SBC-01POL.pdf

ORNO OR-DOM-RE-914 - domofon + czytnik breloków zbliżeniowych

Proszę oto schemat i instrukcja w załączniku


Instrukcja obsługi kontrolera SBC-01
SBC-01 jest autonomicznym kontrolerem kluczy dotykowych . Kontroler jest funkcjonalny, instalacja, programowanie
i obsługa są proste.
Właściwości:
Programowanie typu zamka (Zwora elektromagnetyczna/Zaczep elektromagnetyczny)
Programowalny czas pracy zamka (1-90) sekund.
Tryb przełączania stanu zamka (zamek otwarty - zamek zamknięty)
Funkcja zapamiętywania kluczy w określonym przedziale czasowym.
Możliwość programowania kluczy przy użyciu klucza użytkownika.
Możliwość zablokowania dostępu lub zezwolenia na dostęp użytkowników przy użyciu klucza administratora.
2 klucze MASTER / 4 klucze ADMINISTRACYJNE / 1012 kluczy UŻYTKOWNIKÓW
Programowalne wyjście na dodatkową syrenę, diodę lub inny sposób kontroli s ystemu.
Tryb alarmowy.
Wszystkie funkcje można zaprogramować przy użyciu klucza MASTER.
Kontroler łatwy w użyciu, łatwy w programowaniu.

Schemat połączeń kontrolera SBC-01:

Ważne : Przed podłączeniem zasilania należy połączyć wszystkie przewody pokazane na schemacie
instalacyjnym (wyjście programowalne i czujnik drzwiowy nie muszą być podłączone. Zaleca się wykonanie
pełnego resetu przed pierwszym użyciem kontrolera.

1. Pierwsza instalacja kontrolera.
1.1 Połącz kontroler zgodnie ze schematem instalacyjnym (wyjście programowalne i czujnik drzwiowy nie
muszą być podłączone). Zaleca się wykonanie pełnego resetu przed pierwszym użyciem kontrolera.
1.2 Zaprogramuj jeden lub dwa klucze MASTER.
1.3 Zaprogramuj klucze użytkowników i w razie konieczności zmień inne ustawienia zgodnie z opisem w
rozdziale ,,Programowanie".
1.4 Kontroler jest gotowy do pracy

2. Dodawanie klucza MASTER.
2.1. Załóż zworę PROG i poczekaj 2 sekundy na długi sygnał dźwiękowy i kolejne 2 sekundy na krótki
sygnał dźwiękowy.
2.2. Przyłóż jeden lub dwa klucze do czytnika, aby zapisać je w pamięci jako klucze MASTER;
2.3. Zdejmij zworę PROG.

3. Pełny RESET kontrolera
3.1. Załóż zworę PROG i poczekaj 2 sekundy na długi sygnał dźwiękowy.
3.2. Usuń zworę PROG i poczekaj 2 sekundy na długi sygnał dźwiękowy.
3.3. Załóż zworę PROG i poczekaj 2 sekundy na długi sygnał dźwiękowy.
4.4. Usuń zworę PROG i poczekaj 2 sekundy na długi sygnał dźwiękowy.
Po tej operacji zostaną przywrócone wszystkie ustawienia fabryczne i zostaną usunięt e wszystkie klucze z
pamięci. Po wykonaniu resetu usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.

4. Tryb programowania
Podczas gdy kontroler pracuje w trybie programowania na wyjściu zamka (LOCK+ i LOCK -) brak jest
napięcia. Kontroler powraca automatycznie do trybu zwyczajnej pracy automatycznie po 16 sekundach od
wykonania ostatniej operacji.
4.1 Jak wejść w tryb programowania
Przyłóż klucz MASTER do czytnika. Poczekaj, aż upłynie czas odblokowania drzwi i system wejdzie w tryb
programowania co zostanie potwierdzone dziesięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi. Odsuń klucz
MASTER od czytnika. Teraz kontroler pracuje w trybie programowania i domyślnie włącza się funkcja
numer 1 (Programowanie kluczy użytkowników).
Przykład: jak wejść w tryb programowania:

4.2 Jak wybrać funkcję.
Przyłóż klucz MASTER do czytnika i poczekaj. Po 2 sekundach pojawi się sygnał dźwiękowy powtarzany
co 2 sekundy. Licz sygnały i kiedy ich liczba jest równa numerowi funkcji odsuń klucz MASTER od
czytnika. Po dwóch sekundach usłyszysz sygna ł potwierdzenia będący serią kilku krótkich dźwięków (liczba
dźwięków odpowiada numerowi wybranej funkcji).
Przykład: jak wybrać funkcję numer 3

4.3 Tabela funkcji.

Numer
funkcji

Nazwa i opis funkcji

Ustawienia
fabryczne

1

Dodawanie kluczy użytkowników (maksymalnie 1012 kluczy)

2

Typ zamka:
Zwora
1. Zwora elektromagnetyczna - kiedy drzwi są zamknięte na zaciskach
elektromagnetyLOCK+ i LOCK- jest prąd o napięciu 12VDC i natężeniu 2A. Kiedy drzwi są czna
otwierane napięcie zanika.
2. Zaczep elektromagnetyczny - kiedy drzwi są zamknięte na zaciskach
LOCK+ i LOCK- nie ma napięcia. Kiedy drzwi są otwierane pojawia się
prąd o napięciu 12VDC i natężeniu 2A.

3

Czas otwarcia zamka (1-90) sekund

5 sekund

4

Tryb przełączania stanu zamka
Kiedy tryb jest włączony można przy użyciu dowolnego klucza
(użytkownika, administratora, master) przełączyć zamek z jednego stanu do
drugiego (ze stanu otwarcia do stanu zamknięcia i odwrotnie).
Można też dzięki temu wykorzystać kontroler do sterowania innymi
urządzenia mi elektronicznymi.

Wyłączony

5

Funkcja zapisywania nowych kluczy użytkowników w przedziale czasu
OFF
Tak długo jak funkcja ta jest włączona kontroler zachowuje w pamięci
wszystkie klucze elektroniczne, które zostały użyte do otwarcia drzwi. Kiedy
ktoś używa nowego klucza, kontroler otwiera drzwi i jednocześnie zapisuje
ten klucz w pamięci. Jeśli klucz jest już w pamięci kontroler jedynie otwiera
drzwi.
Jeśli podczas działania funkcji zostanie użyty klucz master lub administratora
pojawi się dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie drzwi się otworzą.
Sygnał dźwiękowy przypomina administratorowi lub instalatorowi, że
funkcja jest wciąż aktywna, i że kiedyś należałoby ją wyłączyć.

6

Możliwość dodawania nowych kluczy przy użyciu klucza użytkownika.
Jeśli funkcja jest aktywna użytkownik może dodać nowy klucz przy użyciu
swojego dotychczasowego klucza użytkownika.

7

Tryb alarmowy
OFF
Tak długo jak tryb alarmowy jest włączony, kontroler sprawdza stan
kontaktronu. Jeśli ktoś wyważy drzwi kontroler rozpocznie alarm. Podczas
alarmu brzęczyk sygnalizuje alarm i wyjście programowalne powtarza sygnał
z brzęczyka, diody lub generuje sygnał alarmowy (12VDC, 100mA), w
zależności od tego jak zostało ono zdefiniowane. Czas trwania alarmu wynosi
5 minut. Po upływie 5 minut kontroler sprawdza stan drzwi i jeśli drzwi są
otwarte alarm trwa nadal. Alarm można wyłączyć przykładając do czytnika
zaprogramowany klucz. Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte to po 10 sekundach
brzęczyk zacznie co 10 sekund generować sygnał ostrzegawczy, który będzie

Zablokowana

emitowany do chwili zamknięcia drzwi.
8

Wyjście programowalne
Brzęczyk
1) Brzęczyk - wyjście programowalne powtarza sygnał z brzęczyka
2) Dioda - wyjście programowalne powtarza sygnał z diody. Dioda musi być
podłączona z rezystorem ograniczającym prąd (4,7k - 10k)
3) Alarm - podczas alarmu na wyjściu programowalnym pojawia się prąd
12VDC, 100mA

9

Kasowanie wszystkich kluczy użytkowników

10

Kasowanie pojedynczego klucza użytkownika
Kasuje pojedynczy klucz użytkownika na podsta wie jego numeru na liście
lub przy użyciu samego klucza.

11

Brak funkcji

12

Dodawanie kluczy administratora (maksymalnie 4 klucze)

13

Kasowanie pojedynczego klucza administratora
Kasuje pojedynczy klucz administratora na podstawie jego numeru na liśc ie
lub przy użyciu samego klucza.

14

Brak funkcji

15

Brak funkcji

16

Przywracanie ustawień fabrycznych bez usuwania kluczy z pamięci

17

Koniec trybu programowania

4.4 Programowanie
No.1 Dodaj nowy klucz użytkownika.
Wybierz funkcję numer 1. Na chwilę przyłóż klucz dotykowy do czytnika i odsuń go. Nowy klucz zostanie
zapisany jako klucz użytkownika, a operacja zostanie potwierdzona długim pojedynczym sygnałem
dźwiękowym.

Jeśli klucz jest już zapisany w pamięci jako klucz użytkownika, adminis tratora lub master, kontroler
zasygnalizuje to podwójnym długim sygnałem dźwiękowym. Klucz nie zostanie zapisany ponownie.

Gdy pamięć jest pełna kontroler sygnalizuje to poczwórnym sygnałem dźwiękowym.

No.2 Typ zamka (zwora elektromagnetyczna / zaczep elektromagnetyczny).
Wybierz funkcję numer 2. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go. Po 3 sekundach
kontroler przełączy typ zamka co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym - pojedynczym gdy

zaprogramowano zworę elektromagnetyczną lub podwójnym gdy zaprogramowano zaczep
elektromagnetyczny.

No.3 Czas otworzenia zamka (1 - 90 sekund).
Wybierz funkcję numer 3. Aby ustawić czas na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go, po 3
sekundach kontroler zacznie emitować co sekundę sygna ły dźwiękowe. Liczba sygnałów równa się czasowi
w sekundach (na przykład 5 sygnałów = 5 sekund). Gdy odliczysz właściwą liczbę sygnałów dźwiękowych
potwierdź wartość parametru poprzez przyłożenie klucza Master do czytnika i odsunięcie go. Po 3
sekundach parametr zostanie zachowany, a kontroler potwierdzi to długim sygnałem dźwiękowym.
Przykład: ustawienie czasu otwarcia zamka na 10 sekund:

No.4 Tryb przełączania stanu zamka
Wybierz funkcję numer 4. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go. Po 3 sekundach
kontroler zmieni tryb pracy i potwierdzi to sygnałem dźwiękowym - pojedynczym gdy tryb przełączania
stanu zamka jest wyłączony lub podwójnym gdy tryb przełączania stanu zamka jest włączony.

No.5 Funkcja zapisywania nowych kluczy użytkowników w przedziale czasu
Wybierz funkcję numer 5. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go. Po 3 sekundach
kontroler zmieni tryb pracy i potwierdzi to sygnałem dźwiękowym - pojedynczym gdy funkcja jest
wyłączona lub podwójnym gdy funkcja jest włączona.

No.6 Możliwość dodawania nowych kluczy przy użyciu klucza użytkownika.
Wybierz funkcję numer 6. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go. Po 3 sekundach
kontroler zablokuje lub odblokuje działanie tej funkcji i potwierdzi to sygna łem dźwiękowym -
pojedynczym gdy funkcja jest zablokowana lub podwójnym gdy funkcja jest dostępna.

No.7 Tryb alarmowy
Wybierz funkcję numer 7. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go. Po 3 sekundach
kontroler zmieni tryb pracy i potwierdzi to sygnałem dźwiękowym - pojedynczym gdy tryb alarmowy jest
wyłączony lub podwójnym gdy tryb alarmowy jest włączony.

No.8 Wyjście programowalne (12VDC, 100mA)
Wybierz funkcję numer 8. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go. Po 3 seku ndach
kontroler zmieni tryb pracy wyjścia programowalnego i potwierdzi to sygnałem dźwiękowym -
pojedynczym gdy wybrano brzęczyk, podwójnym gdy wybrano diodę lub potrójnym gdy wybrano sygnał
alarmowy 12V, 100mA.

No.9 Kasowanie wszystkich kluczy użytkowników
Wybierz funkcję numer 9. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go, po 3 sekundach
kontroler wyemituje długi sygnał dźwiękowy. Powtórz tę operację jeszcze dwukrotnie. Za trzecim razem
kontroler skasuje wszystkie klucze użytkowników i potwierdzi to podwójnym sygnałem dźwiękowym.

No.10 Kasowanie pojedynczego klucza użytkownika
Wybierz funkcję numer 10.
1) Jeśli jesteś w posiadaniu klucza użytkownika, który chcesz skasować na chwilę przyłóż go do
czytnika i odsuń go. Skasowanie klucza zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem

dźwiękowym.

2) Jeśli klucz użytkownika został zagubiony można go skasować w przypadku gdy znamy jego numer
na liście (1-1012). Schemat postępowania:
Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go
a) ustal liczbę tysięcy
b) ustal liczbę setek
c) ustal liczbę dziesiątek
d) ustal liczbę jednostek
Uwaga: 1 krótki sygnał dźwiękowy odpowiada cyfrze 1, 10 krótkich sygnałów dźwiękowych
odpowiada cyfrze 0.
Jeśli operacja zostanie wykonana poprawnie kontroler skasuje klucz użytkownika o wybranym
numerze i potwierdzi to długim sygnałem dźwiękowym.

Przykład. Usuwanie klucza o numerze 312.

No.12 Dodawanie kluczy administratora (maksymalnie 4 klucze)
Wybierz funkcję numer 12. Na chwilę przyłóż nowy klucz do czytnika i odsuń go. Nowy klucz będzie
zapisany w pamięci jako klucz administratora, a kontroler potwierdzi wykonanie operacji długim sygnałem
dźwiękowym.

Jeśli klucz został już uprzednio zapisany jako klucz użytkownika, klucz administratora albo klucz Master
kontroler wyemituje dwa długie sygnały. W tej sytuacji klucz nie zostanie zapisany w pamięci, ponieważ

żaden klucz nie może zostać zapisany dwukrotnie.
Jeśli kontroler wyemituje cztery długie sygnały oznacza to, że wszystkie 4 klucze administrator a zostały
zapisane w pamięci.

No.13 Kasowanie pojedynczego klucza administratora
Wybierz funkcję numer 13.
1) Jeśli jesteś w posiadaniu klucza administratora, który chcesz skasować na chwilę przyłóż go do
czytnika i odsuń go. Skasowanie klucza zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem
dźwiękowym.

2) Jeśli klucz administratora został zagubiony można go skasować w przypadku gdy znamy jego numer
na liście (1-4). Aby wybrać numer klucza administratora na chwilę przyłóż klucz MASTER do
czytnika i odsuń go. Po 3 sekundach kontroler zacznie emitować pojedyncze sygnały dźwiękowe co
2 sekundy. Liczba sygnałów równa się numerowi klucza administratora (na przykład 3 sygnały
= 3 klucz administratora). Gdy odliczysz właściwą liczbę sygnałów dźwiękowych potwier dź numer
kasowanego klucza poprzez przyłożenie klucza Master do czytnika i odsunięcie go. Po 3 sekundach
klucz zostanie skasowany, a kontroler potwierdzi to długim sygnałem dźwiękowym.
Przykład. Usuwanie klucza administratora o numerze 3.

No.16 Przywracanie ustawień fabrycznych bez usuwania kluczy z pamięci
Wybierz funkcję numer 16. Na chwilę przyłóż klucz MASTER do czytnika i odsuń go, po 3 sekundach
kontroler wyemituje długi sygnał dźwiękowy. Powtórz tę operację jeszcze dwukrotnie. Za trzecim razem
kontroler przywróci ustawienia fabryczne i potwierdzi to podwójnym sygnałem dźwiękowym.

No.17 Koniec trybu programowania
Wybierz funkcję numer 17 i kontroler automatycznie wyjdzie z trybu programowania.

5. Funkcje użytkownika
5.1 Odblokowanie drzwi
Na chwilę przyłóż jakikolwiek zaprogramowany klucz (użytkownika, administratora, Master) do czytnika
i odsuń go. Drzwi zostaną odblokowane.

5.2 Dodawanie nowego klucza przy użyciu zaprogramowanego klucza użytkownika (funkcja musi być
aktywna)
Przyłóż zaprogramowany klucz do czytnika i przytrzymaj aż do momentu, gdy upłynie czas otwarcia zamka
i kontroler wyemituje pięciokrotny krótki sygnał dźwiękowy. Odsuń klucz od czytnika. Po upływie 2 sekund
usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. W ciągu 5 sekund należy przyłożyć do czytnika nowy klucz
użytkownika, który ma zostać zapisany w pamięci kontrolera.

Jeśli operacja została wykonana poprawnie kontroler potwierdzi to długim sygnałem dźwiękowym.
Jeśli klucz został już wcześniej zapisany kontroler zasygnalizuje to podwójnym długim sygnałem
dźwiękowym. Jeśli usłyszysz poczwórny długi sygnał dźwiękowy oznacza to, że pamięć kontrolera jest
pełna.

6. Funkcje administratora.
Klucze administratora mogą być używane do odblokowywania drzwi, podobnie jak klucze użytkownika.
Ponadto mają one dwie dodatkowe funkcje.
6.1 Odblokowywanie drzwi na określony czas.
Uwaga: Nie używaj tej funkcji jeśli posiadasz zaczep (rygiel) elektromagnetyczny. Zostanie on
uszkodzony na skutek przegrzania.
Przy użyciu klucza administratora można odblokować drzwi i pozostawić je odblokowane na dowolnie długi
czas.
Przyłóż zaprogramowany klucz administratora do czytnika i przytrzymaj go aż do momentu, gdy upłynie
czas otwarcia zamka i kontroler wyemituje trzykrotny krótki sygnał dźwiękowy. Po upływie 2 sekund
usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Odsuń klucz od czytnika. Po odsunięciu klucza kontroler wyemituje

sygnał dźwiękowy - pojedynczy gdy drzwi są odblokowane lub podwójny gdy drzwi są zablokowane.

6.2 Kontrola dostępu użytkowników.
Przy użyciu klucza administratora można zezwolić na dostęp użytkowników lub zabronić im dostępu. Jeśli
dostęp użytkowników został zablokowany, użytkownik nie może odblokować drzwi przy użyciu
zaprogramowanego klucza użytkownika. Drzwi mogą zostać odblokowane jedynie przez klucz Master lub
klucz administratora.
Przyłóż zaprogramowany klucz administratora do czytnika i przytrzymaj go aż do momentu, gdy upłynie
czas otwarcia zamka i kontroler wyemituje trzykrotny krótki sygnał dźwiękowy. Po upływie 2 sekund
usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Odsuń klucz od czytnika. Po odsunięciu klucza kontroler
wyemituje sygnał dźwiękowy - pojedynczy gdy dostęp użytkowników został zablokowany lub podwójny
gdy dostęp użytkowników jest możliwy.


Pobierz plik - link do postu