sx35cz.rar

Siemens s35i. Telefon pokazuje pust± baterię. Telefon czy bateria?

no więc Panowie jest tak (powracaj±c do tematu) telefon pokazuje pusta bateryjkę programik do komunikacji telefonika z komputerem twierdzi że bateryjki jest jeszcze 60%. i oczywi¶cie telefonik się wył±cza.programik komunikuje się z telefonem przez COM LUB IRDA. te porty wyprubowałem. programik służy do wysłania sms-a ozwiększonej liczbie znaków wgrania tapetki dzwonka wy¶wietla nr.softu i inne takie. obsługuje ...25 ...35 45. więc Panowie to końcówka mocy czy złe ustawienia?

 • sx35cz.rar
  • sx35cz.exe
  • sx35sk.lng
  • historie.txt
  • sx35bul.lng
  • Array
  • readrus.txt
  • readme.txt
  • sx35cat.lng
  • sx35ger.lng
  • sx35rus.lng
  • Array
  • sx35nl.lng
  • ctimne.txt
  • sx35esp.lng
  • history.txt
  • sx35pl.lng
  • sx35ita.lng
  • Array
  • sx35fre.lng
  • sx35hu.lng
  • sx35por.lng
  • Sx35CZ.dat
  • TEMP.BMP


Pobierz plik - link do postu

sx35cz.rar > historie.txt

Sx35CZ - Ovládání mobilních telefonu Siemens C35i, M35, S35, S25
----------------------------------------------------------------

Popis odlišností jednotlivých verzí:

1.0.1 27.2.2001
-----------------
První zveoeejniná verze s vlastnostmi uvedenými v ctimne.txt,
eeské a anglické ovládání

1.0.2 6.3.2001
-----------------
- odesílání delších SMS - max. 320 znaku, nadvakrát
- nahrávání loga i z GIF souboru
- zrušeno omezení na velikost obrázku a poeet barev: nahrává se
levý horní výoeez obrázku poeevedený na eernobílý obraz
- možnost poeehrání MIDI souboru poeed odesláním do mobilu
- poeidána nimecká a slovenská verze

1.0.3 12.3.2001
-----------------
Oprava chybni uvedeného rozmiru loga pro telefony C35 a M35,
poeevzatého z dokumentace Siemens. Poei nahrávání loga je uvedena
volba toeí možných rozmiru:
- 97 x 36 pro S25
- 101 x 21 pro C35, M35
- 101 x 43 pro S35

1.0.4 5.4.2001
-----------------
- zavedení obousmirné konverze mezi GSM kódováním znaku a Windows
kódováním. Týká se to zejména speciálních znaku, jako napoe.
@ _ $ § atd. Konverze je provádina pouze pro znaky, které jsou
spoleené pro standardní kódování GSM03.38 a kódovou stránku
Windows CP852.
- automatické odstraoování diakritiky poei psaní textu ureených
k odeslání do mobilu
- V okni Seznam SMS poeidáno tlaeítko Odpovidit, zobrazí se dialog
pro napsání nové SMS s vyplniným polem " Komu " údajem poeevzatým
ze zvýrazniného oeádku v tabulce SMS
- do menu pro výbir telefonního seznamu pro zobrazení v hlavním
okni poeidána položka " Ze souboru LIST35CZ.txt " - stejni tak v
Nastavení pro výbir seznamu naeítaného poei startu programu.
Tento soubor se vytvooeí poei zálohování seznamu na disk - až od
verze 1.0.4. Je to prostý textový soubor, který si mužete
vytvooeit i sami. Formát jednotlivých oeádku je JMENO;CISLO
(jméno a eíslo oddilené stoeedníkem). Podmínkou je pevný název
LIST35CZ.txt a umístiní ve stejném adresáoei jako EXE. Využití:
pokud nechceme editovat seznam, ale napoe. jen poslat SMS, je
naetení ze souboru mnohem rychlejší než z mobilu, v souboru
muže být víc položek, než je pamiti v mobilu.

1.0.5 8.5.2001
-----------------
- abecední toeídiní v tabulkách podle obsahu jednotlivých sloupcu
po kliknutí myší na titulek sloupce. Nyní si mužete nahrát z MT
nesetoeídiný seznam, který jediný umožouje editaci, a nechat si
ho abecedni setoeídit
- odesílání jedné SMS skupini adresátu najednou
- umožniní vysílání barevného loga pro telefony S25
- zrychlení poei nahrávání log a melodií
- prodloužení timeoutu poei vyeítání seznamu z telefonu

1.0.5.1 17.5.2001
------------------
- zohledniní nastavení systémového formátu pro datum
(poei editaci Seznamu upozorniní)
- úprava rozmiru okna a tabulek poei nastaveném velkém obrazovkovém
písmu v systému
- možnost nastavit komunikaení port v rozsahu COM1 až COM8

2.0 3.6.2001
--------------
- flash SMS (poeímo na displej). Tato SMS se u poeíjemce neukládá
do pamiti, ale zobrazí se rovnou na displej, podle typu telefonu
bui formou bižícího textu, nebo postupni se zobrazujících slov.
Poeíjemce ji muže do své pamiti uložit sám.
- poei zobrazeném editovatelném seznamu (nesetoeídiném) je možno
oznaeit více položek najednou, bui táhnutím myší, nebo kliknutím
na první položku a kliknutím na poslední položku se soueasným
stiskem klávesy Shift. Takto oznaeený výbir je možno celý vymazat
nebo poeesunout do jiné pamiti. Hlavní využití je poei hromadném
poeesouvání záznamu mezi SIM a pamití telefonu.
- barevné oznaeení VIP položek seznamu s možností editace (oznaeit
jako VIP nebo zrušit oznaeení) - v kontextovém menu poeidána
položka " Zmina VIP " . VIP seznam není samostatný seznam, ale
oznaeení položek vykoeieníkem na konci jména, takto oznaeené
položky se pak v MT dají zobrazit zvlášť (u C35 dvojitým stiskem
tlaeítka seznamu). Tyto položky mohou být poeitom umístiny jak
v SIM, SIM-fixní, tak v telefonu. Proto není možné editovat
v Sx35CZ " VIP seznam " samostatni, jak si to poeál jeden uživatel,
ale vždy jen v naeteném seznamu
- do menu pro výbir seznamu pro naetení poeidána položka " Vlastní
eísla " s možností editace
- skupinová SMS již není omezena pouze na položky ze seznamu, ale
je možno zaoeadit do skupiny libovolná eísla
- po poeíkazu " Poslat uloženou SMS " již není zakázána editace textu
SMS, je tedy možno provést zminy v textu a poeípadni znovu uložit
do pamiti
- poei zápisu nové položky do seznamu je možno zadat pozici v pamiti,
na kterou má být uložena (nevím dost doboee proe, ale byl jsem
o to požádán)
- možnost zminit velikost tabulky se seznamem na celou výšku okna
(poeekryjí se ovládací tlaeítka) a vrátit zpit na puvodní velikost
- možnost vlastního nastavení barev pro tabulku seznamu: barva
pozadí, barva písma a poeepínání tuené/normální písmo.
- možnost odstranit z tabulky informací IMEI, IMSI a eíslo SIM

2.1 30.7.2001
---------------
- oprava poei naeítání preferovaných sítí a operátoru (ošetoeení
ruzni dlouhého seznamu preferovaných sítí v ruzných firmware)
- prodloužení timeoutu poei vysílání SMS (u nikterých telefonu
a SMS center se stávalo, že program nahlásil neodeslání SMS, ta
se však ve skuteenosti odeslala)
- oprava poei naeítání SMS poei chybijícím VP (validity period)
- oprava poei obnovi tel. seznamu z disku u položek s diakritikou
- ošetoeení speciálních " escape-sekveneních " znaku , pokud se
vyskytují v položkách telefonního seznamu
- zohledniní ruzné maximální délky jména v ruzných tel. seznamech
- po startu programu je pro odesílání SMS nastaveno vyžadovat
potvrzení poeijetí
- v telefonním seznamu po stisku klávesy skok na první položku
zaeínající zadaným písmenem (je-li tabulka seznamu aktivním
ovládacím prvkem)
- v seznamu SMS zobrazení jména vedle eísla (pokud je poeítomno
v zobrazeném seznamu nebo v souboru LIST35CZ)
- v dialogu pro psaní SMS pokud je v poli Komu zobrazeno jméno
ze seznamu, pak po najetí myší na toto pole se v plovoucí
nápovidi zobrazí odpovídající eíslo
- v dialogu pro výbir skupiny pokud je v seznamech zobrazeno jméno,
pak po stisku levého tlaeítka myši na položce se v plovoucí nápovidi
zobrazí odpovídající eíslo, po uvolniní tlaeítka zmizí
- vkládání obrázku do textu SMS (pouze pro poeíjemce s telefony
Siemens oeady 35 a SL45, ostatní uvidí pouze text, napoe. " %Yes " )
- poei psaní SMS možnost vkládání poeeddefinovaných textu, editace
tichto textu, ukládání na disk.
- zvýrazniní poeechodu mezi první a druhou eástí dlouhé SMS
- možnost uložení skupiny na disk a naetení skupiny z disku
- zapamatování adresáoee log a melodií
- dowload loga a melodie z telefonu s možností uložení na disk
- nastavení poeesmirování
- export/import telefonního seznamu do/z souboru .csv. Poei zálohování
seznamu se obsah všech toeí seznamu (SIM, telefon a SIM fixní)
uloží do souboru se zadaným názvem a poeíponou .S35, dále do souboru
se zadaným názvem a poeíponou .csv a omezený obsah do souboru
LIST35CZ.csv. Vždy poei provádiní zálohy se tedy vytvooeí (poeepíší)
toei soubory. Soubory zadaného názvu .S35 a .csv obsahují informaci
o typu pamiti, pozici, jménu a eíslu, soubor LIST35CZ pouze
informace o jménech a eíslech.
Soubor .csv je standardní formát s oddilovaeem stoeedník, který umí
naeíst napoe. Excel. Jako první znak poeed eíslo je vložen apostrof ',
aby Excel považoval položku za textovou a neodstranil úvodní nuly.
Poei provádiní obnovy telefonního seznamu jsou nabízeny kromi
souboru s poeíponou .S35 také soubory .csv. Mužete tedy vytvooeit
telefonní seznam v Excelu, uložit jako csv soubor a naeíst do mobilu.
Podmínkou je následující formát
1. sloupec: oznaeení typu pamiti pro uložení v mobilu (2 znaky)
SM - SIM karta, ME - pamiť telefonu, FD - SIM fixní
2. sloupec: pozice v pamiti. Musíte dodržet maximální poeet
pozic v jednotlivých typech pamiti.
3. sloupec: telefonní eíslo. Pokud je jako první znak apostrof,
je ignorován
4. sloupec: jméno
Již první oeádek musí obsahovat data, ne názvy sloupcu.

Do menu pro naetení seznamu pro zobrazení byla poeidána položka
" Z externího souboru .csv " . Mužete napoe. poeejmenovat soubor
LIST35CZ.csv, vzniklý poei zálohování seznamu, na jiný název
s poeíponou .csv a napoe. v Excelu tento soubor libovolni editovat.
Podmínkou je následující formát:
1. sloupec: jméno
2. sloupec: telefonní eíslo. Pokud je jako první znak apostrof,
je ignorován
Již první oeádek by mil obsahovat data, ne názvy sloupcu.
Obsah tohoto souboru je v Sx35CZ pouze zobrazován, nemá žádnou
návaznost na vlastní telefonní seznam uložený v mobilu, slouží
pouze jako externí seznam adresátu pro posílání SMS a volání.

- export SMS do .csv souboru (v kontextovém menu poeidány položky
Export .csv a Export .csv & gt; & gt; Excel). V obou poeípadech se po zadání
jména souboru všechny položky pamiti SMS zapíší na konec souboru
(pokud soubor neexistuje, vytvooeí se). V druhém poeípadi jestliže
je na poeítaei nainstalován Excel, pak se spustí a soubor otevoee.
- v seznamu upozorniní (kalendáoei) pokud klikneme na titulek sloupce
Datum nebo Eas, setoeídí se položky podle datumu a easu zároveo
- v kontextovém menu tabulky seznamu upozorniní poeidány položky
Aktivovat alarm a Deaktivovat alarm
- poei vymazání položky seznamu upozorniní je nejdoeíve deaktivován
alarm a až potom je položka vymazána
- v tabulkách editovatelného telefonního seznamu, seznamu SMS
a seznamu upozorniní je možnost výbiru:
- více pod sebou zobrazených položek (tažením myší se
stisknutým levým tlaeítkem nebo kliknutím na první položku
a kliknutím na poslední položku se soueasným stiskem
klávesy Shift)
- více položek klikáním myší na požadované položky se
soueasným stisknutím klávesy Ctrl
Pak je možno provádit skupinové operace pro celý výbir:
- v telefonním seznamu: Vymazat, Poeemístit, Zmina VIP
- v seznamu SMS: Vymazat
- v seznamu upozorniní: Vymazat, Aktivovat a Deaktivovat alarm

2.1.0.1 5.9.2001
-----------------
- oprava nikolika chyb
- kvalitnijší ikony " obrázkových SMS "
- poeidána polština

2.2 25.9.2001
--------------
- možnost uložení seznamu upozorniní do souboru zadaného jména,
naetení seznamu upozorniní ze souboru do telefonu (poeíkazy
v kontextovém menu tabulky upozorniní - pravé tlaeítko myši)
- seznam upozorniní se z telefonu naeítá jen poei první aktivaci
po startu programu. Poei zavírání okna se obsah tabulky upozorniní
uloží do pomocného souboru, poei dalším otevoeení okna seznamu
upozorniní se zobrazí obsah tohoto souboru - rychlejší poeístup.
Nové naetení z telefonu je po stisku nového tlaeítka Obnovit
v okni seznamu upozorniní
- možnost vrátit se po nahrání loga do telefonu do dialogu pro
výbir dalšího souboru s logem - pro opakované pokusné nahrávání log
- podpora SMS formátu STATUS-REPORT pro zobrazení v okni seznamu
SMS - jestliže si napoe. uložíte dorueenku do pamiti SMS
- poeidána francouzština a holandština

2.2.0.1 4.10.2001
------------------
- podpora 16. bitového kódování (UCS2) textu SMS uložených v pamiti
pro zobrazení v okni seznamu
- možnost vlastního nastavení stavu signálu RTS a DTR komunikaeního
portu - v okni Nastavení. (Jeden uživatel z Itálie mi napsal, že
po spuštiní programu zeerná displej jeho S35 a že pomohlo, když
odpojil bui RTS nebo DTR).

2.2.0.2 5.10.2001
------------------
- po prvním startu programu je automaticky nastaven stav DTR=1, RTS=0
- oprava chyby poei dekódování SMS
- stav poeepínaee " Vyžadovat potvrzení poeijetí " SMS je ukládán do
souboru parametru, po spuštiní programu je nastaven poslední
použitý stav

2.3 13.1.2002
--------------
- možnost vlastního nastavení komunikaení rychlosti (pro MT S,ME45,
které mají jako default nastavenu rychlost 57600 Bd). Volba
komunikaeního portu veetni rychlosti je poeesunuta do okna Nastavení.
- editace seznamu preferovaných sítí (vložení pomocí poeetažení myší
ze seznamu dostupných sítí)
- prohlížení a zmina blokování telefonu a síti, možnost zminy PIN,
PIN2 a kódu poeístroje
- nikolik drobných úprav:
* rolování seznamu bihem tažení svislé rolovací lišty,
* zapracování max. rozmiru loga pro telefony oeady 45,
* možnost vystoeediní malého loga poeed odesláním do mobilu,
* zobrazení poetu obsazených pozic a maximálního poetu pozic
v seznamu SMS,
* respektování systémového formátu pro datum v seznamu SMS
* poei exportu SMS do souboru jsou znaky CR a LF v textu SMS
nahrazeny znakem " mezera "
- programátorsko-uživatelské funkce pro práci s SMS
1) SMSagent
********
Poei této funkci jsou všechny poeijaté SMS ukládány do souboru
NEWSMS.TXT (ve stejném adresáoei jako program), a to veetni
zpráv poeímo na displej a dorueenek (zpráv typu SMS-report).
Soueasni jsou tyto SMS ihned vymazány z pamiti SMS v mobilu.

Tato funkce se aktivuje spuštiním programu s parametrem
SMSAGENT (Sx35CZ.EXE SMSAGENT), nebo stiskem kombinace CTRL/F10
v hlavním okni programu. V obou poeípadech je program minimalizován
na lišti. Po obnovení programu do okna se funkce ruší.
Formát souboru NEWSMS.TXT:
DATE: xx.xx.xxxx xx:xx:xx (respektuje systémový formát data)
FROM: xxxxxxxxxx (eíslo odesílatele)
TEXT: xxxxxxxxxxxxxx.... (znaky CR/LF jsou nahrazeny mezerou)

Poeíkaz CLOSE (Sx35CZ CLOSE) bižící program ukoneí.

2) Odeslání SMS
************
Je možno poslat SMS pomocí parametru v poeíkazové oeádce:
a) SMSTEXT - vyšle text SMS zadaný poeímo v poeíkazové oeádce
Sx35CZ.EXE SMSTEXT " Text zpravy " Cislo A B C D E
Text zprávy musí být umístin v úvozovkách (aby mezery v textu
nebyly považovány za oddilovaee parametru). Významných je pouze
prvních 160 znaku.
Cislo: telefonní eíslo poeíjemce
A: 1=je vyžadováno potvrzení poeijetí zprávy, cokoliv jiné ne
B: 1=zpráva poeímo na displej, cokoliv jiné ne
C: poeet dnu platnosti zprávy
D: poeet hodin platnosti zprávy
E: poeet minut platnosti zprávy
Povinné jsou pouze parametry Text zpravy a Cislo. Pokud nejsou
ostatní parametry uvedeny, pak je default nevyžadovat potvrzení
poeijetí, není zpráva poeímo na displej, platnost je 3 dny.
Poeíklad 1:
Sx35CZ.EXE smstext " Ahoj Pavle " +420604111111 0 1 2 5 40
Nevyžaduje potvrzení poeijetí, je zpráva poeímo na displej,
platnost 2 dny, 5 hodin, 40 minut
Poeíklad 2:
Sx35CZ.EXE smstext " Ahoj Pavle " +420604111111
Nevyžaduje potvrzení poeijetí, není poeímo na displej,
platnost 3 dny

b) SMSFILE - vyšle text zprávy umístiný v souboru na disku
Sx35CZ.EXE SMSFILE Cislo A B C D E
Text musí být v souboru s pevným názvem SENDSMS.TXT ve stejném
adresáoei jako program. Platných je pouze maximálni prvních 800
znaku, které se vyšlou v max. piti zprávách.
Parametry Cislo,A,B,C,D,E jsou stejné jako v poeedchozím bodi.
Poeíklad: Sx35CZ.exe smsfile 0604111111

Pro oba poeípady platí:
- výsledek odeslání SMS je uložen v souboru RESULTSMS.TXT (ve
stejném adresáoei jako program). Soubor obsahuje bui slovo
OK nebo ERROR (soubor je vždy poeepisován, miní se datum
souboru)
- pokud program Sx35CZ ješti není spuštin, pak po spuštiní
s parametrem SMSTEXT nebo SMSFILE otevoee komunikaení port,
odešle SMS, zavoee port a ukoneí se. Pokud již spuštin je,
odešle SMS a zustává dále aktivní.

Poznámka pro programátory: program biží jen v jedné instanci.
Každé nové spuštiní programu zpusobí pouze poeedání parametru
z poeíkazové oeádky první instanci a ukoneení.

2.3.0.1 24.1.2002
-------------------
Oprava chybni uvedeného rozmiru loga pro telefon C45,
poeevzatého z dokumentace Siemens.

2.3.0.2 8.3.2002
------------------
- oprava chyby v seznamu upozorniní poei nastaveném systémovém
formátu data se slovním popisem (napoe. dd/MMM/yy)
- v seznamu SMS kliknutím na titulek sloupce " Poeijetí ve stoeedisku "
se seznam setoeídí easovi, nikoliv abecedni jako doposud
- ošetoeení poeípadných oeídících kódu poeed eíslem v telefonním seznamu.
Napoe. uživatelé inkognita si poeed eísla, kterým chtijí umožnit
zobrazení volajícího, vkládají oeídící kód *31#. Eíslo v seznamu
pak vypadá napoe. takto: *31#+420604111111. Program nyní tyto
položky bižni zpracuje, veetni posílání SMS na taková eísla.
Podmínkou je, aby oeídící kód byl na zaeátku a byl ukoneen
znakem # nebo *
- pokud má prvek na obrazovce kontextové menu, vyvolávané pravým
tlaeítkem myši, pak se dá rovniž vyvolat klávesou F9
- uživatelská volba vzhledu pozadí základní obrazovky.

2.3.0.3 9.5.2002
------------------
- oprava ve funkci " SMS agent " poei zpracování došlých SMS
- zapamatování adresáoee zálohování telefonních seznamu
- zapamatování stavu " zámku " zobrazení duvirných informací (IMEI...)
- poeidání katalánštiny, maiarštiny, portugalštiny

2.3.0.4 20.5.2002
------------------
- v tabulce telefonního seznamu se po stisku Ctrl-C nebo Ctrl-Insert
vloží do clipboardu telefonní eíslo z vybraného oeádku
- v tabulce seznamu SMS se po stisku Ctrl-C nebo Ctrl-Insert vloží
do clipboardu text SMS z vybraného oeádku
- podpora Unicode v telefonním seznamu a SMS.
Nyní lze používat eeštinu (diakritiku) ve jménech v telefonním
seznamu a v textech SMS.

Telefonní seznam:
Existuje možnost volby kódování ze dvou možností: GSM a UCS2 -
volba poees zaškrtnutí/odškrtnutí boxu Unicode v programu (Unicode
je UCS2). Kódování GSM používá tabulku 128 znaku definovanou normou
GSM, Unicode je univerzální kód, kde je každý znak reprezentován
dvima bajty. Z hlediska mobilu: pokud má dvoubajtový Unicode
ekvivalent v tabulce znaku mobilu, je uložen na jedné pozici, pokud
nemá, je uložen na dvou pozicích. Z toho vyplývá, že pokud je
maximální poeet pozic pro uložení jména v seznamu napoe. 14, pak
poei použití Unicode muže být menší.
Znak s diakritikou zadaný poees Unicode je v mobilu vždy správni
zobrazovaný, i když se poeepne kódování zpit na GSM. Volba kódování
má vliv pouze poei komunikaci mobilu s poeítaeem - poei poeepnutí na
kódování GSM jsou znaky s diakritikou poeedávány jako prázdné
znaky (mezera).

SMS kódování:
7.bitové - používá tabulku 128 znaku definovanou normou GSM zakódo-
vanou na 7. bitech - max. poeet znaku v SMS je 160.
Pokud je zvoleno toto kódování, pak program odstraní
z textu veškerou diakritiku (nahradí i-e, oe-r atd.)
8.bitové - posílá kód znaku na 8. bitech - max. poeet znaku v SMS
je 140. Znaky s kódem vitším než 128 (s diakritikou)
jsou v mobilu zobrazovány jako prázdné znaky (mezera),
v programu jsou zobrazovány správni.
16.bitové - UCS2 Unicode - posílá kód znaku na 16. bitech, max.
poeet znaku v SMS je 70. Znaky s diakritikou jsou
správni zobrazovány jak v mobilu, tak v programu.


sx35cz.rar > readrus.txt

Sx35CZ - i?îa?aiia ói?aâëaíey iîáeëüíuie oaëaôîíaie
Siemens C35i, M35, S35 (S25)
---------------------------------------------------

O?aáîâaíey e i?îa?aiiíîió îáania÷aíe?:
32-áeoíay îia?aöeîííay nenoaia Windows (95,98, NT)

O?aáîâaíey e aiia?aoíui n?aänoâai:
iîáeëüíué oaëaôîí Siemens 35 na?ee, nîaäeíaííué n
eîiiü?oa?îi ë?áui eaáaëai ía iînëaäîâaoaëüíîi iî?oó
eëe iî eíô?ae?aníîió iî?oó, eîoî?ué ýióëe?óao COM1-COM8.

Âîçiîaeíînoe i?îa?aiiu:
--------------------------------------
- Îoîá?aaeaíea oaëaôîííîé oaoíe÷aneîé eíôî?iaöee;
- Ói?aâëaíea îníîâíuie ôóíeöeyie (íaá?aoü íîia?, îoáîé, a?îieînoü,
iaëîäey, âeá?îçâîíîe, îoeë?÷aíea çâîíea, áëîee?îâea eëaâeaoó?u,
aa?íeoó?a " handsfree " );
- Îoîá?aaeaíea e îá?aáîoea oaëaôîííuo eíea ía SIM-ea?oa,
ôeene?îâaííua ía SIM-ea?oa e oaëaôîía, ia÷aoü, nîo?aíaíea â ôaéë,
âînnoaíîâëaíea eç ôaéëa;
- Nîçäaíea e îoi?aâea SMS-nîîáuaíeé n âîçiîaeíînoü? eçiaíaíey
nâîénoâ; (Eîäe?îâaíea, ia?eîä äaénoâey, óâaäîiëaíea î äînoaâea,
âuâîä n?açó ía ýe?aí -Flash);
- A?óiiîâua SMS-nîîáuaíey (îäíî SMS-nîîáuaíea e a?óiia);
- Îoîá?aaeaíea e îá?aáîoea nienea SMS-nîîáuaíeé â iaiyoe oaëaôîía;
- Îoîá?aaeaíea e îá?aáîoea nienea íaiîieíaíeé;
- Îoîá?aaeaíea naoaâîé eíôî?iaöee - äînoóiíua naoe, i?aäiî÷oeoaëüíua
naoe, ónoaíîâea, íaçía÷aíea e çai?ao îia?aoî?îâ;
- Çaa?óçea ëîaîoeia eç BMP eëe GIF ôaéëîâ;
- Óäaëaíea ëîaîoeia;
- Çaa?óçea nîánoâaííîé iaëîäee eç MIDI ôaéëa;
- Înâîáîaeäaíea eîiióíeeaöeîííîaî iî?oa, äëy çaiónea ä?óaîé
i?îa?aiiu (íai?. äëy i?eaia ôaena) â ýoî aea â?aiy.

I?îa?aiia ía íóaeäaaony â eínoaëëyöee, íe÷aaî ía çaienuâaao â
nenoaiíué ?aano?.
Äaeínoaëëyöey çaeë?÷aaony â i?înoîi óäaëaíee ôaéëîâ i?îa?aiiu n
aeanoeîaî äenea.

Sx35CZ - shareware i?îa?aiia. Âu iîaeaoa ónoaíaâëeâaoü ýoó i?îa?aiió,
÷oîáu i?îâa?eoü e oanoe?îâaoü â oa÷aíea 30 äíaé; iînëa ýoîaî â?aiaíe
Âu äîëaeíu ça?aaeno?e?îâaoüny eëe óäaëeoü ýoó i?îa?aiió n aeanoeîaî
äenea Âaoeaaî eîiiü?oa?a.

?aaeno?aöey:
------------
?aç?aoeaíea ía îôeöeaëüíîa eniîëüçîâaíea i?îa?aiiu, ía÷eíaaony iînëa
îoi?aâee Âaoeaé oóäîaeanoâaííîé iî÷oîâîé îoe?uoee ía iîé aä?an:

Ing. Pavel Cibulka, Na Pancave 591, 538 51 Chrast u Chrudimi, CZ

Ýoî - âna, ó iaíy íao ä?óaeo ónëîâeé. Anëe Âu nîîáueoa Âaoe e-mail,
ó iaíy áóäao âîçiîaeíînoü iînëaoü Âai âîçiîaeíua eni?aâëaíey eëe íîâua
âa?nee (anëe îíe áóäóo).

I?eia÷aíea:
Iî enoa÷aíee 30 äíaé, i?îa?aiia áóäao ?aáîoaoü e nâî?
ôóíeöeîíaëüíînoü ía iîoa?yao. ?aaeno?aöey - oîëüeî ónëîâíînoü.


Sx35CZ I?îa?aiia i?aäînoaâëyaony Âai " oaeîé, eaeay îía anoü " .
Ía i?aäóniao?eâaaony íeeaeeo aa?aíoeé, ÷oî i?îa?aiia ía nîäa?aeeo
îoeeáîe e íeeaeîé îoâaonoâaííînoe ça i?yiua eëe eînâaííua iînëaänoâey
i?eiaíaíey i?îa?aiiu, â oîi ÷enëa âîçíeeoeea eç-ça âîçiîaeíuo îoeeáîe
eëe îia÷aoîe â äîeóiaíoaöee i?îa?aiiu. Âu eniîëüçóaoa ýoó i?îa?aiió
ía nâîé ?ene.
Aâoî? ía äaao íeeaeeo aa?aíoeé, yâíuo eëe iîä?açóiaâaaiuo, ÷oî
i?îa?aiia áóäao îoâa÷aoü Âaoeei o?aáîâaíeyi eëe îaeeäaíeyi, áóäao
nîîoâaonoâîâaoü Âaoeei öaëyi e çaäa÷ai e ía îoâa÷aao ça i?yiua eëe
eînâaííua óáuoee (âeë?÷ay óáuoee îo iîoa?e i?eáuëe, iîoa?e
eîiia?÷aneîé eíôî?iaöee e o.i.), eîoî?ua iîaóo âîçíeeíóoü ânëaänoâea
eniîëüçîâaíey, íai?aâeëüíîaî eniîëüçîâaíey eëe íaâîçiîaeíînoe
eniîëüçîâaíey i?îa?aiiu.


sx35cz.rar > readme.txt

Sx35CZ - Control of mobile phones Siemens C35i, M35, S35 (S25)
--------------------------------------------------------------
(S45, ME45, C45, SL45 - can, but not tested)

Software requierements: 32-bits operating system Windows
(95,98,ME,NT,2000)

Hardware requierements: mobile phone Siemens connected to computer
either cable on serial port or over
infra-red port, that emulates COM1 - COM8.
For infra-red communication in Win2000 is
necessary driver for virtual infra serial
port.

Program properties:
------------------
- displaying phone technical information
- control of basic functions (call, hang up, volume, melody,
vibrator, sound off, keyboard lock, handsfree)
- displaying and editing of phonebooks from SIM, SIM fix and device,
print, backup to file, restore from file
- writing and sending SMS with possibility of property editing
(encoding, validity period, request status report, flash)
- multicast SMS (one SMS to a group)
- displaying and editing of SMS list in memory
- displaying and editing of notice list
- displaying nets informations - available nets, preferred nets,
setting of used and prohibited operators
- sending of logo from BMP or GIF file
- delete logo
- sending own melody from MIDI file
- setting of call-forwarding and locking
- release of the communication port, it can start default program
(e. g . for fax) at the same time.

Program doesn't need installation, doesn't write anything into
system register. Uninstallation consists of simple deleting of
program from hard drive.

Sx35CZ is shareware. You may install this program to test and
evaluate for 30 days; after that time you must either register
this program or delete it from your computer hard drive.

Registration:
------------
License to permanent using of program begins after sending of
your domicile picture-postcard to my address:

Ing. Pavel Cibulka, Na Pancave 591, 538 51 Chrast u Chrudimi, CZ

It's all, I don't have another conditions. If you write your
e-mail, I'll be able to send possible error corrections or further
version to you (if there are any).

Note:
The program will not change its properties in any cases after 30
days. Registration is only propriety.


Sx35CZ IS DISTRIBUTED " AS IS " . NO WARRANTY OF ANY
KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED. YOU USE AT YOUR OWN RISK.
THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS
OF PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING
THIS SOFTWARE.


sx35cz.rar > ctimne.txt

Sx35CZ - Ovládání mobilních telefonu Siemens C35i, M35, S35 (S25)
-----------------------------------------------------------------
(S45, ME45, C45, SL45 - je možno, ale netestováno)


Požadavky na software: 32-bitový OS Windows (95,98,NT,ME,2000)

Požadavky na hardware: mobilní telefon Siemens poeipojený
k poeítaei bui kabelem na sériový port
nebo poees infraeervený port emulující
COM1 až COM8.
Pro infra komunikace ve Win2000 je toeeba
mít nainstalovaný ovladae virtuálního infra
sériového portu.

Vlastnosti programu:
--------------------
- zobrazení technických informací o mobilu
- ovládání základních funkcí mobilu (volat, zavisit, hlasitost,
melodie, vibraení vyzvániní, vypnout zvuk, zamknout tlaeítka,
handsfree)
- zobrazení a editace telefonních seznamu ze SIM, SIM fixní a
mobilu, tisk seznamu, záloha seznamu na disk, obnova z disku
- psaní a odesílání SMS s možností nastavení vlastností (kódování,
easová platnost, vyžádání potvrzení od stoeediska SMS)
- odesílání jedné SMS skupini adresátu najednou
- zobrazení a editace seznamu SMS v pamiti
- zobrazení a editace seznamu upozorniní
- zobrazení síťových informací - dostupné síti, preferované síti,
nastavení používaných a zakázaných operátoru
- nahrání loga z BMP a GIF souboru
- vymazání loga
- nahrání vlastní melodie z MIDI souboru
- nastavení poeesmirování a blokování
- uvolniní komunikaeního portu s možností soueasni spustit zadaný
program, napoeíklad pro odeslání faxu.

Program se neinstaluje, ani nezapisuje do systémového registru.
Odinstalace spoeívá v pouhém smazání programu z disku.

Sx35CZ je shareware. Mužete jej testovat a volni používat po dobu
30 dnu. Po uplynutí této doby se musíte zaregistrovat u autora,
nebo program smazat z disku.

Registrace:
----------
Oprávniní k trvalému používání programu vzniká po zaslání
pohlednice Vašeho bydlišti na moji adresu:

Ing. Pavel Cibulka, Na Paneavi 591, 538 51 Chrast u Chrudimi

Toť vše, žádné další požadavky nemám. Pokud uvedete svuj e-mail,
budu Vám moci poslat poeípadné opravy chyb nebo nové verze (pokud
budou).

Poznámka:
Program po 30 dnech v žádném poeípadi nezminí své vlastnosti.
Registrace je pouze slušnost.

---------------------------------------------------------------
Sx35CZ je k dispozici " tak, jak je " . Není na nij žádná záruka.
Používání programu je na vaši vlastní odpovidnost. Autor nebude
zodpovidný za ztrátu nebo znieení dat, ušlý zisk nebo jakýkoliv
jiný druh ztráty spojený s užíváním tohoto programu.


sx35cz.rar > history.txt

Sx35CZ - Control of mobile phones Siemens C35i, M35, S35 (S25)
--------------------------------------------------------------

History of several versions:
----------------------------

1.0.1 27.2.2001
-----------------
First publication version with properties described in readme.txt,
Czech and English operating

1.0.2 6.3.2001
-----------------
- sending long SMS - max. 320 chars - in two parts
- sending logo from GIF files too
- undone restriction of size picture-file and number of colours:
sending left top cut converted to B/W image
- possibility playing the MIDI file before sending to phone
- added a German and Slovak version

1.0.3 12.3.2001
-----------------
Correction of wrong presentation size of logos for phones
C35 and M35, assumed from Siemens documentation. At sending
of logos is possible option of three dimensions:
- 97 x 36 for S25
- 101 x 21 for C35, M35
- 101 x 43 for S35

1.0.4 5.4.2001
-----------------
- reversible conversion between GSM coding and Windows coding
(@,$,_ etc.)
- automatic removing of diacritic marks at writing of texts
for mobil
- synchronization of phone date/time with a computer
- in window SMS list added button Respond
- possibility load a Phonebook from text file (necessary
condition is fixed name LIST35CZ.txt, format NAME;NUMBER and
placing in same directory as EXE). Since of version 1.0.4
is file created after command " Store phonebook to file " .

1.0.5 8.5.2001
-----------------
- alphabetic sorting by column in tables (click on column title)
- multicast SMS (one SMS to a group)
- sending a colour logos from phone S25 too
- quicker sending of logos and ringtones
- extension of communication-timeout at reading a phonebooks

1.0.5.1 17.5.2001
------------------
- support setting of international date format (in Notice list)
- modification sizes of window and tables for system large fonts
- setting communication port COM1 - COM8

2.0 3.6.2001
--------------
- flash SMS (immediate display)
- selection of more entries in editable phonebook, mouse dragging
or click on first entry and click on last entry with Shift-key.
Selected entries are possible delete or remove to other memory
(collective transfer between SIM and device memory)
- colour mark of VIP entries, possibility editing (mark entry as
VIP or delete mark). In context menu added command " Change VIP "
- in menu to selection of phonebook added entry " Own numbers "
- group for multi-cast SMS is no more restricted to entries from
phonebook, to group you can enter any numbers
- after command " Send stored SMS " you can editing text of SMS and
store to memory again
- at writing of new phonebook entry is possible enter number
of position to storing
- possibilty changing size of phonebook table
- own setting colour from phonebook table - colour of background,
colour of font and switching bold/normal font.
- possibility remove from information table IMEI, IMSI and SIM nr.

2.1 30.7.2001
--------------
- correction at reading of preferred nets and operators (handling
of differently long list of preferred nets in different firmware)
- extension of communication-timeout at sending a SMS
- correction at reading of SMS if VP (validity period) is missing
- correction at restoring of phonebooks from file (entries with
diacritics marks, äöü etc.)
- handling of special " escape-sequential " characters , if they are in
entries of phonebook
- respect of different max. length of name in different phonebooks
(in device is other than in SIM)
- after start of program is for sending of SMS set " Request status
report "
- in table with phonebook: after key-press jump to first entry, with
begins of pressed character
- in SMS list: showing of name beside number (if is present in
displayed phonebook or file LIST35CZ)
- in SMS edit dialog: if in edit field " To " is displayed a name,
then after placing a mouse cursor to this field is in displayed
hint corresponding number
- in group selection dialog: if in lists displayed a name, then after
pressing of left mouse button is in displayed hint corresponding
number; after releasing of button is hidden
- insert of pictures into text of SMS (only for receivers with phone
Siemens series 35 or SL45; others will see only text, e.g. " %Yes " )
- possibility insert predefined texts into SMS, editing these texts,
storing into file
- highlighted transition between first and second part of long SMS
- possibility store a group to file and load from file
- storing of last used directories of logos and ringtones
- download a logo and ringtone from phone, storing to disk
- setting of call-forwarding
- export/import of phonebook to/from file .csv. At storing phonebook
to file (in context menu) will load all three phonebooks (SIM,
device and fixed SIM) from the phone and store to file with
entered name and extension .S35, furthermore to file with entered
name and extension .csv and reduced content to file LIST35CZ.csv.
Allways at perform of backup will create (overwrite) three files.
Files with entered name and extensions .S35 and .csv contains a
information about type of memory, position, name and number,
file LIST35CZ only about name and number.
File .csv is standard format with semicolon as delimiter, which can
load e.g. Excel. As first character before number is insert an
apostroph, with a view to Excel no remove a leading nulls.
At restoring of phonebook you can select except file with extension
.S35 also file .csv. Now you can make a phonebook in Excel, store
as .csv file and load into phone.
As condition is this format:
1. column: type of phone-memory (two characters)
SM - SIM card, ME - device, FD - fixed SIM
2. column: position in memory (you must respect a maximum count
of positions in several memories)
3. column: phone number. If first character is an apostroph,
it is ignored.
4. column: Name
Also first row must contain a data, not names of columns.

To menu for displaying of phonebook was added entry " From external
file .csv " . You can e.g. rename file LIST35CZ.csv (originated
at backup phonebooks to disk), to other name with extension .csv
and e.g. in Excel this file edit.
As condition is this format:
1. column: Name
2. column: phone number. If first character is an apostroph,
it is ignored.
Also first row should contain a data, not names of columns.
Content ot this file is in Sx35CZ only displayed as external list
of recipients to sending of SMS and calling.

- export SMS to .csv file - to context menu was added entries
" Export .csv " and " Export .csv & gt; & gt; Excel " . In the both cases will
(after entering a name of file) all entries from the SMS memory
write to end of file. In second case will run Excel and file
will open.
- in Notice list: if you click to title column Date or Time, entries
will sorted by date and time together
- to context menu table of notice list was added entries " Activate
alarm " and " Deactivate alarm "
- at delete of entry in notice list is at first deactivate alarm,
after entry is deleted
- in tables of editable phonebook, SMS list and Notice List is
possibility selection of more entries:
- continuous selection - mouse dragging with pressed left
mouse button or click on first entry and click on last
entry with Shift-key
- discontinuous selection - by click on entry with Ctrl-key
After you can make a group operations from all selection:
- in Phonebook: Delete, Remove, Change VIP
- in SMS list: Delete
- in Notice list: Delete, Activate and Deactivate alarm

2.1.0.1 5.9.2001
-----------------
- Correction of some errors
- better icons of " picture SMS "
- Polish language

2.2 25.9.2001
--------------
- possibility storage of notice list (calendar, organizer)
to the file, upload a notice list from file into phone
(in context-menu of notice list table - right mouse button)
- notice list is loaded from phone only at first activation after
start of program. At closing of notice list window is content
of table stored to the secondary file, at next opening of window is
displayed content of file - quick access.
New download of notice list from phone - button Refresh in notice
list window
- after uploading a logo to phone is possible return into open
dialog - for repeated experimental uploading
- support SMS format STATUS-REPORT for display in SMS-list window
- addition of French and Dutch language

2.2.0.1 4.10.2001
------------------
- support of 16-bits coding SMS (UCS2), stored in memory
- possibility own setting of RTS and DTR signals of communication
port - in window Settings

2.2.0.2 5.10.2001
------------------
- after first start of program is DTR=ON, RTS=OFF
- correction of error in SMS-decoding
- state of checkbox " Request status report " SMS is stored into file
of parameters, after program start is set to last used state

2.3 13.1.2002
--------------
- possibility own setting of communication rate (for phones S,ME45,
which have default rate 57600 Bd). Setting of communication port
including rate is displaced into window " Settings "
- editing of preffered nets list (insert with mouse dragging from
available nets list)
- browsing and editing of phone and net locking, possibility change
PIN, PIN2 and device code
- some little modifications:
* rolling of lists during dragging the thumb of the scrollbar,
* support of max. logo size for series 45,
* possibility center of small logo before sending to phone,
* showing of used:max positions in SMS list
* respect setting of system date format in SMS list,
* at export SMS to file are chars CR, LF replaced as " space "

- programmer-user functions for working with SMS
1) SMSagent
********
In this function are all incoming SMS stored to file NEWSMS.TXT
(in the same directory as program), including flash SMS and
SMS type STATUS-REPORT. At the same time are deleted from SMS
memory in phone.
Activating of this function: start program with parameter SMSAGENT
(Sx35CZ.exe SMSAGENT) or press CTRL/F10 in main window. In both
cases program is minimalized to Control panel. After restoring
to window is function canceled.
Format of file NEWSMS.TXT:
DATE: xx.xx.xxxx xx:xx:xx (respect system date format)
FROM: xxxxxxxxxx (number of sender)
TEXT: xxxxxxxxxxxxxx.... (chars CR/LF - & gt; " space " )

After command CLOSE (Sx35CZ CLOSE) is program terminated.

2) Sending of SMS from command-line
********************************
Possible send of SMS via parameters of command-line:
a) SMSTEXT - send text of SMS entered directly in command-line
Sx35CZ.EXE SMSTEXT " Text of SMS " Number A B C D E
Text of SMS must be quoted. Only first 160 chars are valid.
Number - telephone number of recipient
A - 1=reguest status report
B - 1=flash SMS (immediate display)
C - number of days for SMS validity
D - number of hours for SMS validity
E - number of minutes for SMS validity
Necessary are only parameters Text and Number. If no others
parameters, default is no request status report, no flash SMS,
validity 3 days.
Example 1:
Sx35CZ.EXE smstext " Hello Pavel " +420604111111 0 1 2 5 40
No request status report, flash SMS, validity 2 days,
5 hours, 40 minutes
Example 2:
Sx35CZ.EXE smstext " Hello Pavel " +420604111111
No request status report, no flash SMS, validity 2 days

b) SMSFILE - send text of SMS placed in file
Sx35CZ.EXE SMSFILE Number A B C D E
Text must be in file with fixed name SENDSMS.TXT in the same
directory as program. Only max. first 800 chars are valid
(sending max. 5 SMS).

In both cases:
- result of sending is stored to file RESULTSMS.TXT (in the
same directory as program) as word OK or ERROR (file is
overwrite, change of file time-stamp)
- if program Sx35CZ is not running, so after starting with
parameters SMSTEXT or SMSFILE: opening of COM port,
sending of SMS, closing of COM port and end of program.
If is already running, send of SMS and remains active.

Note for programmers:
Program is running only in one instance. At new starting are
parameters from command-line transmited to first instance
and program is terminated.


2.3.0.1 24.1.2002
-------------------
Correction of wrong presentation size of logo for phone C45,
assumed from Siemens documentation.

2.3.0.2 8.3.2002
------------------
- error correction in Notice list at setting of system short date
format with alphabetic character (e.g. dd/MMM/yy)
- in SMS list: if you click to title column " Receiving at the center "
entries will sorted by date and time
- handling of eventual control-code in front of number in phonebook.
E.g. if you using function incognito, code *31# means, that
receiver will see your number. Number in phonebook then seem
e.g.: *31#+420604111111. Program these entries normally use.
Condition: control code must be before number and terminal char of
code must be # or *
- if some element in window have a context menu, activated with
a right mouse button, it can by also activated with key F9
- user option of main window background

2.3.0.3 9.5.2002
------------------
- correction in function " SMS agent " at work of received SMS
- storing of last used back-up directory
- storing of " lock " state to display of secret informations (IMEI...)
- Catalan, Hungary, Portuguese language

2.3.0.4 20.5.2002
------------------
- in phonebook table: after press Ctrl-C or Ctrl-Insert is phone
number from selected row insert to clipboard
- in SMS list table: after press Ctrl-C or Ctrl-Insert is text of
SMS from selected row insert to clipboard
- support of Unicode in phonebook and SMS.

Phonebook:
Is possible option of coding in two alternatives: GSM and UCS2 -
checkbox Unicode in program (Unicode is UCS2). GSM coding use the
table of 128 chars, defined in GSM standard, Unicode is universal
code, where each char is represented as two bytes. In mobile:
if two-byte Unicode have an equivalent in mobile char table,
is stored to one position, if not, is stored on two positions.
It follows: if max. positions number to store name in phonebook
is e.g. 14, at the Unicode using it can be less.

SMS coding:
7.bit - use table of 128 chars defined in GSM standard, coding to
7 bit - max. char number in SMS is 160. At this option
program automatically convert entered chars to GSM standard.
8.bit - send char code on 8 bits - max. char number in SMS is 140.
Chars with code greater than 128 are in mobile displayed
as blank chars (space), in program are displayed right.
16.bit - UCS2 Unicode - send char code on 16. bits, max. char
number in SMS is 70. Chars are in mobile displayed right.