputerem zgodnie ze schematem z punktu 7.2.1
Krok 2: W menu Narzędzia wybierz Opcje. W zakładce COM-y przejdź do wyboru COM-u dla czytnika
zbliżeniowego. Wybierz port do którego połączysz czytnik.
Krok 3: Wybierz użytkownika któremu chcesz usunąć kartę.
Krok 4: Kliknij przycisk Usunięcie Karty (okno 3). Pojawi się komunikat o usunięciu karty.
Krok 5: Zapisz nowe ustawienia i odłącz czytnik od komputera.
Krok 6: Prześlij informacje zapamiętane w programie do centrali alarmowej. Po tej transmisji system nie
będzie rozpoznawał usuniętej karty.
UWAGA:
Jeżeli karta nie jest przypisana do kodu w programie wyświetlany jest komunikat Nie przypisano
karty do użytkownika
Jeżeli karta jest przypisana do kodu w programie wyświetlany jest komunikat Karta przypisana
do użytkownika

MEANING

Rodzaje kodów:
Kod zwykłego użytkownika - Użytkownik mający taki kod może: włączać / wyłączać system, włączać /
wyłączać system pod przymusem, izolować linie (bypass), jeżeli taka opcja jest uaktywniona przez
instalatora, uruchamiać alarm napadowy, pożarowy i medyczny z klawiatury, obserwować naruszone
linie dozorowe na klawiaturze, jeżeli taka opcja jest uaktywniona przez instalatora, wyciszać
sygnalizację usterki systemowej, włączać system z izolowaniem linii, jeżeli taka opcja jest uaktywniona
przez instalatora, przeglądać bufor zdarzeń, odczytywać datę i czas systemowy, regulować głośność
klawiatury, regulować podświetlenie klawiatury. Jeżeli kod nie został zaznaczony jako kod główny, to
zawsze jest traktowany, jako kod zwykłego użytkownika.
Kod użytkownika głównego - Przedefiniowanie kodu zwykłego na kod główny powoduje, że ma on
dodatkowe uprawnienia. Może on teraz zmieniać opcje użytkowników kodów zwykłych w obrębie tej
partycji, dla której kod główny został zdefiniowany. Kod główny ma te same uprawnienia co kod zwykły
oraz może programować kody zwykłych użytkowników, zmieniać datę i czas systemowy, uruchamiać
wyjście programowalne (na 5 sekund), zezwalać na komunikację z programem do downloadingu na
okres 1 godziny.
Edycja użytkownika:
Kod użytkownika - Wpisz kod użytkownika. Może to być kod 4, 5 lub 6 cyfrowy.
Nazwa - To jest miejsce do wpisania nazwy użytkownika (max 16 znaków).

RINS 360-1 wersja 2

44

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Użytkownik (0) razy używa kodu (kod czasowy) - ta opcja definiuje ile razy kod może być użyty w
systemie zanim nie zostanie automatycznie ,,uśpiony" - nie aktywny. Ustawienie (0) powoduje, że kod
może być używany przez nieograniczony czas. Dodatkowo taki kod wprowadzony w partycji powoduje
kasowanie liczników wszystkich czasowych kodów partycji. Kody, które są ,,uśpione" z przekroczonym
licznikiem użyć są powtórnie aktywne. (Zobacz też instrukcję obsługi Matrix 424/832).
Użytkownik Główny - opcja ta powoduje, że kod użytkownika staje się kodem głównym. Zaleca się
aby dla kodu głównego pozostałe opcje dające odpowiednie uprawnienia zwykłym użytkownikom były
aktywne.
Izolowanie linii (Bypass) - Umożliwia użytkownikowi oznaczenie linii, które mają być izolowane.
Kod przymusu tylko - Jest możliwe wydzielenie kodu tylko jako kodu działania pod przymusem. Przy
włączeniu / wyłączeniu systemu będzie wysyłany dodatkowy raport do stacji informujący o przymusie
oraz uaktywni się wyjście PGM zaprogramowane jako Alarm Napadowy. System będzie funkcjonował,
jak by był sterowany zwykłym kodem.
Przymus zezwolony - Przy tej opcji możliwe jest włączenie / wyłączenie systemu kodem z zamienioną
kolejnością cyfr 3 i 4 kodu użytkownika. Wpisanie kodu 124356 zamiast zaprogramowanego kodu
123456 powoduje, że system traktuje ten kod, jako kod działania pod przymusem. W systemie może
jednocześnie występować oddzielny kod działania pod przymusem.
Zezwól Uzbrojenie - Kod taki może włączać system.
Zezwól Rozbrojenie - Kod taki może wyłączać system.
UWAGA: Kody zwykłe muszą mieć zdefiniowane chociaż jedną z opcji: zezwól uzbrojenie lub
zezwól rozbrojenie.
Kod aktywny w partycjach - Wybór numeru jednej lub wielu partycji uaktywnia kod w tych partycjach.
UWAGA: W systemie wielopartycyjnym z jedną klawiaturą globalną, gdzie kody są przypisane do
poszczególnych partycji, może się zdarzyć, że użytkownicy przypiszą sobie takie same kody
działające w różnych partycjach. Jeżeli tak się stanie kod jednego z nich należy zmienić. System
nie będzie wykazywał błędu, ale przy podawaniu tego kodu pojawi się wybór partycji do
uzbrojenia.
Podobnie sytuacja wygląda, gdy użytkownicy mają identyczne początki kodów np. 1234 i 123456.
Użytkownik z kodem 6-cyfrowym nie będzie mógł włączyć swojej partycji bo po 4 cyfrach
włączać się będzie inna partycja. Zaleca się wyróżniać z początkowych cyfr jedną cyfrę, która
zawsze będzie przypisana do danej partycji i nieobecna w kodach innych partycji.
Utrudnienia te nie występują przy stosowaniu indywidualnych klawiatur dla każdej partycji, gdyż
klawiatury te obsługują jedynie swoją partycję.
Opcje kodu
Kod
Nazwa
Ile razy używa kodu
Kod Główny
Izolowanie
Tylko przymus
Przymus zezwolony
Uzbrojenie
Rozbrojenie
Aktywny w partycji

Kod Główny
123456
Jan
0
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
1,2,3,4

Kod zwykły
345678
Anna
0
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
1

Kod czasowy
444555
Róża
2
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
1,2,3,4

Sprzątaczka
222345
Filip
20
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
1,2,3,4

Przymus
987654
Przymus
0
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
1,2,3,4

Informacja o karcie
Każdemu z 32 użytkowników można przypisać kartę zbliżeniową lub brelok. Czytnik zbliżeniowy
systemu Matrix umożliwia rozbrojenie i uzbrojenie dowolnej partycji. Karta jest traktowana przez system
identycznie jak kod. Możliwe jest więc pełne konfigurowanie jej uprawnień: tylko przymus, tylko
uzbrajanie, itp. Może to być także karta czasowa, przypisana do jednej lub wielu partycji.
Nie przypisano karty do użytkownika z tym kodem nie jest powiązana żadna karta zbliżeniowa
Karta przypisana do użytkownika z tym kodem zdefiniowano także kartę zbliżeniową i ma ona takie
ustawienia jak ten kod.
Usunięcie karty Ten przycisk powoduje usunięcie karty z pamięci systemu. Informacja ta musi być
przesłana do centrali.
Przypisanie karty Ten przycisk powoduje rozpoczęcie procedury przypisania karty do kodu. Po
zakończeniu przypisania karty informację o tym należy przesłać do centrali.

RINS 360-1 wersja 2

45

Lipiec 2002

Seria MATRIX

SU PPLY

D AY

FA U LT

A RMED

R EAD Y

88

1
P.
.A

FIRE

A

2

B

5

6

9

A LAR M

3

P. A.

FI RE

TA MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

FU
NC

8.7.1

Programowanie kodów użytkowników.

Instalator może jedynie programować opcje poszczególnych kodów i ich przypisanie do partycji zgodnie
z poniższą procedurą. Kody użytkowników programuje Użytkownik Główny zgodnie z opisem w
instrukcji obsługi Matrix.
8.7.2

Przypisanie kodu użytkownika do partycji.
pojawią się dwie kreski. Wpisz dwie cyfry numeru kodu dla którego chcesz

Wpisz

). Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7określić przypisanie do partycji (
segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej opcji

nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

.

Aby zapamiętać ustawienie opcji przypisania kodu do partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.
Nr opcji
1
2
3
4
8.7.3

Opcja wył = LED Alarm wył
Nie przypisany do partycji 1
Nie przypisany do partycji 2
Nie przypisany do partycji 3
Nie przypisany do partycji 4

Opcja wł = LED Alarm wł
Przypisany do partycji 1
Przypisany do partycji 2
Przypisany do partycji 3
Przypisany do partycji 4

,

Fabryczne
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Opcje kodu użytkownika.
pojawią się dwie kreski. Wpisz dwie cyfry numeru kodu dla którego chcesz

Wpisz

określić przypisanie do partycji (
). Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej opcji

nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

.

Aby zapamiętać ustawienie opcji kodu, naciśnij klawisz
Nr opcji
1
2
3
4
5
6
7
8
8.7.4

Opcja wył = LED Alarm wył
Izolowanie linii zabronione
Kod zwykły
Przymus zabroniony
Nie Uzbraja
Nie Rozbraja
Nie wykorzystywana
Nie wykorzystywana
Kod zwykły

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Izolowanie linii zezwolone
Kod przymusu tylko
Przymus zezwolony (zamiana 3 i 4
cyfry w kodzie)
Uzbraja (włącza w dozór)
Rozbraja (wyłącza z dozoru)
Nie wykorzystywana
Nie wykorzystywana
Kod główny

Fabryczne
Włączona
Wyłączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Włączona

Krotność użycia kodu użytkownika (kod czasowy).

Wpisz

pojawią się dwie kreski. Wpisz dwie cyfry numeru kodu dla którego chcesz

określić krotność jego użycia

-

.

Wpisz dwie cyfry krotności użycia kodu
00 = nieograniczone stosowanie kodu (wartość fabryczna)
01 = kod jednorazowy - po użyciu zostaje wykasowany z pamięci kodów partycji.
RINS 360-1 wersja 2

46

Lipiec 2002

Seria MATRIX
02 - 99 = kod z ograniczeniem stosowania. Może być używany 2-99 razy zanim zostanie uśpiony.
Jeżeli w międzyczasie użyty zostanie kod bez ograniczeń, licznik kodu czasowego jest resetowany i
kod może być znowu używany tyle razy, ile tu zostało zaprogramowane.
Aby zapamiętać ustawienie opcji kodu, naciśnij klawisz
8.8

, usłyszysz ton akceptacji.

Przypisanie klawiatur i czytników do partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi opcjami przypisywania
klawiatur i czytników do partycji. Po wybraniu, jakie opcje systemowe mają być aktywne w systemie,
należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna
Okno 4

UWAGA:
Każda klawiatura i czytnik może być przypisana do jednej lub więcej partycji. Ponadto możliwa
jest indywidualna regulacji głośności brzęczyka i podświetlenia każdej klawiatury. Usterki mogą
być wyświetlane tylko na wybranych podczas programowania klawiaturach.
Przed rozpoczęciem programowania systemu Matrix pamiętaj o ustawieniu adresu każdej
klawiatury i czytnika (zobacz punkt 8.1 i 8.2)

MEANING

Elementy sterujące:
Klawiatura LED 1 / 2 /3 /4 - Każdy podsystem może mieć swoją własną klawiaturę identyfikowaną
numerem adresu na spodniej stronie klawiatury. Klawiatura może mieć swoje indywidualne ustawienia.
Czytnik zbliżeniowy 1 / 2 /3 /4 - Każdy podsystem może mieć swój własny czytnik zbliżeniowy
identyfikowany numerem adresu ustawianym poprzez odpowiednie łączenie na spodniej stronie
czytnika. Czytnik może mieć swoje indywidualne ustawienia
Klawiatura LCD 1 / 2 /3 /4 - Każdy podsystem może mieć swoją własną klawiaturę identyfikowaną
numerem adresu na spodniej stronie klawiatury. Klawiatura może mieć swoje indywidualne ustawienia.
RINS 360-1 wersja 2

47

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Tekst przy rozbrojonym - Jest to napis programowany przez instalatora i wyświetlany przez
klawiaturę w czasie wyłączenia z dozoru partycji. Fabrycznie jest to napis pokazywany w oknie
Tekst Klaw. LCD 1 ROZBROJONY. Napis ten oczywiście można zawsze zmienić.
Tekst przy uzbrojonym - Jest to napis programowany przez instalatora i wyświetlany przez
klawiaturę w czasie czuwania w dozorze partycji. Fabrycznie jest to napis pokazywany w oknie
Tekst Klaw. LCD 1 UZBROJONY. Napis ten oczywiście można zawsze zmienić.
Tekst dla PGM sterowanego z klawiatury - Jest to napis programowany przez instalatora i
wyświetlany przez klawiaturę w czasie uaktywnienia wyjścia programowalnego przez
użytkownika. Fabrycznie jest to napis pokazywany w oknie Tekst Klaw. LCD 1 PULSE PGM 1.
Napis ten oczywiście można zawsze zmienić.
Nr języka - W oknie tym wybiera się numer języka, w jakim wyświetlane są nie programowalne
teksty na klawiaturze LCD. Użytkownik zawsze może zmienić język zaprogramowany przez
instalatora używając klawiszy 1-8, zmiana tak będzie aktywna jedynie przez 2 minuty.
Tekst klaw. LCD 1 - Jest to 26 okien z napisami, które mogą być przywoływane na
poszczególne klawiatury LCD w różnych stanach pracy systemu.
Tekst klaw. LCD 2 - Jest to okno z napisami, które pojawią się po wejściu w tryb instalatora.
Klawiatura LED/LCD/Czytnik
Aktywne w partycji - Opcja ta umożliwia przypisanie klawiatury i czytnika do jednej lub więcej partycji.
Ukrywa - W przypadku klawiatur i czytników globalnych (przypisanych do więcej niż jedna partycja) nie
wyświetlają one informacji, która partycja jest uzbrojona lub w której partycji wystąpił alarm. Opcja ta
daje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa systemu. W połączeniu z opcją nie wyświetlania stanu linii
przy włączonej partycji powoduję, że intruz nie wie co się dzieje w systemie.
Jasność - Opcja ta umożliwia ustawienie na każdej klawiaturze innego natężenia jej podświetlenia
Jeżeli intensywność podświetlenia nie jest ustawiona na maksymalny poziom (kursor w prawym
skrajnym położeniu) po dwóch minutach od ostatniej operacji na klawiaturze jej podświetlenie ulegnie
zmniejszeniu.
Głośność - Opcja ta umożliwia ustawienie na każdej klawiaturze i czytniku innego natężenia dźwięku
jej brzęczyka Maksymalna wartość jest ustawiona jeżeli kursor znajduje się w prawym skrajnym
położeniu.
Kontrast - (Tylko LCD). Opcja ta umożliwia ustawienie na każdej klawiaturze innego natężenia
wyświetlania przez wyświetlacz LCD. Intensywność wyświetlania jest ustawiona na maksymalny poziom
przy kursorze w prawym skrajnym położeniu.
UWAGA: Zobacz w instrukcji obsługi, jak można ustawiać głośność, jasność i kontrast
klawiatury.
SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

FIR
E

5

6

9

A LAR M

P. A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

SET

FU
NC

8.8.1

Programowanie klawiatury LED

8.8.1.1 Przypisanie klawiatury LED do partycji.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje przypisania klawiatur. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
oznaczającą, numer klawiatury, którą
chcesz przypisać do partycji. Po wpisaniu tej cyfry wyświetlacz po kolei wyświetli bieżące
ustawienie, czyli numery partycji, w których klawiatura jest aktywna. Wpisz numery tych partycji, w
których ma być teraz klawiatura (jedną lub po kolei więcej cyfr od 1 do 4).
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Czynność powtórz dla kolejnych klawiatur w systemie.
Naciśnij dwukrotnie klawisz

aby wyjść z ustawiania tej opcji.

8.8.1.2 Klawiatura LED ukrywa informacje o stanie systemu.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje ustawienia ukrywania wyświetlania

informacji o stanie systemu. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

do

oznaczającą, numer klawiatury, której chcesz zmienić ustawienie. Cyfra "1" będzie wyświetlana
na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij
RINS 360-1 wersja 2

48

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm.
Lipiec 2002

Seria MATRIX
Aby zapamiętać ustawienie opcji ukrywa informacje, naciśnij klawisz
akceptacji.
Nr opcji
1

8.8.2

Opcja wył = LED Alarm wył
Klawiatura zawsze wyświetla
status uzbrojenia partycji na
wyświetlaczu

, usłyszysz ton

Opcja wł = LED Alarm wł
Klawiatura
nie
wyświetla
status
uzbrojenia partycji na wyświetlaczu

Fabryczne
Wyłączona

Programowanie klawiatury LCD

8.8.2.1 Przypisanie klawiatury LCD do partycji.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje przypisania klawiatur. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
oznaczającą, numer klawiatury, którą
chcesz przypisać do partycji. Po wpisaniu tej cyfry wyświetlacz wyświetli bieżące ustawienie, czyli
numery partycji, w których klawiatura jest aktywna. Wpisz numery tych partycji, w których ma być
teraz klawiatura (jedną lub po kolei więcej cyfr od 1 do 4).
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Czynność powtórz dla kolejnych klawiatur w systemie.
Naciśnij dwukrotnie klawisz

aby wyjść z ustawiania tej opcji.

8.8.2.2 Klawiatura LCD ukrywa informacje o stanie systemu.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje ustawienia ukrywania wyświetlania

informacji o stanie systemu. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

do

oznaczającą, numer klawiatury, której chcesz zmienić ustawienie. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć opcję.

Aby zapamiętać ustawienie opcji ukrywa informacje, naciśnij klawisz
akceptacji.
Nr opcji
1

Opcja - NIE
Klawiatura zawsze wyświetla
status uzbrojenia partycji na
wyświetlaczu

, usłyszysz ton

Opcja - AKTW
Klawiatura
nie
wyświetla
status
uzbrojenia partycji na wyświetlaczu

Fabryczne
NIE

8.8.2.3 Programowanie napisów wyświetlanych na klawiaturze LCD
Instalator może edytować, zmieniać i definiować, kiedy dany napis pojawia się na klawiaturze, Do
wyboru są 32 definiowane napisy do dowolnego umieszczania na różnych klawiaturach LCD
Wpisz

pojawi się napis jak niżej

WYBIERZ NAPIS
ROZBROJONY

01
MATRIX

Naciśnij

lub

aby wybrać odpowiedni numer linii. Naciśnij

aby zaakceptować wybór.

Pojawi się napis:

RINS 360-1 wersja 2

49

Lipiec 2002

Seria MATRIX

EDYCJA-TEKST 03
ROZBROJONY
MATRIX

Użyj
lub
aby przesunąć kursor na właściwą literę, którą chcesz zmienić w nazwie linii
dozorowej. Naciskając klawisze z cyframi możesz dokonać zmiany litery na inną zgodnie z tablicą
umieszczoną na końcu tej instrukcji. Jeżeli zmieniłeś literę, naciśnij

aby zapamiętać wybór.

aby wyjść z tej opcji programowania.

Naciśnij

Klawiatura LCD - Tablica napisów do edycji i ich lokalizacja
Tekst domyślny

Lokalizacja

1

ROZBROJONY

Klawiatura LCD 1 - Napis Dzien

LCD 2

2

ROZBROJONY

Klawiatura LCD 2 - Napis Dzien

LCD 3

3

ROZBROJONY

Klawiatura LCD 3 - Napis Dzien

LCD 4

4

ROZBROJONY

Klawiatura LCD 4 - Napis Dzien

Klawiatura Napis Nr
LCD 1

LCD 1

5

UZBROJONY

Klawiatura LCD 1 - Napis UZBROJONY (Tylko gdy ukrywa)

LCD 2

6

UZBROJONY

Klawiatura LCD 2 - Napis UZBROJONY (Tylko gdy ukrywa)

LCD 3

7

UZBROJONY

Klawiatura LCD 3 - Napis UZBROJONY (Tylko gdy ukrywa)

LCD 4

8

UZBROJONY

Klawiatura LCD 4 - Napis UZBROJONY (Tylko gdy ukrywa)

ŻADNA

9

NAPIS 9

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

10

NAPIS 10

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

11

NAPIS 11

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

12

NAPIS 12

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

13

NAPIS 13

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

14

NAPIS 14

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

15

NAPIS 15

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

16

NAPIS 16

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

17

NAPIS 17

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

18

NAPIS 18

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

19

NAPIS 19

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

20

NAPIS 20

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

21

NAPIS 21

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

22

NAPIS 22

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

23

NAPIS 23

Wolny do nowej lokalizacji

ŻADNA

24

NAPIS 24

Wolny do nowej lokalizacji

25

NAPIS 25

Wolny do nowej lokalizacji

26

NAPIS 26

Wolny do nowej lokalizacji

LCD 1

27

URUCHOM PGM1

Klawiatura LCD 1

LCD 2

28

ŻADNA
ŻADNA

Klawiatura LCD 2

LCD 3

29

URUCHOM PGM3

LCD 4

30

URUCHOM PGM4

Klawiatura LCD 4

LCD 1 - 4

31

WITAJ

Dla wszystkich LCD

LCD 1 - 4

32

INSTALATORZE

Dla wszystkich LCD

RINS 360-1 wersja 2

Klawiatura LCD 3

50

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.8.2.4 Przypisanie napisu który ma być wyświetlany na LCD przy wyłączonej partycji.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje przypisania napisów. Wpisz cyfrę od

do

oznaczającą, numer klawiatury, którą chcesz programować. Pojawi się napis jak niżej

NAPIS DZIEN
ROZBROJONY

01
MATRIX

Naciśnij
lub
aby wybrać odpowiedni numer napisu (1-26). Naciśnij
wybór, usłyszysz ton akceptacji.

aby zaakceptować

Fabrycznie ustawione są napisy o numerach 1 do 4 dla odpowiednio klawiatur LCD o adresach 1 do 4.
8.8.2.5 Przypisanie napisu który ma być wyświetlany na LCD przy włączonej partycji.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje przypisania napisów. Wpisz cyfrę od

do

oznaczającą, numer klawiatury, którą chcesz programować.
Naciśnij
lub
aby wybrać odpowiedni numer napisu (1-26). Naciśnij
wybór, usłyszysz ton akceptacji.

aby zaakceptować

Fabrycznie ustawione są napisy o numerach 5 do 8 dla odpowiednio klawiatur LCD o adresach 1 do 4.
8.8.2.6 Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje regulacji kontrastu. Pojawi się napis jak niżej

REGUL.KONTRASTU
UZYJ STRZALEK
MATRIX

lub

Naciśnij

aby wybrać odpowiedni poziom intensywności wyświetlania napisów na LCD.

aby zaakceptować wybór, usłyszysz ton akceptacji.

Naciśnij

Fabrycznie ustawiony jest maksymalny kontrast.
8.8.3

Programowanie czytnika

8.8.3.1 Przypisanie czytnika do partycji.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje przypisania czytnika. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
oznaczającą, numer czytnika, który chcesz
przypisać do partycji. Po wpisaniu tej cyfry wyświetlacz po kolei wyświetli bieżące ustawienie, czyli
numery partycji, w których czytnik jest aktywny. Wpisz numery tych partycji, w których ma być teraz
czytnik (jedną lub po kolei więcej cyfr od 1 do 4).
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Czynność powtórz dla kolejnych czytników w systemie.
Naciśnij dwukrotnie klawisz

RINS 360-1 wersja 2

aby wyjść z ustawiania tej opcji.

51

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.8.3.2 Ukrywa informacje o stanie systemu.
Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje ustawienia ukrywania wyświetlania

informacji o stanie systemu. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

do

oznaczającą, numer czytnika, któremu chcesz zmienić ustawienie. Cyfra "1" będzie
wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest
włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij
alarm.

aby włączyć lub wyłączyć lampkę

Aby zapamiętać ustawienie opcji ukrywa informacje, naciśnij klawisz
akceptacji.
Nr opcji
1

Opcja wył = LED Alarm wył
Czytnik zawsze wyświetla
status uzbrojenia partycji

88

8.8.4

((

, usłyszysz ton

Opcja wł = LED Alarm wł
Czytnik nie wyświetla status uzbrojenia
partycji

Fabryczne
Wyłączona

Taki układ świecących się lampek na
klawiaturze wskazuje, że masz dostęp do
ustawienia opcji - ukrywa informacje

))

Zmiana języka klawiatury LCD
pojawi się napis jak niżej.

Wpisz

KLAWIATURA
[1-4]
MATRIX

do

Wpisz cyfrę od

oznaczającą, numer klawiatury, którą chcesz programować.

Pojawi się napis:

WYBIERZ JEZYK
POLSKI
MATRIX

Naciśnij
Naciśnij

lub

aby wybrać język, w którym mają być wyświetlane napisy na tej klawiaturze.

aby zapamiętać wybór. Wyjście z tej opcji programowania jest automatyczne.

UWAGA: Język ulega zmianie po wyjściu z trybu programowania instalatorskiego.

RINS 360-1 wersja 2

52

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.9

Przypisanie usterek i sabotaży systemowych do partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi opcjami przypisywania
usterek i sabotaży systemowych do partycji. Po wybraniu, jakie opcje mają być aktywne w systemie,
należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna
Okno 5

MEANING

Aktywne w partycji:
Usterki systemu - pozwala wybrać, w której partycji /partycjach maja być wyświetlane usterki systemu.
Wiąże się to również z raportowaniem do stacji monitorowania. Usterki danej partycji będą wysyłane z
numerem abonenta przypisanym do tej partycji. Ustawienie 0 blokuje wyświetlanie usterek.
Usterki syreny i sabotaż - pozwala wybrać, w której partycji /partycjach maja być wyświetlane usterki -
sabotaż syreny i sabotaż globalny systemu. Wiąże się to również z raportowaniem do stacji
monitorowania. Sabotaże danej partycji będą wysyłane z numerem abonenta przypisanym do tej
partycji. Ustawienie 0 blokuje wyświetlanie usterek.
SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

FIR
E

5

6

9

A LAR M

P. A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

8.9.1

SET

FU
NC

Sygnalizacja usterek systemowych w partycji.

na klawiaturze aby wejść w opcje przypisania usterek do partycji. Na
Wpisz
wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym ustawieniu. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfry

RINS 360-1 wersja 2

53

Lipiec 2002

Seria MATRIX
od
do
oznaczające to, w której partycji mają być wyświetlane usterki. (Wpisanie
pierwszej cyfry powoduje, że usterki są wyświetlane we wszystkich partycjach).
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz
8.9.2

jako

, usłyszysz ton akceptacji.

Sygnalizacja sabotażu syreny i globalnego w partycji.

Wpisz
na klawiaturze aby wejść w opcje przypisania sabotażu syren i globalnego
do partycji. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym ustawieniu. Po pojawieniu się
kreski, wpisz cyfrę od
(Wpisanie
partycjach).

do

oznaczające to, w której partycji mają być wyświetlane sabotaże.

jako pierwszej cyfry powoduje, że sabotaże są wyświetlane we wszystkich

Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

8.10

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcje partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi opcjami 1 i 2 partycji 1.
Po wybraniu, jakie opcje mają być aktywne w partycji, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do
następnego okna
Z lewej strony ekranu znajduje się okno wyboru innych partycji. Dla każdej partycji można ustawić inne
opcje. Możliwe jest także kopiowanie ustawień dowolnej partycji do pozostałych trzech partycji. W tym
celu naciśnij przycisk & gt; & gt; .
Okno 6

RINS 360-1 wersja 2

54

Lipiec 2002

Seria MATRIX

MEANING

Opcje partycji 1:
Alarm napadowy:
Cichy - Aktywacja linii napadowej lub wywołanie alarmu napadowego z klawiatury nie będzie
uruchamiać sygnalizatorów wewnętrznych ani zewnętrznych. Aby klawiatura nie wyświetlała wystąpienie
tego alarmu należy także uaktywnić opcję klawiatury - ukrywa informacje o stanie. Raport do stacji
monitorowania będzie zawsze przesyłany, jeżeli tak zaprogramowano w opcjach wysyłania raportów.
Głośny - Aktywacja linii napadowej lub wywołanie alarmu napadowego z klawiatury będzie uruchamiać
sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne. Aby klawiatura nie wyświetlała wystąpienie tego alarmu należy
uaktywnić opcję klawiatury - ukrywa informacje o stanie. Raport do stacji monitorowania będzie zawsze
przesyłany, jeżeli tak zaprogramowano w opcjach wysyłania raportów.
Nie używane:

Opcja będzie dodana później.

Alarm sabotażowy:
Syrena wewnętrzna i zewnętrzna - W przypadku takiego alarmu, niezależnie od stanu włączenia
systemu, uruchamiane zawsze będą sygnalizatory wewnętrzne (brzęczyki klawiatur i czytników) i
zewnętrzne.
Syrena wewnętrzna - W przypadku takiego alarmu, jeżeli system jest wyłączony z dozoru,
uruchamiane są tylko sygnalizatory wewnętrzne. Przy włączonym systemie oba rodzaje sygnalizatorów
są uruchamiane.
Wyświetlaj naruszone linie przy wyłączonej partycji:
Tak - Takie ustawienie opcji powoduje, że wyświetlacz 7-segmentowy klawiatury przypisanej do jednej
partycji pokazuje numer linii naruszonej przy wyłączonej partycji z dozoru. Jeżeli naruszonych jest kilka
linii wyświetlacz zawsze pokazuje najniższy numer linii. Brak wyświetlania numerów i świecenie się
lampki Gotowość oznacza, że wszystkie linie są zamknięte. Do przeglądania czy przy jednej naruszonej
i
.
linii naruszone są jednocześnie inne linie użyj klawiszy
Jeżeli klawiatura jest przypisana do kilku partycji i opcja ta jest aktywna w tych partycjach, wyświetlacz
zawsze pokazuje najniższy numer naruszonej linii partycji, w której ostatnio naruszono linię. Do
przeglądania, czy przy jednej naruszonej linii naruszone są jednocześnie inne linie również innych
partycji, użyj klawiszy
lub
. Jeżeli przy naruszeniu kilku linii w różnych partycjach, w jednej z
partycji wszystkie linie zostaną zamknięte, wyświetlacz nie będzie wyświetlał naruszonych linii innych
partycji. Uczyni to dopiero, gdy stan linii jakiejś partycji się zmieni i wtedy dopiero pokaże, czy ta partycja
ma jeszcze jakieś naruszone linie. Jest to więc przykład śledzenia stanów partycji, a nie linii
dozorowych. Użytkownik, który zwykle korzysta ze swojej partycji, na klawiaturze globalnej widzi cały
czas stan swojej partycji i nie musi myśleć o tym, czy np. linia nr 28 jest jego linią, czy może sąsiada.
Nie - Klawiatura nie wyświetla numeru naruszonej linii jednak klawisze
zobaczenie, która z linii jest naruszona.

i

umożliwiają

Izoluj (Bypass) linię po alarmie:
Tak - Jeżeli po czasie trwania alarmu dowolna linia partycji jest naruszona zostanie ona automatycznie
izolowana. Linia ta nie będzie w stanie wywołać następnego alarmu w czasie tego włączenia. Do stacji
monitorowanie przesłany zostanie raport pominięcia tej linii przez system.
Nie - Jeżeli po czasie trwania alarmu dowolna linia partycji jest naruszona zostanie ona automatycznie
izolowana. Linia ta jednak będzie w stanie wywołać następny alarm, jeżeli zostanie zamknięta i
ponownie otwarta.
Szczeknięcie syren:
Tak - Po uzbrojeniu partycji wyjście dla sygnalizatorów zewnętrznych zostanie uaktywnione na 1
sekundę. Przy wyłączeniu wyjście to będzie aktywowane dwa razy po 1 sekundzie. Użytkownik może
usłyszeć na zewnątrz obiektu potwierdzenie, że system został uzbrojony bądź rozbrojony.
Nie - Sygnalizatory nie są aktywowane przy uzbrojeniu / rozbrojeniu partycji.
Ton potwierdzenia Kiss off:
Tak - Po otrzymaniu potwierdzenia ze stacji monitorowania o przyjęciu raportu z partycji (kiss off
sygnał), centrala uruchomi sygnalizatory wewnętrzne (Twin Alert) i wyemituje ton potwierdzenia w
klawiaturach i czytnikach.
Nie - Po otrzymaniu potwierdzenia ze stacji monitorowania o przyjęciu raportu z partycji (kiss off
sygnał), centrala nie uruchomi sygnalizatorów wewnętrznych, może jednak uruchomić inne urządzenia
połączone z wyjściem PGM

RINS 360-1 wersja 2

55

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Wyświetlaj linie w alarmie:
Tak - Takie ustawienie opcji powoduje, że wyświetlacz 7-segmentowy klawiatury przypisanej do jednej
partycji pokazuje numer linii naruszonej przy włączonej partycji w dozór. Jeżeli naruszonych jest kilka
linii wyświetlacz zawsze pokazuje najniższy numer linii. Do przeglądania czy przy jednej naruszonej linii
i
.
naruszone są jednocześnie inne linie użyj klawiszy
Jeżeli klawiatura jest przypisana do kilku partycji i opcja ta jest aktywna w tych partycjach, wyświetlacz
zawsze pokazuje najniższy numer naruszonej linii partycji, w której ostatnio naruszono linię. Do
przeglądania czy przy jednej naruszonej linii naruszone są jednocześnie inne linie również innych
partycji użyj klawiszy
lub
. Na klawiaturze LCD obok numeru linii może pojawić się jeszcze
symbol ,,!". Oznacza to, że linia wywołała alarm i jest stale otwarta.
Nie - Klawiatura nie wyświetla numeru naruszonej linii.
Opcje partycji 2:
Czas syren:
Sekund - czas trwania alarmu jest programowany w sekundach (2-19 sekund)
Minut - czas trwania alarmu jest programowany w minutach.
Anty Kod Reset:
Tak - Kod użytkownika jedynie wycisza sygnalizatory. Aby system mógł zostać ponownie załączony
musi być wprowadzony unikalny anty kod z klawiatury systemu. Po jego wprowadzeniu system może
znowu być sterowany przy pomocy kodów użytkownika. Po naciśnięciu klawisza [
] jest losowo
generowany kod źródłowy. Jest on wyświetlany na klawiaturze Kod źródłowy musi być podany
instalatorowi lub stacji monitorującej. Stacja lub instalator na jego podstawie mogą odczytać anty kod
przy pomocy programu do downloadingu central Matrix i przekazać go użytkownikowi aby mógł
wyłączyć system z dozoru.
Nie - Kod użytkownika może resetować system po alarmie.
Reset instalatora:
Tak - Kod użytkownika jedynie wycisza sygnalizatory. Aby system mógł zostać ponownie załączony
musi być wprowadzony kod instalatora z klawiatury systemu.
Nie - Kod użytkownika może resetować system po alarmie.
Instalat/Anty Kod Reset:
Wszystkie - Wszystkie alarmy muszą być resetowane w sposób jak wyżej.
Alarmy potwierdzone - Tylko potwierdzone alarmy muszą być resetowane w sposób jak wyżej.
UWAGA - Obie opcje resetu mogą być aktywne i wtedy Anty Kod i Kod instalatora umożliwia pełne
wyłączenie systemu z dozoru
SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

B

5

6

9

FIR
E

A LAR M

3

P. A.

FI RE

TA MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

FU
NC

8.10.1

Opcje partycji 1.

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w Opcje partycji 1. Na wyświetlaczu pojawi się

migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
oznaczającą, numer partycji, której chcesz zmienić
ustawienie opcji. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm
będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij
aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś
ze strzałek

lub

.

Aby zapamiętać ustawienie opcji 1 dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
akceptacji.

RINS 360-1 wersja 2

56

, usłyszysz ton

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Nr opcji
1
2
3
4
5
6
7
8
8.10.2

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarm Napadowy głośny
Nie wykorzystywane
Wewnętrzne
syreny
przy
sabotażu systemu
Wyświetlaj naruszone linie przy
wyłączeniu zabronione
Izoluj
linię
po
alarmie
zabronione
Szczeknięcie syren nie
Ton potwierdzenia Kiss off nie
Wyświetlaj linie w alarmie
zabronione

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarm Napadowy cichy
Nie wykorzystywane
Wewnętrzne i Zewnętrzne syreny
przy sabotażu systemu
Wyświetlaj naruszone linie przy
wyłączeniu zezwolone
Izoluj linię po alarmie zezwolone
Szczeknięcie syren tak
Ton potwierdzenia Kiss off tak
Wyświetlaj
linie
w
alarmie
zezwolone

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Włączona

Opcje partycji 2.
na klawiaturze aby wejść w Opcje partycji 2. Na wyświetlaczu pojawi się

Wpisz

migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
oznaczającą, numer partycji, której chcesz zmienić
ustawienie opcji. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm
będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij
aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś
ze strzałek

lub

.

Aby zapamiętać ustawienie opcji 2 dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
akceptacji.
Nr opcji
1
2
3
4

8.11

Opcja wył = LED Alarm wył
Czas trwania alarmu w minutach
Anty kod nie wymagany:
Reset instalatora nie wymagany
Instalat/Anty
Kod
Reset
konieczny
po
alarmach
potwierdzonych

, usłyszysz ton

Opcja wł = LED Alarm wł
Czas
trwania
alarmu
w
sekundach
Wymagany jest Anty kod
Wymagany jest Reset instalatora
Instalat/Anty
Kod
Reset
konieczny
po
wszystkich
alarmach.

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Tryby włączania w dozór partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi trybami włączania w
dozór partycji 1. Po wybraniu, jak ma przebiegać włączanie dla poszczególnych trybów, należy nacisnąć
ikonę Zapisz i przejść do następnego okna
Z lewej strony ekranu znajduje się okno wyboru innych partycji. Dla każdej partycji można ustawić inne
opcje. Możliwe jest także kopiowanie ustawień dowolnej partycji do pozostałych trzech partycji. W tym
celu naciśnij przycisk & gt; & gt; .

RINS 360-1 wersja 2

57

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Okno 7

UWAGA:
Możliwe jest ustawienie 5 sposobów zachowania się systemu w czasie opóźnienia na wyjście.
Sposoby te definiuje się dla każdego trybu włączenia i każdej partycji oddzielnie. W każdym z
tych przypadków koniecznie trzeba określić czy uzbrojenie jest typu Away (nikogo nie ma w
obiekcie) czy Home (osoby pozostały w obiekcie). Ta definicja umożliwia poprawne
zaprogramowanie zależności między partycjami.
MEANING

Tryby uzbrajania:
W trakcie włączania systemu w dozór zanim system przejdzie w stan czuwania występuje stan
przejściowy, w którym możliwe jest zdefiniowanie jak system ma się włączyć. Określa się, które partycje
mają być załączone i w jaki sposób (dostępne są 4 opcje-tryby włączenia każdej partycji).
Przykład:
Partycja 1 - Obiekt 1
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D
Tryb A:
Tryb B:
Tryb C:
Tryb D:

Partycja 2 - Obiekt 2
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Partycja 3 - Obiekt 3
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Partycja 4 - Obiekt 4
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Cały system jest włączony - użytkownicy opuścili obiekt, włączenie typu Away
Piętro wyłączone , parter włączony - pozostali użytkownicy w obiekcie, włączenie typu Home
Piętro włączone , parter wyłączony - pozostali użytkownicy w obiekcie, włączenie typu Home
Garaż włączony, piętro i parter wyłączony - pozostali użytkownicy w obiekcie, włączenie typu
Home

Opcje dla trybów włączenia:
Wyjście czasowe - Aby włączyć partycję użytkownik musi wpisać swój kod na klawiaturze, zbliżyć
kartę do czytnika. Uruchamia to licznik czasu na wyjście. Jeżeli w tym czasie, jakaś z linii zostanie
naruszona i zamknięta, odliczanie czasu rozpoczyna się ponownie. Oznacza to, że użytkownik może
RINS 360-1 wersja 2

58

Lipiec 2002

Seria MATRIX
przemieszczać się w obiekcie bez pośpiechu i nie będzie poddany stresowi, czy zdąży wyjść przed
upływem czasu opóźnienia na wyjście. Partycja uzbroi się po czasie opóźnienia liczonym od zamknięcia
ostatniej naruszonej linii. Kod użytkownika jest przyjmowany także przy naruszonych liniach i dopiero ich
zamknięcie uruchamia licznik czasu (zobacz punkt 8.12.4 dotyczący ustawienia liczników czasu w
systemie).
Skrócenie czasu wyjściowego - Aby włączyć partycję użytkownik musi wpisać swój kod na
klawiaturze, zbliżyć kartę do czytnika. Uruchamia to licznik czasu na wyjście. Jednak w tym przypadku,
licznik nie jest ograniczany czasem, jaki został ustawiony jako opóźnienie wyjścia. Centrala odlicza czas
i czeka na naruszenie linii zdefiniowanej jako wejście / wyjście. Po zamknięciu się tej linii partycja się
uzbraja. Istnieje możliwość ustawienia opóźnienia włączenia partycji po zamknięciu się linii
zdefiniowanej, jako wejście / wyjście (zobacz punkt 8.12.5 dotyczący ustawienia liczników czasu w
systemie).
Ciche uzbrojenie - W czasie opóźnienia na wyjście sygnalizator klawiatury informuje użytkownika o
fakcie odliczania czasu (tony wysokie) i o naruszaniu linii dozorowych (tony niskie). Opcja ta może
zostać wyłączona. Zwykle ciche uzbrojenie przewiduje się dla włączeń w nocy. Należy pamiętać, że dla
takiego ustawienia czas opóźnienia na wyjście nie jest resetowany przy naruszaniu linii i jeżeli został
ustawiony np. na 30 sekund, to niezależnie od tego, czy linie są naruszane, czy nie, po 30 sekundach
partycja się uzbraja. Jeżeli jakaś linia pozostała otwarta po czasie opóźnienia na wyjście, system
przechodzi automatycznie w stan alarmu. (Zobacz też opcje systemu, gdzie opisano jak można to
modyfikować zgodnie z potrzebami użytkownika - rozdział 8.5)
Uzbrojenie przyciskiem - Aby włączyć partycję użytkownik musi wpisać swój kod na klawiaturze,
zbliżyć kartę do czytnika. Uruchamia to licznik czasu na wyjście. Jednak w tym przypadku, licznik nie
jest ograniczany czasem, jaki został ustawiony jako opóźnienie wyjścia. Centrala odlicza czas i czeka na
naruszenie linii zdefiniowanej jako Przycisk do uzbrajania. Po aktywowaniu tej linii partycja się uzbraja.
Istnieje możliwość ustawienia opóźnienia włączenia partycji po aktywowaniu się linii zdefiniowanej, jako
Przycisk do uzbrajania (zobacz punkt 8.12.5 dotyczący ustawienia liczników czasu w systemie).
Wymuszone Uzbrojenie - Ta opcja jest prawie identyczna, jak w przypadku Wyjścia czasowego. Jeżeli
po czasie opóźnienia na wyjście jakieś linie pozostaną otwarte zostaną one automatycznie izolowane a
do stacji monitorowania alarmów zostanie przesłany kod o nie pełnym uzbrojeniu partycji.
Sposób uzbrojenia z linii typu klucz - W tym miejscu programuje się, w jakim trybie będzie załączana
partycja ze stacyjki, ukrytego wyłącznika, pilota radiowego, itp.
Rodzaj włączenia dla danego trybu:
Home - Ta opcja powinna być zaznaczona, jeżeli przy danym trybie załączania użytkownicy pozostają
w obiekcie, w tej partycji.
Away - Ta opcja powinna być zaznaczona, jeżeli przy danym trybie załączania użytkownicy wychodzą z
obiektu i nikt nie przebywa w tej partycji.
Załącz partycje automatycznie z tą partycją (programowanie zależności partycji):
Można zdefiniować w tym miejscu numer partycji, wraz z którą włączana będzie ta partycja. Jeżeli
wybranych będzie więcej partycji, partycja ta staje się partycją wspólną. Np. partycja 1 zostanie
włączona, kiedy wszystkie powiązane z nią partycje zostaną włączone w trybie Away
Liczba uzbrojeń po alarmie - Można określić ile razy maksymalnie różne linie dozorowe mogą
wywoływać alarm w partycji (np. po 5 alarmach naruszenie kolejnych linii tej partycji już nie generuje
alarmu). Ustawienie wartości 0 blokuje tę opcję - linie będą zawsze wywoływać alarm.

SU PPLY

D AY

A LAR M

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

FIR
E

5

6

9

P. A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

SET

FU
NC

8.11.1

Opcje włączenia dla trybu A

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje włączania dla trybu A. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
wpisz tylko jedną cyfrę (

-

do

dla wybranej partycji. Aby zmienić opcję

).

Aby zapamiętać ustawienie opcji trybu A dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.
Ustawienie
00
01
02
03
04

RINS 360-1 wersja 2

Opis
Wyjście czasowe
Skrócenie czasu
Ciche uzbrojenie
Uzbrojenie przyciskiem
Wymuszone Uzbrojenie

59

,

Wartość fabryczna
00

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.11.2

Opcje włączenia dla trybu B

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje włączania dla trybu B. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
wpisz tylko jedną cyfrę (

-

do

dla wybranej partycji. Aby zmienić opcję

).

Aby zapamiętać ustawienie opcji trybu B dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.
Ustawienie
00
01
02
03
04
8.11.3

Opis
Wyjście czasowe
Skrócenie czasu
Ciche uzbrojenie
Uzbrojenie przyciskiem
Wymuszone Uzbrojenie

Wartość fabryczna
00

Opcje włączenia dla trybu C

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje włączania dla trybu C. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
wpisz tylko jedną cyfrę (

-

do

dla wybranej partycji. Aby zmienić opcję

).

Aby zapamiętać ustawienie opcji trybu C dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.
Ustawienie
00
01
02
03
04
8.11.4

Opis
Wyjście czasowe
Skrócenie czasu
Ciche uzbrojenie
Uzbrojenie przyciskiem
Wymuszone Uzbrojenie

,

Wartość fabryczna
00

Opcje włączenia dla trybu D

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje włączania dla trybu D. Na wyświetlaczu

pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
wpisz tylko jedną cyfrę (

-

do

dla wybranej partycji. Aby zmienić opcję

).

Aby zapamiętać ustawienie opcji trybu D dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.
Ustawienie
00
01
02
03
04

8.11.5

,

Opis
Wyjście czasowe
Skrócenie czasu
Ciche uzbrojenie
Uzbrojenie przyciskiem
Wymuszone Uzbrojenie

,

Wartość fabryczna
00

Przypisanie dla trybu opcji Home lub Away

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje Home, Away. Na wyświetlaczu pojawi się

migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
oznaczającą numer partycji, której chcesz zmienić
ustawienie opcji. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm
będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

RINS 360-1 wersja 2

60

Lipiec 2002

Seria MATRIX
aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś
ze strzałek

lub

.

Aby zapamiętać ustawienie opcji Home, Away wybranej partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.
Opcja nr
1
2
3
4
8.11.6

Tryb
A
B
C
D

Opcja wył = LED Alarm wył
Home
Home
Home
Home

Opcja wł = LED Alarm wł
Away
Away
Away
Away

,

Fabryczne
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Zależności partycji.

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje zależności partycji. Na wyświetlaczu

do
oznaczającą numer partycji, której chcesz
pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
zmienić ustawienie opcji. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka
Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji
aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po

naciśnij

naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

.

Aby zapamiętać ustawienie opcji zależności wybranej partycji, naciśnij klawisz
ton akceptacji.
Opcja nr
1
2
3
4
8.11.7

Opcja wył = LED Alarm wył

Opcja wł = LED Alarm wł
Partycja uzbrajana wraz z partycją 1
Partycja uzbrajana wraz z partycją 2
Partycja uzbrajana wraz z partycją 3
Partycja uzbrajana wraz z partycją 4

, usłyszysz
Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona

Tryb włączania partycji z linii typu klucz (stacyjka).
na klawiaturze aby wejść w opcje trybu włączenia stacyjką. Na

Wpisz

wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

do

dla wybranej partycji. Aby

zmienić opcję wpisz tylko jedną cyfrę (
).
Aby zapamiętać ustawienie opcji trybu włączenia stacyjką dla wybranej partycji, naciśnij
klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Ustawienie
01
02
03
04
8.11.8

Opis
Tryb A
Tryb B
Tryb C
Tryb D

Wartość fabryczna
00

Liczba uzbrojeń po alarmie.

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje liczby uzbrojeń po alarmie. Na

wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
zmienić opcję wpisz tylko jedną cyfrę

-

(

do

dla wybranej partycji. Aby

= uzbrajanie bez ograniczeń).

Aby zapamiętać ustawienie opcji liczby uzbrojeń dla wybranej partycji, naciśnij klawisz
usłyszysz ton akceptacji.

RINS 360-1 wersja 2

61

,

Lipiec 2002

Seria MATRIX
8.12

Czasy systemowe i partycji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z czasami systemowymi dla partycji 1. Po
określeniu czasów, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna
Z lewej strony ekranu znajduje się okno wyboru innych partycji. Dla każdej partycji można ustawić inne
czasy. Możliwe jest także kopiowanie ustawień dowolnej partycji do pozostałych trzech partycji. W tym
celu naciśnij przycisk & gt; & gt; .
Okno 9

MEANING

Liczniki partycji:
Czas syren - Jest to czas działania sygnalizatorów dźwiękowych. Może być ustawiany w przedziale 1
do 20 sekund lub 1-20 minut (zobacz Opcje Partycji 2 - rozdział 8.10.2)
Czas na wejście - Jest to czas opóźnienia wejściowego umożliwiający użytkownikowi wyłączenie
systemu bez generowania alarmu. Może być ustawiany w przedziale 2 do 99 sekund.
Czas na wyjście - Jest to czas opóźnienia wyjściowego umożliwiający użytkownikowi po włączeniu
systemu opuszczenie obiektu bez generowania alarmu. Może być ustawiany w przedziale 2 do 99
sekund.
Opóźnienie syren - W przypadku pojawienia się alarmu możliwe jest opóźnienie zadziałania
sygnalizatorów. Kod raportujący alarm będzie wysyłany bez opóźnienia natomiast sygnalizatory zaczną
działać dopiero po tym czasie. Może być ustawiany w przedziale 0 do 99 sekund.
Opóźnienie przy końcu wyjścia - W momencie, kiedy zamknięta zostanie linia wejście / wyjście przy
włączeniu ze skróceniem czasu opóźnienia na wyjście, uruchomiony zostanie licznik tego czasu.
Dopiero, gdy czas ten upłynie, partycja włączy się w dozór. Może być ustawiany w przedziale 0 do 99
sekund.

RINS 360-1 wersja 2

62

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Uzbrojenie przy bezruchu - Partycja może się uzbrajać automatycznie po stwierdzeniu braku
naruszania jej linii przez zdefiniowany w tym miejscu czas. Czas określa mnożąc ustawioną wartość z
przedziału 0 do 99 przez 10 minut. (wpisanie 05 powoduje, że partycja uzbroi się po 50 minutach od
zamknięcia ostatniej linii). Wartość 00 blokuje auto uzbrojenie przy braku ruchu.
Auto uzbrojenie o (00'00) każdego dnia (gg:mm) - Partycja może być włączana o stałej porze
każdego dnia. Wpisanie godziny w standardzie 24 godzinnym i minut (0001-2359) określa, kiedy
partycja ma zostać włączona, jeżeli nie była wcześniej włączona. Wpisanie wartości 0000 blokuje auto
uzbrojenie.
Auto uzbrojenie przebiega w następujący sposób:
Jeżeli system został zaprogramowany na włączenie o 19:00 to o tej godzinie klawiatura zacznie
emitować dźwięki ostrzeżenia o włączeniu, następnie powtórzy to o 19:10 i po raz trzeci o 19:25. O
19:30 system się uzbroi. Jeżeli w okresie 19:00 do 19:30 zostanie wprowadzony na klawiaturze kod
główny lub zwykłego użytkownika partycji proces auto uzbrojenia zostanie przerwany do następnego
dnia.
Liczniki globalne:
Opóźnienie sygnalizacji braku AC - Czas, po jakim system prześle raport do stacji monitorowania.
Może być ustawiany w przedziale 00 do 99 minut.
Opóźnienie sygnalizacji braku telefonu - Czas, po jakim system wykaże usterkę. Może być
ustawiany w przedziale 00 do 99 minut.
Sekund w ostatniej minucie doby - W przypadku ustawienia synchronizacji zegara czasu
systemowego kwarcem może wystąpić konieczność korekty jego działania Dokonuje się to poprzez
zmianę liczby sekund w ostatniej minucie doby. Sekundy trzeba dodać, jeżeli zegar ma tendencję do
śpieszenia się lub odjąć, gdy chodzi za wolno. Np. Jeżeli śpieszy się 5 minut na tydzień w ostatniej
minucie doby powinna być ustawiona wartość - 93 sekundy.
UWAGA: Zalecamy stosowanie synchronizacji zegara siecią elektroenergetyczną. (Opcje
systemu 1)
SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

B

5

6

9

FIR
E

A LAR M

3

P. A.

FI RE

TA MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

FU
NC

8.12.1

Czas działania sygnalizatorów dźwiękowych
. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

Wpisz

dla wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry

-

do

w minutach lub

-

w sekundach (zobacz Opcje partycji 2).
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
8.12.2

, usłyszysz ton akceptacji.

Czas opóźnienia działania sygnalizatorów dźwiękowych.

Wpisz

. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

dla wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry

Czas opóźnienia na wejście.

Wpisz

. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

dla wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
8.12.4

w sekundach.

, usłyszysz ton akceptacji.

Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
8.12.3

-

do

-

do

w sekundach.

, usłyszysz ton akceptacji.

Czas opóźnienia na wyjście.

Wpisz

. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

dla wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
RINS 360-1 wersja 2

-

do

w sekundach.

, usłyszysz ton akceptacji.

63

Lipiec 2002

Seria MATRIX

8.12.5

Opóźnienie przy końcu wyjścia.

Wpisz

. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

dla wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
8.12.6

-

do

w sekundach.

, usłyszysz ton akceptacji.

Auto Uzbrojenie o godzinie każdego dnia.

Wpisz

. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

dla wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz
minuty. Wartość 0000 blokuje to auto uzbrojenie.

do

do

jako godziny i

Usłyszysz ton akceptacji.
8.12.7

Czas braku ruchu przed auto uzbrojeniem.

Wpisz

Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

do

dla

wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry
(Czas w minutach jest
wynikiem pomnożenia wpisanej wartości przez 10 minut. Wartość 00 blokuje to auto uzbrojenie).
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
8.12.8

Opóźnienie wysłania raportu braku zasilania A.C.

Wpisz

. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry

Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz
8.12.9

, usłyszysz ton akceptacji.

-

w minutach.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opóźnienie sygnalizacji usterki braku linii telefonicznej.

Wpisz

Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry

Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz

-

w minutach.

, usłyszysz ton akceptacji.

8.12.10 Sekund w ostatniej minucie doby.
Wpisz

Aby zmienić ustawienie wpisz dwie cyfry

w sekundach.

, usłyszysz ton akceptacji.

Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz

8.13

-

Wyjścia programowalne PGM

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z opcjami wyjść programowalnych. Po
określeniu jak wyjścia PGM mają działać, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna

RINS 360-1 wersja 2

64

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Okno 9

UWAGA:
Na płycie centrali znajdują się 4 wyjścia. Maksymalnie w systemie może być 12 wyjść PGM.
Możliwe jest zdefiniowanie zdarzenia powodującego uruchomienie PGM oraz, w której partycji
(partycjach) zdarzenie to wystąpiło.
Potencjał wyjścia może także być zmieniany. Przy uruchomieniu wyjście może dawać zwarcie z
12V lub 0V

MEANING

Typy wyjść PGM:
00 = Nie używane
Wyjście jest nie używane
01 = E - sterowanie LED
Jest to ustawienie przydatne do prowadzenia Walk Testu czujek, które mają wyłączone diody LED przez
zdjęcie zwory. Czujka oczywiście musi mieć zacisk do zdalnego włączania diody LED. Po włączeniu
centrali w tryb Walk Test na wyjściu tak zdeklarowanym pojawia się napięcie 0V powodując włączenie
diody w czujce (np. Pyronix Enforcer Super, Octopus Super, Equinox AM). Po wyłączeniu Walk Testu
wyjście jest wyłączane.
02 = C+ (zatrzask)
Jest to ustawienie przydatne przy stosowaniu czujek z pamięcią alarmu. Po włączeniu systemu kodem
użytkownika wyjście zmienia swój stan. Ponowne wprowadzenie kodu zmienia stan wyjścia. Jeżeli w
dozorze czujka z pamięcią alarmu (np. Pyronix Enforcer Super, Octopus Super, Equinox AM) zostanie
naruszona po wyłączeniu systemu jej dioda LED będzie się świecić. Rest takiej czujki nastąpi, jeżeli
wpisze się kod użytkownika dwa razy z przerwą maksymalnie 5 sekund.
03 = Sterowanie z klawiatur
To ustawienie umożliwia uruchomienie wyjścia na 5 sekund z klawiatury LED poleceniem
jeżeli wcześniej użytkownik wszedł w tryb użytkownika głównego (zobacz instrukcję obsługi). Wyjście
takie można wykorzystać do sterowania innych urządzeń np. elektrycznych zamków drzwiowych. W
klawiaturze LCD opcję tę uzyskuje się będąc w Menu Użytkownika Głównego.
04 = Śledzenie Uzbrojenia / Rozbrojenia
Wyjście zmienia stan za każdym razem, jak partycja jest uzbrajana bądź rozbrajana.
RINS 360-1 wersja 2

65

Lipiec 2002

Seria MATRIX
05 = Śledzenie linii
Wyjście zmienia stan przy naruszaniu danej linii dozorowej i ponownie przy jej zamknięciu. Po wybraniu
tego typu PGM należy określić w opcji Linie do śledzenia w partycji - numer linii dozorowej 01-32, która
ma być śledzona. Wpisanie wartości 00 powoduje, że wyjście nie reaguje na zmianę stanu żadnej linii.
06 = Śledzenie linii telefonicznej
Wyjście zmienia stan, jeżeli system stwierdzi uszkodzenie linii telefonicznej i zmienia stan po wykryciu
przez system obecności linii telefonicznej.
07 = Śledzenie Kiss off
Wyjście zmienia swój stan na kilka sekund po otrzymaniu przez system sygnału Kiss off ze stacji
monitorowania alarmów potwierdzającego że przesłany raport o zdarzeniu w centrali został odczytany
przez stację.
08 = Reset czujek dymu
Wyjście zasilania czujek dymu lub wstrząsowych, które wymagają resetu po wyłączeniu systemu z
dozoru aby np. skasować ich pamięć alarmu. Wyłączenie systemu kodem użytkownika powoduje
krótkotrwałe wyłączenie tego wyjścia i rozłączenie obwodu zasilania czujek.
09 = Sterowanie lampą
Wyjście uruchamia się przy pojawieniu się alarmu w systemie i jest wyłączane dopiero po wprowadzeniu
kodu użytkownika.
10 = Alarm Pożarowy
Wyjście uruchamia się przy pojawieniu się alarmu pożarowego w systemie i jest wyłączane dopiero po
wprowadzeniu kodu użytkownika.
11 = Alarm Napadowy
Wyjście uruchamia się przy pojawieniu się alarmu napadowego w systemie lub po wprowadzeniu kodu
działania pod przymusem i jest wyłączane dopiero po wprowadzeniu kodu użytkownika.
12 = Alarm z 2 linii
Wyjście uruchamia się przy pojawieniu się alarmu z co najmniej dwóch linii w systemie i jest wyłączane
dopiero po wprowadzeniu kodu użytkownika. Tego typu działanie wyjścia można klasyfikować jako
sygnalizację alarmu potwierdzonego.
13 = Alarm sabotażowy
Wyjście uruchamia się przy pojawieniu się alarmu sabotażowego w systemie i jest wyłączane dopiero
po wprowadzeniu kodu użytkownika.
14= Syrena zewnętrzna
Wyjście uruchamia się przy pojawieniu się alarmu w systemie i jest wyłączane po czasie działania
sygnalizatorów dźwiękowych lub po wprowadzeniu kodu użytkownika.
15 = Masa czujek dymu
Wyjście to umożliwia połączenie z centralą 2 przewodowych czujek dymu. Jeżeli czujka dymu wykryje
dym centrala przejdzie w stan alarmu i prześle raport do stacji monitorowania alarmów. Ten typ PGM
powinien być programowany dla wyjścia PR4.
16 = Twin Alert
Wyjście dostosowane do współpracy z sygnalizatorem wewnętrznym takim jak Twin Alert. Twin Alert
powinien być połączony z wyjściem PR3.
[17] = Śledzenie czasu Wejś/Wyjś
Wyjście uruchamia się przy odliczaniu czasu na wyjście i na wejście do obiektu. Można nim np.
sterować oświetleniem przed dozorowanym obiektem lub w korytarzu, w którym zainstalowano
klawiaturę.
Śledzenie dialera
Typy wyjść definiowane cyframi od 18 do 25 są sterowane przez dialer centrali i aktywują się, jeżeli
wysyłane są w formacie BSIA fast format odpowiednie kody raportujące dla zdarzeń jak niżej. Tak
konfigurowane wyjścia można wykorzystać do wysterowania dodatkowego dialera lub nadajnika
radiowego. Na ich ustawienie nie ma wpływu mapa kanałów dialera dla formatu BSIA fast format
(zobacz rozdz. 9.2.2). Ważne jest natomiast odpowiednie zaznaczenie opcji wysyłania poszczególnych
zdarzeń z partycji (zobacz rozdz. 9.3)
[18] = Śledzenie dialera - Pożar
[19] = Śledzenie dialera - Napad
[20] = Śledzenie dialera - Włamanie
[21] = Śledzenie dialera - Otwarcie/Zamknięcie
[22] = Śledzenie dialera - nie zdefiniowane
[23] = Śledzenie dialera - Medyczny
[24] = Śledzenie dialera - Alarm Potwierdzony
[25] = Śledzenie dialera - Częściowe uzbrojenie

RINS 360-1 wersja 2

66

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Aktywne w partycji - Wyjście reaguje na zdarzenie, które pojawi się w określonych tu partycjach.
Można wyróżnić jedną lub więcej partycji.
Napięcie wyjścia:
12V przy aktywacji - Jeżeli zaznaczono tę wartość, wyjście w stanie normalnym ma potencjał 0V a
przy aktywacji 12V.
0V przy aktywacji- Jeżeli zaznaczono tę wartość, wyjście w stanie normalnym ma potencjał 12V a przy
aktywacji 0V.
Linie do śledzenia w partycji - Jeżeli jedno z wyjść zostało zdefiniowane jako Śledzenie linii należy
zaznaczyć, która linia z danej partycji ma być śledzona.
SU PPLY

D AY

FA U LT

A RMED

R EAD Y

88

1
P
.A.

A

2

B

5

6

9

FI E
R

A LAR M

3

P.A.

FI RE

T A MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

FU
NC

8.13.1

Programowanie typu, napięcia przy aktywacji PGM i partycji.

Wpisz

na klawiaturze aby wejść w opcje programowania typu PGM. Na

wyświetlaczu pojawią się dwie migające kreski. Wpisz cyfry od
numeru PGM. Aby zmienić typ PGM wpisz dwie cyfry od
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

do
do

dla wybranego
.

, usłyszysz ton akceptacji.

Następnie pojawi się informacja o napięciu wyjścia PGM przy aktywacji. Cyfra "1" będzie
wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest
włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij
lampkę alarm.
Opcja nr
1

Opcja wył = LED Alarm wył
0V przy aktywacji

aby włączyć lub wyłączyć

Opcja wł = LED Alarm wł
12V przy aktywacji

Fabryczne
Wyłączona

, usłyszysz ton akceptacji.

Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym ustawieniu przypisania PGM do partycji. Po
pojawieniu się kreski, wpisz cyfry od
Wpisanie

do

aby przypisać wyjście do partycji lub kilku partycji.

jako pierwszej partycji powoduje, że wyjście reaguje na zdarzenie z dowolnej partycji.

Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Powtórz programowanie dla kolejnych wyjść PGM.
Naciśnij dwa razy
8.13.2

aby opuścić programowanie tej opcji.

Linia do śledzenia w partycji.

. Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od
do
Wpisz
dla wybranej partycji. Aby zmienić numer linii do śledzenia w tej partycji wpisz dwie cyfry od
do

.

Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

RINS 360-1 wersja 2

67

, usłyszysz ton akceptacji.

Lipiec 2002

Seria MATRIX
9

PROGRAMOWANIE KOMUNIKATORA CENTRALI

Komunikator centrali Matrix umożliwia przesyłanie kodów raportujących do większości stacji
monitorujących i firm zajmujących się serwisowaniem systemów alarmowych.
Umożliwia także zdalne programowanie systemu i sprawdzanie jego stanu za pomocą programu do
downloadingu.
9.1

Komunikator cyfrowy

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z wyszczególnionymi opcjami komunikatora.
Po wybraniu, jakie opcje mają być aktywne w systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do
następnego okna
Okno 10

MEANING

Numery:
Numery
Kod abonenta - Można zaprogramować 4-6 znakowy - heksadecymalny numer abonenta
indywidualnie opisujący każdą z partycji systemu. Numer ten można wykorzystywać również w
programie komputerowym do downloadingu systemu MX-UDL, jak i w programie do monitorowania
central MX-MON. Numery dla partycji mogą być różne bądź identyczne. W zależności od urządzeń,
jakie wykorzystuje stacja monitorująca do odbierania kodów raportujących z central alarmowych, numer
abonenta czasami musi być ograniczony do 4 pierwszych znaków.
Kod downloadingu - Jest to kod zabezpieczający system przed możliwością połączenia się z centralą
przez nieuprawnioną osobę. Kod jest kodem 4 cyfrowym. Identyczne kody muszą być zaprogramowane
w centrali i programie do downloadingu. Wartość fabryczna tego kodu 1234 powinna być zmieniona
podczas pierwszego programowania centrali.
RINS 360-1 wersja 2

68

Lipiec 2002

Seria MATRIX
UWAGA: Jeżeli połączyłeś Matrix z linią telefoniczną koniecznie zmień kod downloadingu.
Algorytm Anty Kodu - Jest to jedna cyfra z przedziału 0 do 8, która informuje system według jakiego
algorytmu wewnętrznego ma być wygenerowany kod źródłowy umożliwiający odczytanie przez
użytkownika Anty Kodu koniecznego do pełnego resetu partycji (zobacz opcje partycji rozdz. 8.10.2).
UWAGA: W większości programów Pyronix do generacji Anty Kodu stosuje się jedynie algorytm 0.
Wysyłanie testu - O zaprogramowanej niżej godzinie i w odstępie czasu zaprogramowanym niżej
centrala będzie wysyłać specjalny kod testu do stacji monitorowania.
Czas raportowania testu - Określ czas wysyłania raportu testu Nie programuj czasu na minutę przed
północą i równo o północy.
Raportowanie testu co ( ) dni - Określ co ile dni raport testu ma być wysyłany do stacji monitorowania.
, czas wysyłania testu stanie się przerwą między kolejnymi raportami
Jeżeli wpiszesz tu wartość
testu (np. ustawienie 0030 powoduje, że test jest wysyłany co 30 min, a ustawienie 0100, że testy
wychodzą co 1 godzinę).
Przypisanie telefonu 1, 2, 3 - System ma możliwość grupowania wysyłanych raportów i wysyłanie ich
na trzy numery telefonów z 9 numerów, jakie możesz zaprogramować w systemie. Wybierz te numery z
listy 9 numerów, które mają być pierwszym telefonem stacji monitorowania, drugim telefonem stacji
monitorowania i numerem trzecim, czyli numerem dodatkowej stacji np. w firmie instalatorskiej.
Gdzie raportować - Ponieważ w tym miejscu programuje się część związaną z raportowaniem testu
wybierz, który z numerów telefonicznych stacji ma otrzymywać kod raportu testu. Wyślij tylko do 1;
oznacza, że centrala wyśle test tylko do numeru pierwszego i na numer trzeci. Zawsze do obu; wysyła
na dwa numery: pierwszy i drugi oraz dodatkowo na numer trzeci. Ustawienie Do 2, gdy brak 1
powoduje, że centrala wyśle raport do numeru pierwszego i przy braku komunikacji do numeru drugiego
oraz na numer trzeci.
UWAGA: Jeżeli numer trzeci jest zaprogramowany centrala będzie zawsze dzwonić na ten numer
po komunikacji do numeru pierwszego lub drugiego. Zdefiniowanie tylko numeru trzeciego nie
uaktywnia procedury wysyłania raportu na ten numer, najpierw musi być wpisany numer 1 lub 2.
Pyronix oferuje specjalny program i modem do monitorowania (odbierania kodów raportujących
z central Matrix), który możesz zainstalować na swoim PC. Numer trzeci telefonu jest właśnie
wprowadzony do tych celów.
UWAGA: Nie wysyłaj raportu testu na numer telefonu dla którego ustawiono format komunikacji
głosowej.
Opcje linii telefonicznej:
Monitorowanie linii telefonicznej:
Zezwolone - Opcja ta umożliwia monitorowanie przez system obecności linii telefonicznej. W
przypadku wykrycia braku linii telefonicznej system sygnalizuje usterkę, jeśli jest to tak zaprogramowane
w Opcjach systemu 1.
Zabronione - W przypadku, gdy system nie jest połączony z linią telefoniczną takie ustawienie blokuje
wyświetlanie usterki braku linii telefonicznej. System pracuje jak centrala bez dialera telefonicznego.
Filtr handshaku:
Szeroki - Umożliwia usłyszenie przez centralę większej ilości częstotliwości handshaku emitowanych
przez odbiornik stacji monitorującej (zwiększa również czułość centrali na wykrycie sygnału Kiss off
potwierdzającego otrzymanie kodów przez stację).
Standardowy - Ustawienie to umożliwia odbiór jedynie poprawnych sygnałów handshake i Kiss off.
Wybieranie:
Impulsowe - Dla sieci telefonicznych, gdzie trzeba jeszcze stosować impulsowe wybieranie numeru
telefonicznego.
Tonowe - Dla obecnie, coraz częściej, dostępnych sieci telefonicznych.
Omijanie sekretarki:
Tak - Centrala będzie odbierać zew z linii telefonicznej w sekwencji gwarantującej, że włączony do tej
linii automat zgłoszeniowy lub usługa automatycznej sekretarki zostanie ominięta i będzie możliwe
połączenie się z programem do downloadingu.
UWAGA: Aby połączyć się z centralą wybierz numer telefonu, z którym centrala jest połączona i
poczekaj na jeden dzwonek (jeden sygnał w słuchawce), rozłącz się, odczekaj co najmniej 10
sekund , ale nie dłużej niż 40 sekund i wybierz numer centrali ponownie. Central powinna
odpowiedzieć na zew prawie natychmiast.
RINS 360-1 wersja 2

69

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Nie - Ta opcja blokuje dostęp do centrali z linii telefonicznej. Jednak użytkownik główny może zezwolić
na komunikację z centralą na czas 1 godziny, jeżeli na klawiaturze systemu będąc w trybie użytkownika
głównego

.

(kod użytkownika głównego) wpisze sekwencję

Zdarzenia raportowane:
Wysoki priorytet - Wybranie tej opcji powoduje zakończenie sesji downloadingu, jeżeli pojawi się
alarm w systemie. Centrala rozłącza się i raportuje zdarzenie do stacji monitorowania.
Niski priorytet - Wybranie tej opcji nie powoduje zakończenia sesji downloadingu, jeżeli pojawi się
alarm w systemie. Centrala raportuje zdarzenie do stacji monitorowania dopiero, jak zakończy się
połączenie z komputerem.
Prześlij otwarcie po alarmie:
Tak - Jeżeli powroty i otwarcia nie są przesyłane do stacji, to ta opcja umożliwia wysłanie do stacji
raportu otwarcia systemu po alarmie (wyłączenie z uzbrojenia).
Nie - Otwarcia / zamknięcia są przesyłane zgodnie z ustawieniami Opcji wysyłania.
SU PPLY

D AY

A RMED

FA U L T

R EAD Y

A LAR M

88

1
PA.
.

A

2

FIR
E

5

6

9

P. A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

SET

FU
NC

9.1.1

Programowanie kodu abonenta dla partycji.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować kod abonenta. Wyświetlacz pokaże aktualne ustawienie (kreska
oznacza, brak numeru w pamięci). Jeżeli chcesz usunąć kod naciśnij klawisz
kodu abonenta nastąpi po naciśnięciu
lub nacisnąć

i klawisze od

. Aby zmienić kod, należy użyć klawiszy od

do

do

aby uzyskać wartości odpowiednio B, C, D, E, F. Jeżeli

jest wpisywanych mniej niż sześć znaków, naciśnij
abonenta.
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz
9.1.2

. Zatwierdzenie

aby wprowadzić puste miejsce w kodzie

, usłyszysz ton akceptacji.

Programowanie kodu downloadingu.

Wpisz

i następnie cztery cyfry od

do

.

Usłyszysz ton akceptacji.
9.1.3

Opcje linii telefonicznej i komunikatora.

na klawiaturze aby wejść w opcje linii telefonicznej i komunikatora. Cyfra "1"
Wpisz
będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja
jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Opcja wył = LED Alarm wył
Monitorowanie linii tel.
zabronione
Filtr Handshaku standardowy
Wybieranie tonowe
Zabronione Omijanie
Automatycznej Sekretarki
Raportowanie - niski priorytet
Raport otwarcia po alarmie
zabronione
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane

RINS 360-1 wersja 2

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Monitorowanie linii tel. zezwolone
Filtr Handshaku szeroki
Wybieranie impulsowe
Zezwolone Omijanie
Automatycznej Sekretarki
Raportowanie - wysoki priorytet
Raport otwarcia po alarmie
zezwolone
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane

70

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Wyłączona
Lipiec 2002

Seria MATRIX
9.1.4

Czas raportu testu.

Wpisz
, wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz dwie cyfry godziny i dwie
cyfry minut, kiedy ma być wysłany raport testu (np. 2356 lub 0932).
Nowy czas zostanie zapamiętany po wpisaniu czwartej cyfry.
9.1.5

Przerwa w wysyłaniu testu.

Wpisz

wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz dwie cyfry przerwy w

do
. Jeżeli wpiszesz wartość
, wpisany
dniach między raportami od
wcześniej czas stanie się czasem przerwy między kolejnymi raportami testu (np. ustawienie 0030
powoduje, że test jest wysyłany co 30 min, a ustawienie 0100, że testy wychodzą co 1 godzinę).
Aby zapamiętać ustawienie przerwy, naciśnij klawisz
9.1.6

, usłyszysz ton akceptacji.

Pierwszy telefon stacji monitorowania.

Wpisz
wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz cyfrę od
do
określającą, który numer telefoniczny jest pierwszym numerem telefonu stacji monitorującej.
Aby zapamiętać ustawienie numeru, naciśnij klawisz
9.1.7

, usłyszysz ton akceptacji.

Drugi telefon stacji monitorowania.

Wpisz
wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz cyfrę od
określającą, który numer telefoniczny jest drugim numerem telefonu stacji monitorującej.
Aby zapamiętać ustawienie numeru, naciśnij klawisz
9.1.8

do

, usłyszysz ton akceptacji.

Trzeci telefon do monitorowania.

wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz cyfrę od
Wpisz
określającą, który numer telefoniczny jest trzecim numerem do monitorowania.
Aby zapamiętać ustawienie numeru, naciśnij klawisz
9.1.9

do

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcje wysyłania raportu testu.

Wpisz
wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz cyfrę od
do
określającą sposób wysyłania raportu testu do pierwszego i drugiego telefonu (1 = tylko na
pierwszy telefon i trzeci, 2 = na oba i trzeci, 3 = na drugi, gdy brak pierwszego i na trzeci).
Aby zapamiętać ustawienie opcji naciśnij klawisz
9.1.10

, usłyszysz ton akceptacji.

Algorytm Anty Kodu

wyświetlone zostanie aktualne ustawienie. Wpisz cyfrę od
Wpisz
określającą algorytm generowania kodu źródłowego w systemie.
Aby zapamiętać ustawienie opcji naciśnij klawisz

do

, usłyszysz ton akceptacji.

UWAGA: W większości programów Pyronix do generacji Anty Kodu stosuje się jedynie algorytm 0.

RINS 360-1 wersja 2

71

Lipiec 2002

Seria MATRIX
9.2

Formaty komunikacji

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z formatami komunikacji. Po wybraniu, jakie
formaty i numery telefoniczne mają być aktywne w systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do
następnego okna
Okno 11

UWAGA: System umożliwia zaprogramowanie 9 numerów telefonicznych i przypisanie każdemu
numerowi indywidualnego formatu komunikacji.

MEANING

Telefony - Może być zaprogramowanych dziewięć, maksymalnie 32 znakowych, numerów
telefonicznych. Użyj przecinka ( , ) aby wprowadzić przerwę 2 sekundową.
Format Raportowania:
Contact ID
Jest to format zaprogramowany w systemie bez możliwości ingerencji w jego parametry. Dane tego
formatu są następujące:
Handshake - częstotliwość = 1400 Hz przez 100 ms / przerwa 100 ms / 2300 Hz przez 100 ms
Handshake - długość = 100 ms
Handshake - opóźnienie = 250 ms
Handshake - długość = 100 ms
Maksymalny czas oczekiwania na handshake = 40 ms
Długość tonu potwierdzenia = 750 ms
Contact ID - sprawdzanie sumy = Tak

RINS 360-1 wersja 2

72

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Postać wyświetlanego na odbiorniku stacji raportu z centrali w formacie Contact ID
Kod raportujący ma następującą postać = [AAAA] [CC] [Q] [EEE] [PP] [SSS] [m]
[AAAA]
[CC]
[Q]
[EEE]
[PP]
[SSS]
[m]

= Numer-kod abonenta
= typ formatu = 18 dla Contact ID
= Kwalifikator zdarzenia: "0" - zamknięcia / powroty. "1" - otwarcia / alarmy
= Cyfrowy kod zdarzenia
= Numer grupy lub partycji
= Nr linii dozorowej / Nr użytkownika
= Suma kontrolna

Contact ID komunikaty wysyłane z centrali do odbiornika stacji.
(Takie same komunikaty są wysyłane w formacie Pager i Pyronix)
Hexedecimal
Nr zdarzenia

Opis

OX 130

Alarm z linii włamaniowej

OX 133

Alarm z linii 24 godz

OX 134

Alarm z linii Wejście / Wyjście

OX 137

Alarm sabotażowy (klawiatura, moduł)

OX 139

[Vx.x] Alarm potwierdzony

OX 143

[Vx.x] Uszkodzenie modułu

OX 146

Ciche włamanie (opóźnienie syreny)

OX 321

Sabotaż syreny 1

OX 383

Sabotaż czujki

OX 121

Przymus Zamknięcie / Otwarcie

OX 122

Cichy Napad z linii lub klawiatury

OX 123

Głośny napad z linii lub klawiatury

OX 110

Alarm pożarowy

OX 301

Brak AC

OX 302

Niskie napięcie akumulatora

OX 607

Wejście, wyjście w Walk test

OX 627

Wejście w program instalatora

RINS 360-1 wersja 2

73

Lipiec 2002

Seria MATRIX
BSIA Fast Format - Jest to format umożliwiający szybkie raportowanie przez centralę generalnie do 8
kodów. Dane tego formatu są następujące:
Handshake - częstotliwość = 1400 Hz przez 100 ms / przerwa 100 ms / 2300 Hz przez 100 ms
Handshake - długość = 100 ms
Handshake - opóźnienie = 250 ms
Handshake - długość = 100 ms
Maksymalny czas oczekiwania na handshake = 40 ms
Długość tonu potwierdzenia = 750 ms
Contact ID - sprawdzanie sumy = Tak
Postać wyświetlanego na odbiorniku stacji raportu z centrali w formacie BSIA Fast Format
Kod raportujący ma następującą postać = [ACCT] [Q] [XYZ] [GG] [CCC]
[ACCT] = Numer-kod abonenta
[Q]
= Kwalifikator zdarzenia: "1" - nowe zdarzenie / działanie. "3" Nowy powrót lub zamknięcie. "6"
Poprzednio raportowane normalne zdarzenie
[XYZ] = Cyfrowy kod zdarzenia
[GG]
= Numer grupy lub partycji
[CCC] = 1. Nr linii dozorowej 2. Nr użytkownika 3. Poziom ustawienia (tryb uzbrojenia)
Pyronix PC - Jest to format umożliwiający raportowanie przez centralę takich samych kodów jak w
Contact ID, ale nie do stacji monitorowania a do komputera, np. w firmie instalatorskiej. Pyronix oferuje
US Robotics Message Modem i oprogramowanie umożliwiające odbieranie kodów raportujących z
centrali Matrix.
UWAGA: Pyronix PC Format powinien być wykorzystywany jedynie do celów serwisowych. Nie
może zastępować w stacji odbiornika stacyjnego.
Pager - Protokół umożliwiający centrali dzwonienie do sieci pagerów i wysłanie numerycznej informacji
o zdarzeniu w systemie. Wysyła te zdarzenia, które są wypisane w tablicy formatu Contact ID, ale
ignoruje handshake i kiss-off wysyłany ze stacji monitorowania. Przed uruchomieniem formatu zalecamy
kontakt z operatorem sieci pagerów. Po numerze telefonu sieci i przed numerem pagera zwykle
powinna być uwzględniona 4 sekundowa przerwa.
Przy pomocy tego formatu można także wysyłać sygnały DTMF na telefon stacjonarny lub komórkowy.
Tego typu powiadomienie osobiste nie jest zalecane ze względu na bardzo niski poziom
bezpieczeństwa (wysłanie sygnału zajętości z komórki jest również potwierdzeniem dla centrali
alarmowej o przesłaniu informacji o zdarzeniu). Można więc wpisać numer komórki do 3 telefonów, które
będą kolejno wybierane przez centralę i w ten sposób centrala będzie 3-krotnie informować o zdarzeniu.
Jeżeli interesują nas tylko alarmy z danej partycji wybieramy jedynie tę grupę zdarzeń (zobacz rozdział
9.3) i nie zaznaczamy przesyłania otwarcia po alarmie (rozdział 9.1). Numer jaki powinien być wpisany
w bibliotece numerów telefonicznych należy zakończyć sekwencją zawierającą wiele przecinków - 2sekundowych pauz z 5555 w środku. Jeżeli chcemy otrzymać sygnały DTMF na komórkę o np. numerze
602649930 należy w centrali zaprogramować następujący numer:
0,602649930,,,,,,,,5555,,,,,,,,,
łącznie są to 32 znaki.
Wysłane wiadomości nie są potwierdzane. System wysyła tylko jeden raz raport zdarzenia
poczym w buforze zdarzeń centrali pojawia się informacja o otrzymaniu sygnału Kiss Off..
komunikaty słowne - centrale współpracujące z przystawką MX-Vioce mogą wysyłać 8 różnych
komunikatów słownych nagranych przez użytkownika systemu Podobnie jak w przypadku formatu pager
tego typu powiadomienie osobiste nie jest zalecane ze względu na bardzo niski poziom bezpieczeństwa
(wysłanie sygnału zajętości z komórki jest również potwierdzeniem dla centrali alarmowej o przesłaniu
informacji o zdarzeniu). Niewątpliwą zaletą zastosowania przy takim powiadamianiu MX-Voice jest
czytelność komunikatu słownego umożliwiająca jednoznaczne określenie, który obiekt dzwoni i co się w
nim wydarzyło.
Wysłane wiadomości nie są potwierdzane. System wysyła tylko jeden raz raport zdarzenia
poczym w buforze zdarzeń centrali pojawia się informacja o otrzymaniu sygnału Kiss Off..

SU PPLY

D AY

FA U LT

A RMED

R EAD Y

88

1

2

P.
.A

A

FIRE

5

6

9

B

A LAR M

3

P.A.

FI RE

TA MPE R

4

0

C

D

7

8

SET

FU
NC

RINS 360-1 wersja 2

74

Lipiec 2002

Seria MATRIX
9.2.1

Programowanie numeru telefonicznego i formatu komunikacji.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać numer
telefonu, który chcesz wpisać. Wyświetlacz pokaże aktualne ustawienie (kreska oznacza, brak
numeru w pamięci). Jeżeli chcesz usunąć kod naciśnij klawisz
nastąpi po naciśnięciu
nacisnąć

i

. Zatwierdzenie numeru tel.

. Aby zmienić numer telefonu, należy użyć klawiszy od
aby wstawić znak

segmentowym. Naciśnij

i

*.

do

lub

Symbol b będzie wyświetlony na wyświetlaczu 7-

aby wstawić znak #. Symbol C będzie wyświetlony na

wyświetlaczu 7-segmentowym. Naciśnij
aby wstawić dwusekundową przerwę. Symbol d
będzie wyświetlony na wyświetlaczu 7-segmentowym. Numer telefonu może być maksymalnie 32
znakowy.
Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Wyświetlony zostanie numer określający format komunikacji dla tego telefonu.
Wpisz
Format lub

dla Contact ID,

dla BSIA Fast format,

dla Pyronix PC Format,

dla Pager

aby wybrać komunikaty słowne wysyłane z MX-Voice.

Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij klawisz

, usłyszysz ton akceptacji.

Powtórz programowanie dla innych numerów telefonicznych.
Naciśnij dwa razy
9.2.2

aby wyjść z programowania tej opcji.

Kanały dialera do śledzenia przy BSIA Fast Format

Wpisz

. Wyświetlony zostanie aktualny układ mapowania kanałów dialera. Po

pojawieniu się kreski, wpisz 8 cyfr od
do
. Po wpisaniu ósmej cyfry usłyszysz ton akceptacji.
Wszystkie wpisane cyfry muszą być różne od siebie inaczej nie będzie możliwe prawidłowe
funkcjonowanie dialera. Fabrycznie zapisano sekwencję 1,2,3,4,5,6,7,8. Pierwszą cyfrą jest 1
oznaczającą kanał 1 a ostatnią 8 odpowiadającą kanałowi ósmemu. Oznaczenia kanałów są
następujące: 1 = Pożar, 2 = Napad 3 = Włamanie, 4 = Otwarcie / Zamknięcie, 5 = Nie używany, 6 =
Medyczne, 7 = Potwierdzone, 8 = Izolowanie (Bypass).
Jeżeli np. wymagane jest wysyłanie Izolowania na kanale 5 należy zapisać sekwencję cyfr
jako 1,2,3,4,8,6,7,5.
9.3

Opcje wysyłania raportów

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z opcjami wysyłania raportów. Po wybraniu,
jakie opcje mają być aktywne w systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna
Z lewej strony ekranu znajduje się okno wyboru innych partycji. Dla każdej partycji można ustawić inne
opcje. Możliwe jest także kopiowanie ustawień dowolnej partycji do pozostałych trzech partycji. W tym
celu naciśnij przycisk & gt; & gt; .

RINS 360-1 wersja 2

75

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Okno 12

UWAGA: Możliwe jest wprowadzenie grupowania zdarzeń do raportowania. Grupy zdarzeń mogą
być wysyłane na różne numery telefoniczne. Grupy są definiowane dla trybów włączenia i
partycji.

MEANING

Zdarzenia systemowe przy wyłączeni i przy włączeniu w dozór w różnym trybie włączenia:
Wyłączona - Możliwy jest wybór zdarzeń, jakie mają być wysyłane do stacji monitorowania przy
wyłączonej z dozoru partycji - Alarmy z linii 24 godz, Alarmy napadowe, Alarmy Pożarowe, Obsługa,
Otwarcia / Zamknięcia, Alarmy Medyczne, Alarmy potwierdzone, Niepełne uzbrojenie.
Uzbr A - Możliwy jest wybór zdarzeń, jakie mają być wysyłane do stacji monitorowania przy włączonej w
dozór partycji w trybie A - Alarmy z linii 24 godz, Alarmy napadowe, Alarmy Pożarowe, Obsługa,
Otwarcia / Zamknięcia, Alarmy Medyczne, Alarmy potwierdzone, Niepełne uzbrojenie.
Uzbr B - Możliwy jest wybór zdarzeń, jakie mają być wysyłane do stacji monitorowania przy włączonej w
dozór partycji w trybie B - Alarmy z linii 24 godz, Alarmy napadowe, Alarmy Pożarowe, Obsługa,
Otwarcia / Zamknięcia, Alarmy Medyczne, Alarmy potwierdzone, Niepełne uzbrojenie.
Uzbr C - Możliwy jest wybór zdarzeń, jakie mają być wysyłane do stacji monitorowania przy włączonej w
dozór partycji w trybie C - Alarmy z linii 24 godz, Alarmy napadowe, Alarmy Pożarowe, Obsługa,
Otwarcia / Zamknięcia, Alarmy Medyczne, Alarmy potwierdzone, Niepełne uzbrojenie.
Uzbr D - Możliwy jest wybór zdarzeń, jakie mają być wysyłane do stacji monitorowania przy włączonej w
dozór partycji w trybie D - Alarmy z linii 24 godz, Alarmy napadowe, Alarmy Pożarowe, Obsługa,
Otwarcia / Zamknięcia, Alarmy Medyczne, Alarmy potwierdzone, Niepełne uzbrojenie.
Powroty - W tym miejscu zezwala się lub zabrania na wysyłanie raportów powrotów po alarmach i
zamknięciach / otwarciach, gdy partycja jest włączona w dozór.
Telefon 1, 2, 3 - System ma możliwość grupowania wysyłanych raportów na trzy numery telefonów z 9
numerów, jakie możesz zaprogramować w systemie. Wybierz te numery z listy 9 numerów, które mają
być pierwszym telefonem stacji monitorowania, drugim telefonem stacji monitorowania i numerem
trzecim czyli numerem dodatkowej stacji np. w firmie instalatorskiej. Wartość 0 oznacza, że centrala nie
raportuje na ten numer telefonu.
Gdzie raportować - W tym miejscu programuje się część związaną z przypisaniem grupy raportów do
danego numeru telefonicznego stacji, na który ma być wysyłany kod raportu zdarzenia. Wyślij tylko do
1; oznacza, że centrala wyśle raport tylko do numeru pierwszego i na numer trzeci. Zawsze do obu;
wysyła na dwa numery: pierwszy i drugi oraz dodatkowo na numer trzeci. Ustawienie Do 2, gdy brak 1
RINS 360-1 wersja 2

76

Lipiec 2002

Seria MATRIX
powoduje, że centrala wyśle raport do numeru pierwszego i przy braku komunikacji do numeru drugiego
oraz na numer trzeci.
UWAGA: Jeżeli jest zaprogramowany numer trzeci stacji monitorowania centrala zawsze wysyła
raport na ten numer po wysłaniu go na numer pierwszy i / lub numer drugi. Zdefiniowanie tylko
numeru trzeciego nie uaktywnia procedury wysyłania raportu na ten numer.
Komunikaty z Audio Alert
System jest zaprojektowany tak aby wysyłać komunikaty słowne zarejestrowane przez użytkownika w
module MX-VOICE. Moduł ten współpracuje z centralami Matrix mającymi specjalne złącze na płycie
centrali.
Możliwe jest nagranie 8 różnych komunikatów i przypisanie ich do danej grupy zdarzeń dla trybu
uzbrojenia i partycji systemu.
Aktywacja - Wybór komunikatu, jaki powinien być wysłany z centrali Matrix przy wystąpieniu danego
zdarzenia.
Powroty - Wybór komunikatu, jaki powinien być wysłany z centrali Matrix przy powrocie do stanu
normalnego po wystąpieniu zdarzenia.

SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

B

5

6

9

FIR
E

A LAR M

3

P.A.

FI RE

TA MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

FU
NC

9.3.1

Opcje wysyłania raportów przy wyłączonej partycji.

. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
Wpisz
dla której chcesz zaprogramować opcje wysyłania. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej

opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9.3.2

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarmy nie są wysyłane
Napad nie jest wysyłany
Pożar nie jest wysyłany
Obsługa nie jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie nie jest
wysyłane
Medyczny nie jest wysyłany
Alarm
potwierdzony
jest
wysyłany
Częściowe uzbrojenie jest
wysyłane

.
, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarmy są wysyłane
Napad jest wysyłany
Pożar jest wysyłany
Obsługa jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie jest
wysyłane
Medyczny jest wysyłany
Alarm potwierdzony nie
wysyłany
Częściowe uzbrojenie nie
wysyłane

Fabryczne
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
jest

Włączona
Włączona

jest

Włączona

Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie A.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować opcje wysyłania. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej

opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz

RINS 360-1 wersja 2

77

.
, usłyszysz ton akceptacji.

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9.3.3

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarmy nie są wysyłane
Napad nie jest wysyłany
Pożar nie jest wysyłany
Obsługa nie jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie nie jest
wysyłane
Medyczny nie jest wysyłany
Alarm
potwierdzony
jest
wysyłany
Częściowe uzbrojenie jest
wysyłane

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarmy są wysyłane
Napad jest wysyłany
Pożar jest wysyłany
Obsługa jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie jest
wysyłane
Medyczny jest wysyłany
Alarm potwierdzony nie
wysyłany
Częściowe uzbrojenie nie
wysyłane

Fabryczne
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
jest

Włączona
Włączona

jest

Włączona

Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie B.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować opcje wysyłania. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej

opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9.3.4

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarmy nie są wysyłane
Napad nie jest wysyłany
Pożar nie jest wysyłany
Obsługa nie jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie nie jest
wysyłane
Medyczny nie jest wysyłany
Alarm
potwierdzony
jest
wysyłany
Częściowe uzbrojenie jest
wysyłane

.
, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarmy są wysyłane
Napad jest wysyłany
Pożar jest wysyłany
Obsługa jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie jest
wysyłane
Medyczny jest wysyłany
Alarm potwierdzony nie
wysyłany
Częściowe uzbrojenie nie
wysyłane

Fabryczne
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona

jest

Włączona
Włączona

jest

Włączona

Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie C.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować opcje wysyłania. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej

opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarmy nie są wysyłane
Napad nie jest wysyłany
Pożar nie jest wysyłany
Obsługa nie jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie nie jest
wysyłane
Medyczny nie jest wysyłany
Alarm
potwierdzony
jest
wysyłany
Częściowe uzbrojenie jest
wysyłane

RINS 360-1 wersja 2

78

.
, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarmy są wysyłane
Napad jest wysyłany
Pożar jest wysyłany
Obsługa jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie jest
wysyłane
Medyczny jest wysyłany
Alarm potwierdzony nie
wysyłany
Częściowe uzbrojenie nie
wysyłane

Fabryczne
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
jest

Włączona
Włączona

jest

Włączona

Lipiec 2002

Seria MATRIX
9.3.5

Opcje wysyłania raportów przy włączonej partycji w trybie D.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować opcje wysyłania. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej

opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9.3.6

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarmy nie są wysyłane
Napad nie jest wysyłany
Pożar nie jest wysyłany
Obsługa nie jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie nie jest
wysyłane
Medyczny nie jest wysyłany
Alarm
potwierdzony
jest
wysyłany
Częściowe uzbrojenie jest
wysyłane

.
, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarmy są wysyłane
Napad jest wysyłany
Pożar jest wysyłany
Obsługa jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie jest
wysyłane
Medyczny jest wysyłany
Alarm potwierdzony nie
wysyłany
Częściowe uzbrojenie nie
wysyłane

Fabryczne
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
jest

Włączona
Włączona

jest

Włączona

Opcje wysyłania powrotów przy włączonej partycji.

Wpisz
. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować opcje wysyłania. Cyfra "1" będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć lampkę alarm. Przejście do następnej

opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek

lub

Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8

9.3.7

Opcja wył = LED Alarm wył
Alarmy nie są wysyłane
Napad nie jest wysyłany
Pożar nie jest wysyłany
Obsługa nie jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie nie jest
wysyłane
Medyczny nie jest wysyłany
Alarm
potwierdzony
jest
wysyłany
Częściowe uzbrojenie jest
wysyłane

.
, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
Alarmy są wysyłane
Napad jest wysyłany
Pożar jest wysyłany
Obsługa jest wysyłana
Otwarcie/Zamknięcie jest
wysyłane
Medyczny jest wysyłany
Alarm potwierdzony nie
wysyłany
Częściowe uzbrojenie nie
wysyłane

Fabryczne
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
jest

Włączona
Włączona

jest

Włączona

Przypisanie telefonów do grup zdarzeń z partycji.

Wpisz
Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
dla której chcesz zaprogramować nr telefonu dla danej grupy zdarzeń. Wpisz grupę zdarzeń od
do

(1=alarmy, 2=napady, 3=pożary, 4=obsługa, 5=otwarcia/zamknięcia, 6=medyczne,

7=potwierdzone, 8=izolowanie). Wpisz numer telefonu od
telefonem stacji monitorowania dla tej grupy zdarzeń.
Naciśnij

do

, który ma być pierwszym

aby zatwierdzić.

RINS 360-1 wersja 2

79

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Wpisz numer telefonu od
grupy zdarzeń
Naciśnij

do

aby zatwierdzić.

Wpisz numer telefonu od

do

grupy zdarzeń. Jeżeli wpiszesz
Naciśnij

, który ma być drugim telefonem stacji monitorowania dla tej

, który ma być trzecim telefonem stacji monitorowania dla tej
centrala nie będzie wysyłać raportów na trzeci numer telefonu.

aby zatwierdzić.

do
, (1=wysyła tylko na 1, 2=wysyła na oba, 3=na drugi, gdy brak
pierwszego i na trzeci) opisującą na ile i jakie numery stacji raport będzie wysyłany.

Wpisz opcję od
Naciśnij

aby zatwierdzić.

Powtórz programowanie dla innej grupy zdarzeń.
Naciśnij dwa razy

oby opuścić tę opcję programowania.

UWAGA: Jeżeli trzeci numer stacji nie jest wymagany wpisz ten telefon jako numer 0.
9.3.8

Komunikaty z Audio Alert - modułu MX Voice.

. Po pojawieniu się kreski, wpisz cyfrę od
do
aby wybrać partycję,
Wpisz
dla której chcesz zaprogramować nr telefonu dla danej grupy zdarzeń. Wpisz grupę zdarzeń od
do

(1=alarmy, 2=napady, 3=pożary, 4=obsługa, 5=otwarcia/zamknięcia, 6=medyczne,

7=potwierdzone, 8=izolowanie). Wpisz numer komunikatu słownego od

do

, który ma być

wysyłany przy pojawieniu się tego zdarzenia. Następnie wpisz numer komunikatu słownego od
do
, który ma być wysyłany przy powrocie systemu do stanu normalnego po pojawieniu się tego
zdarzenia.
Naciśnij

aby zatwierdzić.

Naciśnij dwa razy
10

oby opuścić tę opcję programowania.

ODCZYTYWANIE ZDARZEŃ Z BUFORA PAMIĘCI CENTRALI

Matrix 424 i 832 mają bufor 300 zdarzeń zapisywanych z datą i godziną. Pamięć można przeglądać na
klawiaturach i w programie MX-UDL do downloadingu
10.1

Odczytywanie zdarzeń

Przesyłanie zawartości bufora centrali do komputera
Aby przesłać zdarzenia z centrali do komputera należy nacisnąć przycisk Odczytaj zdarzenia na listwie
poleceń w programie.

Przycisk Odczytaj zdarzenia w oknie Dane o centrali Matrix...
W oknie dialogowym należy zaznaczyć ile zdarzeń ma być odczytanych. Okno to pojawi się tylko wtedy,
gdy ustanowione jest połączenie z centralą łączem bezpośrednim lub przez modem telefoniczny:

RINS 360-1 wersja 2

80

Lipiec 2002

Seria MATRIX

MEANING

Ostatnie zdarzenia- Komputer nie odczyta nowych zdarzeń w centrali a wyświetli te, które wcześniej z
centrali były odczytane.
Wszystkie - Komputer odczyta wszystkie 300 zdarzeń, które są w pamięci centrali.
Ostatnie 50 - Komputer odczyta ostatnie 50 zdarzeń, które są w pamięci centrali.
Ostatnie 100 - Komputer odczyta ostatnie 100 zdarzeń, które są w pamięci centrali.
Ostatnie - i liczba zdarzeń XXX do wpisania w programie od 1 do 300.
Nowe zdarzenia - Komputer odczyta tylko te zdarzenia, które wystąpiły w systemie od czasu
ostatniego odczytania zdarzeń przez komputer. Jeżeli wybrano polecenie Nowe zdarzenia, zdarzenia te
są dodawane do starych zdarzeń przechowywanych w historii zdarzeń w komputerze. Zdarzenia
odczytywane przez komputer innymi poleceniami np. Ostatnie 50, nie są wprowadzane do historii
zdarzeń komputera. Zaleca się odczytywanie zdarzeń zawsze jako Nowe zdarzenia. Dzięki temu można
zawsze odtworzyć pełną historię systemu w zakładce Pełna historia. Wskaźnik postępu na ekranie
pokazuje ilość przesłanych zdarzeń z centrali do komputera. Gdy wskaźnik dochodzi do końca
sygnalizuje to początek przetwarzania otrzymanych danych przez PC. Dłuższe zatrzymanie się
wskaźnika w tym położeniu nie jest sygnalizacją błędów w transmisji
Jeżeli wystąpią błędy w transmisji pokaże się komunikat błędu. Rozpocznij procedurę od początku.
Ekran komputera przedstawia wygląd odczytanego bufora zdarzeń centrali.
Okno 13

RINS 360-1 wersja 2

81

Lipiec 2002

Seria MATRIX

MEANING

Ostatnie - Wybranie tej zakładki umożliwia obserwację ostatnio odczytanych zdarzeń z centrali
Poprzednie 1, Poprzednie 2, Poprzednie 3 - To są trzy ostatnie odczytania zdarzeń z centrali
Pełna historia - Zdarzenia, które zostały odczytane poleceniem Nowe zdarzenia
Z której partycji - Wybór partycji ogranicza wyświetlanie zdarzeń tylko do zdarzeń wybranej partycji.

SU PPLY

D AY

FA U L T

A RMED

R EAD Y

88

1
PA.
.

A

2

B

5

6

9

FIR
E

A LAR M

3

P.A.

FI RE

TA MPE R

4

C

D

7

8

SET

0

FU
NC

10.1.1

Przeglądanie zdarzeń.

UWAGA: Zdarzenia są wyświetlane na wyświetlaczu klawiatury zgodnie z opisem znajdującym
się w tablicy na następnej stronie.
,,Naciśnij

" oznacza, co będzie pokazywać wyświetlacz po pierwszym naciśnięciu klawisza

, ,,Ponownie

", co będzie pokazywać wyświetlacz po powtórnym naciśnięciu klawisza

.
Wpisz
Naciśnij
10.1.2

. Użyj klawisza

lub

aby przeglądać kolejne zdarzenia.

aby wyjść z tej opcji.
Reset bufora zdarzeń centrali.

. Bufor zdarzeń zostanie wykasowany w centrali.
Wpisz
Będzie słyszany ton akceptacji
10.2

Uszkodzenia systemowe i obsługa

MEANING

UWAGA: Zobacz w tablicy na następnej stronie jakie uszkodzenia systemowe mogą być
zarejestrowane i zasygnalizowane przez system.
Reset systemu do ustawień fabrycznych - System może być zaprogramowany tak, aby reset był
możliwy poprzez zwarcie kołków na płycie centrali przy włączeniu zasilania systemu (niski poziom
zabezpieczenia centrali) lub, jeżeli się zewrze te kołki, będąc w trybie programowania instalatorskiego
(wysoki poziom zabezpieczenia).
Reset tylko zworą - Jeżeli ustawiono tę opcję w Opcjach systemu, reset systemu do ustawień
fabrycznych przeprowadza się w następujący sposób:
Znajdź kołki resetu na płycie centrali (oznaczenie NVM reset). Wyłącz zasilanie (sieć i akumulator),
załóż zworę na kołki i włącz ponownie zasilanie. Usłyszysz trzy tony i po około 15 sekundach kolejne
trzy tony. Wystarczy tylko zdjąć zworę i system zacznie działać z ustawieniami fabrycznymi. Aby nie
zgubić zwory załóż ją na jeden z kołków.
Reset kodem i zworą - Jeżeli ustawiono te opcję w Opcjach systemu, reset systemu do ustawień
fabrycznych przeprowadza się w następujący sposób:
Znajdź kołki resetu na płycie centrali (oznaczenie NVM reset). Wejdź w tryb programowania
instalatorskiego, załóż zworę na kołki i uruchom procedurę zgodnie z punktem 10.2.1 tej instrukcji. Na
koniec zdejmij zworę, system zacznie działać z ustawieniami fabrycznymi. Aby nie zgubić zwory załóż ją
na jeden z kołków.
Test dowolnego wyjścia PGM - Funkcja ta umożliwia sprawdzenie z trybu programowania
instalatorskiego, czy działa dowolne wyjście programowalne.
RINS 360-1 wersja 2

82

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Tablica zdarzeń zapisywanych w buforze centrali Matrix i wyświetlanych na klawiaturze LED:

NACI ŚNIJ
LUB
W CELU PRZEWIJANIA
TYPÓW ZDARZEŃ

NACI ŚNIJ
LUB
PONOWNIE W CELU
POKAZANIA NUMERU

W YJA ŚNIENIE

ŚWIECI SIĘ
LED

X

Minął czas opóźnienia na wejście

Alarm

00 - 32

X

Alarm napadowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Napad miga

00 - 32

X

Alarm pożarowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Pożar miga

EE

01 - 32

X

Alarm włamaniowy z linii nr...

Alarm miga

01 - 32

X

Sabotaż linii nr...

Sabotaż miga

X

Alarm pomocy medycznej z linii nr... 00 = z klawiatury

Żaden

.t

01

Sabotaż na linii globalnego sabotażu

Sabotaż

.t

02

Sabotaż obwodu sygnalizatora

Sabotaż

00 - 32

.t

03

Sabotaż płytki rozszerzenia linii dozorowych

Sabotaż

.t

04

Sabotaż czujki dymu

Sabotaż

.t

05

Brak urządzenia na bus

Sabotaż

.t

06

Błąd naciskania klawiszy

Sabotaż

.t

09

Urządzenie na bus wysłało sygnał sabotażu

Sabotaż

L

X

Brak linii telefonicznej

Żaden

O

01 - 32

Izolowano linię nr....

Żaden

.rt

01 - 99

Urządzenie na bus wysłało sygnał sabotażu

Sabotaż

01 - 32

X

Powrót -napad

Napad

01 - 32

X

Stan normalny linii dozorowej

Alarm

01 - 32

X

Powrót - pożar

Pożar

01 - 32

X

Powrót - globalny sabotaż

Sabotaż

01 - 32

X

Powrót - alarm

Alarm

01 - 32

X

Powrót - alarm medyczny

Żaden

PRZESY ŁANIE DANYCH Z KOMPUTERA

PC

00

Odpowiedź centrali na dzwonienie z linii tel.

Żaden

PC

01

Rozłączenie po komunikacji z PC

Żaden

PC

02

Wszystkie dane wysłane do centrali

Żaden

PC

03

Wszystkie dane wysłane z centrali

Żaden

PC

04

Część danych wysłana do centrali

Żaden

PC

05

Zakończenie przesyłania danych do centrali

Żaden

PC

06

Zakończenie przesyłania danych z centrali

Żaden

PC

07

Błędne hasło do komunikacji z PC

Żaden

PC

08

Poprawne hasło do komunikacji z PC

Żaden

PC

09

Czas/data zmieniona z komputera PC

Żaden

PC

10

Oczekiwanie na połączenie lokalne z PC

Żaden

RINS 360-1 wersja 2

83

Lipiec 2002

Seria MATRIX

NACIŚNIJ
LUB
W CELU PRZEWIJANIA
TYPÓW ZDARZEŃ

NACIŚNIJ
LUB
PONOWNIE W CELU
POKAZANIA NUMERU

W YJA ŚNIENIE

ŚWIECI SIĘ
LED

OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA

A

01 - 32

Uzbrojenie w trybie A przez użytkownika o nr...

Żaden

B

01 - 32

Uzbrojenie w trybie B przez użytkownika o nr...

Żaden

C

01 - 32

Uzbrojenie w trybie C przez użytkownika o nr...

Żaden

D

01 - 32

Uzbrojenie w trybie D przez użytkownika o nr...

Żaden

U

01 - 32

Rozbrojenie przez użytkownika o nr...

Żaden

At

X

Uzbrojenie po czasie braku ruchu w obiekcie

Żaden

AP

X

Uzbrojenie wraz z inną partycją

Żaden

UP

X

Rozbrojenie wraz z inną partycją

Żaden

r1

01 - 32

Wyłączenie po alarmie przez użytkownika nr...

Żaden

r2

X

Koniec czasu trwania sygnalizacji alarmu

Żaden

X

Wyjście z trybu programowania instalatorskiego

Żaden

POWROTY

SYSTEMOWE

EO

X

Wejście w tryb programowania instalatorskiego

Żaden

1

Wejście w tryb Walk test

Żaden

2

Wyjście z trybu Walk test

Żaden

3

E1

Pamięć zdarzeń skasowana

Żaden

4
td

01 - 32

Żaden
Zmiana czasu i daty przez użytkownika nr...

Żaden

??

01 - 64

Znalezione urządzenie o nr .... na bus

Żaden

?

01 - 64

Zgubione urządzenie o nr .... na bus

Żaden

USZKODZENIA

O(r)

1

Uszkodzenie bezpiecznika syreny / powrót

Żaden

O(r)

2

Uszkodzenie bezpiecznika AUX / powrót

Żaden

O(r)

3

Brak akumulatora / powrót

Żaden

O(r)

4

Niskie napięcie akumulatora / powrót

Żaden

O(r)

5

Brak zasilania sieciowego / powrót

Żaden

O(r)

6

Brak linii telefonicznej / powrót

Żaden

O(r)

7

Utrata łączności z urządzeniem na bus / powrót

Żaden

O(r)

8

Błąd komunikacji ze stacją monitorowania / powrót

Żaden

RINS 360-1 wersja 2

84

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Tablica zdarzeń zapisywanych w buforze centrali Matrix i wyświetlanych na klawiaturze LCD:

NACIŚ NIJ
LUB
W CELU PRZEWIJANIA
TYPÓW ZDARZEŃ

NACIŚNIJ

ABY ZOBACZYĆ NUMER LINII/UŻYTKOWNIKA I ZNACZENIE

LCD DOLNY WIERSZ

LCD GÓRNY WIERSZ

WYJAŚNIENIE

Wejście/Wyjście

X

X

Minął czas opóźnienia na wejście

Napad

Numer linii

X

Alarm napadowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Pożar

Numer linii

X

Alarm pożarowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Alarm

Numer linii

Nazwa linii

Alarm włamaniowy z linii nr...

Sabotaż linii

Numer linii

Nazwa linii

Sabotaż linii nr...

Alarm medyczny

Numer linii

X

Alarm pomocy medycznej z linii nr... 00 = z klawiatury

Sabotaż

01

X

Sabotaż na linii globalnego sabotażu

Sabotaż

02

X

Sabotaż obwodu sygnalizatora

Sabotaż

03

X

Sabotaż płytki rozszerzenia linii dozorowych

Sabotaż

04

X

Sabotaż czujki dymu

Sabotaż

05

X

Brak urządzenia na bus

Sabotaż

06

X

Błąd naciskania klawiszy

Sabotaż

08

X

Błąd naciskania klawiszy

Sabotaż

09

X

Urządzenie na bus wysłało sygnał sabotażu

Alarm brak tel

X

X

Brak linii telefonicznej

Blokowanie linii

01 - 32

Nazwa linii

Izolowano linię nr....

Sabotaż urządz.

XX 01 - 99

XX = numer urządzenia

Urządzenie na bus wysłało sygnał sabotażu

Napad powrót

Numer linii

X

Powrót -napad

Linia powrót

Numer linii

X

Stan normalny linii dozorowej

Pożar powrót

Numer linii

X

Powrót - pożar

Gt powrót

Numer linii

X

Powrót - globalny sabotaż

Alarm powrót

Numer linii

X

Powrót - alarm

Medyczny powrót

Numer linii

X

Powrót - alarm medyczny

PRZESYŁ ANIE DANYCH Z KOMPUTERA

Odp.na zew tel

X

X

Odpowiedź centrali na dzwonienie z linii tel.

Koniec odp tel

X

X

Rozłączenie po komunikacji z PC

Przekaz do PC

X

X

Wszystkie dane wysłane do centrali

Przekaz od PC

X

X

Wszystkie dane wysłane z centrali

Przekaz fragm

X

X

Część danych wysłana do centrali

Do PC skończony

X

X

Zakończenie przesyłania danych do centrali

Od PC skończony

X

X

Zakończenie przesyłania danych z centrali

Zły kod UDL

X

X

Błędne hasło do komunikacji z PC

Dobry kod UDL

X

X

Poprawne hasło do komunikacji z PC

Czas + data

X

Nazwa użytkownika

Czas/data zmieniona z komputera PC

Czeka na lok.PC

X

X

Oczekiwanie na połączenie lokalne z PC

RINS 360-1 wersja 2

85

Lipiec 2002

Seria MATRIX

NACIŚ NIJ
LUB
W CELU PRZEWIJANIA
TYPÓW ZDARZE Ń

NACIŚ NIJ

ABY ZOBACZYĆ NUMER LINII/UŻYTKOWNIKA I ZNACZENIE

L CD DOLNY WIERSZ

LCD GÓRNY WIERSZ

WYJAŚNIENIE

OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA

Uzbrojony

01 - 32 A

Nazwa użytkownika

Uzbrojenie w trybie A przez użytkownika o nr...

Uzbrojony

01 - 32 B

Nazwa użytkownika

Uzbrojenie w trybie B przez użytkownika o nr...

Uzbrojony

01 - 32 C

Nazwa użytkownika

Uzbrojenie w trybie C przez użytkownika o nr...

Uzbrojony

01 - 32 D

Nazwa użytkownika

Uzbrojenie w trybie D przez użytkownika o nr...

Rozbrojony

01 - 32

Nazwa użytkownika

Rozbrojenie przez użytkownika o nr...

Uzbr.brak ruchu

01 - 32

X

Uzbrojenie po czasie braku ruchu w obiekcie

Uzbr.z inną par

X

X

Uzbrojenie wraz z inną partycją

Rozb.z inną par

01 - 32

X

Rozbrojenie wraz z inną partycją

Kod po alarmie

01 - 32

Nazwa użytkownika

Wyłączenie po alarmie przez użytkownika nr...

Koniec sygnaliz

X

X

Koniec czasu trwania sygnalizacji alarmu

Powrót zasilan.

X

X

Powrót zasilania systemu

X

X

Wyjście z trybu programowania instalatorskiego

POWROTY

SYSTEMOWE

Koniec prog.ins
Pocz.prog.insta

X

X

Wejście w tryb programowania instalatorskiego

Walk test start

X

X

Wejście w tryb Walk test

Walk test stop

X

X

Wyjście z trybu Walk test

Pamięć pusta

X

X

Pamięć zdarzeń skasowana
Reset systemu do ustawień fabrycznych

Reset instalat.

X

X

Czas + data

01 - 32

Nazwa użytkownika

Zmiana czasu i daty przez użytkownika nr...

Jest urządzenie

01 - 64

X

Znalezione urządzenie o nr .... na bus

Brak urządzenia

01 - 64

X

Zgubione urządzenie o nr .... na bus

Ust.bezp.syren

X (powrót)

X

Uszkodzenie bezpiecznika syreny / powrót

Ust.bezp.zasil.

X (powrót)

X

Uszkodzenie bezpiecznika AUX / powrót

Brak akumulator

X (powrót)

X

Brak akumulatora / powrót

Słaby akumulat

X (powrót)

X

Niskie napięcie akumulatora / powrót

Brak sieci 230V

X (powrót)

X

Brak zasilania sieciowego / powrót

Brak linii tel

X (powrót)

X

Brak linii telefonicznej / powrót

Brak urządzenia

X (powrót)

X

Utrata łączności z urządzeniem na bus / powrót

Ust.raportowan

X (powrót)

X

Błąd komunikacji ze stacją monitorowania / powrót

USZKODZENIA

Walk test - Funkcja ta umożliwia sprawdzenie systemu tzw. Walk test z trybu programowania
instalatorskiego.
Automatycznie odszukaj urządzenia na bus - Procedura ta musi być zawsze uruchamiana, jeżeli
zmieniasz konfigurację urządzeń połączonych z bus systemu. Jeżeli jakieś urządzenia zostaną
wymienione, dodane lub usunięte nie przeprowadzenie tej procedury może wywołać usterkę
systemową.
Funkcja jest w pełni automatyczna i może być uruchamiana jedynie przez instalatora.
Klawiatura, która jest aktualnie w trybie programowania instalatorskiego wyświetla informacje o
sprawdzanych rodzajach urządzeń na bus. Odnalezione urządzenie jest zapamiętywane przez system z
poniższym kodem.

RINS 360-1 wersja 2

86

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Rodzaj i adres urządzenia na bus systemu.
lewa cyfra na
wyświetlaczu - rodzaj
0
1
2
3
4
5

prawa cyfra na
wyświetlaczu - adres
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Rodzaj urządzenia
Klawiatura LCD
Klawiatura LED
Czytnik kart
Moduł 4 wyjść PGM
Moduł 8 wyjść PGM
Moduł 8 linii dozorowych

Downloading bezpośrednio z PC - Stosując przewód łączący centralę z portem RS232 komputera
można przy pomocy tej komendy zasygnalizować systemowi gotowość komputera do ustanowienia
komunikacji po łączu lokalnym. Klawiatura wyświetli informację, że system jest zajęty. Połączenie
lokalne blokuje działanie wszystkich urządzeń na bus systemu tzn. nie można korzystać z klawiatur ani
sterować wyjściami programowalnymi modułów rozszerzeń.
Jeżeli system nie może nawiązać komunikacji z komputerem urządzenia na bus wracają do normalnej
pracy po około 30 sekundach.
Kabel połączeniowy PC RS232 Link ma następujące połączenia:

54321
9876

wtyczka 9 kołków (rodzaj żeński)
oznaczenia jak na wtyczce
wykorzystane są tylko kołki 5, 4, 3, 2 pozostałe z niczym nie połączone
gniazdo na płycie centrali
narysowany prostokąt to plastykowa płytka zasłaniająca z jednej strony kołki

Przejściówka na wtyczkę 25 kołkową:
wtyczka 9
5
4
3
2

wtyczka 25
7
20
2
3

Wszystkie oznaczenia takie, jak na wtyczkach.
SU PPLY

D AY

A RMED

FA U L T

R EAD Y

A LAR M

88

1
PA.
.

A

2

FIR
E

5

6

9

P.A.

FI RE

TA MPE R

0

B

3

4

C

D

7

8

SET

FU
NC

10.2.1

Reset kodem instalatora i zworą
. Usłyszysz trzy tony i po 15 sekundach kolejne trzy tony.

Wpisz

UWAGA: Zwora musi być założona na kołki NVM reset na płycie centrali
10.2.2

Test dowolnego wyjścia programowalnego.
Wpisz

do
Naciśnij
Naciśnij

i następnie numer wyjścia, które chcesz przetestować od
(01 = PGM1, 02 = PGM2, 03 = PGM3, 04 = PGM4, 05-12 = PGM5 do PGM12).
aby zmienić stan wyjścia.
aby wyjść z tej opcji i przywrócić poprzedni stan wyjścia.

RINS 360-1 wersja 2

87

Lipiec 2002

Seria MATRIX
10.2.3

Walk test .

i następnie
do
(1 = dla trybu włączenia A, 2 = dla trybu włączenia
Wpisz
B, 3 = dla trybu włączenia C, 4 = dla trybu włączenia D).
Naciśnij
10.2.4

aby wyjść z tej opcji. Pamiętaj aby linie były w stanie normalnym.

Automatycznie odszukaj urządzenia na bus
aby uruchomić procedurę, po zakończeniu procedury usłyszysz ton

Wpisz
akceptacji.
Naciśnij
10.2.5

aby wyjść z tej opcji.

Downloading bezpośrednio z PC.

aby zainicjować połączenie lokalne z PC. Staraj się przerywać komunikację
Wpisz
zawsze poleceniem z PC.
11

Instalacja systemu zgodnie z dyrektywą DD243

Instalacja central Matrix zgodnie z DD243
System Matrix został zaprojektowany tak aby spełniać wymagania dyrektywy europejskiej DD243: 2002.
Spełnienie wymagań tej dyrektywy możliwe jest przez ustawienie szeregu opcji systemu opisanych
poniżej. Wybór konkretnej konfiguracji zależy od projektu systemu opracowanego przez instalatora.
Przed przystąpieniem do ustawiania poszczególnych opcji należy zezwolić na funkcjonowanie systemu
zgodnie z parametrami wymaganymi przez DD243. (DD243 jest powszechnie stosowane w Wielkiej
Brytanii i Szwecji)
11.1

Mapa linii

Niestety zalecenia dyrektywy DD243 są odmienne niż zwykło się to w praktyce stosować wobec
systemu alarmowego. Weryfikacja sekwencyjna alarmu jest dopuszczalna jedynie, gdy czujki wykonane
w tej samej technologii są umieszczane w różnych pomieszczeniach obiektu. Jeżeli więc pojawiają się w
systemie tego samego rodzaju detektory sygnalizujące warunki nienormalne w tym samym obszarze
detekcji muszą być one umieszczane na jednej linii dozorowej aby uniemożliwić weryfikację alarmu
wzajemnie przez siebie. Utrudnia to konserwację systemu wprowadzając brak rozróżnienia, która czujka
z obu (lub więcej) na linii została naruszona, uszkodzona, itp. Ta trudność w poprawnej konfiguracji
systemu może byś pokonana przez zastosowanie mapowania linii dozorowych.
Każda linia dozorowa, o swoim numerze wynikającym z opisu zacisku linii, w centrali Matrix jest
przypisana do odpowiedniego numeru mapy linii dozorowej. Fabrycznie numery mapy pokrywają się z
numerami linii dozorowych. Linie (rzeczywiście i w opisie mapy) mają różne numery i przez to mogą
wzajemnie się weryfikować umożliwiając generowanie przez system sygnału alarmu sekwencyjnie
potwierdzonego. Ponieważ DD243 zabrania weryfikacji alarmu przez czujki wzajemnie pokrywające
swoje obszary detekcji (np. dwie czujki stłuczeniowe w dużym pomieszczeniu chroniące okna), można,
dzięki mapowaniu linii, zdefiniować dwie różne w rzeczywistości linie, jako linie mające ten sam numer w
procesie weryfikacji alarmu. Nawet, jeśli w przewidzianym do celów weryfikacji czasie obie linie z
czujkami stłuczeniowymi wygenerują alarm to weryfikacja nie zostanie zakończona pozytywnie i dopiero
naruszenie trzeciej czujki spowoduje wygenerowanie sygnału alarmu potwierdzonego. Oczywiście jeżeli
wcześniej nastąpiło wykrycie zagrożenia przez inny detektor to naruszenie czujki stłuczeniowej
(obojętnie której) spowoduje również pozytywną sekwencyjną weryfikację alarmu.
11.2

Sposoby włączania/wyłączania systemu

Instalacja Matrix ze stacyjką(zamkiem) - zgodnie z rozdziałem 6.4.2 dyrektywy DD243 możliwe jest
stosowanie stacyjki do wyłączania systemu z dozoru. Stacyjka w świetle powyższego przepisu to
wyłącznik reagujący na zamknięcie lub otwarcie zamka drzwi wejściowych. Przy zamykaniu zamka
system uzbraja się i rozbraja się przy otwarciu tego zamka.
Instalacja Matrix z linią do uzbrajania - System z linią do uzbrajania spełnia w dwojaki sposób
wytyczne dyrektywy DD243:
RINS 360-1 wersja 2

88

Lipiec 2002

Seria MATRIX
zgodnie z rozdziałem 6.3b jeżeli zewnętrzny przycisk (NC lub NO) umożliwia włączenie systemu w
dozór to w uzupełnieniu do tego otwarcie drzwi wejściowych blokuje wszystkie formy potwierdzania
alarmu .
zgodnie z rozdziałem 6.3a jeżeli zamki drzwi wejściowych mają mikro wyłączniki dające sygnał
otwarcia / zamknięcia do centrali to w uzupełnieniu do tego otwarcie zamka drzwi wejściowych blokuje
wszystkie formy potwierdzania alarmu .
Instalacja Matrix z opcją skrócenia czasu na wyjście - Jeżeli system uzbraja się dopiero po
zamknięciu linii typu Wejście/Wyjście, zgodnie z rozdziałem 6.3c otwarcie drzwi wejściowych blokuje
wszystkie formy potwierdzania alarmu .
Instalacja Matrix z czytnikiem zbliżeniowym -Taka konfiguracja systemu spełnia zalecenia rozdziału
6.3d mówiącego o zakończeniu procesu wyłączania systemu z przenośnego urządzenia sterującego
Instalacja Matrix, w której wyłączenie odbywa się w porozumieniu ze stacją monitorującą -
Ponieważ możliwe jest zdalne (ze stacji) właczenie i wyłaczenie systemu za pomocą programu MX-UDL
spełnione są wymagania rozdziału 6.3e i 6.4.6.
11.3

Wyłączenie w warunkach wystąpienia alarmu

Uzupełnienie A.4 dyrektywy DD243 określa, że w jeżeli system nie został wykonany zgodnie z
zaleceniami zawartymi w rozdziałach 6.4.2, 6.4.3 lub 6.4.6, po wystąpieniu alarmu potwierdzonego
system może być wyłączony jedynie w sposób niedostępny dla użytkownika. System Matrix oferuje tutaj
dwa sposoby wyłączenia systemu:
1) Reset po alarmie przez instalatora (zobacz 8.10)
2) Reset Anty Kodem (zobacz 8.10)
Zarówno reset alarmu wykonany kodem instalatora i Anty Kodem może być tak zdefiniowany aby
resetować jedynie alarmy potwierdzone (spełnienie jedynie wymagań DD243 uzupełnienie A.4) lub
resetować wszystkie alarmy.
Ustawienie opcji umożliwiającej reset kodem instalatora i Anty Kodem daje możliwość wyłączenia w
każdej sytuacji. Jeżeli instalator jest na miejscu może resetować system swoim kodem, w przypadku
lokalizacji systemu w znacznej odległości może przekazać użytkownikowi Anty Kod bez konieczności
zdradzania mu swojego kodu.
11.4

Automatyczne izolowanie linii

Linie dozorowe, które są naruszone przy końcu czasu potwierdzenia mogą zostać automatycznie
izolowane. Jeżeli izolowane zostaną linie typu Wejście/Wyjście linie Warunkowe zostaną
przeprogramowane na linie Wejście/Wyjście.
11.5

Opcje ustawień systemu zgodnie z DD243

Poniższa tablica prezentuje możliwe ustawienia opcji, przy których spełnione są wymagania DD243

Sposób wyłaczenia

Działanie linii
uzbrajającej
Normalne

USTAWIENIA OPCJI WG DD243
Działanie linii
Po czasie na wejście
wejściowej
Normalne
Jest ponowna
weryfikacja*

Otwarcie zamka drzwi
wejściowych wyłącza
system alarmowy.
Otwarcie zamka drzwi
Potwierdzanie zabronione Normalne
Brak ponownej weryfikacji
wejściowych blokuje
możliwość potwierdzania
alarmu
Otwarcie drzwi
Normalne
Potwierdzanie zabronione Brak ponownej weryfikacji
wejściowych blokuje
możliwość potwierdzania
alarmu
Proces wyłączenia
Normalne
Potwierdzanie zabronione Jest ponowna weryfikacja
systemu kończy się po
posłużeniu się
przenośnym urządzeniem
sterującym
Wyłączenie systemu ma
Normalne
Normalne
Jest ponowna
miejsce przy udziale stacji
weryfikacja*
monitorującej.
* - To ustawienie nie ma znaczenia - system zostanie wyłączony przed czasem na wejście.
RINS 360-1 wersja 2

89

Lipiec 2002

Seria MATRIX

Poniższy ekran komputerowy przedstawia okno programu z opcjami DD243. Po wybraniu, jakie opcje
mają być aktywne w systemie, należy nacisnąć ikonę Zapisz i przejść do następnego okna
Okno 14

MEANING

Opcje DD243
Zezwól na DD243:
Jeżeli system ma być kompatybilny z wymaganiami DD243 w tym miejscu należy zaznaczyć opcję Tak.
Ustawienie fabryczne to Nie.
Działanie Linii Uzbrajania:
Określa się tu, jak linia do uzbrajania wpływa na alarmy potwierdzone.
Normalne działanie - Linia zachowuje się jak normalna linia. Alarmy potwierdzone nie będą blokowane
przez tę linię. (Ustawienie fabryczne)
Potwierdzanie zabronione - Po otwarciu linii do uzbrajania lub gdy uruchomiony zostanie czas
opóźnienia na wejście procedura potwierdzania alarmu jest zablokowana.
Działanie Linii Wejściowej:
Określa się tu, jak linia Wejście/Wyjście wpływa na alarmy potwierdzone.
Normalne działanie - Linia zachowuje się jak normalna linia. Alarmy potwierdzone nie będą blokowane
przez tę linię. (Ustawienie fabryczne)
Potwierdzanie zabronione - Gdy uruchomiony zostanie czas opóźnienia na wejście procedura
potwierdzania alarmu jest zablokowana.

RINS 360-1 wersja 2

90

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Przy końcu czasu potwierdzenia:
Określa się tu, co się stanie przy końcu czasu potwierdzenia alarmu.
Nie pomijaj otwartych linii - Linie naruszone nie będą automatycznie izolowane na końcu czasu
potwierdzania alarmu. (Ustawienie fabryczne)
Pomiń otwarte linie - Linie naruszone będą automatycznie izolowane na końcu czasu potwierdzania
alarmu.
Sabotaż modułu rozszerzenia linii:
Określa się tu, czy wykrycie braku modułu rozszerzenia linii dozorowych generuje alarm potwierdzony
czy nie.
Alarm nie potwierdzony - Po wykryciu sabotażu modułu aktywowany jest alarm nie potwierdzony.
(Ustawienie fabryczne)
Alarm potwierdzony - Po wykryciu sabotażu modułu aktywowany jest alarm potwierdzony i alarm nie
potwierdzony.
Przycisk Napad, Pożar, Medyczny:
Określa się tu, czy klawisze wezwania pomocy na klawiaturach są aktywne.
Zezwolone - Klawisze Pożar, Napad i wezwanie pomocy medycznej są aktywne. (Ustawienie
fabryczne)
Zabronione - Klawisze Pożar, Napad i wezwanie pomocy medycznej nie są aktywne.
Po czasie na wejście:
Określa się tu, czy weryfikacja sekwencyjna jest wznawiana po czasie opóźnienia na wejście czy nie.
Brak ponownej weryfikacji - Tę opcję ustawia się, gdy w systemie stosuje się urządzenia takie jak
czujnik otwarcia drzwi wejściowych lub zamka drzwiowego.
Jest ponowna weryfikacja - Tę opcję ustawia się, gdy stosuje się do wyłączenia systemu czytnik
zbliżeniowy.
11.7

Opcje systemu zgodne z DD243
Wpisz
na klawiaturze aby wejść w opcje systemu zgodne z DD243. Cyfra "1"
będzie wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym a lampka Alarm będzie pokazywać, czy opcja
jest włączona. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie tej opcji naciśnij

aby włączyć lub wyłączyć

lampkę alarm. Przejście do następnej opcji nastąpi po naciśnięciu którejś ze strzałek
Aby zapamiętać ustawienie opcji, naciśnij klawisz
Opcja nr
1
2
3
4
5
6
7
8
11.8

Opcja wył = LED Alarm wył
DD243 zabronione
Linia do uzbrajania normalne
działanie
Linia
Wejście/Wyjście
normalne działanie
Brak iIzolowania otwartych linii
po czasie potwierdzenia
Sabotaż modułu rozszerzeń
linii to alarm potwierdzony
Klawisze
Pożar,
Napd,
Medyczny działają
Po czasie na wejście jest
ponowna weryfikacja
Nie używane

lub

.

, usłyszysz ton akceptacji.

Opcja wł = LED Alarm wł
DD243 zezwolone
Linia do uzbrajania zabrania
potwierdzanie
Linia Wejście/Wyjście zabrania
potwierdzanie
Izolowanie otwartych linii po
czasie potwierdzenia
Sabotaż modułu rozszerzeń linii to
alarm nie potwierdzony
Klawisze Pożar, Napd, Medyczny
zablokowane
Po czasie na wejście brak
ponownej weryfikacji
Nie używane

Fabryczne
Wyłączona
Wyłączona
Włączona
Włączona
Włączona
Włączona
Wyłączona
Wyłączona

Mapa linii dozorowych dla potrzeb DD243
Wpisz

pojawią się dwie kreski. Wpisz dwie cyfry numeru linii, dla której chcesz

określić nowy numer mapy (

-

). Usłyszysz ton akceptacji i wyświetlone zostanie

aktualne ustawienie. Wpisz nowy numer, jaki chcesz przypisać linii (
wykorzystywany w procesie sekwencyjnej weryfikacji alarmu.
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz

91

), który będzie

, usłyszysz ton akceptacji.

RINS 360-1 wersja 2

-

Lipiec 2002

Seria MATRIX
11.9

Czas potwierdzenia w partycji dla potrzeb DD243
Wpisz

Na wyświetlaczu pojawi się migająca kreska. Wpisz cyfrę od

wybranej partycji. Aby zmienić czas wpisz dwie cyfry
Aby zapamiętać ustawienie naciśnij klawisz

12

-

do

dla

w minutach.

, usłyszysz ton akceptacji.

OPROGRAMOWANIE MX-UDL DO DOWNLOADINGU CENTRAL MATRIX

Ta część instrukcji przedstawia w zarysie opis programu i wyjaśnienia jak utworzyć grupę abonentów
zdefiniować abonenta i ustawienia wzorcowe central w różnych praktycznych zastosowaniach. Możliwe
jest oczywiście zaprogramowanie lub przeprogramowanie dowolnej centrali Matrix lub innych
produkowanych przez Pyronix.
12.1

Wyszukiwanie abonenta

Po wprowadzeniu nazwy i hasła operatora programu do downloadingu (wartość fabryczna to pyronix
123456) pojawia się pierwsze okno programu, jak na rysunku poniżej. Fabrycznie są zdefiniowane dwie
grupy abonentów. Grupy można dodawać lub usuwać. Abonent jest zawsze tworzony w jakiejś grupie.

MEANING

Grupa
Program umożliwia także zmianę nazwy grupy. Wprowadzone fabrycznie są dwie grupy Commercial i
Home - mogą one być usunięte, gdyż i tak nie zawierają żadnych przykładów abonentów. Proponujemy
utworzyć grupy, które zawierać będą abonentów o podobnym oprogramowaniu systemu lub
monitorowanych przez tę sama stację monitorującą.
RINS 360-1 wersja 2

92

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Poniższe przyciski mają następujące znaczenie:
Zamyka okno dialogowe wyszukiwania abonenta.

Dodaje nową grupę abonentów - należy wpisać nazwę i opis grupy.

Edytuje nazwę i opis grupy np. w celu dokonania zmiany w nazwie lub opisie.

Usuwa grupę. Usunięcie jest sygnalizowane przez system prośbą o
potwierdzenie. Nie jest możliwe usunięcie grupy, jeżeli w grupie są zdefiniowani
abonenci. Najpierw trzeba ich przenieść do innej grupy

Abonent
Z prawej strony pierwszego okna dialogowego znajduje się lista abonentów, jakich zawiera grupa.
Poniższe przyciski mają następujące znaczenie:
Dodaje nowego abonenta i otwiera okno dialogowe z podstawowymi informacjami o
abonencie.
Edytuje podstawowe informacje o abonencie występującym w danej grupie. Abonenta
na liście należy najpierw zaznaczyć.
Usuwa zaznaczonego abonenta z listy abonentów. Usunięcie jest sygnalizowane przez
system prośbą o potwierdzenie.

Umożliwia wyszukanie abonenta. Wyszukiwanie jest możliwe
z różnymi kryteriami podanymi w oknie dialogowym.

Można zmieniać sposób wyświetlania listy abonentów: małe ikony, duże ikony, lista
lub szczegóły.

11.2

Dane o abonencie

Podwójne kliknięcie na nazwie abonenta powoduje wyświetlenie informacji o nim w postaci nowego
okna. Program zachowa się podobnie, jeżeli po zaznaczeniu abonenta klikniesz przycisk Edycja
Abonenta.
Również dodawanie nowego abonenta uruchamia okno edycji informacji o abonencie. Po edycji danych
o abonencie kliknij przycisk Zapisz w celu zapamiętania wprowadzonych zmian.

RINS 360-1 wersja 2

93

Lipiec 2002

Seria MATRIX

MEANING

W oknie Dane o abonencie przyciski mają poniższe znaczenie.
Zamyka okno dialogowe danych o abonencie. Jeżeli zostały wprowadzone zmiany
system zapyta się czy je zapisać.

Zapisuje wyświetlone dane do bazy danych programu

Powraca do wyświetlania danych ostatnio zapisanych w bazie danych programu.

Drukuje dane o abonencie. Do drukowania danych o centrali użyj polecenia
drukowania z okna edytującego dane o centrali.

Otwiera okno dialogowe historii abonenta (połączenia z centralą zmiana
programu centrali)
Dodaje zdarzenia (np. informację, kiedy należy zadzwonić do abonenta i
upomnieć się o płatność za fakturę) do już zapamiętanych w programie
zdarzeń dla abonenta.
Zapamiętane zdarzenia dla abonenta np. lista dat obecności na
obiekcie i wyszczególnienie prowadzonych tam prac.
Usuwa informacje o abonencie.

RINS 360-1 wersja 2

94

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Wyświetla okno dialogowe z ustawieniami centrali znajdującej się u abonenta. Jeżeli
jest to pierwsze wyświetlenie, wybierz wzorzec ustawienia centrali z okna wzorców.

Wyświetla okno z zapamiętanymi zdarzeniami odczytanymi z centrali alarmowej.

Twój numer abonenta.
Numer jaki przypisujesz abonentowi - centrali, którą chcesz mieć w swojej bazie danych. Numeru tego
nie możesz już potem zmienić.
Rodzaj centrali
W oknie tym znajdują się nazwy wszystkich central Pyronix obsługiwanych przez tę wersję programu.
Jeżeli nie ma tam centrali, którą chcesz zaprogramować zajrzyj na stronę www.pyronix.com i pobierz
najnowszy upgrade. (Zwykle nowe wersje programu są najpierw na stronach angielskich później
również i na stronach polskich).
Nr telefonu centrali alarmowej
Numer telefonu, pod którym znajduje się centrala.
Parametry telefoniczne wybierania
Umożliwiają indywidualne określenie, jak ma być realizowana funkcja omijania automatycznej sekretarki
i inne ustawienia modemu.
Grupa
Pokazuje nazwę grupy, do której należy centrala. W tym miejscu nie możesz zmienić przypisania
centrali do danej grupy abonentów. Zmień to w oknie Wyszukiwania abonenta.
Notatki
Wolne miejsce na dowolny komentarz lub uwagi. Podwójne kliknięcie powiększa to okno dialogowe.
Tytuł
Zawiera grzecznościowe określenie twojego abonenta - Pan, Pani. Możesz także wpisać coś innego np.
inż.
Imię i Nazwisko
Wpisz dane osobowe abonenta.
Adres, Miast, Kraj, Kod pocztowy
Wpisz dane osobowe abonenta.
Nr telefonu
Wpisz dane osobowe abonenta.
Klucze posiada, Telefony
Miejsce na wpisanie danych osoby do kontaktu w sytuacjach alarmowych i nr jej telefonu.
Powyższe informacje możesz wprowadzać również dla poszczególnych partycji systemu w oknie Info
dla partycji. Wtedy korzystając z programu do monitorowania central będziesz miał możliwość
otrzymania informacji opisowej o poszczególnych partycjach systemu, który wysyła różne numery
abonenta przy raportowaniu zdarzeń z różnych partycji.
Zdarzenia dla danego abonenta.
Dla każdego abonenta można stworzyć zdarzenia, z przeszłości lub mające zaistnieć w przyszłości i
umieścić je w pamięci zdarzeń dla abonenta. Wprowadzone tu informacje mogą ułatwić konserwację
systemu. Mogą zawierać informacje o ostatnich wizytach w obiekcie, zakresie wykonywanych czynności
i uwagi co należy sprawdzić lub zmienić podczas kolejnej wizyty. Może to więc być bardzo przydatny
dziennik raportów o stanie systemu.

RINS 360-1 wersja 2

95

Lipiec 2002

Seria MATRIX

Zamyka okno dialogowe zdarzeń dla abonenta.

Drukuje listę zdarzeń dla abonenta
UWAGA: Jeżeli zamkniesz to okno, zdarzenia zaznaczone jako automatyczne przypominanie, nie
będą dawać sygnalizacji mającej Ci przypomnieć o konieczności ich wykonania.
12.3

Dane o centrali. Połączenie z centralą

W oknie dialogowym danych o abonencie kliknij przycisk
aby wyświetlić informację o ustawieniach
parametrów w centrali alarmowej. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

RINS 360-1 wersja 2

96

Lipiec 2002

Seria MATRIX

MEANING

Przyciski występujące w tym oknie:
Przycisk minimalizacji lub zamknięcia okna. W przypadku
przeglądania zdarzeń dla jednego abonenta przycisk zamyka okno.

Zapisuje zmiany dokonane w trakcie ostatniej edycji okna do bazy danych programu.
Zapisuje zmiany do wzorca programowania centrali. Na podstawie
tej centrali tworzy się nowy wzorzec (z nazwą i opisem)

Powraca do wyświetlania danych ostatnio zapisanych w bazie danych programu.

Drukuje dane o abonencie. Otwiera się okno dialogowe z opcjami wyboru informacji do
drukowania.
Połączenie z centralą.

Połączenie z uwzględnieniem omijania automatycznej sekretarki.

Zakończenie połączenia z centralą (dotyczy również połączenia po łączu lokalnym).

Pobiera dane z centrali. Opcja aktywna tylko w trakcie połączenia z centralą.
Wysyła dane do centrali. Opcja aktywna tylko w trakcie połączenia z centralą.

Wysyła tylko zmienione dane do centrali. Opcja aktywna tylko w trakcie połączenia z
centralą.
Odczytuje bufor zdarzeń w centrali.

Weryfikuje odczytane dane z centrali z danymi zapisanymi w programie. Opcja aktywna
tylko w trakcie połączenia z centralą.

Wyświetla czas centrali i systemu i umożliwia jego zmianę w centrali.

Pokazuje dane o centrali tak jak są one prezentowane na klawiaturze centrali.

RINS 360-1 wersja 2

97

Lipiec 2002

Seria MATRIX
12.3.1

Połącz z centralą

W celu połączenia się z centralą należy kliknąć ikonę

. Przedtem jednak użytkownik znajdujący

się w obiekcie powinien, będąc w trybie użytkownika głównego, wprowadzić sekwencję
na
klawiaturze systemu alarmowego. Spowoduje to, że centrala będzie reagować na zew z linii
telefonicznej. Komputer nie dzwoni natychmiast do centrali alarmowej, gdyż najpierw wyświetla okno
dialogowe sygnalizacji gotowości do wybierania numeru telefonu centrali alarmowej.

Procedurę wybierania można tu przerwać klikając przycisk Anuluj.
12.3.2

Omiń automatyczną sekretarkę przy połączeniu z centralą

Są dwa sposoby omijania automatycznej sekretarki - ręczny i automatyczny. Sposoby wybiera
się indywidualnie dla każdego abonenta w oknie Dane o abonencie, przycisk Parametry wybierania
telefonicznego.
Automatyczny
Komputer dzwoni do centrali i rozłącza się po zaprogramowanym czasie. Następnie po określonym
czasie dzwoni ponownie. Oba czasy można indywidualnie programować dla każdego abonenta w oknie
Dane o abonencie, przycisk Parametry wybierania telefonicznego.

Ręczny
Komputer dzwoni do centrali i oczekuje na kliknięcie przycisku przerywającego połączenie. Następnie
po określonym czasie dzwoni ponownie. Czas ten można indywidualnie programować dla każdego
abonenta w oknie Dane o abonencie, przycisk Parametry wybierania telefonicznego.
12.3.3

Wysyłanie danych do centrali
Przy połączeniu z centralą wysyłane są wszystkie ustawienia parametrów centrali,
jakie są zapamiętane przez komputer w bazie danych.
Przy połączeniu z centralą wysyłane są tylko te ustawienia parametrów centrali, które zostały
zmienione w stosunku do wcześniej zapisanych w bazie danych. To polecenie znacznie
przyspiesza procedurę przesyłania danych.

12.3.4

Odczytywanie danych z centrali
Przy połączeniu z centralą odczytywane są ustawienia parametrów centrali.

RINS 360-1 wersja 2

98

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Wskaźnik postępu pokazuje ile danych zostało przesłanych do komputera. Jeżeli wystąpią błędy w
transmisji, wyświetlony zostanie komunikat o usterce komunikacji. Powtórz procedurę jeszcze raz.
12.3.5

Weryfikacja danych z centrali
Przy połączeniu odczytywane są dane z centrali ii porównywane z tymi, jakie zostały zapisane w bazie
danych w komputerze. Pojawia się lista z parametrami, które się różnią w komputerze i druga lista z pełną
informacją o danych w centrali.

12.4

Ustawienia modemu

Na listwie poleceń programu znajduje się przycisk Narzędzia. Kliknięcie na nim rozwija okno dialogowe.
Wybierz polecenie Opcje aby otworzyć okno, w którym możesz konfigurować modem komputera. Po
dokonaniu zmian zapamiętaj nowe ustawienia poleceniem Zapisz.

MEANING

12.4.1

COM-y

Modem Port - Wybierz odpowiedni port Com 1, Com 2, Com 3 lub Com 4, na którym jest
zainstalowany modem w komputerze. Zobacz w Panelu Sterowania programu Windows, na którym
porcie został zainstalowany modem.
Modem DTE - Jest to szybkość, z jaką komunikuje się modem z komputerem. Jeżeli masz modem
szybszy niż 28,8k, wybierz ustawienie 9600, dla wolnych modemów wybierz 300. Jeżeli modem pracuje
tylko z szybkością 300, ustaw tę wartość w DTE. Taki modem, przy innych ustawionych tu
prędkościach, nie będzie się komunikował z programem.
Inicjalizacja modemu przy starcie - Modem jest inicjalizowany za każdym razem, kiedy program jest
uruchamiany na komputerze. Jeżeli nie został inicjalizowany przy starcie programu, zostanie to zrobione
w momencie uruchomienia procedury nawiązywania połączenia z centralą alarmową.
Podsłuch modemu po połączeniu - Umożliwia to nasłuch przekazywanych informacji z modemu do
centrali i odwrotnie. Normalnie po połączeniu głośnik modemu lub komputera wyłącza się i nie słychać
co jest przesyłane między urządzeniami.
Wykrycie szybkiej nośnej (centrale Matrix) - Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli stosujesz modem typu
Rockwell. Zaznacz ją, jeśli używasz modemu US Robotics. Przy problemach z komunikacją nie
zaznaczaj tej opcji, transmisja będzie wolniejsza ale poprawna.
RINS 360-1 wersja 2

99

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Czas czekania PC (wszystkie centrale) - Ustawia się tu wartość od 0 do 10. Umożliwia to sprawne
połączenie się komputera z modemem innym niż US Robotics z centralą serii Atlas tam, gdzie linie
telefoniczne nie są najlepszej jakości i zestawienie połączenia wymaga dłuższego czasu oczekiwania
przez komputer. Czas ten fabrycznie jest ustawiony na 0, jeżeli nie możesz połączyć się z centralą
przesuń wskaźnik na położenie 1 lub dalej, jeśli nadal nie nawiązałeś połączenia. W przypadku dobrych
linii telefonicznych ustawienie powinno być 0, dotyczy to wszystkich central Pyronix.
Zmiana tego ustawienia może również wpływać na poprawność komunikacji w przypadku wolnego
komputera i gdy stosujesz oprogramowanie Windows 3.1x lub Windows 95/98 a nie używasz modemu
US Robotics. Generalnie jednak różnice zauważysz tylko przy komunikacji z centralami Atlas 4, 8 lub
8+.
ATS10=255 Kompatybilny modem - Większość nowych modemów nie ma możliwości ustawienia
rejestru S 10 na wartość 255 (zobacz w instrukcji modemu jaka jest wartość rejestru S 10). Zaznacz tę
opcję jeżeli łączysz się z centralą Atlas a komputer po 25 sekundach rozłącza się. Nowe centrale, jak
Matrix, nie wymagają zaznaczenia tej opcji. Zaznacz tę opcję, jeżeli stosujesz fax modem US Robotics
56k (modem 5630).
Sekwencja inicjalizacji modemu - Jest to dodatkowa komenda AT wymagana do poprawnej pracy
modemu. Fabrycznie jest to ATZ0 wykorzystująca profil 0 modemu (zobacz w instrukcji modemu
informacje na temat komend AT). Zaleca się stosowanie komendy ABT z niektórymi modemami.
Bezpośrednie połączenie - Wybierz port, po którym komunikujesz się z centralą łączem lokalnym
(kablem RS232 - opis kabla w rozdziale 10.2).
Czytnik zbliżeniowy - Wybierz port, po którym komunikujesz się z czytnikiem MX-PROX łączem
lokalnym (kablem RS232 - opis kabla w rozdziale 8.2.1).
12.4.2

Wybieranie

Wybieranie - Wybierz wybieranie tonowe lub impulsowe.
Czas na wybieranie -Jest to czas, po którym następuje rozłączenie, jeżeli komputer nie może połączyć
się z centralą. Zaleca się aby czas ten był nie mniejszy niż 20 sekund i nie dłuższy niż 60 sekund.
Wybieranie gdy automatyczna sekretarka - Wybierz rodzaj: automatyczne lub ręczne
Automatyczne - Program będzie wybierał numer telefonu centrali dwa razy. Po pierwszym połączeniu
komputer rozłącza się i po pewnym czasie wybiera numer ponownie.
Rozłącz po - Komputer czeka tyle sekund po pierwszym wybraniu aby się rozłączyć.
Wybieraj znowu po - Komputer czeka tyle sekund po rozłączyć aby się ponownie połączyć z centralą.
Zaleca się zostawić ustawioną tu wartość 10 sekund.

RINS 360-1 wersja 2

100

Lipiec 2002

Seria MATRIX
12.4.3

Oddzwanianie

Tel komputera - Numer telefonu komputera z programem MX-UDL do którego centrale alarmowe mają
oddzwaniać.
Czas tonu odpowiedzi - Czas w sekundach od 1 do 51. Jest to czas określający to, jak długo centrala
czeka aby odpowiedzieć i zestawić połączenie po usłyszeniu dzwonienia z komputera.
Oczekiwanie na dzwonienie z centrali
Czas w minutach i sekundach. Jest to czas określający to, jak długo komputer oczekuje na
oddzwonienie centrali po pierwszym nawiązaniu łączności.

12.4.4

Klawiatura

Możesz określić, w jakim kolorze będzie wyświetlacz klawiatury centrali Atlas na monitorze PC.

RINS 360-1 wersja 2

101

Lipiec 2002

Seria MATRIX
12.4.5

Sieć

Ten ekran umożliwia stałe korzystanie z bazy danych umieszczonej na innym komputerze. Może to być
lokalizacja sieciowa umożliwiająca korzystanie z jednej bazy przez różnych operatorów pracujących na
różnych komputerach. Jeżeli definiujesz te ustawienia przejdź wszystkie poniższe kroki. Jeżeli jest to
kolejna wizyta w tej konfiguracji wykonaj czynności z kroku 2 i 4.
Krok 1. Utwórz katalog w sieci
Korzystając np. z Windows Explorer utwórz katalog w sieci. Upewnij się, że wszyscy potencjalni
użytkownicy oprogramowania do downloadingu mają dostęp do tego katalogu. Nazwa katalogu jest
dowolna.
Krok 2. Wybierz katalog z bazą danych
Zaznacz opcję Bazy (Access) w innych katalogach i w oknie dialogowym niżej podaj pełną nazwę
katalogu wraz ze ścieżką dostępu. Kliknij przycisk przeszukaj aby odnaleźć właściwy katalog, jeśli nie
pamiętasz jego dokładnej lokalizacji.
Krok 3. Kopiuj bazę do sieci.
Kliknij przycisk Kopiuj bazę do sieci.
Krok 4. Restartuj program
Wyjdź z programu i uruchom go ponownie.
Krok 5. Udostępnianie katalogu innym komputerom
Udostępnianie katalogu z bazą danych innym komputerom polega na wykonaniu na nich czynności
opisanych w kroku 2 i 4..

12.4.6

Inne

Drukuj dane o centrali zawsze przy zapisywaniu - Zaznaczenie tej opcji powoduje wydruk ustawień
centrali za każdym razem, gdy zapisujesz do bazy zmiany dokonane w ustawieniach centrali.
Ustaw czas letni w buforze Atlas 8 plus - Powoduje przesunięcie czasu w buforze o godzinę do
przodu lub do tył.
Automatycznie zapisuj zmiany przed przesłaniem do centrali - Powoduje, że program zapisuje
zmiany do bazy danych zanim zostaną wysłane do centrali. Jeżeli jest jakiś problem z niewłaściwie
zdefiniowanymi parametrami, zostanie on pokazany przez program i błędy nie będą przesłane do
centrali.
Ostrzegaj o braku pełnej informacji o abonencie przed zapisem - Podczas edytowania abonenta
powinny być wpisane wszystkie informacje o nim. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że jesteś
informowany o tym co zapomniałeś wypełnić. Abonent może być zapamiętany z niepełnymi
informacjami, jednak zawsze program będzie przypominał o braku pewnych informacji.
RINS 360-1 wersja 2

102

Lipiec 2002

Seria MATRIX

Sprawdzaj oczekiwane zdarzenia dla abonenta co - Możesz wpisać wartość od 0 do 60 minut.
Powoduje to wyświetlanie przypomnienia o wykonaniu zaplanowanego zdarzenia - akcji. Zobacz punkt
12.2.2. Wpisanie wartości 0 minut powoduje wyłączenie tej opcji.
12.4.7

Czcionki

Pokaż tekst Matrix LCD na komputerze jako - Wybranie w tym miejscu czcionek CE umożliwia
obserwowanie przy edycji opisów linii i użytkowników polskich liter specjalnych w identyczny sposób, jak
są one wyświetlane na klawiaturze LCD. Nie tu znaczenia czy klawiatura LCD ma ustawiony język
Polish czy Polish (bez ąćęśź).
Poniżej wyświetlany jest komunikat jakie czcionki są domyślnie ustawione w komputerze. W polskiej
rzeczywistości zawsze powinien tu być wyświetlony komunikat Czcionki CE.
12.5

Plik językowy

Na listwie poleceń programu znajduje się przycisk Narzędzia. Kliknięcie na nim rozwija okno dialogowe.
Wybierz polecenie Język aby otworzyć okno, w którym możesz konfigurować wersje językowe
programu.

RINS 360-1 wersja 2

103

Lipiec 2002

Seria MATRIX
12.5.1

Wybierz język

Program umożliwia pracę w różnych wersjach językowych. Z programem otrzymujesz różne wersje
językowe. Przy pierwszym uruchomieniu, domyślnym językiem jest angielski. Aby zmienić język zaznacz
właściwy plik i kliknij przycisk OK. i po powrocie do tego okna przycisk Anuluj. Jeżeli poszukiwanego
języka nie ma na liście lub nie zadawala Cię zaoferowane tłumaczenie, uruchom polecenie Dodaj język i
stwórz bazę z własnym tłumaczeniem komend programu. Unikaj nazw jak wyszczególnione wyżej np.
polish, gdyż nowa wersja programu skasuje Twoją pracę i zastąpi Twój język oficjalnym tłumaczeniem.
12.5.2

Dodaj język

Wpisz nazwę nowego języka i zatwierdź przyciskiem OK. Nowa baza jest tworzona w oparciu o język
angielski. Uruchom polecenie Wybierz język a następnie użyj Edycja języka.

12.5.3

Edycja języka

Polecenie to umożliwia edycję wszystkich komend i opisów występujących w programie. Zaznacz tekst,
który chcesz zmienić i wpisz nowe znaczenie. Z prawej strony ekranu zawsze będzie się pokazywać
oryginalne, angielskie znaczenie tego tekstu i miejsce, gdzie jest on wykorzystywany w programie. Po
kliknięciu przycisku OK zmieniony tekst pojawi się w nowo otwieranym oknie. Okna, które są już otwarte
nie zmieniają swoich opisów. Trzeba je zamknąć i ponownie otworzyć aby zobaczyć dokonane zmiany
w opisach i komendach.

RINS 360-1 wersja 2

104

Lipiec 2002

Seria MATRIX

UWAGA:
Nie zmieniaj niczego w wersji angielskiej i polskiej (english.mdb i polish.mdb). Jeżeli chcesz
dokonać w nich zmian stwórz nowe plik z inną nazwą. Wszystkie upgrady językowe zawierają
pliki języka polskiego i angielskiego i ich uruchomienie spowoduje wykasowanie Twojej wersji
języka, jeżeli miała tę samą nazwę co wersja angielska i polska.

RINS 360-1 wersja 2

105

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

13.1.1

Widok płyty centrali Matrix 832+

R1

R2

17V17V+
BAT+
BAT-

R2

TIP

R1

RING

COM

Z8

Z7

COM

Z6

AUX-

Z5

AUX+

COM

Z4

Z3

COM

Z2

Z1

K-

K+

KD

PGM3

PGM4

N02

NC2

AC fuse 2 Amp

C2

C1

No1/
PGM1

GT

LNF

BT

BELL-

BELL+

NC1

Aux fuse 1Amp

Bell Fuse 1Amp

17V

Matrix 832 wymaga zasilania z transformatora 17 V, 40VA lub z zasilacza prądu stałego 18Vdc
1,25 A. (Połącz 17V do zacisków po lewej górnej stronie płyty)
+BAT- Matrix 832 powinien być zasilany ze źródła zasilania rezerwowego. Połącz akumulator do
zacisków oznaczonych na płycie + BAT i BAT -.
BELL+ Plus zasilania sygnalizatora (zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A)
BELL- Minus zasilania sygnalizatora (ten zacisk jest wykorzystywany do połączenia sygnalizatora z
podtrzymaniem bateryjnym).
BT
Sabotaż sygnalizatora - przy stosowaniu sygnalizatora z podtrzymaniem bateryjnym ten zacisk
wykorzystuje się do budowania obwodu ochrony sabotażowej sygnalizatora (zobacz na
rysunku w punkcie 13.7.2)
GT
Zacisk linii globalnego sabotażu (w stanie normalnym jest to zwarcie do masy 0V)
LNF
Wejście sygnalizacji uszkodzenia linii telefonicznej (np. z innego dialera, centrali)
NC1
Zacisk NC przekaźnika pierwszego wyjścia PGM
C
Zacisk C -wspólny
NC2
Zacisk NC przekaźnika drugiego wyjścia PGM
C
Zacisk C -wspólny
PR3
Wyjście 250 mA (otwarty kolektor).
PR4
Wyjście 10 mA (ograniczenie prądowe do 50 mA)
K+
Zasilanie + klawiatur i modułów
KD
Linia danych klawiatur i modułów (dane na bus)
KZasilanie ,,-" klawiatur i modułów
Z1
Zacisk linii dozorowej nr 1 (w opcji z dublowaniem linii 1 i 17)
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z2
Zacisk linii dozorowej
Z3
Zacisk linii dozorowej
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z4
Zacisk linii dozorowej.
+AUX- Zasilanie urządzeń dodatkowych, także magistrali bus (zabezpieczone bezpiecznikiem 1 A)
Z5
Zacisk linii dozorowej.
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z6
Zacisk linii dozorowej
Z7
Zacisk linii dozorowej.
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z8
Zacisk linii dozorowej.
RING
Połączenie linii telefonicznej
TIP
Polaryzacja nie powinna mieć znaczenia.
R1
Połączenie innych domowych odbiorników telefonicznych
T1
Zaleca się aby system, w miarę możliwości, pracował z własną linia telefoniczną
RS-232 Złącze do kabla RS-232 do lokalnego downloadingu centrali (RCON095)

RINS 360-1 wersja 2

106

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Bezpieczniki:
Sygnalizatora
Zasilania dodatkowych urządzeń
Zasilania z sieci AC
13.1.2

=1A
=1A
=2A

Widok płyty centrali Matrix 832

17V

Matrix 832 wymaga zasilania z transformatora 17 V, 25VA lub z zasilacza prądu stałego 18Vdc
1,25 A. (Połącz 17V do zacisków po lewej stronie płyty)
+BAT- Matrix 832 powinien być zasilany ze źródła zasilania rezerwowego. Połącz akumulator do
zacisków oznaczonych na płycie + BAT i BAT -.
B+
Plus zasilania sygnalizatora (zabezpieczony bezpiecznikiem 1 A)
BMinus zasilania sygnalizatora (ten zacisk jest wykorzystywany do połączenia sygnalizatora z
podtrzymaniem bateryjnym).
BT
Sabotaż sygnalizatora - przy stosowaniu sygnalizatora z podtrzymaniem bateryjnym ten zacisk
wykorzystuje się do budowania obwodu ochrony sabotażowej sygnalizatora (zobacz na
rysunku w punktach 13.7.1 i 13.7.3)
GT
Zacisk linii globalnego sabotażu (w stanie normalnym jest to zwarcie do masy 0V)
NC
Zacisk NC przekaźnika w centralach w wersji z przekaźnikiem
C
Zacisk C -wspólny- przekaźnika w centralach w wersji z przekaźnikiem
PR1
Wysoko prądowe wyjście PGM 500 mA (otwarty kolektor).
UWAGA: W wersji z przekaźnikiem obciążalność styków wynosi 2 A przy 24 V.
PR2
Wyjście 250 mA (otwarty kolektor).
PR3
Wyjście 250 mA (otwarty kolektor).
PR4
Wyjście 10 mA (ograniczenie prądowe do 50 mA)
RS-232 Złącze do kabla RS-232 do lokalnego downloadingu centrali (RCON095)
KD
Linia danych klawiatur i modułów (dane na bus)
Z1
Zacisk linii dozorowej nr 1 (w opcji z dublowaniem linii 1 i 17)
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z2
Zacisk linii dozorowej
Z3
Zacisk linii dozorowej
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z4
Zacisk linii dozorowej.
+AUX- Zasilanie urządzeń dodatkowych, także magistrali bus (zabezpieczone bezpiecznikiem 1 A)
Z5
Zacisk linii dozorowej.
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z6
Zacisk linii dozorowej
Z7
Zacisk linii dozorowej.
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z8
Zacisk linii dozorowej.
RING
Połączenie linii telefonicznej
TIP
Polaryzacja nie powinna mieć znaczenia.
R1
Połączenie innych domowych odbiorników telefonicznych
T1
Zaleca się aby system, w miarę możliwości, pracował z własną linia telefoniczną
Bezpieczniki:
Sygnalizatora
RINS 360-1 wersja 2

=1A

107

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Zasilania dodatkowych urządzeń
Zasilania z sieci AC
13.1.3

=1A
=2A

Widok płyty centrali Matrix 424

NC C

17V

Matrix 424 wymaga zasilania z transformatora 17 V, 25VA lub z zasilacza prądu stałego 18Vdc
1,25 A. (Połącz 17V do zacisków po lewej stronie płyty)
+BAT- Matrix 424 powinien być zasilany ze źródła zasilania rezerwowego. Połącz akumulator do
zacisków oznaczonych na płycie + BAT i BAT -.
B+
Plus zasilania sygnalizatora
BMinus zasilania sygnalizatora (ten zacisk jest wykorzystywany do połączenia sygnalizatora z
podtrzymaniem bateryjnym).
NC
Zacisk NC przekaźnika w centralach w wersji z przekaźnikiem
C
Zacisk C -wspólny- przekaźnika w centralach w wersji z przekaźnikiem
PR1
Wysoko prądowe wyjście PGM 500 mA (otwarty kolektor).
UWAGA: W wersji z przekaźnikiem obciążalność styków wynosi 2 A przy 24 V.
PR2
Wyjście 250 mA (otwarty kolektor).
PR3
Wyjście 250 mA (otwarty kolektor).
PR4
Wyjście 10 mA (ograniczenie prądowe do 50 mA)
RS-232 Złącze do kabla RS-232 do lokalnego downloadingu centrali (RCON095)
KD
Linia danych klawiatur i modułów (dane na bus)
Z1
Zacisk linii dozorowej nr 1 (w opcji z dublowaniem linii 1 i 17)
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z2
Zacisk linii dozorowej
+AUX- Zasilanie urządzeń dodatkowych, także magistrali bus (zabezpieczone bezpiecznikiem 1 A)
Z3
Zacisk linii dozorowej
COM
Masa (0 V) dla linii dozorowej
Z4
Zacisk linii dozorowej.
RING
Połączenie linii telefonicznej
TIP
Polaryzacja nie powinna mieć znaczenia.
R1
Połączenie innych domowych odbiorników telefonicznych
T1
Zaleca się aby system, w miarę możliwości, pracował z własną linia telefoniczną
Bezpieczniki:
Zasilania dodatkowych urządzeń
Zasilania z sieci AC

RINS 360-1 wersja 2

=1A
=2A

108

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.1.4

Moduł komunikatów głosowych MX-Voice
R2

+BAT-

R1

MESSAGE NUMBER
1-8

PLAY / RECORD

+ BAT - Jeżeli moduł ma funkcjonować bez zasilania z centrali alarmowej powinien być połączony ze
źródłem zasilania rezerwowego np. akumulatorem.
R1 = Łącze do połączenia z centralą Matrix
R2 = Łącze do połączenia z centralą Matrix
Programowanie modułu komunikatów głosowych MX-Voice

+BAT-

13.1.5

MESSAGE
NUMBER
1-8

PLAY /
RECORD

LED wskazuje numer wiadomości
dla każdej wiadomości można przypisać
inny numer telefonu, lub zastosować dowolną
kombinację.

Programowanie modułu MX Voice
Moduł MX Voice nie musi być połączony z centralą Matrix aby można było nagrać komunikaty
głosowe. Połączenie z baterią 9V, jak na rysunku, uruchamia moduł. Tak przygotowany moduł
można następnie połączyć z gotowym systemem alarmowym.
Krok 1
Naciśnij przycisk numeru wiadomości (message number) aby wybrać wiadomość (1-8),
którą chcesz nagrać.
Numer wiadomości będzie wyświetlany na wyświetlaczu 7-segmentowym.
Krok 2
Po naciśnięciu przycisku play / record mów do mikrofonu umieszczonego na płytce modułu.
Po zakończeniu mówienia komunikatu zwolnij przycisk play / record.
(Długość nagrania komunikatu jest ograniczona do 7 sekund)
Krok 3
W celu sprawdzenia jakości nagrania komunikatu wybierz przyciskiem (message number)
numer sprawdzanego komunikatu i następnie przyciśnij na chwilę przycisk (play / record).
Nagrane wiadomości są zachowywane w pamięci nawet po całkowitym odłączeniu modułu
od źródeł zasilania.
Uwaga: Centrala Matrix musi mieć ustawiony format "komunikaty słowne" dla numeru
telefonu, na który ma być realizowane powiadamianie głosowe.
RINS 360-1 wersja 2

109

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.1.6

Połączenie modułu komunikatów głosowych MX-Voice z centralą Matrix

PLAY / RECORD
MESSAGE NUMBER
1-8

Ogniwo pierwotne
9V

-

+BAT-

Bateria 9V

R1

+

R2

17v A.C.

Połączenie między
modułem a centralą

Trafo

Połączenie modułu MX Voice
z centralą Matrix
R1

R2

17V17V+
BAT+
BAT-

R2

TIP

R1

RING

COM

Z8

Z7

COM

Z6

AUX-

Z5

AUX+

Z4

COM

Z3

COM

Z2

Z1

K-

K+

KD

PGM4

PGM3

N02

NC2

AC fuse 2 Amp

C2

C1

No1/
PGM1

GT

LNF

BT

BELL-

BELL+

NC1

Aux fuse 1Amp

Bell Fuse 1Amp

-

+
Akumulator

PSTN
Publiczna komutowana
sieć telefoniczna

Programowanie modułu MX Voice

+BAT-

Moduł MX Voice nie musi być połączony z centralą Matrix aby można było nagrać komunikaty
głosowe. Połączenie z baterią 9V, jak na rysunku, uruchamia moduł. Tak przygotowany moduł
można następnie połączyć z gotowym systemem alarmowym.

MESSAGE
NUMBER
1-8

PLAY /
RECORD

Krok 1
Naciśnij przycisk numeru wiadomości (message number) aby wybrać wiadomość (1-8),
którą chcesz nagrać.
Numer wiadomości będzie wyświetlany na wyświetlaczu 7-segmentowym.
Krok 2
Po naciśnięciu przycisku play / record mów do mikrofonu umieszczonego na płytce modułu.
Po zakończeniu mówienia komunikatu zwolnij przycisk play / record.
(Długość nagrania komunikatu jest ograniczona do 7 sekund)
Krok 3
W celu sprawdzenia jakości nagrania komunikatu wybierz przyciskiem (message number)
numer sprawdzanego komunikatu i następnie przyciśnij na chwilę przycisk (play / record).
Nagrane wiadomości są zachowywane w pamięci nawet po całkowitym odłączeniu modułu
od źródeł zasilania.
Uwaga: Centrala Matrix musi mieć ustawiony format "komunikaty słowne" dla numeru
telefonu, na który ma być realizowane powiadamianie głosowe.

RINS 360-1 wersja 2

110

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.2

Moduł rozszerzenia linii dozorowych

13.2.1

Moduł rozszerzenia linii do montażu na płycie

Położenie złącza dla MX-IX16 na płycie centrali

Z15
Z7

COM
COM

Z16
Z8
Z12
Z4

+AUX+ AUX-

Z3
Z11

Z14
Z6

Z2
Z10

+ AUX+AUX-

COM

Z13
Z5

COM

Z9
Z1

COM
COM

MX-IX 16

Moduł MX-IX16 powinien być połączony z centralą
tak jak to pokazuje rysunek

Z16
Z8

Z15
Z7

Z12
Z4

+AUX+ AUX-

COM
COM

AC fuse 2 Amp

+ AUX+AUX-

COM
COM

Aux fuse 1Amp

Z3
Z11

Z14
Z6

Z2
Z10

Z13
Z5

COM
COM

Z1
Z9
COM
COM

Bell Fuse 1Amp

NVM Reset
RS232

NC C

RINS 360-1 wersja 2

111

Lipiec 2002

Seria MATRIX

K-

KD

T

K+

Moduł rozszerzenia linii do montażu magistrali bus

T

13.2.2

Z9

Z13

COM

COM

Z10

Z14

-AUX+

-AUX+
Z11

Z15

COM

COM

JP2

Z12

LED
1

JP3

Z16

ON

ON

OFF

OFF

LED
2

Brak komunikacji z centralą
Wy łączony = linie nie aktywne
W łą czony = linie aktywne

Automatyczne wyszukiwanie urządzeń
Po połączeniu z centralą należy uruchomić procedurę

754

1. Obie zwory założone = wszystkie 8 linii aktywne (urządzenie 61 jest obecne - zapis w buforze zdarzeń centrali)
2. Jedna zwora założona = połowa linii aktywnych
JP2 założone i JP3 zdjęte = linie 9 do 12 aktywne
JP3 założone i JP2 zdjęte = linie 13 do 16 aktywne
(urządzenie 51 jest obecne - zapis w buforze zdarzeń centrali - linie 9-12)
(urządzenie 52 jest obecne - zapis w buforze zdarzeń centrali - linie 13-16)
LEDy

1. Wymiary: 112 X 55 X 14mm

Jeżeli obie diody się świecą to wszystkie linie są aktywne,

2. Napięcie zasilania: 12V znamionowe (zakres 9-15V)
3. Pobór prądu: 45mA przy 13,8V

Przykład
LED 1 pokazuje że linie 9 do 12 są aktywne
LED 2 pokazuje że linie 13 do 16 są aktywne

Miganie diody LED oznacza, że system nie może nawiązać łączności z modułem.
Uwaga: System Matrix nie ma więcej niż 16 fizycznych linii dozorowych. Jeżeli na płycie centrali pojawia się
płytka rozszerzeń l inii, druga płytka instalowana na bus systemu jest ignorowana i odwrotnie jeżeli system
wcześniej odnalazł płytkę na bus, płytka zainstalowana w centrali zostanie pominięta.
Przy czynności zamiany modułów rozszerzeń zaleca się najpierw odłączenie modułu i przeprowadzenie
procedury odnajdywania modułów. Po tej czynności można połączyć system z nowym modułem i ponownie
przeprowadzić procedurę odnajdywania modułów.
Uwaga: Podczas programowania centrali za pomocą łącza RS232 LEDy migaj ą ponieważ w tym stanie
nie ma komunikacji w systemie pomiędzy modułami i klawiaturami.

RINS 360-1 wersja 2

112

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Moduł wyjść programowalnych

13.3.1

Moduł wyjść przekaźnikowych do montażu na bus

RELAY

RELAY

C
NC

NC

N0

N0

C

N0

NC

7

C

11

6

C

10

NC

N0

N0

NC

C

RELAY

NC

N0

RELAY

RELAY
NC = Styk normalnie zwarty z C
C = Styk wspólny
NO = Styk normalnie otwarty (nie połączony z C)
N0

KD

K+

T

C
NC

8

C

K-

12

5

RELAY

RELAY

C

RELAY

9

NC

N0

13.3

T

NVM Reset

NC C

12
NC

C

11
N0

NC

C

9

10
N0

NC

C

N0

NC

C

N0

K+

K-

KD

KT

((

))

2

3

4

5

6

7

8

9

0

B

C

D

C

5

RELAY

RELAY

RELAY
NC

N0

NC

C

RELAY

K-

KD

K+

T

T

Tamper switch

RELAY

RELAY

RELAY

RELAY

KTR

88
1
A

N0

6

NC

C

7

N0

NC

C

N0

8

Moduł MX-ROX8R umożliwia dodanie 8 wyjść PGM do systemu Matrix. Wraz z tym modułem dysponuje
się 12 wyjściami dowolnie programowalnymi. (Wewnętrzna syrena, czujki dymu, itp.).
Zobacz też rozdział 5 jakie są narzucone ograniczenia w systemie dotyczące wartości KEN.
UWAGA: Pamiętaj, że wyjście przekaźnikowe jest elektrycznie odizolowane od twojego systemu.
Jest to duża zaleta zwłaszcza tam, gdzie wykorzystujesz różne źródła zasilania urządzeń
zewnętrznych.

RINS 360-1 wersja 2

113

Lipiec 2002

Seria MATRIX

C

10

C
C

NC
C
PR 8

N0
PR

N0

7 PR

NC
PR

C

11

NC
C
PR 6

N0
PR

N0

5 PR

NC
PR

C

C

9

Moduł wyjść tranzystorowych do montażu na bus.

K-

KD

K+

T

12

13.3.2

T

NVM Reset

NC C

12

N0
PR

C

NC
PR

10

11

C

C

N0
PR

NC
PR

9
C

K+

K-

KD

KT

(

))

2

3

4

5

6

7

8

9

0

B

C

D

K-

KD

K+

T

T

KTR

88
1
A

C

N0

5 PR

NC
PR

C

6

C

N0

7 PR

NC
PR

C

8

Moduł MX-ROX8T umożliwia dodanie 8 wyjść PGM do systemu Matrix. Wraz z tym modułem dysponuje
się 12 wyjściami dowolnie programowalnymi. (Wewnętrzna syrena, czujki dymu, itp.).
Zobacz też rozdział 4 jakie są narzucone ograniczenia w systemie dotyczące wartości KEN.
UWAGA: Wyjścia tranzystorowe są wyjściami nisko prądowymi. (Zawsze uwzględniaj obciążenie
tych wyjść przy obliczaniu wartości KEN)
RINS 360-1 wersja 2

114

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.4

Połączenia klawiatur

13.4.1

Połączenie pojedynczej klawiatury z centralą.

NVM Reset

NC C

-

+
AKUMULATOR

88

((

))

2
B

3
C

4
D

5

6

7

8

9

K+

K-

KD

1
A

KTR

KT

17V AC
trafo

0

Klawiatura
RKP1
ON
1

13.4.2

2

Połączenie wielu klawiatur z centralą

NVM Reset

NC C

-

+

RKP 1

KLAWIATURA LED 1

K+

K-

KD

17V AC
trafo

KTR

KT

AKUMULATOR

K-

KD

K+

K-

KD

K+

RKP 2

KTR

KT

KLAWAITURA LED 2

KLAWIATURA LED 3
88

))

3
C

D

6

7

8

9

0

A

B

4

KTR

2

5

KT

1

((

RKP 4

RINS 360-1 wersja 2

115

K+

K-

KD

KTR

KT

KLAWIATURA LED 4

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.4.3

Inny sposób połączenia wielu klawiatur z centralą

NVM Reset

AUX+

AUX-

KD

GT

AUX+

AUX-

KD

AUX+

AUX-

KD

NC C

-

+

88

AKUMULATOR

((

))

1

K+

KD

K-

KT

KTR

K+

K-

KLAWIATURA 3

RKP 2

RKP 1

KD

KT

KLAWIATURA 2

KTR

K+

K-

KD

KT

KTR

K+

K-

KD

KT

KTR

KLAWIATURA 1

KLAWIATURA 4
RKP 4

Połączenie klawiatury i czytników zbliżeniowych z centralą

NVM Reset

NC C

AKUMULATOR

((

KD

K+

K-

K+

K-

88

KD

KT

KTR

K+

KD

K-

17 V A.C.
trafo

))

1

2
B

C

3

4

5

6

7

8

9

0

A

ID 1

D

ID 3
ID 1

RINS 360-1 wersja 2

4

7

8

9

+

3

6
0

A

17V AC
trafo

13.4.4

2

5

116

Lipiec 2002

B

C

D

Seria MATRIX
13.5

Połączenie linii telefonicznej

NVM Reset

NC C

Do linii
telefoniczej

-

+
AKUMULATOR

Do aparatu
telefonicznego

17V AC
trafo

13.6

Połączenie linii dozorowych

13.6.1

Dublowanie linii dozorowych (układ EOL)

NVM Reset

NC C

-

+
AKUMULATOR

+

+AUX-

Linia 17

RINS 360-1 wersja 2

2
K
2

N/C T

Magnum Ultra

117

+AUX-

T

+

17V AC
trafo

Linia 1

4
K
7

N/C

T

T

Magnum Ultra

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.6.2

Linie dozorowe DEOL

NVM Reset

NC C

2
K
2

2
K
2

2
K
2

2
K
2

Każda z nie używanych linii
musi być zwarta przez
rezystor 2k2

4
K
7

2
K
2

AKUMULATOR
17V AC
trafo

Zapasowy C

N
Alarm

+AUX-

Kontaktron

4
K
7

+

drzwiowy

T

T

2
K
2

N/C

T

T

4
K
7

2
K
2

Zapasowy

N/C

4
K
7

+AUX-

2
K
2

+

+

C

N

PRZYCISK NAPADOWY

Linia 7
13.6.3

Magnum Ultra

Linia 8

Magnum Ultra

Linie dozorowe NC

NVM Reset

NC C

+AUX-

+AUX-

-

+

N

C

Zapasowy

Linia 7

RINS 360-1 wersja 2

118

N/C

Magnum Ultra

T

T

+

17V AC
trafo

+

AKUMULATOR

N/C

Linia 8

Lipiec 2002

T

T

Seria MATRIX
13.7

Przykłady połączenia urządzeń z wyjściami programowalnymi

13.7.1

Połączenie sygnalizatora z własnym podtrzymaniem zasilania z centralą Matrix 832

NVM Reset

NC C

WAŻNE
-

+

Sygnalizator Belle można połączyć korzystając
z różnych wyjść programowalnych.

AKUMULATOR

Wyjście Pr1 powinno być zaprogramowane
jako Syrena zewnętrzna a wyjście Pr3 jako
Sterowanie lampą - zobacz punkt 8.13
Pr1 = BA = aktywacja syreny
Pr3 = STB = aktywacja lampy

TF

BT

STB

SPARE

B+

BA

B-

17V AC
trafo

BELLE

13.7.2

Połączenie sygnalizatora Decibell z centralą Matrix 832

NVM Reset

NC C

-

+

WAŻNE

B+

B-

BT

TF

STB

17V AC
trafo

BA

AKUMULATOR

DECI BELL

Sygnalizator DeciBell ma możliwość połączenia
z różnymi wyjściami programowalnymi.
Wyjście Pr2 jest zaprogramowane jako
Syrena zewnętrzna a wyjście Pr4 jako
Sterowanie lampą - zobacz punkt 8.13
Pr2 = BA = aktywacja syreny
Pr4 = STB = aktywacja lampy

RINS 360-1 wersja 2

119

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.7.3

Połączenie sygnalizatora z własnym podtrzymaniem zasilania z centralą Matrix 832+

17V17V +
BAT+
BAT-

R2

TIP

R1

RING

COM

Z8

Z6

Z7

CO M

AUX-

Z5

AUX+

Z4

COM

Z3

Z2

COM

Z1

K-

K+

KD

PGM3

PGM 4

G2

AC fuse 2 Amp

N02

No1/
PGM1

NC2

C1

NC1

GT

Aux fuse 1Amp

LNF

BT

BELL-

BELL+

B ell Fuse 1Amp

-

+

TF

BT

SPARE

STB

Trafo

B+

1 7v A.C.

BA

B-

Akumulator

BELLE

WAŻNE

Pr1 = BA = aktywacja syreny
Pr2 = STB = aktywacja lampy

Sygnalizator Belle można połączyć korzystając
z różnych wyjść programowalnych.
Wyjście Pr1 powinno być zaprogramowane
jako Syrena zewnętrzna a wyjście Pr2 jako
Sterowanie lampą - zobacz punkt 8.13

RINS 360-1 wersja 2

120

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.7.4

Połączenie sygnalizatora wewnętrznego Twin Alert centralą

NVM Reset

NC C

WA ŻNE
Zwykły sygnalizator jest połączony z np. PR1
zaprogramowanym jako Syrena zewnętrzna
i zaciskiem AUX + lub - zależnie od konfiguracji
wyjścia PR1 (0V lub 12V). Zacisk BT można
wykorzystać do stworzenia obwodu sabotażowego

-

+
AKUMULATOR

AUX-

AUX+

BA

SPK

T

T

17V AC
trafo

W przypadku zastosowania sygnalizatora Twin Alert
wyjście PR3 należy zaprogramować jako Twin Alert aby
sygnalizator mógł pełnić funkcję również głośnika
emitującego te same dźwięki co klawiatura
Zobacz punkt 8.13

TWIN ALERT

13.7.5

Połączenie dialera z komunikatami słownymi Vocaliser do centrali Matrix

WAŻNE

Do obwodu sabotażowego

Zobacz instrukcję instalacji
Vocalizera, jakie dodatkowe funkcje
można uzyskać.
Pr1 = Syrena zewnętrzna
Pr2 = Alarm napadowy
Pr3 = Alarm pożarowy
Pr4 = C+
Zobacz też rozdział 7

RINS 360-1 wersja 2

121

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.7.6

Połączenie dwuprzewodowych czujek dymu

WAŻNE
Dwuprzewodowe czujki muszą
być połączone z wyjściem Pr4

AKUMULATOR

12V dwu przewodowe czujki

trafo

dymu

13.7.7

dymu

Pr4 jest programowane jako
Masa czujek dymu
Zobacz punkt 7.11

temp

Połączenie czteroprzewodowych czujek dymu

AKUMULATOR

trafo

WAŻNE
Linie dozorowe dla czujek
czteroprzewodowych
muszą być ustawione jako
pożarowe
Zobacz punkt 7.4

Dla konfiguracji NC

Dla konfiguracji DEOL

RINS 360-1 wersja 2

122

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.7.8

Połączenie diody LED, sygnalizatora i sygnalizatora wewnętrznego do centrali Matrix

WAŻNE
LED i brzęczyk mogą być połączone
z dowolnym PGM
Sygnalizator zewnętrzny jedynie
z Pr1 (500 mA)

trafo

brzęczyk

syrena

RINS 360-1 wersja 2

123

Lipiec 2002

Seria MATRIX
13.8

Przykład praktycznej realizacji podziału obiektu na partycje

13.8.1

Przykład 1

Poniższy przykład przedstawia obiekt biurowy z trzema biurami i wspólną recepcją.
Area 1 = partycja 1 = niezależna
Kody 1,2,3,4 - Użytkowników - działają tylko w partycji 1
Kod 13 - GŁÓWNY - działa w partycji 1,2,3,4
Klawiatura 1 - Przypisana tylko do tej partycji (nie wyświetla uszkodzeń systemu, ukrywanie inf)
Area 2 = partycja 2 = niezależna
Kody 5,6,7,8 - Użytkowników - działają tylko w partycji 2
Kod 13 - GŁÓWNY - działa w partycji 1,2,3,4
Klawiatura 2 - Przypisana tylko do tej partycji (nie wyświetla uszkodzeń systemu, ukrywanie inf)
Area 3 = partycja 3 = niezależna
Kody 9,10,11,12 - Użytkowników - działają tylko w partycji 3
Kod 13 - GŁÓWNY - działa w partycji 1,2,3,4
Klawiatura 3 - Przypisana tylko do tej partycji (nie wyświetla uszkodzeń systemu, ukrywanie inf)
Area 4 = partycja 4 = wspólna
Kod 13 - GŁÓWNY - działa w partycji 1,2,3,4
Kod 14 - kod sprzątaczki - działa tylko w partycji 4
Kod 15 - przymusu - działa w partycjach 1, 2, 3 i 4 i przekazany wszystkim pracownikom
Kod 16 - Włącz/Wyłącz tylko - partycje 4 - dla kierowników do wyłączania recepcji
Klawiatura 4 - przypisana do wszystkich partycji, globalna - Każda z partycji może być
włączana z tej klawiatury (wyświetla uszkodzenia systemu, wyświetlanie zwykłe)
Czytnik kart zbliżeniowych - przypisany do partycji 1, 2, 3, 4 - Każde biuro może być
włączone / wyłączone z dozoru przy pomocy karty zbliżeniowej.
W tym przykładzie użytkownik partycji Area 1 przychodzi do pracy i wyłącza recepcję swoim kodem 16
(ten kod zwykle będzie znany jedynie kierownictwu tej firmy). Następnie kodem 1, 2, 3 lub 4 wyłącza
partycję Area 1.
13.8.2

Przykład 2

W tym przykładzie mamy zabezpieczone 3 mieszkania i wspólny korytarz.
Area 1 = partycja 1 = mieszkanie 1 = niezależna
Kod 1 - GŁÓWNY - działa tylko w partycji 1
Kody 2,3,4 - Użytkowników - działają tylko w partycji 1
Kod 16 - Czasowy - sprzątaczki - działa tylko w partycji 1
Klawiatura 1 - Przypisana tylko do tej partycji (wyświetlanie uszkodzeń systemu, ukrywanie inf)
Area 2 = partycja 2 = mieszkanie 2 = niezależna
Kod 5 - GŁÓWNY - działa tylko w partycji 2
RINS 360-1 wersja 2

124

Lipiec 2002

Seria MATRIX
Kody 6,7,8 - Użytkowników - działają tylko w partycji 2
Klawiatura 2 - Przypisana tylko do tej partycji (wyświetlanie uszkodzeń systemu, ukrywanie inf)
Area 3 = partycja 3 = mieszkanie 3 = niezależna
Kod 9 - GŁÓWNY - działa tylko w partycji 3
Kody 10,11,12 - Użytkowników - działają tylko w partycji 3
Klawiatura 3 - Przypisana tylko do tej partycji (wyświetlanie uszkodzeń systemu, ukrywanie inf)
Area 4 = partycja 4 = korytarz = wspólna partycja
Kod 1 - GŁÓWNY - działa tylko w partycji 1
Kody 2,3,4 - Użytkowników - działają tylko w partycji 1
Kod 16 - Czasowy - sprzątaczki - działa tylko w partycji 1
Kod 5 - GŁÓWNY - działa tylko w partycji 2
Kody 6,7,8 - Użytkowników - działają tylko w partycji 2
Kod 9 - GŁÓWNY - działa tylko w partycji 3
Kody 10,11,12 - Użytkowników - działają tylko w partycji 3
Kod 13 - przymusu - działa w partycjach 1, 2, 3 i 4
Kod 14 - Czasowy - sprzątaczki - działa tylko w partycji 4
Kod 15 - Czasowy - wartownika - działa tylko w partycji 4
Klawiatura 4 - przypisana do wszystkich partycji, globalna - Każda z partycji może być włączana
wyłączana z tej klawiatury (nie wyświetla uszkodzeń systemu, wyświetlanie zwykłe)
Czytnik kart zbliżeniowych - przypisany do wszystkich partycji - Każda z partycji może być
włączana, wyłączana z tego czytnika.
Jeżeli mieszkania 1,2 i 3 są włączone w trybie Away automatycznie włącza się w dozór korytarz.
14

LISTA ADRESÓW PROGRAMOWANIA MATRIX 424/832
strona
= Opcje systemu 1

35

= Opcje systemu 2

35

= Konfiguracja linii dozorowych

39

= Typy linii dozorowej

40

= Nazwy linii dozorowych (LCD)

42

= Przypisanie kodu użytkownika do partycji

46

= Opcje kodu użytkownika

46

= Krotność użycia kodu użytkownika

46

= Przypisanie klawiatury LED do partycji

48

= Klawiatura LED ukrywa informacje o stanie systemu

48

= Przypisanie klawiatury LCD do partycji

49

= Klawiatura LCD ukrywa informacje o stanie systemu

49

= Zmiana napisów klawiatury LCD

49

= Ustawienie napisu klawiatury LCD przy rozbrojonym systemie

51

= Ustawienie napisu klawiatury LCD przy uzbrojonym systemie

51

= Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD

51

= Przypisanie czytników do partycji

51

= Czytnik ukrywa informacje o stanie systemu

52

= Ustawienie języka tekstów klawiatury LCD

52

= Sygnalizacja usterek systemowych w partycji

53

= Sygnalizacja sabotażu syreny i globalnego w partycji

54

RINS 360-1 wersja 2

125

Lipiec 2002

Seria MATRIX
= Opcje partycji 1

56

= Opcje partycji 2

57

= Opcje włączenia dla trybu A

59

= Opcje włączenia dla trybu B

60

= Opcje włączenia dla trybu C

60

= Opcje włączenia dla trybu D

60

= Przypisanie dla trybu włączenia opcji HOME lub AWAY

60

= Zależności partycji

61

= Tryb włączenia partycji z linii typu klucz

61

= Liczba uzbrojeń po alarmie

61

= Czas działania sygnalizatorów dźwiękowych

63

= Opóźnienie zadziałania sygnalizatorów dźwiękowych

63

= Czas opóźnienia na wejście

63

= Czas opóźnienia na wyjście

63

= Opóźnienie przy końcu wyjścia

64

= Auto uzbrojenie o godzinie każdego dnia

64

= Czas braku ruchu przed automatycznym uzbrojeniem

64

= Opóźnienie wysłania raportu o braku zasilania AC

64

= Czas opóźnienia sygnalizacji usterki braku linii telefonicznej

64

= Sekund w ostatniej minucie doby

64

= Programowanie typu i napięcia PGM

67

= Linia do śledzenia w partycji

67

= Kod abonenta

70

= Kod downloadingu

70

= Opcje linii telefonicznej i komunikatora

70

= Czas raportu testu

71

= Przerwa w wysyłaniu testu

71

= Pierwszy telefon stacji monitorowania

71

= Drugi telefon stacji monitorowania

71

= Trzeci telefon stacji monitorowania

71

= Opcje wysyłania testu

71

= Algorytm Anty Kodu

71

= Programowanie numeru telefonicznego

75

= Kanały dialera do śledzenia BSIA Fast Format

75

= Opcje wysyłania raportów przy wyłączonej partycji

77

= Opcje wysyłania raportów w trybie A

77

= Opcje wysyłania raportów w trybie B

78

= Opcje wysyłania raportów w trybie C

78

= Opcje wysyłania raportów w trybie D

79

= Opcje wysyłania powrotów

79

RINS 360-1 wersja 2

126

Lipiec 2002

Seria MATRIX
= Przypisanie telefonów do grup zdarzeń z partycji
= MX-Voice moduł

80

= Reset bufora zdarzeń

82

.= Reset instalatorski

87

= Test wyjść

87

= Walk test

88

= Automatycznie odszukaj urządzenia na bus

88

= Downloading bezpośrednio z PC

88

= Opcje 1 dla DD243

91

= Mapa linii dla DD243

91

= Czasy potwierdzenia w partycji dla DD243

15

79

92

TABLICA ZNAKÓW DOSTĘPNYCH W KLAWIATURZE LCD

Centrale Matrix w wersji oprogramowania 1.7x mają możliwość współpracy z klawiaturami LCD. Jednak
wersja ta nie umożliwia wyświetlania polskich znaków specjalnych. Zaleca się aby nie programować
opisów linii i nazw użytkowników zawierających polskie znaki ą,ć,ź itp. w komputerze z
oprogramowaniem do downloadingu i przesyłanie ich do centrali.
Centrale Matrix w wersji oprogramowania od 1.80 mają możliwość współpracy z klawiaturami LCD i
wyświetlają polskie znaki specjalne. Poniższa tablica pokazują lokalizację liter, które można uzyskać po
kolejnych naciśnięciach klawiszy numerycznych na klawiaturze LCD. Polskie znaki zwykle umieszczone
są jako ostatnie za znakami pisanymi cyrylicą.

Program do downloadingu cental Matrix w oknie Narzędzia - Opcje zawiera zakładkę Czcionki , gdzie
należy wybrać Czcionki CE, jeżeli chcemy przesłać do klawiatury LCD opisy z polskimi znakami
specjalnymi. Wybranie Czcionek domyślnych wymusza korzystania jedynie z zestawu czcionek ASCII
nie zawierającego polskich znaków specjalnych. Programowanie nazw i opisów ze znakami specjalnymi
może, w tym przypadku, spowodować zablokowanie się systemu.

RINS 360-1 wersja 2

127

Lipiec 2002


Pobierz plik - link do postu