chiptuning_EDC_15_pdf_mini_1_.pdf

WinOLS i mapy pamięci. Tuning.

Chciałbym coś spróbować sam , mam winolsa demo z netu i jakieś wsady . Interesuje się tym bo 4 lata temu jak kupiłem bmw to od razu wsadziłem chipa , kosztowało mnie to dwa tysiące , później zakupiłem drugą taką samą i chciałem zgrać te softy i je porównać co gdzie zostało zmienione i ewentualnie drugą zrobić podobnie hobbystycznie żadna komercja.Mam jakieś pliki z netu ale zanim coś zacznę modzić sam chcę pogłębić wiedzę bo metoda prób i błędów może być kosztowna


EDC 15

Spis treści:
Wstęp ................................................... 3
Opis map .............................................. 4
Mapy dostosowania paliwa ..............5
1. Drivers wish ....................................5
2. Torque limiter ................................7
3. Smoke limiter .................................9
4. Duration map .................................11
5. EGR map ........................................13
6. Tuning the fuel maps ....................15
Turbo related maps ...........................18
7. Turbo map ......................................18
8. N75 map ..........................................20
9. Boost limiter map .......................... 22
10. Single value boost limiter ...........24
11. Tuning the turbo maps ...............25
Wnioski ................................................28
Dodatek ................................................28
N146 .....................................................28
N-108....................................................31
Problem z rozruchem ciepłego silnika.................. 33

Wstęp:
EDC15 jest często używanym ECU w samochodach z silnikiem diesla, takich jak np. golf 4 TDI z 2000 r.
Jest wykorzystywany w znacznie większej ilości marek samochodów. Winols jest używany do
zmiana mapy. Niektóre EDC15 ECU mają więcej banków oprogramowania (miejsc z takimi samymlub
podobnymi mapami , najczęściej sa one rozpoznawalne po odczycie po takiej samej koocówce adresu
lokacji we flash).
Jest tylko jeden z nich aktywnych w danej chwili.
Niektóre ECU maja nawet 3 lub 4 banki. Aby mied pewnośd, zmieo ( sprawdź ) wszystkie banki
dokładnie (Winols zrobi to automatycznie).

Różne mapy w EDC15 można zakwalifikowad do dwóch grup : mapy dotyczące paliwa i mapy
dotyczące doładowania Turbo.
Mapy paliwa:
-Drivers Wish
-Torque limiter
-Smoke limiter
-Duration map
-(EGR map) to w zasadzie nie jest mapa paliwa ale zostaje umieszczona tutaj.
Mapy Turbo:
-Turbo map
-N75 map
-Boost limiter map
-Single value boost limiter
Nazwy pozostawimy w języku angielskim dla łatwiejszego rozpoznawania i komunikacji z innymi
użytkownikami Winols.

-Drivers Wish ( inaczej życzenie kierowcy )
Mapa obrazuje ilośd wtryskiwanego paliwa ( mg/skok ) w zależności od obrotów RPM i pozycji pedału
przyspieszenia (Throttle position)

Zastosowane Factor i offset

W przypadku uzyskania spłaszczonej mapy 3D należy uzyd zakładki 3d i funkcji ,, optimal"
-Torque limiter ( ogranicznik momentu )

Mapa ta wprowadza ograniczenie wtrysku paliwa (mg/ skok )w odniesieniu do aktualnych obrotów
silnika i ciśnienia atmosferycznego

Mapa pokazana powyżej jest mapą 3d jednak w niektórych sterownikach mapa ta wystepuje jako 2d i
jest ja bardzo ciężko odnaleźd.
W w/w formie wygląda tak :

U mnie wypadła bezpośrednio przed smoke limiter- jest to pojedynczy wznios z poprzedzającym go
pojedynczym skokiem określającym oś.

Factor i offsets dla mapy 3 d i 2 d różna się tym że nie wystepuje oś ,,Y" dla mapy 2 d

Factor i offset

Smoke limiter ( ogranicznik dymienia )

Mapa tworzy zależnośd dla ilości wtryskiwanego paliwa w ( mg/skok) od ilości powietrza i obrotów
silnika w których to po odwołaniu się do driver wish możemy odczytad jaką ilośd paliwa w danym
momencie życzyłby sobie kierowca.
I mimo tego że chcielibyśmy uzyskad dawkę powiedzmy 50mg/skok - to w określonej ilości powietrza
możliwe jest spalenie określonej ilości paliwa aby ten stosunek zachowad konieczne jest jego
ustalenie dla danej masy powietrza - za ten stosunek odpowiada właśnie ta mapa.

Factor i offset

Ta mapa pokazuje, ile stopni w okresie obrotów silnika należy użyd na czas wtrysku . Jest to więc
" kalibracja " na mapie. Często występuje więcej niż jeden okres map w zależności od temperatury.

Fastor i offset

EGR - recyrkulator spalin
Mapa dotyczy otwarcia EGR w zależności od obrotów silnika i wstrzykiwanej dawki.

Factor i offset

Zmiana map paliwa:
Torque limiter
Jeżeli chcesz wykonad tuning map paliwa dla silnika PD musisz wprowadid modyfikacje w mapach
driver wish torque limiter smoke limiter duration map i w mapie EGR - mapami turbo zajmiemy się
później.
Przykładowa mapa ( txt) torque limitera

I zmodyfikowana mapa:

Smoke limiter ( ogranicznik dymu)
Jak widad zwiększyliśmy ilości mg/skok w ograniczniku momentu jednak smoke limiter nadal bedzie
ograniczad ilości wtrysku w związku z tym należy również te mapę zmodyfikowad.
Zmieniamy te mape tylko dla najwyższego IQ
Przykładowa oryginalna mapa poniżej:

Na pełnym gazie tylko dla większych ilości powietrza dawki będą wykorzystywane. Widad, że nawet
jeśli zmianimy ogranicznik momentu obrotowego do 70mg/stroke na 2500 rpm dym limiter ogranicza
tę wartośd z powrotem do 58mg/stroke.
To jest powód dlaczego trzeba zmienid smoke limiter. Należy tak zmienid ogranicznik aby nie
spowodowad zbyt dużego spalania
Stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej, w którym nie zbyt dużo dymu jest 01:17. Jeśli więc
wybrad wartośd 1076 (najwyższa wartośd skali mapy dymu) i podzielid tę przez 17 mamy: 1076/17 =
63mg. Tak więc maksymalna wartośd w kolumnie najbardziej prawo może byd 63
mg / skok. Zrobiliśmy ogranicznik momentu na 70mg/skok więc chcemy zmienid mapę dymu
również do 70mg/stroke. Ale jak to zrobid bez konieczności dużo dymu za samochodem?
Odpowiedzią na to jest : Zmiana deskryptora wartości osi, tam gdzie 70mg/skok jest 01:17. tak więc

do 70 * 17 = 1190. Robimy to dla ułatwienia na 1200 . Widad, że w najbardziej prawej kolumnie
ogranicznik wygląda prawie tak samo jak ogranicznik momentu obrotowego.

Zmienid możemy również przedostatni dyskryptor osi tak aby uzyskad lepszą dokładnośd osi.
Duration map Czas trwania mapy:
Czas Mapy trzeba zmienież zmienid. W przeciwnym razie duration map ograniczy
wstrzykiwane ilości w wartościach najwyższych osi. Musimy więc zmienid wartośd osi
60mg/stroke do 70mg/stroke. A także musimy ustawid napięcie pompy wyższe
ten sam czynnik to zmiana deskryptora osi.
EGR mapa
Poniżej oryginalna mapa EGR

Zmiana mapy EGR ma na celu dostarczenie do silnika maksymalna ilośd czystego powietrza bez
recylkulacji spalin w związku z tym wysukujemy na mapie wartośd najwyższa i zamieniamy wszystkie
wartości na tę wartośd czyli tutaj 850

I na tym zmiany ( tuning map aliwa jest zakooczony )
W większości przypadków silników diesla z edc15 wartości sa podobne z różnica ewentualnie
niektórych współczynników np. wartości wtryskiwanego paliwa tak jak np. dla niektórych silników z
tradycyjnym wtryskiem może maksymalnie wynosid 51mg/skok

Zmiana map turbo:
mapa doładowania wyrażona jest w ciśnieniu doładowania wymaganym dla określonej dawki paliwa i
dla określonych obrotów silnika. Odczytywana jest w mbar doładowania

Factor i offset

N75
Mapa kontroluje sterowanie łopatkami wewnątrz turbiny zaleznie od obrotów i dawki wstrzykiwanej

Factor i offset

Boost limiter map:
Mapa ta ogranicza ciśnienie doładowania dla określonego ciśnienia atmosferycznego i określonych
obrotów

Może również wyglądad tak:

W drugim przykładzie ciśnienie atmosferyczne ujęte jest jako wartośd stała
Factor i offset

Single value boost limiter
Ta wartośd ogranicza ciśnienie absolutne. Zwiększenie normalnie nie może byd wyższe od tej
wartości.
Aby znaleźd tę jedną wartośd wystarczy spojrzed na wartośd 31455 (po przecinku) lub
(szesnastkowym) 7ADF. ogranicznik znajduje się bezpośrednio przed tą wartością najczęściej po
mapie N146

Jak widad np. dla silnika AFN wynosi 1990mbar.
Factor i offset

Tuning Turbo
Po tuningu dawek paliwa należy zwiekszyc ilośd pompowanego powietrza
Przykładowa mapa turbo wygląda jak ta poniżej dla różnych silników i zastosowanego turbo wartości
mogą się różnid
Przy modyfikacji należy pamiętad o tym jaka posiadamy turbinę i jakie sa jej możliwości.

Widzimy że zastosowany boost wynosi 2500mbar a dla tego turbo GT1749VB maksymalny boost
może wynosid 2650-2700mbar więc my zastosujemy maksymalny boost 2650mbar.
Zmieniamy tylko kolumny dla maksymalnych dawek maksymalnie po prawej stronie.
Dla tej turbiny zwiększenie może wynieśd maksymalnie 7%
Widzimy także że te wartości są ustawione już dla dawki 55mg/skok a jak pamiętamy podnieśliśmy
ograniczniki paliwa do 70mg/skok dlatego musimy tutaj zmienid dane w osi x na 55 i 60 mg/skok po
to aby zmiany w turbo miały zastosowanie w maksymalnych dawkach paliwa.

N75
Oryginalna mapa n75 jest poniżej

W mapie N75 również należy dokonad zmiany w osi X zgodnie z ogranicznikami momentu i dymu
Można również zastosowad zmiany w sterowaniu
Ja jednak tych zmian nie wykonywałem na swoim AFN-ie i skutków zmian nie znam
( w AFN-e dawki są oczywiście inne )!!!!

Boost limiter map
Oryginalny boost poniżej

Dla tej mapy równiez zmieniamy wartości dla maksymalnego ciśnienia i dla poziomu ciśnienia jakie
mamy do 1000mnpm ( czyli od ok 900hpa---- no chyba że mieszkacie wyżej to zmieniamy całą mapę)
Jest to mapa dla mapy 3d pokazanej jako pierwsza we wcześniejszych przykładach
Jeżeli chodzi o mapę ze stałym ciśnieniem mapa 3d druga
To odpowiednio zmiany wyglądają następująco:
Oryginał boost - przykład

I po modyfikacji

Single value boost limiter
Tę wartośd ustawiamy na poziomie ok 50mbar wyższą od najwyższej wartości w mapie turbo
Dla przykłady w tym turbo które tu opisałem wartośd ta wynosi 2700mbar gdyż w mapie
turbo max daliśmy na 2650
Dla różnych turbin wartośd tam jest inna

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie sa zbiorem czyichś doświadczeo podczas
pracy z Winols jak również moich spostrzeżeo
Niektórych funkcji i map nie zmieniałem u siebie np. N75 i duration --- gdyż w moim
przypadku nie było takiej potrzeby mój silnik to nie PD
Na koniec zaznaczam że wszystkie modyfikacje w mapach wykonujesz na swoja
odpowiedzialnośd a instrukcja to nie manual krok po kroku jak to zrobid tylko pomoc z
różnymi przykładami jak można pracowad na mapach.
Wartościami map tutaj się znajdującymi nie należy się sugerowad
Polecam dokładnie zapoznad się z możliwościami Twojego sterownika i silnika oraz jego
osprzętem przed dokonywaniem zmian które mogą spowodowad nieodwracalne
niejednokrotnie szkody.
Opis ten jest niejako zlepkiem informacji i często przewijają się tu przykłady kilku silników i z
tego powodu wszystko należy obliczyd samemu !!!

DODATEK
Dla silników z tradycyjna pompą zmiana napięcia N-146
N146 Napięcie w mapie pompy:
ogólne:
Jest to mapa kalibracji napięcia pompy zaleznie od RPM i ilości wtrysku!

Mapa oryginalna może wyglądad tak:

Jest to mapa silnika AFN
Dokładamy najwyższych wartości dla dawek w zakresie 50 i 51
Jeżeli nie mamy takowych na osi należy skalibrowad oś dla takich dawek.
N108 Początek map wtrysku: --- również AFN
ogólne:
Ta mapa pokazuje, w którym momencie obrotu silnika w stopniach zaczyna się wtrysk paliwa Jest to
więc " kalibracjia " na mapie.
Często występuje więcej niż jeden okres map, w przypadku 110 KM tdi nawet 4.
W artości dodatnie początku wtrysku przed OT, ujemne wartości początku wtrysku po OT!

Przy delikatnym tuningowniu nie ma potrzeby zmiany - przynajmniej ja u siebie nie zaobserwowałem
żadnych bardziej pozytywnych skutków zmian mapę pozostawiłem w oryginale
Celowe byłoby dokonywanie zmian w przypadku zmiany wtrysków na większe.

Factor i offset poniżej

Uciążliwy rozruch ciepłego silnika
Często w silnikach z tradycyjnym wtryskiem wystepuje problem z rozruchem ciepłego silnika
niejednokrotnie za pomocą tylko VAG-a sami dokonujemy zmiany w sterowniku silnika i zmieniamy
kodowanie z manuala na automat i to wystarcza ale nie do kooca gdyż zmianie ulegają również inne
mapy ( wtrysku i turbo )
Aby pozbyd się uciążliwej przypadłości należy wykonad modyfikację mapy rozruchu zaleznie od
temperatury silnika
Przykład mapy poniżej:

Factor i offset

Wartości mapy oryginalnej ( przykład 90PS skoda oct)

Jak widzimy praktycznie od temperatury 40 C musimy mied 250RPM aby silnik zaskoczył!!!
Tutaj modyfikacja może wyglądad tak:


Pobierz plik - link do postu