Samsung.GALAXY.beam.GT-I8530.Instrukcja.obslugi.PL.pdf

Samsung Galaxy beam GT-I8530 - Instrukcja obsługi (PL)

Samsung Galaxy beam GT-I8530 - Instrukcja obsługi (PL) - 170 str.


GT-I8530

Instrukcja obsługi

Korzystanie z podręcznika
Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung.
W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie
opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy,
zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.
Niniejszy podręcznik ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi
funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw
?

?
?
?

?
?

?

?

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji
urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia
prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej
eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono
domyślne ustawienia urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą
się różnić od faktycznego produktu.
Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu
lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców
lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w
witrynie www.samsung.com.
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w
zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na
możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w
zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju,
regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung
nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od osób
trzecich.
Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem
produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień
rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego.
Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być
przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
Korzystanie z podręcznika

2

?
?

?

Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając
witrynę www.samsung.com.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne
zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy
licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między
firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości.
Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów
komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności
intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie naruszenia ze strony użytkownika.
Należy zachować ten podręcznik w celu ponownego
wykorzystania w przyszłości.

Ikony pomocnicze
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z
ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:
Ostrzeżenie -- sytuacje, które mogą spowodować
zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga -- sytuacje, które mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga -- wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
?

Przeczytaj -- strony zawierające informacje na dany
temat, na przykład: ? s. 12 (oznacza: ,,patrz strona 12")

->

Następnie -- kolejność opcji lub menu, które należy
wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie
oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> O telefonie (oznacza to wybranie opcji
Ustawienia, a następnie O telefonie)

[]

Nawiasy kwadratowe -- klawisze urządzenia, na
przykład: [ ] (oznacza klawisz Menu)

Korzystanie z podręcznika

3

Prawa autorskie
Copyright (C) 2012 Samsung Electronics
Niniejszy podręcznik użytkownika jest chroniony na mocy
międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.
Żadna część niniejszego podręcznika nie może być
reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana
w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków
elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana
lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe
?

SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe
firmy Samsung Electronics.

?

Logo Android, Google(TM) Google Maps(TM), Google Mail(TM),
YouTube(TM), Google Play(TM) Store, i Google Talk(TM) są znakami
towarowymi firmy Google, Inc.

?

Bluetooth(R) jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.

?

Wi-Fi(R), Wi-Fi Protected Setup(TM), Wi-Fi Direct(TM), Wi-Fi
CERTIFIED(TM), oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.

?

DivX(R), DivX Certified(R) oraz
powiązane logo są znakami
towarowymi firmy Rovi Corporation
lub spółek zależnych i są używane
na podstawie licencji.

Korzystanie z podręcznika

4

?

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich
odnośnych właścicieli.

DIVX VIDEO -- INFORMACJE

DivX(R) jest cyfrowym formatem wideo opracowanym przez
firmę DivX, LLC, która jest spółką zależną firmy Rovi Corporation.
To urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX
Certified(R)) umożliwiającym odtwarzanie plików wideo w formacie
DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do
konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie
www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND -- INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-onDemand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified(R) należy
zarejestrować. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji
urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji
dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w
witrynie vod.divx.com.
Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (Certified(R))
umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX(R) o maksymalnej
rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Korzystanie z podręcznika

5

Spis treści
Montaż ............................................................................ 10
Rozpakowywanie ..........................................................................
Wkładanie karty SIM lub USIM ..................................................
Wkładanie baterii ..........................................................................
Ładowanie baterii .........................................................................
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) ..................................

10
11
12
13
16

Wprowadzenie .............................................................. 19
Włączanie i wyłączanie urządzenia ..........................................
Zapoznanie z urządzeniem ........................................................
Korzystanie z ekranu dotykowego ...........................................
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i
klawiszy ...........................................................................................
Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania .............................
Dostęp do aplikacji .......................................................................
Dostosowywanie urządzenia .....................................................
Wprowadzanie tekstu ..................................................................
Pobieranie aplikacji z witryny Sklep Play ................................
Pobieranie plików z Internetu ....................................................
Synchronizacja danych ................................................................

19
20
26
27
27
30
33
37
41
42
42

Komunikacja .................................................................. 44
Połączenia .......................................................................................
Wiadomości ....................................................................................
Google Mail ....................................................................................
E-mail ...............................................................................................
Talk ...................................................................................................
ChatON ............................................................................................
Czat ...................................................................................................
Google+ ...........................................................................................
Social Hub .......................................................................................
Spis treści

6

44
51
53
55
57
58
59
59
59

Rozrywka ........................................................................ 60
Aparat ..............................................................................................
Filmy .................................................................................................
Galeria ..............................................................................................
Edytor zdjęć ....................................................................................
Odtwarzacz MP3 ...........................................................................
Music Hub .......................................................................................
Radio FM .........................................................................................
Game Hub .......................................................................................

60
70
71
74
75
78
78
81

Informacje osobiste ...................................................... 82
Kontakty ..........................................................................................
Kalendarz ........................................................................................
Zadanie ............................................................................................
Notatka ............................................................................................
Dyktafon .........................................................................................

82
86
88
88
90

Internet ........................................................................... 91
Internet ............................................................................................ 91
Mapy ................................................................................................ 95
Współrzędne .................................................................................. 96
Miejsca ............................................................................................. 97
Nawigacja ....................................................................................... 98
YouTube ........................................................................................... 99
Samsung Apps ............................................................................. 100
Sklep Play ...................................................................................... 101
Wiadomości i pogoda ................................................................ 101

Komunikacja ............................................................... 102
Bluetooth ...................................................................................... 102
Wi-Fi ................................................................................................ 104
Wi-Fi Direct ................................................................................... 106
Spis treści

7

AllShare ......................................................................................... 107
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 110
Lokalizacja .................................................................................... 111
Połączenia z komputerem ........................................................ 112
Połączenia VPN ............................................................................ 114

Narzędzia .................................................................... 117
Zegar .............................................................................................. 117
Kalkulator ...................................................................................... 119
Pobierane ...................................................................................... 120
Mini- dziennik .............................................................................. 121
Moje pliki ...................................................................................... 122
Polaris Office ................................................................................ 122
Projektor ....................................................................................... 124
Wyszukiwarka .............................................................................. 128
SIM AT ............................................................................................ 128
Menedżer zadań .......................................................................... 129
Polecenia głosowe ...................................................................... 129
Wyszukiwanie głosowe ............................................................. 130
Obsługa głosowa ........................................................................ 130

Ustawienia .................................................................. 131
Dostęp do menu Ustawienia .................................................... 131
Komunikacja ................................................................................ 131
Połączenia ..................................................................................... 133
Dźwięk ........................................................................................... 135
Wyświetlacz .................................................................................. 136
Tryb oszczędzania energii ......................................................... 136
Lokalizacja i zabezp .................................................................... 137
Aplikacje ........................................................................................ 138
Konta i synchronizacja ............................................................... 139
Ruch ................................................................................................ 140
Spis treści

8

Prywatność ................................................................................... 140
Pamięć ........................................................................................... 140
Język i klawiatura ........................................................................ 141
Funkcje głosowe .......................................................................... 143
Dostępność ................................................................................... 145
Data i godzina .............................................................................. 146
O telefonie .................................................................................... 146

Rozwiązywanie problemów .................................... 147
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ................ 153
Indeks ........................................................................... 166

Spis treści

9

Montaż
Rozpakowywanie
Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące
elementy:
? Urządzenie
? Bateria (litowo-jonowa / 2000 mAh)
? Instrukcja obsługi
Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego
przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub
nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie
nieobjęte gwarancją producenta.
?

?
?
?

Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne
akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub
operatora sieci.
Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego
przedstawiciela firmy Samsung.
Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do
tego urządzenia.
Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodne z
posiadanym urządzeniem.

Montaż

10

Wkładanie karty SIM lub USIM
Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci
komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber
Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje
o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.
W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM
(Universal Subscriber Identity Module).

1
2

Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.

?

?

3

Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.
Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM,
należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy
Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
Gniazdo karty SIM urządzenia jest przeznaczone wyłącznie
dla standardowych kart SIM. Stosowanie kart micro SIM
albo kart micro SIM z niezatwierdzonym mocowaniem
może spowodować uszkodzenie gniazda karty SIM
urządzenia.

Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Montaż

11

Wkładanie baterii
1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj włącznik
2

zasilania, a następnie wybierz opcję Wyłączanie -> OK,
aby je wyłączyć.
Zdejmij tylną pokrywę.

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy
nie uszkodzić paznokci.

3

Włóż baterię.

Antena znajduje się w górnej części z tyłu urządzenia. Nie
należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę,
ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Montaż

12

4

Załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować
baterię.
Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub
podłączając je do komputera kablem USB.
Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych
przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych
ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii
bądź uszkodzenie urządzenia.
?

?

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie
wyemitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlony
komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
Dodatkowo ikona baterii jest pusta. Jeżeli poziom
naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza
się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy
naładować jego baterię.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenia nie
można włączyć nawet po podłączeniu ładowarki. Przed
włączeniem urządzenia należy zaczekać kilka minut na
podładowanie całkowicie rozładowanej baterii.

Montaż

13

> Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej
1

Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
wielofunkcyjnego.

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne
uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są
objęte gwarancją.

2

Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
elektrycznego.
? Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak
spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania
baterii.
? Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie
działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim
przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
? Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest
to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na
trwałość i wydajność urządzenia.
? Jeżeli urządzenie ładuje się niewłaściwie, należy je
odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy
Samsung.

Montaż

14

3

Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę
podróżną najpierw od urządzenia, a następnie od gniazda
elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki
podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu
zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada
wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania
należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas
używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w
pobliżu gniazda elektrycznego.

> Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że komputer jest
włączony.

1
2
3

Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda
wielofunkcyjnego.
Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.
W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się
rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw
odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Montaż

15

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)
Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy
włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD(TM) lub
microSDHC(TM) o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od
producenta karty pamięci i jej rodzaju).
Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie
kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie
zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci
może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a
także utraty zapisanych na karcie danych.
?

?
?

Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem
plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci
sformatowana w innym systemie plików, urządzenie
wyświetli monit o jej przeformatowanie.
Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje
skrócenie żywotności kart pamięci.
Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików
karty pojawi się w folderze sdcard.

Montaż

16

1
2

Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

3

Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej
w odpowiednim miejscu.

4

Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

Zamknij pokrywę karty pamięci.

> Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw
odinstalować.

1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania wybierz opcję Aplikacje -> Ustawienia
-> Pamięć -> Odinstaluj kartę pamięci -> OK.
Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od
telefonu.
Wyjmij kartę pamięci.
Zamknij pokrywę karty pamięci.

Montaż

17

> Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być
niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci
wyłącznie w urządzeniu.
W trybie oczekiwania wybierz opcje Aplikacje -> Ustawienia ->
Pamięć -> Odinstaluj kartę pamięci -> OK -> Formatuj kartę
pamięci -> Formatuj kartę pamięci -> Usuń wszystko.
Przed rozpoczęciem formatowania karty pamięci należy
wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych
zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie
obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Montaż

18

Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując
polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a
następnie wybierz opcję Wyłączanie -> OK.
?

?

W miejscach, w których używanie urządzeń
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i
szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony
personel.
Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia,
należy przełączyć je do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj
klawisz zasilania, a następnie wybierz opcję Tryb Offline.

Wprowadzenie

19

Zapoznanie z urządzeniem

> Wygląd urządzenia
Widok z przodu
1
2

10

3
4
5

11

6
7

12

8

13

9

Numer

Funkcja

1

Czujnik oświetlenia

2

Obiektyw aparatu przedniego

3

Gniazdo zestawu słuchawkowego

4

Czujnik zbliżeniowy

5

Klawisz głośności

Wprowadzenie

20

Numer

Funkcja

6

Gniazdo karty SIM

7

Klawisz strony domowej

8

Klawisz menu

9

Mikrofon

10

Głośnik

11

Ekran dotykowy

12

Klawisz wstecz

13

Gniazdo wielofunkcyjne

Widok z tyłu
18
19

14

20

15
16

21

17

22
23

Wprowadzenie

21

Numer

Funkcja

14

Klawisz projektora

15

Klawisz włączenia/wyłączenia/resetowania/
blokady ekranu

16

Wewnętrzna antena GPS1

17

Gniazdo karty pamięci

18

Obiektyw projektora

19

Obiektyw aparatu tylnego

20

Lampa błyskowa

21

Tylna pokrywa

22

Wewnętrzna antena

23

Głośnik

> Klawisze
Klawisz

Funkcja
Włączanie urządzenia (naciśnij i
przytrzymaj), dostęp do szybkich menu
Zasilanie/
(naciśnij i przytrzymaj), resetowanie
resetowanie2/
urządzenia (naciśnij i przytrzymaj
blokowanie
przez 8-10 sekund), blokowanie ekranu
dotykowego.
Projektor

Dostęp do szybkiego menu projektora
przy włączonym projektorze; włączanie
i wyłączanie projektora (naciśnij i
przytrzymaj).

1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół
anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.
2. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza
lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić,
przeprowadzając resetowanie.
Wprowadzenie

22

Klawisz

Funkcja

Menu

Otwieranie listy opcji dostępnych na
bieżącym ekranie; w trybie oczekiwania
otwarcie aplikacji wyszukiwania
Google (naciśnij i przytrzymaj),
wyświetlenie okna wprowadzania
frazy wyszukiwania podczas używania
niektórych aplikacji (naciśnij i
przytrzymaj).

Ekran
startowy

Powrót do ekranu trybu oczekiwania;
otwarcie listy ostatnio używanych
aplikacji (naciśnij i przytrzymaj);
uruchomienie aplikacji do rozmowy
głosowej (dwukrotnie naciśnij).

Wstecz

Wyświetlenie poprzedniego ekranu.

Głośność

Regulacja głośności.

> Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w
zależności od kraju i operatora.

Ikona

Definicja
Brak sygnału
Siła sygnału
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS

Wprowadzenie

23

Ikona

Definicja
Otwieranie listy dostępnych punktów dostępu
Wi-Fi
Połączone punkty dostępu Wi-Fi
Połączenie Wi-Fi Direct
Łączność Bluetooth włączona
Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
Włączona funkcja GPS
Trwa połączenie
Połączenie zawieszone
Głośnik włączony
Połączenie nieodebrane
Zsynchronizowano z Internetem
Przesyłanie danych
Pobieranie danych
Przekazywanie połączeń włączone
Podłączono do komputera
Udostępnianie połączenia internetowego przez
USB włączone
Aktywowano ustawienia udostępniania połączenia
Wi-Fi
Brak karty SIM lub USIM
Nowa wiadomość SMS lub MMS

Wprowadzenie

24

Ikona

Definicja
Nowa wiadomość e-mail
Nowa wiadomość w poczcie głosowej
Alarm włączony
Powiadomienie o wydarzeniu
Roaming
(poza zwykłym obszarem usług operatora)
Włączony tryb cichej pracy
Włączony tryb wibracji
Tryb offline włączony
Trwa odtwarzanie muzyki
Odtwarzanie muzyki wstrzymane
Radio FM włączone w tle
Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
Poziom naładowania baterii
Bieżąca godzina

Wprowadzenie

25

Korzystanie z ekranu dotykowego
Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością
wybierać opcje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono
informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.
?
?

?

?

?

Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go
nie porysować.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania
elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe
działanie ekranu dotykowego.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po
zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego,
przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć
folię ochronną z ekranu.
Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie
ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie.
Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran
opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na
dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi
jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej
czynności:
? Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić
menu, opcję lub aplikację.
? Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
? Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w
lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
? Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i
przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, by przenieść
element.

Wprowadzenie

26

?

Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby
powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć
lub stron internetowych.
? Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po
pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran,
naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony głównej.
? Można także zmienić czas podświetlenia. W trybie
oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Wyświetlacz -> Wygaszanie ekranu.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy
Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych
przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można
zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.
Aby zablokować, naciśnij przycisk zasilania. Aby odblokować, włącz
ekran, naciskając klawisz włączania/wyłączania lub klawisz strony
głównej, dotknij ekranu, a następnie przesuń palec na zewnątrz
dużego koła.
Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do
osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu,
można włączyć funkcję blokady ekranu. ? s. 35

Zapoznanie z ekranem trybu oczekiwania
Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie
znajduje się w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania
wyświetlane są ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i
inne elementy.
Ekran trybu oczekiwania składa się z kilku paneli. Przewiń w lewo
lub w prawo do panelu trybu oczekiwania. Aby bezpośrednio
przejść do wybranego ekranu menu, można także wybrać kropkę
w dolnej części ekranu.

Wprowadzenie

27

> Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Można dostosować ekran oczekiwania, dodając skróty do aplikacji
lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać
elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1
2

Naciśnij klawisz [ ] -> Dodaj lub dotknij pustego obszaru
ekranu trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
Wybierz kategorię elementów -> element:
? Widgety: dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania.
? Skróty: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów,
takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
? Katalogi: dodawanie nowego folderu lub folderu skrótów.
? Tapety: ustawianie obrazu tła.

> Przenoszenie elementów na ekranie trybu
1
2

oczekiwania

Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
Przeciągnij element do żądanej lokalizacji.

> Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania
1
2
3

Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
U góry ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona
kosza.
Przeciągnij element do kosza.
Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym
kolorem.

Wprowadzenie

28

> Korzystanie z panelu powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji
dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby
otworzyć panel powiadomień. Można włączać lub wyłączać
funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy
powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan
przetwarzania). Aby ukryć panel, przeciągnij dolną część listy w
górę.
Korzystając z panelu powiadomień, można uzyskać dostęp do
następujących opcji:
? Wi-Fi: włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi. ? s. 105
? Bluetooth: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń
bezprzewodowych Bluetooth. ? s. 102
? Lokalizacja: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
? Tryb cichy: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
? Autom. obrót: włączanie lub wyłączanie automatycznego
obrotu.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu.

> Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu
oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać lub usuwać
w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i
wymaganiami użytkownika.

1
2

3

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ] -> Edytuj.
Można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do
siebie, aby przejść do trybu edycji.
Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
? Aby usunąć panel, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu i
przeciągnij ją do kosza znajdującego się u dołu ekranu.
? Aby dodać nowy panel, wybierz
.
? Aby zmienić kolejność paneli, dotknij i przytrzymaj miniaturę
panelu, a następnie przeciągnij ją żądanej lokalizacji.
Po zakończeniu naciśnij klawisz [
Wprowadzenie

29

].

Dostęp do aplikacji
Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1
2
3

4

W trybie oczekiwania wybierz opcję Aplikacje, aby uzyskać
dostęp do listy aplikacji.
Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.
Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu, można
także wybrać kropkę w dolnej części ekranu.
Wybierz aplikację.
? Do używania aplikacji udostępnianych przez firmę Google
wymagane jest konto Google. Jeśli nie masz konta w
serwisie Google, zarejestruj się.
? Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na
liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do żądanej
lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.
Naciśnij [ ], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran.
Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby ponownie wyświetlić
ekran trybu oczekiwania.
? Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji
interfejs jest również automatycznie obracany. Aby
wyłączyć funkcję obracania interfejsu, otwórz panel
powiadomień i wybierz opcję Autom. obrót.
? Podczas używania urządzenia obraz ekranu można
przechwycić, jednocześnie naciskając klawisz ekranu
startowego i klawisz zasilania. Obraz zostanie zapisany w
lokalizacji Moje pliki -> ScreenCapture.

Wprowadzenie

30

> Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność
lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i
wymaganiami.

1
2
3
4

Na liście aplikacji naciśnij [

] -> Edytuj -> OK.

Dotknij i przytrzymaj aplikację.
Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji.
Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu
głównego. Najczęściej używane aplikacje można także
umieścić obok skrótu Ekran główny.
Naciśnij [ ] -> Zapisz.

Aby dodać katalog lub panel na ekran menu:

1
2
3
4
5
6
7

Na liście aplikacji naciśnij [

] -> Edytuj.

Dotknij i przytrzymaj aplikację.
Przesuń ikonę aplikacji na opcję Dodaj katalog lub Dodaj
stronę w dolnej części ekranu.
Aby dodać więcej aplikacji, powtórz czynności opisane w
punktach 2-3.
Przesuń opcję Dodaj katalog lub Dodaj stronę na ekran
menu.
Nowy katalog lub panel z wybranymi aplikacjami zostanie
dodany na ekran menu.
Jeśli dodano katalog, wprowadź jego nazwę i wybierz opcję
OK.
Naciśnij [ ] -> Zapisz.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

1
2

Na liście aplikacji umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do
siebie.
Dotknij i przytrzymaj miniaturę ekranu i przeciągnij ją do
żądanej lokalizacji.

Wprowadzenie

31

> Dostęp do ostatnio używanych aplikacji
1
2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby
wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

> Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie.
Naraz może w nim działać kilka aplikacji. Uruchomienie wielu
aplikacji jednocześnie może jednak powodować zawieszanie
urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii.
Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne
programy przy użyciu menedżera zadań.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Menedżer zadań -> Aktywne aplikacje.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji działających w
urządzeniu w danym momencie.
Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję Wyjdź.
Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję
Zamknij wszyst.

Wprowadzenie

32

Dostosowywanie urządzenia
Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do
własnych preferencji.

> Ustawianie bieżącej godziny i daty
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Data i godzina.
Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

> Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu
dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Ustawienia
-> Dźwięk -> Dzwięki przy wybieraniu.

> Dostosowywanie głośności dzwonków

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować
głośność dzwonków.

> Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z
następujących czynności:
? W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Telefon -> Klawiat., a następnie dotknij klawisza # i przytrzymaj
go.
? Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz
opcję Tryb cichy.
? Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz
opcję Tryb cichy.
Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym
informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania
otwórz listę aplikacji i wybierz opcje Ustawienia -> Dźwięk
-> Wibracja -> Zawsze lub Tylko w trybie cichym.

Wprowadzenie

33

> Zmiana dzwonka
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Ustawienia -> Dźwięk -> Dzwonek telefonu.
Wybierz dzwonek z listy, a następnie wybierz OK.

> Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Ustawienia ->
Wyświetlacz -> Animacja -> Niektóre animacje lub Wszystkie
animacje.

> Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania
1
2
3

W trybie oczekiwania naciśnij [

] -> Tapeta -> opcja.

Wybierz obraz.
Wybierz opcję Zapisz lub Ustaw tapetę.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z
urządzeniem.

> Dostosowywanie jasności wyświetlacza
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Ustawienia -> Wyświetlacz -> Jasność.
Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Automatyczna
jasność.
Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
Wybierz opcję OK.
Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość
rozładowywania baterii urządzenia.

Wprowadzenie

34

> Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować, aktywując funkcję blokady
ekranu. Po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu
ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu
odblokowującego.
?

?

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy
się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu
zresetowania kodu.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę
kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych
ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym
oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Ustawianie blokady
ekranu -> Symbol.
Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i
przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję Dalej.
Narysuj symbol, przesuwając palec w celu połączenia co
najmniej 4 punktów, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.
Ponownie narysuj symbol i wybierz opcję Potwierdź.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Ustawianie blokady
ekranu -> PIN.
Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję
Kontynuuj.
Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję OK.

Wprowadzenie

35

Ustawianie hasła odblokowania

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Ustawianie blokady
ekranu -> Hasło.
Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję
Kontynuuj.
Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję OK.

> Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony
z kartą SIM lub USIM.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Skonfiguruj blokadę
karty SIM -> Zablokuj kartę SIM.
Wprowadź kod PIN i wybierz opcję OK.

Jeżeli włączona jest funkcja blokady PIN, należy podać kod PIN po
każdym włączeniu urządzenia.
?

?

Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu
PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby
odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod
odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać
się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Wprowadzenie

36

> Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM,
funkcja Find my mobile automatycznie wysyła numer kontaktowy
do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu
urządzenia.
Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung
umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1
2
3
4
5
6
7

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp. -> Powiad. zmiany
karty SIM.
Wybierz opcję Zaloguj się, wprowadź adres e-mail i hasło do
konta Samsung, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję Zarejestruj się.
Wybierz opcję Odbiorcy wiadom. z alarm.
Ponownie wpisz hasło do konta Samsung i wybierz opcję
Potwierdź.
Wprowadź numer telefonu z numerem kierunkowym kraju
(ze znakiem +).
Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do
odbiorców.
Wybierz opcję Gotowe.

Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej
klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.
Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby
wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z
obsługiwanych języków. ? s. 141

Wprowadzenie

37

> Zmiana typu klawiatury

Typ klawiatury można zmienić. Dotknij i przytrzymaj
pole wprowadzania tekstu, a następnie wybierz Metoda
wprowadzania -> typ klawiatury (Samsung lub Swype).

> Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury
1
2

Swype

Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery,
nie podnosząc palca z ekranu.
Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

3
4

Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

5

Powtórz kroki 1-4, aby wpisać cały tekst.
? Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
? Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części
klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po
dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia
się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i
symbole.

Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę
, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany
prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

Wprowadzenie

38

Można również użyć następujących klawiszy:

7
8

Numer

Funkcja

1

Zmiana wielkości liter.

2

Wprowadza słowo z podpowiedzi lub dodaje nowe
słowo do słownika; Dostęp do ustawień klawiatury
(dotknij i przytrzymaj).

3

Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a
trybem ABC.

4

Zmiana języka wprowadzania.

5

Usunięcie wpisanych znaków.

6

Rozpoczęcie nowego wiersza.

7

Głosowe wprowadzanie tekstu.
Ta funkcja może być niedostępna
w zależności od wybranego języka
wprowadzania.

8

Wstawienie spacji.

Wprowadzenie

39

> Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury
1
2

Samsung

Wybierz opcje -> Typy klawiatur w orientacji pionowej
i wybierz metodę wprowadzania tekstu.
Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura
tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.
Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub
wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

7

Numer

Funkcja

1

Zmiana wielkości liter.

2

Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a
trybem ABC.

3

Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu
klawiatury (dotknij i przytrzymaj).

4

Głosowe wprowadzanie tekstu. ikona ta jest
dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego
wprowadzania tekstu klawiatury Samsung.
Ta funkcja może być niedostępna
w zależności od wybranego języka
wprowadzania.

5

Usunięcie wpisanych znaków.

6

Rozpoczęcie nowego wiersza.

7

Wstawienie spacji.

Wprowadzenie

40

> Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i
wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

1
2
3
4
5
6
7

Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
Wybierz .
Wybierz opcję Wybierz słowo lub Zaznacz wszystko, aby
zaznaczyć tekst.
Przesuń ikonę

lub , aby zaznaczyć tekst.

Wybierz Kopiuj, aby skopiować, lub Wytnij, aby wyciąć tekst
do schowka.
W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz
wkleić tekst.
Wybierz opcje -> Wklej w celu wklejenia tekstu ze schowka
do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji z witryny Sklep Play
Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można
rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje.
Sklep Play umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji.
?
?

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji
w pamięci wewnętrznej.

> Instalowanie aplikacji
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Sklep Play.
Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz opcję
Akceptuj.
Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Wprowadzenie

41

> Odinstalowanie aplikacji
1
2
3

Na ekranie głównym Sklep Play naciśnij [
aplikacje.

] -> Moje

Wybierz element, który chcesz usunąć.
Wybierz Odinstaluj -> OK.

Pobieranie plików z Internetu
Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje sieciowe są przechowywane
na karcie pamięci.
Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć
ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.
Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm
Digital Rights Management chroniący prawa autorskie.
Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu,
modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.
Aby pobrać pliki z Internetu:

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet.
Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych
innych niż Sklep Play, wybierz opcje Ustawienia -> Aplikacje ->
Nieznane źródła -> OK.

Synchronizacja danych
Można synchronizować dane z różnymi serwerami sieci WWW oraz
je archiwizować lub przywracać.
Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci.
Po dokonaniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje
zostaną wprowadzone w telefonie. Rozpocznie się automatyczna
synchronizacja. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w telefonie,
informacje na serwerze także zostaną zsynchronizowane.
Wprowadzenie

42

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

> Konfigurowanie konta serwera
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Konta i synchronizacja.
Wybierz Dodaj konto -> typ konta.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację konta.

> Uruchamianie automatycznej synchronizacji
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Konta i synchronizacja.
Wybierz Auto-synchronizacja.
Wybierz konto.
Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń
zaznaczenia pól wyboru żądanych aplikacji.

> Ręczna synchronizacja danych
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Konta i synchronizacja.
Wybierz konto.
Wybierz opcję Synchr. teraz. Urządzenie rozpocznie
synchronizację wskazanych danych.

Wprowadzenie

43

Komunikacja
Połączenia
Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie
i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych
podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji
związanych z połączeniami.

> Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia
można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.
?

?

Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu
urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie
wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu
wybraniu jednej z funkcji urządzenia. ? s. 134
Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może
być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na
ciele i ubraniu użytkownika.

Nawiązywanie połączenia

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji, wybierz opcje
Telefon -> Klawiat. i wprowadź numer kierunkowy oraz
numer telefonu.
Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie głosowe.
Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .
Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję Rozłącz.
? Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ? s. 82
? Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu
ponownego wybrania ostatnio używanych numerów,
należy wybrać opcje Telefon -> Raporty.

Komunikacja

44

Odbieranie połączenia

1

W przypadku połączenia przychodzącego przesuń ikonę
poza duże koło.
Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij
klawisz głośności.

2

Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję Rozłącz.

Odrzucanie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego przesuń ikonę poza
duże koło.
Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączeń przychodzących,
wybierz opcję Odrzuć połączenie z wiadomością.
Najpierw należy skonfigurować wiadomość tekstową, która
ma zostać wysłana do rozmówców. W trybie oczekiwania
otwórz listę aplikacji i wybierz opcje Ustawienia ->
Połączenia -> Ustaw. komunikatów odrz.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Telefon -> Klawiat., a następnie dotknij klawisza 0 i
przytrzymaj go, aby wstawić znak +.
Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer
kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz ,
aby nawiązać połączenie.

> Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia
umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności
związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu
głośnomówiącego:
? Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
słuchawkowym.
? Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na
zestawie słuchawkowym.
? Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia
lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
Komunikacja

45

?

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
słuchawkowym.

> Korzystanie z opcji dostępnych podczas
połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z
następujących opcji:
? Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w
górę lub w dół.
? Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję
. Aby przywrócić
zawieszone połączenie, wybierz opcję .
? Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję Dod. poł.,
a następnie wybierz nowy numer.
? Aby odebrać drugie połączenie, przesuń ikonę
poza
duże koło po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego.
Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego
połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu
usługi połączeń oczekujących.
? Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję Klawiatura.
? Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz Głośnik.
Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym
miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość
dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
?
?
?
?
?
?

Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz
Wycisz.
Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego
Bluetooth, wybierz opcję Słuchawki.
Aby otworzyć książkę telefoniczną, naciśnij klawisz [ ] ->
opcję Kontakty.
Aby dodać notatkę, naciśnij klawisz [ ] -> opcję Notatka.
Aby przełączać obydwa połączenia, wybierz opcję Zamień.
Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz
drugie połączenie i wybierz opcję Dodaj po połączeniu z
drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby.
Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi
połączeń konferencyjnych.

Komunikacja

46

> Korzystanie z opcji dostępnych podczas
połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z
następujących opcji:
? Aby przełączać między obiektywami na przedniej i tylnej stronie
telefonu, wybierz opcję Przełącz aparat.
? Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz
Wycisz.
? Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, naciśnij klawisz [
]->
opcję Ukryj mnie.
? Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, naciśnij
klawisz [ ] -> opcję Obraz wychodzący.
? Aby otworzyć ekran wybierania numeru, naciśnij klawisz [
]->
opcję Klawiatura.
? Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego
Bluetooth, naciśnij klawisz [ ] -> opcję Przełącz na słuchawki.
? Aby włączyć funkcję głośnika, naciśnij klawisz [
] -> Wł./wył.
głośnik.
? Aby skorzystać z obrazu rozmówcy, dotknij wybranego obrazu
i przytrzymaj go. Można zrobić zdjęcie ekranu lub nagrać
połączenie wideo.

> Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń
nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane połączenia, których nie odebrano.
Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel
powiadomień i wybierz nieodebrane połączenie.

Komunikacja

47

> Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z
połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb
wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie
połączeń.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów,
można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować
automatyczne odrzucanie i utworzyć listę odrzucanych numerów:

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Ustawienia -> Połączenia -> Odrzucanie połączeń.
Wybierz opcje Tryb automatycznego odrzucania -> opcję.
Opcja
Wszystkie
numery

6
7

Odrzucanie wszystkich połączeń.

Automatyczne
odrzucanie
numerów

3
4
5

Funkcja

Odrzucanie połączeń od numerów
zawartych na liście automatycznego
odrzucania.

Wybierz Lista autom. odrzucania.
Wybierz opcję Dodaj, a następnie wprowadź numer telefonu.
Wybierz opcje Kryteria dopasowania -> opcję (jeśli to
konieczne).
Wybierz opcję Zapisz.
Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 4-6.

Komunikacja

48

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do
numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Ustawienia -> Połączeniea -> Dodatkowe ustawienia ->
Tryb FDN -> Włącz FDN.
Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i
wybierz opcję OK.
Wybierz opcję Lista FDN i dodaj kontakty, które będą używane
w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na
przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować
tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających
odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi
inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Połączenia -> Przekazywanie połączeń ->
typ połączenia.
Wybierz warunek.
Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a
następnie wybierz opcję Włącz.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Komunikacja

49

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne
typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń
za pomocą tego urządzenia.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Połączenia -> Dodatkowe ustawienia ->
Blokowanie poł. -> typ połączenia.
Wybierz opcję blokowania połączenia.
Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję OK.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na
ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w
trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku
połączeń głosowych.
W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Ustawienia
-> Połączenia -> Dodatkowe ustawienia -> Połączenia
oczekujące. Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

> Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1
2

3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Telefon -> Raporty.
Naciśnij [ ] -> Tryb widoku -> opcja sortowania spisów
połączeń.
Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać
wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez
dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.
Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.
W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać
wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do
kontaktów albo do listy automatycznego odrzucania.

Komunikacja

50

Wiadomości
Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS)
i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać lub zarządzać
wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.
Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub
odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe
opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z dostawcą usług.

> Wysyłanie wiadomości tekstowych
?

?

1
2
3
4
5

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości
SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość
przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości
SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po
wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie
z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony
znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje
zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o
około połowę.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Wiadomości.
Wybierz

.

Dodaj odbiorców wiadomości.
? Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je średnikami
lub przecinkami.
? Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję
.
Wybierz opcję Dotknij, aby pisać i wprowadź tekst
wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [ ] -> Wstaw
emotikonę.
Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij.

Komunikacja

51

> Wysyłanie wiadomości MMS
1
2
3

4
5
6
7

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Wiadomości.
Wybierz

.

Dodaj odbiorców wiadomości.
? Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail,
oddzielając je średnikami lub przecinkami.
? Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy,
wybierając opcję .
Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje
wiadomość na format MMS.
Naciśnij klawisz [
wiadomości.

] -> opcję Dodaj temat i wprowadź temat

Wybierz opcję Dotknij, aby pisać i wprowadź tekst
wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [ ] -> Wstaw
emotikonę.
Wybierz opcję i dodaj element.
Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie,
nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij.

> Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Wiadomości.
Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w
komunikatorze.
Wybierz kontakt.
Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz
wiadomość.

Komunikacja

52

> Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera
poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości
głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać
dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości
głosowe:

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Telefon -> Klawiat., a następnie dotknij klawisza 1
i przytrzymaj go.
Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej
należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od
operatora sieci.

Google Mail
W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe
wiadomości z konta Google Mail(TM). Po uruchomieniu tej aplikacji
pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym
wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one
oznaczone pogrubioną czcionką.
?
?

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
W zależności od operatora sieci menu Google Mail może
nosić inną nazwę.

> Wysyłanie wiadomości e-mail
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Google Mail.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję
OK.

Komunikacja

53

3
4
5
6
7

Naciśnij klawisz [

] -> Utwórz.

Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
Wprowadź temat i wiadomość.
Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [
-> plik.
Aby wysłać wiadomość, wybierz

] -> Załącz

.

> Przeglądanie wiadomości e-mail
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Google Mail.
Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz
.
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich
odbiorców, wybierz opcję -> Odpowiedz wszystkim.
? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję
-> Przekaż dalej.
? Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz
.
? Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję Podgląd. Aby zapisać
ten element w telefonie, wybierz opcję Pobierz.
? Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję Archiwizuj.
? Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję Usuń.
? Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz
lub .

> Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu
etykiet

Wiadomości e-mail można porządkować, oznaczając je etykietami.
Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Komunikacja

54

Dodawanie etykiety do wiadomości

1
2
3

Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i
przytrzymaj ją.
Wybierz opcję Zmień etykiety.
Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję OK.

Filtrowanie wiadomości

1
2

Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [
do etykiet.

] -> Przejdź

Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail
Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania
wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

> Konfigurowanie konta e-mail
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz E-mail.
Wprowadź swój adres e-mail i hasło.

Wybierz opcję Dalej (w przypadku kont e-mail takich jak
Google Mail i Yahoo) lub Konfig. ręczna (w przypadku kont
e-mail innych firm).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail, wiadomości e-mail
są pobierane do urządzenia. Jeżeli utworzono więcej niż dwa
konta, można przełączać konta e-mail. Wybierz nazwę konta
w lewym górnym rogu ekranu i wskaż konto, z którego chcesz
pobrać wiadomości.

Komunikacja

55

> Wysyłanie wiadomości e-mail
1
2
3

4
5
6
7

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz E-mail.
Wybierz

.

Dodaj odbiorców wiadomości.
? Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je średnikami lub
przecinkami.
? Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcję
.
? Aby dodać więcej odbiorców, naciśnij klawisz [
] -> Dodaj
DW/UDW.
Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości.
Wybierz opcję Dołącz i załącz plik.
Nie można dołączać plików chronionych przy użyciu
technologii Digital Rights Management (DRM).
Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij.
Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza
zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście
wątków wiadomości do momentu połączenia się z siecią.

> Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane
wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w
celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości
e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz E-mail ->
konto e-mail.
Naciśnij [ ] -> Odśwież, aby zaktualizować listę wiadomości.
Wybierz wiadomość e-mail.

Komunikacja

56

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:
Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz
lub
.
? Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz opcję
.
? Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję
.
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcje
->
Odpowiedz.
? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję
->
Przekaż.
? Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję
obok pola załącznika,
a następnie wskaż załącznik. Aby zapisać ten element w
telefonie, wybierz opcję .

?

Talk
Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za
pośrednictwem usługi Google Talk(TM).

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

> Dodawanie kontaktów do listy
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Talk.
Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty
zapisane w usłudze Google Talk.
Naciśnij klawisz [ ] -> Dodaj znajomego.
Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję Wyślij
zaproszenie.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy
znajomych.

Komunikacja

57

> Rozpoczęcie czatu
1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Talk.

Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję Wyślij.
Aby wprowadzić emotikony, naciśnij klawisz [ ] -> Więcej
-> Wstaw emotikon.
Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [ ] ->
Przełącz okna czatu.
Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [ ] -> Zakończ czat.

ChatON
Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za
pośrednictwem usługi ChatON. Jest to komunikator działający w
oparciu o numery telefonów komórkowych, niezależnie od rodzaju
urządzenia oraz systemu operacyjnego. Podczas rozmowy można
wysyłać różne dane i pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, filmy
wideo, numery telefonów i wiadomości animowane.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
ChatON.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz region
-> Dalej. Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie
wybierz opcję Akceptuj.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zakończyć konfigurację konta.
Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Komunikacja

58

Czat
W tym temacie opisano sposób wysyłania i odbierania wiadomości
od przyjaciół i rodziny przy użyciu usługi komunikatora Google+.

1

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Czat.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikacje po raz pierwszy, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie, aby ukończyć
konfigurację konta.

2

Wprowadź treść wiadomości i wyślij ją.

Google+
W tym rozdziale opisano sposób korzystania sieci
społecznościowej Google. Możesz tworzyć grupy w celu
przesyłania i odbierania wiadomości lub udostępniania zdjęć.

1

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Google+.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikacje po raz pierwszy, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie, aby ukończyć
konfigurację konta.

2

Wybierz funkcję sieci społecznościowej.

Social Hub
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do
narzędzia Social Hub(TM) -- zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej
służącej do obsługi funkcji sieci społecznościowych (SNS),
wiadomości e-mail, komunikatów, wiadomości błyskawicznych,
kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Social
Hub.
Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i
skorzystaj z niej.
Komunikacja

59

Rozrywka
Aparat
Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy.
Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli
(5 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do
1280 x 720 pikseli.
?
?

Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany
przez pewien czas.
Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od
wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków
fotografowania.

> Wykonywanie zdjęć
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Rozrywka

60

Numer

Funkcja

1
2

Robienie zdjęć.

4

Korzystanie ze skrótów aparatu.
?
: zmiana ustawień lampy błyskowej.
?
: przełączanie między tylnym a przednim
aparatem.
Można dodać i usunąć skróty do często
używanych opcji. ? s. 70

5

Wyświetlanie lokalizacji przechowywania
danych.

6

4

Otwarcie przeglądarki obrazów w celu
wyświetlenia zrobionych zdjęć.

3

3

Zmiana ustawień aparatu.

Przełączenie na kamerę.

Dotknij na ekranie podglądu miejsca, na którym ma być
ustawiona ostrość.
W dotknięte miejsce zostanie przesunięta ramka ustawiania
ostrości. Po ustawieniu ostrości na obiekcie zmieni ona kolor na
zielony.
, aby zrobić zdjęcie.
Wybierz
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić
zrobione zdjęcia.
? Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia,
zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
? Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję Udostępnij.
? Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję Usuń.

Rozrywka

61

?

Aby używać dodatkowych funkcji w trybie aparatu, wybierz
polecenie Inf. i użyj następujących opcji:
- Ustaw jako: ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia
rozmówcy dotyczącego kontaktu.
- Zmień nazwę: Zmienia nazwę pliku zdjęcia.

> Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych
ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla
różnych scen. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków
fotografowania i fotografowanego obiektu.
Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb
nocny, korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Wybierz opcje -> Tryb scenerii -> sceneria.
Naciśnij klawisz [

].

Wybierz odpowiednie ustawienia.
Wybierz

, aby zrobić zdjęcie.

> Fotografowanie w trybie autoportretu

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością
wykonywać autoportrety.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Wybierz opcje -> Autoportret.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Wybierz

, aby zrobić zdjęcie.

Rozrywka

62

> Robienie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na
zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Wybierz opcje -> Tryb fotografowania -> Uśmiech.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i wybierz opcję
.
Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy.
Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana
osoba się uśmiechnie.

> Robienie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb
przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1
2
3
4
5
6

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Wybierz opcje -> Tryb fotografowania -> Panorama.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Wybierz

, aby zrobić pierwsze zdjęcie.

Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj
zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat
automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
Powtarzaj punkt 5, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

Rozrywka

63

> Robienie zdjęć akcji

Można zrobić zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie
połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

1
2
3
4
5
6

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Wybierz opcje -> Tryb fotografowania -> Zdjęcie akcji.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Wybierz

, aby zrobić pierwsze zdjęcie.

Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.
Urządzenie automatycznie zrobi następne zdjęcia.
Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym
urządzenie zrobi tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

> Fotografowanie w trybie kreskówki
Można robić zdjęcia z efektem kreskówki.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Wybierz opcje -> Tryb fotografowania -> Obrazek.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Wybierz

, aby zrobić zdjęcie.

Rozrywka

64

> Dostosowywanie ustawień aparatu
Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję
następujących opcji:

, aby uzyskać dostęp do

Opcja

Funkcja

Edytuj skróty

Można dodać i usunąć skróty do często
używanych opcji.

Autoportret

Przełączanie między tylnym a przednim
aparatem.

Flesz

Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można
ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową
lub skonfigurować aparat w taki sposób, aby
w razie potrzeby następowała automatyczna
aktywacja lampy błyskowej.

Tryb
fotografowania

Zmiana trybu robienia zdjęć.

Tryb scenerii

Zmiana trybu scenerii.

Wartość
ekspozycji

Zmiana wartości ekspozycji.

AutoFocus

Robienie zdjęć w zbliżeniu lub ustawienie
aparatu, tak aby ustawiał ostrość na obiekcie.

Czasomierz

Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem
zdjęcia przez aparat.

Efekty

Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia
czy odcień czerni lub bieli.

Rozdzielczość

Zmiana opcji rozdzielczości.

Balans bieli

Dostosowanie balansu kolorów do warunków
oświetlenia.

ISO

Dostosowanie czułości czujnika obrazu
aparatu.

Rozrywka

65

Opcja

Funkcja

Pomiar

Wybór typu pomiaru oświetlenia.

Detekcja
mrugnięcia

Konfigurowanie aparatu w celu informowania
o zamknięciu oczu przez fotografowane
osoby.

Linie
pomocnicze

Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie
podglądu.

Jakość obrazu

Określenie poziomu jakości zdjęć.

Etykieta GPS

Konfiguracja aparatu do uwzględniania w
zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.
? Aby uzyskać lepszą jakość sygnału
GPS, należy unikać robienia
zdjęć w miejscach, gdzie może
dojść do zakłóceń sygnału, na
przykład między budynkami, na
obszarach nisko położonych lub
w niekorzystnych warunkach
pogodowych.
? Dane dotyczące lokalizacji mogą być
widoczne na zdjęciach w przypadku
przesyłania ich do sieci. Aby temu
zapobiec, należy wyłączyć opcję
dodawania znaczników GPS.

Domyślna
pamięć

Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do
zapisywania zrobionych zdjęć.

Wyczyść

Przywracanie ustawień fabrycznych menu i
opcji nagrywania filmów.

Rozrywka

66

> Nagrywanie filmu
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Aparat, aby włączyć aparat.
Przeciągnij na kamerę, aby włączyć kamerę.
Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Numer

Funkcja

1

Zmiana ustawień kamery.

2

Otwarcie przeglądarki obrazów w celu
wyświetlenia nagranych filmów.

3

Nagrywanie filmu.

4

Korzystanie ze skrótów kamery.
?
: zmiana ustawień lampy błyskowej.
?
: zmiana trybu nagrywania.
Można dodać i usunąć skróty do często
używanych opcji. ? s. 70

Rozrywka

67

Numer

Funkcja

5
6

4
5

Sprawdzanie stanu kamery.
?
: długość filmu, jaki można nagrać
(na podstawie dostępnej pamięci)
?
: domyślna lokalizacja pamięci.
Przełączenie do trybu aparatu.

Wybierz

, aby rozpocząć nagrywanie.

Wybierz
, aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.
Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością
transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo
rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby
wyświetlić nagrane filmy.
? Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
? Aby odtworzyć film, wybierz opcję
.
? Aby przesłać film innym osobom, wybierz opcję Udostępnij.
? Aby usunąć film, wybierz opcję Usuń.
? Aby użyć dodatkowych funkcji związanych z filmami, wskaż
pozycję Inf. i wybierz następujące opcje:
- Odtwórz: odtwarzanie filmu.
- Zmień nazwę: zmiana nazwy pliku z filmem.

Rozrywka

68

> Dostosowywanie ustawień kamery
Przed nagraniem filmu wybierz opcję
następujących ustawień:

, aby uzyskać dostęp do

Opcja

Funkcja

Edytuj skróty

Można dodać i usunąć skróty do często
używanych opcji.

Flesz

Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można
ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową.

Tryb
nagrywania

Zmiana trybu nagrywania.

Wartość
ekspozycji

Zmiana wartości ekspozycji.

Czasomierz

Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem
nagrywania filmu przez aparat.

Efekty

Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia
czy odcień czerni lub bieli.

Rozdzielczość

Zmiana opcji rozdzielczości.

Balans bieli

Dostosowanie balansu kolorów do warunków
oświetlenia.

Jakość wideo

Określenie poziomu jakości filmów.

Linie
pomocnicze

Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie
podglądu.

Domyślna
pamięć

Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do
zapisywania nagranych filmów.

Wyczyść

Przywracanie ustawień fabrycznych menu i
opcji nagrywania filmów.

Rozrywka

69

> Edycja ikon skrótów

Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji.

1
2
3

Na ekranie podglądu wybierz opcje -> Edytuj skróty lub
naciśnij klawisz [ ] -> opcję Edytuj skróty.
Dotknij ikony z listy opcji i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij na obszar skrótów.
Aby usunąć skróty, dotknij ikony i przytrzymają ją, a następnie
przeciągnij na listę opcji.
Naciśnij klawisz [

], aby wrócić na ekran podglądu.

Filmy
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z
odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo
obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.
?

?
?
?
?

1
2
3

Nie należy blokować ekranu telefonu podczas
odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand).
Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania
filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika
dostępnych wypożyczeń.
Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności
od oprogramowania telefonu.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Filmy.
Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Rozrywka

70

4

Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
ikon:
Ikona

Funkcja
Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
Ponowne odtwarzanie; przewijanie do tyłu
(dotknij w czasie 2 sekund); wyszukanie do tyłu
w pliku (dotknij i przytrzymaj).
Wstrzymanie odtwarzania; wybierz
aby wznowić odtwarzanie.

,

Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do
przodu (dotknij i przytrzymaj).
Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego
(systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu
słuchawkowego.
Regulacja głośności.

Galeria
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i
odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

> Obsługiwane formaty plików
Typ

Format

Obraz

bmp, gif, jpg, png

Film

3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

Rozrywka

71

?

?
?
?
?

Nie należy blokować ekranu telefonu podczas
odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand).
Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania
filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika
dostępnych wypożyczeń.
Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności
od oprogramowania telefonu.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

> Oglądanie zdjęć
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Galeria.

4

Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Wybierz katalog.
Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz
górnym rogu ekranu.

lub

w prawym

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:
? Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia,
zsuń palce. Można również wybrać opcję lub albo
dwukrotnie dotknąć ekranu.
Jeżeli włączyłeś wcześniej funkcję obsługi za pomocą
przechylania, możesz powiększać lub pomniejszać obraz,
dotykając i przytrzymując dwa punkty palcami, a następnie
przechylając urządzenie w tył i w przód.
?
?

Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję Wyślij przez.
Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcje Usuń -> Potwierdź
usuwanie.

Rozrywka

72

?

?
?

Aby udostępnić zdjęcie za pomocą programu AllShare lub
w witrynach społecznościowych, naciśnij przyciski [ ] ->
Udostępnij.
Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące
kontaktu, naciśnij przyciski [ ] -> Ustaw jako.
Aby użyć ze zdjęciem dodatkowych funkcji, naciśnij klawisz [ ]
-> opcję Więcej i skorzystaj z następujących opcji:
- Kopiuj: kopiowanie pliku zdjęcia.
- Drukuj: Drukuje zdjęcie za pomocą połączenia Wi-Fi lub USB.
Ten telefon jest zgodny tylko z niektórymi drukarkami firmy
Samsung.
- Edytuj: edycja zdjęcia.
- Przytnij: przycinanie obrazu ze zdjęcia.
- Ruch: Dostęp do ustawień urządzenia określających działanie
funkcji rozpoznawania ruchu.
- Obróć w lewo: obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
- Obróć w prawo: obracanie zdjęcia zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
- Pokaz slajdów: Uruchamia pokaz slajdów w wybranym
folderze.
- Zmień nazwę: Zmienia nazwę pliku zdjęcia.
- Szczegóły: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.

> Odtwarzanie filmów
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Galeria.
Wybierz film wideo (z ikoną

), który chcesz odtworzyć.

Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy
wirtualnych: ? s. 70

Rozrywka

73

Edytor zdjęć
Można edytować zdjęcia i stosować do nich różne efekty.

1
2
3

4
5
6
7
8

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Edytor zdjęć.
Wybierz opcję Wybierz obraz -> katalog -> obraz.
Aby zrobić nowe zdjęcie, wybierz opcję Zrób zdjęcie.
Wybierz opcje -> Nowy wybór -> OK.
? Aby dodać lub usunąć obszar z zaznaczonego obszaru,
-> Dodaj do wyboru lub Usuń z wyboru.
wybierz opcję
? Aby odwrócić zaznaczenie, wybierz opcje
-> Odwróć
wybór.
? Aby zmienić zaznaczenie, wybierz opcję
.
? Aby obrócić lub odwrócić obraz, wybierz opcję .
? Aby przyciąć obraz, wybierz opcję
.
? Aby cofnąć lub ponowić ostatnie działanie, wybierz opcję
lub .
Przesuń placem nad obszarem, który chcesz zaznaczyć.
Wybierz opcję
aby zastosować efekt koloru, lub opcję ,
aby zastosować efekt filtru.
Aby skorzystać z narzędzi dodatkowych, takich jak kopiowanie
i efekt krzywych luster, wybierz ikonę .
Zmień parametry obrazu zgodnie z wymaganiami (w razie
potrzeby), a następnie wybierz opcję Gotowe.
Po zakończeniu naciśnij klawisz [ ] -> opcję Zapisz.
Wprowadź nazwę i wybierz opcję OK.

Rozrywka

74

Odtwarzacz MP3
Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem
za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje
następujące formaty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga,
aac, flac.
?
?
?
?

Niektóre formaty plików nie są obsługiwane w zależności
od oprogramowania telefonu.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

> Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę
pamięci:
? Pobierz z Internetu przez sieć komórkową. ? s. 91
? Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies.
? s. 113
? Odbierz przez Bluetooth. ? s. 104
? Skopiuj na kartę pamięci. ? s. 113

Rozrywka

75

> Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Odtwarzacz MP3.
Wybierz kategorię muzyki -> plik muzyczny.
Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
ikon:
Ikona

Funkcja
Regulacja głośności.
Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego
(systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu
słuchawkowego.
Włączenie trybu odtwarzania losowego.
Zmiana trybu powtarzania (wyłączony,
powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich
plików).
Ponowne odtwarzanie; przewijanie do tyłu
(dotknij w czasie 2 sekund); wyszukanie do tyłu
w pliku (dotknij i przytrzymaj).
Wstrzymanie odtwarzania; wybierz
aby wznowić odtwarzanie.

,

Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do
przodu (dotknij i przytrzymaj).
Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu
słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki,
w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu
słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie,
naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Rozrywka

76

> Tworzenie listy odtwarzania
1
2
3
4
5
6

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Odtwarzacz MP3.
Wybierz opcję Listy odtwarzania.
Naciśnij [ ] -> Utwórz.
Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz Zapisz.
Wybierz opcję Dodaj muzykę.
Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję
Dodaj.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania,
naciskając [ ] -> Dodaj do listy odtwarzania -> lista
odtwarzania.

> Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej
listy

Utwory muzyczne można dodać do szybkiej listy i zapisać je jako
listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz [ ] ->
opcję Dodaj do szybk. listy, aby dodać odtwarzany utwór do listy
szybkiego odtwarzania.
Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza
muzycznego wybierz opcje Listy odtwarzania -> Ulubione Aby
zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij klawisz
[ ] -> opcję Zapisz jako listę odtwarzania.

> Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Odtwarzacz MP3.
Naciśnij klawisz [ ] -> Ustawienia.
Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania
odtwarzacza MP3:
Opcja

Funkcja

Korektor

Wybór domyślnego typu korektora.
Rozrywka

77

Opcja

Funkcja

Efekt
dźwiękowy

Wybór efektu dźwiękowego.

Elementy menu
muzyka

Wybór kategorii muzyki, które będą
wyświetlane na ekranie biblioteki
muzycznej.

Wizualizacja

Wyświetlanie animowanej wizualizacji
podczas odtwarzania.

Tekst

Określenie, czy podczas odtwarzania ma
być wyświetlany tekst. Odtwarzacz muzyki
obsługuje wyłącznie teksty z etykietami
ID3v2.

Auto-wył.
odtwarzacza

Ustawianie automatycznego wyłączania
odtwarzacza muzyki po określonym
czasie.

Music Hub
Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie
wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Można również dodać
plik muzyczny do listy życzeń i odtwarzać pobrane pliki muzyczne.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Music Hub.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję
Potwierdź.
Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Radio FM
Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM.
Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw
słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.
Rozrywka

78

> Słuchanie radia FM
1
2

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

3

Do sterowania radiem FM można używać następujących
klawiszy:

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Radio FM.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe
zostaną automatycznie zapisane.
Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone
automatyczne strojenie.

Numer

Funkcja

1

Włączanie i wyłączanie radia FM.

2

Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

3

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
ulubionych.

4

Regulacja głośności.

5

Dokładna regulacja częstotliwości.

Rozrywka

79

> Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
1
2
3

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Radio FM.
Naciśnij klawisz [ ] -> Skanuj -> opcja skanowania.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe
zostaną automatycznie zapisane.

> Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
1
2
3
4
5

ulubionych

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Radio FM.
Aby włączyć radio FM, wybierz

.

Przejdź do wybranej stacji radiowej.
Wybierz opcję , aby dodać do listy ulubionych.
Można dodać nazwę lub usunąć stację radiową. Dotknij i
przytrzymaj stację radiową na liście ulubionych i wybierz
Usuń lub Zmień nazwę.

> Dostosowanie ustawień radia FM
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Radio FM.
Naciśnij klawisz [ ] -> Ustawienia.

Rozrywka

80

3

Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:
Opcja

Funkcja

Granie w tle

Określenie, czy radio FM powinno być
włączone w tle podczas korzystania z
innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest
włączona, radiem FM można sterować
przy użyciu panelu powiadomień.

Nazwa stacji

Określa, czy wyświetlać identyfikator
stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory
stacji są dostępne wyłącznie w przypadku
stacji radiowych, które dostarczają tę
informację.

Częstotliwość
alternatywna

Określa, czy radio FM ma podjąć próbę
dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli
sygnał jest słaby.

Automatyczne
wyłączania radia
FM

Ustawianie automatycznego wyłączania
radia FM po określonym czasie.

Game Hub
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak grać w gry
społecznościowe i gry premium.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Game Hub.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję
Potwierdź.
Wybierz i zainstaluj grę.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
? Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu.
? Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach mogą się
różnić.

Rozrywka

81

Informacje osobiste
Kontakty
Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać listą kontaktów
osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać
nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów
stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

> Tworzenie kontaktu
1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Wybierz

.

Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
chcesz dodać ten kontakt.
Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
Wybierz Zapisz, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1
2
3
4
5
6

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Telefon -> Klawiat.
Wprowadź numer telefonu.
Wybierz opcje Dodaj do kontaktów -> Utwórz kontakt.
Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
chcesz dodać ten kontakt.
Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
Wybierz Zapisz, aby dodać kontakt do pamięci.

Informacje osobiste

82

> Wyszukiwanie kontaktu
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
Można również przeciągnąć palcem wzdłuż indeksu po prawej
stronie, aby szybko przewijać listę.
Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:
? Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz opcję
lub .
? Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję
.
? Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję
.
? Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, naciśnij klawisz
[ ] -> opcję Edytuj.
? Aby ustawić kontakt jako ulubiony, wybierz opcję
.

> Ustawianie numeru szybkiego wybierania
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Ustawienie szybkiego
wybierania.
Wybierz numer lokalizacji -> kontakt.
W razie potrzeby wybierz numer telefonu.
Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru
lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

> Tworzenie wizytówki
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij [ ] -> Mój profil.
Naciśnij klawisz [

] -> opcję Edytuj.

Informacje osobiste

83

4
5

Wprowadź dane osobiste.
Wybierz opcję Zapisz.
Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub
przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

> Pobieranie kontaktów z kont portali
społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i
wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów
w telefonie.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Więcej -> opcję Pokaż
znajomych.
Wybierz konto.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

> Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma
kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy.
Na początku utwórz grupę.

1

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.

2
3
4
5

Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu Grupy.
Naciśnij [ ] -> Utwórz.

6

Wybierz opcję Zapisz.

Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.
Wybierz opcję Dodaj członka grupy, wybierz kontakty, której
mają zostać dodane do grupy, a następnie wskaż opcję Dodaj.

Informacje osobiste

84

> Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM do urządzenia:

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> Import/Export ->
Importuj z karty SIM.
Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
chcesz dodać ten kontakt.
Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz
Importuj.

Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> Import/Export ->
Eksportuj na kartę SIM.
Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz
Eksport -> Tak.

> Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do
urządzenia:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> Import/Export ->
Importuj z karty pamięci.
Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
chcesz dodać ten kontakt.

Informacje osobiste

85

4
5

Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu,
wielu plików kontaktów, a następnie wybierz opcję OK.
Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie
wybierz opcję OK.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

1
2

3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Kontakty.
Naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> Import/Export ->
Eksportuj na kartę pamięci.
Wybierz opcję OK, aby potwierdzić.

Kalendarz
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać
zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz
ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

> Tworzenie zdarzenia
1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Kalendarz.
Wybierz opcję Dotknij, aby utworzyć wydarzenie lub naciśnij
klawisz [ ] -> opcję Utwórz.
W przypadku wyświetlenia komunikatów dotyczących
synchronizacji danych kalendarza, wybierz OK.
Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
Wybierz opcję Zapisz.

Informacje osobiste

86

> Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Kalendarz.
Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1
2

3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Kalendarz.
Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z
zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym kwadratem.
? Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie,
naciśnij klawisz [ ] -> opcję Idź, wprowadź datę,
wybierając symbol + lub -, a następnie wybierz opcję Ustaw.
? Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [
] -> opcję
Dzisiaj.
Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników,
naciskając klawisz [ ] -> opcję Wyślij przez -> opcję.

> Wyłączanie alarmu zdarzenia

Jeżeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona
alarmu zdarzenia pojawi się o określonej godzinie.

1
2
3

Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu.
Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów
dotyczących zdarzenia.
Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, zaznacz pole
wyboru przy zdarzeniu, a następnie wybierz opcję Porzuć lub
Drzemka.

Informacje osobiste

87

Zadanie
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć listy zadań,
konfigurować alarmy przypominające o ważnych zadaniach oraz
jak konfigurować priorytety.

> Tworzenie zadania
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Zadanie.
Wybierz opcję Utwórz zadanie w celu utworzenia zadania.
Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
Wybierz opcję Zapisz.

> Wyświetlanie zadania
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Zadanie.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Sortuj wg -> opcję sortowania
zadań.
Wybierz zadanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na
jego temat.
Zadania wykonane o przekroczonym terminie wykonania
można zdefiniować jako zakończone, zaznaczając pole wyboru.

Notatka
Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można
zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

> Tworzenie notatki
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Notatka.

Jeśli istnieje zapisana notatka, wybierz opcję Utwórz notatkę,
aby utworzyć notatkę.
Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję Zapisz.

Informacje osobiste

88

> Wyświetlanie notatek
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Notatka.

Aby wyszukać notatkę (w razie potrzeby), naciśnij klawisz [
-> opcję Szukaj lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

]

Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
? Aby edytować notatkę, wybierz opcję
.
? Aby użyć z notatką funkcji dodatkowych, wybierz opcję .
Opcja

Funkcja
Usuwanie notatki.
Zmiana koloru tła notatki.
Blokowanie notatki.
Drukowanie notatki za pomocą połączenia
Wi-Fi lub USB. Ten telefon jest zgodny tylko z
niektórymi drukarkami firmy Samsung.

Notatkę można wysłać do innych użytkowników, naciskając
klawisz [ ] -> Wyślij -> opcję.

Informacje osobiste

89

Dyktafon
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać
dyktafon.

> Nagrywanie notatki głosowej
1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Dyktafon.
Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję Nagraj.
Mów do mikrofonu.
Po zakończeniu wybierz opcję Stop.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
Aby nagrać więcej notatek głosowych, ponownie wybierz
opcję Nagraj.

> Odtwarzanie notatki głosowej
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Dyktafon.
Wybierz Lista.
Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników,
naciskając klawisz [ ] -> Udostępnij -> opcja.

Informacje osobiste

90

Internet
Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego
przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych,
należy skontaktować się z operatorem.

Internet
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych
stron internetowych i tworzenia do nich zakładek.
?

?

?

Za dostęp do Internetu i pobieranie plików
multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z dostawcą usług.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów
danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji
danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z
tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe
podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować
się z usługami opartymi na transmisji danych.
Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu.

> Przeglądanie stron internetowych
1

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet,
aby wyświetlić określoną stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej,
wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony
internetowej (URL) i wybierz opcję .

Internet

91

2

Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące
klawisze:

Numer
1
2

Funkcja
Wprowadzenie adresu żądanej strony
internetowej.
Otwieranie listy zapisanych zakładek, często
odwiedzanych stron i historii ostatnio
przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć
następujących opcji:
? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia,
zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
Jeżeli włączyłeś wcześniej funkcję obsługi za pomocą
przechylania, możesz powiększać lub pomniejszać obraz,
dotykając i przytrzymując dwa punkty palcami, a następnie
przechylając urządzenie w tył i w przód.
?
?
?

?
?
?
?
?

Aby otworzyć nowe okno, naciśnij [ ] -> Nowe okno.
Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij [ ] -> Okna. Można
otwierać wiele stron i je przełączać.
Aby zmienić ustawienie jasności ekranu, naciśnij klawisz [ ]
-> opcję Jasność przeglądarki. Ta funkcja może być
niedostępna w niektórych regionach.
Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij
[ ] -> Odśwież.
Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [ ]
-> opcję W przód.
Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij
klawisz [ ] -> opcję Więcej -> opcję Dodaj zakładkę.
Aby dodać skrót do wyświetlanej strony do ekranu oczekiwania,
naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> Dodaj skrót do str. gł.
Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij [ ] ->
Więcej -> Znajdź na stronie.
Internet

92

?

?
?
?
?

Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony
internetowej, naciśnij klawisz [ ] -> opcję Więcej -> opcję
Informacje o stronie.
Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób,
naciśnij klawisz [ ] -> opcję Więcej -> Udostępnij stronę.
Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij [ ] -> Więcej ->
Do pobrania.
Aby zmieniać ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [ ] ->
opcję Więcej -> opcję Ustawienia.
Aby wydrukować bieżącą stronę internetową, korzystając z
połączenia Wi-Fi lub USB, naciśnij kolejno [ ] -> Więcej ->
Drukuj. Ten telefon jest zgodny tylko z niektórymi drukarkami
firmy Samsung.

> Głosowe wyszukiwanie informacji

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet.
Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
Wybierz opcję i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu
urządzenia.
Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych
zgodnie ze słowem kluczowym.

> Tworzenie zakładek do ulubionych stron
internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać
do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet.
Wybierz -> Zakładki.
Wybierz opcję Dodaj lub naciśnij klawisz [ ] -> opcję Oznacz
zakładką ostatnio przeglądaną stronę.
Aby dodać przeglądaną wcześniej stronę internetową, przejdź
do kroku 5.
Internet

93

4
5

Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
Wybierz opcję OK.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a
następnie skorzystaj z następujących opcji:
? Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz
opcję Otwórz.
? Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz
opcję Otwórz w nowym oknie.
? Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki,
wybierz Edytuj zakładkę.
? Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz Dodaj
skrót do str. gł.
? Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób,
wybierz opcję Udost. adres URL.
? Aby skopiować adres (URL) strony internetowej, wybierz opcję
Kopiuj URL.
? Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję Usuń zakładkę.
? Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki,
wybierz opcję Ustaw jako stronę główną.

> Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii
1
2
3

ostatnio wyświetlanych stron

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Internet.
Wybierz opcje -> Popularne lub Historia.
Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.
Stronę internetową można dodać do listy zakładek,
wybierając opcję .

Internet

94

Mapy
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi
Google Maps(TM) do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic,
miejscowości lub krajów na mapach w trybie online oraz do
uzyskiwania wskazówek.
?
?

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
Aby ustalać lokalizację i przeszukiwać mapę, należy mieć
aktywne usługi lokalizacji. ? s. 112

> Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji
1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Mapy.

Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję
OK.
Mapa wyświetla obecne położenie.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Wyszukaj.
Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .

.

Wybierz lokalizację, aby wyświetlić dane szczegółowe na jej
temat.
? Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz opcję
.
? Aby przybliżyć lub oddalić widok, wybierz opcję
lub .
? Aby dodać warstwę do mapy, wybierz
.
? Aby wyświetlić swoją aktualną lokalizację, wybierz
. Aby
przejść do widoku kompasu, w którym kierunek mapy jest
zmieniany zgodnie z ruchem urządzenia, wybierz .
? Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy
lokalizacji -> opcję .

Internet

95

> Uzyskiwanie informacji na temat trasy do
1
2
3

4

5
6

konkretnego miejsca

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Mapy.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Trasa dojazdu.
Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub listy miejsc
oznaczonych gwiazdką albo wskazać lokalizację na mapie,
wybierz opcje -> Kontakty, Punkt na mapie lub Moje
miejsca.
Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo),
a następnie wybierz opcję Pokaź trasę.
Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranego
środka transportu dostępnych może być kilka tras. Wybierz
trasę, aby wyświetlić szczegóły podróży, a następnie wybierz
opcję , aby wyświetlić trasę na mapie.
Aby wyświetlić pojedynczy fragment trasy, wybierz opcję
lub .
Po zakończeniu naciśnij klawisz [ ] -> Wyczyść mapę.

Współrzędne
Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i
wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude(TM).

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Współrzędne.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
Wybierz opcje -> Wybierz z listy kontaktów lub Dodaj
przez adres e-mail.
Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź
adres e-mail i wybierz opcję Dodaj znajomych.

Internet

96

4
5

Wybierz opcję Tak.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz
udostępniać lokalizacje.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Widok mapy.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich
zdjęć.

Miejsca
Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Miejsca.
Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do
odpowiedniej kategorii.
Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
Podczas wyświetlania informacji użyj następujących opcji:
? Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję Mapa.
? Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję
Trasa dojazdu.
? Aby wyświetlić numer telefonu do wybranego miejsca,
wybierz opcję Zadzwoń.

Internet

97

Nawigacja
Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować
drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.
?

?

1
2
3

4

Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne
dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od
rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy
zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie
ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć
wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać
wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu
drogowego.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Nawigacja.
Jeżeli tę aplikację uruchamiasz po raz pierwszy, wybierz opcję
Zaakceptuj.
Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących
metod:
? Podaj cel trasy: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej,
np. ,,Nawiguj do lokalizacji docelowej".
? Wpisz cel trasy: wprowadzanie danych miejsca docelowego
za pomocą klawiatury wirtualnej.
? Kontakty: wybieranie miejsca docelowego z adresów
kontaktów.
? Miejsca oznaczone gwiazdką: wybieranie miejsca
docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
użyć usługi nawigacji.

Internet

98

YouTube
Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie
YouTube.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

> Oglądanie filmów
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz YouTube.

Wybierz film wideo z listy.
Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
Steruj odtwarzaniem przy użyciu ikon widocznych na ekranie.

> Udostępnij pliki wideo
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz YouTube.

Wybierz film.
Wybierz opcje

-> opcję.

> Przesyłanie filmów
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz YouTube.
Naciśnij klawisz [ ] -> Prześlij i wybierz film. Przejdź do
punktu 7.
Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję ,
aby włączyć aparat.

Internet

99

3
4
5
6
7
8

Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
Wybierz

, aby rozpocząć nagrywanie.

Wybierz

, aby zakończyć nagrywanie.

Wybierz opcję Zapisz, aby przesłać nagrany film.
Wybierz konto w serwisie Google, jeśli jest ono powiązane
z serwisem YouTube. Możesz również wybrać opcję Dodaj
konto i skonfigurować konto umożliwiające zalogowanie się
do serwisu YouTube.
Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję
Prześlij.

Samsung Apps
Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie
wielu aplikacji bezpośrednio do urządzenia. Oferując liczne gry,
wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe,
aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych,
Samsung Apps zapewnia stały dostęp do szerokiego wyboru
programów dla urządzeń mobilnych.
W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps
zwiększają możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi
aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.
?
?

1
2
3

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych operatorów.
Ze szczegółami można się zapoznać na stronie
www.samsungapps.com.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Samsung Apps.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz region
-> OK. Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie
wybierz opcję Akceptuj.
Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z życzeniem.

Internet

100

Sklep Play
Z witryny Sklep Play można pobierać gry, dzwonki lub inne aplikacje.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Sklep Play.
Wyszukaj plik i pobierz go do urządzenia. ? s. 41

Wiadomości i pogoda
Dowiedz się, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i
inne artykuły.

> Wyświetlanie informacji o pogodzie
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Wiadomości i pogoda.
Wybierz opcję Pogoda u góry ekranu.
Urządzenie wyszuka aktualną lokalizację i wyświetli informacje
o pogodzie.
Lokalizację możesz zmienić, aby wyświetlić informacje
o pogodzie w innym regionie. Naciśnij klawisz [ ] ->
opcję Ustawienia -> opcję Ustawienia pogody i usuń
zaznaczenie pola wyboru Użyj mojej lokalizacji. Następnie
wybierz lokalizację w sekcji Ustaw lokalizację.

> Czytanie aktualności
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Wiadomości i pogoda.
Przewiń w lewo do tematu wiadomości w górnej części ekranu.
Wybierz artykuł, aby go otworzyć.
Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [ ] ->
opcję Ustawienia -> opcję Ustawienia wiadomości ->
opcję Wybierz tematy wiadomości.
Internet

101

Komunikacja
Bluetooth
Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego
zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10
metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.
Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie
wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia
znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą
informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.
?

?

?

?

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych
lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności
bezprzewodowej Bluetooth.
Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i
udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym
urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie
przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG,
mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny
z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub
przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

> Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej
1
2

Bluetooth

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Bluetooth.
Wybierz opcję Bluetooth, aby włączyć funkcję łączności
bezprzewodowej Bluetooth.

Komunikacja

102

> Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją
1
2
3

Bluetooth i kojarzenie z nimi

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Bluetooth ->
Pokaż dostępne urządzenia.
Wybierz urządzenie.
Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub
kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki
kod, a następnie wybierz opcję OK. Można też wybrać opcję
Akceptuj, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim a drugim
urządzeniem.
Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego
urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje
połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie
automatycznie wyszuka dostępne usługi.
Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe
lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć
stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne
urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

> Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth
1
2

Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z
kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej
aplikacji lub z katalogu Moje pliki.
Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.
Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

3

Wyszukaj i skojarz urządzenie Bluetooth.

Komunikacja

103

> Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth
1

2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Bluetooth ->
Widoczny.
Przez określony czas urządzenie jest widoczne dla innych
urządzeń Bluetooth.
Czas, przez który urządzenie będzie widoczne dla innych
urządzeń Bluetooth można ustawić, wybierając opcję Limit
czasu widoczny.
Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do
bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję
OK (w razie potrzeby).
Wybierz opcję OK, aby potwierdzić chęć odbioru danych z
urządzenia.

Odebrane dane są zapisywane w folderze bluetooth. W przypadku
odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie
kontaktów.

Wi-Fi
Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia
się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się
z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze
standardami IEEE 802.11 b/g/n.
Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć
się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności
bezprzewodowej.
Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną
i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach
europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez
ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno
korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Komunikacja

104

> Aktywacja funkcji Wi-Fi

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi -> Wi-Fi.
Włączona funkcja Wi-Fi pobiera energię z baterii. Aby
oszczędzać energię baterii, włączaj tę funkcję tylko wtedy,
gdy jest potrzebna.

> Wyszukiwanie punktu dostępu Wi-Fi i połączenie
1
2
3
4

z nim

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi.
Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne punkty
dostępu Wi-Fi.
Wybierz sieć w obszarze Sieci Wi-Fi.
Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
Wybierz opcję Połącz.

> Ręczne dodawanie punktu dostępu Wi-Fi
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi -> Dodaj
sieć Wi-Fi.
Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu
zabezpieczenia.
Wybierz opcję Zapisz.

Komunikacja

105

> Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu
protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Przy użyciu przycisku WPS można nawiązać połączenie z siecią z
zabezpieczeniami.
Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi.
Wybierz opcję Autom. łączenie WPS.
W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na punkcie
dostępowym.

Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu opcji WPS PIN:

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi.
Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję WPS PIN.
Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk
uruchomienia.

Wi-Fi Direct
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji
bezpośredniego łączenia przez sieć bezprzewodową -- Wi-Fi
Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi
bez konieczności stosowania punktu dostępu.

> Łączenie urządzenia z innym urządzeniem
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia Wi-Fi Direct ->
OK -> OK -> Wi-Fi Direct.
Naciśnij klawisz [ ] -> Skanuj.
Wybierz urządzenie, a następnie wybierz opcję Połącz.
Połączenie zostanie ustanowione, gdy właściciel drugiego
urządzenia zaakceptuje połączenie.

Komunikacja

106

> Przesyłanie danych za pomocą połączenia Wi-Fi
1
2

Wybierz plik lub element, taki jak notatka, plik multimedialny
lub adres strony internetowej, z odpowiedniej aplikacji lub z
katalogu My files.
Wybierz opcję wysyłania danych za pomocą połączenia Wi-Fi.
Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

3

Wyszukaj i wybierz aplikacje inne urządzenie.

> Odbiór danych za pomocą połączenia Wi-Fi

Po wyświetleniu monitu wybierz opcję OK, aby potwierdzić
chęć odbioru danych. Odebrane dane są zapisywane w folderze
ShareViaWifi.

AllShare
Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network
Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki
której można udostępniać materiały multimedialne pomiędzy
urządzeniami z funkcją DLNA za pomocą połączenia Wi-Fi.
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z
funkcją DLNA.

Komunikacja

107

> Dostosowanie ustawień DLNA w celu

udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do
plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję
udostępniania multimediów.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz AllShare.
Naciśnij klawisz [ ] -> Ustawienia.
Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję
DLNA:
Opcja

Funkcja

Nazwa
urządzenia

Wprowadzanie nazwy urządzenia jako
serwera multimediów.

Udostępnij pliki
wideo

Włączanie udostępniania filmów wideo
innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Udostępnij
zdjęcia

Włączanie udostępniania obrazów innym
urządzeniom z funkcją DLNA.

Udostępnianie
muzyki

Włączanie udostępniania dźwięków
innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Prześlij z innych
urządzeń

Określanie, czy mają być akceptowane
pliki przekazywane z innych urządzeń.

Domyślna
pamięć

Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci
do zapisywania pobranych plików
multimedialnych.

Napisy

Określenie, czy mają być wyświetlane
napisy.

Komunikacja

108

> Odtwarzanie plików za pomocą innego
1
2
3
4
5

urządzenia z funkcją DLNA

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz AllShare.
Wybierz opcję Moje urządzenie.
Wybierz kategorię multimediów i plik.
Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki
multimedialne.
Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.
Odtwarzanie może być buforowane w zależności od
połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

> Odtwarzanie plików z jednego urządzenia na
1
2
3
4
5
6

innym urządzeniu

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz AllShare.
Wybierz opcję Urz. zdalne.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją
DLNA.
Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki
multimedialne.
Wybierz kategorię multimediów i plik.
Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki
multimedialne.
Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.

Komunikacja

109

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować
urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla
komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie
urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

> Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
1
2
3
4

komórkowej urządzenia za pomocą połączenia
Wi-Fi
W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Udostępnianie internetu.
Wybierz opcje Ustaw. routera Wi-Fi -> OK.
Wybierz opcję Router Wi-Fi -> Tak, aby włączyć funkcję
udostępniania połączenia internetowego za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
Aby skonfigurować ustawienia sieciowe w celu używania
urządzenia jako punktu dostępu, wybierz opcję Skonf. router
Wi-Fi.
Opcja

Funkcja

SSID sieci

Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia,
która będzie widoczna dla urządzeń
zewnętrznych.

Bezpieczeństwo Wybierz typ zabezpieczeń.

5
6

Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.
Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego
urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.
Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią
telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

Komunikacja

110

> Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
1
2
3

komórkowej urządzenia przez USB

Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne
urządzenia z komputerem.
W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Udostępnianie internetu.
Wybierz opcję Router USB, aby włączyć funkcję udostępniania
połączenia przez USB.
Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią
telefonii komórkowej komputerowi.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji
Router USB.
Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być
różne w różnych systemach operacyjnych.

Lokalizacja
Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu
określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się
dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.
Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania
urządzenia w następujących warunkach:
? między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych
lub wewnątrz budynków.
? przy złych warunkach pogodowych.
? w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia
elektrycznego.
? w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami
słonecznymi.
Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać ani
zasłaniać obszaru anteny rękami lub przedmiotami.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Komunikacja

111

> Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy
mieć aktywne usługi lokalizacji.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Lokalizacja i zabezp.
Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi
lokalizacji:
Opcja

Funkcja

Użyj sieci
bezprzew.

ustawianie ustalania lokalizacji za pomocą
połączenia Wi-Fi i/lub sieci telefonii
komórkowej.

Użyj sygnału
GPS

Ustawianie ustalania lokalizacji przy
użyciu systemu GPS.

Wspomaganie
czujnikiem

Korzystanie z czujników w celu lepszego
wyznaczania pozycji osób poruszających
się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany.
Szacowana pozycja wyznaczana przez
czujnik może się różnić od rzeczywistej.

Połączenia z komputerem
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć
urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, wykorzystując
różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera
umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych do i z urządzenia oraz
korzystanie z programu Samsung Kies.

Komunikacja

112

> Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Samsung
Kies. Ten program jest dostępny w witrynie internetowej firmy
Samsung (www.samsung.com/kies).
Oprogramowanie Samsung Kies działa na komputerach z
systemami Windows i komputerach Macintosh.

1
2
3

Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne
urządzenia z komputerem.
Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies na komputerze, aby
uruchomić program Samsung Kies.
Przenoszenie lub synchronizacja danych mobilnych, takich
jak kontakty, kalendarze, pliki muzyczne lub zdjęcia, miedzy
urządzeniem Samsung Kies i innymi urządzeniami.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu
Samsung Kies.

> Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny
i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci
do urządzenia można uzyskać dostęp do zapisanych na niej
katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika
kart pamięci.
Katalog plików karty pamięci pojawi się jako dysk wymienny,
niezależny od pamięci wewnętrznej.

1
2

Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je
z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia USB -> Podłącz
pamięć do komputera.

Komunikacja

113

3
4
5
6
7
8
9

Wybierz OK, aby potwierdzić (jeżeli konieczne).
Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne
urządzenia z komputerem.
Po podłączeniu wybierz Podłącz pamięć USB.
Wybierz OK, aby potwierdzić (jeżeli konieczne).
Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
Po zakończeniu wybierz opcję Odłącz pamięć od komputera.
Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę
urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows,
a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania
urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel
USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do
utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub
uszkodzenia karty pamięci.

Połączenia VPN
Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się
bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej,
takiej jak Internet.
Urządzenie powinno być już skonfigurowane pod
kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy
z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować
połączenia. W razie wątpliwości co do informacji o
połączeniu, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z
usługodawcą.

Komunikacja

114

> Konfigurowanie połączeń VPN
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia sieci VPN ->
Dodaj sieć VPN.
Wybierz typ sieci VPN.
Dostosuj informacje o połączeniu.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci
VPN.
Opcja

Funkcja

Nazwa sieci VPN Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer
VPN

Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.

Włącz
szyfrowanie

Ustawianie szyfrowania serwera VPN.

Ustaw wstępnie
udostępniony
klucz IPsec

Wprowadzanie klucza udostępnionego.

Włącz Hasło
L2TP

Włączenie tej funkcji powoduje
korzystanie z tajnego hasła L2TP.

Ustaw hasło
L2TP

Wprowadzenie tajnego hasła L2TP.

Wybieranie certyfikatu użytkownika
używanego przez serwer VPN do
Ustaw certyfikat
identyfikacji użytkownika. Certyfikaty
użytkownika
można importować z serwera VPN lub
pobrać z Internetu.

Komunikacja

115

Opcja

Funkcja

Wybieranie certyfikatu urzędu certyfikacji
Ustaw certyfikat (CA) używanego przez serwer VPN do
urzędu
identyfikacji użytkownika. Certyfikaty
certyfikacji
można importować z serwera VPN lub
pobrać z Internetu.
Domeny
wyszukiwania
DNS

4

Wprowadzanie adresów serwerów DNS.

Po zakończeniu naciśnij klawisz [

] -> opcję Zapisz.

> Łączenie się z siecią prywatną
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Ustawienia -> Komunikacja -> Ustawienia sieci VPN.
Wybierz sieć prywatną.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz
opcję Połącz.

Komunikacja

116

Narzędzia
Zegar
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy
oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można również
korzystać ze stopera, czasomierza oraz z zegara biurkowego.

> Ustawianie nowego alarmu
1

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Zegar -> Alarm.

2
3

Wybierz Utwórz alarm.

4

Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.

Wprowadź szczegóły alarmu.
Zaznacz pole wyboru obok opcji Alarm inteligentny,
aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym
wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem
głównego alarmu.

> Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:
? Aby wyłączyć alarm, wybierz opcję
i przesuń palec na
zewnątrz dużego koła.
? W celu ustawienia powtórzenia alarmu po upływie określonego
czasu wybierz opcję i przesuń palec na zewnątrz dużego koła.

> Usuwanie alarmu
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Zegar -> Alarm.
Naciśnij klawisz [ ] -> opcję Usuń.
Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
Wybierz opcję Usuń.

Narzędzia

117

> Tworzenie zegara czasu na świecie
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Zegar -> Czas na świecie.
Wybierz opcję Dodaj miasto lub naciśnij klawisz [ ] ->
opcję Dodaj.
Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję .
Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz
czynności z punktów 2-3.
Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara,
przytrzymaj go i wybierz opcję Ustawienia czasu letniego.

> Używanie stopera
1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Zegar -> Stoper.
Wybierz opcję Start, aby uruchomić stoper.
Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję Okrążenie.
Po zakończeniu wybierz opcję Stop.
Wybierz opcję Zeruj, aby usunąć zarejestrowane wyniki
pomiaru czasu.

> Używanie czasomierza odliczającego wstecz
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Zegar ->
Czasomierz.
Wprowadź wartość czasu do odliczania.
Wybierz opcję Start, aby uruchomić odliczanie.

Po upłynięciu ustawionego czasu wybierz opcję
palec na zewnątrz dużego koła.

Narzędzia

118

i przesuń

> Korzystanie z zegara biurkowego

Na zegarze biurkowym są wyświetlane bieżąca data i godzina oraz
informacje o pogodzie.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje
Zegar -> Zegar biurkowy.
Wybierz ikonę
oczekiwania.
Naciśnij klawisz [

, aby ustawić zegar widoczny w trybie
] -> Ustawienia.

Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Ukryj pasek
stanu

Określenie, czy w górnej części ekranu ma
być wyświetlany pasek stanu.

Tapeta

Wybór obrazu tła ekranu zegara
wyświetlanego na ekranie trybu
oczekiwania.

Wyśw. godziny/
kalendarza

Określenie, czy ma być wyświetlany zegar
czy kalendarz.

AccuWeather

Określenie wyświetlania pogody w
bieżącej lokalizacji. Można również
skonfigurować zegar biurkowy w
taki sposób, aby był automatycznie
aktualizowany najnowszymi informacjami,
oraz wybrać jednostkę temperatury.

Jasność

konfigurowanie jasności wyświetlacza.

Przywróć
domyślne

Przywrócenie fabrycznych wartości
domyślnych ustawień zegara biurkowego.

Kalkulator
Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio
za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub
biurkowym.

Narzędzia

119

> Wykonywanie obliczeń
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Kalkulator.
Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne,
używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.
Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby
uzyskać orientację poziomą. Jeżeli funkcja automatycznego
obrotu zostanie wyłączona, naciśnij klawisz [ ] -> opcję
Kalkulator naukowy.

> Wyświetlanie historii obliczeń
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Kalkulator.
Wykonaj obliczenia.
Wybierz opcję
, aby zamknąć klawiaturę kalkulatora.
Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [ ] -> opcję Wyczyść
historię.

Pobierane
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać
dziennikami plików pobranych z sieci.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Pobierane.
Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.
Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję
Usuń.

Narzędzia

120

Mini- dziennik
Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.

> Tworzenie minidziennika
1
2
3
4
5
6
7

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Mini- dziennik.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję
Tak.
Jeśli istnieje zapisany dziennik, wybierz opcję Utwórz
dziennik, aby utworzyć nowy wpis.
Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (w razie potrzeby).
Wybierz opcję Dodaj zdjęcie, aby dodać obraz lub zrobić
zdjęcie.
Aby dodać krótki opis załączonego zdjęcia, wybierz opcję
Dodaj lokalizację.
Wybierz opcję Dotknij, aby dodać tekst, wprowadź tekst i
wybierz opcję OK.
Wybierz opcję Zapisz.

> Wyświetlanie minidziennika
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Mini- dziennik.
Wybierz dziennik.
? Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego,
naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> opcję Opublikuj.
? Aby wysłać minidziennik do innych osób, naciśnij kolejno
[ ] -> Więcej -> Wyślij przez.

Narzędzia

121

Moje pliki
Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich
zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików
przechowywanych w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Moje pliki.
Wybierz katalog.
? Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz
opcję W górę.
? Aby powrócić do strony głównej, wybierz Główny.
Wybierz plik do otwarcia.

W katalogu naciśnij [ ], aby użyć następujących opcji:
? Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję Udostępnij.
? Aby utworzyć nowy folder, wybierz Utwórz katalog.
? Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz Usuń.
? Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz Wyświetl jako.
? Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz Sortuj wg.
? Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem,
takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz
Więcej.

Polaris Office
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wyświetlać
dokumenty programu Polaris Office zapisane na urządzeniu i na
karcie pamięci.

> Tworzenie dokumentu
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Polaris Office.
Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się
jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.

Narzędzia

122

3
4
5
6
7

Wybierz opcję

-> typ dokumentu.

Utwórz dokument.
Po zakończeniu naciśnij klawisz [

] -> opcję Zapisz.

Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz lokalizację zapisu.
Wybierz opcję Zapisz.

> Otwieranie dokumentu
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Polaris Office.
Wybierz podkatalog w katalogu Moje pliki lub Ostatnie
używane dokumenty -> plik dokumentu.
Wyświetl dokument w wybrany sposób.
Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu
dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik
powiększenia, zsuń palce. Możesz również nacisnąć klawisz
[ ] -> Powiększenie -> opcja.
? Aby otworzyć pasek narzędzi w celu edycji dokumentu
(dokumentu tekstowego, prezentacji lub arkusza
kalkulacyjnego), naciśnij klawisz [ ] -> Tryb edycji.
? Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [
]
-> Znajdź.
? Aby dodać zakładkę do bieżącej strony, naciśnij klawisz [
]
-> Klips do książek.
? Aby dopasować rozmiar dokumentu do rozmiaru ekranu,
naciśnij klawisz [ ] -> Zmień układ tekstu.
? Aby przejść do określonej strony, naciśnij klawisz [
]->
Więcej -> Idź do.
? Aby przesłać plik do innych osób, naciśnij klawisz [
]->
Więcej -> Wyślij plik.
? Aby wydrukować plik, korzystając z połączenia Wi-Fi lub USB,
naciśnij kolejno [ ] -> Więcej -> Drukuj. Ten telefon jest
zgodny tylko z niektórymi drukarkami firmy Samsung.
?

Narzędzia

123

?

?

Aby odczytać dokument przy użyciu funkcji zamiany tekstu
na mowę, naciśnij klawisz [ ] -> opcje Więcej -> Proces
syntezy mowy.
Aby zmieniać ustawienia zarządzania dokumentami i ich
wyświetlania, naciśnij klawisz [ ] -> Więcej -> Ustawienia.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od rodzaju
dokumentu, a także orientacji obrazu (poziomej lub
pionowej).

> Zarządzanie dokumentami online
1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Polaris Office.
Wybierz opcję Pliki internetowe -> usługę.
Wprowadź adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do konta,
a następnie wybierz opcję Dodaj.
Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z
wymaganiami.

Projektor
Poniżej znajdują się instrukcje wyświetlania obrazu z urządzenia na
dużych powierzchniach za pomocą wbudowanego projektora.
Nie wolno kierować obiektywu projektora w stronę oczu.
?

?

?
?

Długotrwałe korzystanie z projektora przyspiesza
wyczerpywanie się baterii. Przed użyciem projektora
całkowicie ją naładuj.
Projektora należy używać w zaciemnionych
pomieszczeniach. W jasnym otoczeniu wyświetlany obraz
może nie być widoczny.
Jeżeli obraz jest zamazany, zmień ustawienie ostrości.
Im bardziej urządzenie jest oddalone od ekranu, tym
większe jest prawdopodobieństwo, że obraz będzie
zamazany.
Narzędzia

124

> Odległość i rozmiar ekranu

Rozmiar ekranu przy poziomej orientacji obrazu zależy od
odległości, w jakiej umieszczony będzie projektor.
Odległość (cm)

Rozmiar ekranu (cm)

38.1

22.15 x 12.46

57.2

33.26 x 18.71

76.0

44.19 x 24.85

114.3

66.45 x 37.38

152.2

88.49 x 49.77

190.4

110.7 x 62.27

Przy orientacji pionowej rozmiar ekranu jest mniejszy.

> Wyświetlanie pliku zapisanego w urządzeniu
1
2

3

Otwórz plik, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz [
aby włączyć projektor.

],

Wybierz odpowiednią odległość projektora od ekranu i ustaw
urządzenie na płaskiej powierzchni.
Wyświetlanie obrazu na płaskim ekranie ustawionym pod
kątem 90° względem podłogi pozwala uzyskać najlepsze
wyniki.
Dostosuj parametry wyświetlanego obrazu:
? Aby zmienić ostrość, naciśnij klawisz [
], a następnie
naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół albo przesuń
suwak w obszarze Ustaw ostrość.
? Aby obrócić obraz, naciśnij klawisz [
], a następnie wybierz
odpowiednią ikonę w obszarze Obróć orientację.

Narzędzia

125

4

Naciśnij klawisz [ ], a następnie wybierz odpowiednią ikonę
w obszarze Włącz funkcję Quick Pad.
Narzędzie
Wskaźnik

Wskazanie części ekranu.

Pióro

Pisanie lub rysowanie na ekranie.

Gumka

Usuwanie znaków utworzonych za pomocą
rysika.

Typ

Zmiana typu wskaźnika.

Kolor

Zmiana koloru pióra. Ta opcja jest dostępna
tylko w przypadku rysika.

Grubość

Zmiana grubości rysika lub gumki. Ta opcja
jest dostępna tylko w przypadku rysika.

Wyczyść

Usunięcie wpisanych znaków.

Wyjdź

5

Funkcja

Zamykanie szybkiego panelu dotykowego.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [

], aby wyłączyć projektor.

> Wyświetlanie obrazu z wykorzystaniem kamery
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Projektor
-> Prezenter obrazu.

Wybierz odpowiednią odległość projektora od ekranu i ustaw
urządzenie na płaskiej powierzchni.
Ustaw obiekt w jednej linii z obiektywem kamery.

> Korzystanie z trybu otoczenia
1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Projektor
-> Tryb nastroju.

Ustaw parametry wyświetlania i dźwięku.
Wybierz Start.

Narzędzia

126

> Włączanie latarki

Poniżej można znaleźć instrukcje używania projektora w
zaciemnionych pomieszczeniach w charakterze latarki.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Projektor
-> Latarka.
Dostępne są następujące opcje:
? Aby dostosować jasność światła, naciśnij klawisz głośności w
górę lub w dół. Można też przesunąć suwak.
? Aby zmienić barwę światła, wybierz opcję Kolor.
? Aby włączyć światło migające, wybierz opcję Szybkość
mrugania.

> Wyświetlanie alarmów z wykorzystaniem
projektora

Po uruchomieniu alarmu dźwiękowego projektor może wyświetlić
obrazy lub filmy wideo z dźwiękiem.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Projektor
-> Skrót informacji.
Zaznacz pole wyboru obok opcji Skrót informacji w celu
włączenia alarmu.
Wprowadź szczegóły alarmu.
Wybierz opcję Zapisz.

> Zmiana ustawień projektora
1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz Projektor
-> Ustawienia.

Zmień następujące ustawienia:
Opcja

Funkcja

Jasność projektora

Zmiana jasności projektora.

Narzędzia

127

Opcja

Funkcja

Podświetlenie
ekranu

ustawianie czasu oczekiwania
urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.

Orientacja ekranu

Automatyczne obracanie obrazów
po przestawieniu urządzenia lub w
celu wyświetlenia obrazu o orientacji
pionowej.

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i danych
zapisanych w urządzeniu oraz określonych danych w Internecie.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Wyszukiwarka.
Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma
być wyświetlana historia wyszukiwania z konta Google.
Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
Aby wyszukiwać dane głosem, wybierz opcję i wypowiedz
słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

SIM AT
Istnieje możliwość używania różnych usług dodatkowych,
oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart
SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą. W
trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz SIM AT.

Narzędzia

128

Menedżer zadań
Korzystając z menedżera zadań, można podglądać obecnie
uruchomione aplikacje i informacje o pamięci.

1
2

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Menedżer zadań.
Dostępne są następujące opcje:
? Aktywne aplikacje: Wyświetla listę wszystkich aplikacji
uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
? Pobrano: wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez
aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
? Pamięć RAM: sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na
urządzeniu.
? Domyślna pamięć: Wyświetla ilość zajętej i wolnej pamięci
w urządzeniu i na karcie.
? Pomoc: wyświetlanie informacji pomocy na temat
wydłużania żywotności baterii i systemu zarządzania
pamięcią RAM.

Polecenia głosowe
W urządzeniu jest dostępna inteligentna funkcja poleceń
głosowych. Wypowiadając polecenie do mikrofonu urządzenia,
można wybrać numer, wysłać wiadomość, wyszukać lokalizacje lub
informacje oraz wykonać wiele innych zadań.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Polecenia głosowe.
Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zaakceptuj
zastrzeżenie i informacje pomocy, wykonując czynności
przedstawione na ekranie.
Wybierz opcję Tap & Speak.
Wypowiedz polecenie do mikrofonu.

Narzędzia

129

Wyszukiwanie głosowe
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji
poleceń głosowych nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości
oraz wyszukiwać lokalizacje i informacje.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3
4

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
Wyszukiwanie głosowe.
Wybierz opcję Mów teraz ( jeśli to konieczne).
Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
Wybierz nazwę elementu.

Obsługa głosowa
W tym temacie znajdują się informacje o używaniu funkcji poleceń
głosowych zapewnianych przez funkcję rozpoznawania głosu.
Wypowiadając polecenie do mikrofonu urządzenia, można wybrać
numer, wysłać wiadomość, napisać notatkę oraz wykonać wiele
innych zadań.

1
2
3
4
5

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Obsługa głosowa.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wypełnij
samouczka.
Wybierz opcję Tap & Speak.
Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
Wybierz nazwę elementu.

Narzędzia

130

Ustawienia
Dostęp do menu Ustawienia
1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
2

Ustawienia.

Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja
Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

> Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia.
Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

> Ustawienia Wi-Fi

?

?
?

?

Wi-Fi: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. ? s. 105
Powiadomienie o sieci: konfigurowanie powiadamiania o
dostępności sieci otwartej.
Autom. łączenie WPS: nawiązywanie połączenia z punktem
dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku punktu dostępu
WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Dodaj sieć Wi-Fi: ręczne dodawanie punktów dostępu Wi-Fi.

> Ustawienia Wi-Fi Direct
?

?
?
?

Wi-Fi Direct: Aktywacja funkcji bezpośredniego łączenia przez
sieć bezprzewodową -- Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie
dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania
punktu dostępu. ? s. 106
Nazwa urządzenia: wyświetlenie lub edycja nazwy urządzenia.
Stan: wyświetlanie stanu połączenia.
Odłącz Wi-Fi Direct: odłączanie podłączonego urządzenia.

Ustawienia

131

> Kies przez Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies za pomocą
połączenia Wi-Fi.

> Ustawienia Bluetooth
?
?
?
?
?

Bluetooth: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ? s. 102
Nazwa urządzenia: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
Widoczny: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń
Bluetooth.
Limit czasu widoczny: ustawianie czasu, przez który urządzenie
będzie widoczne.
Pokaż dostępne urządzenia: wyszukiwanie dostępnych
urządzeń Bluetooth.

> Ustawienia USB

Podłączenie urządzenia do komputera w trybie pamięci masowej.
? s. 113

> Udostępnianie internetu
?

?

?

Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia
internetowego przez USB można udostępniać połączenie
z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs
USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję
bezprzewodowego modemu dla komputera. ? s. 111
Ustaw. routera Wi-Fi:
- Router Wi-Fi: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia
Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii
komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając
funkcji Wi-Fi. ? s. 110
- Skonf. router Wi-Fi: konfigurowanie ustawień sieciowych
w celu używania urządzenia jako punktu dostępu.
Pomoc: dowiedz się więcej na temat funkcji udostępniania
połączenia internetowego przez USB i udostępniania połączenia
Wi-Fi.

Ustawienia

132

> Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z
nimi ? s. 114

> Sieci telefonii komórkowej

?
?

?
?
?

Transmisja danych po sieci: ustawienie zapewnia działanie
usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
Roaming danych: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy
użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora
lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
Nazwy punktów dostępu: określanie nazw punktów dostępu
(APN).
Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci
do roamingu.

Połączenia
Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.
Odrzucanie połączeń: automatyczne odrzucanie połączeń z
określonymi numerami. Blokowane numery telefonów można
dodawać do listy odrzucanych numerów. ? s. 48
? Ustaw. komunikatów odrz.: dodawanie lub edycja wiadomości,
która zostanie wysłana w przypadku odrzucenia połączenia.
? Ustawienia sygnalizacji:
- Wibr. w przyp. odpowiedzi: konfigurowanie urządzenia, aby
wibrowało, gdy rozmówca odbiera połączenie.
- Sygnały stanu połączenia: włączanie lub wyłączanie sygnału
połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
- Powiadom. podczas poł.: informowanie przez urządzenie o
zdarzeniach podczas rozmowy.
?

Ustawienia

133

?

?
?
?

?
?
?

Odb./kończenie poł.:
- Klawisz odbierania: skonfigurowanie urządzenia do
odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza strony głównej.
- Automatyczne odbieranie połączeń: ustawienie urządzenia,
aby automatycznie odbierało połączenia po określonym czasie
(funkcja dostępna wyłącznie przy podłączonym zestawie
słuchawkowym).
- Kl. zasilania kończy poł.: skonfigurowanie urządzenia do
kończenia połączenia przez naciśnięcie przycisku zasilania.
Czujnik zbliżeniowy: określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być
włączony podczas rozmowy.
Przekazywanie połączeń: Połączenia przychodzące można
przekazywać na inny numer.
Dodatkowe ustawienia:
- Identyfikator rozmówcy: wyświetlanie identyfikacji
rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- Blokowanie poł.: blokowanie połączeń przychodzących lub
wychodzących.
- Połączenie oczekujące: zezwolenie na alarm informujący o
połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
- Auto-powtarzanie: włączenie funkcji automatycznego
ponownego wybierania numeru w przypadku braku lub
przerwania połączenia.
- Tryb FDN: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu
ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania
ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 -- dostarczony
razem z kartą SIM lub USIM -- i ponownie uruchomić
urządzenie.
Obraz połączenia wideo: wybór obrazu wyświetlanego u
rozmówcy.
Własny obraz na żywo: określanie, czy urządzenie ma
wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.
Opcje po błędzie poł.: określenie, czy urządzenie ma próbować
nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie
połączenia wideo.

Ustawienia

134

?

?

Usługa poczty głosowej: można wybrać dostawcę usługi
poczty głosowej -- operatora własnej sieci lub dowolnego
innego.
Poczta głosowa: wprowadzenie numeru umożliwiającego
dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można
uzyskać od usługodawcy.

Dźwięk
Zmiana ustawień różnych dźwięków urządzenia.
Tryb cichy: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone
wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
? Wibracja: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania
wibracjami rożnych zdarzeń.
? Głośność: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki
i wideo, dźwięków systemowych urządzenia i dzwonków
powiadomień.
? Intensywność wibracji: zmiana intensywności wibracji.
? Dzwonek telefonu: wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń
przychodzących.
? Dzwonek powiadomienia: wybieranie dźwięku dzwonka
informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości
przychodzące, nieodebrane połączenia i alarmy.
? Dźwięk klawiatury: ustawianie dźwięku informującego o
naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
? Dźwięki przy wybieraniu: odtwarzanie dźwięków podczas
wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
? Dźwięki blokow. ekranu: ustawianie dźwięków przy
blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
? Wibracja dotykowa: ustawienie wibracji urządzenia po
naciśnięciu klawisza [ ], klawisza [ ] lub naciśnięciu i
przytrzymaniu klawisza ekranu startowego lub przycisku
zasilania.
?

Ustawienia

135

Wyświetlacz
Zmiana ustawień wyświetlacza.
? Tapeta:
- Styl czcionki. zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
Czcionki można pobrać z serwisu Sklep Play, wybierając opcję
Pobierz czcionki online.
- Ekran startowy:
Tapeta. wybór obrazu tła dla ekranu trybu oczekiwania.
- Ekran blokady:
Tapeta. wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu
ekranu.
Położenie zegara: wybór położenia zegara wyświetlanego
na zablokowanym ekranie. Ta funkcja nie jest dostępna po
aktywacji funkcji blokady ekranu.
? Jasność: konfigurowanie jasności wyświetlacza.
? Autom. obrót ekranu: określanie, czy po obróceniu urządzenia
należy automatycznie obracać zawartość.
? Animacja: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu
okien.
? Wygaszanie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia
przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
? Podświetl. klawisza dot.: określenie czasu aktywacji
podświetlenia klawiszy.

Tryb oszczędzania energii
?
?
?

Włącz tryb oszcz. energii: automatyczne włączanie Trybu
oszczędzania energii, gdy bateria jest prawie rozładowana.
Poziom włączenia trybu: wybór poziomu naładowania dla
trybu oszczędzania energii.
Wyłącz sieć Wi-Fi: wyłączenie funkcji Wi-Fi, gdy urządzenie nie
jest podłączone do punktu dostępu do sieci Wi-Fi.

Ustawienia

136

?
?
?

?
?
?
?

Wyłącz Bluetooth: wyłączenie funkcji łączności Bluetooth, gdy
nie jest ona używana.
Wyłącz GPS: wyłączenie funkcji GPS, gdy nie jest ona używana.
Wyłącz synchronizację: ustawienie wyłączenia synchronizacji,
gdy urządzenie nie synchronizuje danych z serwerem
internetowym.
Jasność: włączenie ustawienia jasności w Trybie oszczędzania
energii.
Jasność: ustawienie poziomu jasności w trybie oszczędzania
energii.
Wygaszanie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia
przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
Porady oszczedzania energii: dowiedz się, jak zmniejszyć
zużycie energii z baterii.

Lokalizacja i zabezp
Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM
oraz funkcji GPS.
? Użyj sieci bezprzew.: ustawianie ustalania lokalizacji za pomocą
połączenia Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.
? Użyj sygnału GPS: Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu
systemu GPS.
? Wspomaganie czujnikiem: konfigurowanie używania
czujników do lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających
się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja
wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.
? Ustawianie blokady ekranu: ustawianie kodu
zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu
bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja
Zmień blokadę ekranu.
- Brak: wyłączanie blokady ekranu.
- Symbol: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
- PIN: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania
ekranu.
- Hasło: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania
ekranu.
Ustawienia

137

?
?

?

?
?
?
?

?

?
?
?

Wyłącz tryb debugowania USB: ustawienie w urządzeniu
dezaktywacji trybu debugowania USB po zablokowaniu ekranu.
Skonfiguruj blokadę karty SIM:
- Zablokuj kartę SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji
monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
- Zmień kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chroniącego
dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
Powiad. zmiany karty SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji
odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego
lub zagubionego urządzenia. ? s. 37
Odbiorcy wiadom. z alarm.: dodawanie i edycja odbiorców
wiadomości ostrzeżenia.
Zdalna kontrola: skonfigurowanie zdalnego sterowania
zagubionym urządzeniem przez Internet.
Widoczne hasła: ustawienie wyświetlania hasła w formie
rzeczywiście wprowadzanych znaków.
Wybierz administr. urządzenia: wyświetlanie danych
administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie.
Administratorów urządzenia można aktywować w celu
zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
Użyj bezp. poświadczeń: aby zapewnić bezpieczeństwo
korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i
poświadczeń.
Instaluj z pamięci USB: instalowanie zaszyfrowanych
certyfikatów zapisanych w pamięci USB.
Ustaw hasło: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do
poświadczeń.
Skasuj poświadczenia: usunięcie zawartości poświadczeń z
urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje
Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.
? Nieznane źródła: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego
źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać
aplikacje wyłącznie z Sklep Play.

Ustawienia

138

?
?
?

?
?

?

Zarządzaj aplikacjami: otwieranie listy aplikacji
zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
Uruchomione usługi: wyświetlanie używanych usług i dostęp
do zarządzania nimi.
Wykorzystanie pamięci: wyświetlanie ilości wolnej pamięci
i ilości pamięci używanej przez aplikacje uruchomione na
urządzeniu.
Użycie baterii: wyświetlanie ilości energii używanej przez
urządzenie.
Ustaw. deweloperskie:
- Debugowanie USB: podłączenie urządzenia do komputera
za pomocą kabla USB. Funkcja ta służy do programowania
aplikacji.
- Pozorowane położenie: zezwolenie na symulację
lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu
Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do
programowania aplikacji.
Samsung Apps: wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub
sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego pobierać
powiadomienia o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Konta i synchronizacja
Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji lub
zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.
? Dane w tle: ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji
automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna
będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i
synchronizowania danych.
? Auto-synchronizacja: ustawianie automatycznej synchronizacji
danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Ustawienia

139

Ruch
Można zmienić ustawienia urządzenia określające działanie funkcji
rozpoznawania ruchu.
? Aktywacja ruchu: określenie używania funkcji rozpoznawania
ruchu.
? Wyciszenie: Ustawienie umożliwiające wyciszenie połączeń
przychodzących, alarmów, muzyki i radia FM, poprzez ułożenie
urządzenia przednią stroną skierowaną w dół.
? Obracanie: Ustawienie powiększania lub pomniejszania
podczas przeglądania obrazów znajdujących się w Galerii
lub odwiedzania stron internetowych poprzez dotknięcie
i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie
przechylenie urządzenia w tył i w przód.
? Przewijanie ekranu: określenie przesuwania obiektów na
kolejną stronę po dotknięciu i przytrzymaniu obiektu, a
następnie przesunięciu urządzenia w lewo lub w prawo.
? Samouczek: informacje o sposobie korzystania z funkcji ruchu.

Prywatność
Zmiana ustawień zarządzania ustawieniami i danymi.
? Utwórz kop. zap. danych: określenie wykonywania kopii
zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
? Automatyczne przywracanie: określenie przywracania
ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji
na urządzeniu.
? Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawień, przywrócenie
domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych
użytkownika.

Pamięć
Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie
pamięci. Można również sformatować pamięć USB i kartę pamięci.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie
wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.
Ustawienia

140

Język i klawiatura
Zmiana ustawień wprowadzania tekstu.

> Wybierz język

Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

> Metoda wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

> Program Swype

?
?
?

?

Wybierz metodę wprowadzania: Zmiana typu klawiatury.
Jak używać Swype: porady dotyczące wprowadzania tekstu
przy użyciu klawiatury Swype.
Osobisty słownik: konfigurowanie własnego słownika. Słowa
zawarte w słowniku będą się wyświetlać jako sugestie podczas
wprowadzania tekstu.
Właściwości:
- Komunikaty audio: ustawienie powiadomienia, gdy nie
ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia po
dwukrotnym dotknięciu słowa.
- Wibruj przy nac.: konfiguracja urządzenia do sygnalizowania
wibracjami dotknięcia klawisza.
- Pokaż porady: ustawienie automatycznego wyświetlania
przez urządzenie dostępnych wskazówek dotyczących
wykonywanych czynności.
- Aut. wprow. spacji: konfiguracja urządzenia do
automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- Autom. kapitalizacja: ustawianie automatycznego
umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku
interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub
wykrzyknik.
- Pokaż całą ścieżkę: wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.

Ustawienia

141

?

- Podpowiedź słówa: konfiguracja urządzenia do
przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i
wyświetlania sugestii.
- Szybkość a dokładność: ustawienie proporcji między
szybkością a dokładnością wyświetlanych sugestii klawiatury
Swype.
- Resetowanie słownika Swype: kasowanie słów dodanych do
słownika.
- Wersja: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
Opcje języka: wybór języka do wprowadzania tekstu.

> Klawiatura Samsung
?

?

?
?

?

?
?

?

Typy klawiatur w orientacji pionowej: wybór domyślnej
metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura
tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
Języki wpisywania: wybór języka do wprowadzania tekstu.
Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby
wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z
obsługiwanych języków.

XT9: uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z
przewidywaniem.
Zaawansowane ustawienia XT9: włączanie zaawansowanych
funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie,
korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy
wyrazów.
Prezsuwanie po klawiaturze: włączenie lub wyłączenie funkcji
przesuwania po klawiaturze dla trybu wprowadzania tekstu.
Można przełączać tryby wprowadzania tekstu przez przewinięcie
w lewo lub w prawo na klawiaturze.
Podgląd znaków: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter
naciskanych na klawiaturze.
Automatyczne wstawianie wielkich litery: ustawianie
automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym
znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub
wykrzyknik.
Ustawienia pisma ręcznego: ustawianie czasu rozpoznawania
w trybie pisma ręcznego.
Ustawienia

142

?
?
?

Czułość mikrofonu: włączenie funkcji wprowadzania tekstu na
klawiaturze Samsung za pomocą głosu.
Automatyczne wstawianie kropki: ustawianie wprowadzania
kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
Samouczek: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu
klawiatury Samsung.

Funkcje głosowe
W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania
głosu i zamiany tekstu na mowę.

> Rozpoznawanie głosu

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

> Ustaw. rozpozn. głosu

W przypadku rozpoznawania głosu Samsung można korzystać z
następujących opcji:
? Language: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
? Web search engine: wybór mechanizmu wyszukiwania w sieci
WWW.
? Auto-dial: określenie automatycznego wybierania numeru, gdy
wynik rozpoznawania głosu jest pewny.
? Use location: określenie używania informacji o bieżącej
lokalizacji podczas wyświetlania wyników wyszukiwania
głosowego.
? Hide offensive words: ukrywanie obraźliwych słów
rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania
głosowego.
? Auto-punctuation: automatyczne wstawianie znaków
interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
? Listen over Bluetooth: określenie rozpoznawania poleceń
głosowych podczas używania podłączonego zestawu
słuchawkowego Bluetooth.
? Voice talk unique ID: wyświetlanie unikalnego identyfikatora
usług w przypadku występowania problemów z funkcją
rozmowy głosowej.
Ustawienia

143

?
?
?
?
?
?

About: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
Auto-start listening: określenie automatycznego rozpoczęcia
rozpoznawania głosu po włączeniu funkcji poleceń głosowych.
Voice command help: dostęp do informacji pomocy
dotyczących używania funkcji poleceń głosowych.
Social settings: zmiana ustawień dostępu do portali
społecznościowych.
Voice talk settings: zmiana ustawień dotyczących korzystania z
funkcji rozmowy głosowej.
Voice talk help: dostęp do informacji pomocy dotyczących
korzystania z funkcji rozmowy głosowej.

W przypadku rozpoznawania głosu Google można korzystać z
następujących opcji:
? Język: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
? SafeSearch: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub
obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
? Blokuj obraźliwe słowa: ukrywanie obraźliwych słów
rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania
głosowego.

> Ustaw. syntezatora mowy
?
?
?
?

?
?

Posłuchaj przykładu: odtworzenie nagrania przykładowego
odczytanego na głos tekstu.
Tryb Samochód: włączenie trybu prowadzenia pojazdu w celu
głosowego odczytywania informacji.
Ustawienia trybu Samochód: określenie aplikacji, które mają
być używane w trybie prowadzenia pojazdu.
Zawsze używaj moich ustawień: skonfigurowanie urządzenia
do używania ustawień szybkości mówienia i ustawień
językowych określonych przez użytkownika, a nie ustawień
zapisanych w aplikacjach.
Mechanizm domyślny: ustawienie mechanizmu syntezy mowy
do obsługi tekstu mówionego.
Zainstaluj dane głosu: pobranie i instalacja danych głosowych
dla funkcji zamiany tekstu na mowę.

Ustawienia

144

?
?
?

Szybkość mówienia: wybór szybkości dla funkcji zamiany
tekstu na mowę.
Język: wybierz język funkcji zamiany tekstu na mowę.
Mechanizmy: wyświetlenie dostępnych na urządzeniu
mechanizmów zamiany tekstu na mowę.

Dostępność
Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone
dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby
ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do
opisanych niżej ustawień i zmienić je.
? Dostępność: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę,
takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą
komunikatów, melodii i wibracji.
? Usługi dostępności: Wybór aplikacji ułatwień dostępu.
? Latarka: włączanie i wyłączanie światła pomocniczego.
? Dźwięk mono: włączenie dźwięku monofonicznego podczas
słuchania dźwięku jedną słuchawką douszną.
? Odbieranie/kończenie połączeń:
- Klawisz odbierania: skonfigurowanie urządzenia do
odbierania połączeń przychodzących klawiszem ekranu
startowego.
- Automatyczne odbieranie połączeń: ustawienie czasu
oczekiwania urządzenia przed odebraniem połączenia
przychodzącego.
- Kl. zasilania kończy poł.: skonfigurowanie urządzenia do
kończenia połączenia przez naciśnięcie przycisku zasilania.
? Skrót dostępności: dodanie skrótu do ustawień dostępności
w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i
przytrzymaniu klawisza zasilania.

Ustawienia

145

Data i godzina
Przejdź do poniższych ustawień, aby zmodyfikować sposób
wyświetlania daty i godziny przez urządzenie:
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta
z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.
?
?
?
?
?
?

Automatyczny: automatyczna aktualizacja godziny przy
zmianie strefy czasowej.
Ustaw datę: ręczne ustawienie bieżącej daty.
Wybierz strefę czasową: ustawianie strefy czasowej
użytkownika.
Ustaw godzinę: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu
wyświetlania godziny.
Wybierz format daty: wybór formatu daty.

O telefonie
Wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia, sprawdzenie
stanu urządzenia i aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia.

Ustawienia

146

Rozwiązywanie problemów
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego
wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z
następujących kodów:
Kod

Sposoby rozwiązania problemu:

Hasło

Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia,
należy podać wprowadzone hasło.

PIN

Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy
lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy
wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub
USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu
Zablokuj kartę SIM.

PUK

Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości
przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego
wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod
PUK dostarczony przez dostawcę usług.

PIN2

W przypadku dostępu do menu, do którego
wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić
kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. W
celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z dostawcą usług.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie
usługi lub sieci
?

?

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.
Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z operatorem.

Rozwiązywanie problemów

147

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie
reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające.
Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu
wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z
ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
? Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu
dotykowego.
? Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy
oprogramowania.
? Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione
do najnowszej wersji.
? Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś
urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się,
konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie
ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie
nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez
8-10 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia
fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz
opcję Ustawienia -> Prywatność -> Ustawienia fabryczne ->
Zresetuj telefon -> Usuń wszystko.

Połączenia są przerywane
W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału
możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.

Rozwiązywanie problemów

148

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku
?
?
?

Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało
wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku
?
?
?

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
?
?
?

Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on
prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba
?
?

Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest
blokowana.
W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest
realizowane
?
?
?

Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy
numer.
W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii jest
pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia,
wymień lub naładuj baterię.

Rozwiązywanie problemów

149

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza
się
?
?

Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki
czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy
nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając
obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia
energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas
urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego,
urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną
pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku
wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu
spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie
naładowana.
? Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub
usuwając je z urządzenia.
? Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem
z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Rozwiązywanie problemów

150

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM
Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel
zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego
zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać
stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że
zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie
wyszukaj i zapisz dostępne stacje.
Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych
czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego
odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może
wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików
muzycznych
Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów
plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia
komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w
urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub
usuwając je z urządzenia.
? Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami
Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony
zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
? Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Rozwiązywanie problemów

151

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
?
?

?

Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest
włączona.
W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności
bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth
znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth
(10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu,
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do
komputera
?
?

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i
zaktualizowane.

Rozwiązywanie problemów

152

Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem
do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem
elektrycznym, pożarom i wybuchom
Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub
gniazdek elektrycznych
Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać
ładowarki ciągnąc za przewód
Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego
Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go
mokrymi dłońmi
Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii
Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia
Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez
producenta
Nie korzystać z urządzenia podczas burzy
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym
wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowojonowej (Li-Ion)
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

153

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii
o Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę

Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych
baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie
urządzenia.
o Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania
się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów
lokalnego prawa.
o Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach
wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie
mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
o Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na
wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego
zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem
o Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo
wysokich temperatur.

o Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia

urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu
pracy baterii.
o Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może
to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i - baterii i
spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
o Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych
ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi
ostrzeżeniami i przepisami
Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest
zabronione
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w
konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości
radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

154

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca
o W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od
rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.

o W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum
15 cm od rozrusznika serca.

o Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie
po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych,
których pracę mogą zakłócać fale radiowe
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować
się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego
działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować
się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę
niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu
słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji
o W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii,
lecz wyłączyć urządzenie.

o W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do
wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.

o Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach

benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi,
lub substancjami wybuchowymi.
o Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów
wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane
urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu
Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem.
Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych
samolotu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

155

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych
w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje
urządzenie
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować
nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze
informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów,
dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas
prowadzenia pojazdu
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia
pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze
zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:
o Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie
i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na
nawiązanie lub odebranie połączenia.
o Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie
w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać
połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
o Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych
warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem,
śnieg, lód i wzmożony ruch.
o Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do
załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim
jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
o Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać
połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować
rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
o Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać
uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy,
które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
o Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w
razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy
lekarza.
o Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer
pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z
zagrożeniem życia.
o W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny
numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego
niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej
nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc
drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

156

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia
Ochrona urządzenia przed wodą
o Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy
elektroniczne urządzenia.

o Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz
je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie
możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie
ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
o Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach
spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym
otoczeniu
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.
Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C
o Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura
dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
o Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła
słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
o Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

157

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np.
monetami, kluczami i naszyjnikami
o Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
o Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego
o Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do
jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.

o Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty
kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

o Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami.

Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu
magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek
mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem
o Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
o Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.
Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia
o Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
o Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub
uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie
urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę
Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy
oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu
ludzi i zwierząt
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową
utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy
o Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj
ekranu zbyt blisko oczu.

o Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w

gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz
jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

158

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się
ruchów
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie
postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić
do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać
urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie
i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort,
zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki
o Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może
skrócić jej czas pracy.

o Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała
być ponownie naładowana.

o Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
o Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i
materiałów zatwierdzonych przez producenta
o Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub spowodować jego awarię.

o W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych

przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo
użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia
o Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
o Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.
Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu,
uszu ani ust
Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Rozmawiając przez urządzenie:
o Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
o Mówić prosto do mikrofonu.
o Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej
może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości
energii o częstotliwości radiowej (RF).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

159

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu
o Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić

do uszkodzenia słuchu.
o Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu
może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
o Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy
zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny
poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
o W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść
do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się
nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby
przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć
dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie
elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się
należy zachować uwagę
o Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
o Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w
pobliskich przedmiotach.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia
o Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia

gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum
serwisowego firmy Samsung.
o Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do
wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne
działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy
produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć
skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się
z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:
o Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
o Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
o Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

160

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub
uszkodzony
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy.
Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem
Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju
innym
Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem,
ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać
połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować
ostrożność
o Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria
zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

o Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania

poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy
może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego
nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może
doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci
o Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane
przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty
lub urządzenia.
o Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi
oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
o Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

161

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym
z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej
rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami
usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji
o Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie
o
o
o

o
o

kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę
jakichkolwiek informacji.
Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię
zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem
do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na
ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które
uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub podejrzanego
wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania
informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu
skasowania lub zmiany danych konta.
W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby
chronić informacje osobowe.
Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za pomocą
wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim
bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia
może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada
za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów
chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla
klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy
lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung
Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku
jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

162

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym
Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez
ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy
urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji,
traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.
UWAGA!
PRZESTROGA Produkt emituje potencjalnie niebezpieczne
promieniowanie optyczne. Bezpośrednie patrzenie w
działającą lampę może uszkodzić wzrok.

Produkt zgodny z normą IEC62471

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym
systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego
typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

163

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony
jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich
posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy
odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie
zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności
Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do
podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem
znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość
i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został
autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia
do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody
odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone
modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie,
przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych,
wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem
jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za
pomocą tego urządzenia.
,,ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ
DOSTARCZANE W POSTACI ,,TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI
DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA
SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W
TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI
ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO
URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA,
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA
ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY,

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

164

HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO
ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI
Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY
TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TEGO RODZAJU SZKÓD".
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane
w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą
dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty
trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane
przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z
odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za
pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą
zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy
kierować do ich dostawców.

UWAGA!
o Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która
spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

o Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy

przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.

o Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności
do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

o Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków
oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.

o Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak
i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać
urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją
ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego
jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do
współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
o Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku
eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania
obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku
działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z
działania wysokich lub niskich temperatur).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

165

Indeks
ekran dotykowy

alarmy

dezaktywacja 117
tworzenie 117
wyłączanie 117

blokowanie 27
korzystanie 26

ekran menu

AllShare 108
aparat

dodawanie katalogów i
paneli 31
dostęp 30
porządkowanie aplikacji 31

nagrywanie filmów 67
robienie zdjęć 60
zmiana ustawień
aparatu 65
zmiana ustawień
kamery 69

ekran trybu oczekiwania

dodawanie elementów 28
dodawanie paneli 29

e-mail

Autom. odrzucanie 48
bateria

konfigurowanie kont 55
wyświetlanie 56
wysyłanie 56

instalowanie 11
ładowanie 13

filmy

nagrywanie 67
odtwarzanie 73

blokada PIN 36
Blokowanie poł. 50
Bluetooth

find my mobile 37
galeria

odbieranie danych 104
włączanie 102
wysyłanie danych 103
wyszukiwanie i
powiązywanie z
urządzeniami 103

formaty plików 71
odtwarzanie filmów 73
wyświetlanie zdjęć 72

godzina i data,
ustawianie 33
Google Latitude 96
Google Mail 53
Google Talk 57
internet

czas na świecie 118
czasomierz 118
DLNA
patrz DLNA 107

edytor zdjęć 74

zobacz przeglądarka
internetowa

Indeks

166

jasność, wyświetlacz 34
język wyświetlania 141
kalendarz

znajomym 96
uzyskiwanie wskazówek
dojazdu 96
używanie nawigacji 98
wyszukiwanie lokalizacji 95

tworzenie zdarzeń 86
wyświetlanie zdarzeń 87

Mapy Google 95
menedżer plików 122
menedżer zadań 129
minidziennik 121
music hub 78
nawigacja 98
notatki

kalkulator 119
karta pamięci

formatowanie 18
wkładanie 16
wyjmowanie 17

karta SIM

blokowanie 36
instalowanie 11

tworzenie 88
wyświetlanie 89

karta USIM

blokowanie 36
instalowanie 11

notatki głosowe

nagrywanie 90
odtwarzanie 90

kody dostępu 147
kontakty

notatki tekstowe 88
odtwarzacz MP3

importowanie i
eksportowanie 85
kopiowanie 85
tworzenie 82
tworzenie grup 84
tworzenie kontaktów 82
tworzenie wizytówki 83
ustawianie szybkiego
wybierania 83
wyszukiwanie 83
wyszukiwanie
kontaktów 83

dodawanie plików 75
odtwarzanie muzyki 76
tworzenie list
odtwarzania 77

odtwarzacz wideo 70, 73
pobrane
aplikacje 41
pliki 42
zarządzanie 120

poczta głosowa 53
połączenia

mapy

szukanie miejsc w
pobliżu 97
udostępnianie lokalizacji

blokowanie 50
Bluetooth 102
DLNA 107
komputer 112

Indeks

167

dodawanie zakładek 93
przeglądanie stron
internetowych 91

konferencyjne 46
korzystanie z opcji podczas
połączeń głosowych 46
korzystanie z zestawu
słuchawkowego 45
numery
międzynarodowe 45
oczekujące 50
odbieranie 45
odrzucanie 45
przekazywanie 49
VPN 114
Wi-Fi 104
wyświetlanie
nieodebranych 47

przekazywanie
połączeń 49
radio FM

słuchanie 79
zapisywanie stacji 80

rozpakowywanie 10
Samsung Apps 100
Samsung Kies 113
Social Hub 59
spis połączeń 50
synchronizacja

połączenia głosowe

korzystanie z opcji 46
nawiązywanie 44
odbieranie 45

z kontami
internetowymi 42

Szukaj 128
Torch light 127
tryb cichej pracy 33
tryb FDN 49
tryb Offline 19
urządzenie

połączenia VPN

łączenie z 116
tworzenie 115

połączenia wideo

korzystanie z opcji 47
nawiązywanie 44
odbieranie 45

dostosowywanie 33
ikony wskaźników 23
klawisze 22
panel skrótów 29
ustawienia 131
włączanie lub
wyłączanie 19
wygląd 20

połączenia z komputerem
pamięć masowa 113
Samsung Kies 113

połączenie oczekujące 50
Polaris Office 122
polecenia głosowe 129
projektor 124
przeglądarka internetowa

ustawienia

aplikacje 138
data i godzina 146
dostępność 145

Indeks

168

dźwięk 135
Język i klawiatura 141
komunikacja 131
konta i synchronizacja 139
lokalizacja i
zabezpieczenia 137
o telefonie 146
pamięć 140
połączenia 133
prywatność 140
rozpoznawanie i odtwarzanie
głosu 143
ruch 140
Tryb oszczędzania
energii 136
wyświetlacz 136

wiadomości

WLAN

przy użyciu punktu dostępu
WPS 106
szukanie sieci i łączenie się z
nimi 105
włączanie 105

wprowadzanie tekstu 37
wyszukiwanie głosowe 130
YouTube
oglądanie filmów 99
przekazywanie filmów 99

zadania

tworzenie 88
wyświetlanie 88

zdjęcia

fotografowanie
panoramy 63
fotografowanie przy użyciu
różnych scen 62
fotografowanie w trybie
autoportretu 62
fotografowanie w trybie
detekcji uśmiechu 63
fotografowanie w trybie
kreskówki 64
robienie 60
robienie w trybie akcji 64
wyświetlanie 72

dostęp do poczty
głosowej 53
konfigurowanie kont
e-mail 55
wysyłanie wiadomości
e-mail 56
wysyłanie wiadomości
MMS 52
wysyłanie wiadomości
SMS 51

wiadomości i pogoda 101
wiadomości multimedialne
wyświetlanie 52
wysyłanie 52

wiadomości tekstowe
wyświetlanie 52
wysyłanie 51

Indeks

169

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy
usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w
instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria
mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w
niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync)
1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy
Samsung w sieci Web (www.samsung.com/kies) i
zainstaluj ją na komputerze.
2. Przy użyciu kabla USB, podłącz telefon do komputera PC.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies na komputerze,
aby uruchomić program Samsung Kies.
Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu
Kies.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 08/2012. Rev. 1.0


Pobierz plik - link do postu