instrukcja_ubc30xlt_polska_skrocona.pdf

Uniden Bearcat UBC30XLT -

Zamieściłem polską, mocno skrócona instrukcję. Wadą tego urządzenia jest właśnie to, że nie można skanować zakresów, które sam chciałbyś "przemiatać". Przeszukiwane pasmo jest szerokie co sprawia, że ciężko cokolwiek znaleźć doświadczonemu radiooperatorowi, a co dopiero początkującemu. Nie wiadomo też jakiego BandPlanu użyć żeby było odpowiednie 12,5 kHz dla całego VHFu. Ten skaner średnio się udał Producentowi. Poza możliwością odsłuchu cywilnego pasma lotniczego ( 118 - 136 MHz) innych zalet nie widzę. Ps. Skąd jesteś? Województwo? Powiat?


UNIDEN
UBC 30 XLT SCANNER
Wskazówki użytkowania
o Jeśli skaner odbiera zakłócenia przemysłowe, oddal skaner/antenę od źródła zakłóceń. 
o W   celu   poprawy   odbioru,   używaj   dodatkowej   anteny   zewnętrznej   pokrywającej   wiele   zakresów.   Jeśli   antena 
dodatkowa nie ma kabla, zastosuj 50­70 ohm kabel współosiowy. Może być także potrzebna przejściówka.
o  Używaj dodatkowych słuchawek MONO o odpowiedniej impedancji.
o Nie używaj skanera w miejscach o dużej wilgotności, jak kuchnia czy łazienka.
o Unikaj wystawiania skanera na słońce, pozostawiania przy kaloryferze itp.
Ze   względu   na   budowę   szerokopasmowego   odbiornika   komunikacyjnego,   jego   wewnętrzna   oscylacja   może   czasami  
blokować  sygnał lub wykrywać  wewnętrzny sygnał. Te symptomy nie oznaczają  awarii urządzenia nie są  podstawą  do 
reklamacji.
Zasilanie
Skaner jest zasilany na 3 baterie alkaliczne AA. Opcjonalnie można używać akumulatorków (NI­MH).
Podłączenie anteny
Aby zainstalować  dołączoną  antenę  włóż  antenę  do gniazda antenowego umieszczonego na górnym wieku skanera i 
przekręć zewnętrzny pierścień wtyku antenowego zgodnie ze wskazówkami zegara aż zaskoczy na właściwą pozycję.
Do skanera można także podłączyć  dodatkową  antenę, również  zewnętrzną  antenę  samochodową  i zewnętrzną  antenę 
bazową.
Uwaga: Do podłączenia zewnętrznej anteny zawsze używaj 50­ohm kabla współosiowego, RG­58 lub RG­8. Jeśli antena 
znajduje się  w odległości większej niż  15 metrów od skanera, używaj dielektrycznego kabla współosiowego RG­8 o 
niskiej stracie.
Podłączenie słuchawek
Do   odsłuchu   prywatnego   używaj   wtyku   o   średnicy   3,5   mm.   Wejście   słuchawkowe   znajduje   się   na   górze   skanera.  
Podłączenie słuchawek automatycznie odłączy głośnik wewnętrzny.
Klawiatura
W celu uaktywnienia funkcji oznaczonej na klawiszu, wciśnij klawisz. W celu uaktywnienia funkcji oznaczonej nad  
klawiszem wciśnij FNC (na wyświetlaczu pojawi się  symbol F), a następnie klawisz funkcji, którą  chcesz uaktywnić. 
Symbol F pojawi się i zniknie z wyświetlacza przy każdorazowym naciśnięciu FNC.
Klawisz

Opis

FNC

Umożliwia korzystanie z funkcji skanera poprzez wybranie 
kombinacji:   FNC   +   klawisz   funkcji,   którą   chcemy 
uaktywnić 

F/M/MW

F/M   -   przełącza   pomiędzy   trybem   częstotliwości   (F)   a 
trybem pamięci (M)
FNC + MW -   rejestruje daną  częstotliwość  na kanale w 
trybie   wyszukiwania   częstotliwości   oraz     w   trybie 
zatrzymania częstotliwości
FNC + MW przyciśnięte na 2 sek. ­ przełącza do trybu 
edycji częstotliwości w trybie skanowania pamięci, trybie 
zatrzymania   skanowania   pamięci,   trybie   wyszukiwania 
częstotliwości oraz trybie zatrzymania częstotliwości.

MON / ikonka klucza

MON - przełączenie na tryb monitorowania
FNC   +   ikonka   klucza   -   blokowanie   i   odblokowanie 
klawiatury

RSM/HOLD

Wznowienie i zatrzymanie skanowania

Klawisz
L/O/PRI

Opis
L/O - zablokowanie wybranego kanału albo opuszczenie 
danej częstotliwości
FNC   +   PRI   -   ustawienie,   włączenie,   wyłączenie 
priorytetowej funkcji
FNC + PRI wciśnięte na 2 sek. ­ ustawienie kanału jako 
priorytetowego

Strzałka do góry

Wybranie   następnego   numeru   kanału   /   częstotliwości, 
wybranie kierunku szukania

Strzałka w dół

Wybranie   poprzedniego   numeru   kanału/częstotliwości, 
wybranie kanału szukania

VOL/SQ/DELAY

VOL/SQ - przełącza pomiędzy trybem głośności i squelch
FNC + DELAY - umożliwia zmianę  czasu opóźnienia w 
trybie   skanowania   pamięci,   trybie   zatrzymania   pamięci, 
trybie   szukania   częstotliwości   i   trybie   zatrzymania 
częstotliwości

BAND/STEP

BAND - wybiera zakres w trybie szukania częstotliwości i 
trybie zatrzymania częstotliwości
FNC + STEP - zmienia krok trybu skanowania pamięci, 
trybu zatrzymania pamięci, trybu szukania częstotliwości 
oraz trybie zatrzymania częstotliwości

PWR/LIGHT

PWR - przyciśnięcie na co najmniej 2 sek. Wyłącza/włącza 
skaner
FNC   +   LIGHT   -   włącza/wyłącza   podświetlenie 
wyświetlacza

Wyświetlacz
F - pojawia się tylko przy włączonym trybie funkcji
FM - pojawia się przy wybraniu zakresu FM
AIR - pojawia się przy wybraniu pasma lotniczego
VHF - pojawia się przy wybraniu górnego zakresu pasma VHF
MEM - pojawia się przy wybraniu trybu pamięci
VOL - pojawia się przy ustawieniu głośności
SQ - pojawia się przy ustawieniu squelch
P - pojawia się kiedy wybierasz kanał priorytetowy
FREQ - pojawia się przy wybieraniu trybu częstotliwości
HOLD - pojawia się przy wybieraniu trybu zatrzymania pamięci i trybu zatrzymania częstotliwości
L/O - pojawia się kiedy ręcznie wybierasz wcześniej zablokowany kanał bądź wcześniej opuszczoną częstotliwość
PRI - pojawia się kiedy funkcja priorytetowa jest włączona
DLY - pojawia się kiedy wybierasz opóźnienie
ikonka baterii - wskazuje stopień wyładowania baterii
ikonka klucza - pojawia się po zablokowaniu klawiatury
Banki kanałów
Celem ułatwienia identyfikacji i wyboru kanałów, których chcesz odsłuchiwać, 200 kanałów możesz podzielić na 3 banki 
przechowywania kanałów. Banki kanałów powinny być  używane do grupowania częstotliwości: FM, lotniczych i VHF 
górnego zakresu. Ilość zaprogramowanych kanałów w każdym z banków zależy wyłącznie od ciebie, jednak sumaryczna 
ich ilość nie może przekroczyć 200.
OBSŁUGA
Uruchomienie skanera i ustawienie squelch
Uwaga: Upewnij się, że antena została podłączona przed uruchomieniem skanera.
1. Wciśnij i przytrzymaj PWR przez 2 sekundy
2. Wciśnij VOL/SQ (na wyświetlaczu powinien pojawić się symbol SQ)

3. Wciśnij kilkakrotnie ikonkę strzałki aby uzyskać odpowiedni poziom squelch. 
Squelch może być ustawiony zarówno w trybie częstotliwości jak i w trybie pamięci.
Ustawienie poziomu głośności
1. Wciśnij VOL/SQ aby na wyświetlaczu pojawił się symbol VOL.
2. Wciśnij kilkakrotnie ikonkę strzałki do uzyskania odpowiedniego poziomu głośności.
3. Wciśnij PWR albo poczekaj 2 sekundy aby powrócić do trybu wyjściowego.
Poziom głośności może być ustawiony zarówno w trybie częstotliwości jak i trybie pamięci.
Tryb szukania częstotliwości
1. Zmiana kroku częstotliwości
o zmiany można dokonać dla każdego pasma.
o wciskaj FNC+STEP aż pojawi się pasmo, które chcesz zmienić.
o Użyj strzałek aby wybrać krok: Auto, 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 50 kHz  
lub 100 kHz.
o Wciśnij PWR albo poczekaj 2 sekundy aby powrócić do trybu wyjściowego.
Możesz szukać   pasma lotniczego, FM lub UHF w górnym zakresie bez znajomości częstotliwości używanej na danym 
obszarze. Strzałkami możesz zmienić kierunek szukania.
Kiedy skaner odbierze sygnał wciśnij RSM/HOLD aby wstrzymać  szukanie i odsłuchaj sygnał. Na wyświetlaczu pojawi 
się HOLD. Każdorazowe przyciśnięcie którejkolwiek ze strzałek spowoduje zmianę kroku częstotliwości o 1 typ. Dłuższe 
przytrzymanie strzałki spowoduje ciągłą zmianę kroku.
Aby kontynuować szukanie wciśnij RSM/HOLD.
2. Zapamiętywanie wyszukanej częstotliwości
o Wciśnij FNC+MW. Pusty kanał i znaleziona częstotliwość będą się wyświetlały na przemian.
o Przyciśnij kilkakrotnie klawisz strzałki aby wybrać kanał, na którym chcesz dokonać zapisu.
o Wciśnij FNC+MW aby zakończyć  zapisywanie. Zapisany kanał zostanie automatycznie przesłany do odpowiedniego 
banku kanałów.
Jeśli wprowadziłeś  częstotliwość  już  wcześniej zapisaną  na innym kanale usłyszysz ton ostrzegawczy a zduplikowany 
kanał pojawi się  na wyświetlaczu. Jeśli błędnie wprowadziłeś  daną  częstotliwość, naciśnij PWR i wprowadź  poprawną  
częstotliwość. Aby wprowadzić błędną częstotliwość wciśnij FNC+MW aby zaakceptować.
3. Edytowanie i wykasowanie częstotliwości
Celem edycji:
o wciśnij FNC+MW na 2 sekundy
o kilkakrotnie wciśnij klawisz strzałki aby wybrać cyfrę, którą chcesz zmienić,
o kilkakrotnie wciśnij FNC +  ikonkę strzałki aby zmienić wielkość na żądaną,
o aby zapisać  częstotliwość  wciśnij FNC + MW; celem rozpoczęcia szukania od danej częstotliwości przejdź  do trybu 
częstotliwości wciskając RSM/HOLD.
Celem wykasowania częstotliwości:
o wciśnij L/O na kroku 2, a następnie FNC + MW aby potwierdzić,
o kanał zostanie automatycznie zablokowany.
Skanowanie zachowanych kanałów (skanowanie pamięci)
Aby rozpocząć  skanowanie kanałów wciśnij RSM/HOLD. Skaner przeskanuje wszystkie zapamiętane, niezablokowane 
kanały.
Podczas skanowania możesz wybrać pasmo lotnicze, FM, VHF górnego zakresu:
o kilkakrotnie wciśnij BAND aby wybrać pasmo, które chcesz przeskanować,
o strzałką włącz / wyłącz pasmo,
o wciśnij PWR albo poczekaj 2 sekundy aby wrócić do trybu skanowania pamięci. 
W ten sposób możesz wybrać pasmo także w trybie częstotliwości.
Skaner zatrzyma się  gdy znajdzie sygnał. Skanowanie rozpocznie się  automatycznie po zakończeniu sygnału i upływie 
czasu opóźnienia.
Pamiętaj:   Jeśli   nie   przechowywałeś   do   tej   pory   częstotliwości   na   żadnym   z   kanałów,   skanowanie   nie   zostanie 
uruchomione.
Jeśli skaner wyłapuje niechciane sygnały, zwiększ poziom wyciszenia. Obniż  czułość  skanera do tych sygnałów. Aby 
odsłuchać słabą lub odległą stację zredukuj poziom squelch.
Ręczne wybieranie kanałów
Możesz stale monitorować pojedynczy kanał z pominięciem skanowania. Funkcja ta jest przydatna w wypadku gdy chcesz 

odsłuchiwać program alarmowy w sposób ciągły albo jeśli chcesz monitorować określony kanał.
Jeśli podczas skanowania radio zatrzyma się  na kanale, którego chcesz odsłuchać, wciśnij jednokrotnie RSM/HOLD.  
Ponowne wybranie klawisza spowoduje wznowienia automatycznego skanowania.
Przełączanie trybów częstotliwości i pamięci
1. Kilkakrotnie przyciśnij F/M aby wyświetlił się symbol FREQ - skaner znajduje się w trybie częstotliwości.
2. Kilkakrotnie przyciśnij F/M aby wyświetlił się symbol MEM - skaner znajduje się w trybie pamięci.
FUNKCJE SPECJALNE
Opóźnienie
Gdy funkcja opóźnienia jest aktywna na wyświetlaczu pojawia się   DLY. Ustawienie opóźnienia na 0 sekund powoduje  
wyłączenie funkcji.
Aby ustawić czas opóźnienia:
o naciśnij FNC+DELAY,
o przyciskając strzałki ustaw żądany czas opóźnienia,
o naciśnij PWR albo poczekaj 2 sekundy ­ czas opóźnienia został zachowany.
 Opóźnienie może być ustawione zarówno w trybie częstotliwości jak i w trybie pamięci.
Pomijanie częstotliwości
Podczas szukania możesz pominąć do 40  częstotliwości. Naciśnij L/O kiedy skaner odczyta sygnał w trybie szukania albo  
kiedy ręcznie wybrałeś daną częstotliwość w trybie zatrzymania szukania.
Aby wyłączyć funkcję dla pojedynczej częstotliwości, odnajdź częstotliwość (ręcznie) i naciśnij L/O. Symbol L/O zniknie 
z wyświetlacza.
Chcąc   wyłączyć   funkcję   dla   wszystkich   częstotliwości   naciśnij   RSM/HOLD   aby   wstrzymać   szukanie,   a   następnie 
przytrzymaj L/O. Usłyszysz potwierdzający ton.
Pamiętaj: Jeśli wybierzesz ponad 40 częstotliwości, które mają być opuszczane, najstarsza z nich zostanie automatycznie  
usunięta. 
Blokowanie kanału w trybie pamięci
Możesz   zwiększyć   prędkość   skanowania   blokując   kanały,   które   transmitują   sygnał   w   sposób   ciągły   dla   wszystkich 
kanałów zapamiętanych. Aby zablokować  kanał ustaw go ręcznie, a następnie naciśnij L/O. Symbol L/O pojawi się  na 
wyświetlaczu.
Pamiętaj: Mimo zablokowania kanału można wybierać ręcznie.
Aby odblokować kanał, ręcznie ustaw kanał i naciśnij L/O. Symbol L/O zniknie z wyświetlacza.
Aby odblokować  wszystkie kanały naciśnij RSM/HOLD celem zatrzymania skanowania w trybie pamięci, a następnie  
przytrzymaj L/O. Usłyszysz ton potwierdzający.
Priorytet
Funkcja umożliwia przeskanowanie kanałów bez opuszczenia ważnych albo interesujących  sygnałów na określonych 
kanałach. W każdym z banków kanałów możesz zaprogramować jeden kanał jako priorytetowy.
Jeśli funkcja jest włączona, podczas skanowania banku kanałów, aktywność kanału priorytetowego sprawdzana jest co 2 
sekundy.
Skaner automatycznie oznacza jako priorytetowy pierwszy kanał w każdym z banków kanałów.
Aby wybrać inny kanał jako priorytetowy:
o ustaw ręczne kanał, który chcesz zaprogramować jako priorytetowy,
o przyciśnij FNC+PRI na dwie sekundy. Symbol P pojawi się ponad wybranym numerem kanału.
Pamiętaj: Jeśli wszystkie kanały priorytetowe są zablokowane, na wyświetlaczu pojawi się ALL LOC.
Monitorowanie
1. Funkcja jest uruchomiona podczas przyciskania klawisza MON.
2. Aby wyłączyć funkcję zwolnij klawisz MON.
Blokowanie klawiatury
Aby   zablokować   klawiaturę   wciśnij   FNC   +   ikonka   kluczyka.   Ikonka   kluczyka   pojawi   się   na   wyświetlaczu.   Aby 
odblokować klawiaturę powtórz sekwencję klawiszy. Ikonka zniknie z wyświetlacza. 
Pamiętaj: Zablokowanie klawiszy nie wstrzymuje skanowania kanałów.
Podświetlenie wyświetlacza
Aby włączyć  podświetlenie naciśnij FNC + LIGHT. Podświetlenie uaktywni się  na 15 sekund. Jeśli   chcesz wyłączyć 
podświetlenie przed upływem tego czasu powtórz sekwencję klawiszy.  

Powyższe   tłumaczenie   należy   używać   razem   z   oryginalną   instrukcją.   Odniesienia   do   stron   dotyczą   oryginalnej  
instrukcji w języku angielskim.


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów