78 plus mikrofon.zip

Wzmacniacz mikrofonowy AM/FM w CB radiach Alan

Userzy forum często zadają pytania odnośnie małej czułości mikrofonu w alanach nowszej generacji. Z okazji, że swego czasu wykonywałem takie i podobne przeróbki w tych radiach chciałbym nieco przybliżyć użytkownikom w czym rzecz na przykładzie alana 78 plus. Porównując dwie różne płyty (starsza i nowsza) zaznaczyłem na foto różnice, gdzie widać obecność (albo brak) elementów N/A. Rezystory R440 oraz R449 stanowią dzielnik napięcia wyjściowego przedwzmacniacza mikrofonu IC104-1 (4558 op-amp). Brak tych elementów na płycie oznacza, że sygnał z mikrofonu w modulacji AM biegnie wprost do końcówki KIA7217AP z pominięciem AM-pre-amp. FM pozostaje bez zmian. Jakość audio w takich radiach jest wyraźnie gorsza, przytłumiona. http://obrazki.elektroda.pl/3264471800_1312337114_thumb.jpg Poniżej przeróbka w radiach, w których układ jest tylko na schemacie. Zajmuje to zaledwie 5 minut pracy. http://obrazki.elektroda.pl/6965422100_1312336333_thumb.jpg Zworki SJ34/SJ552 przenoszą sygnał z mikrofonu wprost na układ ALC (AM MOD). Trzeba je usunąć W puste miejsca R440/R449 wstawić 2x 10kΩ, lub dobrać indywidualnie. Przewód od masy IC103 KONIECZNIE wymienić na gruby tak jak jest na foto. Połączyć wyjście pre-amp z wejściem AM MOD kawałkiem krosówki. Na foto biało-niebieski. Z rezystorami 10kΩ wzmocnienie układu jest nieco powyżej 5mV/mV. W testowanym egzemplarzu 78 plus multi głęokość modulacji 90% czułość mikrofonu 0,3mV(rms). Oryginalnie 3,4mV(rms). http://obrazki.elektroda.pl/9049882300_1312338882_thumb.jpg Analogicznie można zrobić w innych radiach alan np. 48 plus multi, alan 95, alan 42 itp. Szczególnie wskazuję na ręczniaka Alan 42 multi, w którym fabrycznie czułość mikrofonu jest fatalna i zdecydowanie kwalifikuje się do naprawy. Z racji, że nazwa konta zobowiązuje trzeba napisać, że wdrożenie wymaga zrobienia odpowiednich pomiarów. Słuszność tego postu jak i słuszność pozbycia się układu przez producenta pozostawiam do Waszej oceny i jeśli moderatorzy uznają to za stosowne, proszę post usunąć. Reszta w załączniku.

 • 78 plus mikrofon.zip
  • schemat.GIF
  • 1.JPG
  • 23_1221428151.jpg
  • 00.JPG
  • 11.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 22.JPG
  • 1.txt
  • 2.JPG


Pobierz plik - link do postu

78 plus mikrofon.zip > 1.txt

Przegl?daj?c forum mo?na zauwa?yae, ?e userzy odczuwaj? zbyt s?abe czu?oœci mikrofonów w alanach nowszej generacji. Z okazji, ?e swego czasu wykonywa?em takie i podobne przeróbki w tych radiach chcia?bym nieco rozjaœniae zwyk?ym u?ytkownikom w czym rzecz. Porównuj?c dwie ró?ne p?yty zaznaczy?em na foto ró?nice, gdzie widaae obecnoœae (albo brak) elementów N/A. Rezystory R440 oraz R449 stanowi? dzielnik napi?cia wyjœciowego przedwzmacniacza mikrofonu. Brak tych elementów na p?ycie oznacza, ?e sygna? z mikrofonu w modulacji AM biegnie wprost do ko?cówki KIA7217AP. FM pozostaje bez zmian. Czu?oœae mikrofonu w takich radiach jest wyraŸnie gorsza, przyt?umiona. W przypadku kierowców ci??arówek pogarsza to komfort pracy w stosunku do radia z przedwzmacniaczem. Poni?ej opis przeróbki uk?adu w radiach, w których uk?ad jest tylko na schemacie. Zajmuje to zaledwie 5 minut pracy.

Zworki SJ34/SJ552 przenosz? sygna? z mikrofonu wprost na uk?ad ALC (AM MOD). Trzeba je usun?ae
W puste miejsca R440/R449 wstawiae 2x 10k ohm, lub dobraae indywidualnie.
Przewód od masy IC103 KONIECZNIE wymieniae na gruby tak jak jest na foto.
Po??czyae wyjœcie pre-amp z wejœciem AM MOD kawa?kiem krosówki. Na foto bia?o-niebieski.
Z rezystorami 10k ohm wzmocnienie uk?adu jest nieco powy?ej 5mV/mV. W testowanym egzemplarzu 78 plus multi przy modulacji 90% czu?oœae mikrofonu 0,3mV(rms). Oryginalnie 3,4mV(rms).

Z tej okazji, ?e nazwa konta zobowi?zuje trzeba napisaae, ?e wdro?enie wymaga zrobienia odpowiednich pomiarów testowych. S?usznoœae tego postu jak i s?usznoœae pozbycia si? uk?adu przez producenta pozostawiam do Waszej oceny i jeœli moderatorzy uznaj? to za stosowne, prosz? post usun?ae.

  Szukaj w 5mln produktów