Samsung.Galaxy.Ch@t.GT-B5330.Instrukcja.obslugi.PL.pdf

Samsung Galaxy Ch@t GT-B5330 - Instrukcja obsługi (PL)

Samsung Galaxy Ch@t GT-B5330 - Instrukcja obsługi (PL) - 145 str.


* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy
usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w
instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria
mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w
niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Samsung Kies
(PC Sync)
1. Pobierz najnowszą wersję programu Samsung Kies z
witryny firmy Samsung (www.samsung.com/kies) i
zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy
programu Samsung Kies.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 08/2012. Rev. 1.0

GT-B5330

Instrukcja obsługi

Korzystanie z podręcznika
Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego firmy Samsung. W
tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane
przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy zapewniające
wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.
Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą
i funkcjami urządzenia.

Przeczytaj najpierw
?

?
?
?

?
?

?

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji
przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy
się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz
informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono
domyślne ustawienia urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się
różnić od rzeczywistego produktu.
Zawartość niniejszej instrukcji może się różnić od produktu
lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców
i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia.
Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie
firmy Samsung (www.samsung.com).
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w
zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji bazują na
możliwościach systemu Android i mogą się różnić w zależności
od systemu posiadanego przez użytkownika.
Aplikacje zainstalowane w tym urządzeniu mogą funkcjonować
inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą
oferować tylko niektóre funkcje dostępne w wersjach
komputerowych.

Korzystanie z podręcznika

2

?

?

?
?

?

?

Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju,
regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung
nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od osób
trzecich.
Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem
produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem
ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania
systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie
operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania
urządzenia i aplikacji.
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając
witrynę internetową firmy Samsung (www.samsung.com).
Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na
podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu,
zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi
właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich
wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi
naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung
nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony
użytkownika.
Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji
danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie
i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub
używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat,
należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą
usług.
Należy zachować ten podręcznik w celu ponownego
wykorzystania w przyszłości.

Korzystanie z podręcznika

3

Ikony pomocnicze
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać
znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ostrzeżenie -- sytuacje, które mogą spowodować
zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga -- sytuacje, które mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga -- wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
?

Przeczytaj -- strony zawierające informacje na dany
temat, na przykład: ? s. 12 (oznacza odsyłacz do strony
12)

->

Następnie -- kolejność opcji lub menu, które należy
wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Z
listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Informacje o
urządzeniu (oznacza to wybranie opcji Ustawienia,
a następnie Informacje o urządzeniu)

Prawa autorskie
Copyright (C) 2012 Samsung Electronics
Niniejszy podręcznik jest chroniony na mocy międzynarodowych
przepisów o własności intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,
dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek
formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych
lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub
przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Korzystanie z podręcznika

4

Znaki towarowe
?

?

?

?

?

?

SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe
firmy Samsung Electronics.
Logo Android, Google(TM), Google Maps(TM), Google Mail(TM),
YouTube(TM), Google Play(TM) store, Google Latitude(TM),
Google Talk(TM), są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
Bluetooth(R) jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.

Windows Media Player(R) to zastrzeżony znak towarowy firmy
Microsoft Corporation.
Wi-Fi(R), Wi-Fi Protected Setup(TM), Wi-Fi Direct(TM),
Wi-Fi CERTIFIED(TM), oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich
odnośnych właścicieli.

Korzystanie z podręcznika

5

Spis treści
Montaż................................................................ 10
Rozpakowywanie ....................................................................................... 10
Wygląd urządzenia .................................................................................... 11
Klawisze .......................................................................................................... 13
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii ............................................. 17
Ładowanie baterii ....................................................................................... 19
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) ............................................ 23

Wprowadzenie ................................................... 25
Włączanie i wyłączanie urządzenia ..................................................... 25
Korzystanie z ekranu dotykowego ..................................................... 26
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i
klawiszy ........................................................................................................... 29
Omówienie ekranu startowego ........................................................... 29
Dostęp do aplikacji .................................................................................... 34
Uruchamianie kilku aplikacji ................................................................. 36
Dostosowywanie urządzenia ................................................................ 37
Wprowadzanie tekstu ............................................................................... 41

Komunikacja ...................................................... 46
Połączenia ...................................................................................................... 46
Wiadomości .................................................................................................. 55
Google Mail ................................................................................................... 57
E-mail ............................................................................................................... 59
Talk .................................................................................................................... 61
ChatON ........................................................................................................... 62
Czat ................................................................................................................... 62
Google+ .......................................................................................................... 63

Spis treści

6

Rozrywka............................................................ 64
Aparat .............................................................................................................. 64
Odtwarzacz wideo ..................................................................................... 72
Galeria ............................................................................................................. 74
Odtw. muzycz. ............................................................................................. 77
Radio FM ......................................................................................................... 80

Informacje osobiste ........................................... 83
Kontakty ......................................................................................................... 83
S Terminarz .................................................................................................... 86
Notatka ........................................................................................................... 88
Dyktafon ......................................................................................................... 89

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS ... 91
Internet ........................................................................................................... 91
Game Hub ..................................................................................................... 95
Współrzędne ................................................................................................ 95
Mapy ................................................................................................................ 96
Nawigacja GPS ............................................................................................. 97
Lokalne ............................................................................................................ 98
Play Books ...................................................................................................... 99
Play Movies ................................................................................................... 99
Sklep Play ....................................................................................................... 99
Samsung Apps .......................................................................................... 100
YouTube ....................................................................................................... 100

Komunikacja .................................................... 103
Połączenia USB ......................................................................................... 103
Wi-Fi ............................................................................................................... 105
Wi-Fi Direct ................................................................................................. 108

Spis treści

7

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej ..... 109
Bluetooth .................................................................................................... 111
Lokalizacja .................................................................................................. 113
Połączenia VPN ......................................................................................... 114

Narzędzia ......................................................... 116
Kalkulator .................................................................................................... 116
Zegar ............................................................................................................. 116
Pobrane ....................................................................................................... 119
Moje pliki ..................................................................................................... 119
Quickoffice ................................................................................................. 120
Wyszukiwanie ........................................................................................... 121
Zestaw narzędzi SIM .............................................................................. 121

Ustawienia........................................................ 122
Dostęp do opcji ustawień .................................................................... 122
Wi-Fi ............................................................................................................... 122
Bluetooth .................................................................................................... 122
Licznik danych .......................................................................................... 122
Więcej ustawień ....................................................................................... 123
Dźwięk .......................................................................................................... 124
Wyświetlacz ............................................................................................... 125
Tapeta ........................................................................................................... 125
Pamięć .......................................................................................................... 126
Bateria ........................................................................................................... 126
Menedżer aplikacji .................................................................................. 126
Konta i synchronizacja .......................................................................... 126
Usługi lokalizacji ....................................................................................... 126
Bezpieczeństwo ....................................................................................... 127

Spis treści

8

Klawisze dedykowane ........................................................................... 129
Język i wprowadzanie ........................................................................... 129
Kopia zapasowa i zerowanie .............................................................. 132
Data i godzina ........................................................................................... 133
Dostępność ................................................................................................ 133
Opcje programisty .................................................................................. 134
Informacje o urządzeniu ...................................................................... 135

Rozwiązywanie problemów............................ 136
Indeks ............................................................... 142

Spis treści

9

Montaż
Rozpakowywanie
Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące
elementy:
? Urządzenie (litowo-jonowa / 1200 mAh)
? Bateria
? Instrukcja obsługi
Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego
przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub
nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie
nieobjęte gwarancją producenta.
?

?
?
?
?

Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne
akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub
operatora sieci.
Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego
sprzedawcy detalicznego produktów firmy Samsung.
Dostarczone elementy są przeznaczone tylko do tego
urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
Inne akcesoria mogą nie być zgodne z tym urządzeniem.
Należy stosować wyłącznie akcesoria zatwierdzone
przez firmę Samsung. Niezatwierdzone akcesoria mogą
spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Montaż

10

Wygląd urządzenia

> Widok z przodu
6

1
2

7

3
8

4

9

5

Numer

Funkcja

1

Głośnik

2

Klawisz głośności

3

Klawisz strony domowej

4

Klawisz opcji

5

Gniazdo wielofunkcyjne

6

Czujnik zbliżeniowy

7

Ekran dotykowy

8

Klawisz wstecz

9

Mikrofon

Montaż

11

> Widok z tyłu
10

11

14

12

13

Numer

Funkcja

10

Gniazdo zestawu słuchawkowego

11

Klawisz włączenia/wyłączenia/resetowania/
blokady ekranu

12

Obiektyw aparatu

13

Wewnętrzna antena

14

Głośnik

Montaż

12

Klawisze
Klawisz

Funkcja

Zasilanie/
Resetowanie1/
Blokowanie

Włączanie urządzenia (naciśnij
i przytrzymaj), dostęp do opcji
urządzenia (naciśnij i przytrzymaj),
resetowanie urządzenia (naciśnij
i przytrzymaj przez 8-10 sekund),
Wyłącz i zablokuj ekran dotykowy
lub go włącz.

Opcja

Otwarcie listy opcji dostępnych
na bieżącym ekranie; na ekranie
startowym uruchomienie aplikacji
wyszukiwania Google (naciśnij i
przytrzymaj); wyświetlenie okna
wprowadzania frazy wyszukiwania
podczas używania niektórych
aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).

Ponowne wyświetlenie ekranu
startowego; otwarcie listy ostatnio
Ekran startowy
używanych aplikacji (naciśnij i
przytrzymaj).
Wstecz

Wyświetlenie poprzedniego ekranu.

Głośność

Regulacja głośności.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie
zawiesza się lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie
można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.
Montaż

13

> Klawiatura QWERTY

Umiejscowienie, obrazy i funkcje klawiszy mogą się różnić w
zależności od regionu.

Klawisz

Funkcja
Alfanumeryczne

Wprowadzanie cyfr, liter i znaków
specjalnych.

Shift

Zmiana wielkości liter w polu
wprowadzania tekstu.

Alt

Wprowadzanie znaków
pojawiających się w
górnych obszarach klawiszy
alfanumerycznych.

Symbol

Wprowadzanie symboli w polu
wprowadzania.

Spacja

Wstawianie spacji w polu
wprowadzania tekstu.

Skasuj

Usuwanie znaków w polu
wprowadzania tekstu.

Enter

Rozpoczęcie nowego wiersza w
polu wprowadzania tekstu.

Skróty

Dostęp do aplikacji zdefiniowanych
przez użytkownika. ? s. 36

ChatON

Uruchamianie aplikacji ChatON.

Montaż

14

> Klawisz skrótu klawiatury QWERTY

Podczas korzystania z niektórych aplikacji można używać
następujących klawiszy skrótów:
Aplikacja

Klawisz skrótu
?
?

Terminarz S

?
?
?
?
?

E-mail

?
?
?
?
?

Message

?
?
?
?
?

Moje pliki

?

[M]: zmiana trybu wyświetlania na widok
miesiąca.
[W]: zmiana trybu wyświetlania na widok
tygodnia.
[D]: zmiana trybu wyświetlania na widok dnia.
[A]: zmiana trybu wyświetlania planu.
[T]: zmiana trybu wyświetlania na widok
zadania.
[R]: wysłanie wiadomości z odpowiedzią.
[L]: wysłanie odpowiedzi do wszystkich
odbiorców wiadomości.
[F]: przekazanie wiadomości innym osobom.
[C]: utworzenie nowej wiadomości e-mail.
[T]: przejście na górę listy wiadomości.
[B]: przejście na dół listy wiadomości.
[N]: przejście do następnej wiadomości.
[P]: przejście do poprzedniej wiadomości.
[R]: wysłanie wiadomości z odpowiedzią.
[F]: przekazanie wiadomości innym osobom.
[C]: utworzenie nowej wiadomości.
[N]: podczas pokazu slajdów programu
PowerPoint przejście do kolejnego slajdu.
[P]: podczas pokazu slajdów programu
PowerPoint przejście do poprzedniego slajdu.

Montaż

15

Aplikacja

Klawisz skrótu
?
?
?

?
?
?

Internet

?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?

Galeria

?
?
?
?

[ ]+[N]: otwarcie nowego okna.
[ ]+[W]: zamknięcie bieżącego okna.
[ ]+[R]: ponowne wczytanie bieżącej strony
internetowej lub przerwanie ponownego
wczytywania.
[ ]+[D]: utworzenie zakładki do bieżącej
strony internetowej.
[ ]+[F]: wyszukanie tekstu na stronie
internetowej.
[ ]+[S]: wysłanie adresu strony internetowej
do innych osób.
[ ]+[J]: wyświetlenie historii pobierania.
[ ]+[P]: zmiana ustawień przeglądarki.
[ ]+[I]: przybliżenie widoku.
[ ]+[O]: oddalenie widoku.
[ ]+[H]: dodanie na ekranie trybu
oczekiwania skrótu do bieżącej strony
internetowej.
[ ]+[T]: Drukowanie strony internetowej.
[ ]+[L]: aktywowanie pola adresu URL.
[ ]: przewinięcie strony w dół.
[ ]+[ ]: przewinięcie strony w górę.
[T]: przejście do pierwszego zdjęcia na liście.
[B]: przejście do ostatniego zdjęcia na liście.
[N]: przejście do następnego zdjęcia.
[P]: przejście do poprzedniego zdjęcia.
[I]: przybliżenie widoku.
[O]: oddalenie widoku.

Montaż

16

Aplikacja

Klawisz skrótu
?

Odtwarzacz
wideo

?
?
?
?

Odtwarzacz
muzyki

?
?
?
?

[T]: przejście do pierwszego pliku na liście.
[B]: przejście do ostatniego pliku na liście.
[N]: przejście do następnego pliku na liście.
[P]: przejście do poprzedniego pliku na liście.
[T]: przejście do pierwszego pliku na liście.
[B]: przejście do ostatniego pliku na liście.
[N]: przejście do następnego pliku na liście.
[P]: przejście do poprzedniego pliku na liście.
[S]: odtwarzanie losowe.

Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii
Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci
komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber
Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje
o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.
W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM
(Universal Subscriber Identity Module).

1

Zdejmij tylną pokrywę.

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy
nie uszkodzić paznokci.

Montaż

17

2

Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki
były skierowane w dół.

?

?

Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.
Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM,
należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy
Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
Gniazdo karty SIM urządzenia jest przeznaczone wyłącznie
dla standardowych kart SIM. Stosowanie kart micro SIM
albo kart micro SIM z niezatwierdzonym mocowaniem
może spowodować uszkodzenie gniazda karty SIM
urządzenia.

3

Włóż baterię.

4

Załóż tylną pokrywę.

Montaż

18

Ładowanie baterii
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia lub jeśli urządzenie
nie było używane przez dłuższy czas, należy naładować
akumulator. Baterię urządzenia można ładować, używając
ładowarki podróżnej lub podłączając urządzenie do komputera
kablem USB.
Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych
przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych
ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii
albo uszkodzenie urządzenia.
?

?

?

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany
sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim
poziomie naładowania baterii. Aby dalej używać
urządzenia, należy naładować jego baterię.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenia nie
można włączyć nawet po podłączeniu ładowarki. Przed
ponownym włączeniem urządzenia należy przez pewien
czas ładować baterię.
W przypadku korzystania z wielu aplikacji jednocześnie,
aplikacji sieciowych lub aplikacji wymagających
połączenia z innym urządzeniem, bateria rozładuje się
bardzo szybko. Aby uniknąć przerwania połączenia z siecią
lub utraty zasilania w trakcie transferu danych, należy
używać tych aplikacji po całkowitym naładowaniu baterii.

Montaż

19

> Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej
1

Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda
wielofunkcyjnego.

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne
uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są
objęte gwarancją.

2

Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazdka
elektrycznego.
? Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła
zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może
nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę
od urządzenia.
? Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest
to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na
trwałość i wydajność urządzenia.
? Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je
zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy
Samsung.

Montaż

20

3

Po całkowitym naładowaniu baterii ładowarkę podróżną
należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od
gniazda elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii, gdy urządzenie jest
podłączone do ładowarki podróżnej. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu
zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma
wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania
energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli
nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno
znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Ikony ładowania baterii -- informacje

Podczas ładowania baterii wyłączonego urządzenia poniższe ikony
wskazują bieżący stan ładowania:

Ładowanie

W pełni naładowana

Montaż

21

> Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer
jest włączony.

1
2
3

Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda
wielofunkcyjnego.
Podłącz duży koniec kabla USB do portu USB komputera.
W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się
rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw
odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

> Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii
baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle,
można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi
ładowaniami:
? Włączenie trybu oszczędzania energii.
? Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia,
naciskając klawisz zasilania.
? Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
? Wyłącz funkcję Bluetooth.
? Wyłącz funkcję Wi-Fi.
? Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
? Zmniejsz czas podświetlenia.
? Zmniejsz jasność ekranu.

Montaż

22

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)
W urządzeniu można stosować karty pamięci o pojemności 32 GB.
Karty niektórych producentów i typów mogą nie być zgodne z
urządzeniem.
Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie
kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie
zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci
może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty.
Może również uszkodzić dane zapisane na karcie pamięci.
?

?
?

1
2

3
4

Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem
plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci
sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu
zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje
skrócenie trwałości kart pamięci.
Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików
karty pamięci jest dostępny w katalogu extSdCard.

Zdejmij tylną pokrywę.
Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

Dociśnij kartę pamięci w gnieździe karty pamięci, tak aby
została zablokowana w odpowiednim położeniu.
Załóż tylną pokrywę.

Montaż

23

> Wyjmowanie karty pamięci

Upewnij się, że karta pamięci nie jest obecnie używana przez
urządzenie.

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Pamięć -> Odinstaluj
kartę pamięci -> OK.
Zdejmij tylną pokrywę.
Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od
telefonu.
Wyjmij kartę pamięci.
Załóż tylną pokrywę.
Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone
na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować
utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

> Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być
niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci
wyłącznie w urządzeniu.
Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Pamięć -> Formatuj kartę
pamięci -> Formatuj kartę pamięci -> Kasuj wszystko.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy
wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w
wyniku działań użytkownika.

Montaż

24

Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia

1
2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
Wprowadź kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz
opcję OK (w razie potrzeby).
Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować
urządzenie. Aby korzystać z aplikacji, które wymieniają dane
z serwerem Google, należy zalogować się w witrynie Google
lub utworzyć w niej konto.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,
a następnie wybierz opcję Wyłączanie -> OK.
?

?

W miejscach, w których używanie urządzeń
bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i
szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez
upoważniony personel.
Aby korzystać tylko z funkcji urządzenia innych niż
sieciowe, należy je przełączyć do trybu offline. ? s. 123

Wprowadzenie

25

Korzystanie z ekranu dotykowego
Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością
wybierać opcje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu
przedstawiono informacje na temat używania ekranu dotykowego.
?

?

?

?

?

?

Nie dotykać ekranu palcami oraz nie używać do tego
ostrych przedmiotów. Może to uszkodzić ekran lub
spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania
elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe
działanie ekranu dotykowego.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
z płynami. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo
po zetknięciu z płynami lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
Nie pozostawiaj ekranu dotykowego w trybie
bezczynności przez dłuższy czas. Może to spowodować
powstawanie utrzymujących się obrazów lub smużenia
obrazu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej
obsługi nie są objęte gwarancją.
Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego,
przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć
folię ochronną z ekranu.
Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie
ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie.
Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran
opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na
dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi
jak rysik czy długopis.

Wprowadzenie

26

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej
czynności:
Dotknij
Dotknij jeden raz, aby wybrać lub
uruchomić menu, opcję lub aplikację.

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu i przytrzymaj go przez
więcej niż 2 sekundy.

Przeciągnięcie
Dotknij elementu i przesuń go w nowe
miejsce.

Dwukrotne dotknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

Wprowadzenie

27

Przesunięcie
Szybko przewin w górę, dół, lewo lub
prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

Ściśnięcie
Ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie
zsuń je do siebie.

?

?

Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po
pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran,
naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony głównej.
Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed
wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz opcje
Ustawienia -> Wyświetlacz -> Podświetlenie ekranu.

Wprowadzenie

28

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy
Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran
dotykowy i klawiatura są wyłączane i automatycznie blokowane,
aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby
ręcznie zablokować ekran dotykowy i klawiaturę, naciśnij klawisz
zasilania.
Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz zasilania,
a następnie przesuń palec w dowolnym kierunku.
Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do
osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu,
można włączyć funkcję blokady ekranu. ? s. 38

Omówienie ekranu startowego
Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na
nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.
Na ekranie startowym jest widocznych wiele paneli. Można
przechodzić między nimi przez przewijanie w lewo lub w prawo.
Można także wybrać jedną z kropek w dolnej części ekranu, aby
bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu.

> Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w
zależności od kraju i operatora.

Ikona

Definicja
Brak sygnału
Siła sygnału

Wprowadzenie

29

Ikona

Definicja
Nawiązano połączenie z siecią GPRS
Nawiązano połączenie z siecią EDGE
Nawiązano połączenie z siecią HSDPA
Połączone punkty dostępu Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Usługi GPS w użyciu
Trwa połączenie
Połączenie nieodebrane
Podłączono do komputera
Brak karty SIM lub USIM
Nowa wiadomość
Alarm włączony
Roaming (poza obszarem zasięgu usługi)
Włączony tryb cichej pracy (wibracje)
Włączony tryb cichej pracy (wyciszenie)
Tryb offline włączony
Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
Poziom naładowania baterii

Wprowadzenie

30

> Korzystanie z panelu powiadomień

Aby otworzyć panel powiadomień, dotknij obszaru ikon
wskaźników i przesuń go w dół. Aby ukryć panel, przesuń dolną
część panelu w górę.
Z panelu powiadomień można wyświetlić bieżący stan urządzenia
i korzystać z następujących opcji:
? Wi-Fi: włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi. ? s. 105
? GPS: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS. ? s. 113
? Dźwięk: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. Możesz
wyciszyć urządzenie lub ustawić wibracje w trybie cichym.
? Obrót ekranu: określenie, czy interfejs ma być obracany
podczas obracania urządzenia.
? Powiadomienie: Ukrywanie lub wyświetlanie ikon
powiadomienia.
? Dane komórkowe: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia
danych.
? Bluetooth: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
? s. 111
? Synchr.: włączanie lub wyłączanie automatycznego
synchronizowania aplikacji.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora
sieci i regionu.

> Przesuwanie elementów na ekranie startowym
Dotknij elementu i przytrzymaj
go, a następnie przesuń w nowe
miejsce.

Wprowadzenie

31

> Usuwanie elementów z ekranu startowego

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń do kosza.

> Dostosowanie panelu szybkiego dostępu

Można dostosować panel szybkiego dostępu w dolnej części
ekranu startowego, dodając lub usuwając skróty do aplikacji.
? Aby usunąć ikonę aplikacji, dotknij ją i przytrzymaj, a następnie
przeciągnij do kosza.
? Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij i przytrzymaj nowy skrót
do aplikacji na ekranie startowym, a następnie przeciągnij go w
puste miejsce.

> Dodawanie i usuwanie paneli z ekranu
startowego

Panele ekranu startowego można dodawać i usuwać w celu
porządkowania widgetów.

1

Na ekranie startowym ustaw dwa palce na ekranie i zsuń je do
siebie, aby przejść do trybu edycji.

Wprowadzenie

32

2

3

Dodawanie, usuwanie i porządkowanie paneli:
? Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją,
a następnie przeciągnij do kosza.
? Aby dodać nowy panel, wybierz
.
? Aby ustawić główny panel ekranu startowego, wybierz
.
? Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i
przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce.
Naciśnij klawisz Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

> Używanie widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać
z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na
ekranie startowym.
?

?

Niektóre widgety łączą się z usługami sieciowymi.
Korzystanie z widgetów sieciowych może spowodować
naliczenie dodatkowych opłat.
Widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci i
regionu.

Dodawanie widgetu do ekranu startowego

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Widgety, aby otworzyć panel
widgetów.
Na panelu widgetów można przechodzić między nimi przez
przewijanie w lewo lub w prawo.
Dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać go na ekranie
startowym.

Wprowadzenie

33

Dodawanie skrótu do ustawień do ekranu startowego
Na ekranie startowym można utworzyć skróty do często
używanych opcji ustawień.

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Widgety, aby otworzyć panel widgetów.
Dotknij i przytrzymaj Skrót do ustawień, a następnie zwolnij
ją na ekranie startowym.
Wybierz opcję ustawień, taką jak na przykład Bluetooth czy Wi-Fi.

Dostęp do aplikacji
Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości
urządzenia. Można porządkować listę aplikację, dopasowując ją
do własnych upodobań, oraz pobierać aplikacje z Internetu, aby
zwiększyć funkcjonalność urządzenia.

1
2
3
4

Na ekranie startowym wybierz opcję
do listy aplikacji.

, aby uzyskać dostęp

Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu menu.
Można również wybrać jedną z kropek w dolnej części ekranu,
aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.
Wybierz aplikację.
Naciśnij klawisz Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby wrócić do ekranu
startowego.
? Aby dodać skrót do aplikacji na ekran startowy, dotknij
ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją.
? Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji
interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał
orientację przy obracaniu urządzenia, wybierz opcje
Ustawienia -> Wyświetlacz -> Autom. obrót ekranu.
? Podczas używania urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
W tym celu należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
klawisz Home i przycisk zasilania. Obraz zostanie zapisany
w lokalizacji Moje pliki -> sdcard -> Screenshots ->
Pictures.

Wprowadzenie

34

> Porządkowanie aplikacji

Można zmienić kolejność aplikacji na liście aplikacji i grupować je
w kategorie.

1
2
3

4

Na liście aplikacji naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję Edytuj.
Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
Porządkowanie aplikacji:
? Aby przenieść aplikację, przesuń ją do nowej lokalizacji.
? Aby dodać aplikację do nowego katalogu, przesuń ją do
.
? Aby przenieść aplikację na nowy panel, przesuń ją do
.
? Aby odinstalować aplikację, przesuń ją do .
Przeciągając ikonę aplikacji do można wyświetlić
informacje o aplikacji.
Wybierz opcję Zapisz.

> Pobieranie aplikacji
1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Sklep Play lub Samsung Apps.
Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.

> Odinstalowanie aplikacji
1
2

Na liście aplikacji naciśnij klawisz Opcja i wybierz Odinstaluj.
Wybierz symbol
opcję OK.

na ikonie aplikacji, a następnie wybierz

Możesz odinstalować wyłącznie pobrane aplikacje.

> Dostęp do ostatnio używanych aplikacji
1
2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby
wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
Wybierz aplikację.

Wprowadzenie

35

> Ustawianie skrótów do aplikacji

Możesz ustawić skrót do aplikacji, którą chcesz uruchamiać za
pomocą ikony [ ].
Aby przypisać aplikację do klawisza [ ].

1
2
3

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję
Ustawienia -> Klawisze dedykowane.
Wybierz opcję Przypisz.
Wybierz aplikację, która zostanie przypisana do klawisza skrótu.

Uruchamianie kilku aplikacji
Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując
wiele aplikacji jednocześnie. Aby uruchomić wiele aplikacji,
podczas używania jednej aplikacji naciśnij klawisz ekranu
startowego. Następnie z ekranu startowego wybierz inną aplikację
do uruchomienia.

> Zarządzanie aplikacjami

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma
aplikacjami.

1
2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, a następnie
wybierz Menedżer zadań -> Aktywne aplikacje.
Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych
aplikacji.
Zarządzaj aktywnymi aplikacjami:
Aby wyłączyć aplikacje, należy wybrać je z listy.
? Aby zamknąć aplikację, wybierz Zakończ.
? Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję
Zakończ.
?

Wprowadzenie

36

Dostosowywanie urządzenia
Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można zmienić
ustawienia, dostosowując je do własnych preferencji.

> Zmiana języka wyświetlacza
1
2

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Język i wprowadzanie
-> Język.
Wybierz język.

> Włączanie i wyłączanie dźwięków ekranu
dotykowego

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Dźwięk -> Dźwięki
dotknięcia.

> Regulacja głośności urządzenia
1
2

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
Zaznacz i przeciągnij suwaki, aby ustawić poziom głośności
dla każdego dźwięku.

> Zmiana dźwięku dzwonka
1
2

Z listy aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Dźwięk ->
Dzwonek urządzenia.
Wybierz dzwonek -> OK.

> Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z
następujących czynności:
? Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń go w dół, aby
otworzyć panel powiadomień, a następnie wybierz opcję
Dźwięk.
? Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz opcję
.

Wprowadzenie

37

> Wybór tapety ekranu startowego
1
2

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Tapeta -> Ekran
startowy.
Wybierz folder obrazów -> plik obrazu.

> Zmiana wyświetlanej czcionki
1
2

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wyświetlacz -> Styl
czcionki.
Wybierz czcionkę -> Tak.

> Ręczne ustawianie jasności

Jasność wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania
baterii urządzenia.

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Wyświetlacz ->
Jasność.
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.
Wybierz opcję OK.

> Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować, aktywując funkcję blokady ekranu.
?

?

W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do
centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania
urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę
haseł i danych prywatnych ani za inne uszkodzenia
spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Wprowadzenie

38

Ustawianie symbolu odblokowania

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Bezpieczeństwo ->
Blokada ekranu -> Symbol.
Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i
przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję Dalej.
Narysuj symbol, przesuwając palec w celu połączenia co
najmniej 4 punktów, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.
Ponownie narysuj symbol, aby potwierdzić, i wybierz opcję
Potwierdź.
Przeprowadź konfigurację zapasowego kodu PIN.
W przypadku zapomnienia symbolu odblokowania, można
wyłączyć funkcję blokady ekranu przy użyciu zapasowego
kodu PIN.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Bezpieczeństwo ->
Blokada ekranu -> PIN.
Wprowadź nowy kod PIN i wybierz opcję Kontynuuj.
Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję OK.

Ustawianie hasła odblokowania

1

2
3

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Bezpieczeństwo ->
Blokada ekranu -> Hasło.
Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję
Kontynuuj.
Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję OK.

Wprowadzenie

39

> Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować za pomoce kodu PIN
dostarczonego z kartą SIM lub USIM. Jeżeli jest włączona blokada
karty SIM lub USIM, kod PIN należy wprowadzić po każdym
włączeniu urządzenia i przy każdym dostępie do aplikacji
wymagającej podania kodu PIN.

1
2

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Bezpieczeństwo ->
Skonfiguruj blokadę karty SIM -> Zablokuj kartę SIM.
Wprowadź kod PIN i wybierz opcję OK.
? Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu
PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby
odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod
odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
? Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się
udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

> Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do zagubionego lub skradzionego urządzenia zostanie
włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie
automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych
odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia. Do
korzystania z tej funkcji jest wymagane utworzenie konta Samsung
umożliwiającego zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Bezpieczeństwo ->
Powiad. zmiany karty SIM.
Wybierz opcję Zaloguj.
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję Utwórz konto.
Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie
wybierz opcję Zaloguj.
Przeciągnij przełącznik Powiad. zmiany.
Wybierz Wiadomość z alarmem.

Wprowadzenie

40

6
7
8

Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do
odbiorców i wybierz OK.
Dodaj odbiorców:
? Wybierz Utwórz i ręcznie wprowadź numery telefonów z
numerem kierunkowym kraju i znakiem +.
? Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję Kontakty.
Wybierz opcję Zapisz.

Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, naciskając klawisze na klawiaturze
QWERTY, mówiąc do mikrofonu lub wybierając znaki na
klawiaturze wirtualnej.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby
wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na
jeden z obsługiwanych języków.

> Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
QWERTY

Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć
odpowiednie klawisze alfanumeryczne.
Można również użyć następujących klawiszy:
Klawisz

Funkcja
Zmiana wielkości liter.
Wprowadzanie znaków z górnych obszarów
klawiszy.
Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
Wstawienie spacji.
Usunięcie wpisanych znaków.
Rozpoczęcie nowego wiersza.

Wprowadzenie

41

> Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury
Samsung

Aby korzystać z klawiatury Samsung, otwórz listę aplikacji
i wybierz opcje Ustawienia -> Język i wprowadzanie ->
Klawiatura ekranowa.

1
2
3

Wprowadzając tekst w polu tekstowym, dotknij obszaru
ikon wskaźników i przesuń go w dół, aby otworzyć panel
powiadomień.
Wybierz Wybierz metodę wprowadzania -> Konfiguruj
metody wprowadzania, a następnie naciśnij ikonę obok
pozycji Klawiatura Samsung -> Typ klawiatury pionowej ->
typ klawiatury.
Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych.
Podczas wprowadzania tekstu można obrócić urządzenie, aby
wyświetlić klawiaturę QWERTY na szerokim ekranie. Wybierz
odpowiednie klawisze wirtualne, aby wprowadzić tekst.

Można również użyć następujących klawiszy:

Numer

Funkcja

1

Zmiana wielkości liter.

2

Przełączenie trybu wprowadzania tekstu.

3

Dostęp do ustawień klawiatury. Dotknij ikonę
i przytrzymaj ją, aby przejść do trybu ręcznego
wpisywania tekstu, wprowadzić tekst za pomocą
głosu lub uzyskać dostęp do schowka.

Wprowadzenie

42

Numer

Funkcja

4

Usunięcie wpisanych znaków.

5

Rozpoczęcie nowego wiersza.

6

Wstawienie spacji.

Po uaktywnieniu trybu tekstu z przewidywaniem (XT9)
można wprowadzać tekst w sposób ciągły, przesuwając
palce po klawiaturze. ? s. 130
Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury formatu 3x4 można
używać następujących trybów:
Tryb

Funkcja

ABC

1. Wybierz ikonę , aby przejść do trybu
ABC.
2. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny
i przytrzymaj do momentu, aż na
wyświetlaczu pojawi się znak.

Numer

Symbol

1. Wybierz ikonę , aby włączyć tryb
numeryczny.
2. Wybierz numer.
Cyfry można wprowadzać, dotykając
w trybie ABC wirtualnego klawisza i
przytrzymując go.
1. Wybierz ikonę , aby włączyć tryb
wprowadzania symboli.
2. Wybierz klawisz ? lub ?, aby przewinąć
do zestawu symboli.
3. Wybierz symbol.

Wprowadzenie

43

> Zmiana metody wprowadzania tekstu
1
2

Wprowadzając tekst w polu tekstowym, dotknij obszaru
ikon wskaźników i przesuń go w dół, aby otworzyć panel
powiadomień.
Wybierz Wybierz metodę wprowadzania -> metoda
wprowadzania tekstu -> Pisanie głosowe Google.

> Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji
1
2

rozpoznawania głosu firmy Google
Powiedz tekst do mikrofonu.
Po zakończeniu naciśnij [
tekstowego.

] aby powrócić do pola

> Kopiowanie i wklejanie tekstu

Można skopiować tekst z pola tekstowego i wkleić go do innej
aplikacji.

1
2
3
4
5

Dotknij i przytrzymaj fragment tekstu.
Przesuń ikonę lub , aby zaznaczyć tekst, który chcesz
skopiować.
Wybierz ikonę

lub

, aby dodać tekst do schowka.

W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać
wstawiony tekst.
Wybierz opcje -> Wklej w celu wklejenia tekstu ze schowka
do pola tekstowego.

Wprowadzenie

44

> Używanie klawisza skrótu klawiatury QWERTY
Tekst można dodawać i edytować za pomocą następujących
klawiszy skrótów:
Klawisz

Funkcja
?

]

[

?

Podczas wprowadzania adresu e-mail w
polu odbiorcy wstawienie znaku @.
Podczas wprowadzania adresu e-mail w
polu odbiorcy wstawienie kropki (.).

[

]+[

]

Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka.

[

]+[

]

Skopiowanie zaznaczonego tekstu do
schowka.

[

]+[ ]

Wstawienie tekstu ze schowka.

Wprowadzenie

45

Komunikacja
Połączenia
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji
połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz
jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz
dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.
?

?

Aby zapobiec przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji
urządzenia, należy ustawić automatyczne blokowanie
ekranu dotykowego po przybliżeniu urządzenia do twarzy
przez czujnik zbliżeniowy. ? s. 53
Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może
być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na
ciele i ubraniu użytkownika.

> Nawiązywanie połączenia
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Telefon -> Klawiat., a następnie
wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
Wybierz opcję

, aby nawiązać połączenie głosowe.

Wybierz aplikację do nawiązania połączenia (w razie potrzeby).
Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję Rozłącz.
? Często używane numery można zapisać na liście
kontaktów. ? s. 83
? Aby uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego
wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcje
Telefon -> Spis poł.

Komunikacja

46

> Odbieranie połączenia
1

Po nadejściu połączenia wybierz opcję , a następnie
przeciągnij palcem poza duży okrąg.
Aby wyciszyć dzwonki, użyj klawisza głośności.

2

Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję Rozłącz.

> Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia wybierz opcję , a następnie przeciągnij
palcem poza duży okrąg.
Aby wysłać wiadomość do osoby dzwoniącej po odrzuceniu
połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości na dole
ekranu do góry.
Możesz wybrać jedną z kilku domyślnych wiadomości lub
tworzyć własne wiadomości. ? s. 52

> Nawiązywanie połączeń międzynarodowych
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcje Telefon -> Klawiat.,
a następnie dotknij przycisku 0 i przytrzymaj go, aby wstawić
znak ,,+".
Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, miasta oraz
numer telefonu).
Wybierz opcję

, aby wybrać numer.

> Używanie zestawu słuchawkowego

Aby wygodnie odbierać połączenia i sterować nimi, można
podłączyć zestaw słuchawkowy.
? Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
słuchawkowym.
? Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na
zestawie słuchawkowym.
? Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
słuchawkowym.

Komunikacja

47

> Korzystanie z opcji dostępnych podczas
połączenia głosowego

Podczas połączenia głosowego można używać wymienionych
niżej opcji.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora
sieci i regionu.
?
?
?
?
?

?
?

?
?
?

Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w
górę lub w dół.
Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję . Aby przywrócić
zawieszone połączenie, wybierz opcję .
Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję Dod. poł.,
a następnie wybierz nowy numer.
Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję
Zamień.
Aby odebrać drugie połączenie, wybierz opcję i przesuń
palec na zewnątrz dużego koła, gdy usłyszysz sygnał połączenia
oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie wówczas
automatycznie zawieszone. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe
po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
Aby otworzyć klawiaturę, wybierz opcję Keypad.
Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz Głośnik.
Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym
miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość
dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz
Wycisz.
Aby rozmawiać z inną osobą przy użyciu zestawu
słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję Słuchawki.
Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz
drugie połączenie i wybierz opcję Dodaj po połączeniu z
drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby.
Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi
połączeń konferencyjnych.

Komunikacja

48

?
?
?

Aby otworzyć listę kontaktów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Kontakty.
Aby utworzyć notatkę, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Notatka.
Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmówcą, z którym
połączenie zostało zawieszone, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Transfer. Połączenie z rozmówcami zostanie zakończone.

> Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń
nieodebranych

W urządzeniu można wyświetlić listę nieodebranych połączeń.
Aby oddzwonić, dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń go
w dół w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie wybierz
powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

> Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z określonych numerów,
można użyć funkcji automatycznego odrzucania.

1
2

3
4

Z listy aplikacji wybierz Telefon.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienia połączeń ->
Odrzucanie połączeń.
Przeciągnij przełącznik Tryb autom. odrzucania.
Wybierz opcje Tryb autom. odrzucania -> opcję.
Opcja

Funkcja

Wszystkie
numery

Odrzucanie wszystkich połączeń.

Autom.
odrzucanie
numerów

Odrzucanie połączeń od numerów
zawartych na liście automatycznego
odrzucania.

Komunikacja

49

5
6
7
8

Wybierz Lista autom. Odrzucania.
Wybierz Utwórz.
Wprowadź numer i wybierz Zapisz.
Możesz ustawić kryteria dla numeru.
Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 6-7.

> Aktywacja trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie zapobiega nawiązywaniu połączeń z
numerami, które nie są zapisane na liście FDN na karcie SIM lub
USIM.

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Telefon.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienia połączeń ->
Dodatkowe ustawienia -> Tryb FDN.
Wybierz opcję Włącz FDN.
Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i
wybierz opcję OK.
Wybierz opcję Lista FDN i dodaj kontakty.

> Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca
przekazywanie połączeń przychodzących na wskazany numer.
Tę funkcję można skonfigurować niezależnie w odniesieniu do
różnych warunków.

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Telefon.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienia połączeń ->
Przekazywanie połączeń -> typ połączenia.
Wybierz warunek.
Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a
następnie wybierz opcję Włącz.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Komunikacja

50

> Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne
typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń
za pomocą tego urządzenia.

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Telefon.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienia połączeń
-> Dodatkowe ustawienia -> Blokowanie poł. -> typ
połączenia.
Wybierz opcję blokowania połączenia.
Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję OK.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

> Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca
ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w
trakcie prowadzenia rozmowy. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku połączeń głosowych.

1
2

Z listy aplikacji wybierz Telefon.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienia połączeń ->
Dodatkowe ustawienia -> Poł. oczekujące.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

> Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości

Spisy połączeń i wiadomości można wyświetlać odfiltrowane
według typu.

1
2

Z listy aplikacji wybierz Telefon -> Spis poł.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Widok -> opcję.
Można nawiązać połączenie z kontaktem lub wysłać do
niego wiadomość, przewijając pozycję spisu w prawo lub w
lewo.

Komunikacja

51

3

Wybierz pozycję spisu, aby wyświetlić jej szczegóły.
Z widoku szczegółowego można nawiązać połączenie,
wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer
do kontaktów albo do listy automatycznego odrzucania.

> Wybór ustawień połączeń
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Telefon.

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienia połączeń.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Automatyczne odrzucanie połączeń
z określonymi numerami. Blokowane
Odrzucanie połączeń
numery telefonów można dodawać
do listy automatycznego odrzucania.
Ustawienia
komunikatów
odrzucenia

Dodawanie lub edycja wiadomości,
która zostanie wysłana w przypadku
odrzucenia połączenia.

Dzwonek połączenia
-> Wibracje podczas
połączeń

Konfigurowanie urządzenia, aby
wibrowało, gdy rozmówca odbiera
lub kończy połączenie.

Dzwonek połączenia
-> Sygnały stanu
połączenia

Konfigurowanie urządzenia do
informowania o stanie połączenia
podczas prowadzenia rozmowy.

Dzwonek połączenia
-> Powiadomienia
podczas połączenia

Informowanie przez urządzenie o
zdarzeniach podczas rozmowy.

Odbieranie/
kończenie połączeń
-> Klawisz
odbierania

Skonfigurowanie odbierania
połączeń przez naciśnięcie klawisza
strony głównej.

Komunikacja

52

Opcja

Funkcja

Odbieranie/
kończenie połączeń
-> Klawisz zasilania
kończy połączenie

Skonfigurowanie kończenia
połączenia przez naciśnięcie klawisza
zasilania.

Automatyczne
wyłączenie ekranu
podcz. połączenia

Określenie, czy czujnik zbliżeniowy
ma być włączony podczas rozmowy.

Ustawienia
akcesoriów dla
połączenia ->
Automatyczne
odbieranie połączeń

Ustawienie, czy urządzenie
będzie automatycznie odbierało
połączenia po określonym czasie
(funkcja dostępna wyłącznie
przy podłączonym zestawie
słuchawkowym).

Ustawienia
akcesoriów dla
połączenia -> Zegar
automatycznego
odbierania połączeń

Określenie czasu, przez jaki
urządzenie oczekuje przed
odebraniem połączenia.

Ustawienia
akcesoriów dla
połączenia ->
Warunki połączeń
wychodzących

Ustawienie możliwości wykonywania
połączeń wychodzących za pomocą
zestawu słuchawkowego Bluetooth,
nawet przy zablokowanym
urządzeniu.

Przekazywanie
połączeń

Określenie przekazywania połączeń
przychodzących na wskazany numer.

Dodatkowe
ustawienia ->
Identyfikator
rozmówcy

Wyświetlanie identyfikacji rozmówcy
w połączeniach wychodzących.

Ograniczenie możliwości
Dodatkowe
wykonywania danego typu połączeń
ustawienia ->
Blokowanie połączeń połączeń.

Komunikacja

53

Opcja

Funkcja

Dodatkowe
ustawienia
-> Połączenie
oczekujące

Skonfigurowanie urządzenia do
informowania o połączeniach
przychodzących podczas
prowadzenia rozmowy.

Dodatkowe
ustawienia -> Autopowtarzanie

Ustawienie automatycznego
ponawiania nawiązania połączenia w
przypadku nieudanego połączenia
lub przerwania połączenia.

Dodatkowe
ustawienia -> Tryb
FDN

Aktywacja trybu FDN w celu
ograniczenia połączeń do numerów,
które nie znajdują się na liście FDN na
karcie SIM lub USIM.

Dodatkowe
ustawienia ->
Automatyczny
numer kierunkowy

Ustawienie automatycznego
wstawiania prefiksu (numeru
kierunkowego obszaru lub kraju)
przed numerem telefonu.

Poczta głosowa

Wybranie operatora poczty głosowej.

Ustawienia poczty
głosowej

Wprowadzanie numeru serwera
poczty głosowej. Numer centrum
usług można uzyskać od
usługodawcy.

Wibracja

Ustawienie urządzenia do
sygnalizowania wibracjami po
odebraniu wiadomości w poczcie
głosowej.

Konta

Ustawienie odbierania połączeń
IP oraz konfiguracja kont usług
połączeń IP.

Używanie połączeń
internetowych

Ustawienie, czy usługi połączeń
IP będą używane do wszystkich
połączeń czy tylko do połączeń IP.

Komunikacja

54

Wiadomości
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać
wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS),
a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi
wiadomościami.
Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie i odbieranie
wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z dostawcą usług.

> Wysyłanie wiadomości tekstowych
?

?

1
2

3
4

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości
SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość
przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości
SMS w Ustawieniach w menu Tryb wprowadzania. Po
wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie
z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony
znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje
zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o
około połowę.

Z listy aplikacji wybierz Wiadomości ->

.

Dodaj odbiorców:
? Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami
lub średnikami.
? Wybierz numery telefonów z listy połączeń wiadomości lub
kontaktów, wybierając opcję .
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję
Wstaw emotikonę.
Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję

Komunikacja

55

.

> Wysyłanie wiadomości MMS
1
2

3
4
5
6

Z listy aplikacji wybierz Wiadomości ->

.

Dodaj odbiorców:
? Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail,
oddzielając je przecinkami lub średnikami.
? Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy połączeń,
listy wiadomości lub z kontaktów, wybierając opcję .
Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie przekonwertuje
wiadomość na format wiadomości multimedialnej MMS.
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję
Wstaw emotikonę.
Wybierz opcję

i załącz plik.

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Dodaj temat,
a następnie wpisz temat.
Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję

.

> Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Wiadomości.
Wiadomości są grupowane według kontaktów w wątkach
wiadomości.
Wybierz kontakt.
Wybierz wiadomość MMS, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Komunikacja

56

> Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do przekazywania
nieodebranych połączeń na serwer poczty głosowej, dzwoniący
mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń.

1
2

Na liście aplikacji wybierz opcję Telefon -> Klawiat.,
a następnie dotknij klawisza 1 i przytrzymaj go.
Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy
wprowadzić jego numer. W celu uzyskania informacji o
numerze należy się skontaktować z operatorem sieci.

Google Mail
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać
wiadomości e-mail za pomocą usługi poczty Google Mail(TM).
?
?

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może
mieć inną nazwę.

> Wysyłanie wiadomości e-mail
1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz opcję Google Mail ->

.

Wybierz pole odbiorcy i wprowadź adres e-mail.
Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości e-mail.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Załącz plik, a następnie dołącz
plik.

Komunikacja

57

6

Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję

.

Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza
zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku
wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

> Wyświetlanie wiadomości e-mail
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Google Mail.
Wybierz

, aby zaktualizować listę wiadomości.

Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:
? Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń
w prawo lub w lewo.
? Aby dodać wiadomość do listy ulubionych, wybierz opcję
.
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz
.
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich
odbiorców, wybierz opcje -> Odpowiedz wszystkim.
? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz -> Prześlij
dalej.
? Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję .
? Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję .
? Aby oznaczyć wiadomość, wybierz .
? Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, wybierz opcję
.
? Aby zaznaczyć wiadomość jako ważną, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz Zaznacz jako ważne.
? Aby ukryć wiadomość, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ignoruj.
Aby wyświetlić ukryte wiadomości, na liście oznaczeń wybierz
-> Wszystkie.
? Aby dodać wiadomość do listy spamu, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz Zgłoś spam.
? Aby zmienić ustawienia wiadomości e-mail, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz Ustawienia.
? Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję WYŚWIETL. Aby zapisać
ten element w telefonie, wybierz opcję ZAPISZ.

Komunikacja

58

E-mail
Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania
wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

> Konfigurowanie konta e-mail
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję E-mail.
Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
Wybierz opcję Dalej. Aby ręcznie wprowadzić szczegółowe
dane konta, wybierz opcję Konfig. ręczna.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail
są pobierane na urządzenie. Jeśli utworzono co najmniej dwa
konta e-mail, można się między nimi przełączać. Wybierz nazwę
konta w górnej części ekranu i wskaż konto, z którego chcesz
pobrać wiadomości.

> Wysyłanie wiadomości e-mail
1
2

3
4
5
6

Z listy aplikacji wybierz opcję E-mail ->

.

Dodaj odbiorców:
? Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub
średnikami.
? Wybierz adresy e-mail z listy wiadomości lub kontaktów,
wybierając opcję .
Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości e-mail.
Wybierz opcję

i załącz plik.

Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję

.

Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza
zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku
wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

Komunikacja

59

> Wyświetlanie wiadomości e-mail
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję E-mail.
Wybierz

, aby zaktualizować listę wiadomości.

Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:
? Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń
w prawo lub w lewo.
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz
.
? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz
.
? Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję
.
? Aby oznaczyć wiadomość jako ważną, wybierz opcję
.
? Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz Zaznacz jako nieprzecz.
? Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz
Opcje i wybierz Przenieś.
? Aby zapisać wiadomość w urządzeniu, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz Zapisz wiadomość. Wiadomość zostanie zapisana w
lokalizacji Moje pliki -> karta SD -> Zapisane wiadomości.
? Aby zmienić kolor czcionki w wiadomościach, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz Kolor czcionki.
? Aby zmienić kolor tła w wiadomościach, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz Kolor tła.
? Aby wydrukować komunikat przy użyciu połączenia Wi-Fi,
naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Drukuj. Ten telefon jest
zgodny tylko z niektórymi drukarkami firmy Samsung.
? Aby utworzyć nową wiadomość, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Utwórz.
? Aby zapisać adresy e-mail odbiorców w spisie kontaktów jako
grupa, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Zapisz jako grupę.
? Aby zmienić ustawienia wiadomości e-mail, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz Ustawienia.
? Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz kartę załącznika ->
.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu konta
poczty e-mail.
Komunikacja

60

Talk
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z
przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi komunikatora Google
Talk(TM).

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

> Ustawienie stanu
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Talk.
Wybierz konto Google.
Wybierz swoją nazwę w górnej części listy znajomych.
Zmień swój stan, obraz oraz wyświetlaną wiadomość.

> Dodawanie kontaktów do listy znajomych
1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Talk ->

Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz GOTOWE.
Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy
znajomych.

> Rozpoczynanie rozmowy
1
2

.

Z listy aplikacji wybierz opcję Talk.
Wybierz kontakt z listy znajomych.
Zostanie wyświetlony ekran rozmowy.

Komunikacja

61

3

4

Wprowadź treść wiadomości i wyślij ją.
? Aby dodać do rozmowy więcej kontaktów, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz opcję Dodaj do czatu.
? Aby przechodzić pomiędzy aktywnymi konwersacjami,
przewiń w lewo albo w prawo.
Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję
Koniec czatu.

ChatON
W tym rozdziale opisano sposób wysyłania i odbierania
wiadomości za pomocą aplikacji ChatON z dowolnego urządzenia
posiadającego komórkowy numer telefonu.

1
2

Z listy aplikacji wybierz ChatON.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikacje po raz pierwszy, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie, aby ukończyć
konfigurację konta.
Wprowadź treść wiadomości i wyślij ją.

Czat
W tym temacie opisano sposób wysyłania i odbierania wiadomości
od przyjaciół i rodziny przy użyciu usługi komunikatora Google+.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2

Z listy aplikacji wybierz Czat.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikacje po raz pierwszy, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie, aby ukończyć
konfigurację konta.
Wprowadź treść wiadomości i wyślij ją.

Komunikacja

62

Google+
W tym rozdziale opisano sposób korzystania sieci
społecznościowej Google. Możesz tworzyć grupy w celu
przesyłania i odbierania wiadomości lub udostępniania zdjęć.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2

Z listy aplikacji wybierz Google+.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikacje po raz pierwszy, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie, aby ukończyć
konfigurację konta.
Wybierz funkcję sieci społecznościowej.

Komunikacja

63

Rozrywka
Aparat
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać
zdjęcia oraz nagrywać filmy.
?
?

Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany
przez pewien czas.
Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od
scenerii lub warunków fotografowania.

> Fotografowanie
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Aparat.
Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
Skieruj obiektyw aparatu na wybrany obiekt i w razie potrzeby
wykadruj obraz.

Rozrywka

64

Numer

Funkcja

1

Korzystanie ze skrótów aparatu.
?
: Zmiana trybu robienia zdjęć. ? s. 67
?
: Stosowanie efektu specjalnego.
?
: Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany
jasności.
Można dodać i usunąć skróty do często
używanych opcji. ? s. 71

2

Zmiana ustawień aparatu.

3

Wyświetlanie lokalizacji przechowywania danych.

4

Przełączenie na kamerę.

5

Fotografowanie.

6

Wyświetlenie zrobionych zdjęć.

Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu
dwoma palcami i powoli rozsuń je. Aby zmniejszyć
współczynnik powiększenia, zsuń palce. Możesz
również powiększać lub pomniejszać obraz za pomocą
klawisza głośności. Funkcja powiększania (zoom) może
być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej
rozdzielczości.

4

Wybierz , aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Rozrywka

65

Po zrobieniu zdjęcia wybierz przeglądarkę obrazów, aby je
wyświetlić.
? Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na
ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby powrócić do rozmiaru
pierwotnego, dwukrotnie dotknij ekranu.
? Aby przesłać zdjęcie do innych osób lub je udostępnić, wybierz
.
? Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję
.
? Aby włączyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Pokaz slajdów -> Rozpocznij pokaz slajdów. Aby przerwać
pokaz slajdów, dotknij ekranu.
? Aby dodać zdjęcie do schowka, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Kopiuj do schowka.
? Aby obrócić zdjęcie w lewo, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Obróć w lewo.
? Aby obrócić zdjęcie w prawo, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Obróć w prawo.
? Aby wyciąć fragment zdjęcia, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Przytnij.
? Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub obraz kontaktu, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz Ustaw obraz jako.
? Aby wydrukować zdjęcie przy użyciu połączenia Wi-Fi, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz opcję Drukuj. Ten telefon jest zgodny
tylko z niektórymi drukarkami firmy Samsung.
? Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Zmień
nazwę.
? Aby wyszukać urządzenia, w których aktywowano funkcję
udostępniania multimediów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
opcję Pokaż dostępne urządzenia.
? Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Szczegóły.

Rozrywka

66

> Zmiana trybu fotografowania

Można robić zdjęcia w różnych trybach fotografowania. Aby
-> opcję.
zmienić tryb fotografowania, wybierz opcję
Opcja

Funkcja

Uśmiech

Skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania
ludzkich twarzy, aby ułatwić fotografowanie
uśmiechniętych osób.

Tryb Panoramy

Zrobienie zdjęcia panoramicznego.

Udostępnianie
zdjęć

Zrób zdjęcie i prześlij je do innych osób
bezpośrednio za pośrednictwem połączenia
Wi-Fi.

> Dostosowywanie ustawień aparatu
Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję
następujących opcji:

, aby uzyskać dostęp do

Opcja

Funkcja

Edytuj skróty

Edycja skrótów do często używanych opcji.

Tryb
fotografowania

Zmiana trybu robienia zdjęć. ? s. 67

Tryb scenerii

Zmiana trybu scenerii.

Wartość
ekspozycji

Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany
jasności.

Samowyzwalacz

Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem
zdjęcia przez aparat.

Efekty

Stosowanie efektu specjalnego.

Rozdzielczość

Wybór opcji rozdzielczości.

Balans bieli

Zmiana balansu kolorów zgodnie z
warunkami oświetlenia.

Pomiar

Wybieranie typu pomiaru ekspozycji.

Rozrywka

67

Opcja

Funkcja

Linie pomocnicze Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Jakość obrazu

Wybór poziomu jakości zdjęć.

Etykieta GPS

Konfiguracja aparatu do uwzględniania w
zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.
? Aby uzyskać lepszą jakość
odbieranego sygnału GPS, należy
unikać robienia zdjęć w miejscach,
gdzie może dojść do zakłóceń
sygnału, na przykład między
budynkami, na obszarach nisko
położonych lub w niekorzystnych
warunkach pogodowych.
? Podczas przekazywania zdjęć do
Internetu może być na nich widoczna
Twoja lokalizacja. Aby temu
zapobiec, należy wyłączyć opcję
dodawania znaczników GPS.

Pamięć

Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do
zapisywania zrobionych zdjęć.

Ust.fabryczne

Przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu.

> Nagrywanie filmu
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Aparat.
Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
Przesuń suwak w dół, aby przełączyć do trybu kamery.

Rozrywka

68

4

Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Numer

Funkcja

1

Korzystanie ze skrótów kamery.
?
: Zmiana trybu nagrywania (w celu
załączenia do wiadomości MMS lub zwykłego
zapisu).
?
: Stosowanie efektu specjalnego.
?
: Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany
jasności.
Można dodać i usunąć skróty do często
używanych opcji. ? s. 71

2

Zmiana ustawień kamery.

3

Wyświetlanie lokalizacji przechowywania
danych.

4

Przełączenie do trybu aparatu.

5

Nagrywanie filmu.

6

Wyświetlenie nagranych filmów.

Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu
dwoma palcami i powoli rozsuń je. Aby zmniejszyć
współczynnik powiększenia, zsuń palce. Możesz również
powiększać lub pomniejszać obraz za pomocą klawisza
głośności. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna
podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

Rozrywka

69

5
6

Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.
Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością
transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo
rejestrować filmów.

Po nagraniu filmu wybierz przeglądarkę obrazów, aby go
wyświetlić.
? Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
? Aby odtworzyć film, wybierz
.
? Aby przesłać film do innych osób lub go udostępnić, wybierz .
? Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję
.
? Aby włączyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Pokaz slajdów -> Rozpocznij pokaz slajdów. Aby przerwać
pokaz slajdów, dotknij ekranu.
? Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Zmień
nazwę.
? Aby wyświetlić szczegóły filmu, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Szczegóły.

> Dostosowywanie ustawień kamery
Przed nagraniem filmu wybierz opcję
następujących ustawień:

, aby uzyskać dostęp do

Opcja

Funkcja

Edytuj skróty

Edycja skrótów do często używanych opcji.

Tryb
nagrywania

Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia
do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).

Rozrywka

70

Opcja

Funkcja

Wartość
ekspozycji

Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany
jasności.

Samowyzwalacz

Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem
nagrywania filmu przez kamerę.

Efekty

Stosowanie efektu specjalnego.

Rozdzielczość

Wybór opcji rozdzielczości.

Balans bieli

Zmiana balansu kolorów zgodnie z
warunkami oświetlenia.

Linie
pomocnicze

Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.

Jakość wideo

Wybór poziomu jakości filmów.

Pamięć

Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do
zapisywania nagranych filmów.

Ust.fabryczne

Przywrócenie fabrycznych ustawień kamery.

> Edycja ikon skrótów

Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji.

1
2
3

Na ekranie podglądu naciśnij i przytrzymaj obszar skrótów lub
wybierz -> Edytuj skróty.
Dotknij ikony z listy opcji i przytrzymaj ją, a następnie
przeciągnij na obszar skrótów.
Aby usunąć skróty, dotknij ikony i przytrzymają ją, a następnie
przeciągnij na listę opcji.
Dotknij ekranu, aby wrócić na ekran podglądu.

Rozrywka

71

Odtwarzacz wideo
W tym rozdziale opisano sposób korzystania z odtwarzacza wideo.
?
?
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

> Odtwarzanie filmów
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Odtwarzacz wideo.
Wybierz film.
Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:

Numer
1

Funkcja
Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego
miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka
lub dotknięcie punktu na pasku.

Rozrywka

72

Numer

Funkcja

2

Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.

3

Ponowne odtwarzanie; Przejście do
poprzedniego pliku; Przeszukiwanie pliku do
tyłu (naciśnij i przytrzymaj).

4

Regulacja głośności.

5

Wstrzymanie odtwarzania; Wybierz
wznowić odtwarzanie.

6

Przejście do następnego pliku; Przeszukiwanie
pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).

, aby

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz Opcje, aby uzyskać dostęp
do następujących opcji:
? Aby wyszukać urządzenia, w których uaktywniono funkcję
udostępniania multimediów, wybierz Pokaż dostępne
urządzenia.
? Aby przesłać film do innych osób lub go udostępnić, wybierz
Udostępnij przez.
? Aby wyciąć fragment filmu, wybierz Przytnij.
? Aby słuchać dźwięku przy użyciu zestawu słuchawkowego
Bluetooth, wybierz Przez Bluetooth. Nie można korzystać z tej
opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia za
pomocą złącza słuchawkowego.
? Aby ustawić automatyczne wyłączanie odtwarzacza wideo po
określonym czasie, wybierz Autom. wył. wideo.
? Aby zmienić ustawienia odtwarzacza wideo, wybierz
Ustawienia.
? Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz Szczegóły.

Rozrywka

73

> Zmiana ustawień odtwarzacza wideo
1
2

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Ustawienia.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Automatyczne
odtwarzanie
następnego
pliku

Ustawienie automatycznego odtwarzania
następnego pliku przez odtwarzacz
wideo.

SoundAlive

Wybór efektu dźwiękowego.

Galeria
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i
odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia.
?
?
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

> Wyświetlanie obrazu
1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Galeria.
Wybierz folder obrazów -> obraz.

Rozrywka

74

Podczas wyświetlania zdjęć można używać następujących opcji:
Aby wyświetlić więcej obrazów, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na
ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby powrócić do rozmiaru
pierwotnego, dwukrotnie dotknij ekranu.
? Aby przesłać obraz do innych osób lub je udostępnić, wybierz .
? Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję
.
? Aby włączyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Pokaz slajdów -> Rozpocznij pokaz slajdów. Aby przerwać
pokaz slajdów, dotknij ekranu.
? Aby dodać obraz do schowka, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Kopiuj do schowka.
? Aby obrócić obraz w lewo, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Obróć w lewo.
? Aby obrócić obraz w prawo, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Obróć w prawo.
? Aby wyciąć fragment obrazu, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Przytnij.
? Aby ustawić obraz jako tapetę lub obraz kontaktu, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz Ustaw obraz jako.
? Aby wydrukować obraz przy użyciu połączenia Wi-Fi, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz opcję Drukuj. Ten telefon jest zgodny
tylko z niektórymi drukarkami firmy Samsung.
? Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Zmień
nazwę.
? Aby wyszukać urządzenia, w których aktywowano funkcję
udostępniania multimediów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
opcję Pokaż dostępne urządzenia.
? Aby wyświetlić szczegóły obrazu, naciśnij klawisz Opcja i wybierz
Szczegóły.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego
katalogu.
?

Rozrywka

75

> Odtwarzanie filmów
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Galeria.
Wybierz katalog -> film (z ikoną ).
Wybierz

, aby rozpocząć odtwarzanie.

Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy.
? s. 72

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz Opcje, aby uzyskać dostęp
do następujących opcji:
? Aby wyszukać urządzenia, w których uaktywniono funkcję
udostępniania multimediów, wybierz Pokaż dostępne
urządzenia.
? Aby przesłać film do innych osób lub go udostępnić, wybierz
Udostępnij przez.
? Aby wyciąć fragment filmu, wybierz Przytnij.
? Aby słuchać dźwięku przy użyciu zestawu słuchawkowego
Bluetooth, wybierz Przez Bluetooth. Nie można korzystać z tej
opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia za
pomocą złącza słuchawkowego.
? Aby ustawić automatyczne wyłączanie odtwarzacza wideo po
określonym czasie, wybierz Autom. wył. wideo.
? Aby zmienić ustawienia odtwarzacza wideo, wybierz
Ustawienia.
? Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz Szczegóły.

Rozrywka

76

Odtw. muzycz.
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej
muzyki w podróży.
?
?
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

> Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę
pamięci:
? Pobierz z Internetu. ? s. 94
? Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies.
? s. 103
? Pobierz z komputera za pomocą programu Windows Media
Player. ? s. 103
? Odbierz przez Bluetooth. ? s. 112
? Odbierz przez sieć Wi-Fi. ? s. 108
? Skopiuj na kartę pamięci.

Rozrywka

77

> Odtwarzanie muzyki
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Odtw. muzycz.
Wybierz kategorię muzyki -> plik muzyczny.
Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:

Numer

Funkcja

1

Włączenie trybu odtwarzania losowego.

2

Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego
miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka
lub dotknięcie punktu na pasku.

3

Wybór efektu dźwiękowego.

4

Ponowne odtwarzanie; Przejście do
poprzedniego pliku; Przeszukiwanie pliku do
tyłu (naciśnij i przytrzymaj).

5

Regulacja głośności.

6

Zmiana trybu powtarzania.

Rozrywka

78

Numer

Funkcja

7

Wstrzymanie odtwarzania; wybierz
wznowić odtwarzanie.

, aby

8

Otwarcie listy odtwarzania.

9

Przejście do następnego pliku; Przeszukiwanie
pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).

Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu
słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na
ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu
słuchawkowego. Następnie naciśnij przycisk zestawu
słuchawkowego, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz Opcje, aby uzyskać dostęp
do następujących opcji:
? Aby dodać pliki muzyczne do szybkiej listy (w celu zapisania na
liście odtwarzania), wybierz Dodaj do szybkiej listy.
? Aby słuchać muzyki przy użyciu zestawu słuchawkowego
Bluetooth, wybierz Przez Bluetooth. Nie można korzystać z tej
opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia za
pomocą złącza słuchawkowego.
? Aby przesłać plik muzyczny do innych osób lub go udostępnić,
wybierz Udostępnij muzykę.
? Aby dodać plik muzyczny do listy odtwarzania, wybierz opcje
Dodaj do listy odtwarzania.
? Aby wyświetlić szczegóły pliku muzycznego, wybierz Szczegóły.
? Aby ustawić plik muzyczny jako dzwonek, wybierz Ustaw jako.
? Aby wyszukać urządzenia, w których uaktywniono funkcję
udostępniania multimediów, wybierz Pokaż dostępne
urządzenia.
? Aby zmienić ustawienia odtwarzacza muzyki, wybierz opcję
Ustawienia.
? Aby zatrzymać odtwarzanie i zamknąć odtwarzacz muzyki,
wybierz Zakończ.

Rozrywka

79

> Tworzenie listy odtwarzania
1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Odtw. muzycz. -> Listy odtwarzania.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Utwórz listę odtwarzania.
Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz OK.
Wybierz opcję Dodaj muzykę.
Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz Gotowe.

> Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Odtw. muzycz.

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Ustawienia.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

SoundAlive

Wybór efektu dźwiękowego.

Szybkość
odtwarzania

Zmiana szybkości odtwarzania.

Elementy menu
muzyka
Tekst
Auto-wył.
odtwarzacza

Wybór kategorii muzyki, które będą
wyświetlane na ekranie biblioteki
muzycznej.
Wyświetlanie tekstu utworu podczas
odtwarzania.
Ustawianie automatycznego wyłączania
odtwarzacza muzycznego po określonym
czasie.

Radio FM
Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM.
Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw
słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

Rozrywka

80

> Słuchanie radia FM
1
2

3
4

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
Z listy aplikacji wybierz opcję Radio FM.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe
zostaną automatycznie zapisane.
Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone
automatyczne strojenie.
Wybierz stację radiową.
Do sterowania radiem FM można używać następujących
klawiszy:

Numer

Funkcja

1

Włączanie i wyłączanie radia FM.

2

Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

3

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
ulubionych.

4

Regulacja głośności.

5

Zmiana częstotliwości za pomocą dotknięcia
paska skali.

6

Dostęp do usług przypisanych do danej stacji,
takich jak pobieranie plików muzycznych lub
dzwonienie pod numer telefonu stacji. Ta opcja
może być niedostępna w niektórych regionach.

Rozrywka

81

> Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
1
2
3
4

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
Z listy aplikacji wybierz opcję Radio FM.
Aby włączyć radio FM, wybierz

.

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Skanuj -> opcja.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe
zostaną automatycznie zapisane.

> Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy
1
2
3
4
5

ulubionych

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
Z listy aplikacji wybierz opcję Radio FM.
Aby włączyć radio FM, wybierz

.

Przewiń do stacji radiowej.
Aby dodać stację do listy ulubionych, wybierz opcję

.

> Dostosowanie ustawień radia FM
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Radio FM.

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Ustawienia.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Włączenie wyświetlania identyfikatora stacji
na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji
RDS informacje
są dostępne wyłącznie w przypadku stacji
radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość
alternatywna

Ustawianie ponownego automatycznego
strojenia częstotliwości stacji przy słabym
sygnale radiowym.

Automatyczne
wyłączania
radia FM

Ustawianie automatycznego wyłączania
radia FM po określonym czasie.

Rozrywka

82

Informacje osobiste
Kontakty
Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać listą kontaktów
osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać imiona
i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

> Tworzenie kontaktu
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty ->

.

Wybierz lokalizację pamięci.
Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
Wybierz Zapisz, aby dodać kontakt do pamięci.
Kontakty można utworzyć z ekranu wybierania numeru,
wybierając opcję Dodaj kontakt.

> Wyszukiwanie kontaktu
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.
Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
Można nawiązać połączenie z kontaktem lub wysłać do niego
wiadomość, przewijając nazwę kontaktu w prawo lub w lewo.
Wybierz nazwę kontaktu.

W widoku kontaktu można używać następujących opcji:
? Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz opcję .
? Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS, wybierz
.
? Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję
.
? Aby ustawić ulubiony numer, wybierz opcję
.
? Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz opcję

Informacje osobiste

83

.

> Ustawianie numeru szybkiego wybierania
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz Ustawienie szybkiego
wybierania.
Wybierz numer lokalizacji -> kontakt.
Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru
lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

> Tworzenie wizytówki
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.
Wybierz swoją nazwę z listy kontaktów.
Wybierz

.

Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję Zapisz.
Aby wysłać wizytówkę do innych osób lub udostępnić ją,
naciśnij klawisz Opcja i wybierz Udostępnij wizytówkę
przez.

> Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma
kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy.

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Grupy.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Utwórz.
Wprowadź nazwę i skonfiguruj ustawienia grupy.
Dodaj członków do grupy.
Wybierz opcję Zapisz.

Informacje osobiste

84

> Kopiowanie kontaktów

Kopiowanie kontaktów z karty SIM lub USIM na
urządzenie

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Import/Eksport ->
Importuj z karty SIM.
Wybierz lokalizację pamięci.
Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcję
Gotowe.

Kopiowanie kontaktów z urządzenia na kartę SIM lub
USIM

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Import/Eksport ->
Eksportuj na kartę SIM.
Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcje
Gotowe -> OK.

> Importowanie i eksportowanie kontaktów

Istnieje możliwość zaimportowania lub wyeksportowania plików
(w formacie vcf) do lub z pamięci USB urządzenia lub karty
pamięci.

Importowanie danych kontaktów

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz polecenia Import/Eksport ->
Importuj z karty pamięci lub Importuj z pamięci USB.
Wybierz lokalizację pamięci.

Informacje osobiste

85

4
5

Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu,
wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a
następnie wybierz opcję OK.
Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie
wybierz opcję OK.

Eksportowanie kontaktów

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Kontakty -> Kontakty.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz polecenia Import/Eksport ->
Eksportuj na kartę pamięci lub Eksportuj do pamięci USB.
Wybierz opcję OK, aby potwierdzić.

S Terminarz
Posiadane urządzenie udostępnia zaawansowaną aplikację do
planowania, która umożliwia wygodne i szybkie organizowanie
harmonogramów. Czytając ten temat, można się dowiedzieć,
jak zarządzać zdarzeniami i zadaniami oraz ustawiać alarmy
przypominające o ważnych zdarzeniach i zadaniach.

> Tworzenie zdarzenia lub zadania
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz S Terminarz.
Wybierz

.

Wybierz typ zdarzenia w górnej części ekranu.
Aby utworzyć wydarzenie z notatki, wybierz Dodaj szybko.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku tekstu
angielskiego i koreańskiego.
Wprowadź szczegóły wydarzenia i wybierz opcję Zapisz.

Informacje osobiste

86

> Zmiana trybu podglądu
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz S Terminarz.
Wybierz menu rozwijane w górnym lewym rogu ekranu.
Wybierz tryb wyświetlania.
? Miesiąc: cały miesiąc w jednym widoku
? Tydzień: podział dnia na bloki godzinowe w jednym pełnym
tygodniu
? Dzień: podział dnia na bloki godzinowe
? Plan: Lista zdarzeń i zadań zaplanowanych w pewnym
okresie
? Zadanie: Lista zadań
Tryb wyświetlania można również zmienić, dotykając ekranu
dwoma palcami, a następnie zsuwając je lub rozsuwając.

> Wyświetlanie zdarzenia lub zadania
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz S Terminarz.

Wybierz datę w kalendarzu.
? Aby przejść do konkretnego dnia, naciśnij klawisz Opcja,
wybierz Idź do, a następnie wprowadź datę.
? Aby przejść do bieżącej daty, wybierz Dzisiaj.
Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
Można wysyłać zdarzenia do innych lub udostępniać je
po naciśnięciu klawisza opcji i wybraniu opcji Udostępnij
przez.

Informacje osobiste

87

> Wyłączanie alarmu zdarzenia lub zadania

Po ustawienia przypomnienia dotyczącego zdarzenia lub zadania
w kalendarzu o ustalonej godzinie zostanie włączony alarm.

1
2
3

Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń go w dół, aby
otworzyć panel powiadomień.
Wybierz opcję powiadamiania o zdarzeniu.
Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
Aby tymczasowo wyłączyć alarm zdarzenia, wybierz opcję
Drzemka lub Porzuć.

Notatka
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne
informacje w celu ich przeglądania w późniejszym czasie.

> Tworzenie notatki
1

Z listy aplikacji wybierz opcję Notatka.
Jeśli notatka nie była utworzona wcześniej, wybierz

2

Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję Zapisz.

> Wyświetlanie notatki
1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Notatka.
Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Informacje osobiste

88

.

Podczas wyświetlania notatki można używać opisanych niżej opcji:
Aby edytować notatkę, wybierz opcję .
? Aby wysłać notatkę do innych osób, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz opcję Wyślij.
? Aby przesłać notatkę, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję
Udostępnij.
? Aby usunąć notatkę, wybierz opcję
->.
? Aby zmienić kolor tła, wybierz opcje
->.
? Aby zabezpieczyć notatkę przed przypadkowym usunięciem,
wybierz opcje -> .
? Aby wydrukować notatkę za pomocą połączenia Wi-Fi, wybierz
opcje -> . Ten telefon jest zgodny tylko z niektórymi
drukarkami firmy Samsung.
?

Dyktafon
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać
dyktafon.

> Nagrywanie notatki głosowej
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Dyktafon.

Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz .
Mów do mikrofonu.
Po zakończeniu wybierz opcję .
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

Informacje osobiste

89

> Odtwarzanie notatki głosowej
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Dyktafon.
Wybierz

, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.

Wybierz notatkę głosową.
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz .
Wybierz , aby zatrzymać odtwarzanie.
Można wysyłać notatki głosowe do innych osób lub
udostępniać je po naciśnięciu przycisku Opcja i wybraniu
opcji Udostępnij.

> Zmiana ustawień nagrywania dyktafonem
1
2

Z poziomu listy aplikacji wybierz Dyktafon ->

.

Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Pamięć

Wybór lokalizacji pamięci dotyczącej
zapisywania nowych notatek.

Domyślna
nazwa

Wprowadzenie przedrostka nazw plików,
w których są zapisywane notatki głosowe.

Jakość
nagrywania

Wybierz poziom jakości notatek
głosowych.

Limit dla MMS

Ustawienie limitu nagrań
odpowiadającego maksymalnej długości
filmu, jakiego można dołączyć do
wiadomości multimedialnej.

Informacje osobiste

90

Usługi sieciowe i
wykorzystujące moduł GPS
Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych
mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z
dostawcą usług.

Internet
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp
do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.
?
?

?

W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może
mieć inną nazwę.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów
danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji
danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z
tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe
podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować
się z usługami opartymi na transmisji danych.
Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu.

> Przeglądanie stron internetowych
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Internet.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz
pole wprowadzania adresu URL, wprowadź adres strony
internetowej i naciśnij klawisz Enter.
Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące
klawisze:

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

91

Numer

Funkcja

1

Ponowne wczytanie bieżącej strony
internetowej. Podczas ładowania strony
internetowej, ikona zmienia się na .

2

Wyświetlanie szczegółów strony internetowej.

3

Wprowadzenie adresu internetowego lub
słowa kluczowego.

4

Wyświetlanie miniatur aktywnych okien
przeglądarki.

5

Wyświetlanie zakładek, zapisanych stron i historii
ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można używać
wymienionych niżej opcji:
? Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na
ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby powrócić do rozmiaru
pierwotnego, dwukrotnie dotknij ekranu. Funkcja może być
niedostępna na niektórych stronach internetowych.
? Aby przejść do tyłu lub do przodu w historii odwiedzanych stron
internetowych, naciśnij klawisz Wstecz lub naciśnij klawisz Opcja
i wybierz opcję W przód.
? Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję
Nowe okno.
? Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz polecenie Dodaj zakładkę.
? Aby dodać skrót bieżącej strony na ekranie startowym, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz Dodaj skrót do ekranu startowego.
? Aby wysłać adres internetowy do innych osób lub udostępnić
go, naciśnij klawisz Opcja i wybierz Udostępnij stronę.
? Aby wyszukać tekst na stronie sieci internetowej, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz Znajdź na stronie.
? Aby przełączyć na widok komputerowy, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz polecenie Widok komputerowy.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

92

?

?
?
?

?

Aby zapisać bieżącą stronę internetową i wyświetlić ją później w
trybie offline, naciśnij klawisz Opcje i wybierz Zapisz do odczytu
w trybie offline. Zapisane strony można wyświetlić, wybierając
opcję -> Zapisane strony.
Aby zmienić jasność, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Jasność.
Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz Pobrane.
Aby wydrukować stronę internetową przy użyciu połączenia WiFi, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Drukuj. Ten telefon jest
zgodny tylko z niektórymi drukarkami firmy Samsung.
Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz Opcja i
wybierz Ustawienia.

> Głosowe wyszukiwanie informacji

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Internet.
Przejdź do pola adresu URL.
Wybierz opcję i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu
urządzenia.
Urządzenie przeszuka strony internetowe zgodnie ze słowem
kluczowym.
Wybierz wyniki wyszukiwania.

> Tworzenie zakładek do ulubionych stron
1
2
3
4

internetowych

Z listy aplikacji wybierz opcję Internet.
Wprowadź adres internetowy lub przejdź do strony
internetowej.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Dodaj zakładkę.
Wprowadź nazwę zakładki i wybierz opcję Zapisz.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

93

Aby wyświetlić zakładki, wybierz opcje -> Zakładki. Na liście
zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, aby uzyskać
dostęp do następujących opcji:
? Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz
opcję Otwórz.
? Aby otworzyć nowe okno, wybierz opcję Otwórz w nowym oknie.
? Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki,
wybierz opcję Edytuj zakładkę.
? Aby dodać skrót zakładki do ekranu startowego, wybierz Dodaj
skrót do ekranu startowego.
? Aby wysłać adres bieżącej strony internetowej do innych osób,
wybierz opcję Udost. adres URL.
? Aby skopiować adres bieżącej strony internetowej, wybierz
opcję Kopiuj URL.
? Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję Usuń zakładkę.
? Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki,
wybierz opcję Ustaw jako stronę główną.

> Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje są przechowywane w
pamięci wewnętrznej urządzenia.
Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć
takie ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych
lokalizacji.
Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm
Digital Rights Management chroniący prawa autorskie.
Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu,
modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Internet.
Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz na urządzenie.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

94

> Wyświetlanie historii ostatni przeglądanych stron
1
2

Z listy aplikacji wybierz Internet ->

-> Historia.

Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Game Hub
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do
gier.

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Game Hub.
Wybierz usługę gier.
Wyszukaj grę i wybierz ją.
Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora
sieci i regionu.

Współrzędne
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją
lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu usługi
Google Latitude(TM).
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz opcję Współrzędne.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
Wybierz opcje -> opcję.
Wybierz znajomego lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję
Dodaj znajomych.
Wybierz opcję Tak.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz
udostępniać lokalizacje.
Wybierz opcję WIDOK MAPY.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich
zdjęć.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

95

Mapy
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi
Google Maps(TM) do odnajdywania lokalizacji, wyszukiwania miejsc i
uzyskiwania wskazówek dojazdu.
?
?

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
Aby ustalać lokalizację i przeszukiwać mapę, należy mieć
aktywne usługi lokalizacji. ? s. 113

Wyszukiwanie lokalizacji

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Mapy.
Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
Wybierz

.

Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i naciśnij [ ].
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .
Wybierz lokalizację, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania mapy można używać następujących opcji:
? Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na
ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
? Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, wybierz WYNIKI
WYSZUKIWANIA.
? Aby wyświetlić swoją aktualną lokalizację, wybierz
.
? Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy
lokalizacji -> opcję .
? Aby dodać warstwy dodatkowych informacji do mapy lub zmienić
w odpowiedniej kolejności.
tryb widoku, wybierz opcje oraz
Ewentualnie zmień widok na poziomy i wybierz opcję .

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

96

> Uzyskiwanie informacji na temat trasy do
1
2
3
4
5

konkretnego miejsca

Z listy aplikacji wybierz opcję Mapy.
Wybierz

.

Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub miejsc
oznaczonych gwiazdką albo wybrać punkt na mapie, wybierz
opcję -> opcję.
Wybierz metodę transportu, a następnie wybierz POKAŻ TRASĘ.
Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranego
środka transportu dostępnych może być kilka tras.
Po zakończeniu naciśnij klawisz Opcja i wybierz Wyczyść mapę.

Nawigacja GPS
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać głosowe
wskazówki dojazdu do celu podróży.
?

?

1

Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne
dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od
rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy
zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie
ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć
wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać
wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu
drogowego.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.

Z listy aplikacji wybierz opcję Nawigacja.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

97

2

3

Wprowadź dane miejsca docelowego za pomocą jednej z
następujących metod:
? głosowe wprowadzenie celu trasy.
? wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą
klawiatury.
? wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
? wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych
gwiazdką.
Zainstaluj wymagane oprogramowanie i rozpocznij
korzystanie z funkcji nawigacji.

Lokalne
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać firmy i
interesujące miejsca.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Lokalne.
Jeśli chcesz znaleźć firmę lub interesujące miejsce w pobliżu
określonego miejsca, wybierz lokalizację -> Wprowadź adres
Wprowadź adres.
Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do wskazanej
kategorii.
Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

98

Play Books
Przeglądaj i ściągaj książki z Google Play Books. Możesz czytać
książki na swoim urządzeniu. Z listy aplikacji wybierz Play Books.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Play Movies
Przeglądaj i wypożyczaj filmy z Google Play Movies. Możesz
oglądać filmy na swoim urządzeniu. Z listy aplikacji wybierz Play
Movies.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Sklep Play
Funkcje urządzenia można rozbudowywać, instalując dodatkowe
aplikacje. Sklep Play umożliwia szybkie i łatwe kupowanie aplikacji
przeznaczonych na urządzenia przenośne.
?
?

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji
w pamięci wewnętrznej.

> Pobieranie aplikacji
1
2

Z listy aplikacji wybierz Sklep Play.
Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.
Po zakończeniu pobierania urządzenie automatycznie
zainstaluje aplikację.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

99

> Odinstalowanie aplikacji
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Sklep Play.
Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Moje aplikacje.
Wybierz pozycję.
Wybierz Odinstaluj -> OK.

Samsung Apps
Serwis Samsung Apps umożliwia łatwe pobieranie wielu różnych
aplikacji i aktualizacji bezpośrednio na urządzenie. Dzięki w pełni
zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można
zwiększyć możliwości urządzenia. Poznaj przydatne aplikacje i
usprawnij korzystanie z urządzenia przenośnego.

1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Samsung Apps.
Wyszukaj aplikacje i pobierz aplikacje na urządzenie.
? Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach
i u określonych usługodawców.
? Więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.samsungapps.com lub w broszurze na temat
serwisu Samsung Apps.

YouTube
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i
udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube(TM).

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

100

> Odtwarzanie filmów
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję YouTube.
Wybierz film.
Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:

Numer

Funkcja

1

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

2

Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego
miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.

3

Wyświetl jakość wideo. Funkcja może nie być
dostępna dla niektórych wideo.

4

Dodanie filmu do listy odtwarzania.

5

Wysłanie adresu URL do innych osób.

6

Wyszukiwanie filmów.

7

Obróć ekran, aby uzyskać widok pionowy.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

101

> Przekazywanie filmów
1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz opcję YouTube.
Wybierz konto.
Film można nagrać lub przekazać, wybierając

.

Wybierz konto w serwisie Google, jeśli jest ono powiązane z
serwisem YouTube.
Możesz również wybrać opcję Dodaj konto i założyć konto
umożliwiające zalogowanie do serwisu YouTube.
Wybierz -> film.
Jeśli przesyłasz film po raz pierwszy, wybierz typ sieci do
przesłania filmu.
Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję
Prześlij.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

102

Komunikacja
Połączenia USB
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć
urządzenie do komputera PC kablem USB.
Nie odłączaj kabla USB od komputera w trakcie przenoszenia
danych. Odłączenie może spowodować utratę danych lub
uszkodzenie urządzenia.
Dla lepszego działania podłącz kabel USB bezpośrednio do
portu USB w komputerze. Przenoszenie danych może się nie
powieść przy używaniu hub USB.

> Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies.
Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung.

1
2

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze.
Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony,
dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu
Samsung Kies.

> Łączenie za pomocą programu Windows Media
Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows
Media Player.

1
2

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Uruchom program Windows Media Player i zsynchronizuj pliki
muzyczne.

Komunikacja

103

> Podłączenie jako urządzenie multimedialne

Urządzenie można podłączyć do komputera i uzyskać dostęp do
plików multimedialnych znajdujących się na urządzeniu.

1
2
3
4

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń go w dół, aby
otworzyć panel powiadomień.
Wybierz Podłączenie jako urządzenie multimedialne ->
Urządzenie multimedialne (MTP).
Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

> Podłączanie urządzenia jako kamery

Można podłączyć urządzenie do komputera, przeglądać zapisane
w nim pliki i używać go jako kamery.
Korzystaj z trybu połączenia USB jeżeli komputer nie
obsługuje protokołu transferu mediów (MTP) lub nie ma
zainstalowanego sterownika USB dla urządzenia.

1
2
3
4

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń go w dół, aby
otworzyć panel powiadomień.
Wybierz Podłączone jako urządzenie multimedialne ->
Aparat (PTP).
Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Komunikacja

104

Wi-Fi
W tym rozdziale opisano możliwości urządzenia w zakresie
łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN)
zgodnymi z normą IEEE 802.11.
Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć
się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności
bezprzewodowej.
Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną
i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach
europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN
można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków,
jednak zgodnie z prawem nie wolno korzystać z tej sieci na
zewnątrz budynków.

> Aktywacja funkcji Wi-Fi

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia, a następnie przeciągnij
przełącznik Wi-Fi.
Włączona funkcja Wi-Fi pobiera energię z baterii. Aby
oszczędzać energię baterii, włączaj tę funkcję tylko wtedy,
gdy jest potrzebna.

> Wyszukiwanie punktu dostępu Wi-Fi i połączenie
1
2
3
4

z nim

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wi-Fi.
Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne punkty dostępu
do sieci Wi-Fi.
Wybierz punkt dostępu.
Wprowadź hasło punktu dostępu (w razie potrzeby).
Wybierz opcję Połącz.

Komunikacja

105

> Ręczne dodawanie punktu dostępu Wi-Fi
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wi-Fi -> Dodaj sieć Wi-Fi.
Wprowadź identyfikator SSID punktu dostępu i wybierz typ
zabezpieczenia.
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń zgodnie z wybranym
typem zabezpieczeń, a następnie wybierz opcję Zapisz.

> Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu do
sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS

Można nawiązać połączenie z zabezpieczonym punktem dostępu
przy użyciu przycisku WPS lub kodu PIN WPS. Aby używać tej
metody, bezprzewodowy punkt dostępu musi mieć przycisk WPS.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu przycisku WPS

1
2
3
4
5

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wi-Fi.
Wybierz punkt dostępu z funkcją WPS, a następnie wybierz
Pokaż opcje zaawansowane.
Wybierz opcję WPS z menu rozwijanego.
Wybierz opcje Przycisk punktu dostępu -> Połącz.
W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu kodu PIN WPS

1
2
3
4
5
6

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wi-Fi.
Wybierz punkt dostępu z funkcją WPS, a następnie wybierz
Pokaż opcje zaawansowane.
Wybierz opcję WPS z menu rozwijanego.
Wybierz Kod PIN z punktu dostępu, aby wprowadzić kod PIN
WPS punktu dostępu lub Kod PIN z tego urządzenia, aby użyć
kodu PIN WPS Twego urządzenia.
Wybierz opcję Połącz.
Na punkcie dostępu naciśnij przycisk WPS lub wprowadź kod
PIN Twojego urządzenia.

Komunikacja

106

> Wprowadzanie ustawień statycznego adresu IP
1
2
3
4
5
6

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wi-Fi.
Wybierz punkt dostępu -> Pokaż opcje zaawansowane.
Wybierz opcję Ustawienia IP z menu rozwijanego.
Wybierz opcję Statyczny.
Zmiana ustawień IP.
Wybierz opcję Połącz.

> Konfiguracja ustawień Wi-Fi
1
2

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Wi-Fi ->
Zaawansowane.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Powiadomienie
o sieci

Skonfigurowanie urządzenia do
powiadamiania o dostępności otwartej
sieci Wi-Fi.

Utrzymuj
Włączenie/wyłączenie aktywności funkcji
połączenie Wi-Fi
Wi-Fi w trybie uśpienia.
w trybie uśpienia
Adres MAC

Wyświetlanie adresu MAC.

Adres IP Wi-Fi

Wyświetlanie adresu IP.

Komunikacja

107

Wi-Fi Direct
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji
bezpośredniego łączenia przez sieć bezprzewodową -- Wi-Fi
Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi
bez konieczności stosowania punktu dostępu.

> Łączenie urządzenia z innym urządzeniem
1
2
3
4

Na liście aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Więcej
ustawień -> Wi-Fi Direct.
Przeciągnij przełącznik Wi-Fi Direct.
Wybierz opcję Skanuj.
Wybierz urządzenie.
Połączenie zostanie ustanowione, gdy właściciel drugiego
urządzenia zaakceptuje połączenie.
Swoje urządzenie możesz połączyć z wieloma urządzeniami w
celu przesyłania danych po wybraniu opcji Wiele połączeń.

> Przesyłanie danych za pomocą połączenia Wi-Fi
1
2

Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
Wybierz opcję wysyłania danych za pomocą połączenia Wi-Fi.
Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

3

Wyszukaj i wybierz inne urządzenie.

> Odbiór danych za pomocą połączenia Wi-Fi

Odbierane dane są automatycznie zapisywane w pamięci
urządzenia. Odebrane dane są zapisywane w katalogu ShareViaWiFi.

Komunikacja

108

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać innym
urządzeniom połączenie z siecią telefonii komórkowej.

> Udostępnianie połączenia z siecią telefonii

komórkowej urządzenia za pomocą połączenia Wi-Fi

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować
urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu dla innych urządzeń.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

1
2
3

Na liście aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Więcej ustawień
-> Udostępnianie Internetu -> Router Wi-Fi.
Przeciągnij przełącznik Router Wi-F, aby aktywować sieć
mobilną przez Wi-Fi.
Wybierz Konfiguruj, aby skonfigurować ustawienia sieciowe w
celu użytkowania urządzenia jako punkt dostępu.
Opcja

Funkcja
Edycja nazwy urządzenia, która będzie
SSID sieci
widoczna dla innych urządzeń.
Uniemożliwianie wykrycia urządzenia
Ukryj urządzenie
przez inne urządzenia.
Bezpieczeństwo
Hasło

Wyświetl hasło
Pokaż opcje
zaawansowane

Wybór typu zabezpieczeń.
Wprowadzenie hasła zapobiegającego
nieupoważnionemu dostępowi do
sieci telefonii komórkowej. Ta opcja jest
dostępna tylko po skonfigurowaniu opcji
zabezpieczeń.
Ustawienie wyświetlania haseł podczas
ich wpisywania.
Wybór kanału emisji.

Komunikacja

109

4
5

Wybierz opcję Zapisz.
Na innym urządzeniu znajdź nazwę swojego urządzenia i
połącz się z siecią telefonii komórkowej.
Można ograniczyć udostępnianie przez sieć komórkową do
określonych urządzeń. Wybierz Dozwol.urządz., utwórz
listę urządzeń, a następnie wybierz nazwę urządzenia,
aby zmienić tryb udostępniania na Tylko dozwolone
urządzenia.

> Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej urządzenia przez USB

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia
jako modemu bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia
USB z komputerem.

1
2
3

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Z listy aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Więcej ustawień
-> Udostępnianie internetu.
Wybierz opcję Router USB, aby włączyć funkcję udostępniania
połączenia z siecią telefonii komórkowej przez USB.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Router
USB.
Metoda udostępniania może się różnić w zależności od
systemu operacyjnego komputera.

> Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej
1
2
3

urządzenia przez połączenie Bluetooth

Z listy aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Więcej ustawień
-> Udostępnianie internetu.
Wybierz Router Bluetooth, aby włączyć funkcję udostępniania
połączenia z siecią telefonii komórkowej przez Bluetooth.
Przy użyciu innego urządzenia, znajdź i skojarz swoje
urządzenie.
Upewnij się, że funkcja Bluetooth i opcja widoczności
urządzenia zostały włączone.
Komunikacja

110

Bluetooth
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wymieniać dane i
pliki multimedialne z innymi urządzeniami przez łącze Bluetooth.
?

?

?

?

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych
wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji
łączności Bluetooth.
Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i
udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym
urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie
przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG,
mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny
z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub
przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

> Włączanie funkcji Bluetooth

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia, a następnie przeciągnij
przełącznik Bluetooth.

> Znajdowanie innego urządzenia i powiązywanie
1
2

z nim

Z listy aplikacji wybierz opcję Ustawienia -> Bluetooth ->
Skanuj.
Wybierz urządzenie.

Komunikacja

111

3

Wybierz OK, aby uzgodnić kod PIN połączenia Bluetooth
między dwoma urządzeniami. Można też wprowadzić kod PIN
połączenia Bluetooth i wybrać opcję OK.
Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego
urządzenia zaakceptuje połączenie lub wprowadzi taki sam
kod PIN. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie
automatycznie wyszuka dostępne usługi.
Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe
lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć
stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne
urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

> Wysyłanie danych przez łącze Bluetooth
1
2

Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.
Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

3

Wyszukaj urządzenie Bluetooth i powiąż z nim.

> Odbieranie danych przez łącze Bluetooth
1
2
3

Na liście aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Bluetooth,
a następnie zaznacz pole wyboru obok urządzenia.
Aby wybrać czas widoczności swojego urządzenia, naciśnij
klawisz Opcja i wybierz Widoczny przez.
Po wyświetleniu monitu wybierz OK, aby potwierdzić kod PIN
Bluetooth lub wprowadź kod PIN Bluetooth i wybierz OK (w
razie potrzeby).
Wybierz Akceptuj, aby potwierdzić połączenie między dwoma
urządzeniami.

Odebrane dane są zapisywane w katalogu Bluetooth. W przypadku
odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie
kontaktów.

Komunikacja

112

Lokalizacja
Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu
określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się
dowiedzieć, jak aktywować usługi informowania o pozycji i używać
dodatkowych funkcji GPS.
Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania
urządzenia w następujących warunkach:
? między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani
wewnątrz budynków
? przy złych warunkach pogodowych
? w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego
napięcia elektrycznego
? W pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi
Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru
wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

> Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, muszą
być włączone usługi lokalizacji.

1
2

Z listy aplikacji wybierz Ustawienia -> Usługi lokalizacji.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Użyj sieci
bezprzew.

Użyj sygnału
GPS

Funkcja
Ustawianie odnajdowania lokalizacji
za pomocą połączenia Wi-Fi i/lub sieci
telefonii komórkowej.
Za dostęp do sieci telefonii
komórkowej mogą być pobierane
dodatkowe opłaty.
Ustawianie ustalania lokalizacji przy
użyciu systemu GPS.

Komunikacja

113

Opcja

Funkcja

Lokal. i
wyszukiwarka
Google

Ustawianie używania bieżącej lokalizacji
dla wyszukiwarki Google i innych usług
Google.

Połączenia VPN
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć wirtualne
sieci prywatne (VPN) i nawiązywać z nimi bezpieczne połączenie
przez Internet.
?

?

W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp
do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem
internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W
razie wątpliwości odnośnie do informacji, jakie należy
wprowadzić, należy się skontaktować z administratorem
sieci VPN.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję
blokady klawiatury.

> Konfigurowanie profilu VPN
1
2

Na liście aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Więcej
ustawień -> VPN -> Dodaj sieć VPN.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Nazwa

Wprowadzanie nazwy serwera VPN.

Typ

Wybierz typ sieci VPN.

Adres serwera

Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.

Hasło L2TP

Wprowadzenie hasła L2TP.

Identyfikator
IPSec

Wprowadzanie nazwy użytkownika.

Komunikacja

114

Opcja

Funkcja

Wstępnie
udostępniony
klucz IPsec

Wprowadzanie wstępnie
udostępnionego klucza.

Certyfikat
użytkownika
IPsec

Certyfikat CA
IPSec

IPSec server
certificate

Ustawienie certyfikatu użytkownika
używanego przez serwer VPN do
identyfikacji użytkownika. Certyfikaty
można importować z serwera VPN lub
pobrać z Internetu.
Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji
(CA) używanego przez serwer VPN do
identyfikacji użytkownika. Certyfikaty
można importować z serwera VPN lub
pobrać z Internetu.
Ustawienie certyfikatu serwera
używanego przez serwer VPN do
identyfikacji użytkownika. Certyfikaty
można importować z serwera VPN lub
pobrać z Internetu.

Szyfrowanie PPP
(MPPE)

Szyfrowanie danych przed wysłaniem do
serwera VPN.

Pokaż opcje
zaawansowane

Zmiana zaawansowanych ustawień sieci.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci
VPN.

3

Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.

> Łączenie się z siecią prywatną
1
2
3

Na liście aplikacji wybierz opcje Ustawienia -> Więcej
ustawień -> VPN.
Wybierz sieć prywatną.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz
opcję Połącz.
Komunikacja

115

Narzędzia
Kalkulator
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia
do wykonywania obliczeń.

> Wykonywanie obliczeń
1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Kalkulator.
Wykonaj podstawowe obliczenia przy użyciu klawiszy.
Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, obróć urządzenie
do pozycji poziomej i wybierz lewy trójkąt lub przesuń panel
w prawo.

> Wyświetlanie historii obliczeń
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Kalkulator.
Wykonaj obliczenia.
Wybierz
, aby ukryć klawiaturę kalkulatora.
Zostanie wyświetlona historia obliczeń.

Zegar
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy
oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można również
korzystać ze stopera, czasomierza oraz z zegara biurkowego.

> Ustawienie alarmu
1
2

Z listy aplikacji wybierz Zegar -> Alarm.
Wybierz Utwórz alarm.

Narzędzia

116

3
4

Skonfiguruj szczegóły alarmu.
Przeciągnij przełącznik Alarm inteligentny, aby włączyć
dźwięki symulujące naturę przed uruchomieniem głównego
alarmu.
Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.
Aby zdezaktywować alarm, wybierz ikonę zegara obok
alarmu. Aby usunąć alarm, naciśnij klawisz Opcje i wybierz
polecenie Usuń.

> Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu,
? Aby wyłączyć alarm, wybierz opcję
i przesuń palec na
zewnątrz dużego koła.
? Aby wyciszy alarm na czas drzemki, wybierz
, a następnie
przeciągnij palcem poza duży okrąg.

> Tworzenie zegara czasu na świecie
1
2

Z listy aplikacji wybierz Zegar -> Czas na świecie -> Dodaj
miasto.
Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
? Aby wyświetlić bieżące miasto, wybierz
.
Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara,
przytrzymaj go i wybierz Ustawienia czasu letniego.

> Używanie stopera
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Zegar -> Stoper.
Wybierz opcję Start, aby uruchomić stoper.
Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję Okrążenie.
Po zakończeniu wybierz opcję Stop.

Narzędzia

117

> Używanie czasomierza odliczającego wstecz
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Zegar -> Czasomierz.
Wprowadź wartość czasu do odliczania.

Wybierz opcję Start, aby uruchomić odliczanie.
Po zakończeniu wybierz opcję Stop.

> Korzystanie z zegara biurkowego

Na zegarze biurkowym są wyświetlane bieżąca data i godzina oraz
informacje o pogodzie.

1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz Zegar -> Zegar biurkowy.
Wybierz opcję
ekranie.

, aby wyświetlić zegar biurkowy na pełnym

Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję Ustawienia.
Są dostępne następujące opcje:
Opcja

Funkcja

Ukryj pasek
stanu

Pokazywanie lub ukrywanie paska stanu.

Tapeta

Wybór obrazu tła ekranu zegara
biurkowego.

Wyśw. godziny/
kalendarza

Określenie, czy ma być wyświetlany zegar
czy kalendarz.

AccuWeather

Określenie wyświetlania pogody w
bieżącej lokalizacji. Można również
skonfigurować zegar biurkowy w
taki sposób, aby był automatycznie
aktualizowany najnowszymi informacjami,
oraz wybrać jednostkę temperatury.

Jasność

Zmiana jasności wyświetlacza.

Narzędzia

118

Pobrane
W tym temacie opisano sposób zarządzania dziennikami plików
pobranych z Internetu lub przez e-mail.

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Pobrane.
Wybierz kategorię pobierania.
Wybierz plik z listy.
Aby usunąć plik, zaznacz pole potwierdzenia i wybierz

.

Moje pliki
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp
do różnych typów plików zapisanych na urządzeniu.

> Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:
Typ

Format

Obraz

bmp, gif, jpg, png

Film

3gp, mp4, mkv, webm, m4v

Muzyka

mp3, 3ga, aac, m4a, ogg, flac

Dźwięk

wav, imy, midi, amr, awb

Inne

doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,
html, vcf, vcs, vnt
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.

Narzędzia

119

> Wyświetlanie pliku
1
2
3

Z listy aplikacji wybierz opcję Moje pliki.
Wybierz katalog.
? Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz
opcję .
? Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz
.
Wybierz plik.

Na liście folderów można nacisnąć klawisz Opcja w celu uzyskania
dostępu do następujących opcji:
? Aby utworzyć katalogi w celu zarządzania plikami, wybierz opcję
Utwórz katalog.
? Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz Usuń.
? Aby wyszukać pliki zapisane w urządzeniu, wybierz Szukaj.
? Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz Widok.
? Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję Sortuj wg.
? Aby przesłać plik do innych osób lub udostępnić go, wybierz
Udostępnij przez.
? Aby skopiować lub przenieść pliki lub foldery do innego folderu
plików, wybierz Kopiuj lub Przenieś.
? Aby zmienić nazwę pliku lub katalogu, wybierz opcję Zmień
nazwę.
? Aby zmienić ustawienia menedżera plików, wybierz Ustawienia.

Quickoffice
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia
do tworzenia i wyświetlania dokumentów.
Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i
u określonych usługodawców.

Narzędzia

120

> Otwieranie dokumentu Quickoffice
1
2
3
4

Z listy aplikacji wybierz opcję Quickoffice.
Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się
jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.
Wybierz program Quickoffice.
Wybierz opcję Przeglądaj -> plik dokumentu.
Aby otworzyć ostatnio używany plik, wybierz go w obszarze
Poprzednie Dokumenty.
Wyświetl dokument.

Wyszukiwanie
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać dane
zapisane na urządzeniu i w Internecie.

1
2
3

Z listy aplikacji wybierz Wyszukiwarka.
Wprowadź słowo kluczowe i naciśnij klawisz Enter.
Aby wyszukiwać dane głosem, wybierz opcję i wypowiedz
słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Wybierz wyniki wyszukiwania.

Zestaw narzędzi SIM
Istnieje możliwość używania różnych usług dodatkowych,
oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart
SIM lub USIM ta aplikacja może być dostępna pod inną nazwą. Z
listy aplikacji wybierz opcję SIMextra.

Narzędzia

121

Ustawienia
Dostęp do opcji ustawień

1
2

Z listy aplikacji wybierz opcję Ustawienia.
Wybierz kategorię ustawień, a następnie wybierz opcję.

Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem
dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych
urządzeń sieciowych.

Bluetooth
Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na
niewielką odległość.

Licznik danych
Śledzenie wykorzystania pamięci oraz zmiana ustawień
dotyczących ograniczeń.
? Dane komórkowe: korzystanie z funkcji transferu danych w
dowolnej sieci telefonii komórkowej.
? Ust. limit uż. danych tel. kom.: ustawienie limitu transferu
danych w sieci telefonii komórkowej.
? Cykl użycia danych: Zmiana ustawień limitu cyklu.
Aby użyć innych opcji, naciśnij przycisk Opcja.
Roaming danych: określenie używania połączeń transmisji
danych przy połączeniach w roamingu.
? Ograniczenie danych w tle: Wyłączenie synchronizacji w tle
podczas używania sieci telefonii komórkowej.
? Wyświetlanie wykorzystania Wi-Fi: Skonfigurowanie
wyświetlania wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
?

Ustawienia

122

Więcej ustawień
Zmiana ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami lub
sieciami.

> Tryb Offline

Aktywacja trybu offline, w którym są wyłączone wszystkie funkcje
bezprzewodowe urządzenia. Można korzystać wyłącznie z funkcji
urządzenia innych niż sieciowe.

> VPN

Można konfigurować wirtualne sieci prywatne (VPN) i zarządzać
nimi.

> Udostępnianie internetu

?

?
?

?

Router USB: skonfigurowanie urządzenia jako modemu
bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia USB z
komputerem.
Router Wi-Fi: skonfigurowanie urządzenia jako
bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń.
Router Bluetooth: Aktywacja funkcji udostępniania połączenia
internetowego przez interfejs Bluetooth w celu udostępniania
połączenia z siecią telefonii komórkowej komputerom przez
interfejs Bluetooth.
Pomoc: przeglądanie informacji na temat korzystania z funkcji
udostępniania połączenia.

> Wi-Fi Direct

Aktywacja funkcji bezpośredniego łączenia przez sieć
bezprzewodową -- Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch
urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu
dostępu.

Ustawienia

123

> Sieci telefonii komórkowej
?
?
?

?
?

Transmisja danych po sieci: korzystanie z funkcji transferu
danych w dowolnej sieci telefonii komórkowej.
Roaming danych: określenie używania połączeń transmisji
danych przy połączeniach w roamingu.
Nazwy punktów dostępu: wybranie nazwy punktu dostępu
(APN, access point name) dotyczącej sieci komórkowej. Można
dodawać i edytować nazwy punktów dostępu. Aby przywrócić
fabryczne ustawienia nazw punktów dostępu, naciśnij klawisz
Opcja i wybierz opcję Przywróć domyślne.
Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
Operatorzy sieci:
- Przeszukaj sieci: wyszukiwanie i wybieranie sieci.
- Wybieraj automatycznie: skonfigurowanie urządzenia do
wybierania pierwszej dostępnej sieci.

Dźwięk
Zmiana ustawień różnych dźwięków urządzenia.
? Tryb cichy: włączenie trybu cichej pracy w celu włączenia
wibracji i wyciszenia wszystkich dźwięków, za wyjątkiem
dźwięku multimediów i alarmów.
? Głośność: zmiana głośności różnych dźwięków urządzenia.
? Dzwonek urządzenia: wybieranie dźwięku dzwonka dla
połączeń przychodzących.
? Domyślne powiadomienia: wybieranie dźwięku dzwonka
informującego o takich zdarzeniach, jak nowe wiadomości i
nieodebrane połączenia.
? Dźwięk i wibracja: Skonfigurowanie urządzenia do wibrowania
i odtwarzania dzwonka w celu informowania o połączeniach
przychodzących.

Ustawienia

124

?
?
?

Dźwięki klawiszy: ustawianie dźwięku informującego o
wprowadzaniu cyfr na ekranie wybierania.
Dźwięki dotknięcia: konfigurowanie urządzenia do
informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
Dźwięki blokowania ekranu: ustawianie dźwięków przy
blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz
Zmiana ustawień dotyczących wyświetlacza i podświetlenia
urządzenia.
? Jasność: zmiana jasności wyświetlacza.
? Podświetlenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania
urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
? Autom. obrót ekranu: skonfigurowanie automatycznego
obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
? Czas trwania podśw. klaw.: Wybór czasu oczekiwania
urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia klawiszy
dotykowych.
? Styl czcionki. zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
? Rozmiar tekstu: Zmiana rozmiaru czcionki używanej podczas
tworzenia lub wyświetlania elementów w aplikacjach.

Tapeta
Zmiana ustawień tapety.
? Ekran startowy: wybór obrazu tła ekranu startowego.
? Ekran blokady: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
? Ekrany startowy i blokady: Wybór obrazu tła ekranu
startowego i ekranu blokady.

Ustawienia

125

Pamięć
Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie
pamięci. Można również formatować kartę pamięci.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie
wszystkich danych zapisanych w pamięci.
Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej jest
mniejsza od określonej, ponieważ system operacyjny oraz
domyślne aplikacje zajmują pewną ilość pamięci.

Bateria
Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Menedżer aplikacji
Przeglądanie aplikacji zainstalowanych w urządzeniu i zarządzanie
nimi.

Konta i synchronizacja
Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji lub
zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

Usługi lokalizacji
Zmiana ustawień dotyczących usług lokalizacji.
? Użyj sieci bezprzew.: ustawianie ustalania lokalizacji za pomocą
połączenia Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.
? Użyj sygnału GPS: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu
systemu GPS.

Ustawienia

126

?

Lokal. i wyszukiwarka Google: Ustawianie używania bieżącej
lokalizacji dla wyszukiwarki Google i innych usług Google.

Bezpieczeństwo
Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM.
Blokada ekranu: aktywacja funkcji blokady ekranu.
? Opcje ekranu blokady:
Ustawienia zostaną zastosowane wyłącznie po
skonfigurowaniu opcji blokady ekranu.
?

?
?

- Skróty: Skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania i edycji
skrótów aplikacji na ekranie blokady.
- Zegar: wyświetlanie zegara na zablokowanym ekranie.
- Zegar podwójny: Skonfigurowanie urządzenia do
wyświetlania podwójnego zegara na ekranie blokady.
- Pogoda: Ustawienie wyświetlania informacji o pogodzie lub
zmiana ustawień wyświetlania pogody.
- Tekst pomocy: Skonfigurowanie wyświetlania tekstu pomocy
na ekranie blokady.
Informacje o właścicielu: Wprowadzenie informacji
wyświetlanych na ekranie blokady.
Zaszyfruj urządzenie: Określenie hasła umożliwiającego
szyfrowanie danych na urządzeniu. Po aktywacji tej opcji po
każdym włączeniu urządzenia należy wprowadzić hasło.
Przed włączeniem tej opcji należy naładować baterię,
ponieważ szyfrowanie urządzenia może trwać dłużej niż
godzinę.

Ustawienia

127

?

Szyfrowanie zewnętrznej karty pamięci:
- Szyfrowanie zewnętrznej karty pamięci: Szyfrowanie plików
podczas ich zapisywania na karcie pamięci.
- Pełne szyfrowanie: Szyfrowanie wszystkich plików na karcie
pamięci.
- Wyklucz pliki multimedialne: Szyfrowanie wszystkich plików
na karcie pamięci, z wyjątkiem plików multimedialnych.
Jeśli to ustawienie jest włączone i zostaną przywrócone
fabryczne ustawienia urządzenia, odczyt zaszyfrowanych
plików nie będzie możliwy. Przed przywróceniem
fabrycznych ustawień urządzenia należy wyłączyć to
ustawienie.

?

Zdalna kontrola: Konfigurowanie zdalnego sterowania
urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione
lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do
swojego konta Samsung lub Google.
- Dodaj konto: Dodaj lub wyświetl konta Samsung i Google.
- Użyj sieci bezprzew.: Konfigurowanie opcji zbierania
danych o lokalizacji i określenia lokalizacji zgubionego lub
skradzionego urządzenia za pomocą sieci komórkowych i
Wi-Fi.
Powiad. zmiany karty SIM: aktywacja funkcji Znajdź moje
urządzenie.
Witryna int. SamsungDive: Dostęp do witryny SamsungDive
(www.samsungdive.com). Za pomocą witryny SamsungDive
można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym
urządzeniem.
Skonfiguruj blokadę karty SIM:
- Zablokuj kartę SIM: blokowanie karty SIM lub USIM. Aby
używać urządzenia z kartą SIM lub USIM, należy wprowadzić
kod PIN.
- Zmień kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN dostarczonego z
kartą SIM lub USIM.

?
?

?

Ustawienia

128

?
?

?

?

?
?

Widoczne hasła: skonfigurowanie pokazywania haseł podczas
ich wpisywania.
Administratorzy urządzenia: wyświetlenie administratorów
zatwierdzonych w tym urządzeniu. Administratorom urządzenia
można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących
urządzenia.
Nieznane źródła: Konfiguruj urządzenie, aby zainstalować
aplikacje pobrane z dowolnego źródła. Jeśli nie wybierzesz tej
opcji, możesz instalować tylko aplikacje ściągnięte ze Sklepu
Play.
Zaufane poświadczenia: określenie używania certyfikatów i
poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z
aplikacji.
Instalac. z pamięci urządzenia: Instalacja szyfrowanych
certyfikatów przechowywanych w pamięci USB urządzenia.
Wyczyść poświadczenia: usunięcie poświadczeń z urządzenia i
resetowanie hasła.

Klawisze dedykowane
Przypisanie aplikacji do klawisza [ ] w celu utworzenia skrótu.
Aplikację można uruchomić, naciskając klawisz [ ]. ? s. 36

Język i wprowadzanie
Zmiana ustawień języków i wprowadzania tekstu.

> Język

Wybór wersji językowej wyświetlanego tekstu.

> Domyślny

Zmiana metody wprowadzania tekstu.

Ustawienia

129

> Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury, wybierz opcję .
? Typ klawiatury pionowej: wybór typu klawiatury.
? Język wpisywania: wybór języków wprowadzania tekstu
używanych z klawiaturą.
? Przewidywanie tekstu: włączanie trybu XT9 w celu
automatycznego przewidywania słów podczas wprowadzania
i wyświetlania sugestii. Można także zmienić ustawienia
przewidywania słów.
? Wpisywanie ciągłe: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie
palcem po ekranie.
? Przeciąganie po klawiat.: określenie przełączania trybów
wprowadzania tekstu przez przesuwanie palca w lewo lub w
prawo na klawiaturze.
? Pismo ręczne: Włączenie trybu pisma ręcznego. Można również
zmienić ustawienia trybu pisma ręcznego, takie jak czas
rozpoznawania, grubość pióra czy kolor pióra.
? Czułość mikrofonu: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za
pomocą głosu.
? Autom. wielkie litery: ustawienie automatycznej zamiany
pierwszej litery zdania na dużą.
? Automatyczna interpunkcja: Automatyczne wstawianie
znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
? Podgląd znaków: konfiguracja urządzenia do wyświetlania
podglądu obrazu każdej wprowadzanej litery.
? Dźwięk dotyku klawisza: Ustawienie urządzenia do
sygnalizowania dźwiękiem operacji dotknięcia klawisza.
? Samouczek: wyświetlenie samouczka dotyczącego używania
klawiatury Samsung.
? Zeruj ustawienia: Przywrócenie fabrycznych wartości
domyślnych ustawień klawiatury Samsung.

Ustawienia

130

> Pisanie głosowe Google

Włączenie funkcji rozpoznawania głosu firmy Google w celu
wprowadzania tekstu za pomocą głosu. Aby zmienić ustawienia
funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu, wybierz opcję .
? Wybierz języki wprowadzania: wybór języków używanych z
funkcją rozpoznawania głosu firmy Google.
? Blokuj obraźliwe słowa: zabezpieczenie przed
rozpoznawaniem obraźliwych słów podczas wprowadzania
tekstu przy użyciu głosu.

> Klawiatura fizyczna
?
?
?
?

Automatyczne zastępowanie: Ustawienie automatycznego
poprawiania błędnie wpisanych słów.
Autom. wielkie litery: Ustawienie automatycznej zamiany
pierwszej litery zdania na dużą.
Automatyczna interpunkcja: Automatyczne wstawianie
znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
Klawiatura ekranowa: Określenie używania klawiatury
wirtualnej podczas wprowadzania tekstu.

> Wyszukiwanie głosowe

W przypadku funkcji rozpoznawania głosu Google są dostępne
następujące opcje:
? Język: wybór języka rozpoznawania głosu Google.
? Filtr SafeSearch: wybór poziomu filtrowania obraźliwych
wyrażeń i obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
? Blokuj obraźliwe słowa: ukrywanie obraźliwych słów w
wynikach wyszukiwania głosowego.

Ustawienia

131

> Wyjście syntezatora mowy
?

?
?
?

Preferowany moduł TTS: wybór mechanizmu syntezy mowy.
Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, wybierz
.
Szybkość mówienia: wybór szybkości działania funkcji TTS.
Posłuchaj przykładu: odtworzenie nagrania przykładowego
odczytanego na głos tekstu.
Tryb Samochód: Aktywacja trybu prowadzenia pojazdu, w
którym kierowca jest informowany za pomocą powiadomień
głosowych o nadchodzących połączeniach, wiadomościach i
szczegółach wydarzeń.

> Szybkość wskaźnika

Dostosowanie szybkości przemieszczania kursora myszy lub
panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Kopia zapasowa i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
? Utwórz kop. zap. danych: określenie wykonywania kopii
zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
? Konto kopii zapasowej: Skonfigurowanie lub edycja konta kopii
zapasowych Google.
? Automatyczne przywracanie: określenie przywracania
ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji.
? Ustawienia fabryczne: przywrócenie domyślnych wartości
fabrycznych ustawień i usunięcie wszystkich danych
użytkownika.

Ustawienia

132

Data i godzina
Zmiana ustawień sposobu wyświetlania godziny i daty na
urządzeniu.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta
z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.
?
?
?
?
?
?
?

Autom. data i godzina: ustawienie automatycznej aktualizacji
daty i godziny na podstawie danych odebranych z sieci.
Autom. strefa czasowa: Ustawienie odbierania z sieci informacji
o strefie czasowej podczas podróży.
Ustaw datę: ręczne ustawienie bieżącej daty.
Ustaw godzinę: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
Wybierz strefę czasową: wybór strefy czasowej.
Format 24-godzinny: ustawienie wyświetlania czasu w formacie
24-godzinnym lub 12-godzinnym.
Wybierz format daty: wybór formatu daty.

Dostępność
Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone
dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zmiana ustawień
zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia.
? Autom. obrót ekranu: skonfigurowanie automatycznego
obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
? Wypowiadaj hasła: Konfigurowanie urządzenia do
odczytywania haseł podczas ich wprowadzania dzięki funkcji
TalkBack.
? Odbieranie/kończenie połączeń.
- Klawisz odbierania: Skonfigurowanie odbierania połączeń
przez naciśnięcie klawisza strony głównej.
- Kl. zasilania kończy poł.: skonfigurowanie kończenia
połączenia przez naciśnięcie klawisza zasilania.

Ustawienia

133

?

?
?
?
?
?
?
?

Skrót dostępności: Dodanie skrótu do ustawień dostępności,
który jest wyświetlany po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza
zasilania.
Podświetlenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania
urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
TalkBack: Aktywacja funkcji TalkBack, która informuje głosem.
Zainstaluj skrypty z sieci: konfiguracja aplikacji do instalowania
skryptów stron internetowych w celu uatrakcyjnienia ich treści.
Rozmiar tekstu: Zmiana rozmiaru czcionki używanej podczas
tworzenia lub wyświetlania elementów w aplikacjach.
Dźwięk mono: włączenie dźwięku monofonicznego podczas
słuchania dźwięku jedną słuchawką douszną.
Wyłącz wszystkie dźwięki: Wyciszenie wszystkich dźwięków
urządzenia.
Dotknij i przytrzymaj -- czas reakcji: ustawienie czasu
rozpoznawania dla dotykania i przytrzymywania na ekranie.

Opcje programisty
Zmiana ustawień dotyczących programowania aplikacji.
? Debugowanie USB: aktywacja trybu debugowania USB
umożliwiającego łączenie urządzenia z komputerem za pomocą
kabla USB.
? Ident. urządzenia programistycznego: wyświetlanie
identyfikatora wersji urządzenia.
? Pozorowane położenie: zezwolenie na symulację lokalizacji i
wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager
w celach testowych.
? Hasło backupu urządzenia stacjonarnego: ustawienie hasła w
celu zabezpieczenia kopii zapasowej danych.

Ustawienia

134

?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?

Tryb ścisły: ustawienie migania ekranu urządzenia w przypadku
długiego czasu wykonywania operacji przez aplikacje.
Pokaż lokal. wskaźnika: ustawianie wyświetlania
współrzędnych i śladów kursora podczas dotykania ekranu.
Pokaż dotknięcia: ustawianie wyświetlania kursora podczas
dotykania ekranu.
Pokaż aktualizacje ekranu: ustawianie migania
zaktualizowanych obszarów ekranu.
Pokaż wykorz. procesora: ustawianie wyświetlania listy
aktywnych procesów.
Wymuś rendering GPU: konfiguracja urządzenia do
wykorzystywania przyspieszania sprzętowego 2D i poprawy
wydajności graficznej.
Skala animacji okna: wybór szybkości otwierania i zamykania
okien podręcznych.
Skala animacji przejścia: ustawianie szybkości przełączania
między ekranami.
Nie zachowuj aktywności: ustawianie zamykania uruchomionej
aplikacji po uruchomieniu nowej aplikacji.
Ogranicz procesy w tle: ustawianie ograniczenia liczby
procesów, które mogą być uruchomione w tle.
Pok. niestabilne aplik.: konfiguracja urządzenia w celu
powiadamiania o aplikacjach uruchomionych w tle, które nie
odpowiadają.

Informacje o urządzeniu
Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak numer modelu i
wersja.
Aktualizację oprogramowania sprzętowego można pobrać
i zainstalować za pośrednictwem usługi FOTA (firmware
over-the-air). Aby sprawdzić dostępność aktualizacji
oprogramowania sprzętowego, wybierz opcje Aktualizacja
oprogramowania -> Uaktualnij.

Ustawienia

135

Rozwiązywanie problemów
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego
wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z
następujących kodów:
Kod

Sposoby rozwiązania problemu:

Hasło

Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia,
należy podać wprowadzone hasło.

PIN

Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy
lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy
wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub
USIM. Tę funkcję można wyłączyć za pomocą
polecenia Zablokuj kartę SIM.

PUK

Karta SIM lub USIM jest zablokowana.
W większości przypadków jest to skutek
kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu
PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony
przez dostawcę usług.

PIN2

W przypadku dostępu do menu, do którego
wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić
kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. W
celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z dostawcą usług.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie
usługi lub sieci
?

?

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.
Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z operatorem.

Rozwiązywanie problemów

136

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie
reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające.
Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu
wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z
ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
? Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu
dotykowego.
? Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy
oprogramowania.
? Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione
do najnowszej wersji.
? Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś
urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się,
konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyzerowanie
ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie
reaguje na polecenia, ale aplikacja nie odpowiada, zamknij
aplikację przy użyciu menedżera zadań. Jeżeli urządzenie nie
reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8-10 sekund.
Jeżeli problem się powtarza, przywróć ustawienia fabryczne. Na
liście aplikacji wybierz opcję Ustawienia -> Kopia zapasowa i
zerowanie -> Ustawienia fabryczne -> Resetuj urządz. -> Usuń
wszystko.

Połączenia są przerywane
W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału
możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.

Rozwiązywanie problemów

137

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku
?
?
?

Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało
wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku
?
?
?

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
?
?
?

Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on
prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba
?
?

Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest
blokowana.
W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest
realizowane
?
?
?

Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy
numer.
W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
dla danego numeru z kontaktów.

Rozwiązywanie problemów

138

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii
jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia,
wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza
się
?
?

Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki
czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy
nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając
obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi
rozporządzeniami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia
energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas
urządzenie może być gorące w dotyku. Jest to normalne zjawisko,
które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby była możliwa praca aplikacji aparatu fotograficznego,
urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią
i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj
zastosować poniższe rozwiązania:
? Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie
naładowana.
? Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub
usuwając je z urządzenia.
? Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem
z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Rozwiązywanie problemów

139

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM
Aplikacja radia FM działająca w urządzeniu wykorzystuje jako
antenę kabel zestawu słuchawkowego. Bez podłączonego zestawu
słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji
radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw
słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i
zapisz dostępne stacje.
Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności,
spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika
radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać
naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików
muzycznych
Urządzenie może nie odtwarzać niektórych typów plików
muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia
komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w
urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub
usuwając je z urządzenia.
? Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami
Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony
zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
? Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
?
?

?

Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest
włączona w urządzeniu.
W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności
bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth
znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth
(10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu,
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Rozwiązywanie problemów

140

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do
komputera
?
?
?

?

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i
zaktualizowane.
Użytkownicy systemu Windows XP powinni sprawdzić, czy
na komputerze zainstalowano wersję systemu Windows XP z
dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym.
Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Samsung
Kies 2.0 lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Rozwiązywanie problemów

141

Indeks
alarmy 116
aparat
fotografowanie 64
nagrywanie filmów 68
zmiana ustawień aparatu 67
zmiana ustawień kamery 70
aplikacje
deinstalacja 35
organizowanie 35
ściąganie 35
uruchamianie 34
uruchamianie kilku aplik 36
zamykanie 36
Autom. odrzucanie 49
bateria
ładowanie 19
wkładanie 17
blokowanie urządzenia 38
czas na świecie 117
czasomierz 117, 118
dźwięk
dźwięk dzwonka 37
dźwięk ekranu
dotykowego 37
głośność urządzenia 37
ustawienia 124
dźwięki ekranu 37
ekran dotykowy
korzystanie 26

ekran startowy
dodawanie paneli 32
przesuwanie elementów 31
usuwanie elementów 32
usuwanie paneli 32
używanie panelu
powiadomień 31
używanie widgetów 33
FDN, tryb 50
filmy
nagrywanie 68
odtwarzanie 72, 76
przekazywanie do
YouTube 102
find my mobile 40
funkcje klawiszy 13
galeria 74
Google Latitude 95
Google Mail 57
Google Talk 61
ikony wskaźników 29
Internet 91
kalkulator 116
karta pamięci
formatowanie 24
wkładanie 23
wyjmowanie 24
karta SIM/USIM
blokowanie 40
wkładanie 17

Indeks

142

kontakty
importowanie/
eksportowanie 85
kopiowanie/przenoszenie 85
tworzenie grup 84
tworzenie kontaktów 83
ustawianie szybkiego
wybierania 84
wyszukiwanie kontaktów 83
mapy
szukanie miejsc w pobliżu 98
udostępnianie danych o
lokalizacji 95
uzyskiwanie wskazówek
dojazdu 97
używanie nawigacji 97
Mapy Google 96
menedżer plików 119
odtwarzacz MP3 77
odtwarzacz wideo 72
oszczędzanie energii 22
połączenia
blokowanie 51
Bluetooth 111
informacje o pozycji 113
międzynarodowe 47
nawiązywanie 46
oczekujące 51
odrzucanie 47
opcje podczas połączenia
głosowego 48
połączenia USB 103
połączenia VPN 114

przekazywanie 50
szybkie wybieranie 84
udostępnianie połączenia z
siecią telefonii
komórkowej 109
Wi-Fi 105
wyświetlanie spisów 51
zestawianie połączenia
z wieloma osobami
(konferencyjnego) 48
połączenia USB
jako kamera 104
jako modem
bezprzewodowy 110
jako urządzenie
multimedialne 104
za pomocą programu
Samsung Kies 103
z programem Windows
Media Player 103
połączenia VPN 114
połączenia z wieloma osobami
(konferencyjne) 48
przeglądarka internetowa 91
Quickoffice 120
radio FM 80
rozpakowywanie 10
Samsung Apps 100
Sklep Play 99
tryb cichej pracy 37
tryb Offline 123

Indeks

143

wyświetlacz
jasność 38
język 37
styl czcionki 38
tapeta 38
ustawienia 125
wyszukiwanie 121
YouTube 100
zdjęcia
robienie 64
wyświetlanie 74

udostępnianie połączenia
internetowego
przez połączenie
Bluetooth 110
przez USB 110
przez Wi-Fi 109
ustawienia 122
wiadomości
dostęp do poczty
głosowej 57
wyświetlanie
multimediów 56
wyświetlanie spisów 51
wyświetlanie tekstu 56
wyświetlanie wiadomości
e-mail 60
wyświetlanie wiadomości
Gmail 58
wysyłanie przy użyciu usługi
Gmail 57
wysyłanie wiadomości
e-mail 59
wysyłanie wiadomości
MMS 56
wysyłanie wiadomości
SMS 55
Wi-Fi 105
wprowadzanie tekstu
funkcja Google
wprowadzania za pomocą
głosu 44
kopiowanie i wklejanie 44
przy użyciu klawiatury
Samsung 42

Indeks

144


Pobierz plik - link do postu