elzabrs.rar

COM-brak komunikacji. RS232, programator na COM 1.

Miałem kilka razy taki problem. Nie ważne co podłączysz na com-a to i tak nie działa. Ale jest taki programik do odblokowywania portów, (przy komunikacji z kasami fiskalnymi), który powinien załatwić twój problem. U mnie zawsze pomaga-mam win98se.

  • elzabrs.rar
    • ElzabRS.EXE
    • ElzabRS.doc


Pobierz plik - link do postu

elzabrs.rar > ElzabRS.doc

Program ElzabRS.EXE

Program s?u?y do odblokowania komunikacji mi?dzy komputerem a
kasami i drukarkami fiskalnymi produkowanymi w Elzab S.A. w systemach
Windows 98 Second Edition i Windows Millenium.

 

Zadaniem programu jest zdiagnozowanie zastanego stanu Windows i je?li
to jest konieczne przeprowadzenie niezb?dnych dzia?a? naprawczych.

 

Uwagi do programu:

Wystarczy jednokrotne uruchomienie programu na danym komputerze, bez
wzgl?du na ilo?? port?w szeregowych i pod?Noczonych kas lub
drukarek, pod warunkiem, ?e dzia?anie programu zako?czy si? sukcesem
lub program zasygnalizuje, ?e zasta? prawid?owy stan systemu.

Je?li zastany stan systemu Windows jest prawid?owy, wtedy program
poinformuje o tym i zako?czy prac? nie podejmujNoc ?adnych
dzia?a?. Podobna sytuacja b?dzie mia?a miejsce, je?li program by?
ju? na danym komputerze uruchomiony i jego dzia?anie zako?czy?o si?
sukcesem.

Je?li zastany stan systemu Windows nie jest
prawid?owy, wtedy nale?y wskaza?, gdzie (numer portu COM, numer
kana?u multipleksera) i z jakNo szybko?ciNo (9600 lub 19200) jest
pod?Noczona dowolna w?Noczona kasa ECR lub drukarka fiskalna
produkcji Elzab S.A.

Elzab S.A. nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za negatywne skutki
dzia?ania programu dla kas i drukarek innych producent?w.

Aby modyfikacje wprowadzane przez program odnios?y pozytywny skutek
nale?y wykona? restart Windows - je?li u?ytkownik wyrazi na to
zgod? program wykona restart Windows automatycznie.

Po restarcie program automatycznie uruchomi si? ponownie, sprawdzi
czy wszystko przebieg?o pomy?lnie i zako?czy dzia?anie odpowiednim
komunikatem.

Program nie zast?puje dzia?ania WinComa. W Windows dla program?w DOS
dalej nale?y u?ywa? WinComa. Program usuwa jedynie jednNo z
przyczyn powstawania b??d?w transmisji, a za rozwiNozanie
wszystkich innych przyczyn odpowiada WinCom.

  Szukaj w 5mln produktów