esr4no21.PDF

Interpretacja obwodu bezpieczeństwa - wejścia przekaźnika

Zajrzyj do karty katalogowej, strona 10 informuje o możliwych konfiguracjach wejść. Pozdrawiam ;)


Technical Data
Supply

Rated voltage UN
Rated power DC
Rated power AC
Residual ripple
Rated frequency
Operating voltage range
Protection for control circuit supply

Instrukcja obsługi
ESR4-NO-21

AC/DC 24 V

2.0 W
2.4 W / 4.4 VA

100 mA / 2000 mA

200 ms to 500 ms
----? 40 ms
appr. 200 ms

DC 22 V

Contact equipment
Rated switching voltage Un
Max. continuous current In per current path
Max. total current for all current paths
Utilization category according to IEC 947 - 5 - 1
Mechanical service life
Signalling paths

Contact equipment
Rated switching voltage Un
Max. continuous current In per current path
Utilization category according to IEC 947 - 5 - 1
Mechanical service life
General data

Clearance/creepage distance between circuits
Rated impulse withstand level
Contamination level of device: inside / outside
Rated voltage
Protection class to DIN VDE 0470 Part 1: housing / terminals
Ambient / storage temperature
Weight
Terminals and connection

Single-core or finely stranded
Stripping length
Finely-stranded with wire-end ferrule to DIN 46228
Max. tightening torque

Podstawowe urządzenie dla wyłączania awaryjnego i bram bezpieczeństwa

DC 17.4 V to DC 26.4 V
DC -3.0 V to DC +5.0 V
40 mA / 100 mA
5 mA / 50 mA
? 1000 ms / ? 10 s-1
20 ms to 40 ms
& gt; 50 ms

& lt; 25 ms

?

Jednostka podstawowa wg I´EC 60204 - 1 i EN 954 - 1 dla pojedynczej lub podwójnej
kontroli wyłaczania awaryjnego
EN 954 kategoria 4
Kategoria zatrzymania 0 wg EN 60204-1
Start manualny lub automatyczny
Kontrola biegunowosci
Monitoring ze sprzężeniem zwrotnym dla kontrolowania zewnętrznych styczników
2 scieżki prądowe, scieżka sygnalizacyjna
Przetwarzanie sygnałów wyjsciowych (OSSD) kurtyn swietlnych zgodnie z
DIN EN 61496-1
Do przyłączania do strony obciążenia mat bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN 1760-1 (ESR4-NM-21)
Odbijanie wejsc (ESR4-NM-21)

?
?
?
?
?
?
?

100 mA / 200 mA

?
?

Widok od przodu

SUPPLY LED zielona
K1
LED zielona
K2
LED zielona

20 ms to 80 ms
70 ms to 130 ms
& gt; 7 ms
? 150 ms
--

Output circuit
Enabling paths

ESR4-NO-21, ESR4-NM-21

2.1 W
2.5 / 4.6 VA

2.4 VSS
50 ... 60 Hz
0.85 ... 1.1 x UN
Short-circuit-proof (PTC thermistor)
Short-circuit-proof (electronic fuse)

Control circuit

Rated output voltage S11, S33 to S21
Output current / peak current
Input voltage range
High
Low
Rated current / peak current S12, S31/S22
Rated current / peak current S34, S35
Permissible test pulse time tTP / test frequency
Operate time tA1 S34
Operate time tA2 S35
Min. ON time tM S34, S35
Lock time tSP
Operate time of lock tASP
Recovery time tW
Release time tR K1, K2
Synchronous monitoring time tS

ESR4-NM-21

2 NO contacts, positively driven
AC 240 V / DC 300 V
6A
12 A

AC-15: Ue 230 V, Ie 4 A (360 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 4 A (360 h-1)
AC-15: Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 2.5 A (3600 h-1)

10 x 106 switching operations

1 NC, parallel, positively driven
AC 240 V / DC 300 V
6A

AC-15: Ue 230 V, Ie 4 A (360 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 4 A (360 h-1)
AC-15: Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 2.5 A (3600 h-1)

10 x 106 switching operations

to DIN VDE 0110 Part -1: 04.97
4 kV
2/3
AC 300 V
IP 40 / IP 20
-25 ... +55 / -25 ... +75 ? C
0.21 kg
1 x 0.14 mm? to 2.5 mm?
2 x 0.14 mm? to 0.75 mm?
max. 8 mm
1 x 0.25 mm? to 2.5 mm?
2 x 0.25 mm? to 0.5 mm?
0.5 to 0.6 Nm

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenia te mogą być instalowane,
uruchamiane i modyfikowane tylko przez
wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć urządzenie
spod napięcia
W przypadku błędów przy instalowaniu
urządzeń bez izolacji DC w obwodzie sterowania może pojawić się napięcie zasilania.
Funkcje bezpieczeństwa mogą być utracone
jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane
zgodnie z przeznaczeniem.
Otwieranie obudowy lub inne manipulacje
spowodują utratę gwarancji.

Uwaga!

Przed instalowaniem, montażem lub
demontażem wykonaj poniższe czynnosci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis urządzenia i funkcji

ESR4-NO-21: Jest to dwu-kanałowe przełączające urządzenie bezpieczeństwa dla wyłączania
awaryjnego, zgodnie z EN 60204-1, z przekaźnikami wyjsciowymi i samokontrolą w czasie każdego
cyklu ON-OFF.
Funkcje podstawowe: Po przyłączeniu napięcia zasilania do zacisków A1/A2 i załączeniu
wejsć bezpieczeństwa, przyciskiem Reset załączamy dostępne scieżki prądowe (start manualny)
Gdy wejscia bezpieczeństwa zostaną otwarte/odwzbudzone to dostepne scieżki prądowe
zostaną otwarte.
Tryby pracy / funkcje systemu:
? Jedno- lub dwu-kanałowa aktywacja: Przy jednokanałowej aktywacji oba kanały
bezpieczeństwa CH1 i CH2 są załączane równolegle, przy dwu-kanałowej aktywacji kanały
załączane są oddzielnie.
? Bez kontroli biegunowosci: Oba kanały bezpieczeństwa są przyłączone do
potencjału dodatniego (S12 i S31 do S11).
? Z kontrolą biegunowosci: Kanał bezpieczeństwa CH1 jest przyłączony do potencjału
dodatniego (S11 do S12), a kanał bezpieczeństwa CH2 do potencjału ujemnego (S21 do S22)
? Start manualny: Gdy wejscia bezpieczeństwa są zamknięte, przycisk jest użyty do otwarcia
wejscia resetu S34 (wyzwalanie opadającym zboczem), lub do zamknięcia wejscia resetu S35
(wyzwalanie rosnącym zboczem).
? Start automatyczny: Wejscie Reset S35 jest przyłączone do S33. Urządzenie startuje z
rosnącym zboczem sygnału na wejsciu bezpieczeństwa S12.
? Blokada startu: Po przyłączeniu zasilania i zamknięciu wejsc bezpieczeństwa, dostępne
scieżki prądowe nie zostaną zamknięte.
Start jest możliwy tylko po wcisnięciu przycisku reset.
Dla uruchomienia blokady startu, wejscia resetu muszą być aktywowane przyciskiem, tak jak w
trybie pracy manualnej.
? Blokada restartu: Brak restartu po zamknięciu i otwarciu wejsć bezpieczeństwa.
Restart możliwy tylko po wcisnięciu przycisku reset.
Dla uruchomienia blokady restartu, wejscia resetu muszą być aktywowane przyciskiem, tak jak w
trybie pracy manualnej.

Przed rozpoczęciem prac wyłącz
urządzenie spod napięcia!
Zabezpiecz urządzenie przed
przypadkowym załączeniem!
Upewnij się o braku napięcia
zasilania!
Zewrzyj fazy i połącz z ziemiąuziemij obwód!
Zabezpiecz za pomocą barier i osłon
sąsiednie elementy będące pod napięciem! ?
Urządzenie musi być zainstalowane w
szafie o stopniu ochrony
co najmniej IP54.
?
Uwaga!

Ograniczona ochrona przed dotykiem!
Rodzaj ochrony zgodnie z DIN EN 60529.
Obudowa/zaciski: IP40 / IP20
Ochrona przed dotykiem palcem zgodna z
DIN VDE 0106 Teil 1.

Kompatybilne z OSSD: Mogą być przetwarzane sygnały OSSD z barier swietlnych
lub innych czujników bezpieczeństwa.
Impulsy testu & lt; tTP nie wpływają na funkcje urządzenia.
Impulsy testu & gt; tTP mogą zablokować urządzenie.
Synchro-check: Przy dwu-kanałowej aktywacji oba kanały bezpieczeństwa są monitorowane
wspólnie w czasie synchronizacji ts . Kanał bezpieczeństwa CH1 musi zostać zamknięty przed CH2
oraz musi być wykonany mostek S33/S35. Jesli CH2 zostanie zamknięty przed CH1, to
czas synchronizacji ts = oo
ESR4-NM-21: Funkcje odpowiadają tym z urządzenia ESR4-NO-21, bez jednoczesnego monitoringu.
Urządzenie nadaje się do przyłączania do 4-przewodowych mat łączeniowych, przełączając pasma
i zbocza ( bez kontroli rezystancji). Urządzenie musi być obsługiwane dwu-kanałowo z kontrolą
biegunowosci. Jezeli rezystancja jest mniejsza niż 50 Ohm/ na kanał oraz wystąpi zwarcie pomiędzy
kanałami (S11/ S12 i S21/S22), dostępne scieżki prądowe zostaną otwarte, a dioda LED Supply
zacznie błyskać. Wejscia odbijające zapobiegają szybkim kolejnym przełączaniom dostępnych wyjsć,
gdy wejscia bezpieczeństwa są otwarte krócej niż tASP. Gdy wejscia bezpieczeństwa są otwarte
dłużej niż tASP dostępne scieżki prądowe zostają otwarte po czasie tR. Przed restartem zapobiega czas tSP
Należy przestrzegać obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa.

6

7

W?asciwe stosowanie

Aparaty te s,, bezpiecznymi urz,,dzeniami prze?,,czaj,,cymi. Musz,, by tylko uzyte jako komponenty wyposa?enia bezpieczeaestwa maszyn przeznaczonych do
´
ochrony ludzi, materia? w i maszyn.
Uwagi

?
?
?
?
?
?

Kategoria bezpieczeaestwa wg EN 954-1, zale?nie od zewnOEtrznego oprzewodowania, wyboru urz,,dzeae sterowniczych i ich lokalizacji w maszynie
Gdy urz,,dzenie pracuje, musz,, by przestrzegane opisane okresy czasowe, w innym wypadku urz,,dzenie mo?e siOE zablokowa . Blokada mo?e by
skasowana przez w?asciwe otwarcie wejsc bezpieczeaestwa.
Urz,,dzenia rozszerzeniowe lub styczniki zewnOEtrzne mog,, byc u?yte dla zwielokrotnienia dostOEpnych scie?ek pr,,dowych.
Urządzenie musi być zabezpieczone bezpiecznikiem max. 6A typu gG.
Urządzenia są wyposażone w ochronę przeciążeniową. Po błędnym zadziałaniu urządzenie jest ponownie gotowe do pracy po ok .3s.
Wyjscie sterownicze S11 służy wyłącznie do przyłączania urządzeń sterowniczych, tak jak zdefiniowano w instrukcji obsługi, a nie do przyłączania
zewnętrznych obciążeń, takich jak lampy, przekaźniki, styczniki.
Urządzenia muszą być instalowane w szafie o stopniu ochrony co najmniej IP54.
´

Diagram funkcjonalny dla startu manualnego ESR4-NO-21 (instalacja 3).

Proper Use

The devices are safety switching devices. They must only be used as components of safety equipment on machines intended to protect persons, material and
plant.
Notes

?
?
?
?
?
?

?

The safety category acc. to EN 954-1 depends on the external circuitry, the choice of control devices and their location on the machine.
The indicated times must be observed when the device is operated, otherwise the device could lock. Locking can be cancelled by opening the
safety inputs properly.
SNE expansion devices or external contactors with positively driven contacts can be used to duplicate the enabling current paths.
The device and the contacts must be protected at max. 6 A utilization category gG.
The devices are equipped with overload protection (for short-circuit). After the malfunction has been dealt with, the device is operational again
in approx. 3 s.
Control output S11 is exclusively for connecting control devices as defined in the operating instructions and not for connecting external consumers such as lamps, relays or contactors.
The devices must be installed in a cabinet with a protection class of at least IP 54.

Function diagram for manual start ESR4-NO-21 (Installation 3)

A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1
K2
13/14
23/24
31/32

A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1
K2
13/14
23/24
31/32

tM = min. czas załączenia , tA1 = czas działania t TP = czas impulsu testu
tR = czas odwzbudzenia, tW = czas odpoczynku
´

tM = min. ON time, tA1 = operate time, tTP = test pulse time, tR = release time,
tW = recovery time

Diagram funkcjonalny dla startu automatycznego ESR4-NM-21 (instalacja 4).

Function diagram for automatic start ESR4-NM-21 (Installation 4)

A1/A2
S12
S31/S22
S35
Blokada (wewn.)
K1
K2
13/14
23/24
31/32
tSP = czas blokady, tA2 = czas działania, tTP = czas impulsu testu
tASP = czas do zablokowania , tR = czas odwzbudzenia
tW = czas odpoczynku

8

A1/A2
S12
S31/S22
S35
Lock (internal)
K1
K2
13/14
23/24
31/32
tSP = lock time, tA1 = operate time, tTP = test pulse time, tASP = operate time for lock,
tR = release time, tW = recovery time

5

Operating Instruction

Dane techniczne

ESR4-NO-21, ESR4-NM-21

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Basic device to EN 60204-1 and EN 954 - 1 for single or dual E-stop monitoring.
EN 954 category 4
Stop category 0 acc. EN 60204-1
Manual or automatic start
Cross monitoring
Feedback loop to monitoring external contactors
2 Enabling paths, 1 signalling path
Rated voltage in the E-stop circuit DC 24 V
Processing of signals from output switching devices (OSSD) of light curtains acc. DIN EN
61496-1.
To connect to load side of safety mats acc. DIN EN 1760-1 (ESR4-NM-21)
Debouncing of inputs (ESR4-NM-21)

Front View

Power
K1
K2
Safety Instructions

Only trained professional electricians may
install, startup, modify, and retrofit this
equipment! Disconnect the device / system
from all power sources prior to starting any
work! If installation or system errors occur,
line voltage may be present at the control
circuit in devices without DC isolation!
Observe all electrical safety regulations
issued by the appropriate technical authorities
or the trade association. The safety function
can be lost if the device is not used for the
intended purpose. Opening the housing or
any other manipulation will void the warranty.
Caution!

Perform the following precautionary steps
prior to installation, assembly, or disassembly:
1. Disconnect supply voltage to the
equipment / system prior to starting any
work!
2. Lockout/tag the equipment / system to
prevent accidental activation!
3. Confirm that no voltage is present!
4. Ground the phases and short to ground!
5. Protect against adjacent live
components using guards and barriers!
6. The devices must be installed in a
cabinet with a protection class of at least
IP 54.
Caution!

Limited contact protection! Protection type
according to DIN EN 60529.
Housing/terminals: IP 40/ IP 20.
Finger-proof acc. to DIN VDE 0106 Part 1.

LED green
LED green
LED green

Description of Device and Function

ESR4-NO-21 This device is a two-channel safety switching device for emergency stop
applications with self-monitoring on each ON-OFF cycle. It conforms to EN 60204-1 and is
equipped with positively driven relays.
Basic function: After supply voltage has been connected to terminals A1/A2 and the safety
inputs closed, operating the reset button closes the enabling current paths (manual start). When
the safety inputs are opened/de-excited the enabling current paths will open.
Operating modes / system functions
? One- or two-channel activation With single-channel activation both safety channels CH1
and CH2 are connected in parallel, with two-channel activation they are connected
separately.
? Without cross monitoring Both safety channels are connected to positive potential (S12
and S31 to S11).
? With cross monitoring Safety channel CH1 is connected to positive potential (S11 to S12)
and safety channel CH2 to negative potential (S21 to S22).
? Manual start When the safety inputs are closed, a button is used to open reset input S34
(triggering with falling edge) or to close reset input S35 (triggering with rising edge).
? Automatic start Reset input S35 is connected to S33. The device starts with the rising
edge of the signal on safety input S12.
? Starting lockout After supply voltage has been connected and the safety inputs closed, the
enabling paths will not close. Starting is only possible after the reset button has been
operated. For starting lockout the reset inputs have to be activated with the button, as in
manual start mode.
? Restarting lockout No restart after the safety inputs have been opened and closed.
Restarting is only possible after the reset button has been operated. For restarting lockout
the reset inputs have to be activated with the button, as in manual start mode.
? OSSD-compatible OSSD signals from a light barrier or other safety sensors with
semiconductor outputs can be processed. Test pulses & lt; tTP do not influence the device
functions. Test pulses & gt; tTP can lock the device.
? Synchro-check With two-channel activation both safety channels are monitored together
with synchronous time tS. Safety channel CH1 must close before CH2 and bridge S33/S35
must be connected. If CH2 closes before CH1, the synchronous time tS = ?.
ESR4-NM-21 The functions correspond to those of ESR4-NO-21 without simultaneity monitoring.
The device is suitable for connecting to short-circuit-forming 4-wire switching mats, switching
strips and switching edges (without monitoring resistance). The device must be operated with two
channels and cross monitoring. If there is resistance & lt; 50 W/channel and a short circuit between
the channels (S11/S12 and S21/S22) the enabling paths open and the SUPPLY LED flashes.
Input debouncing prevents fast consecutive switching of the enabling outputs when the safety
inputs open for shorter than tASP. When the safety inputs open for longer than tASP the enabling
paths open after tR. Restarting is prevented for time tSP.
Please observe instructions from safety authorities.

4

ESR4-NO-21

Zasilanie

Basic device for Emergency-Stop and Safety Gate Applications

Napięcie znamnionowe UN
Moc znamionowa DC
Moc znamionowa AC
Napięcie resztkowe
Częstotliwosć znamionowa
Zakres napięcia pracy
Zabezpieczenie zasilania obwodów sterowania

Odporne na zwarcie
(Termistor PTC)

Obwód sterowania

Znamionowe napięcie wyjsciowe S11, S33 do S21
Prąd wyjsciowy / prąd szczytowy
Zakres napięć wejsciowych
High
Low
Prąd znamionowy / prąd szczytowy S12, S31/S22
Prąd znamionowy / prąd szczytowy S34, S35
Max. czas trwania impulsu testu tTP / częstotliwosć testu
Czas działania t A1 S34
Czas działania t A2 S35
Min.czas załączania tM S34, S35
Czas blokowania tSP
Czas do zablokowania tASP
Czas odpoczynku tW
Czas odwzbudzenia t R K1, K2
Czas kontroli synchronizmu
´
Obwód wyjsciowy
Dostępne scieżki

Styki
Znamionowe napięcie łączeniowe Un
Max. prąd ciągły In na scieżkę
Max. prąd całkowity dla wszystkich scieżek
Kategoria stosowania IEC 947 - 5 - 1
Trwałosć mechaniczna
Styki sygnalizacyjne
Styki
Znamionowe napięcie łączeniowe Un
Max. prąd ciągły In na scieżkę
Kategoria stosowania IEC 947 - 5 - 1
Trwałosć mechaniczna
Dane ogólne

Odległosci bezpieczeństwa między obwodami
Znamionowe napięcie udarowe
Poziom zanieczyszczenia urządzenia: wewnętrz/ zewnątrz r
Znamionowe napięcie
Stopień ochrony DIN VDE 0470 częsć 1 : obudowa/zaciski
Temperatura otoczenia pracy / magazynowania
Waga
Zaciski i przyłączanie

Jednożyłowo lub skrętka wielodrutowa
Długosć skrętki
Wielodrutowa skrętka wg DIN 46228
Maksymalny moment dokręcania

AC/DC 24 V

2,0 W
2,4 W / 4,4 VA

100 mA / 2000 mA

200 ms do 500 ms
---

--? 40 ms
>> 200 ms

ESR4-NM-21

2,1 W
2,5 W / 4,6 VA

2,4 VSS
50 ... 60 Hz
0,85 ... 1,1 x UN
Odporne na zwarcie
(bezpiecznik elektroniczny)
DC 22 V

100 mA / 200 mA

DC 17,4 V do DC 26,4 V
DC ô 3,0 V do DC +5,0 V
40 mA / 100 mA
5 mA / 50 mA
? 1000 ms / ? 10 s-1
20 ms do 40 ms
& gt; 50 ms
& gt; 7 ms
& lt; 25 ms

20 ms do 80 ms
70 ms do 130 ms
? 150 ms
--

2 styki zwierne (NO)
AC 240 V / DC 300 V
6A
12 A

AC-15 : Ue 230 V, Ie 4 A (360 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 4 A (360 h-1)
AC-15 : Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 2,5 A (3600 h-1)

10 x 106 operacji

1 styk rozwieny (NC) równolegle
AC 240 V / DC 300 V
6A

AC-15 : Ue 230 V, Ie 4 A (360 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 4 A (360 h-1)
AC-15 : Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 2,5 A (3600 h-1)

10 x 106 operacji

wg DIN VDE 0110 częsć 1 : 04.97
4 kV
2/3
AC 300 V
IP 40 / IP 20
-25 ... +55 / -25 ... +75 ? C
0,21 kg
1 x 0,14 mm? do 2,5 mm?
2 x 0,14 mm? do 0,75 mm?
max. 8 mm
1 x 0,25 mm? do 2,5 mm?
2 x 0,25 mm? do 0,5 mm?
0,5 do 0,6 Nm

9

Anschlussschaltbild / Connection Diagram/ Diagram przyłączania

Technische Daten
Versorgungskreis

Nennspannung UN
Bemessungsleistung DC
Bemessungsleistung AC
Restwelligkeit
Nennfrequenz
Betriebsspannungsbereich
Sicherung fur Steuerkreisversorgung

ESR4-NO-21

2,0 W
2,4 W / 4,4 VA

Instalowanie

Beachten Sie bei der Installati- Please consult the conon das Anschlussschaltbild.
nection diagram during
installation
1
Not-Aus, einkanalig mit Emergency stop,
manuellem Start
single-channel with
manual start
1.1 RESET (mit ResetRESET (with reset
Taster-U berwachung
button monitoring S34)
S34)
1.2 Brucke
Jumper
2
OSSD-Ansteuerung,
OSSD controlling, twozweikanalig nicht
channel, no cross
querschluä erkennend
monitoring
2.1 Brucke, RESET mit
Jumper, RESET with
automatischen Start
automatic start
2.2 Brucke, CH2Jumper, CH23
Not-Aus, zweikanalig
Emergency stop, twoquerschluä erkennend
channel, cross
mit manuellem Start
monitoring, with manual
start
3.1 RESET
RESET
(mit Reset-Taster(with reset button
U berwachung S34)
monitoring S34)
3.2 Brucke, CH2+
Jumper, CH2+
4
Schutztu r-Anwendung, Safety gate application,
zweikanalig
two-channel, cross
querschlusserkennend, monitoring, synchronous
monitoring (operating S1
Synchronuberwachung
(S1 muss vor S2 betÖtigt before S2)
werden)
4.1 RESET mit
RESET with automatic
automatischem Start
start
4.2 Brucke, CH2+
Jumper, CH2+
5
2 Freigabestrompfade,
2 enabling current paths,
1 Meldekontakt
1 signalling contact
6
Versorgungsspannung
Power Supply

Instalować urządzenie
zgodnie z diagramem
Jednokanałowe
wyłączanie awaryjne
z manualnym startem
RESET (z kontrolą
przycisku reset S34)
Zworka
Kontrola OSSD, dwukanałowe, bez kontroli
biegunowosci
Zworka, RESET z automatycznym restartem
Zworka, CH2Dwukanałowe
wyłączanie awaryjne
kontrola biegunowosci, z
manualnym startem
RESET (z kontrolą
przycisku reset S34)
Zworka, CH2+
Bramy bezpieczeństwa
dwukanałowe
kontrola biegunowosci,
monitoring synchronizmu
(działanie S1 przed S2)
RESET z automatycznym
startem
Zworka, CH2+
2 styki zwierne,
1 styk rozwierny, sygnal.
Zasilanie

100 mA / 2000 mA

DC 22 V

100 mA / 200 mA

DC 17,4 V bis DC 26,4 V
DC -3,0 V bis DC +5,0 V
40 mA / 100 mA
5 mA / 50 mA
? 1000 ms / ? 10 s-1
20 ms bis 40 ms
200 ms bis 500 ms
20 ms bis 80 ms
& gt; 50 ms
--70 ms bis 130 ms
-- & gt; 7 ms
? 40 ms
? 150 ms
& lt; 25 ms
ca. 200 ms
--

Ausgangskreis

Freigabepfade
Kontaktbestuckung
Schaltnennspannung Un
max. Dauerstrom In pro Strompfad
max. Summenstrom aller Strompfade
Gebrauchskategorie nach IEC 947 - 5 - 1
Mechanische Lebensdauer
Meldepfade
Kontaktbestuckung
Schaltnennspannung Un
max. Dauerstrom In pro Strompfad
Gebrauchskategorie nach IEC 947 - 5 - 1
Mechanische Lebensdauer
Allgemeine Daten

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen
Bemessungsstoä spannung
Verschmutzungsgrad des GerÖtes: innerhalb / auä erhalb
Bemessungsspannung
Schutzart nach DIN VDE 0470 Teil 1: GehÖuse / Klemmen
Umgebungs-/Lagertemperatur
Gewicht
Klemmen- und Anschlussdaten

EindrÖhtig oder feindrÖhtig
AbisolierlÖnge
FeindrÖhtig mit Aderendhulse nach DIN 46228
Maximales Anzugsdrehmoment

10

ESR4-NM-21

2,1 W
2,5 W / 4,6 VA
2,4 VSS
50 ... 60 Hz
0,85 ... 1,1 x UN
kurzschlussfest (PTC-Widerstand)
kurzschlussfest
(elektronische Sicherung)

Steuerkreis

Nennausgangsspannung S11, S33 gegen S21
Ausgangsstrom / Spitzenstrom
Eingangsspannungsbereich
High
Low
Nennstrom / Spitzenstrom S12, S31/S22
Nennstrom / Spitzenstrom S34, S35
zulÖssige Testpulszeit tTP / TesthÖufigkeit
Ansprechzeit tA1 S34
Ansprechzeit tA2 S35
Mindesteinschaltdauer tM S34, S35
Sperrzeit tSP
Ansprechzeit der Sperre tASP
Wiederbereitschaftszeit tW
Ruckfallzeit tR K1, K2
Synchronuberwachungszeit tS

AC/DC 24 V

2 Schlieä er, zwangsgefuhrt
AC 240 V / DC 300 V
6A
12 A
-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 4 A (360 h-1)
AC-15: Ue 230 V, Ie 4 A (360 h
AC-15: Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 2,5 A (3600 h-1)
10 x 106 Schaltungen
1 O ffner, parallel, zwangsgefuhrt
AC 240 V / DC 300 V
6A
AC-15: Ue 230 V, Ie 4 A (360 h-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 4 A (360 h-1)
-1) DC-13: Ue 24 V, Ie 2,5 A (3600 h-1)
AC-15: Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h
10 x 106 Schaltungen
nach DIN VDE 0110 Teil-1 : 04.97
4 kV
2/3
AC 300 V
IP 40 / IP 20
-25 ... +55 / -25 ... +75 ? C
0,21 kg
1 x 0,14 mm? bis 2,5 mm?
2 x 0,14 mm? bis 0,75 mm?
max. 8 mm
1 x 0,25 mm? bis 2,5 mm?
2 x 0,25 mm? bis 0,5 mm?
0,5 bis 0,6 Nm

3

Bestimmungsgema üe Verwendung

Die GerÖte sind Sicherheits-SchaltgerÖte. Sie durfen nur als Teil von Schutzeinrichtungen an Maschinen zum Zweck des Personen-, Material- und
Maschinenschutzes eingesetzt werden.
Hinweise

?
?
?
?
?
?
?

Die Sicherheits-Kategorie nach EN 954-1 hÖngt von der Auä enbeschaltung, der Wahl der Befehlsgeber und deren Ärtlicher Anordnung an der Maschine
ab.
GrundsÖtzlich sind beim Betrieb des GerÖtes die angegebenen Zeiten einzuhalten, ansonsten kann es zur Verriegelung des GerÖtes kommen.
Die Verriegelung kann durch ordnungsgemÖä es O ffnen der SicherheitseingÖnge aufgehoben werden.
Zur VervielfÖltigung der Freigabestrompfade kÄnnen die ErweiterungsgerÖte der Reihe SNE oder externe Schutze mit zwangsgefuhrten
Kontakten eingesetzt werden.
Das GerÖt und die Kontakte mussen mit maximal 6 A Betriebsklasse gG abgesichert werden.
Die GerÖte sind mit einem U berlastschutz (bei Kurzschluss) ausgerustet. Nach Beseitigung der StÄrungsursache ist das GerÖt nach ca. 3 s
wieder betriebsbereit.
Der Steuerausgang S11 dient ausschlieä lich dem Anschluss von Befehlsgebern laut Gebrauchsanweisung und nicht dem Anschluss externer
Verbraucher, wie z.B. Lampen, Relais oder Schutzen.
Der Einbau der GerÖte muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP 54 erfolgen.

Funktionsdiagramm bei manuellem Start ESR4-NO-21 (Installation 3)

A1/A2
S12
S31/S22
S34
K1
K2
13/14
23/24
31/32

Montage, Assembly, Montaż

1
Relais auf die Hutschiene
einhÖngen.

1
Attach relay to DIN rail.

1
Umiesć przekaźnik na szynie DIN.

2
Durch leichten Druck in
Pfeilrichtung Relais auf die
Hutschiene aufschnappen.

2
Press the relay carefully onto
the DIN rail (in direction of
arrow) until it locks into place.

2
Wcisnij przekaźnik ostrożnie na szynę
DIN (zgodnie z kierunkiem strzałki)

3
Push relay down (in direction
of arrow)

3
Wcisnij przekaźnik (zgodnie z kierunkiem
strzałki).

Demontage, Disassembly, Demontaż

3
Relais in Pfeilrichtung
herunterdrucken.

4
4
Im heruntergedruckten
Release relay and remove it
Zustand Relais in Pfeilrichtung from the DIN rail (see arrow)
aus der Verrastung lÄsen und
von der Hutschiene nehmen.

4
Rozdziel i usuń przekaźnik z szyny
DIN (patrz strzałka).

Abmessungen / Dimension Diagram / Wymiary

tM = Mindesteinschaltzeit, tA1 = Ansprechzeit, tTP = Testpulszeit, tR = Ruckfallzeit,
tW = Wiederbereitschaftszeit

Funktionsdiagramm bei automatischem Start ESR4-NM-21 (Installation 4)

A1/A2
S12
S31/S22
S35
Sperre (intern)
K1
K2
13/14
23/24
31/32
tSP = Sperrzeit, tA2 = Ansprechzeit, tTP = Testpulszeit, tASP = Ansprechzeit der
Sperre, tR = Ruckfallzeit, tW = Wiederbereitschaftszeit

2

11

Gebrauchsanweisung
08/03 AWA 2131-1741 / GA 0135-1003-03

ESR4-NO-21, ESR4-NM-21
Basisgera t fu r Not-Aus- und Schutztu r-Anwendungen
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

BasisgerÖt nach EN 60204-1 und EN 954 - 1 fur ein- oder zweikanalige Not-AusU berwachung.
EN 954 Kategorie 4
Stop-Kategorie 0 gemÖä EN 60204-1
Manueller oder automatischer Start
Mit / ohne Querschlusserkennung
Ruckfuhrkreis zur U berwachung externer Schutze
2 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
Zur Verarbeitung von Signalen aus den Ausgangsschaltelementen (OSSD) eines
Lichtgitters gemÖä DIN EN 61496-1
Zur Nachschaltung an eine Schaltmatte gemÖä DIN EN 1760-1 (ESR4-NM-21)
Eingangsentprellung (ESR4-NM-21)

Frontansicht

Power
K1
K2

Sicherheitsbestimmungen

Die Montage, Inbetriebnahme, A nderung und
Nachrustung darf nur von einer
Elektrofachkraft ausgefuhrt werden!
Schalten Sie das GerÖt / die Anlage vor
Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
Bei Installations- und Anlagenfehlern kann bei
nicht galvanisch getrennten GerÖten auf dem
Steuerkreis Netzpotential anliegen!
Beachten Sie fur die Installation der GerÖte
die Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik
und der Berufsgenossenschaft.
Durch O ffnen des GehÖuses oder sonstige
Manipulation erlischt jegliche GewÖhrleistung.
Achtung!

Fuhren Sie vor Beginn der Installation/
Montage oder Demontage folgende
Sicherheitsmaä nahmen durch:
1. Schalten Sie das GerÖt / die Anlage vor
Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
2. Sichern Sie die Maschine/ Anlage gegen
Wiedereinschalten!
3. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest!
4. Erden Sie die Phasen und schlieä en Sie
diese kurz!
5. Decken und schranken Sie benachbarte,
unter Spannung stehende Teile ab!
6. Der Einbau der GerÖte muss in einem
Schaltschrank mit einer Schutzart von
mindestens IP 54 erfolgen.
Achtung!

EingeschrÖnkter Beruhrungsschutz! Schutzart
nach DIN EN 60529.
GehÖuse/Klemmen: IP 40/ IP 20.
Fingersicher nach DIN VDE 0106 Teil 1.

A nderungen vorbehalten / Subject to changes / Sous r´
serve de modification
Copyright 2003
Moeller GmbH, 53105 Bonn

Printed in the Federal Republic of Germany
08/03 AWA 2131-1741
GA 0135-1003-03

LED grun
LED grun
LED grun

Gera te- und Funktionsbeschreibung

ESR4-NO-21 Das GerÖt ist ein zweikanaliges, bei jedem EIN-AUS-Zyklus sich selbst
uberwachendes SicherheitsschaltgerÖt fur Not-Aus-Einrichtungen nach EN 60204-1, welches mit
zwangsgefuhrten Relais ausgestattet ist.
Grundfunktion: Nach Anlegen der Versorgungsspannung an die Klemmen A1/A2 und
geschlossenen SicherheitseingÖngen werden mit der BetÖtigung des Reset-Tasters (manueller
Start) die Freigabestrompfade geschlossen. Beim O ffnen/Entregen der SicherheitseingÖnge
werden die Freigabestrompfade geÄffnet.
Betriebsarten / Systemfunktionen
? Ein- oder zweikanalige Ansteuerung Bei einkanaliger Ansteuerung werden die beiden
SicherheitskanÖle CH1 und CH2 parallel und bei zweikanaliger Ansteuerung getrennt
geschaltet.
? Ohne Querschlusserkennung Beide SicherheitskanÖle werden gegen Pluspotential
geschaltet (S12 und S31 auf S11).
? Mit Querschlusserkennung Der Sicherheitskanal CH1 wird gegen Pluspotential (S11 auf
S12) und der Sicherheitskanal CH2 gegen Minuspotential (S21 auf S22) geschaltet.
? Manueller Start Mittels eines Tasters wird, bei geschlossenen SicherheitseingÖngen, der
Reseteingang S34 geÄffnet (Triggerung mit fallender Flanke) oder der Reseteingang S35
geschlossen (Triggerung mit steigender Flanke).
? Automatischer Start Der Reseteingang S35 wird mit S33 verbunden. Das GerÖt startet mit
der steigenden Flanke des Signals am Sicherheitseingang S12.
? Anlaufsperre Beim Anlegen der Versorgungsspannung und geschlossenen
SicherheitseingÖngen werden die Freigabepfade nicht geschlossen. Der Anlauf kann nur
nach der BetÖtigung des Reset-Tasters erreicht werden. Fur die Anlaufsperre sind, wie bei
der Betriebsart Manueller Start, die ReseteingÖnge mit Taster anzusteuern.
? Wiederanlaufsperre Nach O ffnen und Schlieä en der SicherheitseingÖnge erfolgt kein
erneuter Anlauf. Der Wiederanlauf kann nur nach der BetÖtigung des Reset-Tasters erreicht
werden. Fur die Wiederanlaufsperre sind, wie bei der Betriebsart Manueller Start, die
ReseteingÖnge mit Taster anzusteuern.
? OSSD-kompatibel Ausgangsschaltelementen (OSSD) einer Lichtschranke oder anderer
Sicherheitssensoren mit Halbleiter-AusgÖngen kÄnnen verarbeitet werden. Testpulse die & lt;
tTP sind, beeinflussen die GerÖtefunktionen nicht. Bei Testpulsen & gt; tTP kann das GerÖt
verriegeln.
? Synchronu berwachung Bei zweikanaliger Ansteuerung werden beide SicherheitskanÖle
gegeneinander mit der Synchronzeit tS uberwacht. Sicherheitskanal CH1 muä vor CH2
schlieä en und die Brucke S33/S35 muä geschaltet sein. Schlieä t CH2 vor CH1, betrÖgt die
Synchronzeit tS = ?, die Synchronuberwachung ist abgeschaltet.
ESR4-NM-21 Die Funktion entspricht der des ESR4-NO-21 ohne Synchronuberwachung. Das
GerÖt ist zur Nachschaltung an kurzschlussbildenden Schaltmatten, Schaltleisten oder
Schaltkanten in 4-Leiter- Technik (ohne U berwachungswiderstand) geeignet. Das GerÖt muä
zweikanalig mit Querschlusserkennung betrieben werden. Bei einem Widerstand & lt; 50 W/Kanal
und einem Kurzschluss zwischen den KanÖlen (S11/S12 und S21/S22) Äffnen die Freigabepfade,
die LED SUPPLY blinkt. Eine Eingangsentprellung verhindert ein schnelles aufeinanderfolgendes
Schalten der Freigabestrompfade, wenn die SicherheitseingÖnge kurzer als tASP geÄffnet werden.
LÖnger als tASP geÄffnete SicherheitseingÖnge, fuhren zum O ffnen der Freigabestrompfade nach
tR. Das Wiedereinschalten wird fur die Zeit tSP gesperrt.
Bei Anwendungen fur taktile Betriebsarten (schnelle Aus/Ein-Zyklen z.B. bei manuellen
Zufuhrungen) wird das ESR4-NM-21 mit Eingangsentprellung empfohlen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen Ihrer Berufsgenossenschaft!

12

1


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów