Strowanie_VFD.pdf

Zegar + alarm + imieniny + 5x DS18b20

Witam! Znalazłem w sieci opis programu w języku C i Bascom do sterowania wyświetlaczem VFD, w tym jego jasnością. Wydaje się prosty. Może dopiszesz kilka linii do swojego programu? Fajnie by było! http://obrazki.elektroda.pl/5296613900_1399569317_thumb.jpg W załączniku źródło. Pozdrawiam Zbyszek


K U  R S
PamiÍtam pierwsze wra?enie,
jakie wywar? na mnie
wyúwietlacz VFD. Zachwyci?
mnie przede wszystkim
doskonale czytelny
z+odleg?oúci nawet kilku
metr?w obraz. Oczyma
wyobraüni ju? widzia?em go w+projektowanych przeze
mnie sterownikach urz?dze?.

Sterowanie alfanumerycznych
wyoewietlaczy VFD
Wyúwietlacze VFD

w+kt?rej poszczeg?lnymi elektrodami
s?:
- katoda: cienkie druty (?arzone)
znajduj?ce siÍ nad úwiec?cymi obszarami,

Skr?t VFD pochodzi od angielskich wyraz?w V acuum Fluorescent
Display. Wyúwietlacz VFD to rodzaj
tr?jelektrodowej lampy pr??niowej,

- siatka kontrolna umieszczona pomiÍdzy katod? a+matryc? znaku
(kontroluj?ca úwiecenie lub nie
punkt?w czy segment?w),
- anoda: úwiec?ca warstwa tzw. lu-

Tab. 1. Wykaz rozkazów akceptowanych przez wyświetlacz CU20025-U2J firmy Noritake - Itron
Instrukcja
Clear display
(kasowanie ekranu)
Cursor home
(powrót kursora
do wsp. 0,0)
Entry mode set
(ustawienie trybu
dla znaków)

Kod instrukcji
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

Opis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

x

0

0

0

0

0

0

0

1

I/D

S

Display ON/OFF
0
controll
(kontrola
wyświetlania)
Cursor or display shift 0
(przesuwanie kursora/
obrazu)
Function set
0
(słowo 4-/8-bitowe)
Brightness controll
1
(jasność świecenia)

0

0

0

0

0

1

D

C

B

0

0

0

0

1

x

x

0

0

0

1

IF

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x

0

0

0

1

0

0

1

Adres DD RAM

0

1

BF

Wartość wskaźnika adresu

1

0

Dane zapisywane

Zapis danych do DD RAM lub CG RAM w zależności od tego, czy ostatnio
wykonywano polecenie Set DD RAM Address, czy Set CG RAM Address

1

1

Dane odczytywane

Odczyt danych z DD RAM lub CG RAM w zależności od tego, czy ostatnio
wykonywano polecenie Set DD RAM Address, czy Set CG RAM Address

CG RAM address setting
(nastawy adresu
CG RAM)
DD RAM address setting
(nastawy adresu
DD RAM)
Busy flag and address
reading
(odczyt flagi zajętości
i adresu)
Data writing to CG
or DD RAM (zapis bajtu
do CG RAM lub DD RAM)
Data reading from CG
or DD RAM (odczyt bajtu
z CG RAMlub DD RAM)

Elektronika Praktyczna 1/2003

S/C R/L

BR1 BR0

Adres CG RAM

Kasowanie ekranu oraz zapis 0 do wskaźnika adresu DD RAM
(pamięć znaków)
Ustawienie wskaźnika adresu DD RAM na wartość 0 i powrót kursora do
pozycji początkowej. Powoduje również przywrócenie stanu przesuwanego
obrazu. Zawartość DD RAM pozostaje niezmieniona
Ustawia kierunek ruchu kursora oraz sposób przesuwania obrazu w czasie
zapisu/odczytu danych
I/D: 1 to automatyczne zwiększanie, 0 - zmniejszanie adresu
S : 1 to przesuwanie ekranu dozwolone, 0 - zabronione
Załączenie/wyłączenie obrazu, kursora oraz migotania kursora na pozycji znaku
D : 1 - ekran załączony, 0 - ekran wyłączony
C : 1 - kursor załączony, 0 - kursor wyłączony
B : 1 - migotanie załączone, 0 - migotanie wyłączone
Przesuwa kursor lub zawartość ekranu nie zmieniając zawartości DD RAM
S/C: 1 - przesuwanie obrazu, 0 - przesuwanie kursora
R/L: 1 - kierunek przesunięcia w prawo, 0 - w lewo
Ustawia długość słowa danych dla interfejsu
IF: 1 - interfejs 8 bitów, 0 - interfejs 4 bity
Polecenie akceptowane po rozkazie "Function Set" jako bajt kontroli jasności
świecenia.
BR1, BR0 = 00: 100%, 01: 75%, 10: 50%, 11: 25%
Ustawia adres CG RAM (pamięci generatora znaków, np. przy definiowaniu
własnych znaków)
Ustawia adres pamięci DD RAM (pamięci obrazu, np. przy realizacji funkcji
umieszczającej znak na współrzędnych [kolumna, wiersz])
Odczyt flagi zajętości (gdy BF = 1, to realizowane jest przetwarzanie
wewnętrzne i kontroler nie przyjmuje danych) oraz wskaźnika adresu DD RAM

93

K U  R S
List. 1. Fragment programu w języku C opisywanego w EP 7-8/2002
przeznaczonego do sterowania wyświetlaczem z kontrolerem HD44780
zawierający najważniejsze funkcje
// zapis bajtu do lcd
void WriteByteToLcd(char X)
{
P2 |= 0xF0;
//ustawienie górnej połówki portu P2 na "1"
P2 & = (X | 0x0F);
//,,bezkolizyjny" zapis 1-szej połówki bajtu
//(przez funkcję logiczną)
LcdEnable = 0;
//zapis do wyświetlacza (opadające zbocze sygnału E)
LcdEnable = 1;
//zapis 2-giej połówki bajtu
X & lt; & lt; = 4;
//przesunięcie 4x w lewo
P2 |= 0xF0;
//ustawienie górnej połówki portu P2 na "1"
P2 & = (X | 0x0F);
//zapis 2-giej połówki bajtu
LcdEnable = 0;
//opadające zbocze E - zapis do LCD
Delay(1);
}
// zapis bajtu do rejestru kontrolnego LCD
void WriteToLcdCtrlRegister(char X)
{
LcdReg = 0;
//ustawienie sygnałów sterujących
LcdRead = 0;
LcdEnable = 1;
WriteByteToLcd(X);
}
// zapis bajtu do wyświetlacza
void LcdWrite(char X)
{
LcdReg = 1;
LcdRead = 0;
LcdEnable = 1;
WriteByteToLcd(X);
}
//inicjalizacja wyświetlacza LCD w trybie 4 bity
void LcdInitialize(void)
{
char i;
Delay(15);
LcdReg = LcdEnable = LcdRead = 0; //wyzerowanie linii LcdReg,LcdRead,LcdEnable
for (i = 0; i & lt; 3; i++)
{
LcdEnable = 1;
//impuls na E
PORT & = 0x3F;
//ustawienie wart. inicjującej
LcdEnable = 0;
Delay(5);
}
LcdEnable = 1;
//wpisanie wartości 2 do rej. kontr.
PORT & = 0x2F;
//tylko "górne" 4 bity
LcdEnable = 0;
Delay(1);
WriteToLcdCtrlRegister(0x28);
//interfejs 4 bity, znaki 5x7
WriteToLcdCtrlRegister(0x08);
//wyłączenie LCD
WriteToLcdCtrlRegister(0x01);
//kasowanie ekranu, powrót do spoczynkowej
WriteToLcdCtrlRegister(0x06);
//przesuwanie kursora z inkrementacją
WriteToLcdCtrlRegister(0x0C);
//załączenie wyświetlacza
}
.............

minoforu (najczÍúciej jest nim fosfor lub jego zwi?zki).
BudowÍ wyúwietlacza VFD pokazano na rys. 1. Jak w ka?dej lampie
elektronowej, wymagane jest podgrzanie katody, poniewa? wskutek zachodz?cej w?wczas termoemisji elektron?w z katody mo?liwa jest praca
lampy przy niezbyt wysokim napiÍciu anodowym. W+wyúwietlaczach

Rys. 1. Budowa wyświetlacza VFD

94

VFD cienki drut ?arnika jest jednoczeúnie katod? - w lamie tej zastosowano tzw. ?arzenie bezpoúrednie. Pobierany do rozgrzania katody pr?d
?arzenia jest przyczyn?, ?e VFD po-

Fot. 2. Widoczny na zdjęciu ciemny
,,kleks" zmieni swą barwę, jeśli
wyświetlacz utraci szczelność i do
wnętrza dostanie się powietrze
biera wiÍcej pr?du ni? r?wnowa?ny
mu funkcjonalnie wyúwietlacz LCD.
W+praktyce wartoú? ta dla wyúwietlacza znakowego wynosi kilkaset mA,
a+dla graficznego nawet oko?o 1+A.
Elektrony wyemitowane z+katody
przyci?gane s? przez anodÍ, a+ich
przep?yw jest sterowany napiÍciem
siatki. Im mniej ujemny potencja? ma
siatka, tym strumie? elektron?w p?yn?cy przez pr??niÍ od katody do
anody jest wiÍkszy.
Luminofor pokrywaj?cy anodÍ
úwieci bombardowany strumieniem
tych elektron?w. Gdy na siatce jest
potencja? silnie ujemny, elektrony s?
zawracane w+kierunku katody: luminofor nie úwieci. Mimo i? opisane
dzia?anie segmentu wskaünika jest
bardzo podobne do dzia?ania triody,
to jednak wyúwietlacz r??ni siÍ od
niej sposobem sterowania przep?ywem
pr?du anodowego: siatka steruj?ca
dzia?a jak prze??cznik, a+nie jak regulator. Pewna mo?liwoú? wp?ywu na
wartoú? pr?du jest czÍsto wykorzystywana przez producent?w wyúwietlaczy do zmiany jasnoúci úwiecenia
znak?w.
Ka?dy ze znak?w uformowany jest
z+úwiec?cych segment?w lub punkt?w. Typowo, na pojedynczy znak
wyúwietlacza alfanumerycznego przewidziano matrycÍ 5+x+7 punkt?w.
Ka?dy z+nich jest miniaturow? anod?
z+doprowadzonym napiÍciem zasilania.

List. 2. Przykład fragmentu programu sterującego wyświetlaczem LCD lub
VFD w języku Bascom
'konfiguracja wyświetlacza LCD
Config Lcd = 16 * 1
'wybór sposobu podłączenia
Config Lcdpin = Pin, Db4 = Porta.5, Db5 = Porta.4, Db6 = Porta.3, Db7 = Porta.2,
E = Porta.6,
Rs = Porta.7
'program główny
Do
Call Gettime
Locate 1, 1: Lcd Bcd(h); ":"; Bcd(m); ":"; Bcd(s)
Loop
End

Elektronika Praktyczna 1/2003

K U  R S
List. 3. Fragment programu
napisanego w języku C do obsługi
wyświetlacza VFD
/*************************************
Obsługa wyświetlacza VFD firmy
Noritake VFD z u yciem UART
*************************************
Raisonance C module
Uwaga:
Ustaw "Initial Timer 1 value" to 0xFD !!!
(options & gt; project & gt; LX51 & gt; linker & gt;
timer 1 initial value = FD)
Dla rezonatora 11.0592MHz, prędkość
UART wyniesie 9600 bps
*/
#include & lt; reg52.h & gt;
#include & lt; stdio.h & gt;
//inicjalizacja VFD (kasowanie ekranu,
//powrót do pozycji HOME
void VFD_Init(void);
{
putchar(0x1B);
putchar(0x49);
}
//ustawienie kursora na pozycji x, y
void GotoXY(char x, char y)
{
char addr;
addr == y * 20 + x - 1;
putchar(0x1B);
putchar(0x48);
putchar(addr);
}
//program główny
void main()
{
VFD_Init();
printf("%s\n","Noritake VFD");
while(1);
}

Tak jak w lampie, elektrody wyúwietlacza zamkniÍte s? w+szklanej
ba?ce, wewn?trz kt?rej panuje pr??nia. Wyúwietlacz, kt?ry z+jakichú powod?w utraci pr??niÍ, ?atwo jest rozpozna?: znajduj?cy siÍ wewn?trz
zwi?zek chemiczny (tzw. poch?aniacz
gaz?w szcz?tkowych - getter) zmienia
sw?j+kolor ze srebrnego (lub ciemnoszarego) na bia?y, utleniaj?c siÍ pod
wp?ywem powietrza atmosferycznego.
W+r??nych wyúwietlaczach srebrny
?kleksî (fot. 2 ) mo?na znaleü? w+r??nych miejscach. Niekt?re z+nich maj?
go obok pola odczytowego, niekt?re
zaú w+okolicach zatopionego ko?ca
szklanej rurki, przez kt?r? wypompowywane jest powietrze.
Drucik ?arnika i+siatka steruj?ca
znajduj? siÍ miÍdzy patrz?cym
a+úwiec?c? anod?. Musz? wiÍc by?
tak ma?e, aby by?y niezauwa?alne.
Jednoczeúnie drut ?arnika powinien
by? rozgrzany do oko?o 1000 stopni
Celsjusza!
Sterowanie segmentami lub matryc? VFD jest zbli?one bardziej do

List. 4. Przykład programu obsługi
wyświetlacza VFD w języku Bascom
z wykorzystaniem portu
szeregowego
$regfile = "8515DEF.DAT"
$baud = 4800
'ustawienie szybkości
'transmisji UART
$crystal = 7372800
Do
Printbin & H1B; & H4C; 0
'30%
Printbin & H0E
'kasowanie ekranu
Printbin & H1B; & H48; 0
'ustawienie
'kursora na początku ekranu 0,0
Waitms 500
Print "Noritake VFD display";
Waitms 500
Print "CU20045SCPB-T23A"
Waitms 500
Print "RS232:19200,n,8,1"
Waitms 500
Print "Bascom is ok!"
'wysyłamy
'napis na ekran
Waitms 800
Printbin & H1B; & H4C;
Waitms 800
Printbin & H1B; & H4C;
Waitms 800
Printbin & H1B; & H4C;
'regulacja
Waitms 800
Printbin & H1B; & H4C;
Waitms 800
Printbin & H1B; & H4C;
Waitms 800
Loop

& H40

'50%

& H80

'75%

& HC0
'tutaj
jasności 100%
& H80

'75%

& H40

'50%

stosowanego dla wyúwietlaczy LED
ni? LCD. Przewa?nie nie musimy siÍ
jednak zajmowa? sterowaniem - nadzoruje je wbudowany przez producenta sterownik wyúwietlacza.
Wystarczy wiedzie?, ?e VFD mo?e
by? przeze? sterowany zar?wno statycznie - poprzez przy?o?enie odpowiedniego napiÍcia - jak i+dynamicznie - to znaczy z+multipleksowaniem.
Ze wzglÍdu na bardzo du?? liczbÍ
wyprowadze? koniecznych przy zastosowaniu metody statycznej ( rys.
3), przewa?nie stosowane jest
wyúwietlanie dynamiczne ( rys. 4 ).
Przy takim wyúwietlaniu ni?sza jest
cena wyúwietlacza i+mniejsza z?o?onoú?.
Starsze modele wyúwietlaczy VFD
wymaga?y doprowadzenia wielu napiÍ? steruj?cych. Wymagane by?o zar?wno odpowiednie napiÍcie siatki,
jak i+anodowe oraz ?arzenia. Skomplikowany spos?b zasilania by? przyczyn?, ?e nie by?y one zbyt chÍtnie
stosowane przez konstruktor?w, cho?
mo?na je by?o spotka? w+r??nych
wyrobach przemys?owych, takich jak:
kalkulatory stacjonarne, magnetowidy
czy zegary cyfrowe. Charakterystyczna jest bowiem dla nich znakomita
czytelnoú? w+r??nych warunkach
oúwietlenia.

Nowoczesne wyświetlacze VFD są tak łatwe w stosowaniu
jak popularne moduły LCD. Mają one podobny układ
wyprowadzeń i są sterowane w taki sam sposób.

Elektronika Praktyczna 1/2003

List. 5. Program do obsługi
wyświetlacza VFD przez UART
w języku asembler 8051
$include (REG_51.PDF)
NAME
VFDTest
DSEG AT 20H
Status:DS 1
FlagaRXBIT Status.0
FlagaTXBIT Status.1
TXDone
BIT Status.2
BuforRX:
BuforTX:

DS
DS

1
1

;wektor obsługi przerwania po reset
CODE AT 0H
JMP Init
;wektor obsługi przerwania od SPI
CODE AT 23H
JMP IrqSPI
CODE AT 30H
;początek programu głównego
;i wyprowadzenie napisu
VFD_Init: DB 1BH,49H,1BH,4CH,40H,0
Napis:
DB 'Noritake VFD
ver.1,0 dd.2001/10/1SPI:9600,n,8,1',0
Init:
;ustawienie stosu
MOV SP,#0E0H
ACALL
SPI_Init
MOV B,#3
MOV DPTR,#VFD_Init
ACALL
StringOut
MOV DPTR,#Napis
ACALL
StringOut
AJMP
$
;************************
;Obsługa transmisji przez
SPI;*********************
;obsługa przerwania od SPI
IrqSPI:JBC RI,RXIrq
;Czy to znak przychodzący?
TXIrq:
JBC FlagaTX,SendIt
;Nie,wysyłaj dane
CLR TI
SETB
TXDone
JMP SPI_Ret
SendIt:MOV SBUF,BuforTX
CLR TI
CLR TXDone
JMP SPI_Ret
RXIrq:
MOV BuforRX,SBUF
;Tak,odbiór-czytaj znak
SETB
FlagaRX ;Ustaw flagę odbioru
SPI_Ret:
RETI
;inicjalizacja UART
SPI_Init: CLR TR1
CLR FlagaTX
CLR FlagaRX
SETB
TXDone
MOV SCON,#01010000B
MOV TMOD,#00100001B
;timer 1 generuje "baude
;rate",
;timer 0 jako 16-bit timer
MOV PCON,#0
;pojedyncza prędkość transmisji
MOV TH1,#254
;th1 = 256-(11.0592e6/384x9600)
SETB
TR1
SETB
ES
SETB
EA
RET
;Odczytuje znak i podaje go w A
CharIn:JNB FlagaRX,$
;Czekaj do momentu odbioru
MOV A,BuforRX
CLR FlagaRX
RET
;Wyprowadza znak podany w A
CharOut:
JB FlagaTX,$
;Nie za szybko, bo nastąpi blokada
MOV BuforTX,A
;Wyślij znak
SETB
FlagaTX
JNB TXDone,CharOut_Ret
SETB
TI
CharOut_Ret:
RET
;Zwraca CY=0,jeśli znak nie jest
;"gotowy",CY=1 i znak w A jeśli wszystko ok
;Stan interfejsu SPI mo e być równie
;sprawdzany poprzez bit RI
SPI_Status:
MOV C,FlagaRX
JNC SPISta_Ret
CALL
CharIn
SPISta_Ret:
RET
;Adres łańcucha do wysłania w DPTR,
;transmisja kończona jest przez znak 0x00.
StringOut: CLR A
MOVC
A,@A+DPTR
CJNE
A,#0,StrOut_1
AJMP
StrOut_2
StrOut_1: CALL
CharOut
INC DPTR
JMP StringOut
StrOut_2: CLR A
RET
END

95

K U  R S

Rys. 3. Połączenia segmentów w wyświetlaczu VFD
sterowanym statycznie
Obecnie najchÍtniej stosowane s?
te wyúwietlacze VFD, kt?re s? zasilane z+pojedynczego ür?d?a napiÍcia
i+same wytwarzaj? niezbÍdne im do
pracy napiÍcia.

Rys. 4. Połączenia segmentów w wyświetlaczu VFD
sterowanym multipleksowo

WiÍkszoú? wsp??czeúnie produkowanych wyúwietlaczy jest wyposa?ona w+interfejs r?wnoleg?y zgodny pod
wzglÍdem wyprowadze? i+realizowanych funkcji z+popularnym sterownikiem HD44780. Mo?na wiÍc od??czy?
wyúwietlacz LCD wyposa?ony w+interfejs zgodny z+tym standardem, a+w+jego miejsce pod??czy? r?wnowa?ny

úwietlaczy LCD mo?e by? wykorzystywany przez producent?w r?wnie?
innych
modeli
wyúwietlaczy.
W+zwi?zku z+tym programy steruj?ce
prac? wyúwietlacza LCD mog? by?
z+powodzeniem u?yte r?wnie? dla
VFD. Programy obs?ugi wyúwietlaczy
LCD by?y opisane w 3. i+4. odcinkach kursu programowania w+jÍzyku
C+dla mikrokontroler?w z+rodziny
8051 (EP7 i+8/2002). W+przypadku
jÍzyka Bascom r?wnie? nie ma wiÍkszych k?opot?w: wystarczy znajomoú?
kilku polece? zwi?zanych z+obs?ug?
wyúwietlania na LCD, takich jak:
Config Lcd , C onfig Lcdpin , L ocate
itp. Ze znalezieniem przyk?ad?w

mu odpowiednik VFD (czÍsto nawet
bez zmiany kolejnoúci wyprowadze?).
Jedyna r??nica polega na niewykorzystywaniu przez VFD niezbÍdnego
dla LCD napiÍcia regulacji kontrastu,
poniewa? kontrast jest zawsze taki
sam (jednakowo dobry) i+regulowa?
mo?na tylko jasnoú? úwiecenia znak?w. RegulacjÍ tÍ przyprowadza siÍ
jednak nie za pomoc? napiÍcia zewnÍtrznego, lecz programowo. Niewykorzystane bÍd? r?wnie? wyprowadzenia pod??czenia napiÍcia podúwietlenia t?a.
Jak wynika z+danych zawartych
w+tab. 1, sterownik HD44780 skonstruowany z+przeznaczeniem dla wy-

takich program?w przeznaczonych dla
dowolnego modelu mikrokontrolera
czy komputera PC nie powinno by?
wiÍkszych trudnoúci.
TrochÍ gorzej jest w+przypadku
starszych modeli wyúwietlaczy, produkowanych gdy nie by? jeszcze
ustalony ?aden standard sterowania
i+ka?dy z+producent?w budowa? w?asny interfejs. Pewnym ratunkiem mo?e by? wykorzystanie interfejsu szeregowego, w+kt?ry wyposa?ane by?y
niekt?re z+modeli wyúwietlaczy, na
przyk?ad te produkowane przez firmÍ
Noritake. Jako przyk?ad niech pos?u?y wyúwietlacz CU20025-T20A. Posiada on wszystkie cechy nowoczesnego

Przyk?ady program?w
steruj?cych

96

VFD: 2+linie po 20 znak?w ka?da,
doskona?a jakoú? obrazu oraz tylko
jedno napiÍcie niezbÍdne do jego zasilania. Pewn? przeszkod? w+jego wykorzystaniu jest specyficzny interfejs
r?wnoleg?y wymagaj?cy specjalnego
sposobu sterowania, w?aúciwego tylko
temu modelowi wyúwietlacza (na
przyk?ad sygna? BUSY wyprowadzony jest oddzielnie). Oczywiúcie mo?liwe jest napisanie programu steruj?cego, ale przy zmianie modelu wyúwietlacza mo?e siÍ okaza?, ?e konieczna bÍdzie modyfikacja programu
obs?ugi wyúwietlania. Na szczÍúcie
producent wyposa?y? wyúwietlacze
w+dwa rodzaje interfejsu: RS232,
a+raczej zgodny z+jego specyfikacj?
transmisji, lecz pracuj?cy z+wykorzystaniem poziom?w napiÍ? TTL oraz
r?wnoleg?y. Wykorzystanie transmisji
szeregowej nie wi??e siÍ z+?adnymi
odstÍpstwami od standardu i+eliminuje koniecznoú? wykonania szeregu
po??cze?. Wyúwietlacz wyposa?ony
jest w+tr?jstykowe z??cze, na kt?rego
wyprowadzenie 1 doprowadzane jest
napiÍcie zasilania +5 V, na 2 sygna? danych, na 3 masa. Wykorzystywane jest wy??cznie wyprowadzenie
TxD mikrokontrolera (transmisja
zwrotna nie jest przeprowadzana).
Nie ma potrzeby kontrolowania flagi
zajÍtoúci oraz stanu wyúwietlacza wszystkim zajmuje siÍ uk?ad kontrolera. Nale?y tylko pamiÍta? o+poprawnym ustawieniu parametr?w transmisji. Opis sposobu wykonania niezbÍdnych nastaw mo?na znaleü?
w+dokumentacji producenta. Osobiúcie bardzo mi siÍ ta alternatywa podoba.
Na l ist. 3 , 4 i + 5 z amieszczono
przyk?ady program?w napisanych dla
tego modelu wyúwietlacza w+jÍzykach
Bascom, C i+Asembler 51.
Jacek Bogusz, AVT
jacek.bogusz@ep.com.pl
Dodatkowe nateria?y oraz oprogramowanie jest dostÍpne w+Internecie
pod adresem: http://www.noritake-itron.com/Softview/softviewmain.htm.

Elektronika Praktyczna 1/2003


Pobierz plik - link do postu