Nokia_X7-00_pl.pdf

Nokia X7-00 Instrukcja obsługi pl

Nokia X7-00 Instrukcja obsługi w języku polskim .


Instrukcja obsługi Nokia X7-00

Wydanie 1.1

2

Spis treści

Spis treści
Bezpieczeństwo

5

Wprowadzenie
Klawisze i części
Lokalizacja anten
Zestaw słuchawkowy
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy i ekranu
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
Wkładanie i wyjmowanie karty
pamięci
Ładowanie
Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Pierwsze użycie urządzenia
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze
starego urządzenia
Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia
Konfigurowanie urządzenia
Korzystanie z instrukcji obsługi w
urządzeniu

7
7
9
9

Instalowanie pakietu Nokia Ovi
Suite na komputerze

10
10
11
12
14
17
17
18
18
19
19
19

Użytkowanie podstawowe
Czynności na ekranie dotykowym
Interaktywne elementy ekranu
głównego
Przełączanie otwartych aplikacji
Wpisywanie tekstu
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wyszukiwanie w urządzeniu i w
internecie
Korzystanie z urządzenia offline
Wydłużanie żywotności baterii

20
20

Personalizacja

31

22
23
24
27
29
29
30

Profile
Zmiana tematu
Ekran startowy
Porządkowanie aplikacji
Pobieranie gier, aplikacji oraz innych
materiałów

31
33
33
36
37

Telefon
37
Wybieranie numeru telefonu
37
Wyszukiwanie kontaktów
38
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem
38
Nawiązywanie połączenia
konferencyjnego
39
Połącz się z numerami, których
używasz najczęściej
40
Używanie głosu do nawiązywania
połączenia z kontaktem
40
Połączenia przez internet
41
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem
42
Nagrywanie rozmowy telefonicznej 42
Obracanie w celu wyciszenia
42
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń
43
Nawiązywanie połączeń z pocztą
głosową
43
Przekazywanie połączeń
przychodzących do poczty głosowej
lub na inny numer telefonu
43
Zapobieganie nawiązywaniu lub
odbieraniu połączeń
44
Zezwalanie na połączenia tylko z
określonymi numerami
45
Udostępnianie wideo
45
Kontakty
Informacje o Kontaktach
Zapisywanie numerów telefonów i
adresów e-mail

47
47
47

Spis treści
Zapisywanie numeru z odebranej
wiadomości lub odebranego
połączenia
Szybkie kontaktowanie się z
najważniejszymi osobami
Dodawanie zdjęcia kontaktu
Ustawianie dźwięku dzwonka
określonego kontaktu
Wysyłanie swoich danych
kontaktowych przy użyciu funkcji Moja
wizytówka
Tworzenie grupy kontaktów
Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do
urządzenia
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
w usłudze Ovi by Nokia

48
48
48
49
49
50
50
50
50

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości audio
Odbieranie wiadomości
Wyświetlanie rozmowy
Słuchanie wiadomości SMS
Zmiana języka

51
51
51
52
52
53
53
54

Poczta
Poczta

54
54

Internet
Przeglądarka internetowa --
informacje
Przeglądanie stron internetowych
Dodawanie zakładki
Subskrybowanie kanału
internetowego
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych

58

Sieci społecznościowe

60

58
58
59
59
60

Aplikacja społecznościowa --
informacje
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych w jednym widoku
Publikowanie statusu w sieciach
społecznościowych
Łączenie profili znajomych online z ich
danymi kontaktowymi
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych na ekranie głównym
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do
usługi
Kontaktowanie się ze znajomym z
serwisu społecznościowego
Dodawanie wydarzeń do kalendarza
urządzenia

3
60
60
61
61
61
61
62
62

Aparat
Informacje o Kamerze
Robienie zdjęcia
Zapisywanie informacji o lokalizacji
wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Robienie zdjęcia w ciemności
Porady dotyczące zdjęć
Nagrywanie wideo
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

63
63
63

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje na temat aplikacji Moje
wideo i Moje obrazy
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Edytowanie zrobionych zdjęć
Edytor wideo
Drukowanie zrobionego zdjęcia

66

Wideo
Informacje o wideo
Odtwarzanie wideo
Kopiowanie wideo między
urządzeniem a komputerem

69
69
69

Muzyka i dźwięk

69

63
64
64
65
65

66
66
67
67
68

69

4

Spis treści

Odtwarzacz muzyki
Ovi Muzyka -- informacje
Materiały chronione
Nagrywanie dźwięków
Radio FM

69
72
73
73
73

Mapy
Nawigacja do punktu docelowego
Moja pozycja
Szukanie
Ulubione
Samochodem i Pieszo
Przekazywanie opinii na temat
aplikacji Mapy
Zgłaszanie nieprawidłowych
informacji dotyczących map

75
75
76
80
81
83

Zarządzanie czasem
Zegar
Kalendarz

89
89
91

88
88

Biuro
94
Quickoffice
94
Czytanie dokumentów w formacie
PDF
95
Dokonywanie obliczeń
95
Pisanie notatek
95
Tłumaczenie słów z jednego języka na
inny
96
Otwieranie i tworzenie plików .zip
96
Dostęp do firmowego intranetu
97
Łączność
Połączenia internetowe
Bezprzewodowa sieć LAN
Bluetooth
Kabel USB do transmisji danych
Połączenia VPN
Kończenie połączenia sieciowego
Przechowywanie plików na dysku
zdalnym

97
97
98
99
102
104
104
105

Zarządzanie urządzeniem
106
Aktualizowanie oprogramowania
urządzenia i aplikacji
106
Zarządzanie plikami
107
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci
w celu zapisania dodatkowej
zawartości
109
Zarządzanie aplikacjami
109
Synchronizowanie zawartości
110
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć
pomiędzy urządzeniami
112
Ochrona urządzenia
112
Znajdowanie dodatkowej pomocy 114
Pomoc techniczna
114
Kody dostępu

115

Rozwiązywanie problemów
116
Brak odpowiedzi urządzenia
116
Przywracanie oryginalnych ustawień 116
Pamięć urządzenia jest pełna
116
Miganie wskaźnika wiadomości
117
Zdublowane kontakty na liście
kontaktów
117
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych
117
Przygotowanie urządzenia do
recyklingu
117
Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu

118

Indeks

124

Bezpieczeństwo

5

Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów
lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE
Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc,
jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno
uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i
nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia,
zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

6

Bezpieczeństwo

CHROŃ SŁUCH
Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko
ucha, kiedy używasz głośnika.

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Klawisze i części
Góra

1
2
3

Złącze microUSB
Złącze Nokia AV (3,5 mm)
Klawisz wyłącznika/odblokowywania/blokowania

Przód

1
2

Głośnik
Klawisz menu

7

8

Wprowadzenie

Tył

1
2
3

Lampa błyskowa
Mikrofony
Obiektyw kamery

Boki

1
2
3
4
5

Gniazdo karty pamięci
Gniazdo karty SIM
Klawisz głośności/pomniejszania i powiększania
Klawisz kamery
Głośnik

Wprowadzenie

9

Spód

1

Mikrofon

Lokalizacja anten
Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt
z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej
przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Zestaw słuchawkowy
Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne
słuchawki.

10

Wprowadzenie

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo
Użyj klawiszy głośności.
Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.
Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki
czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.
Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia
lub .
Wybierz
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy urządzenie jest w kieszeni lub
w torbie, zablokuj klawisze i ekran urządzenia.
Blokowanie klawiszy i ekranu
.
Naciśnij klawisz wyłącznika

Odblokowywanie klawiszy i ekranu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
Odblokuj.

lub klawisz menu, a następnie wybierz

Wprowadzenie

11

Ustawianie opóźnienia blokady i ekranu
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Blokada ekranu/
klawiszy.
2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie
blokowane.
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej
także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek).
Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty
micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub
urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

Nie naklejaj niczego na karcie SIM.
Wkładanie karty SIM
1 Naciśnij i otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
2 Wyciągnij uchwyt karty SIM.

3
4

Upewnij się, że styki są skierowane ku górze, a następnie włóż kartę SIM do
uchwytu.
Włóż uchwyt karty SIM z powrotem do urządzenia.

12

Wprowadzenie

Wyjmowanie karty SIM
1 Naciśnij i otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
2 Wyciągnij uchwyt karty SIM.
3 Wyjmij kartę SIM.

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci
Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do
użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować
uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Nie naklejaj niczego na karcie pamięci.
Wkładanie karty pamięci
1 Naciśnij i otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
2 Wyciągnij uchwyt karty pamięci.

Wprowadzenie

3
4

13

Upewnij się, że styki są skierowane ku górze, a następnie włóż kartę pamięci do
uchwytu.
Włóż uchwyt karty pamięci z powrotem do urządzenia.

Wyjmowanie karty pamięci
1 Jeżeli urządzenie jest włączone, najpierw naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika,
a następnie wybierz Usuń kartę pamięci.
2 Naciśnij i otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
3 Wyciągnij uchwyt karty pamięci.
4 Wyjmij kartę pamięci.

14

Wprowadzenie

Ładowanie
Informacje o baterii
Urządzenie ma wewnętrzną, niewymienialną baterię z certyfikatem CTIA 1725
przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Należy używać tylko ładowarek
przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem i zatwierdzonych przez firmę Nokia. Do
ładowania urządzenia można również używać kompatybilnego kabla USB do transmisji
danych.
Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. W celu wymiany baterii udaj się do
najbliższego autoryzowanego serwisu.
Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci
elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność
ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania
urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.
Urządzenie można podłączać tylko do urządzeń oznaczonych logo USB-IF lub takich,
które pomyślnie przeszły testy zgodności USB-IF.
Usługę wymiany baterii mogą także oferować autoryzowane sklepy.

Wprowadzenie

15

Kiedy bateria jest bliska rozładowania, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania
energii. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj klawisz
wyłącznika i wybierz Wyłącz oszcz. energii. Kiedy tryb oszczędzania energii jest
włączony, nie można modyfikować ustawień niektórych aplikacji.
Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem
urządzenia konieczne może być jej ponowne naładowanie.
Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:
1
2
3

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
Podłącz ładowarkę do urządzenia.
Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać
urządzenia.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć
ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.
Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki
USB.

16

Wprowadzenie

Ładowanie baterii przez złącze USB
Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z
innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego
kabla USB.
Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel
ładowarki.

Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, możesz je synchronizować podczas
ładowania.
Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej. Ładowanie może nie działać,
jeżeli użyje się do połączenia niezasilanego koncentratora USB. Urządzenie ładuje się
szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.

Wprowadzenie

17

Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Włączanie
Naciśnij klawisz wyłącznika

i przytrzymaj go do momentu, aż urządzenie zawibruje.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika

, a następnie wybierz Wyłącz!.

Pierwsze użycie urządzenia
Po włożeniu karty SIM i włączeniu urządzenia użytkownik jest przeprowadzany przez
proces początkowej konfiguracji. Aby korzystać ze wszystkich usług Ovi firmy Nokia,
załóż konto Nokia. Możesz też skopiować swoje kontakty oraz inne materiały z
używanego wcześniej urządzenia i zasubskrybować przydatne wskazówki oraz rady.
Do założenia konta Nokia wymagane jest połączenie internetowe. Informacje na temat
opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Jeśli nie możesz połączyć się
z internetem, możesz założyć konto później.
Wskazówka: Aby założyć konto Nokia oraz zarządzać nim przez internet, odwiedź
witrynę www.ovi.com.
Jeśli masz już konto Nokia, zaloguj się.
Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o przesłanie go w wiadomości email lub SMS.
Użyj aplikacji Przełączanie telef. do kopiowania takich danych, jak:
o
o
o
o

Kontakty
Wiadomości
Zdjęcia i wideo
Ustawienia osobiste

Podczas konfiguracji konta pocztowego możesz tak skonfigurować skrzynkę odbiorczą,
aby była ona wyświetlana na ekranie głównym, umożliwiając łatwy dostęp do poczty.

18

Wprowadzenie

Aby wykonać połączenie alarmowe na etapie konfiguracji, naciśnij klawisz menu.
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia
Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia
i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np.
kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji
Przełączanie telef..
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Konfig. tel. i Przesył. danych.

Jeżeli w poprzednim urządzeniu Nokia nie ma aplikacji Przełączanie telef., nowe
urządzenie wyśle ją w wiadomości. Otwórz wiadomość w starym urządzeniu i postępuj
zgodnie z instrukcjami.
1
2

3

Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż
urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia
Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o utworzenie
konta Nokia lub zalogowanie się do niego w celu uzyskania dostępu do Ovi firmy Nokia.
Usługi Ovi umożliwiają:
o
o
o

Przeglądanie statusów znajomych z różnych usług sieci społecznościowych.
Pobieranie gier, aplikacji, wideo, zdjęć, motywów i dzwonków z Ovi Sklepu.
Znajdowanie drogi dzięki bezpłatnej nawigacji pieszej i samochodowej.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze
o

19

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów i zarządzanie nimi w internetowej usłudze
Ovi.

Aby dowiedzieć się więcej o usługach Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Konfigurowanie urządzenia
Aby skonfigurować niektóre podstawowe ustawienia urządzenia, wybierz Menu & gt;
Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Konfig. tel.. Przy użyciu widżetu Konfiguracja telefonu
można wykonywać następujące czynności:
o
o
o
o

Kopiowanie kontaktów, zdjęć i innej zawartości z poprzedniego urządzenia Nokia
Personalizowanie urządzenia poprzez zmianę dzwonka i motywu wizualnego
Konfiguracja poczty e-mail
Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt..
Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji
Wybierz Opcje & gt; Podręcznik użytkownika. Instrukcja nie jest dostępna w każdej
aplikacji.
Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi
W otwartej instrukcji obsługi wybierz Opcje & gt; Szukaj, a następnie w polu
wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.
Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a
następnie wybierz żądaną aplikację.
to łącze do strony internetowej. Łącza do tematów pokrewnych mogą znajdować
się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze
Za pomocą aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością
urządzenia i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także
aktualizować oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji i pobierać mapy.
Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite ze strony www.ovi.com/
suite.

20

Użytkowanie podstawowe

Więcej informacji na temat pakietu Nokia Ovi Suite znajduje się na stronie
www.ovi.com/suite.
Aby sprawdzić, które systemy operacyjne są obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite,
przejdź do strony www.nokia.com/support.

Użytkowanie podstawowe
Czynności na ekranie dotykowym
Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i
przytrzymaj.
Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie
Dotknij aplikacji lub elementu.
Szybki dostęp do funkcji
Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na
przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub alarm, a
następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.

Użytkowanie podstawowe

21

Przeciąganie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie. Element
przesunie się za palcem.
Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu
głównym.
Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.

22

Użytkowanie podstawowe

Na przykład podczas oglądania zdjęć przesuń w lewo, aby wyświetlić następne.
Przewijanie listy lub menu
Umieść palec na ekranie, przesuń go w górę lub w dół ekranu i podnieś. Zawartość
ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie
podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy
przewijania, dotknij wybranego elementu.

Powiększanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie
je rozsuń.

Pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.
Wskazówka: Możesz także dwa razy stuknąć element, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Interaktywne elementy ekranu głównego
Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można
na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy, zapisywać pozycje kalendarza
lub edytować profile.

Użytkowanie podstawowe

23

Ustawianie alarmu
Wybierz zegar (1).
Włączanie i edycja profilów
Wybierz odpowiedni profil (2).
Wyświetlanie i edycja harmonogramu
Wybierz datę (3).
Wyświetlanie nieodebranych połączeń i nieprzeczytanych wiadomości
Wybierz obszar powiadomień (4).
Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN i zarządzanie połączeniami Bluetooth
Wybierz obszar powiadomień (4).
Modyfikacja ustawień łączności
Wybierz obszar powiadomień (4) i

.

W większości pozostałych widoków można wybrać obszar powiadomień (4) i wykonać
następujące czynności:
o
o
o
o
o
o

Modyfikacja ustawień łączności
Otwieranie zegara i ustawianie alarmu
Wyświetlanie stanu baterii i włączanie trybu oszczędzania energii
Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych
wiadomościach
Otwieranie kreatora WLAN i łączenie się z siecią WLAN
Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Przełączanie otwartych aplikacji
Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

24

Użytkowanie podstawowe

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a
następnie wybierz żądaną aplikację.

Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię
baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz .
Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj
narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego Zamknij
wszystko.
Wpisywanie tekstu
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie klawiatury wirtualnej
Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Wirtualnej
klawiatury możesz używać zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

1
2
3

4
5

Wirtualna klawiatura
Zamknij -- zamyka wirtualną klawiaturę.
Klawisze Shift i Caps Lock -- służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z
małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby
uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje,
że tryb Caps Lock jest włączony.
Zakres znaków -- wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki
specjalne.
Klawisze strzałek -- przesuwają kursor w lewo lub w prawo.

Użytkowanie podstawowe
6
7
8
9

25

Spacja -- wstawianie spacji.
Menu wprowadzania -- włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo
zmień język pisania.
Enter -- przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu.
Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu
adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
Backspace -- usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym
& gt; Klaw. alfanumeryczna lub Klawiatura QWERTY.
Wybierz
Dodawanie akcentu do znaku
Wybierz i przytrzymaj znak.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.
1
2
3

Wybierz
& gt; Opcje wpisywania & gt; Włącz przewidyw.. Zostanie wyświetlona
.
Zacznij pisać słowo. Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa.
Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
Jeżeli słowa nie ma w słowniku, telefon proponuje inne słowo ze słownika. Aby
dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
& gt; Opcje wpisywania & gt; Wyłącz przewidyw..
Wybierz
Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu
& gt; Opcje wpisywania & gt; Ustawienia.
Wybierz
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej
Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie
pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę
alfanumeryczną.
1
2

Wybierz pole wprowadzania tekstu.
& gt; Klaw. alfanumeryczna.
Wybierz

26

1
2
3
4
5
6
7
8

Użytkowanie podstawowe

Klawisze numeryczne
* -- wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z
zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania
tekstu, a słowo zostało podkreślone.
Klawisz Shift -- zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową
metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć
między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
Klawisz Zamknij -- zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
Klawisze strzałek -- przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Menu wprowadzania -- włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu,
zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
Klawisz Backspace -- usuwa znak.
Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) -- wskazuje wielkość liter, tryb
literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury
wirtualnej
Naciśnij szybko klawisz # dwukrotnie.
Wprowadzanie znaku
1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak.
Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie
wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesuń kursor do przodu,
a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.
Wstawianie spacji
Wybierz 0.

Użytkowanie podstawowe

27

Przenoszenie kursora do nowego wiersza
Szybko wybierz 0 trzy razy.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe
wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.
1
2

3

4
5

& gt; Włącz przewidyw. tekstu.
Wybierz
Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2-9. Aby napisać każdą z liter, wybierz
odpowiedni klawisz tylko raz. Aby na przykład wpisać słowo ,,Nokia", gdy jest
wybrany słownik angielski, wybierz 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i), 2 (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe
dopasowanie. Jeśli słowa nie ma w słowniku, wybierz Spr. pisow., a następnie
wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz OK.
Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby
dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz
OK.
Aby wstawić spację, wybierz 0. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz 1, a
następnie wybieraj *, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
Zacznij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wybierz szybko # dwa razy.
Określanie języka pisanego tekstu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Polecenie dotykowe & gt; Język pisanego
tekstu.
Zmiana języka podczas pisania
& gt; Opcje wpisywania & gt; Język pisanego tekstu lub
Wybierz
tekstu.
Dostępne opcje mogą się różnić.
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki ogólne
Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.

& gt; Język pisanego

28

Użytkowanie podstawowe
Urządzenie bezgłośnie powiadamia o przychodzących połączeniach lub
wiadomościach.
Alarm jest włączony.
Profil czasowy jest aktywny.
Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.

Wskaźniki połączeń
Ktoś do Ciebie dzwonił.
Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).
Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).
Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.
Wskaźniki wiadomości
Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, folder Skrzynka
odbiorcza może być zapełniony.
W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na
wysłanie.
Wskaźniki sieciowe
Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
Połączenie transmisji danych GPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o otwieraniu lub zamykaniu
połączenia.
Połączenie transmisji danych EGPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych 3G (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych HSPA (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie sieci WLAN jest dostępne. Wskaźnik
informuje o tym, że
o tym, że nie jest szyfrowane.
połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik
Wskaźniki łączności
Połączenie Bluetooth jest aktywne.
wskazuje, że urządzenie wysyła dane.
Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
Do urządzenia podłączono kabel USB.
GPS jest aktywny.

Użytkowanie podstawowe

29

Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.
Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie
Przy użyciu aplikacji Szukaj możesz znaleźć w urządzeniu dowolny element.
1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Szukaj.
Wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie
zawartości.

Wskazówka: Widżet wyszukiwania można dodać do ekranu głównego. Widżet
wyszukiwania umożliwia także wyszukiwanie w internecie. Dotknij i przytrzymaj ekran
i widżet wyszukiwania z listy.
główny, a następnie wybierz
Korzystanie z urządzenia offline
W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz
korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz
urządzenie w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych,
lub gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Na ekranie głównym wybierz profil i opcję Offline.
Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte.
Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią
komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona
umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.
Z urządzenia można korzystać także bez karty SIM. Wyłącz urządzenie i wyjmij kartę
SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia aktywowany jest profil offline.
Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani
też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być
połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby
móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.
Kiedy profil offline jest włączony, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład,
aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Możesz także korzystać z
technologii Bluetooth.
Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami
bezpieczeństwa.

30

Użytkowanie podstawowe

Wydłużanie żywotności baterii
Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby
zmniejszyć ilość energii pobieranej przez urządzenie.
o
o

Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia urządzenia, takie jak
Tryb sieci i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii
, a następnie wybierz Włącz oszczędz.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
energii. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj klawisz
i wybierz Wyłącz oszcz. energii.
wyłącznika
Zamykanie nieużywanych aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesuń palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana
aplikacja, a następnie wybierz ikonę .
Dźwięki, motywy i efekty
o Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
o Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
o Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz urządzenia.
Ustawianie limitu czasu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Czas podświetlenia.
Włączanie ciemnego motywu i tapety
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne. Aby zmienić tapetę, na ekranie
głównym wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę.
Wyłączanie efektów animacji tła
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Zmniejszanie jasności wyświetlacza
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Jasność.
Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Wygasz. ekranu & gt; Brak.

Personalizacja

31

Korzystanie z sieci
o Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z urządzenia, ale nie chcesz
nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
o Ustaw urządzenie tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
o Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych
pakietowych (GPRS lub 3G).
o Jeżeli Twoje urządzenie jest ustawione tak, aby korzystało zarówno z sieci GSM, jak
i 3G (tryb podwójny), będzie zużywało więcej energii podczas wyszukiwania sieci
3G.
Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Sieć & gt; Tryb sieci & gt; GSM.
Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Bluetooth & gt; Wyłącz..
Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN & gt; Opcje & gt; Ustawienia & gt; Pokaż
dostępność WLAN & gt; Nigdy.
Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy, kiedy
jest to konieczne
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Dane pakietowe & gt;
Połącz. pakietowe & gt; Kiedy potrzeba.

Personalizacja
Profile
Informacje o profilach
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy
ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do
określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.
Aby spersonalizować profile, możesz:
o
o
o
o

Zmienić dźwięk dzwonka i sygnału wiadomości.
Dostosować głośność dzwonka i dźwięków klawiszy.
Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
Włączyć alerty wibracyjne.

32
o

Personalizacja
Zmienić ustawienia urządzenia tak, aby odtwarzało nazwę dzwoniącego kontaktu.

Personalizowanie dźwięków
Dźwięki urządzenia można spersonalizować w poszczególnych profilach.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz odpowiedni profil.
Wybierz Przystosuj i żądaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka z Ovi Sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.
Wyciszanie urządzenia
Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonków i alertów są
wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.
Na Ekranie głównym wybierz profil i Bez dźwięku.
Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków
Po włączeniu profilu Spotkanie urządzenie zamiast dzwonić, emituje jeden krótki,
dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu Na zewnątrz dźwięk dzwonka jest głośniejszy,
więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Spotkanie lub Na zewnątrz.
Tworzenie nowego profilu
Urządzenie można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem
osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie
nazwy.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile i Opcje & gt; Utwórz nowy.
Określ ustawienia profilu i wybierz Nazwa profilu.
Nadaj profilowi nazwę.

Konfigurowanie profilu czasowego
Możesz aktywować profil do ustalonego czasu, po którym zostanie aktywowany profil
używany poprzednio.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz żądany profil, a następnie wybierz Czasowy.
Ustaw czas, który ma być profilem czasowym wygaśnięcia.

Personalizacja

33

Zmiana tematu
Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Motywy.
Wybierz Ogólne oraz temat.
Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz
Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Wskazówka: Pobieraj motywy z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Ekran startowy
Informacje o ekranie głównym
Na ekranie głównym możesz:
o
o
o
o
o

Zobaczyć powiadomienia o nieodebranych połączeniach i otrzymanych
wiadomościach;
Otwierać ulubione aplikacje;
Sterować aplikacjami, np. odtwarzaczem muzyki;
Dodawać skróty do różnych funkcji, np. pisania wiadomości;
Przeglądać ulubione kontakty, aby szybko nawiązywać połączenia, rozpoczynać
czat lub wysyłać wiadomości.

Ekranów głównych można mieć więcej -- na przykład domowy, służbowy i prywatny.
Elementy Ekranu głównego są interaktywne. Jeśli na przykład wybierzesz zegar,
zostanie otwarta aplikacja zegara.
Przełączanie między ekranami głównymi
Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany
główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je,
umieszczając na nich różne treści.
Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

34

Personalizacja

wskazuje, który ekran główny jest widoczny.
Personalizacja ekranu głównego
Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można
zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Wskazówka: Jeżeli masz kilka ekranów głównych, możesz przełączać między nimi
także podczas edycji, a także spersonalizować je w tym samym czasie.
Zmiana tapety
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę & gt; Zdjęcie.
3 Wybierz żądane zdjęcie.
4 Wybierz Gotowe.
Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się
więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Zmiana układu elementów na ekranie głównym
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.

Personalizacja

3

35

Wybierz Gotowe.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego
Chcesz sprawdzić pogodę lub najświeższe wiadomości? Możesz dodać na Ekranie
głównym miniaplikacje (widżety), aby szybko uzyskiwać dostęp do potrzebnych
informacji.
1
2
3

Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
i żądany widżet z listy.
Wybierz
Wybierz Gotowe.

Widżet może usprawnić działanie powiązanej aplikacji lub zmienić sposób jej działania.
Przykładowo dodany widżet powiadomień wyświetla powiadomienia o odebranych
wiadomościach.
Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz Sklep.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby
temu zapobiec, wybierz Opcje & gt; Widżety w trybie offline.
Usuwanie widżetu z ekranu głównego
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz kolejno widżet i Usuń z menu podręcznego.
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie skrótów do ekranu głównego
Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można
dodawać skróty do aplikacji, zakładek internetowych lub działań, np. pisanie
wiadomości.

36
1
2
3
4

Personalizacja
Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj.
Wybierz widżet skrótu, a następnie wybierz Ustawienia.
Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, następnie Zakładka lub Aplikacja, a
następnie wybierz żądany element.
Wybierz Wróć & gt; Gotowe.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp do innym.
Wskazówka: Jeśli podczas edycji ekranu głównego dodasz pusty widżet skrótu,
możesz później definiować skróty bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego
Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować
lub wysyłać wiadomości.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci urządzenia.
1
2

W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz
żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu
W widżecie wybierz kontakt.
Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.
i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale
W widżecie wybierz
pozostanie na liście kontaktów.
Porządkowanie aplikacji
Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można
uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.
Naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz Opcje & gt; Edytuj.
Tworzenie nowego folderu
Wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Przenoszenie aplikacji do folderu
Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz Przenieś do
folderu i nowy folder.
Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.

Telefon

37

Pobieranie gier, aplikacji oraz innych materiałów
W Ovi Sklepie możesz kupować gry, aplikacje, wideo oraz inne materiały. Dostępne są
w nim również materiały do bezpłatnego pobierania.
Wybierz Menu & gt; Sklep i zaloguj się do swojego konta Nokia.
1
2
3

4
5
6

Wybierz pozycję.
Jeśli materiał ma cenę, wybierz Kup. Jeśli materiał jest bezpłatny, wybierz
Pobierz.
Możesz zapłacić kartą kredytową lub debetową albo -- jeśli taka opcja jest dostępna
-- razem z rachunkiem telefonicznym.
Aby zapisać na koncie Nokia dane karty płatniczej, wybierz Zapisz tę kartę na
moim koncie Nokia.
Jeśli dane karty zostały już zapisane, a chcesz użyć innej metody płatności, wybierz
Zmień dane rozrachunkowe.
Aby otrzymać potwierdzenie dokonania zakupu, wybierz lub wpisz swój adres email.
Wybierz Potwierdź.
Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub zobaczyć materiał albo dalej
przeglądać ofertę sklepu. Materiały są zapisywane w różnych miejscach w
urządzeniu mobilnym zależnie od ich rodzaju.

Wskazówka: Większe pliki, takie jak gry, aplikacje czy wideo, pobieraj za
pośrednictwem połączenia WLAN.
Dodatkowych informacji na temat materiałów udzielają ich dostawcy.
Wskazówka: Aby nie wprowadzać danych karty podczas każdych zakupów w Ovi
Sklepie, zapisz je na koncie Nokia. Możesz dodać kilka kart i wybierać podczas
kupowania płatność dowolną z nich.

Telefon
Wybieranie numeru telefonu
1 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz Połącz i wprowadź numer
telefonu.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych,
dwukrotnie wybierz *.
.
2 Aby nawiązać połączenie, wybierz
3 Aby zakończyć połączenie, wybierz
.

38

Telefon

Wyszukiwanie kontaktów
Możesz wyszukać kontakt zapisany na liście kontaktów.
Na Ekranie głównym wybierz Połącz, a następnie zacznij wprowadzać imię lub
nazwisko kontaktu. Można także wyszukiwać według nazw firm. Wprowadzając kolejne
znaki, naciskaj każdy klawisz numeryczny tylko raz. Na przykład, aby wyszukać firmę
Nokia, wpisz 6, 6, 5, 4 i 2.

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Wiadomość.
Wyłączanie wyszukiwania kontaktów
Wybierz Opcje & gt; Wyszukiw. kontaktów & gt; Wyłączone.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4

Aby wyszukać kontakt, wprowadź w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub
znaków imienia lub nazwiska kontaktu.
Wybierz kontakt.
Na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj
Połączenie głosowe, a następnie wybierz numer.

Telefon

39

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
To urządzenie umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa) z
udziałem maksymalnie sześciu osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są
obsługiwane.

1
2
3

Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz Opcje & gt; Nowe połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia
konferencyjnego, wybierz
.

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego
Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia
konferencyjnego.
Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Wybierz .

Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim
urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie
konferencyjne.
.
Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz
Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego
Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .
Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego
Naciśnij klawisz zakończenia.

40

Telefon

Połącz się z numerami, których używasz najczęściej
Można szybko telefonować do przyjaciół i rodziny, jeśli najczęściej używane numery
telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Proste wybieran..
Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego
1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
2 Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.
Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego
Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz
Usuń lub Zmień.
Nawiązywanie połączenia
Na Ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie
wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem
Aplikacja Polecenia głosowe umożliwia głosowe sterowanie urządzeniem i
nawiązywanie połączeń.
Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie
tworzone przez urządzenie.
Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub
nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów
we wszystkich okolicznościach.
Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe,
trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.
1
2
3

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj Połącz. Jeśli do urządzenia podłączono
kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Teraz mów. Wypowiedz wyraźnie zapisaną nazwę kontaktu.
Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla
rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować
wybieranie głosowe, wybierz Przerwij.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Szczegóły znaku głosow..

Telefon
2

41

Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli pod jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, można także wypowiedzieć
nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.
Połączenia przez internet
Informacje o połączeniach internetowych
Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie
połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać
między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i
tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.
Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z
takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń
internetowych.
Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w
zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G, a
użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.
Instalowanie usługi połączeń internetowych
Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.
1
2
3

Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest
karta usługi.
Nawiązywanie połączenia internetowego
Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z
listy znajomych lub listy kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych
1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie Połącz. internetowe.
Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu lub adresem SIP
1 Wybierz Połącz.
2 Wybierz Opcje & gt; Połącz & gt; Połącz. internetowe.

42

Telefon

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer
ponownie. W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych
i nawiązanych.
Na ekranie głównym wybierz Połącz & gt;

.

Aby nawiązać połączenie z ostatnio wybieranym numerem, wybierz go z listy.
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
1 Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Opcje & gt; Idź do Ekranu
głównego, a następnie Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Dyktafon.
2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
3

Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany
automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w
regularnych odstępach czasowych.
Obracanie w celu wyciszenia
Jeśli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie chcesz, aby urządzenia Ci przeszkadzało, możesz
włączyć wyciszenie dzwonka.
Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz
połączenia & gt; Tak.
Kiedy urządzenie zadzwoni, odwróć je wyświetlaczem do dołu.

Telefon

43

Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach. Aby
wyświetlić numer telefonu, wybierz Pokaż. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli
jest zapisana na liście kontaktów.
Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.
Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer
Wybierz kontakt lub numer.
Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym wybierz
i otwórz
Połącz w celu otwarcia ekranu wybierania numerów, następnie wybierz
kartę nieodebranych połączeń .
Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową
Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa).
Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.
Zmienianie numeru poczty głosowej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Skrzynka połączeń.
2 Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zmień numer.
3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer
telefonu
Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty
głosowej lub na inny numer telefonu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Przek. połączeń & gt; Połączenia
głosowe.
Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
skontaktuj się z usługodawcą.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej
Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Do poczty głosowej.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu
1 Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Na inny numer.

44
2

Telefon
Wprowadź numer lub wybierz Znajdź, aby użyć numeru zapisanego na liście
kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. Gdy zajęty
i Gdy nie odbieram.
na Ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.
Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń
Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania
połączeń przy użyciu urządzenia. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na
przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo
połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Zakaz połączeń.
Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od
usługodawcy.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia wychodzące lub Połączenia międzynarodowe. Aby
zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia
krajowe, wybierz Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem.
3 Wybierz Uaktywnij. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także
transmisji danych.
Zapobieganie odbieraniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia przychodzące lub Połączenia przychodzące w czasie
roamingu.
3 Wybierz Uaktywnij.
Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym
Wybierz Zakaz połączeń internetowych & gt; Zakaz poł. anonimowych & gt; Tak.

Telefon

45

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami
Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do
tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko
z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Numery SIM & gt; Kontakty wyb. ustal..
Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego.
Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.
Uaktywnianie wybierania ustalonego
Wybierz Opcje & gt; Włącz wybier. ustalone. Wprowadź kod PIN2.
Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt SIM.
2 Wprowadź kod PIN2.
3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być
dozwolone, a następnie wybierz Gotowe. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do
listy wybierania ustalonego, wybierz Dodaj z Kontaktów i kontakt.
Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego
jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.
Udostępnianie wideo
Informacje o udostępnianiu wideo
Dzięki udostępnianiu wideo (usługa sieciowa) można podczas połączenia głosowego
udostępniać w innym urządzeniu materiały wideo na żywo lub nagrane i zapisane w
swoim urządzeniu.
Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie
głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych
słuchawek.
Wymagania funkcji udostępniania wideo
Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:
o
o
o

Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza
zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą
można uzyskać od usługodawcy

46

Telefon

Konfigurowanie udostępniania wideo
Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między
poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.
Połączenia ,,osoba do osoby" są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation
Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować
ustawienia profilu SIP. Po ustawienia profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane
ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości
konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.
Konfigurowanie połączenia między osobami
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Ustawienia SIP
oraz profil SIP.
2 Wprowadź wymagane ustawienia profilu SIP.
Zmodyfikuj ustawienia udostępniania wideo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Udostępn. wideo.
Używanie połączenia 3G
Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.
Dodawanie adresu SIP do kontaktu
1 Wybierz Menu & gt; Kontakty.
2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3 Wybierz Opcje & gt; Edytuj.
4 Wybierz Opcje & gt; Dodaj element & gt; Udostępnij wideo.
5 Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast
nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem
z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby
udostępniać wideo.
Udostępnianie wideo nagranego lub na żywo
Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Opcje & gt; Udostępnij wideo.
1
2

Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz Wideo na żywo.
Aby udostępnić wideo, wybierz Plik wideo.
Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli
adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz
OK. Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju.
Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Kontakty

47

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie
wstrzymane.
Kontynuowanie udostępniania
Na ekranie głównym wybierz Opcje & gt; Wznów udostęp. wideo.
Zatrzymywanie udostępniania plików wideo
. W momencie
Wybierz Stop. Aby zakończyć połączenie głosowe, wybierz
zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.
Automatyczne zapisywanie udostępnionego sygnału wideo na żywo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Udostępn. wideo & gt; Zapisywanie
wideo & gt; Włączone.
Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo
Wybierz Tak. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty
Informacje o Kontaktach
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych można zapisywać i
porządkować. Jeśli chcesz łatwo kontaktować się z ważniejszymi kontaktami, możesz
dodać je do ekranu głównego.
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail
Na liście kontaktów można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne
informacje.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Dodawanie kontaktu do listy kontaktów
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt.
2 Wybierz pole i wpisz szczegóły.
Edytuj informacje kontaktowe.
1 Wybierz kontakt.
2 Otwórz kart kontaktu .
3 Wybierz szczegóły kontakt.

48

Kontakty

Dodawanie szczegółów kontaktu
Wybierz kontakt, a następnie wybierz Opcje & gt; Edytuj & gt; Opcje & gt; Dodaj element.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia
Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze
zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub
dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.
Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Rejestr.
2 Wybierz Ostatnie połączenia & gt; Odebr. połączenia.
3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości
1 Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
2 Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.
3 Wybierz numer telefonu i Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami
Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u
góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie kontaktu jako ulubionego
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do
ulubionych.
Usuwanie kontaktu z ulubionych
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń z
ulubionych. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.
Dodawanie zdjęcia kontaktu
Chcesz szybko sprawdzić, kto dzwoni? Dodaj zdjęcie określonego kontaktu.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i kontakt.

Kontakty
1
2

49

Wybierz ikonę obok nazwy kontaktu, a następnie Dodaj zdjęcie.
Wybierz zdjęcie z aplikacji Zdjęcia.

Zmiana lub usunięcie zdjęcia
Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz Zmień zdjęcie
lub Usuń zdjęcie.
Kontakty muszą być zapisane w pamięci urządzenia. Aby sprawdzić, która pamięć jest
używana, wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty wyświetlane.
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu
Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej
osoby.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Edytuj.
2 Wybierz pole Dźwięk dzwonka i dźwięk dzwonka.
Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów
1 Otwórz kartę Grupy.
2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Dźwięk dzwonka.
3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.
Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w
momencie ustawiania dzwonka.
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka
Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać
innym swoje dane kontaktowe.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wysyłanie swoich danych jako wizytówki
Wybierz i przytrzymaj Moja karta, a następnie z menu podręcznego wybierz Wyślij
jako wizytówkę.
Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka
Wybierz Moja karta oraz szczegół do edycji.

50

Kontakty

Tworzenie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie.
Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4
5

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz Opcje & gt; Nowa grupa.
Wprowadź nazwę grupy i wybierz OK.
Wybierz grupę, a następnie Opcje & gt; Dodaj członków.
Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali
przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Utwórz wiadomość.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do urządzenia
Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do urządzenia. Do
kontaktów zapisanych w urządzeniu można dodać więcej szczegółów, takich jak
kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcie.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wybierz Opcje & gt; Numery SIM & gt; Skopiuj wsz. do telef..
Wskazówka: Jeśli teraz dany kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów,
wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty wyświetlane, a następnie usuń zaznaczenie
pola wyboru Pamięć SIM.
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia
Po utworzeniu kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia można bez trudu
skopiować kontakty do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie zgubiony lub
ukradziony, można uzyskać dostęp do listy kontaktów w internecie.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Ovi Synchronizacja.
Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów
zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.

Wiadomości

51

Do korzystania z usług Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeżeli nie masz konta, utwórz je
pod adresem www.ovi.com. Monit o utworzenie konta zostanie wyświetlony również
wtedy, gdy spróbujesz połączyć się z dowolną usługą Ovi przy użyciu telefonu.
Jeśli korzystasz z usługi Ovi Synchronizacji do automatycznej synchronizacji kontaktów
z usługą Ovi, nie zezwalaj na synchronizowanie kontaktów z jakąkolwiek inną usługą,
gdyż może to powodować powstawanie konfliktów. Ovi Synchronizacja jest
niedostępna, jeśli została aktywowana synchronizacja kontaktów w Poczcie Exchange.

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:
o
o
o
o

Wiadomości SMS
Wiadomości audio
wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.
Wysyłanie wiadomości
Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z
rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki
dźwiękowe.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3

4

Wybierz Nowa wiadom..
Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu Do.
Aby dodać załącznik, wybierz .
Wybierz

.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej
wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.
Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub
więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

52

Wiadomości

Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę,
ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których
może się składać pojedyncza wiadomość.
Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać
go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.
Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Wysyłanie wiadomości audio
Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w
wiadomości audio.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Utwórz wiadomość & gt; Wiadomość audio.
Aby nagrać wiadomość, wybierz .
Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu Do.
.
Wybierz

Odbieranie wiadomości
Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.
Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza
w aplikacji Wiadomości.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Gdy nadejdzie wiadomość, na Ekranie głównym pojawi się powiadomienie.
Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, zarówno połączeń jak i
wiadomości.

Aby otworzyć wiadomość, wybierz widżet powiadomienia. Domyślnie wiadomość jest
otwierana w widoku Rozmowy.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy
Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz
.
wiadomość i wybierz

Wiadomości

53

Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza
Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego
Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz Zapisz.
Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić
zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.
Wyświetlanie rozmowy
Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w
jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Rozmowy i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego
kontaktu oraz od niego otrzymane.
Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy
1 Otwórz rozmowę.
2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz Opcje & gt; Dodaj.
.
4 Aby wysłać wiadomość, wybierz
Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma
żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.
Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku
Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz Opcje & gt;
Widok wiadomości & gt; Skrzynka odbiorcza.
Słuchanie wiadomości SMS
Można ustawić urządzenie tak, aby odczytywało na głos wiadomości SMS.
1
2

Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Skrz. odbiorcza.

54
3

Poczta
Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz
Słuchaj.

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Mowa.
Zmiana języka
Wybierz Język i język.
Pobieranie dodatkowego języka
Wybierz Opcje & gt; Pobierz języki.
Zmiana głosu
. Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz
Wybierz
Odtwórz głos.
Zmiana języka
Można zmienić język urządzenia i język pisania wiadomości SMS i e-mail. Można też
uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Język.
Zmiana języka urządzenia
Wybierz Język telefonu.
Zmiana języka wpisywania tekstu
Wybierz Język pisanego tekstu.
Włączanie przewidywania tekstu
Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta
Poczta
Informacje na temat poczty
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Możesz dodać kilka skrzynek pocztowych i przechodzić do nich bezpośrednio z Ekranu
głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.

Poczta

1
2
3
4

55

Napisz wiadomość e-mail.
Przełącz skrzynki pocztowe.
Posortuj pocztę według np. dat.
Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość,
aby wyświetlić menu podręczne.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Uzyskiwanie bezpłatnego konta e-mail z usługi Ovi by Nokia.

Dzięki usłudze Ovi Mail firmy Nokia można uzyskiwać dostęp do poczty e-mail za
pomocą telefonu lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem pozwala zachować
porządek w skrzynce pocztowej, a mechanizm antywirusowy zapewnia
bezpieczeństwo.

1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Wybierz Nowa skrz. pocztowa & gt; Rozpocznij & gt; Ovi Mail i Zarejestruj się teraz.

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą komputera
Przejdź do witryny www.ovi.com i zaloguj się.

56

Poczta

Dodawanie skrzynki pocztowej
Do urządzenia można dodać kilka skrzynek pocztowych.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Dodawanie skrzynki pocztowej
Wybierz Nowa skrz. pocztowa, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Aby otrzymać bezpłatne konto Ovi Mail od firmy Nokia, wybierz Ovi Mail, a następnie
Zarejestruj teraz.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
1 Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.
i żądany widżet z listy.
2 Wybierz
Usuwanie skrzynki pocztowej
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
2 Wybierz Opcje & gt; Usuń skrzynkę pocztową, a następnie skrzynkę pocztową.
Czytanie wiadomości e-mail
Przy użyciu urządzenia można czytać pocztę i na nią odpowiadać.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Czytanie wiadomości e-mail
Wybierz wiadomość e-mail.
Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń
je lub zsuń.

Otwieranie i zapisywanie załącznika
Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników,
możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Poczta

57

Odpowiadanie na wiadomość
Wybierz Opcje & gt; Odpowiedź.
Przekazywanie wiadomości
Wybierz Opcje & gt; Prześlij dalej.
Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w
przeglądarce urządzenia, zaznacz go.
Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Za pomocą urządzenia można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do
nich pliki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
1
2
3

4

Wybierz
.
Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić
adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz
.
Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz

.

Odpowiadanie na zaproszenia na spotkania
Możesz otwierać i akceptować zaproszenia na spotkania. Zaakceptowane zaproszenia
na spotkania są wyświetlane w kalendarzu.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta i otwórz zaproszenie na spotkanie.
Wybierz

(Zaakceptuj),

(Odrzuć) lub

(Wstępnie zaakceptuj).

Sprawdzanie swojej dostępności
Wybierz Opcje & gt; Wyświetl kalendarz.
Aby edytować, wysłać lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie,
otwórz je w kalendarzu.
Dostępne opcje mogą się różnić.

58

Internet

Otwieranie poczty na ekranie głównym
Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (zależnie od urządzenia).
Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. W widżecie można sprawdzić,
czy nadeszły nowe wiadomości oraz liczbę wiadomości nieprzeczytanych.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
Na ekranie głównym wybierz Nowa skrzynka pocztowa i postępuj zgodnie z
instrukcjami.
Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie wybierz
i żądany widżet z listy.
Otwieranie wiadomości
W widżecie poczty wybierz wiadomość.

Internet
Przeglądarka internetowa -- informacje
- wybierz opcję Menu & gt; Internet.
Dostęp do najnowszych wiadomości i ulubionych witryn internetowych. Zainstalowana
w urządzeniu przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron internetowych.
Aby można było przeglądać strony internetowe, w urządzeniu musi zostać
skonfigurowany punkt dostępu do internetu, a urządzenie musi być połączone z siecią.
Przeglądanie stron internetowych
Wybierz Menu & gt; Internet.
Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby
zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z
internetem używać sieci WLAN.
Przechodzenie do witryny internetowej
Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz

.

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.
Powiększanie lub pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Internet

59

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania
danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z
zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.
Opróżnianie pamięci podręcznej
& gt;
& gt; Prywatność & gt; Wyczyść prywatne dane & gt; Cache.
Wybierz
Dodawanie zakładki
Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby
łatwo uzyskiwać do nich dostęp.
Wybierz Menu & gt; Internet.
W trakcie przeglądania wybierz

& gt;

.

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas
przeglądania internetu
& gt;
i zakładkę.
Wybierz
Subskrybowanie kanału internetowego
Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na
bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały
internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.
Wybierz Menu & gt; Internet.
. Służą
Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną
na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.
Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz
& gt;
oraz oczekiwany kanał.
Aktualizacja kanału internetowego
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu
podręcznego wybierz Odśwież.
Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu
podręcznym wybierz Edytuj & gt; Autoaktualizacje.

60

Sieci społecznościowe

Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
& gt;
& gt; Strona & gt;
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz Menu & gt; Internet i
Kodowanie domyślne, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków
danego języka.

Sieci społecznościowe
Aplikacja społecznościowa -- informacje
Wybierz Menu & gt; Społeczn. i zaloguj się do używanych usług społecznościowych.
Aby łatwiej korzystać z sieci społecznościowych, pobierz aplikację Społeczności z
serwisu Ovi. Po zalogowaniu do usług społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczn.
możesz:
o
o
o
o
o
o

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym
widoku
Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
Udostępniać znajomym wideo
Połącz profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w
urządzeniu
Dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza urządzenia

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.
Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być
obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz
naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia.
Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz,
ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji
w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z
usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku
Po zalogowaniu za pomocą aplikacji Społeczn. do sieci społecznościowych możesz
wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie
musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.
Wybierz Menu & gt; Społeczn..

Sieci społecznościowe
1
2
3
4

61

Wybierz usługę i zaloguj się.
Wybierz Dodaj sieć społecznościową.
Wybierz inną usługę i zaloguj się.
Wybierz Wszys. działania.
W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały z dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych
Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach
społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Społeczn..
Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.
Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi
Możesz łączyć profile znajomych w sieciach społecznościowych online z ich danymi
kontaktowymi w urządzeniu. Aplikacja Społeczności pozwala bezpośrednio wyświetlać
dane kontaktowe po utworzeniu połączenia oraz sprawdzać aktualizacje statusów na
liście kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
W menu podręcznym wybierz Połącz profil z kontaktem.
Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych za pośrednictwem usług Ovi by
Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów
znajomych.
Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie
społecznościowym.
Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego
Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji
statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi
Aplikacja Społeczności pozwala przesyłać zdjęcia i wideo do usług sieci
społecznościowych.

62

Sieci społecznościowe

Wybierz Menu & gt; Społeczn..
1
2
3
4

Wybierz
.
Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do
określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było załadowanie wideo, usługa musi być obsługiwana przez serwis
społecznościowy. Wymagany jest też dostęp do połączenia WLAN.

Robienie i przesyłanie zdjęcia
.
1 Wybierz
2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
3 Robienie zdjęcia.
4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego
Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub
wysłać wiadomość.
Wybierz Menu & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
W menu podręcznym wybierz Wyświetl dane kontaktowe.
Wybierz metodę komunikacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli połączono profile znajomych online z ich danymi
kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu.
Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub
wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.
Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia
Podczas odpowiadania na zaproszenia na spotkania z sieci społecznościowych można
dodawać wydarzenia do kalendarza urządzenia, aby wyświetlać zbliżające się
wydarzenia nawet w trybie offline.
Wybierz Menu & gt; Społeczn. i usługę, a następnie zaloguj się.
1
2

Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
Dodaj wydarzenie do kalendarza urządzenia.

Aparat

63

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Aparat
Informacje o Kamerze
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Po co nosić ze sobą osobną kamerę, skoro urządzenie jest wyposażone we wszystko,
co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Przy użyciu aplikacji Kamera w urządzeniu
można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać wideo. Urządzenia można użyć do
wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub
wysyłania do kompatybilnych urządzeń.
Robienie zdjęcia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.

Powiększanie lub pomniejszanie
Użyj klawiszy głośności.
Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, rysuje wokół nich prostokąty i optymalizuje
ostrość -- nawet kiedy są w ruchu. Śledzenie twarzy jest domyślnie włączone.
Wyłączanie funkcji śledzenia twarzy
Wybierz
& gt; Wykr. tw..
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy film wideo
podczas pieszej wędrówki lub podróży, możesz tak ustawić urządzenie, aby
automatycznie rejestrowało lokalizację. Później można ją wyświetlić na mapie.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Zapisz info. o lokalizacji & gt; Tak.

64

Aparat

Odbieranie współrzędnych lokalizacji może potrwać kilka minut. Na możliwość odbioru
i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, okoliczne zabudowania,
przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący
informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być
widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana
przez sieć.
Wskaźniki informacji o lokalizacji:
-- Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być
zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.
-- Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze
zdjęciami i plikami wideo.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej
lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub
pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne
dla osób oglądających takie zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można
wyłączyć w ustawieniach aparatu.
Robienie zdjęcia w ciemności
Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, włącz tryb nocny.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Włączanie trybu nocnego
& gt; Progr. tem..
1 Wybierz
2 Aby użyć lampy błyskowej, wybierz Nocny portret. Jeśli nie chcesz korzystać z
lampy błyskowej, wybierz Nocny.
Porady dotyczące zdjęć
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Uwagi dotyczące robienia zdjęć:
o
o
o
o

Urządzenie trzymaj obiema rękami.
Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii.
.
Aby ponownie włączyć kamerę, krótko naciśnij
Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po
& gt; Progr. temat. & gt; Ustaw.
każdym otwarciu aplikacji Foto-wideo. Wybierz
przez użytkow. & gt; Edytuj. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz Ustaw jako
domyślny & gt; Tak.

Aparat
o

65

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy
błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie,
nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Nagrywanie wideo
Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
1
2
3

4

.
Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Pojawi się czerwona ikona
nagrywania.
Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz Pauza. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w
ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie
wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Plik wideo jest automatycznie
zapisywany w folderze Zdjęcia.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć rozmiar
wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz Opcje & gt;
Ustawienia & gt; Jakość wideo, a następnie przeciągnij suwak do pozycji
Podstawowa.
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo
Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.
Wysyłanie w wiadomości MMS.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Wysyłając wiadom..
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby ręcznie wprowadzić nazwę
lub numer telefonu odbiorcy, wybierz Do i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
4 Wybierz
.
Wysyłanie w wiadomości e-mail.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Jako wiadomość.
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz Do. Aby ręcznie wprowadzić adres
e-mail odbiorcy, wybierz Do i wprowadź adres.
4 Wybierz
.

66

Twoje zdjęcia i wideo

Wysyłanie danych przez Bluetooth
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
3 Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać dane, lub przeszukaj, aby znaleźć
więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je.

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje na temat aplikacji Moje wideo i Moje obrazy
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia lub Wideo.
W aplikacjach Moje wideo i Moje obrazy można wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo z
urządzenia. Można łatwo oglądać wideo lub przeglądać zdjęcia i drukować te najlepsze.
Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, dodawaj znaczniki do plików lub
organizuj je w kategorie.
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia lub Wideo.
Przeglądanie zdjęć i wideo
Wybierz folder i przesuń po ekranie w górę lub w dół.
Wyświetlanie zdjęć w trybie pełnoekranowym
Wybierz zdjęcie i obróć urządzenie, aby włączył się tryb poziomy.
Aby przeglądać pliki w trybie pełnoekranowym, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.
Aby wyświetlić suwak powiększenia, dotknij ekranu. Możesz również umieścić dwa
palce na ekranie i rozsunąć je, aby powiększyć widok. Aby pomniejszyć, zsuń palce.

Twoje zdjęcia i wideo

67

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów
Wybierz zdjęcie i Opcje & gt; Pokaz slajdów & gt; Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranego zdjęcia.
Odtwarzanie wideo
Wybierz folder i wideo.
Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do urządzenia z innego kompatybilnego
urządzenia. Aby móc wyświetlić otrzymane zdjęcie lub wideo w widoku Zdjęcia, należy
je najpierw zapisać.
Edytowanie zrobionych zdjęć
Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub
ramki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor zdjęć i zdjęcie.
Wskazówka: Jeśli plik, który chcesz edytować, nie jest dostępny, przenieś go do folderu
Pliki audio, Zdjęcia, Pliki wideo lub Muzyka.
1
2

Aby dodać efekty, wybierz żądaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Zapisz. Edytowane zdjęcie nie
zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Edytor wideo
Edytor wideo - informacje
Wybierz Menu & gt; Wideo i TV & gt; Edytor wideo.
Możesz łatwo łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie
robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.
Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim
urządzeniu.
Tworzenie filmu
Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Wideo i TV & gt; Edytor wideo i
1

.

Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz
pliki, przesuń palcem w prawo lub w lewo.

. Aby wyświetlić wybrane

68

Twoje zdjęcia i wideo

2
3

Aby dodać efekty przejść pomiędzy wideo i zdjęciami, wybierz +.
Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .

5

Aby edytować film, wybierz . W trybie edycji można skrócić długość pliku wideo
lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
Zapisz film.

4

6

Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz

.

Aby później wyświetlić film, wybierz Menu & gt; Wideo i TV.
Tworzenie pokazu slajdów
Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów? Używając
szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów dotyczące
rocznic, przyjęć lub wakacji.
Wybierz Menu & gt; Wideo i TV & gt; Edytor wideo.

3

Wybierz .
Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony
podgląd.
.
Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz

5
6

Aby dodać tytuł, wybierz .
Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

1
2
4

Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz

.

Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz Menu & gt; Wideo i TV.
Drukowanie zrobionego zdjęcia
Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.
1
2
3
4
5

Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, aby podłączyć drukarkę do
urządzenia w trybie Przesył. multim..
Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
Wybierz Opcje & gt; Drukuj.
Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz Drukuj & gt; Przez USB.
Aby wydrukować zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Drukuj.

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz Drukuj & gt; Przez
Bluetooth. Zmień wybraną drukarkę na Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu.

Wideo

69

Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. W prawym górnym
& gt; USB.
rogu widoku przeglądania wybierz

Wideo
Informacje o wideo
Przy użyciu aplikacji Wideo można oglądać wideo w urządzeniu.
Pobieranie wideo przy użyciu punktu dostępu danych pakietowych może wiązać się z
przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat
za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.
Odtwarzanie wideo
Wybierz Menu & gt; Wideo i TV.
Wybierz wideo.
Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo
Dotknij ekranu.
Kopiowanie wideo między urządzeniem a komputerem
Masz wideo nagrane za pomocą urządzenia i chcesz obejrzeć je na komputerze? A może
chcesz je skopiować do komputera z urządzenia? Za pomocą kompatybilnego kabla USB
można kopiować wideo między urządzeniem a komputerem.
1

2

Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do
transmisji danych.
Jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci urządzenia a komputerem,
upewnij się, że karta pamięci jest włożona.
Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Informacje o odtwarzaczu muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza
domem.

70

Muzyka i dźwięk

Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz Menu & gt;
Muzyka & gt; Ovi Muzyka. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny
www.ovi.com.
Odtwarzanie muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1

Wybierz Opcje i odpowiedni widok. Można przeszukiwać według utworu, albumu
lub gatunku.
Aby przeglądać okładki albumów, w widoku album przesuwaj palcem w lewo lub
w prawo.

2

Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz
Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub
.

.

.

Muzyka i dźwięk

71

Wskazówka: Podczas odtwarzania muzyki można powrócić do Ekranu głównego i
słuchać muzyki odtwarzanej w tle.
Tworzenie listy odtwarzania
Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania
można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania.
Wybierz Opcje & gt; Nowa lista odtwarzan..
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz OK.
Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w
jakiej mają być odtwarzane.

Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na
karcie.
Dodawanie utworu do listy odtwarzania
Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do listy
odtwarz..
Usuwanie utworu z listy odtwarzania
W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu
podręcznym wybierz Usuń.
Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy
odtwarzania.
Odtwarzanie listy odtwarzania
Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania oraz listę odtwarzania.
Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory:
najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.
Kopiowanie muzyki z komputera
Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać na urządzeniu? Pakiet Nokia Ovi
Suite to najszybszy sposób na przesyłanie muzyki za pomocą urządzenia oraz
porządkowanie i synchronizowanie kolekcji muzyki.

72

1
2
3

Muzyka i dźwięk

Aby podłączyć urządzenie do kompatybilnego komputera, użyj kabla danych USB.
Sprawdź, czy do urządzenia włożona jest kompatybilna karta pamięci.
W urządzeniu wybierz kolejno obszar powiadomień, który dostępny jest w górnym
& gt; Przesył. multim..
prawym rogu, a następnie
Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami. Więcej informacji o pakiecie Nokia Ovi Suite można
znaleźć w podręczniku użytkownika.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite dostępną w witrynie www.ovi.com.
Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania
prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.
Ovi Muzyka -- informacje
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Ovi Muzyka lub przejdź pod adres www.ovi.com.
Możesz słuchać utworów dostępnych w Ovi Muzyce oraz pobierać je. Przeglądaj Ovi
Muzykę, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje!
Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika dostępne są różne usługi i opcje.
Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.
Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do Ovi Muzyki i logować się do swojego konta
za pomocą:
o
o
o
o

Urządzenia mobilnego
Kompatybilnej przeglądarki internetowej
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite

Muzyka i dźwięk

73

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z Ovi Muzyką.
Nie zamykaj konta Nokia, jeśli został na nim kredyt lub pobrane materiały albo
zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. W
przeciwnym wypadku utracisz wszystkie zapisane na nim dane.
Materiały chronione
Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są
dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych
materiałów.
Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.
Zarządzanie licencjami praw cyfrowych
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Zawartość chroniona.
Nagrywanie dźwięków
Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających
ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Dyktafon.
Nagrywanie pliku dźwiękowego
Wybierz .
Zatrzymywanie nagrywania
Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w
aplikacji Menedżer plików.
Wysyłanie nagranego pliku dźwiękowego w wiadomości audio
Wybierz Opcje & gt; Wyślij.
Radio FM
Informacje o Radiu FM
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Radia FM można słuchać za pomocą urządzenia -- wystarczy podłączyć słuchawki i
wybrać stację!

74

Muzyka i dźwięk

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych
Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

.

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania,
odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu
radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej
lokalizacji.
Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji
1 Na pasku narzędzi wybierz .

2

Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać
jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym
wybierz Zapisz.

Ręczne ustawianie częstotliwości
1 Na pasku narzędzi wybierz Dostrój ręcznie.
2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.
Słuchanie radia
Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Słuchanie zapisanych stacji
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

, a następnie stację z listy.

Mapy
Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji
Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać

lub

75

.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać
.

lub

Słuchanie radia przez głośnik
Wybierz Opcje & gt; Włącz głośnik. Także w tym przypadku słuchawki muszą być
podłączone do urządzenia.
Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego
połączenia radio jest automatycznie wyciszane.
Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi
& gt; .
wybierz
Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym
obszarze.
Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji
Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.
Przenoszenie stacji na liście
& gt; .
1 Na pasku narzędzi wybierz
2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz
Przenieś.
3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Mapy
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do
wybranego miejsca, a wszystko to bez żadnych opłat. Możesz:
o

znajdować miasta, ulice i usługi,

76
o
o
o

Mapy
znajdować drogę dzięki szczegółowym instrukcjom,
synchronizować swoje ulubione miejsca i trasy w telefonie z usługą internetową
Ovi Mapy,
sprawdzać prognozy pogody i przeglądać inne dostępne wiadomości lokalne.

Wskazówka: Możesz także zaplanować trasę na komputerze za pomocą usługi
internetowej Ovi Mapy i skopiować ją do telefonu. Więcej informacji można znaleźć w
witrynie www.ovi.com.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat udzieli operator sieci.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie
należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.
Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Moja pozycja
Wyświetlanie lokalizacji na mapie
Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
wskazuje aktualne położenie, jeśli jest dostępne. Kiedy urządzenie próbuje określić
Twoje położenie,
miga. Jeśli informacje o aktualnym położeniu nie są dostępne,
wskazuje ostatnie znane położenie.
Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany
czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa
się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.
Przeglądanie mapy
Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji
.
Wybierz
Jeśli wyszukujesz lokalizację lub przechodzisz do lokalizacji i wyświetlasz jej szczegóły
za pomocą usługi, takiej jak Pogoda, są wyświetlane informacje obecnie wybranej

Mapy

77

lokalizacji. Aby powrócić do wyświetlania bieżącej lokalizacji lub wyświetlić informacje
na jej temat, wybierz
.
Powiększanie lub pomniejszanie
Wybierz + lub -.
Wskazówka: Możesz też umieścić na mapie dwa palce i rozsunąć je, aby przybliżyć
widok lub zsunąć, aby go oddalić. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre
telefony.
Jeśli wyszukujesz obszar, który nie jest objęty mapami zapisanymi w telefonie, a
połączenie transmisji danych jest aktywne, nowe mapy zostaną pobrane
automatycznie.
Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map
& gt; Internet & gt; Połączenie & gt; Offline.
W menu głównym wybierz
Nowe mapy ulic są również pobierane po aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji
Mapy. Jeśli korzystasz z usługi Mapy po raz pierwszy od czasu aktualizacji, wybierz Uż.
Ovi Mapy online. Potrzebujesz aktywnego połączenia danych.
Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.
Widok mapy

1
2
3
4
5

Wybrana lokalizacja
Obszar wskaźnika
Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
Obszar informacyjny
Kompas

78

Mapy

Zmiana wyglądu mapy
Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Wybierz
oraz jedną z następujących opcji:
Widok mapy -- Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy
lokalizacji czy numery dróg.
Widok satelitarny -- Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.
Widok terenowy -- Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na
przykład podczas wycieczki w teren.
Widok 3D -- Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.
Punkty orientacyjne -- Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.
Tryb nocny -- Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest
bardziej czytelna.
Linie tranzytowe -- Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu
publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.
Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu.
Niedostępne opcje są wyszarzone.
Pobieranie i aktualizowanie map
Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży,
przed wyjazdem zapisz je w telefonie.
Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie WLAN.
Pobieranie map
1 Wybierz Aktualizacja & gt; Dodaj nowe mapy.
2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz Pobierz.
Aby dokończyć pobieranie później, wybierz Pauza lub Wyjdź z pobier..
Wskazówka: Za pomocą aplikacji Nokia Ovi Suite w komputerze można pobierać
najnowsze mapy ulic i pliki nawigacji głosowej, a następnie kopiować je do telefonu.
Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com.
Instalowanie nowszej wersji aplikacji Mapy w telefonie wiąże się z usunięciem
zapisanych map krajów i regionów. Zanim skorzystasz z pakietu Nokia Ovi Suite do
pobrania nowych map kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy, a następnie
upewnij się, że na Twoim komputerze została zainstalowana najnowsza wersja
oprogramowania Ovi Suite.

Mapy

79

Aktualizowanie map
Wybierz Aktualizacja & gt; Spr. dostępn. aktualizacji.
Metody pozycjonowania -- informacje
Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu
technologii GPS, A-GPS, WLAN lub ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora
telefonu.
GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na
podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa,
która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania
położenia.
Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania
lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne -- na przykład, kiedy użytkownik znajduje
się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.
W wypadku ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu
komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą systemu sieci komórkowej, z
którym łączy się urządzenie użytkownika.
Aby ograniczyć koszty łączenia z siecią, można wyłączyć w ustawieniach ustalania
położenia telefonu opcje ustalania położenia za pomocą technologii A-GPS i WLAN oraz
za pomocą identyfikatora telefonu. W takim wypadku jednak ustalanie położenia może
trwać o wiele dłużej. Więcej informacji na temat ustawień ustalania położenia można
znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie
satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz
korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być
niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.
GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać
wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.
Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od
kilku metrów do kilku kilometrów.

80

Mapy

Szukanie
Znajdowanie lokalizacji
Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Wysz..
1
2

Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań
Wybierz Wyszukaj.
Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej
wyszukiwane słowa.
Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie
Wybierz Kategorie, a następnie kategorię -- na przykład zakupy, zakwaterowanie lub
transport.
Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone
poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy
z połączeniem internetowym.
Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do
internetu. Warunkiem jest zapisanie w pamięci urządzenia map wybranego obszaru.
Należy jednak pamiętać, że wyniki wyszukiwana mogą być ograniczone.
Wyświetlanie szczegółów lokalizacji
Znajduj dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu
bądź restauracji (jeśli są dostępne).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Szukanie.
Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne
informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.
Wyświetlanie szczegółów miejsca
Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.

Mapy

81

Ocenianie miejsc
Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Ocena oraz liczbę gwiazdek.
Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią
gwiazdkę.
Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe
informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.
Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu
Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Zgłoś problem i odpowiednią opcję.
Ulubione
Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie
Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do
nich dostęp w przyszłości.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Zapisywanie miejsca
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie trasy
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
5 Wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią opcję.
6 Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zapisz trasę.
Wyświetlanie zapisanego miejsca
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Miejsca, miejsce i Pokaż na mapie.
Wyświetlanie zapisanej trasy
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Trasy, a następnie trasę.
Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras
Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

82

Mapy

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Ulubione.
Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie
1 Wybierz Miejsca.
2 Przejdź do miejsca.
3 Wybierz Pokaż na mapie.
Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz Lista.
Tworzenie kolekcji
Wybierz Utwórz nową kolekcję i wprowadź nazwę kolekcji.
Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji
1 Wybierz Miejsca i miejsce.
2 Wybierz Zorganizuj kolekcje.
3 Wybierz Nowa kolekcja lub istniejącą kolekcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji
1 Wybierz Miejsca.
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz
odpowiednią opcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz
odpowiednią opcję.
Wysyłanie znajomym danych miejsc
Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz
przesłać im informacje o tym miejscu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Aby wyświetlić miejsce na mapie, Twoi znajomi nie potrzebują telefonu Nokia --
wystarczy aktywne połączenie internetowe.
1
2

Wybierz miejsce i obszar informacji.
Wybierz Udostępnij & gt; Wyślij przez SMS lub Udostępnij przez Email.

Do znajomego zostanie wysłana wiadomość e-mail lub SMS zawierające łącze do
lokalizacji na mapie. Otwarcie łącza wymaga połączenia sieciowego.

Mapy

83

Synchronizowanie Ulubionych
Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy,
synchronizować zapisane miejsca i trasy w telefonie, a następnie przeglądać wszystko
bez względu na to, gdzie się znajdujesz.
Aby synchronizować miejsca lub trasy między telefonem a usługą internetową Ovi Mapy,
musisz zalogować się do konta Nokia.
Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras
Wybierz Ulubione & gt; Synchronizuj z Ovi. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie
wyświetlony monit o jego utworzenie.
Możliwe jest ustawienie w telefonie automatycznej synchronizacji Ulubionych po
otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.
Automatyczne synchronizowanie Ulubionych
& gt; Synchronizacja & gt; Start i wyłączanie.
Wybierz
Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja
może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje
na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.
Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Samochodem i Pieszo
Uzyskiwanie wskazówek głosowych
Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi
do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód lub Pieszo.
Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony
monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.
Jeżeli wybierzesz język, w którego przypadku nazwy ulic są dostępne, będą one
wypowiadane na głos.
Zmiana języka wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja & gt; Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych oraz odpowiednią opcję.

84

Mapy

Wyłączanie wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja & gt; Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych, a następnie wybierzBrak.
Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Powtórz.
Zmiana głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Głośność.
Dojazd do celu
Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomoże Ci
dotrzeć do celu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Dojazd do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Dojazd do domu
Wybierz Autem do domu.
Możesz zacząć jechać bez określonego celu. Mapa będzie podążać za Twoją lokalizacją
i będzie automatycznie wyświetlać informacje o ruchu drogowym, jeśli będą dostępne.
Aby ustawić cel później, wybierz Cel.
Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.
Orientowanie mapy na północ
Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, wybierz

.

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, zostanie
wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.
3 Wybierz odpowiednią opcję.

Mapy

85

Zmiana widoków podczas nawigacji
Przesuń palcem w lewo, aby wybrać Widok 2D, Widok 3D, Widok prowadzenia lub
Przegląd trasy.
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo na drodze.
Widok nawigacji

1
2
3

Trasa
Twoja lokalizacja i Twój kierunek
Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie
Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco
informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących
ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym
Podczas nawigowania wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu. Zdarzenia są wyświetlane w
postaci trójkątów i linii.
Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym
Wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu & gt; Aktualizuj inf. o ruchu.

86

Mapy

Podczas planowania trasy możesz ustawić funkcję unikania wydarzeń drogowych,
takich jak korki lub prace remontowe.
Omijanie zatorów drogowych
& gt; Nawigacja & gt; Zm. trasy uwz. nat. ruchu.
W widoku głównym wybierz
Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary
znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych
o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie
odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje
korzystania z takich danych.
Spacer do celu
Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię
przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Pieszo.
Spacer do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Spacer do domu
Wybierz Pieszo do domu.
Możesz zacząć spacer bez określonego celu.
Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Obróć mapę w kierunku marszu
Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, wybierz

.

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, zostanie
wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.
3 Wybierz odpowiednią opcję.
Planowanie trasy
Zaplanuj swoją podróż -- przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.

Mapy

87

Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Tworzenie trasy
1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce,
wybierz Szukanie.
2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
3 Wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę przy użyciu komputera, a następnie
skopiować ją do telefonu, przejdź do usługi Ovi Mapy na stronie www.ovi.com.
Zmiana kolejności punktów trasy
1 Wybierz punkt trasy.
2 Wybierz Przenieś.
3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.
Edytowanie lokalizacji punktu trasy
Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz Edytuj i odpowiednią opcję.
Wyświetlanie trasy na mapie
Wybierz Pokaż trasę.
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zacznij jechać lub Zacznij iść.
Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania
trasy na mapie.
Zmiana ustawień trasy
1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji
na widok planowania trasy, wybierz Opcje & gt; Punkty trasy lub Lista punktów
trasy.
2 Ustaw środek transportu na Samochodem lub Pieszo. Jeżeli wybierzesz Pieszo,
jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać
z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
3 Wybierz żądaną opcję.

88

Mapy

Wybieranie trybu pieszego
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Pieszo i wybierz Preferowana
trasa & gt; Ulice lub Linia prosta. Linia prosta jest przydatna w terenie, ponieważ
wskazuje kierunek poruszania się pieszo.
Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Szybsza trasa lub Krótsza trasa.
Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Zoptymalizowana. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy
zalety trasy najkrótszej i najszybszej.
Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady,
tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.
Przekazywanie opinii na temat aplikacji Mapy
Możesz przyczynić się do udoskonalenia aplikacji Mapy, wysyłając do nas swoją opinię.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3

& gt; Opinia.
Wybierz
Określ, w jakim stopniu Twoim zdaniem aplikacja Mapy jest warta polecenia innym
osobom. Możesz również uzasadnić swoją opinię.
Opinia jest anonimowa.
Wybierz Prześlij.

Do przesłania opinii potrzebne jest aktywne połączenie internetowe.
Po przesłaniu opinii na temat bieżącej wersji aplikacji Mapy opcja nie będzie już
dostępna.
Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map
Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne,
zgłoś ten fakt firmie Nokia.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Więcej & gt; Map Reporter.
Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych
lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.
Można zgłaszać następujące problemy:

Zarządzanie czasem
o
o
o

89

brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Zarządzanie czasem
Zegar
Informacje o zegarze
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Zegar.
Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź
miastach.
Ustawianie godziny i daty
Na Ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Godzina lub Data.
Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane,
naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.
Ustawianie alarmu
Urządzenia można używać jako budzika.
Na Ekranie głównym wybierz zegar.
1
2
3

Wybierz Nowy alarm.
Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie,
każdego dnia, wybierz Powtórz.

Usuwanie alarmu
Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń alarm.
Włączanie drzemki alarmu
Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu
na określony czas.
Gdy zabrzmi alarm, wybierz Drzemka.
Ustawianie długości drzemki
1 Na ekranie głównym wybierz zegar.

90
2

Zarządzanie czasem
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Czas drzemki alarmu i ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając urządzenie
wyświetlaczem do dołu.

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz alarmy & gt;
Tak.
Automatyczna aktualizacja godziny i daty
Można ustawić w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej.
Na Ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Autouaktualnianie
czasu & gt; Tak.
Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.
Zmiana strefy czasowej podczas podróży
Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.
Wybierz zegar na Ekranie głównym, a następnie otwórz zakładkę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i lokalizację.
Ustawianie bieżącej lokalizacji
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz Ust. jako
obecną lokaliz..
Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się,
czy godzina jest prawidłowa.

Zarządzanie czasem

91

Sprawdzanie godziny w różnych miastach
Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego.
Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego
mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.
Na Ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.
Dodawanie do lokalizacji obrazu
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz Zmień
zdjęcie i obraz.
Kalendarz
Informacje o kalendarzu
Wybierz Menu & gt; Kalendarz.
Kalendarz urządzenia pomaga planować czas.
Dodawanie pozycji kalendarza
Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3
4

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją. Domyślny rodzaj pozycji kalendarza to
spotkanie.
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
oraz odstęp czasu.
Aby pozycja kalendarza była powtarzana regularnie, wybierz
Wybierz Powtarzaj aż do i wprowadź datę zakończenia.
Wybierz Gotowe.

Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i
przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas
trwania.

92

Zarządzanie czasem

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień
Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić
wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Wybierz numer żądanego tygodnia.
Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanego obszaru, dotknij
ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.
Przeglądanie kalendarza w różnych widokach
Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza na wybrany dzień? Pozycje kalendarza można
przeglądać w różnych widokach.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Wybierz Opcje & gt; Zmień widok i żądany widok.
Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca,
przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.
Dodawanie zadania do listy zadań
Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć
udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię
konkretny termin, ustaw przypomnienie.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Zadanie jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji

Zarządzanie czasem
3
4
5

93

Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
Wybierz Gotowe.

Wysyłanie prośby o spotkanie
Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować
skrzynkę pocztową.
1
2
3

W widoku kalendarza wybierz i przytrzymaj pozycję kalendarza, a następnie
wybierz z menu podręcznego Wyślij & gt; Jako wiadomość.
Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z prośbą.
.
Aby wysłać zaproszenie, wybierz

Przypomnienie o urodzinach
Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia
są powtarzane raz do roku.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3

Przejdź do wybranej daty i wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli
dodano wcześniej inne pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Rocznica jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji
Wypełnij potrzebne pola i wybierz Gotowe.

Używanie osobnych kalendarzy -- prywatnych i służbowych
Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów
służbowych, a inny do celów prywatnych.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Tworzenie nowego kalendarza
1 Wybierz Opcje & gt; Zarządzaj kalendarzami.
2 Wybierz Opcje & gt; Utwórz nowy kalendarz.
3 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
4 Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia
kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie
głównym.
5 Wybierz Gotowe.

94

Biuro

Modyfikowanie ustawień kalendarza
1 W widoku Zarządzaj kalendarzami wybierz żądany kalendarz.
2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie pozycji do określonego kalendarza
1 Dodając pozycję kalendarza, wybierz kolejno
i kalendarz.
2 Wybierz Gotowe.
Kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu została zapisana dana pozycja.
Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza
Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać do pozycji kalendarza
informacje o lokalizacji.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
Wybierz kolejno Dodaj lokalizację i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również
wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
Wybierz Gotowe.

Biuro
Quickoffice
Informacje o Quickoffice
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:
o
o
o

Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.
Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz
Aktualizacje.

Biuro

95

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint
i Excel
Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu
Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Otwieranie pliku
Wybierz Przeglądaj pliki i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik,
wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.
Sortowanie plików
Wybierz Opcje & gt; Sortuj według.
Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.
Czytanie dokumentów w formacie PDF
Za pomocą aplikacji Adobe Reader można czytać dokumenty w formacie PDF.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Adobe Reader.
Otwieranie pliku
Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu
i wybierz plik.
Dokonywanie obliczeń
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Kalkulator.
1
2
3
4

Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
Wybierz =.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia
Wybierz Opcje & gt; Pamięć & gt; Zapisz lub Przywołaj.
Pisanie notatek
Informacje o Notatkach
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Notatki.

96

Biuro

Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików
tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.
Tworzenie listy zakupów
Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce,
można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz
zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Notatki.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Nowa notatka.
Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy
Otwórz notatkę i wybierz Opcje & gt; Wyślij oraz metodę wysyłania.
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny
W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie
języki są obsługiwane.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Słownik.
1
2

Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do
przetłumaczenia.
Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Źródło lub Cel.
Pobieranie dodatkowych języków z internetu
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Pobierz języki.
Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.
Otwieranie i tworzenie plików .zip
Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i
kompresowania plików możesz też tworzyć nowe archiwa .zip.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Zip.
Pliki archiwów .zip można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Łączność

97

Dostęp do firmowego intranetu
Za pomocą telefonu możesz połączyć się z firmowym intranetem.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Intranet.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Ustawienia. Prawidłowe ustawienia można uzyskać od
administratora systemu. Konieczne jest także zdefiniowanie punktu dostępu VPN.
Połącz się z intranetem.

Wskazówka: Jeżeli w ustawieniach połączeń masz określonych kilka intranetowych
miejsc docelowych, np. partnerskie sieci ekstranet, wybierz Połączenie ręczne, aby
wybrać intranet do przeglądania.

Łączność
Połączenia internetowe
Określanie sposobu, w jaki urządzenie łączy się z internetem
Urządzenie automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane
jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń,
o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia.
Automatyczne przełączanie na znaną dostępną sieć WLAN
Wybierz Przełącz na WLAN & gt; Tylko znane WLAN.
Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.
Używanie tylko połączenia WLAN
Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Tylko
sieć WLAN. Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Tylko sieć WLAN.
Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w
zasięgu sieci macierzystej
Wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Automatyczne.
Aby urządzenie wyświetlało żądanie potwierdzenia przed połączeniem, wybierz Wyk.
dan. we własn. kraju & gt; Zawsze pytaj.
Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy
urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej
Wybierz Wykorz. danych za granicą & gt; Zawsze pytaj.

98

Łączność

Aby urządzenie nawiązywało połączenie automatycznie, wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Automatyczne. Otwarcie połączeń podczas pobytu za granicą może w
znacznym stopniu podnieść koszty przesyłania danych.
Zmienianie priorytetu punktu dostępu używanego do połączeń internetowych
1 Wybierz Sieci docelowe & gt; Internet.
2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz
Zmień priorytet.
3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.
Przykład: Jeśli punkt WLAN znajduje się na liście wyżej niż punkt dostępu transmisji
danych pakietowych, urządzenie zawsze będzie próbowało najpierw połączyć się z
punktem dostępu WLAN. Próba połączenia z punktem dostępu transmisji danych
pakietowych nastąpi tylko, jeśli punkt dostępu sieci WLAN będzie niedostępny.
Tworzenie nowego punktu dostępu
Wybierz Opcje & gt; Nowy punkt dostępu.
Bezprzewodowa sieć LAN
Informacje o połączeniach z siecią WLAN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną
(WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.
Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać
szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
Łączenie z siecią WLAN w domu
Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać
Internet za pomocą urządzenia mobilnego, łącz się z domową siecią WLAN.

Łączność

1
2

99

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym
wybierz Rozp. przeglądanie inter..
Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć
WLAN jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta), a następnie wprowadź nazwę sieci
(SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz
WLAN.
Łączenie z siecią WLAN poza domem
Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu
poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak
biblioteka czy kawiarenka internetowa.
1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu
podręcznym wybierz Rozp. przeglądanie inter..

Bluetooth
Informacje o połączeniach Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi
kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami
lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

100 Łączność
Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przesyłać pliki z
kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.
Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują
się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie ,,widzieć". Odległość między dwoma
urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia
elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.
Podłączanie słuchawek bezprzewodowych
Przy użyciu słuchawek bezprzewodowych można odebrać połączenie, nawet nie mając
urządzenia pod ręką, i na przykład kontynuować pracę na komputerze podczas
rozmowy -- ręce pozostają wolne. Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe są
sprzedawane osobno.
1
2
3
4
5

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Włączony.
Włącz słuchawki.
Aby powiązać urządzenie i słuchawki, otwórz kartę Urządzenia powiązane.
Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz Opcje & gt; Nowe powiąz.
urządz..
Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth
Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do
kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności
Bluetooth.

Łączność 101
Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy
urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przesyłać pliki
do innego kompatybilnego urządzenia.
1
2

3

4

Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz
Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane
urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz Więcej urządzeń.
Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako
uwierzytelnione, zaakceptuj zapytanie o uwierzytelnienie podczas wiązania
Uwierzytelnić urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?. Jeśli
urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu
SIM
Dzięki zdalnemu trybowi SIM kompatybilny zestaw samochodowy może używać karty
SIM Twojego urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać urządzenie z akcesorium.
Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.
1
2
3

Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz Bluetooth & gt; Włączony.
Aby włączyć zdalny tryb SIM w urządzeniu, wybierz Zdalny tryb SIM & gt; Włączony.
Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, na ekranie głównym pojawi się
komunikat Zdalny tryb SIM. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne -- nie
możesz korzystać z usług karty SIM lub funkcji wymagających zasięgu sieci komórkowej.
Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest
kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.
W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

102 Łączność
Wyłączanie zdalnego trybu SIM
Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
SIM.

, a następnie wybierz Wyjdź z tr. zdal.

Blokowanie urządzenia
Istnieje możliwość blokowania połączeń Bluetooth między Twoim urządzeniem a
innymi urządzeniami.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Zablokuj.
Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń
Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, zaznacz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Usuń.
Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie,
czy chcesz dodać urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.
Ochrona urządzenia
Kiedy w urządzeniu włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może
znaleźć urządzenie i połączyć się z nim.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z urządzeniem
Wybierz Dostępność mojego tel. & gt; Ukryty.
Kiedy urządzenie jest ukryte, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z
urządzeniem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia z nim powiązane.
Wyłączanie łączności Bluetooth
Wybierz Bluetooth & gt; Wyłączony.
Nie należy wiązać urządzenia z nieznanymi urządzeniami ani akceptować wysyłanych
z nich żądań połączenia. Dzięki temu urządzenie jest chronione przed szkodliwą
zawartością.
Kabel USB do transmisji danych
Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a komputerem
Do kopiowania zdjęć i innych materiałów pomiędzy urządzeniem a komputerem można
używać kabla USB do transmisji danych.

Łączność 103
1
2

3

Aby upewnić się, że Przesył. multim. ma ustawiony tryb USB, wybierz Menu & gt;
Ustawienia, a następnie Łączność & gt; USB & gt; Przesył. multim..
, aby podłączyć urządzenie
Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych
do komputera.
Na komputerze urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb
Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB
Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem,
włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; USB i skorzystaj z następujących opcji:
Nokia Ovi Suite -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z
zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie telefon można synchronizować
przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych funkcji tego pakietu.
Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.
Pamięć masowa -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash.
Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy
samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.
Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu
mogą być niedostępne.
Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci w telefonie.
Przesył. multim. -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego
zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie
można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.
Podłącz do inter. -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać
telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem
automatycznie.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości
.
widoków. W prawym górnym rogu wybierz
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Urządzenie można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za
pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG).

104 Łączność
Podłącz pamięć flash
1 Podłącz wtyczkę microUSB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do portu
USB urządzenia.
2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

Zostanie otwarty Menedżer plików, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć
masowa.
Kopiowanie lub przenoszenie pliku
W aplikacji Mndż. plik. wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub skopiować,
a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i folder docelowy.
Jeśli zostanie podłączone urządzenie wymagające więcej niż 200 mA, użyj
zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.
Połączenia VPN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia & gt; VPN.
Musisz nawiązać połączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN), aby np. przeglądać
intranet firmy lub uzyskać zdalny dostęp do służbowej skrzynki e-mail.
Zasady korzystania z VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania
urządzenia przez firmę. Aby skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły,
skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły
zostanie automatycznie dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w
intranecie.
Aby uzyskaj więcej informacji, wyszukaj hasła VPN na telefony komórkowe w witrynie
www.nokia.com.
Kończenie połączenia sieciowego
Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub
niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Menedżer połączeń.

Łączność 105
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz.
W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia
oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a
oznacza
sieciowe.
bezprzewodowe połączenie WLAN.
Wyświetlanie szczegółów połączenia
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz
Szczegóły.
Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.
Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację Menedżer połączeń,
& gt; Menedżer
wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie
połączeń.
Przechowywanie plików na dysku zdalnym
Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w urządzeniu,
do przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Zdalne dyski.
Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.
Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i
możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.
Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym
Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz Podłącz.
Dodawanie nowego dysku zdalnego
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy dysk.
2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.
3 Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
4 Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem
zdalnym, wybierz Punkt dostępu & gt; Ust. przez użytkow.. Jeśli wybierzesz Pytaj
w razie potrzeby, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi
się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.
Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego
Wybierz Zdalne dyski i żądany dysk.

106 Zarządzanie urządzeniem
Użyj aplikacji Menedżer plików, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać
przechowywanymi tam plikami.

Zarządzanie urządzeniem
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia i aplikacji
Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji urządzenia
Aktualizacje oprogramowania i aplikacji urządzenia zapewniają dostęp do nowych oraz
ulepszonych funkcji. Zaktualizowanie oprogramowania może również poprawić
wydajność urządzenia.

Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych osobistych przed rozpoczęciem
aktualizowania oprogramowania.
Ostrzeżenie:
W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia
nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia
instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie
naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.
Po aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać
się nieaktualne.
Aktualizacja oprogramowania i aplikacji przy użyciu urządzenia
Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia lub
poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i je instalować w

Zarządzanie urządzeniem 107
urządzeniu (usługa sieciowa). Można też ustawić w urządzeniu automatyczne
sprawdzanie aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych
aktualizacjach.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Akt. oprogr..
Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz, które pobrać i zainstalować, a następnie wybierz
.
Ustawianie w urządzeniu automatycznego sprawdzania dostępności
aktualizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Aut. spraw. dost. aktualiz..
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera
Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej
do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy
mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę
www.ovi.com/suite.
Zarządzanie plikami
Menedżer plików -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Za pomocą Menedżera plików w urządzeniu można przeglądać, porządkować i otwierać
pliki. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie pamięci
włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.
Wyświetlanie plików zapisanych w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i żądaną pamięć.
Zostaną wyświetlone foldery z katalogu głównego pamięci.
Porządkowanie plików
Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie
kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać
pliki oraz podfoldery.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..

108 Zarządzanie urządzeniem
Tworzenie nowego folderu
W folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder, wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Usuwanie pliku z folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Aby kopiować, przenosić lub usuwać kilka plików jednocześnie, wybierz
Opcje & gt; Zazn. wiele elementów.
Kopie zapasowe plików
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i Kop. zapas. i przywr..
Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych pamięci urządzenia na
kompatybilnym komputerze lub karcie pamięci.
Wskazówka: W przypadku materiałów chronionych mechanizmem DRM należy użyć
pakietu Nokia Ovi Suite w celu utworzenia na komputerze kopii zapasowych licencji i
zawartości.
Zabezpieczanie karty pamięci hasłem
Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane,
można ustawić hasło.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci.
W menu podręcznym wybierz Ustaw hasło i wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta
pamięci).

Formatowanie karty pamięci
Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci
usuwane są wszystkie dane.
1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz
Format.

Zarządzanie urządzeniem 109
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania dodatkowej zawartości
Czy potrzebujesz większej ilości dostępnej pamięci, aby zainstalować więcej aplikacji i
zapisać dodatkową zawartość?
Przenieś dane na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna) lub kompatybilny
komputer.
Można również usunąć następującą zawartość, jeśli nie jest już potrzebna:
o
o
o
o
o

Wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.
Pozycje i szczegóły kontaktów.
Aplikacje
Pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji. Utwórz kopie zapasowe
plików na kompatybilnym komputerze.
Zdjęcia i wideo w folderze Zdjęcia. Utwórz kopie zapasowe plików na
kompatybilnym komputerze.

Wskazówka: Jeśli zainstalowane są wersje demo lub próbne aplikacji, których ważność
wygasła, usuń je.
Zarządzanie aplikacjami
Informacje o Menedżerze aplikacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
Przy użyciu Menedżera aplikacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat
zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia
instalacyjne.
Można zainstalować następujące typy aplikacji:
o
o
o

Aplikacje Java(TM) ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis
lub .sisx.
Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z urządzeniem.
Usuwanie aplikacji z urządzenia
Można usuwać zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne, aby zwiększać ilość
dostępnej pamięci.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
1

Wybierz Zainstal. aplikacje.

110 Zarządzanie urządzeniem
2

Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu
podręcznym wybierz Odinstaluj.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku
instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które
utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.
Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do
zainstalowanej aplikacji.
Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym
zapisywanie innych plików. Twórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe
plików instalacyjnych za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, a następnie używaj
menedżera plików, aby usuwać pliki instalacyjne z pamięci urządzenia.
Synchronizowanie zawartości
Informacje o synchronizacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.
Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować kontakty i notatki między
urządzeniem a serwerem zdalnym. W wyniku synchronizacji na serwerze tworzona jest
kopia zapasowa ważnych danych.

Synchronizowanie danych między urządzeniem a zdalnym serwerem
Chcesz mieć kopię zapasową swojego kalendarza, notatek i innej zawartości zawsze
pod ręką, niezależnie od tego, czy siedzisz przed komputerem, czy przemieszczasz się
z urządzeniem mobilnym w kieszeni? Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można
synchronizować ważną zawartość między urządzeniem a serwerem zdalnym.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia oraz Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.

Zarządzanie urządzeniem 111
Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po
otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil
synchronizacji.
Włączanie lub wyłączanie typów zawartości
Wybierz typ zawartości.
Synchronizowanie danych
Wybierz Opcje & gt; Synchronizuj.
Informacje o Synchronizacji Ovi
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Ovi Synchr..
Usługa Synchronizacja Ovi umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji kalendarza
i notatek pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi by Nokia. W ten sposób zawsze będziesz
mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi
potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w serwisie
www.ovi.com.
Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów
z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange,
ponieważ mogą wystąpić konflikty.
Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi
Czy utworzyć w serwisie Ovi kopię zapasową pozycji kalendarza, notatek i innej
zawartości z urządzenia? Dzięki aplikacji Synchronizacja Ovi można synchronizować
zawartość między urządzeniem a serwisem Ovi, ręcznie lub automatycznie.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Ovi Synchr..
Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować
ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.
Określanie zawartości do zsynchronizowania
Wybierz Opcje & gt; Ustawien. synchronizacji & gt; Elementy do synchroniz..
Ręczna synchronizacja
Wybierz Synchronizuj.

112 Zarządzanie urządzeniem
Automatyczna synchronizacja
1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz Opcje & gt; Ustawien.
synchronizacji & gt; Synchronizacja automat..
2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz Opcje & gt;
Ustawien. synchronizacji & gt; Odstęp zaplanow. synchr..
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy urządzeniami
Korzystając z aplikacji Przełączanie telef., można używać łączności Bluetooth do
bezpłatnego synchronizowania i kopiowania zawartości między dwoma urządzeniami
Nokia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Przełączanie telef..
1

Wybierz jedną z następujących opcji:
-- Synchronizuj zawartość między dwoma urządzeniami.

-- Kopiuj zawartość z innego urządzenia.

2
3

4

-- Kopiuj zawartość do innego urządzenia.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż
urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Wskazówka: Jeśli zapiszesz dane, później będzie łatwiej wymienić tę samą zawartość
z tym samym urządzeniem.
Ochrona urządzenia
Ustawianie automatycznej blokady urządzenia
Chcesz chronić swoje urządzenie przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady
i ustaw urządzenie tak, aby blokowało się automatycznie, kiedy go nie używasz.
1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM.
Wybierz Kod blokady, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie
co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż
urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie
zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może

Zarządzanie urządzeniem 113

3

zostać naliczona dodatkowa opłata, a ponadto może ono spowodować usunięcie
wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
Wybierz Czas do autoblok. telefonu, a następnie określ czas, po upływie którego
urządzenie ma być automatycznie blokowane.

Ręczne blokowanie urządzenia
1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
telefon.
2 Wprowadź kod blokady.
Odblokowywanie urządzenia
1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
Odblokuj.
2 Wprowadź kod blokady.

, a następnie wybierz Zablokuj

lub klawisz menu, a następnie wybierz

Wskazówka: Aby przełączyć między klawiaturą numeryczną i alfanumeryczną, naciśnij
i przytrzymaj #.
Szyfrowanie danych
Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można
szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania. Można także zaszyfrować kartę pamięci i
chronić hasłem swój klucz szyfrowania.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Szyfrowanie.
Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu
szyfrowania nie należy:
o
o

korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),
wyłączać telefonu,

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest
używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.
Szyfrowanie pamięci telefonu
Wybierz Szyfrowan. wyłączone.
Szyfrowanie karty pamięci
1 Wybierz Szyfrowan. wyłączone & gt; Zaszyfruj i zapisz klucz.
2 Wprowadź hasło chroniące Twój klucz szyfrowania. Hasło musi się składać z co
najmniej 4 znaków (mogą to być małe i wielkie litery, cyfry oraz symbole).

114 Znajdowanie dodatkowej pomocy
3

Nadaj nazwę swojemu kluczowi szyfrowania, aby móc łatwo go odnaleźć w razie
potrzeby.

Wskazówka: Możesz także skorzystać z istniejącego klucza szyfrowania lub
zaszyfrować kartę pamięci bez użycia klucza.
Odszyfrowywanie pamięci telefonu
Wybierz Szyfrowanie włączone.
Odszyfrowywanie karty pamięci
Wybierz Szyfrowanie włączone & gt; Odszyfruj.
Wskazówka: Aby odszyfrować kartę pamięci i wyłączyć szyfrowanie, wybierz
Szyfrowanie włączone & gt; Odszyfruj i wył. szyfrow..
Zdalne blokowanie urządzenia
Urządzenie przez przypadek zostało w pracy i chcesz je zablokować, aby zapobiec
nieupoważnionemu użyciu? Możesz je zablokować zdalnie za pomocą zdefiniowanej
uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.
Włączanie blokady zdalnej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM & gt; Zdalne blokow. telefonu & gt; Włączone.
2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5-20 znaków.
Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
4 Wprowadź kod blokady.
Wysyłanie wiadomości blokującej
Aby zdalnie zablokować urządzenie, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do
urządzenia w wiadomości SMS.
Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Znajdowanie dodatkowej pomocy
Pomoc techniczna
Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania produktu lub jeśli nie znasz
wszystkich funkcji urządzenia, przejdź na stronę www.nokia.com/support na
komputerze lub nokia.mobi/support w urządzeniu przenośnym. Dostępna jest także
instrukcja obsługi w urządzeniu. Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt..

Kody dostępu 115
Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących
czynności:
o

o
o

i klawisz menu i
Uruchom ponownie urządzenie. Naciśnij klawisz wyłącznika
przytrzymaj go około 8 sekund. Urządzenie zawibruje trzy razy i wyłączy się. Aby
, aż
ponownie włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
urządzenie zawibruje.
Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne
Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Jeżeli problemu nadal nie udaje się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby
dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair.
Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową
znajdujących się w nim danych.

Kody dostępu
Kod PIN lub PIN2
(4-8 cyfr)

Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób
nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania
z niektórych funkcji.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po
jego włączeniu.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go
zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą.
Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie
odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

Kod PUK lub PUK2

Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

(8 cyfr)

Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się
z usługodawcą.

Numer IMEI

Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które
mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania
urządzeń, np. takich, które zostały skradzione.

(15 cyfr)
Kod blokady (kod
zabezpieczający)

Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.

Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez
osoby nieupoważnione.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania
zdefiniowanego kodu blokady.

116 Rozwiązywanie problemów
(min. 4 cyfry lub
znaki)

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym
miejscu (innym niż urządzenie).
Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie
zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za
odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może
ono również spowodować usunięcie wszystkich danych
zapisanych w urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia
Care lub sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów
Brak odpowiedzi urządzenia
Uruchom ponownie urządzenie. Naciśnij klawisz wyłącznika
i klawisz menu i
przytrzymaj go około 8 sekund. Urządzenie zawibruje trzy razy i wyłączy się. Aby
, aż
ponownie włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika
urządzenie zawibruje.
Żadna zawartość, taka jak kontakty czy wiadomości, nie jest usuwana.
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1
2
3

Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Przywróć.
Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie.
Może to potrwać dłużej niż zwykle.
Pamięć urządzenia jest pełna
Jeśli w urządzeniu wyświetlane są następujące komunikaty, trzeba zamknąć aplikacje
albo przenieść lub usunąć niektóre elementy:
o
o

Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.
Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.

Rozwiązywanie problemów 117
1
2
3

Upewnij się, że wszystkie aplikacje są zamknięte. Wybierz Opcje & gt; Pokaż otw.
aplikacje. Aby zamknąć aplikację, wybierz ikonę X w prawym górnym rogu strony.
Przenieś zawartość, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilną kartę pamięci (jeśli
została włożona do urządzenia) lub na kompatybilny komputer. Jeśli to możliwe,
aplikacje należy instalować na karcie pamięci, a nie w pamięci urządzenia.
Usuwaj elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego.

Miganie wskaźnika wiadomości
Jeśli wskaźnik wiadomości
miga na ekranie głównym, oznacza to, że w urządzeniu
jest zapisana maksymalna liczba wiadomości. Należy usunąć lub przenieść część z nich.
Liczba wiadomości, które mogą być przechowywane na karcie SIM, jest znacznie niższa
niż liczba wiadomości, które można zapisać w pamięci urządzenia. Aby zapisać
wiadomości na kompatybilnym komputerze, można użyć aplikacji Nokia Ovi Suite.
Zdublowane kontakty na liście kontaktów
Jeśli kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów, możesz scalić te dwie pozycje
w jedną. Wybierz Opcje & gt; Scal kontakty.
Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz Menu & gt; Internet i
& gt;
& gt; Strona & gt;
Kodowanie domyślne, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków
danego języka.
Przygotowanie urządzenia do recyklingu
Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca
jego recykling. Wcześniej usuń z urządzenia zawartość o charakterze osobistym.
Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych
1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej
karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym
komputerze.
2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
3 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Usuń dane i przywróć.
4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy
osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki,
wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje,
została usunięta.
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

118 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900
MHz . Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.
Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z
naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w
abonamencie pewnych usług.
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże
w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je
do całkowitego wyschnięcia.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego
ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności
urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego
wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń
radiowych.

Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować
uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta
pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak
podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.
Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/
werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod
adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 119
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać,
że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać
razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia
znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.
Baterie i ładowarki
Informacje o bateriach i ładowarkach
Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować
baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-10 . Właściwy do użytku model ładowarki
zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.
Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie
się zauważalnie krótszy niż normalnie, to w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Uwaga: Baterii nie można wyjąć z urządzenia, dlatego też korzystać należy z informacji o bateriach dotyczących tego
urządzenia.
Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna
baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie
będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają
pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie
działać.
Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Zwarcie może
uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników
na śmieci.
Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.
Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt
z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.
Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie
niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego
zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub

120 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać
uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2

Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

o
o
o
o

Włożyć kartę SIM.

Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie
ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.

Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.

3

Naciśnij kilkakrotnie klawisz menu, do momentu pojawienia się ekranu głównego.

5

Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne
w różnych krajach.

6

Wybierz

7

Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

4

Wybierz Połącz.

.

Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową,
jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej,
jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach.
W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na
urządzeniu bezprzewodowym.
Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w
miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu
nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby
dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie
wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.
Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerterdefibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń
pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:
o
o
o
o
o

Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.

Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 121
Słuch
Ostrzeżenie:
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu
słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.
Nikiel
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:
o
o
o
o

o

Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny
sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania
zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne
oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich
liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.

Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować
ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej
pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie,
nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.
Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub
wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać
wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.
Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów
elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy
zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek
powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa
zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy
urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia,
jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.
Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie
wybuchu poduszki powietrznej.
Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być
prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

122 Prawa autorskie i inne uwagi
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich
wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi
obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu
dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i
dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone
wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca
składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż,
kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie
silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.
Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR
(ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość
uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia,
przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może
być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy
wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.
Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,94 W/kg .
Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych
wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się
dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-707 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię ,,Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
(C) 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People i X7 są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia
Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i
firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie i inne uwagi 123

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Sun Microsystems, Inc.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i
niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku
jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie
MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja
nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach
promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.
W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest ,,tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia,
stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.
Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie
i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez
użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień,
nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.
ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest
blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania
korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki
ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować
niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić
prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
Produkt uzyskał homologację przyznaną przez Anatel zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu nr 242/2000 i
spełnia wymagane kryteria techniczne, między innymi dotyczące limitów SAR (współczynnika absorpcji) wystawiania na
działanie pól elektrycznych, magnetycznych oraz elektromagnetycznych częstotliwości radiowych, zgodnie z rozporządzeniami
nr 303/2002 i nr 533/2009.
Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń
i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.
/Wydanie 1.1 PL

124 Indeks

Indeks
A
aktualizacje
-- aplikacje
106
-- oprogramowanie urządzenia106, 107
aktualizacje oprogramowania 106, 107
aktualizacje statusu
61
anteny
9
Aparat
-- informacje o lokalizacji
63
aplikacja Mapy
75
aplikacje
23, 36, 106, 109
aplikacje biurowe
94, 95
Aplikacje Java
109
B
bateria
14
-- ładowanie
15, 16
-- oszczędzanie energii
30
blogi
59
blokada klawiatury
10
blokowanie
-- ekran
10
-- klawisze
10
-- urządzenia
112
-- urządzenie
102
-- zdalnie
114
blokowanie zdalne
112
Bluetooth
99, 100, 101, 102
budzik
89
C
czytnik wiadom.

53

D
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)73
drukowanie
68
dyski zdalne
105

dźwięki
-- personalizowanie
dźwięki dzwonka
E
Edytor zdjęć
ekran dotykowy
ekran główny
e-mail
Patrz poczta

67
20, 24, 25
22, 33, 34, 35, 36, 58

F
filmy
foto-wideo
-- nagrywanie wideo
-- robienie zdjęć
-- wysyłanie zdjęć
Foto-Wideo
-- robienie zdjęć
G
głośnik
godzina i data

32
31, 32, 42, 49

67
65
64
65
64
10
90

I
ikony
27
informacje o lokalizacji
63, 94
Informacje o pomocy technicznej formy
Nokia
114
instalowanie aplikacji
109
instrukcja obsługi
19
internet
Patrz przeglądarka internetowa
intranet
97
K
kalendarz
Kalendarz
Kalkulator
kamera
-- robienie zdjęć

91, 92, 93, 94
62
95
63

Indeks 125
Kamera
63
kanały informacyjne
59
kanały informacyjne, wiadomości
59
kanały internetowe
59
karta pamięci
12, 108
karta SIM
50
-- wkładanie
11
-- wyjmowanie
11
klawiatura
24
klawiatura alfanumeryczna
25
klawisze i części
7, 8, 9
kod blokady
115
Kod blokady
112
kody dostępu
115
kody PIN
115
kody PUK
115
kod zabezpieczający
112, 115
kontakty
47
-- dodawanie
47
-- dźwięki dzwonka
49
-- edycja
47
-- grupy
50
-- kopiowanie
18, 50, 112
-- rozwiązywanie problemów
117
-- synchronizowanie
50, 110
-- ulubione
48
-- widżety
36
-- w sieciach społecznościowych 61, 62
-- wysyłanie
49, 100
-- wyszukiwanie
38
-- zapisywanie
47, 48
-- zdjęcia
48
Konto Nokia
18
konto Ovi
Patrz konto Nokia
kopie zapasowe danych
108
kopiowanie zawartości 17, 18, 19, 69,
71,
102,
112
L
licencje

73

listy odtwarzania
Ł
ładowanie baterii
Ładowanie przez złącze USB
łączność

71
15, 16
15
104

M
mail
-- tworzenie
57
-- wysyłanie
57
-- załączniki
57
Mapy
-- elementy wyświetlacza
77, 85
-- informacje drogowe
85
-- nawigowanie
84, 86
-- opinie
88
-- organizowanie miejsc
81
-- organizowanie tras
81
-- planowanie tras
86
-- pobieranie map
78
-- pozycjonowanie
79
-- przeglądanie
76
-- synchronizowanie
83
-- szczegóły lokalizacji
80
-- trasy piesze
86
-- trasy samochodowe
84
-- udostępnianie lokalizacji
82
-- Ulubione
81
-- wskazówki głosowe
83
-- wyświetlanie zapisanych miejsc 81
-- wyświetlanie zapisanych tras
81
-- zapisywanie miejsc
81
-- zapisywanie tras
81
-- zgłaszanie
88
-- zmiana widoków
78
-- znajdowanie lokalizacji
80
materiały do pobrania
37
-- tematy
33
menu
36
metoda wprowadzania tekstu 25, 26, 27

126 Indeks
MMS
Moja wizytówka
muzyka
-- listy odtwarzania
N
nagrywanie
-- dźwięki
-- połączenia
-- wideo
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite
Notatki
numer IMEI
O
ochrona praw autorskich
odszyfrowywanie
oprogramowanie
Ovi by Nokia
Ovi Mail
Ovi Muzyka
Ovi Muzyka bez ograniczeń
Ovi Suite
Patrz Nokia Ovi Suite

51
49
69, 70, 71
71

73
42
65
72
19, 72
95, 96
115
73
113
109
18, 50
55
72
72

P
pamięć
107, 117
-- oczyszczanie
109, 116
pamięć cache
58
personalizacja urządzenia
19, 32, 33,
34,
35
pliki .zip
96
poczta
54, 55, 57
-- czytanie i odpowiadanie
56
-- konfiguracja
56
-- skrzynka pocztowa
56
-- widżety
58
pokaz slajdów
68
polecenia głosowe
40

połączenia
43
-- alarmowe
120
-- konferencyjne
39
-- nawiązywanie
37, 38
-- ograniczanie
44, 45
-- ostatnio wybierane
42
-- połączenia internetowe
41
-- przekazywanie
43
połączenia, zakaz.
44
połączenia alarmowe
120
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia internetowe
41
połączenia transmisji danych
104
-- Bluetooth
99
połączenie internetowe
97
połączenie kablowe
102, 103
połączenie USB
102, 103
pomoc
19
pomoc techniczna
114
ponowne uruchamianie
116
pozycje rocznic
93
pozycje spotkań
91, 93
pozycje urodzin
93
profil bez dźwięku
32
profile
31, 32
-- offline
29
-- personalizowanie
32
-- tworzenie
32
profil offline
29
proste wybieranie
40
przeglądarka
Patrz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa
58, 60, 117
-- intranet
97
-- pamięć cache
58
-- przeglądanie stron
58
-- zakładki
59
przekazywanie połączeń
43
przesyłanie materiałów 18, 19, 69, 102
przesyłanie zawartości
71, 112

Indeks 127
przywracanie ustawień
Q
Quickoffice
R
radio
radio FM
Radio FM
RDS (Radio Data System)
regulacja głośności
Rejestr
rozwiązywanie problemów

116
94, 95
73, 74, 75
73, 74
74, 75
73, 75
10
43
60, 117

S
sieci społecznościowe
60, 61, 62
Sklep Ovi
-- kupowanie
37
-- materiały do pobrania
37
skróty
22, 35, 36
skrzynka odbiorcza, wiadomości
52
skrzynka pocztowa
-- głosowa
43
słownik
96
SMS
51
spis telefonów
Patrz kontakty
synchronizacja
50, 110, 111
Synchronizacja Ovi
111
szyfrowanie
113
T
tapeta
tematy
tryb głośnomówiący
U
udostępnianie, online
ulubione
urządzenia
-- konfigurowanie

34
33
10
61
48
17

urządzenie
-- konfiguracja
19
-- ponowne uruchamianie
116
-- włączanie i wyłączanie
17, 116
Usługi Ovi
18
Usługi Ovi firmy Nokia
18
ustawienia
-- język
54
-- przywracanie
116
-- punkty dostępu
97
ustawienia czujnika
42
ustawienia fabryczne, przywracanie 116
ustawienia języka
54
V
Voucher Ovi Muzyki
VPN (wirtualna sieć prywatna)

72
104

W
wiadomości
51, 52, 117
-- audio
52
-- rozmowy
53
-- wysyłanie
51
wiadomości audio
51, 52
wiadomości multimedialne
51
wiadomości SMS
51
wideo
69
-- edycja
67, 68
-- informacje o lokalizacji
63
-- kopiowanie
18, 69, 102, 112
-- nagrywanie
65
-- odtwarzanie
69
-- oglądanie
66
-- udostępnianie
45, 46, 61
-- wysyłanie
65, 100
widżety
35, 36, 58
wielozadaniowość
23
wirtualna klawiatura
24
wirtualna klawiatura alfanumeryczna 25
wizytówki
49, 100

128 Indeks
WLAN (bezprzewodowa sieć lokalna) 98,
99
włączanie/wyłączanie urządzenia
17
włączanie i wyłączanie
116
włączanie i wyłączanie urządzenia17, 116
wprowadzanie tekstu
24, 25, 27
wskaźniki
27, 117
wyłączanie i ponowne uruchamianie
urządzenia
17
wyszukiwanie
29
-- kontakty
38
-- stacje radiowe
74
Z
zadania
92
zakładki
59
Zamiana telefonów
18, 112
zarządzanie plikami
107, 108
zdalne blokowanie
114
zdjęcia
-- drukowanie
68
-- edycja
67
-- informacje o lokalizacji
63
-- kopiowanie
18, 102, 112
-- przeglądanie
66
-- robienie
63, 64
-- udostępnianie
61
-- wysyłanie
65, 100
Patrz zdjęcia
zegar
89, 90, 91
zegar światowy
90, 91
zestaw słuchawkowy
9
Ż
żądania spotkań

57


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów