Software_download_Giude-PL1.pdf

Instrukcja aktualizacji oprogramowania telewizorów LG

Po wgraniu oprogramowania odblokowany port usb, muzyka , zdjęcia, można jeszcze DIVX ale nie sprawdzałem.


A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

& lt; & lt; & lt; Instrukcja aktualizacji oprogramowania & gt; & gt; & gt;
Dotyczy telewizorów LCD i Plasma z lat 2008 i 2009.
- LCD TV: serie **LH****, **LU****, **SL****, **LF****, **LG60**, **LG70**
- PDP TV: serie **PS70**, **PS80**, **PG40**, **PG60**, **PG70**

Wyszukanie najnowszej wersji programu.
Wyszukaj ostatni± wersję na stronie(www.lge.com/pl/support/product/support-product.jsp)
- Nasz konsultant Call Center pomo?e Państwu w razie trudno¶ci.
PrzejdĽ do OBSŁUGA KLIENTA
PrzejdĽ do Pomoc techniczna

(6)
(5)

PrzejdĽ na www.lge.com
W ybierz swój kraj

Podaj nazwę lub numer modelu
Kliknij do "Drivers & software"

Kopiowanie oprogramowania na pamięć USB Flash.
Zapisz ostatni± wersję oprogramowania na urz±dzenie pamięci USB.
! Uwaga! Na komputerze nie mo?e działać oprogramowanie szyfruj±ce zawarto¶ć pamięci zewnętrznych.

Podł±cz pamięć USB do komputera.
Na dysku USB utwórz folder o nazwie " LG_DTV ".
Kliknij link z nazw± pliku w celu zapisania go na dysku.

(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

Plik do pobrania

Zapisz plik z oprogramowaniem do folderu " LG_DTV " na dysku USB.

(4)
(4)
(4)
(4)

Podł±czenie pamięci USB do wej¶cia USB IN w Telewizorze.
Podł±cz pamięć USB do wej¶cia USB IN (lub USB IN SERVICE ONLY) w Telewizorze.
Wej cie USB IN znajduje si po boku lub z ty u, zale nie od modelu

ż

ł

ę

¶?

albo

Uruchomienie aktualizacji oprogramowania
Je li telewizor rozpozna najnowsze oprogramowanie, pojawi si poni szy komunikat.
Prosz wybra ,,Start" aby wykona aktualizacj automatycznie.

ż
ż
ż
ż

ę
ę
ę
ę

ę
ę
ę
ę

ć
ć
ć
ć

ć
ć
ć
ć

ę
ę
ę
ę


ę

¶ę

ć

ćż ż
±

±
ż

ż

?
?

Uwaga!
Nie wolno wy cza zasilania ani wyjmowa pami ci USB w trakcie aktualizacji.

ę
ę
ę
ę

ć
ć
ć
ć

ć ±łłłł
ć±
ć±
ć±

Krok 1. Prosz wybra "Start" aby wykona aktualizacj automatycznie.

ć
ć
ć
ć

ć¶

ć
ć
ć
ć

ę
ę
ę
ę

- Naci nij strza k na pilocie aby przej

ę
ę
ę
ę

ęłna "Start"

Krok 2. Kopiowanie oprogramowania do telewizora.
Nie wolno wyjmowa dysku USB, kiedy ten komunikat jest widoczny

ć

?

Krok 3. Aktualizacja oprogramowania.
Nie wolno wy cza zasilania, kiedy ten komunikat jest widoczny.
Je li pojawi si jaki problem, telewizor wy wietli komunikat o b dzie
i przywróci poprzedni wersj oprogramowania.

ęłę

±

¶ę
ć ±ł

¶?
?

Krok 4. Zako czenie aktualizacji.

ń
ń
ń
ń

- Ten komunikat pojawi si , gdy aktualizacja zako czy si sukcesem.
- Nast pnie telewizor wy czy si i w czy ponownie.

ę

ń

±ł ę

±ł
ę

ę

! Informacja
Mo na sprawdzi aktualn wersj oprogramowania w telewizorze.
(Menu: Ustawienia - & gt; Diagnostyka)
Mo e zaj potrzeba ponownej konfiguracji telewizora (Strojenie, Obraz, D wi k...)
Je li po aktualizacji nadal wyst puj problemy, prosimy o ponowny kontakt.

ęĽ
ęĽ
ęĽ
ęĽ

ę
ę
ę
ę

±ę
±ę
±ę
±ę

±
±
±
±

ć
ć
ć
ć

ć¶
ć¶
ć¶
ć¶

ż
ż
ż
ż
ż
ż
ż
ż

!

Komunikat nie pojawi si , je li wersja oprogramowania na USB jest taka sama l
ub ni sza ni w telewizorze.
Niektóre urz dzenia USB mog nie by kompatybilne z telewizorem,
W takim przypadku nale y u y innej pami ci USB.


Pobierz plik - link do postu