CSA660-1.doc

Sterownik bramy CSA-660 - tryb programowania

Witam, miałem parę zapytań o instrukcję do sterownika CSA-660 dlatego ją zamieszczam. Może przyda się komuś.


Przeciążenie CURRENT OVERLOAD - występowanie masy (sygnału z
czujnika przeciążenia) powyżej czasu zaprogramowanego, powoduje
zatrzymanie bramy (lub jeżeli zostało zaprogramowane jej cofnięcie i
ponowną próbę poruszania w pierwotnym kierunku, dwukrotne
wystąpienie przeciążenia wyłącza oba przekaźnik).

Podanie masy na wejście przeciążeniowe przez czas dłuższy niż
zaprogramowano w sekcji 10 powoduje :

jeżeli ustawiono w sekcji 11 pozycję 1 - wyłączenie obu silników i
3x sygnalizację,

jeżeli ustawiono w sekcji 11 pozycję 2 - zatrzymanie bramy,
załączenie kierunku przeciwnego na czas ustawiony w sekcji 12, a
następnie ponowne załączenie pierwotnego kierunku, ponowne
przekroczenie czasu przeciążenie spowoduje już wyłączenie tego
przekaźnika i 3-krotną sygnalizację świetlną. UWAGA !!! NALEŻY
DOKŁADNIE PRZETESTOWAĆ DZIAŁANIE TEJ OPCJI W KONKRETNEJ INSTALACJI. W
razie jakichkolwiek problemów radzimy używać opcji - przeciążenie
zatrzymuje bramę.

Rygiel CLOSE - korzystając z wyprowadzonych styków przekaźnika
można podłączyć rygiel blokujący bramę po zamknięciu. Z
zależności od zaprogramowania rozróżniamy dwa rodzaje pracy :

jeżeli ustawiono w sekcji 10 pozycję 1 - rygiel wyzwalany jest
tylko impulsem przed rozpoczęciem otwierania bramy (np. elektromagnes),
brama zamyka się poprzez zatrzaśnięcie,

jeżeli ustawiono w sekcji 10 pozycję 2 - przekaźnik rygla
załączany jest 2 sek. przed rozpoczęciem zamykania/otwierania bramy,
cały czas podczas jej ruchu do momentu zatrzymania.

UWAGA !!! Jeżeli po naciśnięciu pierwszego przycisku brama zamknie
się i minie czas zaprogramowany w sterowniku, to następne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje 3 krotną sygnalizację wyjście
FLASH oznaczającą, iż brama jest już zamknięta. Dopiero następne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje normalną pracę sterownika -
zamykanie. Tak samo sterownik zachowuje po dwóch kolejnych
naciśnięcia drugiego przycisku - otwieranie. Funkcja ta nie działa
w przypadku wcześniejszego zatrzymania bramy pilotem, barierą STOP lub
przeciążeniem.Gwarancja

Sterownik CSA-660 objęty jest 12 miesięczną gwarancją Producent
zapewnia, że przy prawidłowym montażu oraz eksploatacji okres jego
bezawaryjnego działania będzie znacznie dłuższy. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń :

powstałych wskutek nieprawidłowej instalacji, samodzielnych napraw i
zmian,

spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń lub napięć,

mechanicznych - obudowy sterownika i pilotów.

Data sprzedaży ............................................

Podpis i pieczątka
sprzedawcy.............................................

Zakład Usługowo-Produkcyjny Elektroniki ,,EL-EM"

12-100 Szczytno, ul. Prusa 3, tel/fax (0-89)6246332

Uniwersalny 2-kanałowy sterownik radiowy

RADIO REMOTE CONTROL CSA-660/1

Przedstawiamy Państwu sterownik radiowy CSA-660/1, który
zaprojektowany został specjalnie do sterowania dwuskrzydłową bramą
wjazdową przy pomocy pilota radiowego. Zastosowany w urządzeniu system
dynamicznie zmiennego kodu KEELOQ firmy Microchip zabezpiecza przed
ingerencją osób niepowołanych i gwarantuje pełne bezpieczeństwo
transmisji. Oprogramowanie mikroprocesora podlega ochronie prawnej przez
ustawę o ochronie własności intelektualnej.

Piloty :

Przed przystąpieniem do eksploatacji sterownika należy zarejestrować
piloty.

W tym celu po normalnym załączeniu zasilania należy użyć przycisku
NAUKA (LEARN). Przycisk dostępny jest po otwarciu obudowy.

W celu zarejestrowania pilota, należy nacisnąć przycisk NAUKA (zapali
się dioda i załączy przekaźnik FLASH). Następnie należy nacisnąć
przycisk pilota. Gdy sterownik odbierze sygnał z pilota, dioda
zgaśnie. Potem należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk pilota.
Jeżeli sterownik zarejestruje pilota, dioda FLASH zapali się na 1
sekundę. Nie zarejestrowanie pilota przez sterownik sygnalizowane jest
krótkim mrugnięciem diody (ok. 1/4 sekundy).

Następne piloty rejestrujemy jak wyżej.

Maksymalna ilość zarejestrowanych pilotów wynosi 27. W przypadku
próby zarejestrowania 28 pilota, pilot wpisany jako pierwszy zostanie
wyrejestrowany. Tego samego pilota nie można wpisać więcej niż jeden
raz.

W przypadku zgubienia lub kradzieży pilota można wykasować pamięć
sterownika, zawierającą spis zarejestrowanych pilotów. Następnie
należy zarejestrować od nowa wszystkie posiadane piloty. W celu
skasowania pamięci sterownika należy nacisnąć przycisk NAUKA
przytrzymać przez min. 10 sekund do momentu, gdy dioda zgaśnie.

Pilot posiada kontrolę stanu baterii. Jeżeli podczas naciskania
przycisków pilota, nie świeci się dioda (w pilocie) to znak, że
należy wkrótce wymienić baterię.

Algorytm dynamicznej zmiany kodu zapewnia za każdym naciśnięciem
pilota wysłanie innego sygnału radiowego. W przypadku, gdy poza
zasięgiem sterownika, pilot zostanie naciśnięty więcej niż 14 razy,
wówczas sterownik zareaguje dopiero po 2 naciśnięciu pilota.

Sygnalizacja - wyjście FLASH :

ciągła lub przerywana przez określony czas od momentu załączenia
przekaźnika

ponadto krótkie serie :

1x - zamykanie LOCK,

2x - otwiaranie UNLOCK,

3x - próba załączenia przekaźników, gdy :

zadziałał czujnik podłączony do wejścia STOP (podanie masy).

zadziałał czujnik przeciążeniowy i wyłączył przekaźniki (podanie
masy)

pierwsza próba otwarcia otwartej (lub zamknięcia zamkniętej) bramy.

Wyprowadzenia :

1. 2. Zasilanie sterownika ~12V AC

3. Wyjście +12V do zasilania bariery podczerwieni

4. Masa GND (masa) do bariery podczerwieni

5. Wejście - bariera podczerwieni, gdy zadziała podaje masę

6. Wejście - czujnik przeciążeniowy, gdy zadziała podaje masę

7. 8. 9. Wyprowadzone styki przekaźnika do otwierania rygla

10. 11. 12. Wyprowadzone styki do sygnalizacji świetlnej lub
dźwiękowej

13. Wejście - krańcówka silnika 2 podaje masę przy otwarciu UNLOCK

14. Masa GND

15. Wejście - krańcówka silnika 2 podaje masę przy zamknięciu
LOCK

16. Wyjście sterujące interfejsem silnika 2, podaje masę przy
otwieraniu UNLOCK

17. Wyjście sterujące interfejsem silnika 2, podaje masę przy
zamykaniu LOCK

18. Masa GND

19. Wyjście +12V do zasilania interface CSA-660D - Silnik 2

20. Wejście ręcznego otwierania UNLOCK zwierane do nr 21

21. Przewód wspólny do ręcznego sterowanie zwierany do nr 20 lub 22

22. Wejście ręcznego zamykania LOCK zwierane do nr 21

23. Wyjście sterujące interfejsem silnika 1, podaje masę przy
otwieraniu UNLOCK

24. Wyjście sterujące interfejsem silnika 1, podaje masę przy
zamykaniu LOCK

25. Masa GND

26. Wyjście +12V do zasilania interface CSA-660D - Silnik 1

27. Wejście - krańcówka silnika 1 podaje masę przy otwarciu UNLOCK

28. Masa GND

29. Wejście - krańcówka silnika 1 podaje masę przy zamknięciu
LOCKProgramowanie funkcji :

należy zdjąć zworę (jumper) J1, następnie trzymając wciśnięty
przycisk NAUKA (LEARN), założyć zworę (jumper) J1,

dioda FLASH powinna palić się do czasu zwolnienia przycisku LEARN,

kolejne naciśnięcia przycisku LEARN - powodują mrugnięcie diody
FLASH które oznaczają aktualny numer sekcji programowania,

1 lub 2 przyciskiem pilota wybieramy ustawienie, gdy wybieranie czasu to
każde naciśnięcie pierwszego przycisku dodaje 1, drugiego przycisku
dodaje 10 sekund,

maksymalny czas dla każdej pozycji to 255 sek.,

ustawienia zachowywane są w pamięci sterownika po każdym
naciśnięciu przycisku pilota,

przeskoczenie sekcji (brak wyboru przy pomocy pilota) nie powoduje zmian
z poprzedniego programowania,

niektóre sekcje są pomijane, w zależności od wcześniejszego wyboru
- np. sekcja 13 jest pomijana jeżeli w sekcji 12 została wybrana
pozycja - wyłącza.

pogrubione w tabeli są wartości domyślne

po ponownym zdjęciu zwory (jumpera) J1 i założeniu układ pracuje
normalnie.

Sekcja - ilość mrugnięć po naciśnięciu NAUKI (LEARN)

Czcionką pogrubioną zaznaczone są ustawienia domyślne ! Ustawienia -
naciśnięcie

1 przycisku pilota Ustawienia - naciśnięcie

2 przycisku pilota

1 - Czas zamykania - LOCK 1 - MOTOR 1 + 1 sek. + 10 sek.

2 - Czas opóźnienia zamykania - LOCK 2 - MOTOR 2 + 1 sek. + 10
sek.

3 - Czas otwierania - UNLOCK 2 - MOTOR 2 + 1 sek. + 10 sek.

4 - Czas opóźnienia otwierania - UNLOCK 1 -MOTOR 1 + 1 sek. + 10
sek.

5 - Wejście STOP (bariera podczerwieni) działa podczas Otwierania

i zamykania Tylko zamykania

6 - Samozamykanie - po otwarciu Wyłączone Włączone

7 - Czas oczekiwania pomiędzy końcem otwierania, a rozpoczęciem
samozamykania + 1 sek. + 10 sek.

8 - Sygnalizacja świetlna podczas zamykania/otwierania FLASH Ciągła
Przerywana

9 - Czas sygnalizacji świetlnej liczony od momentu załączenia
przekaźnika + 1 sek. + 10 sek.

10 - Sterowanie ryglem Impuls przy otwieraniu Załączony w trakcie
pracy

11 - Czas dozwolonego przeciążenia (CURRENT OVERLOAD) + 0,5 sek. ustaw
0 sek.

12 - Przeciążenie Zatrzymuje Cofa bramę przez określony czas i
próbuje ponownie

13 - Czas cofania po przekroczeniu dozwolonego czasu przeciążenia + 1
sek. + 10 sek.

14 - Przyciski sterujące pilota Przyciski 1 i 2 Przyciski 3 i 4

Działanie :

Zamykanie - naciśnięcie pierwszego (lub 3) przycisku pilota powoduje
podanie masy na wyjście sterujące LOCK 1 dla silnika 1 (MOTOR 1), na
określony w trakcie programowania czas, sygnalizacja 1x (dioda, beeper
oraz przekaźnik FLASH). Po zaprogramowanym czasie opóźnienia masa
podawana jest również na wyjście sterujące LOCK 2 dla silnika 2
(MOTOR 2). Zamykanie możemy przerwać w każdej chwili naciskając
pierwszy (lub 3) przycisk pilota. Jeżeli w trakcie zamykania
naciśniemy 2 (lub 4) przycisk pilota, wówczas sterownik zatrzyma
bramę i natychmiast przejdzie do jej otwierania.

Otwieranie - naciśnięcie drugiego (lub 4) przycisku pilota powoduje
podanie masy na wyjście sterujące UNLOCK 2 dla silnika 2 (MOTOR 2), na
określony w trakcie programowania czas, sygnalizacja 2x (dioda, beeper
oraz przekaźnik FLASH). Po zaprogramowanym czasie opóźnienia masa
podawana jest również na wyjście sterujące UNLOCK 1 dla silnika 1
(MOTOR 1). Otwieranie możemy przerwać w każdej chwili naciskając
drugi (lub 4) przycisk pilota. Jeżeli w trakcie otwierania naciśniemy
1 (lub 3) przycisk pilota, wówczas sterownik zatrzyma bramę i
natychmiast przejdzie do jej zamykania.

Samozamykanie - jeżeli funkcja włączona, to po otwarciu bramy
sterownik czeka zaprogramowany czas, a następnie uruchamia funkcję
zamykania (tak jakby został naciśnięty pierwszy klawisz pilota LOCK).
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję samozamykania (zostawić bramę
otwartą), należy zatrzymać otwierającą się bramę pilotem
(naciśnąć drugi przycisk) przed upływem zaprogramowanego czasu
otwierania.

Blokada STOP - podanie masy (np. z bariery podczerwieni lub
fotokomórki) powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy i 3-krotną
sygnalizację. Funkcja działa w zależności od wyboru zawsze lub tylko
w czasie zamykania. Nie można zamknąć (i ew. otworzyć) bramy
jeżeli, jeżeli załączona jest blokada (3-krotna sygnalizacja).


Pobierz plik - link do postu