Sony_DZ630_pol.pdf

Sony DAV-DZ 630 - Odbiór tylko z dwóch głośników poprzez dekoder

Cóż, sprzedawca ma prawo do swojej opinii. Gniazda HDMI i EURO to tylko wyjścia - str. 32 Strona 32 pokazuje tylko podłączanie gniazda AUX IN, które służy do podłączania zew. urządzeń. I to jest prawda. Prawdą jest również, to, że HDMI to jest gniazdo wyjściowe. W przypadku EURO to nie jest prawdą. Wystarczy popatrzeć na stronę 27 instrukcji, gdzie pokazany jest przepływ sygnału. Na wszelki wypadek załączam instrukcję na której opieram się w tym wpisie. Ale to i tak nie ma znaczenia. Istotne jest to, że wbudowane radio nie funkcjonuje prawidłowo tzn. jego odtwarzanie w głośnikach kina. Już ten fakt dyskwalifikuje poprawność działania tego KD. Odtwarzanie dźwięku z TV to już tylko dodatkowy problem, który jest rezultatem niesprawności, którą widać jak na dłoni przy odtwarzaniu radia. I to na tyle w temacie ... Tak na wszelki wypadek. Jaki "reset" kolega wykonał? Ten z menu urządzenia czy tzw. "Cold reset"? Jesli kolega wykonał reset z poziomu menu tego kina to proszę spojrzeć na stronę 90 poniższej instrukcji i wykonać "Cold Reset". Po tym w "Quick menu" ustawić konfigurację głośników -> "Standard". I sprawdzić działanie zestawu. Nie dostałem odpowiedzi na me pytanie; Proszę sprawdzić wszystkie opcje i również wyświetlacz kina tj. sygnalizację zmiany ustawień. Czy przy zmianie ustawień były widoczne zmiany na wyświetlaczu KD?


3-095-061-82(1)

DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi

DAV-DZ530/DZ630
(C)2007 Sony Corporation

Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)

OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Uwaga! Korzystanie z przyrządów
optycznych w połączeniu z opisywanym
produktem zwiększa ryzyko
uszkodzenia wzroku.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami
itp., a także nie należy umieszczać na obudowie
urządzenia zapalonych świec.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernie
wysokich temperatur, np. wystawiać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ognia itp.

Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.

Środki ostrożności
żródła zasilania

Nie należy wyrzucać baterii wraz
z pozostałymi odpadkami z
gospodarstwa domowego.
Należy zutylizować je jako
odpady chemiczne.

Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe
klasy 1 (CLASS 1
LASER).
Odpowiednie
oznaczenie znajduje
się na tylnej części
obudowy urządzenia.

2PL

oPrzewód zasilania można wymieniać tylko w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
oUrządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód
zasilania, nawet jeśli zostało wyłączone
przyciskiem zasilania.
oZestaw należy zainstalować w taki sposób, aby w
sytuacji awaryjnej możliwe było natychmiastowe
wyjęcie wtyczki przewodu zasilania z gniazda
ściennego.

Witamy!
Gratulujemy zakupu zestawu kina
domowego DVD firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji zestawu prosimy
o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej
instrukcji oraz pozostawienie jej do
wykorzystania w przyszłości.

Spis treści
Witamy! ................................................. 2
Informacje o instrukcji .........................5
Płyty, które można odtwarzać za
pomocą zestawu.............................. 6

Wprowadzenie
- CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -
Krok 1: Montaż głośników ........... 10
Krok 2: Podłączanie elementów
zestawu i telewizora ............... 15
Krok 3: Rozmieszczanie elementów
zestawu.................................... 20
Krok 4: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej ............. 21

Wprowadzenie
- CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE -
Wyłączanie demonstracji ...................24
Instalacja głośników na ścianie ......... 25
Podłączanie telewizora
(zaawansowane) ........................... 27
Podłączanie innych urządzeń ............32

Podstawy obsługi
Odtwarzanie płyt........................... 34
Odtwarzanie dźwięku z radia lub
innych urządzeń...................... 35
Odtwarzanie dźwięku z telewizora
lub magnetowidu za
pośrednictwem wszystkich
głośników ................................ 36
Wybór trybu filmowego lub
muzycznego ............................ 37

Regulacja dźwięku
Odtwarzanie dźwięku przestrzennego
przy użyciu funkcji pola
akustycznego................................. 38

Różne funkcje odtwarzania płyt
Wyszukiwanie określonego miejsca na
płycie .............................................. 40
(przeszukiwanie, odtwarzanie
w zwolnionym tempie,
stopklatka)
Wyszukiwanie tytułów/rozdziałów/
utworów/scen itd........................... 41

Wyszukiwanie według scen ............... 43
(nawigacja)
Odtwarzanie płyty od miejsca, w
którym zostało przerwane........... 44
(wznawianie odtwarzania)
Tworzenie własnego programu
odtwarzania................................... 45
(odtwarzanie w
zaprogramowanej kolejności)
Odtwarzanie losowe........................... 46
(odtwarzanie w kolejności
losowej)
Wielokrotne odtwarzanie.................. 47
(odtwarzanie z powtarzaniem)
Korzystanie z menu płyty DVD ....... 48
Zmiana ścieżki dźwiękowej............... 49
Wybór opcji [ORIGINAL] lub [PLAY
LIST] na płytach DVD-R/DVDRW................................................. 51
Wyświetlanie informacji o płycie...... 51
Zmiana ujęć......................................... 54
Wyświetlanie napisów
dialogowych .................................. 54
Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem .................. 55
(funkcja A/V SYNC)
Informacje na temat utworów audio
MP3 i plików obrazów JPEG ..... 55
Odtwarzanie płyt DATA CD lub
DATA DVD z utworami audio
MP3 i plikami obrazów JPEG .... 57
Odtwarzanie utworów audio i obrazów
w formie pokazu slajdów z
dźwiękiem ..................................... 59
Odtwarzanie plików wideo
DivX(R) ........................................... 61
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0)............. 63
(odtwarzanie z funkcją PBC)

Funkcje tunera
Zapisywanie stacji radiowych ........... 64
Słuchanie audycji radiowych............. 65
Korzystanie z usługi RDS.................. 67
ciąg dalszy

3PL

Inne funkcje
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota .............................................. 68
Korzystanie z funkcji THEATRE
SYNC............................................. 68
Korzystanie z efektów
dźwiękowych................................. 70
Korzystanie z wyłącznika
czasowego...................................... 70
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu ........................... 71
Korzystanie z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT............................. 71
Wyłączanie przycisków na
urządzeniu ..................................... 72
(blokada rodzicielska)

Ustawienia zaawansowane
Blokowanie płyt .................................. 73
(niestandardowa kontrola
rodzicielska, kontrola
rodzicielska)
Ustawianie optymalnego dźwięku
przestrzennego dla
pomieszczenia ............................... 77
(SPEAKER FORMATION)
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień ............... 79
(AUTO CALIBRATION)
Korzystanie z ekranu konfiguracji.... 81
Ustawianie języka menu ekranowego i
ścieżki dźwiękowej ....................... 82
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia wyświetlania.................... 83
[SCREEN SETUP]
Ustawienia niestandardowe .............. 85
[CUSTOM SETUP]
Ustawienia głośników ........................ 87
[SPEAKER SETUP]
Przywracanie ustawień
domyślnych.................................... 90

4PL

Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 91
Uwagi dotyczące płyt ......................... 92
Rozwiązywanie problemów .............. 93
Funkcja autodiagnostyki ................... 98
(Na wyświetlaczu pojawiają się
litery/cyfry)
Dane techniczne ................................. 99
Słowniczek......................................... 102
Lista kodów języków ....................... 105
Indeks elementów i przycisków
sterujących urządzenia .............. 106
Korzystanie z menu sterowania...... 109
Lista ekranu konfiguracji DVD...... 112
Lista menu zestawu .......................... 113
Indeks ................................................ 114

Symbol

Informacje o instrukcji
o Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
dotyczą przycisków sterujących
znajdujących się na pilocie. Można również
posługiwać się przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie same lub podobne
do nazw przycisków na pilocie.
o Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dotyczą urządzeń DAVDZ530 i DAV-DZ630. Model DAVDZ530 został wykorzystany do celów
ilustracyjnych. Wszelkie różnice w
funkcjonowaniu urządzeń zostały
wskazane w tekście, na przykład przez
dodanie ,,tylko DAV-DZ530".
o Elementy menu sterowania mogą różnić
się w zależności od obszaru.
o Termin ,,DVD" może być stosowany
ogólnie w odniesieniu do płyt DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R oraz DVDRW/DVD-R.
o Wymiary modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej są wyrażone w stopach
(ft).
o Poniżej opisano symbole występujące w
niniejszej instrukcji.
Symbol

Opis

Funkcje dostępne dla płyt
DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) zawierających
utwory audio w formacie MP31),
pliki obrazów w formacie JPEG
oraz pliki wideo w formacie
DivX2)3)
1)

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy
format kompresji danych audio określony przez
organizacje ISO/MPEG.

2) DivX(R)

to technologia kompresji plików wideo
opracowana przez firmę DivX, Inc.

3)

Nazwy DivX i DivX Certified oraz powiązane z
nimi logo są znakami towarowymi firmy DivX,
Inc. i są wykorzystywane na mocy licencji.

Opis

Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt DVD VIDEO, DVD-R/
DVD-RW w trybie wideo oraz
płyt DVD+R/DVD+RW
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt DVD-R/DVD-RW w
trybie VR (zapisu wideo)
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt VIDEO CD (w tym
Super VCD lub CD-R/CD-RW
w formacie Video CD lub Super
VCD)
Funkcje dostępne w odniesieniu
do płyt audio CD lub CD-R/CDRW w formacie audio CD
Funkcje dostępne dla płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) zawierających utwory
audio w formacie MP31), pliki
obrazów w formacie JPEG oraz
pliki wideo w formacie DivX2)3)

5PL

Płyty, które można
odtwarzać za pomocą
zestawu
Format płyty

Logo płyty

DVD
VIDEO

DVD-RW/
DVD-R

DVD+RW/
DVD+R

Uwaga dotycząca płyt CD/DVD
Zestaw obsługuje płyty CD-ROM/CD-R/
CD-RW nagrane w następujących
formatach:
- audio CD format
- VIDEO CD format
- Utwory audio MP3, pliki obrazów JPEG
oraz pliki wideo DivX w formatach
zgodnych z normą ISO 9660 Level 1/Level
2 lub rozszerzonym formatem Joliet
Zestaw obsługuje płyty DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
nagrane w następujących formatach:
- Utwory audio MP3, pliki obrazów JPEG
oraz pliki wideo DivX w formatach
zgodnych z UDF (Universal Disc Format)

Przykłady płyt nieobsługiwanych
przez zestaw
VIDEO CD
(wersja 1.1 i
2.0) /Audio
CD
CD-RW/
CD-R
(dane audio)
(pliki MP3)
(pliki JPEG)

Logo ,,DVD-RW", ,,DVD+RW", ,,DVD+R",
,,DVD VIDEO" i ,,CD" są znakami towarowymi.

6PL

Za pomocą zestawu nie można odtwarzać:
o płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych
w formacie innym niż wymienione na str. 6
o płyt CD-ROM nagranych w formacie
PHOTO CD
o dodatkowych ścieżek z danymi na płytach
CD-Extra
o płyt DVD Audio
o płyt Super Audio CD
o płyt DATA DVD niezawierających
utworów audio MP3, plików obrazów
JPEG ani plików wideo DivX
o płyt DVD-RAM
Ponadto zestaw nie umożliwia odtwarzania:
o płyt DVD VIDEO z innym kodem regionu
(str. 7, 103)
o płyt o niestandardowym kształcie (np.
karty lub serca)
o płyt z papierowymi etykietami lub
naklejkami
o płyt z przyklejoną taśmą samoprzylepną
lub naklejką

Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW może okazać się
niemożliwe ze względu na jakość nagrania,
stan fizyczny płyty bądź parametry
nagrywarki i oprogramowania do tworzenia
płyt.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej
płyty jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi
nagrywarki.
Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania mogą
nie działać w przypadku niektórych płyt
DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one
prawidłowo sfinalizowane. W takim
przypadku należy odtwarzać płytę za
pomocą standardowych funkcji odtwarzania.
Ponadto nie można odtwarzać niektórych
płyt w formacie DATA CD/DATA DVD
utworzonych w trybie Packet Write.

Płyty z muzyką zakodowane za
pomocą technologii ochrony praw
autorskich
Produkt został zaprojektowany w sposób
umożliwiający odtwarzanie płyt
wyprodukowanych zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy fonograficzne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt z muzyką
zakodowanych za pomocą technologii
ochrony praw autorskich. Należy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą nie być odtwarzane
za pomocą opisywanego produktu.

Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.

Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym
o Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli utwory audio w formacie MP3
znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych utworów
audio MP3, zapisanych w późniejszych
sesjach.
o Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD
nagranych w formacie wielosesyjnym,
jeżeli pliki obrazów w formacie JPEG
znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest
również odtwarzanie kolejnych plików
obrazowych JPEG, zapisanych w
późniejszych sesjach.
o Jeśli w pierwszej sesji zostały zapisane
utwory audio i obrazy w formacie audio
CD lub wideo CD, to odtworzona zostanie
wyłącznie pierwsza sesja.

Kod regionu
Na tylnej części obudowy urządzenia
wydrukowano kod regionu. Zestaw
umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt DVD
opatrzonych tym samym kodem regionu.
Ponadto za pomocą zestawu można
odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone
symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia
jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na
ekranie telewizora wyświetlony zostanie
komunikat [Playback prohibited by area
limitations.] (odtwarzanie zabronione ze
względu na ograniczenia regionalne).
Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie być
oznaczone kodem regionu, mimo że ich
odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.

ciąg dalszy

7PL

Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem
płyt DVD oraz VIDEO CD mogą być
celowo ustawione przez producentów
oprogramowania. Ponieważ zestaw
odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie
z zawartością płyty określoną przez
producentów odtwarzanego materiału, w
przypadku niektórych płyt pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne. Należy
zapoznać się z instrukcjami obsługi
dołączonymi do płyt DVD lub VIDEO CD.

Prawa autorskie
W niniejszym produkcie wykorzystano
technologię ochrony praw autorskich objętą
prawami patentowymi i innymi prawami
własności intelektualnej obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych. Technologia ta nie
może być wykorzystywana bez zgody firmy
Macrovision i jest przeznaczona wyłącznie
do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody firmy
Macrovision. Odtwarzanie kodu źródłowego
i dezasemblacja są zabronione.
Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) z macierzą adaptacyjną oraz
dekoder formatu DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
,,Dolby", ,,Pro Logic" oraz symbol podwójnego
D są znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc.
,,DTS" i ,,DTS Digital Surround" są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
DTS, Inc.

8PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Wkładanie baterii do pilota
Zestawem można sterować za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu. W tym celu do
pilota należy włożyć 2 baterie R6 (AA), dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze
baterii. Aby korzystać z pilota, należy kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się na urządzeniu.

oNie należy pozostawiać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność.
oNie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
oNależy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
oNie należy wystawiać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego źródła sztucznego światła. Może to spowodować awarię.
oJeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.

Mocowanie podkładek głośników do subwoofera
Zamocuj dołączone do zestawu nóżki do subwoofera, aby go ustabilizować i zapobiec ślizganiu.

9PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Patrz punkt ,,Zawartość opakowania" w rozdziale ,,Dane techniczne", str. 99.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Krok 1: Montaż głośników
Przed podłączeniem głośników należy podłączyć do nich podstawki.
(Dotyczy tylko głośników przednich modelu DAV-DZ530 oraz głośników przednich i surround
modelu DAV-DZ630.)
Informacje na temat sposobu podłączenia przewodów głośnikowych do gniazd SPEAKER
znajdują się na str. 17.
oNa podłodze rozłóż materiał, by uniknąć jej uszkodzenia.
oMożesz korzystać z głośników bez podstawki, instalując je na ścianie (str. 25).

Używaj śrub przedstawionych na rysunku poniżej.
Śruba (mała, czarna)

1

Śruba (mała, srebrna)

Śruba (duża, z
podkładką)

Przeciągnij przewód głośnikowy przez otwór w podstawie i nóżce.

Zwróć uwagę na poprawne ustawienie nóżki. Przeciągnij przewód głośnikowy przez koniec
nóżki posiadający 2 otwory.

Przewód głośnikowy
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same
kolory, jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Przewodów głośnikowych należy używać w następujący sposób:
o Głośnik przedni (L): Biały
o Głośnik przedni (R): Czerwony
o Głośnik surround (L): Niebieski
o Głośnik surround (R): Szary
Nóżka

Spód podstawy
2 otwory

,
Przewód głośnikowy
Wierzch podstawy

10PL

2

Zamocuj pokrywę nóżki na drugim końcu nóżki.

Przeciągnij przewód głośnikowy
przez otwór w pokrywie nóżki.

Przewód głośnikowy

Otwór

,

,
Pokrywa nóżki

Górna część nóżki
Śruba (mała, czarna)

3

Ustaw nóżkę w szczelinie głośnika i wsuń ją do końca, a następnie przykręć nóżkę do
głośnika za pomocą płytki mocującej oraz śrub.

Wybierz głośnik, którego gniazdo na tylnym panelu ma taki sam kolor, jak opaska na
przewodzie głośnikowym.

Pokrywa nóżki

Podczas
wprowadzania
nóżki zwróć
uwagę na jej
ustawienie.
Wkręć 2 śruby (duże, z podkładką) na
ukos względem siebie.

,
Tylna ścianka głośnika

Płytka mocująca

ciąg dalszy

11PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Skieruj szczelinę do siebie i zamocuj pokrywę nóżki tak, aby znajdująca się na niej
wypustka znalazła się w szczelinie, a następnie za pomocą śruby przykręć pokrywę na stałe.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

4

Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.

Należy sprawdzić, czy przewody głośników podłączone są do odpowiednich zacisków na
komponentach: 3 do 3 i # do #.

Kolorowa opaska
Głośnik przedni (L): Biały
Głośnik przedni (R): Czerwony
Głośnik surround (L): Niebieski (tylko model DAV-DZ630)
Głośnik surround (R): Szary (tylko model DAV-DZ630)

Tylna ścianka głośnika

5

Zamocuj nóżkę w podstawie.

Ustaw nóżkę tak, aby szczelina na dolnej jej części znajdowała się w jednej linii z wypustką
na podstawie, a następnie przykręć nóżkę za pomocą 2 śrub.

Nóżka
Szczelina

,
Wypustka
Podstawa
Śruby
(mała, srebrna)

oDelikatnie obracaj nóżkę w celu upewnienia się, że znajdująca się w niej szczelina znajduje się w jednej
linii z wypustką na podstawie.

12PL

6

Wyreguluj wysokość głośnika.

oRegulując wysokość głośnika przytrzymaj go, aby nie spadł.

Linie

,
Nóżka

Poluzuj 2 śruby.

7

Wkręć jeszcze 2 śruby
oprócz dwóch
zamocowanych podczas
Kroku 3. (Łącznie wkręć 4
śruby.)

Naciągnij przewód głośnikowy.

Naciągnij przewód głośnikowy, ciągnąc od spodu podstawy.

Zamocuj przewód
głośnikowy, przewlekając go
przez szczelinę.

Dostosuj długość przewodu.

ciąg dalszy

13PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Poluzuj (ale nie wykręcaj) śruby, wyreguluj wysokość głośnika, a następnie dokręć śruby z
powrotem.
Wyreguluj głośnik z jednej strony, a następnie wyreguluj kolejny głośnik korzystając z linii
jako odniesienia.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Zmontowany zestaw - rysunek

Głośnik przedni (L):
Biały

Biały

14PL

Głośnik przedni (R):
Czerwony

Czerwony

Głośnik surround (R):
Szary
(tylko model DAV-DZ630)

Szary

Głośnik surround (L):
Niebieski
(tylko model DAV-DZ630)

Niebieski

Krok 2: Podłączanie elementów zestawu i telewizora

Należy skorzystać z poniższego schematu połączeń i zapoznać się z dodatkowymi informacjami
zawartymi w punktach od 1 do 4 na kolejnych stronach.

DAV-DZ530
Głośnik przedni (R)

Głośnik przedni (L)

Głośnik środkowy

Antena ramowa fal
średnich (AM)

SPEAKER
FRONT R

FRONT L

SUR R

COAXIAL

SUR L

AM

DMPORT

FM75

R AUDIO IN L

LINE

SPEAKER
CENTER

WOOFER

EURO AV

(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)

Y

P B/C B

P R/C R

COMPONENT VIDEO OUT

OUTPUT(TO TV)

Przewód zasilania

Antena UKF (FM)

Telewizor

Subwoofer

Głośnik surround (R)

Głośnik surround (L)
: kierunek sygnału

ciąg dalszy

15PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

W tym punkcie opisano podstawowe połączenia między urządzeniem a głośnikami i
telewizorem. Informacje o innych połączeniach z telewizorem znajdują się na str. 27.
Informacje o podłączaniu innych urządzeń znajdują się na str. 32.
Informacje o obsłudze sygnału w formacie progresywnym znajdują się na stronie str. 30.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

DAV-DZ630
Głośnik przedni (L)

Głośnik przedni (R)
Głośnik środkowy

Antena ramowa fal
średnich (AM)

SPEAKER
FRONT R

FRONT L

SUR R

COAXIAL

SUR L

AM

DMPORT

FM75

R AUDIO IN L

LINE

SPEAKER
CENTER

WOOFER

EURO AV

(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)

Y

P B/C B

P R/C R

OUTPUT(TO TV)

COMPONENT VIDEO OUT

Przewód zasilania

Antena UKF (FM)

Telewizor

Subwoofer

Głośnik surround (R)

Głośnik surround (L)
: kierunek sygnału

16PL

1 Podłączanie głośników
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Do gniazda SPEAKER

Kolorowa opaska
(+)

(-)

oDo gniazda SPEAKER należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.

Unikanie zwarcia głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia zestawu. Aby temu zapobiec, podczas
podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy upewnić się, że
pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka zacisku innego głośnika ani
innego przewodu głośnikowego, jak pokazano poniżej.
Nieizolowana końcówka przewodu
głośnikowego styka się z zaciskiem
innego głośnika.

Nieizolowane końcówki przewodów
głośnikowych stykają się wzajemnie na
skutek nadmiernego usunięcia izolacji.

Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilania należy
uruchomić odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały
prawidłowo podłączone. Bardziej szczegółowe informacje na temat odtwarzania dźwięku
testowego znajdują się na str. 89.
Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub
dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany w menu ekranu konfiguracji, mogło dojść
do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić podłączenia głośników.
oNależy sprawdzić, czy przewody głośników podłączone są do odpowiednich zacisków na komponentach:
3 do 3 i # do #. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony
niskich tonów.

ciąg dalszy

17PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Wymagane przewody

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

2 Podłączanie telewizora
Wymagane przewody
Przewód SCART (EURO AV) (nie wchodzi w skład zestawu)
.

Ważne jest, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) w urządzeniu.
W przypadku podłączania urządzenia za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV)
należy sprawdzić, czy telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli
telewizor jest zgodny z formatem S-Video, należy zmienić tryb sygnału wejściowego telewizora
na RGB. Potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
oJeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub ze źródła 2-kanałowego przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne ,,Dolby Pro Logic", ,,Dolby Pro Logic II MOVIE" lub ,,Dolby Pro Logic II MUSIC" (str. 38).

3 Podłączanie anteny
Podłączanie anteny ramowej fal średnich (AM)
Kształt i długość anteny są dostosowane do odbioru fal średnich (AM). Anteny nie należy
demontować ani rozwijać.

1
2

3

Zdejmij ramę anteny z plastikowej podstawki.
Ustaw antenę ramową fal średnich (AM).

Podłącz przewody do gniazd antenowych AM.

Przewody (A) i (B) można podłączyć do dowolnego zacisku.
Wsuń przewód, naciskając
zacisk gniazda.

A

B
Wsuń na wskazaną
głębokość.

oAby uniknąć zakłóceń, nie należy umieszczać anteny ramowej fal średnich (AM) w pobliżu
urządzenia lub innych urządzeń audiowizualnych.

18PL

4

Pociągnij lekko za przewód, aby sprawdzić, czy antena ramowa fal średnich (AM) jest
prawidłowo podłączona.

Podłączanie anteny UKF (FM)
Antenę UKF (FM) należy podłączyć do gniazda koncentrycznego COAXIAL FM 75 ?.
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład
zestawu)

Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład
zestawu)

lub

Gniazdo COAXIAL FM 75 ?

Gniazdo COAXIAL FM 75 ?

oAntena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
oPo podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
oW przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu).

Urządzenie

Zewnętrzna antena UKF (FM)

4 Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda ściennego należy podłączyć do urządzenia
głośniki.

19PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

oAntenę ramową fal średnich (AM) należy ustawić w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór w tym
paśmie.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Krok 3: Rozmieszczanie
elementów zestawu
Rozmieszczenie głośników
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku
przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w
takiej samej odległości od słuchacza (A).
Zestaw ten umożliwia jednak
umiejscowienie głośnika środkowego do 1,6
metra bliżej (B), a głośników surround do
5,0 metrów bliżej (C) względem pozycji
słuchacza.
Głośniki przednie mogą być rozmieszczone
w odległości od 1,0 do 7,0 metrów (A) od
słuchacza.
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z
poniższym rysunkiem.

oNie należy ustawiać głośników w pozycji
pochyłej.
oNie należy ustawiać głośników w miejscach:
- o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
- o dużym poziomie zanieczyszczeń lub
zapylenia;
- o dużej wilgotności;
- narażonych na wibracje;
- narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.

20PL

oW przypadku ustawiania głośników, kolumn i/lub
stojaków głośników na podłodze pokrytej
woskiem, olejem, pastą itp. należy zachować
ostrożność, ponieważ może to spowodować
poplamienie lub odbarwienie takiej podłogi.
oDo czyszczenia należy używać miękkiej szmatki,
np. przeznaczonej do czyszczenia okularów.
oNie należy używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
oNie należy opierać się lub wieszać na głośniku,
gdyż może to spowodować jego upadek.
oPrzy zmianie rozmieszczenia głośników zaleca się
zmienić ustawienia. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziałach ,,Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia" (str. 77) i ,,Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień" (str. 79).

LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:

ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE

Korzystanie z poniższych zaleceń pozwoli
najszybciej rozpocząć korzystanie z zestawu.
" /1

5

Wybierz język za pomocą przycisków
X/x.

Wybrany język jest wykorzystywany
przez zestaw do wyświetlania menu i
napisów dialogowych.

6

Naciśnij przycisk

.

Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji proporcji obrazu zależnie
od podłączanego telewizora.

C/X/x/c,
DISPLAY

1
2

SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:

Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1.
oPrzed przeprowadzeniem konfiguracji
wstępnej odłącz słuchawki od urządzenia.
Podłączone słuchawki uniemożliwiają
wykonanie czynności w krokach
następujących po kroku 13.
oUpewnij się, że funkcja ustawiona jest na
wartość ,,DVD" (str. 34).

3

7

Naciśnij przycisk
płyty.

bez wkładania

Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączanego telewizora za pomocą
przycisków X/x.
x Telewizor panoramiczny lub
telewizor w standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym

[16:9] (str. 83)

Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.

U dołu ekranu telewizora pojawi się
komunikat [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.]. Jeśli komunikat nie
zostanie wyświetlony, uruchom
ponownie konfigurację wstępną i
wykonaj opisane czynności (str. 23).

4

16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VIDEO
FULL

x Telewizor jest w standardzie 4:3

[4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN
SCAN] (str. 83)

8

Naciśnij przycisk

.

Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji metody wyjścia sygnałów
wideo z gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu
urządzenia.

W menu ekranowym zostanie
wyświetlony ekran konfiguracji języka.

ciąg dalszy

21PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Krok 4: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
ON
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
LINE:
VIDEO
4:3 OUTPUT:
VIDEO
RGB

przeszkód. W trakcie pomiaru należy
zachować ciszę.

AUDIO IN / A.CAL MIC

9

Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyjścia sygnałów video.

Mikrofon kalibracyjny

o [VIDEO]: wyjście sygnału wideo.
o [RGB]: wyjście sygnału RGB.
oJeśli telewizor nie obsługuje sygnałów RGB,
na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz,
nawet po wybraniu opcji [RGB]. Należy to
sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora.

10 Naciśnij przycisk

.

Pojawi się ekran konfiguracji układu
głośników.

11 Za pomocą przycisków C/c wybierz
układ głośników odpowiadający ich
rzeczywistemu rozmieszczeniu.

Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale ,,Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego
dla pomieszczenia" (str. 77).
SPEAKER FORMATION

14 Naciśnij przycisk

.

AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
STANDARD

12 Naciśnij przycisk .
13 Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na przednim
panelu i za pomocą przycisków X/x
wybierz opcję [YES].

Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych

22PL

YES
NO

Rozpocznie się automatyczna
kalibracja.
oPodczas automatycznej kalibracji [AUTO
CALIBRATION] rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
oAby uniknąć nieprawidłowości, podczas
pomiaru należy wyjść z pomieszczenia i
zachować ciszę (pomiar trwa około trzech
minut).

15 Odłącz mikrofon kalibracyjny i za
pomocą przycisków C/c wybierz opcję
[YES].

YES

1

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy zestaw
znajduje się w trybie zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

NO

Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[SETUP], a następnie naciśnij
przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
oOtoczenie w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest zestaw może mieć wpływ
na wyniki pomiarów.
oW przypadku niepowodzenia automatycznej
kalibracji ([AUTO CALIBRATION])
należy postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i ponownie przeprowadzić
operację.
oWybranie opcji [SECOND ROOM] w menu
[SPEAKER FORMATION] powoduje, że
pomiary dla [SURROUND L] oraz
[SURROUND R] nie będą wyświetlane.

16 Naciśnij przycisk

.

12(27)
18(34)
T
0:00:02

DVD VIDEO

QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[QUICK], a następnie naciśnij przycisk
.

Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji
wstępnej.

Spowoduje to zakończenie konfiguracji
wstępnej. Wszystkie czynności związane
z połączeniami i ustawieniami zostały
zakończone.

Przerywanie konfiguracji wstępnej
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
wykonywania dowolnej czynności.
oW razie zmiany rozmieszczenia głośników należy
skasować ich ustawienia. Patrz ,,Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia" (str. 77) i ,,Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień" (str. 79).
oInformacje na temat zmiany poszczególnych
ustawień znajdują się w punkcie ,,Korzystanie z
ekranu konfiguracji" (str. 81).

23PL

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
"YES".

Powrót do ekranu konfiguracji
wstępnej

Włączanie/wyłączanie trybu
demonstracji

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI
ZAAWANSOWANE -

Wyłączanie demonstracji
" /1

SYSTEM
MENU
X/x/c,

1
2
3

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,DEMO", a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o ,,DEMO ON": włącza tryb
demonstracji.
o ,,DEMO OFF": wyłącza tryb
demonstracji.

4

Naciśnij przycisk

.

Ustawienie zostanie wybrane.

5

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Po podłączeniu przewodu zasilania na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się demonstracja. Po naciśnięciu przycisku " /
1 na pilocie demonstracja wyłącza się.

oPo naciśnięciu przycisku " /1 na urządzeniu
demonstracja nie wyłącza się.
oJeśli włączysz tryb demonstracji w menu zestawu,
demonstracja nie wyłączy się nawet po
naciśnięciu przycisku " /1 na pilocie. Aby
wyłączyć demonstrację, wyłącz tryb
demonstracji, a następnie naciśnij przycisk " /1 na
pilocie. Po wyłączeniu trybu demonstracji zestaw
oszczędza energię w trybie gotowości.
oJeśli przywrócono ustawienia domyślne zestawu
(np. poprzez wykonanie czynności ,,COLD
RESET" (str. 90)), demonstrację można
wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku " /1 na
pilocie. W przeciwnym razie wyłączenie
demonstracji wymaga ustawienia opcji ,,DEMO"
w położenie ,,DEMO OFF".

24PL

Dotyczy tylko głośników przednich modelu
DAV-DZ530 oraz głośników przednich i
surround modelu DAV-DZ630.

Instalacja głośników na
ścianie

100 mm

Instalacja głośników na ścianie

1

6 do 9 mm

Przygotuj śruby (nie wchodzą w skład
zestawu) odpowiadające średnicą
otworowi z tyłu każdego głośnika. Zob.
ilustracja poniżej.

Dla pozostałych głośników

4 mm

30 mm

4,6 mm

10 mm

2

6 do 9 mm

Otwór z tyłu
głośnika

3

Przytwierdź śruby do ściany.

Zawieś głośniki na śrubach.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE -

Możesz korzystać z głośników, instalując je
na ścianie.

4,6 mm

Dla głośnika środkowego
10 mm
160 mm

7 do 9 mm
Tylna ścianka głośnika

oUżywaj śrub odpowiednich do materiału i
wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa
jest wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź
śruby do deski, a następnie do ściany. Głośniki
należy instalować na płaskich, pionowych i
zbrojonych ścianach.
oJeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub
materiału, z którego wykonana jest ściana,
skontaktuj się ze sprzedawcą śrub lub
instalatorem.

ciąg dalszy

25PL

oFirma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwą instalacją, niewystarczającą
wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym
wkręceniem śrub, klęskami żywiołowymi itp.

26PL

Podłączanie telewizora (zaawansowane)

C

Telewizor z gniazdem HDMI* IN

IN

Do gniazda HDMI* OUT

SPEAKER
FRONT R

FRONT L

SUR R

COAXIAL

SUR L

AM

DMPORT

FM75

R AUDIO IN L

LINE

SPEAKER
CENTER

WOOFER

EURO AV

(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)

Y

P B/C B

P R/C R

COMPONENT VIDEO OUT

OUTPUT(TO TV)

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE -

Umożliwia przesyłanie odtwarzanego obrazu DVD do podłączonego telewizora.
Sprawdź gniazda telewizora, a następnie wybierz metodę podłączenia A, B lub C. Poprawa
jakości obrazu następuje w kolejności od A (standardowe) do C (HDMI).

Do gniazda
COMPONENT
VIDEO OUT

B

Do gniazda EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)

A
Y

PB/CB

PR/CR

Telewizor z gniazdami
COMPONENT VIDEO IN

Telewizor z gniazdem EURO AV INPUT
: kierunek sygnału

* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
W zestawie wykorzystano technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

ciąg dalszy

27PL

oW przypadku podłączenia zestawu i telewizora za pomocą przewodu HDMI i SCART (EURO AV)
jednocześnie, telewizor może zostać przełączony na wejście SCART (EURO AV) automatycznie. Należy
wówczas przełączyć telewizor na odpowiednie źródło sygnału wejściowego lub użyć przewodu SCART
(EURO AV) z oddzielnymi złączami audio.

A Podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu SCART (EURO AV) (nie
wchodzi w skład zestawu)
.

Ważne jest, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) w urządzeniu.
W przypadku podłączania urządzenia za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV)
należy sprawdzić, czy telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli
telewizor jest zgodny z formatem S-Video, należy zmienić tryb sygnału wejściowego telewizora
na RGB. Potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

B Podłączanie do telewizora przy użyciu gniazda wejściowego COMPONENT
VIDEO IN
Podłącz przewód wideo typu komponentowego (nie wchodzi w skład zestawu). Aby korzystać
z gniazd COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR), telewizor musi być wyposażony w
gniazda COMPONENT VIDEO IN (Y, PB/CB, PR/CR). Jeśli telewizor obsługuje format
progresywny sygnału, należy dokonać takiego połączenia i wybrać format progresywny w
ustawieniach sygnału wyjściowego zestawu (str. 30).
Zielony
Niebieski
Czerwony

CPodłączanie do telewizora z gniazdem HDMI (high-definition multimedia
interface) lub DVI (digital visual interface) IN
Aby uzyskać wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku za pośrednictwem gniazda HDMI
OUT (high-definition multimedia interface out), należy korzystać z atestowanego przewodu
HDMI (high-definition multimedia interface) (nie wchodzi w skład zestawu).

Podłączanie do telewizora z wejściem DVI (digital visual interface)

Do połączenia należy użyć przewodu przejściowego HDMI (high-definition multimedia
interface)-DVI (digital visual interface) (nie wchodzi w skład zestawu) z przejściówką HDMI
(high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) (nie wchodzi w skład
zestawu). Gniazdo DVI (digital visual interface) nie umożliwia odbierania sygnału audio.
Ponadto nie można połączyć gniazda HDMI OUT (high-definition multimedia interface out) z
gniazdami DVI (digital visual interface) niezgodnymi ze standardem HDCP (high-bandwidth
digital content protection) (np. gniazdami DVI (digital visual interface) monitorów
komputerowych).

28PL

Wybór rodzaju sygnału wideo na wyjściu z gniazda HDMI OUT (interfejs
multimedialny wysokiej rozdzielczości).

1
2

Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję ,,DVD".
Naciśnij przycisk VIDEO FORMAT.

Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się bieżący rodzaj sygnałów wideo.
Po każdym naciśnięciu przycisku VIDEO FORMAT sposób wyświetlania zmienia się w
następujący sposób:

t 720 × 480p*
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
o ,,720 × 480p*": Sygnał wideo o rozdzielczości 720 × 480p.**
o ,,1280 × 720p*": Sygnał wideo o rozdzielczości 1280 × 720p.
o ,,1920 × 1080i*": Sygnał wideo o rozdzielczości 1920 × 1080i.
*i = z przeplotem, p = progresywny
**W niektórych krajach może być dostępna opcja [720 × 576p].

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE -

W przypadku podłączenia urządzenia i telewizora za pomocą przewodu HDMI (high-definition
multimedia interface) opcja ta umożliwia wybranie rodzaju sygnałów wideo przekazywanych
przez gniazdo HDMI OUT (high-definition multimedia interface out).
Potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora, projektora itp.

oGdy na wyświetlaczu na przednim panelu zaświeci się wskaźnik HDMI, obrazy inne niż [720 × 480p] lub
[720 × 576p] będą rozciągane w pionie.

Podłączanie do telewizora ze standardowym ekranem 4:3
W przypadku niektórych płyt obraz może nie mieścić się na ekranie telewizora.
Informacje na temat zmiany proporcji obrazu znajdują się na str. 83.

ciąg dalszy

29PL

Odbiór sygnału w formacie progresywnym
Format progresywny umożliwia wyświetlanie obrazu telewizyjnego w sposób ograniczający
migotanie i umożliwiający uzyskanie większej ostrości. Aby korzystać z tego trybu, należy
podłączyć urządzenie do telewizora obsługującego format progresywny sygnału.

FUNCTION
VIDEO
FORMAT

Podczas odtwarzania sygnału progresywnego na wyświetlaczu na przednim panelu świeci
kontrolka ,,PROGRE".

1
2

Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję ,,DVD".
Naciśnij przycisk VIDEO FORMAT.

Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się bieżący format sygnału.
Po każdym naciśnięciu przycisku VIDEO FORMAT sposób wyświetlania zmienia się w
następujący sposób:

t NORMAL (INTERLACE)
r
PROGRESSIVE
x NORMAL (INTERLACE)

Ustawienie to należy wybrać, jeśli:
- telewizor nie umożliwia odbioru sygnału w formacie progresywnym;
- telewizor jest podłączony do gniazd innych niż COMPONENT VIDEO OUT (EURO
AV T OUTPUT (TO TV)).
x PROGRESSIVE

Ustawienie to należy wybrać, jeśli:
- telewizor umożliwia odbiór sygnału w formacie progresywnym;
- telewizor jest podłączony do gniazd COMPONENT VIDEO OUT.
Ustawienie to stosuje się w powyższych okolicznościach. Pozwala to automatycznie
wykrywać rodzaj materiału DVD i wybrać odpowiednią metodę konwersji.
Obraz będzie niewyraźny lub nie będzie wyświetlany, jeśli zostaną wybrane powyższe
ustawienia, a którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony.

30PL

oW przypadku podłączenia urządzenia i telewizora za pomocą przewodu HDMI przy ustawieniu zestawu
na opcję ,,NORMAL (INTERLACE)", zestaw zostanie automatycznie przełączony w położenie
,,PROGRESSIVE".

Rodzaje materiału DVD i metody konwersji
Materiał w formacie DVD dzieli się na 2 kategorie: materiał zarejestrowany techniką filmową
i materiał zarejestrowany techniką wideo.
Materiał zarejestrowany techniką wideo pochodzi z programów telewizyjnych (telenowele,
seriale) i umożliwia wyświetlanie obrazu z prędkością 30 klatek(60 pól) na sekundę. Materiał
zarejestrowany techniką filmową pochodzi z taśm filmowych, a obraz jest wyświetlany z
częstotliwością 24 klatek na sekundę. Na niektórych płytach DVD znajduje się materiał
zarejestrowany obiema metodami.
Aby uzyskać naturalny wygląd obrazu na ekranie, konieczne jest zastosowanie konwersji
sygnału wideo zapisanego w formacie progresywnym dopasowanej do rodzaju oglądanego
materiału DVD.
oPodczas odtwarzania materiału zarejestrowanego techniką wideo w formacie progresywnym fragmenty
niektórych rodzajów obrazu mogą wyglądać nienaturalnie, ponieważ podczas odtwarzania za
pośrednictwem gniazda COMPONENT VIDEO OUT stosowany jest proces konwersji. Nawet po
ustawieniu opcji ,,PROGRESSIVE" obraz z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV) pozostaje bez
zmian, ponieważ jest on odtwarzany w formacie z przeplotem.
oPo ustawieniu opcji [LINE] w menu [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 84) zestaw przechodzi w tryb
,,INTERLACE". Stanie się tak nawet po wybraniu opcji ,,PROGRESSIVE".
oPo ustawieniu opcji [LINE] w menu [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 84) zestaw nie odtwarza
komponentowych sygnałów wideo.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE -

oW przypadku podłączenia urządzenia i telewizora za pomocą przewodu HDMI, ustawienie opcji VIDEO
FORMAT służy do wyboru rodzaju sygnałów wideo przekazywanych przez gniazdo HDMI OUT.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale ,,Wybór rodzaju sygnału wideo na wyjściu z
gniazda HDMI OUT (interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości)." (str. 29).

31PL

Podłączanie innych urządzeń
Za pośrednictwem głośników zestawu można odtwarzać dźwięk z podłączonych gniazd
AUDIO OUT innych urządzeń. Aby uzyskać sygnał wideo z innych urządzeń, należy podłączyć
je bezpośrednio do telewizora.
Adapter DIGITAL
MEDIA PORT

Do gniazda DMPORT
SPEAKER
FRONT R

FRONT L

SUR R

COAXIAL

SUR L

AM

DMPORT

FM75

R AUDIO IN L

LINE

SPEAKER
CENTER

WOOFER

EURO AV

(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)

Y

P B/C B

P R/C R

COMPONENT VIDEO OUT

OUTPUT(TO TV)

Do gniazda LINE
(AUDIO IN)

AUDIO
OUT
L

R

Magnetowid, cyfrowy odbiornik satelitarny
lub konsola PlayStation itp.

: kierunek sygnału

Podłączanie gniazd AUDIO OUT innych urządzeń do gniazd LINE (AUDIO IN) tego
urządzenia
Podłącz magnetowid lub inne urządzenia do gniazd LINE (AUDIO IN) za pomocą przewodu
audio (nie wchodzi w skład zestawu). Podłączając przewody, należy sprawdzić, czy kolory
wtyków odpowiadają kolorom gniazd, do których zostały one włożone.
Biały (audio, lewy)
Czerwony (audio, prawy)

Podłączanie adaptera DIGITAL MEDIA PORT
Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda
DMPORT. Szczegółowe informacje na temat adaptera DIGITAL MEDIA PORT znajdują się
w rozdziale ,,Korzystanie z adaptera DIGITAL MEDIA PORT" (str. 71).

32PL

Odtwarzanie dźwięku z przenośnych źródeł audio za pomocą niniejszego zestawu
Podłącz gniazda wyjściowe audio przenośnego źródła audio do gniazda AUDIO IN na
przednim panelu urządzenia za pomocą przewodu z miniaturową wtyczką stereo (nie wchodzi
w skład zestawu).

oAby wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody należy starannie wsunąć do gniazd.
oW przypadku podłączania innych urządzeń wyposażonych w regulację głośności, dla pozostałych
komponentów zestawu należy ustawić głośność na wyższy poziom w celu zapewnienia braku zniekształceń
dźwięku.

Wprowadzenie - CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE -

oPodczas odtwarzania nagrań w formacie MP3 z przenośnego źródła audio można poprawić jakość dźwięku.
Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję ,,AUDIO". Podłącz przenośne źródło audio. Za pomocą
przycisku SOUND FIELD wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję ,,A.F.D. STD".
Aby anulować, wybierz inną opcję niż ,,A.F.D. STD".

33PL

4
5

Podstawy obsługi

Włóż płytę.

Umieść jedną płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk A.

Odtwarzanie płyt

Podstawy obsługi

Naciśnij przycisk A.

Regulacja
głośności
" /1

A

H FUNCTION

Szuflada na płyty

Z

Gniazdo
słuchawkowe

" /1
FUNCTION

MUTING
VOLUME +/-
./ & gt;
/

H
x

X

W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD VIDEO lub VIDEO CD niektóre
operacje mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
dostarczonej z daną płytą.

1
2
3

Włącz telewizor.
Wybierz opisywany zestaw jako źródło
sygnału telewizora.
Naciśnij przycisk " /1.

Spowoduje to włączenie zestawu.
Jeśli zestaw nie pracuje w trybie
,,DVD", wybierz opcję ,,DVD" za
pomocą przycisku FUNCTION.

34PL

oAby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta nie wystaje poza wewnętrzny
okrąg szuflady.
oNie popychaj zamykającej się szuflady,
ponieważ może to spowodować awarię
urządzenia.
oUmieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę.

6

Naciśnij przycisk H.

Zestaw rozpoczyna odtwarzanie (w
trybie ciągłym).
Ustaw poziom głośności urządzenia.
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
oW zależności od trybu pracy zestawu, informacja
o głośności może nie być wyświetlana na ekranie
telewizora.
oJeśli funkcja HDMI CONTROL została
włączona (str. 85), a telewizor jest podłączony do
zestawu przy użyciu przewodu HDMI możliwa
nim sterować synchronicznie. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
podręczniku HDMI CONTROL Guide
(dostarczany oddzielnie).
oPo podłączeniu telewizora do zestawu za pomocą
przewodu HDMI można nimi sterować w prosty
sposób, korzystając z funkcji HDMI CONTROL.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w podręczniku HDMI CONTROL Guide
(dostarczany oddzielnie).

Oszczędzanie energii w trybie
gotowości
Podczas włączania zestawu naciśnij przycisk
" /1. Aby wyjść z trybu gotowości, naciśnij
jednokrotnie przycisk " /1.

Odtwarzanie dźwięku z radia
lub innych urządzeń

Dodatkowe operacje

x

Pauza

FUNCTION

Przycisk

Zatrzymanie

X

Wznowienie odtwarzania X lub H
po pauzie
Przejście do następnego
rozdziału, utworu lub
sceny

& gt; (nie dotyczy
plików JPEG)

SYSTEM
MENU
X/x/c,

Przejście do poprzedniego . (nie dotyczy
rozdziału, utworu lub
plików JPEG)
sceny
Wyłączanie tymczasowe
dźwięku

MUTING. Aby
anulować, naciśnij
ponownie przycisk
MUTING lub
naciśnij przycisk
VOLUME +, aby
zmienić głośność.

Zatrzymanie odtwarzania Z na pilocie lub A na
i wyjęcie płyty
urządzeniu.
Powtórzenie poprzedniej
(szybka
sceny*
powtórka) podczas
odtwarzania.
Szybkie przewijanie
bieżącej sceny do
przodu**

(szybkie
przewijanie) podczas
odtwarzania.

* Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R. Funkcja nie obsługuje plików wideo
DivX.
** Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Funkcja nie
obsługuje plików wideo DivX.

Wybór podłączonego urządzenia
Można korzystać z magnetowidu lub innych
urządzeń podłączonych do gniazd LINE na
tylnym panelu. Potrzebne informacje
znajdują się w instrukcji obsługi danego
urządzenia.
Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz
na wyświetlaczu na przednim panelu opcję
,,LINE".

Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION tryb pracy zestawu zmienia się
w następujący sposób.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
LINE t TV t DMPORT t AUDIO t
...

oFunkcje szybkiej powtórki i szybkiego
przewijania mogą nie działać w przypadku
niektórych scen.

ciąg dalszy

35PL

Podstawy obsługi

Aby włączyć

Podstawy obsługi

Zmiana poziomu sygnału
wejściowego z podłączonych
urządzeń
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazda LINE lub EURO
AV T OUTPUT (TO TV) na tylnym
panelu lub z urządzenia podłączonego do
gniazda AUDIO IN na przednim panelu
mogą wystąpić zniekształcenia. Nie oznacza
to awarii, a wystąpienie zniekształceń zależy
od podłączonego urządzenia.
Aby temu zapobiec, można zmienić poziom
sygnału wejściowego z podłączonego
urządzenia.

1
2
3
4

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,LINE", ,,TV" lub
,,AUDIO".

Niniejszy zestaw umożliwia odtwarzanie
dźwięku z telewizora lub magnetowidu za
pośrednictwem wszystkich głośników.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziałach ,,Krok 2:
Podłączanie elementów zestawu i
telewizora" (str. 15), ,,Podłączanie
telewizora (zaawansowane)" (str. 27) oraz
,,Podłączanie innych urządzeń" (str. 32).

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
FUNCTION

Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,ATTENUATE", a następnie
naciśnij przycisk
lub c.

SOUND
FIELD

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o ,,ATT ON": oznacza tłumienie sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
o ,,ATT OFF": oznacza normalny
poziom sygnału wejściowego.

5

Odtwarzanie dźwięku z
telewizora lub magnetowidu
za pośrednictwem
wszystkich głośników

Naciśnij przycisk

.

1

Ustawienie zostanie wybrane.

6

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.

2

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,LINE" lub ,,TV".
Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu żądane ustawienie pola
akustycznego.

Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z
telewizora lub z 2-kanałowego źródła
przez 6 głośników, wybierz pole
akustyczne ,,PRO LOGIC", ,,PLII
MOVIE" lub ,,PLII MUSIC".
Szczegółowe informacje na temat pola
akustycznego znajdują się na str. 38.

36PL

Wybór trybu filmowego lub
muzycznego
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.

Podstawy obsługi

oJeśli w opcji [HDMI CONTROL] w menu
[CUSTOM SETUP] ustawiono wartość [ON]
(str. 85), włączona zostaje funkcja System Audio
Control i dźwięk nie jest odtwarzany z telewizora.
Szczegółowe informacje na temat funkcji System
Audio Control znajdują się w podręczniku
HDMI CONTROL Guide (dostarczany
oddzielnie).

MOVIE/
MUSIC

Naciśnij przycisk MOVIE/MUSIC w trakcie
odtwarzania.

Należy naciskać przycisk MOVIE/MUSIC,
aż na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się odpowiedni tryb. Ustawienie
domyślne jest podkreślone.
o AUTO: tryb efektów dźwiękowych jest
wybierany automatycznie w zależności od
rodzaju płyty.
o MOVIE: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do oglądania filmów.
o MUSIC: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do słuchania muzyki.
oGdy wybrany jest tryb filmowy lub muzyczny, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
napis ,,MOVIE" lub ,,MUSIC". Jeśli na
wyświetlaczu na przednim panelu nie pojawia się
napis ,,MOVIE" czy ,,MUSIC", wybrane
zostanie ustawienie ,,AUTO".
oObsługa powyższych elementów konfiguracji nie
jest możliwa po podłączeniu słuchawek do
urządzenia.

37PL

Pole akustyczne

Wyświetlacz

Regulacja dźwięku

HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO

HP 2CH

Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego przy użyciu
funkcji pola akustycznego

HEADPHONE
VIRTUAL

HP VIRTUAL

Aby korzystać z dźwięku przestrzennego,
wystarczy wybrać jedno ze wstępnie
zaprogramowanych pól akustycznych.
Pozwalają one uzyskać w warunkach
domowych intensywne wrażenia akustyczne
charakterystyczne dla sali kinowej.

SOUND
FIELD

Automatyczne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD

Za pomocą funkcji automatycznego
dekodowania formatu automatycznie
wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału
audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy
2-kanałowy dźwięk stereofoniczny) i w razie
potrzeby przeprowadzane jest odpowiednie
dekodowanie. W tym trybie dźwięk
odtwarzany jest odpowiednio do sposobu, w
jaki został nagrany/zakodowany, bez
dodatkowych efektów (np. pogłosu).
Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej
częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) na
wyjściu do subwoofera zostanie
wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości.

Odtwarzanie dźwięku z wielu
głośników
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI

Ten tryb umożliwia odtwarzanie wszystkich
rodzajów płyt audio z wielu głośników.
Naciśnij przycisk SOUND FIELD.

Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu
żądane ustawienie pola akustycznego.

Wszystkie pola akustyczne
Pole akustyczne

Wyświetlacz

AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD

A.F.D. STD

AUTO FORMAT
DIRECT MULTI

A.F.D. MULTI

Dolby Pro Logic

PRO LOGIC

Dolby Pro Logic II
MOVIE

PLII MOVIE

38PL

Odtwarzanie dźwięku 2kanałowego (np. z płyt CD) w
formacie 5.1-kanałowym
x Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO

oW zależności od źródła, dźwięk nie jest
odtwarzany za pomocą wielu głośników.

2CH STEREO

Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów
wyjściowych ze źródeł 2-kanałowych. Tryb
ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic
sygnału wejściowego i odtwarza sygnał
poprzez głośniki przednie, głośnik środkowy
oraz głośniki surround. Jednocześnie, kanał
surround staje się monofoniczny.

x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC

x HEADPHONE VIRTUAL

System Dolby Pro Logic II tworzy pięć
pełnozakresowych kanałów wyjściowych ze
źródeł 2-kanałowych. Odbywa się to przy
użyciu zaawansowanego, matrycowego
dekodera dźwięku przestrzennego o dużej
czystości, który pozwala wydobyć
właściwości przestrzenne z oryginalnego
nagrania, nie dodając przy tym żadnych
nowych dźwięków ani zabarwień brzmienia.

W tym trybie dźwięk surround odtwarzany
jest przez słuchawki L/R. Tryb ten sprawdza
się wyłącznie przy odtwarzaniu dźwięku ze
źródła wielokanałowego.

Za pomocą przycisku SOUND FIELD
wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,A.F.D. STD" lub ,,2CH STEREO".

Regulacja dźwięku

oJeśli odtwarzany sygnał pochodzi ze źródła
wielokanałowego, tryby Dolby Pro Logic oraz
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC są
wyłączane i źródło wielokanałowe jest
odtwarzane bezpośrednio.
oJeśli odtwarzany jest dwujęzyczny sygnał audio,
tryby Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC są niedostępne.

Wyłączanie efektów surround

Odtwarzanie dźwięku tylko z
głośników przednich i subwoofera
x 2 CHANNEL STEREO

W tym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego) i
subwoofera. W przypadku standardowych
źródeł 2-kanałowego dźwięku
stereofonicznego przetwarzanie pola
akustycznego jest całkowicie pomijane.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest
zamieniany na format dwukanałowy.
Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z
dowolnego źródła tylko za pomocą
głośników przednich (lewego i prawego)
oraz subwoofera.

Odtwarzanie dźwięku surround
przez słuchawki
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO

W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez
słuchawki L/R. W przypadku standardowych
źródeł 2-kanałowego dźwięku (stereo)
przetwarzanie pola akustycznego jest
całkowicie pomijane. Wielokanałowy zapis
dźwięku surround jest zamieniany na format
dwukanałowy.

39PL

Kierunek przeciwny

Różne funkcje odtwarzania płyt

×2b t 1m t 2m t 3m

Wyszukiwanie określonego
miejsca na płycie

3m (tylko płyty DVD VIDEO/tryb DVD-VR/wideo
DivX/płyty VIDEO CD)
×2b (tylko płyty DVD VIDEO)

(przeszukiwanie, odtwarzanie w
zwolnionym tempie, stopklatka)

Funkcje podglądu obrazu i odtwarzania w
zwolnionym tempie pozwalają szybko
odnaleźć określone miejsce na płycie.
oW zależności od płyty DVD/wideo DivX/płyty
VIDEO CD, wykonanie niektórych z opisanych
operacji może być niemożliwe.

Szybkie wyszukiwanie miejsca na
płycie podczas szybkiego
przewijania do przodu lub do tyłu
(przeszukiwanie)
(nie dotyczy plików JPEG)

Naciśnij przycisk /m lub M/ w
trakcie odtwarzania płyty. Po odnalezieniu
odpowiedniego miejsca naciśnij przycisk
H, aby przywrócić normalną szybkość
odtwarzania. Każde naciśnięcie przycisku
/m lub M/ podczas przeszukiwania
powoduje zmianę szybkości odtwarzania. Po
każdym naciśnięciu przycisku wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się w sposób
przedstawiony poniżej. Rzeczywista
szybkość może różnić się w zależności od
płyty.
Kierunek odtwarzania
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (tylko płyty DVD VIDEO/tryb DVD-VR/wideo
DivX/płyty VIDEO CD)
×2B (tylko płyty DVD VIDEO/CD)

40PL

Po każdym naciśnięciu przycisku szybkość
odtwarzania wzrasta.

Oglądanie poklatkowe
(Odtwarzanie w zwolnionym
tempie)
(tylko płyty DVD VIDEO, płyty DVD-R, płyty
DVD-RW, wideo DivX, płyty VIDEO CD)

Naciśnij przycisk /m lub M/ , gdy
zestaw znajduje się w trybie pauzy. Aby
przywrócić normalną szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk H. Każde naciśnięcie
przycisku /m lub M/ podczas
odtwarzania w zwolnionym tempie
powoduje zmianę szybkości odtwarzania.
Dostępne są dwie szybkości. Po każdym
naciśnięciu przycisku wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się w sposób
przedstawiony poniżej.
Kierunek odtwarzania
2
y1
Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD
VIDEO)
2
y1

Wyświetlanie jednej klatki naraz
(Stopklatka)
(tylko płyty DVD VIDEO, płyty DVD-R, płyty
DVD-RW, wideo DivX, płyty VIDEO CD)

Gdy zestaw znajduje się w trybie pauzy,
naciśnij przycisk
(klatka), aby
przejść do następnej klatki. Naciśnij przycisk
(klatka), aby przejść do
poprzedniej klatki (tylko płyty DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Aby powrócić
do normalnego odtwarzania, naciśnij
przycisk H.

oNie można wyszukiwać nieruchomych obrazów
na płytach DVD-R/DVD-RW w trybie VR.
oW przypadku płyt DATA CD/DATA DVD
funkcja ta działa tylko w odniesieniu do plików
wideo DivX.

Wyszukiwanie tytułów/
rozdziałów/utworów/scen
itd.

1

Naciśnij przycisk
DISPLAY.
(Podczas odtwarzania płyt DATA CD/
DATA DVD zawierających pliki
obrazów JPEG, przycisk
DISPLAY
należy nacisnąć dwukrotnie.)

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Różne funkcje odtwarzania płyt

Płyty DVD można przeszukiwać według
tytułu lub rozdziału, a płyty VIDEO CD/
CD/DATA CD/DATA DVD według
utworu, indeksu lub sceny. Tytułom i
utworom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne numery, co pozwala na
wybranie żądanego elementu poprzez
wprowadzenie odpowiedniego numeru.
Można również odnaleźć daną scenę poprzez
wpisanie jej kodu czasowego.

Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.

W zależności od płyty na ekranie
wyświetlane są różne elementy.
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Wybierz opcję [TIME/TEXT], aby
odnaleźć szukane miejsce poprzez
wpisanie kodu czasowego.
[TRACK]
[ALBUM]
[FILE]
Przykład: po wybraniu opcji
[CHAPTER]
zostaje wybrana wartość [** (**)] (gdzie
** oznacza liczbę).

ciąg dalszy

41PL

Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę tytułów, rozdziałów,
utworów, indeksów, scen, albumów lub
plików.
12(27)
18(34)
T
1:32:55

DVD VIDEO

Naciśnij przycisk

Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk
.

Na przykład, aby odnaleźć scenę
znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty, należy wpisać
wartość [2:10:20].
oPrzy wyłączonym menu sterowania można
odnaleźć rozdział (płyty DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), utwór (płyty VIDEO CD/CD) lub
plik (płyty DATA CD/DATA DVD (wideo
DivX)) za pomocą przycisków numerycznych i
przycisku
.

Wybrany wiersz

3

3

.

Zapis [** (**)] zmienia się na [- - (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55

4

oW przypadku płyt DVD+RW nie można
wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu
czasowego.

DVD VIDEO

Za pomocą przycisków X/x lub
przycisków numerycznych wybierz
numer żądanego tytułu, rozdziału,
utworu, indeksu, sceny itd.

Korygowanie błędów
Anuluj wybraną liczbę, naciskając
przycisk CLEAR, a następnie wybierz
inną.

5

Naciśnij przycisk

.

Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.

Wyszukiwanie scen za pomocą kodu
czasowego (tylko płyty DVD VIDEO
i DVD-VR)

1

W Kroku 2 wybierz opcję
TEXT].

[TIME/

Wybrana zostanie wartość [T **:**:**]
(czas odtwarzania bieżącego tytułu).

2

Naciśnij przycisk

.

Zapis [T **:**:**] zmieni się na [T --:--:--].

42PL

Wyszukiwanie według scen

oW zależności od płyty niektóre opcje mogą być
niedostępne.

(nawigacja)

Aby szybko odszukać żądaną scenę, ekran
telewizora można podzielić na 9 ekranów
składowych.

1

Naciśnij przycisk PICTURE NAVI
podczas odtwarzania.

Zostanie wyświetlony następujący
ekran:

2

ENTER

Wybierz element za pomocą przycisku
PICTURE NAVI.

o [TITLE VIEWER] (tylko płyty DVD
VIDEO)
o [CHAPTER VIEWER] (tylko płyty
DVD VIDEO)
o [TRACK VIEWER] (tylko płyty
VIDEO CD/Super VCD)

3

Naciśnij przycisk

Różne funkcje odtwarzania płyt

CHAPTER VIEWER

.

Spowoduje to wyświetlenie pierwszej
sceny każdego tytułu, rozdziału lub
utworu według następującego schematu:

1

3

4

5

6

7

4

2

8

9

Wybierz tytuł, rozdział lub utwór za
pomocą przycisków C/X/x/c, a
następnie naciśnij przycisk
.

Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranej sceny.

Powrót do normalnego trybu
odtwarzania w trakcie ustawiania
Naciśnij przycisk O RETURN.

43PL

Odtwarzanie płyty od
miejsca, w którym zostało
przerwane
(wznawianie odtwarzania)

Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje
miejsce, w którym naciśnięto x i na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się komunikat ,,RESUME". Funkcja
wznawiania odtwarzania działa, dopóki z
szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta
płyta, nawet jeśli zestaw przejdzie w tryb
gotowości po naciśnięciu przycisku " /1.

1

Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.

Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat ,,RESUME".
Jeśli komunikat ,,RESUME" nie
pojawia się na wyświetlaczu, funkcja
wznawiania odtwarzania jest
niedostępna.

2

Naciśnij przycisk H.

Odtwarzanie płyty rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało zatrzymane w
Kroku 1.
oW zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie.
oInformacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia w przypadku:
- wyjęcia płyty;
- przejścia zestawu w tryb gotowości (tylko płyty
DATA CD/DATA DVD);
- zmiany lub skasowania ustawień na ekranie
konfiguracji;
- zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej;
- zmiany funkcji poprzez naciśnięcie przycisku
FUNCTION;
- odłączenia przewodu zasilania.

44PL

oW przypadku płyt DVD-R/DVD-RW w trybie
VR, płyt VIDEO CD, CD, DATA CD i DATA
DVD, zestaw zapamiętuje punkt wznowienia
odtwarzania dla bieżącej płyty.
oFunkcja wznawiania odtwarzania nie działa w
trybie odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności i odtwarzania w kolejności losowej.
oFunkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
oAby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.

Wznawianie odtwarzania płyty (wiele
płyt)
(tylko płyty DVD VIDEO, VIDEO CD)

W pamięci urządzenia przechowywane są
informacje o miejscu wznowienia
odtwarzania dla maksymalnie 40 płyt, a
odtwarzanie jest wznawiane po następnym
włożeniu tej samej płyty. Po zapisaniu w
pamięci miejsca wznowienia odtwarzania dla
41. płyty usunięty zostanie punkt
wznowienia odtwarzania dla pierwszej płyty
z listy.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję
[MULTI-DISC RESUME] w menu
[CUSTOM SETUP] na [ON]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale ,,[MULTI-DISC RESUME] (tylko
płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)" (str. 86).
oAby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
oJeśli w opcji [MULTI-DISC RESUME] w menu
[CUSTOM SETUP] ustawiono wartość [OFF]
(str. 86), miejsce wznowienia odtwarzania
zostanie usunięte z pamięci po zmianie funkcji za
pomocą przycisku FUNCTION.

Tworzenie własnego
programu odtwarzania

4

Kursor przesunie się do wiersza utworu
[T] (w tym wypadku [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK - -
2. TRACK - -
3. TRACK - -
4. TRACK - -
5. TRACK - -
6. TRACK - -
7. TRACK - -

(odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności)

Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie.
Można w ten sposób zaprogramować
maksymalnie 99 utworów.
Naciśnij przycisk

5

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PROGRAM], a
następnie naciśnij przycisk
.

6 (14)
2:50

Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.

Wybrany utwór

Zostaną wyświetlone opcje menu
[PROGRAM].
T

--
01
02
03
04
05
06

Na przykład wybierz utwór [02].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
wartość [02] w kolumnie [T], a następnie
naciśnij przycisk .

DISPLAY.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

0:00:00
T

0:15:30
T

PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK

PLAY
CD

OFF
OFF
SET
ON

02
--
--
--
--
--
--

--
01
02
03
04
05
06

Różne funkcje odtwarzania płyt

1

Naciśnij przycisk c.

Łączny czas trwania zaprogramowanych
utworów

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SET t], a następnie naciśnij
przycisk
.
Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD lub CD
wyświetlany jest napis [TRACK].
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK - -
3. TRACK - -
4. TRACK - -
5. TRACK - -
6. TRACK - -
7. TRACK - -

Utwory nagrane
na płycie

0:00:00
T
--
01
02
03
04
05
06

Łączny czas trwania
zaprogramowanych
utworów

6

Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności opisane w krokach
4 i 5.

Zaprogramowane utwory są
wyświetlane w wybranej kolejności.

7

Naciśnij przycisk H, aby uruchomić
funkcję odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności.

Spowoduje to uruchomienie
odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.

ciąg dalszy

45PL

Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3. Aby ponownie
odtworzyć ten sam program, wybierz opcję
[ON] w Kroku 3 i naciśnij przycisk .

Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.

Odtwarzanie losowe
(odtwarzanie w kolejności losowej)

Zestaw umożliwia odtwarzanie utworów w
kolejności ,,losowej". Za każdym razem
kolejność odtwarzania jest inna.

Zmiana lub anulowanie programu

oPodczas odtwarzania plików MP3 niektóre
utwory mogą być powtarzane.

1

Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w
punkcie ,,Tworzenie własnego programu
odtwarzania".

1

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
zaprogramowany numer utworu, który
chcesz zmienić lub anulować.

2

T

2

Naciśnij przycisk X i wybierz ustawienie
[ALL CLEAR].

3

Naciśnij przycisk

.

6 (14)
2:50

PLAY
CD

OFF
OFF
TRACK

Anulowanie wszystkich
zaprogramowanych utworów
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w
punkcie ,,Tworzenie własnego programu
odtwarzania".

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SHUFFLE], a następnie
naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[SHUFFLE].

Wykonaj czynności z Kroku 5, aby utworzyć
nowy program.

Aby anulować program, wybierz wartość
[--] w kolumnie [T], a następnie naciśnij
przycisk
.

1

DISPLAY podczas

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

Jeśli chcesz usunąć utwór z programu,
naciśnij przycisk CLEAR.

3

Naciśnij przycisk
odtwarzania.

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być odtwarzany w
kolejności losowej.
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD lub CD

o [TRACK]: losowe odtwarzanie
utworów na płycie
x Podczas odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności

o [ON]: losowe odtwarzanie
zaprogramowanych utworów

46PL

x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(z wyjątkiem DivX) lub DATA DVD (z
wyjątkiem DivX)

o [ON (MP3)]: losowe odtwarzanie
utworów audio MP3 z wybranego
albumu na bieżącej płycie, a jeśli nie
wybrano albumu, odtwarzanie w
kolejności losowej utworów z
pierwszego albumu.
oAktualnie odtwarzany utwór jest również
uwzględniany przy losowym wyborze
kolejności odtwarzania.

Naciśnij przycisk

.

Spowoduje to uruchomienie funkcji
odtwarzania w kolejności losowej.

Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3.

(odtwarzanie z powtarzaniem)

Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania wszystkich tytułów, utworów
lub albumów na płycie albo pojedynczych
tytułów, rozdziałów, utworów lub albumów.
Jednocześnie można korzystać z funkcji
odtwarzania w kolejności losowej i w
zaprogramowanej kolejności.

1

Naciśnij przycisk
odtwarzania.

DISPLAY podczas

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Wyłączanie ekranu menu sterowania

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].

Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.

T

oFunkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.

6 (14)
2:50

PLAY
CD

Różne funkcje odtwarzania płyt

4

Wielokrotne odtwarzanie

OFF
OFF
DISC
TRACK

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-VR

o [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
o [DISC]: powtarzane są wszystkie
tytuły na płycie.
o [TITLE]: powtarzany jest bieżący tytuł
na płycie.
o [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący
rozdział.

ciąg dalszy

47PL

x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD lub CD

o [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
o [DISC]: powtarzane są wszystkie
utwory na płycie.
o [TRACK]: powtarzany jest bieżący
utwór.

Korzystanie z menu płyty
DVD

o [OFF]: funkcja powtarzania nie działa.
o [DISC]: powtarzane są wszystkie
albumy na płycie.
o [ALBUM]: powtarzany jest bieżący
album.
o [TRACK] (tylko utwory audio MP3):
powtarzany jest bieżący utwór.
o [FILE] (tylko pliki wideo DivX):
powtarzany jest bieżący plik.

Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których składa się zawarty na niej materiał
filmowy lub muzyczny. Sekcje te nazywane
są ,,tytułami". Podczas odtwarzania płyt
DVD zawierających kilka tytułów, za
pomocą przycisku DVD TOP MENU
można wybrać jeden z nich.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać język napisów
dialogowych lub język ścieżki dźwiękowej,
ustawienia te można wybrać przy użyciu
przycisku DVD MENU.

Naciśnij przycisk

1

x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
lub DATA DVD

4

.

Spowoduje to wybranie elementu.

Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.

Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz
ustawienie [OFF] w Kroku 3.

2

Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
oFunkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania
płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC.
oPodczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA
DVD zawierających utwory audio MP3 oraz pliki
obrazów JPEG, które różnią się czasem
odtwarzania, dźwięk nie będzie pokrywać się z
obrazem.
oJeśli w opcji [MODE (MP3, JPEG)] ustawiono
wartość [IMAGE (JPEG)] (str. 59), nie można
wybrać ustawienia [TRACK].

48PL

Naciśnij przycisk DVD TOP MENU lub
DVD MENU.

3

Za pomocą przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element, który ma zostać odtworzony
lub zmieniony.
Naciśnij przycisk

.

x Podczas odtwarzania płyt DVD-VR

Zmiana ścieżki dźwiękowej

1

Naciśnij przycisk AUDIO podczas
odtwarzania.

Zostanie wyświetlony następujący
ekran.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1

2

Za pomocą przycisku AUDIO wybierz
żądany sygnał audio.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO

W zależności od płyty DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają
kod języka. Informacje na temat
języków odpowiadających
poszczególnym kodom znajdują się w
punkcie ,,Lista kodów języków"
(str. 105). Jeśli ten sam język jest
wyświetlany na liście kilka razy, oznacza
to, że płyta DVD VIDEO jest nagrana w
wielu formatach audio.

oOpcje [2: MAIN], [2: SUB] i [2:
MAIN+SUB] nie są wyświetlane, jeżeli na
płycie zarejestrowany jest tylko jeden
strumień audio.

x Podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD, CD, DATA CD (audio MP3) lub
DATA DVD (audio MP3)

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [STEREO]: standardowy dźwięk
stereofoniczny
o [1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
o [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)

Różne funkcje odtwarzania płyt

Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub
DATA CD/DATA DVD (pliki DivX)
zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG Audio lub DTS) można zmieniać
format audio. Jeśli na płycie DVD VIDEO
zarejestrowano ścieżki dźwiękowe w
różnych językach, można także zmieniać
język.
W przypadku płyt VIDEO CD, CD, DATA
CD lub DATA DVD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).

Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na
płycie. Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
Przykład:
o [1: MAIN] (główna ścieżka
dźwiękowa)
o [1: SUB] (dodatkowa ścieżka
dźwiękowa)
o [1: MAIN+SUB] (główna i dodatkowa
ścieżka dźwiękowa)
o [2: MAIN]
o [2: SUB]
o [2: MAIN+SUB]

x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo
DivX)

Dostępne formaty sygnału audio na
płytach DATA CD lub DATA DVD
różnią się w zależności od rodzaju pliku
wideo DivX zawartego na płycie.
Informacja o formacie jest
prezentowana na wyświetlaczu.
x Podczas odtwarzania płyt Super
VCD

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 1
o [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
o [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
ciąg dalszy

49PL

o [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 2
o [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
o [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)

x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo DivX)

Przykład:
Audio w formacie MP3
1: MP3 128k

oPodczas odtwarzania płyt Super VCD, na których
ścieżka dźwiękowa nr 2 nie została nagrana, po
wybraniu opcji [2:STEREO], [2:1/L] lub [2:2/R]
dźwięk nie będzie odtwarzany.

Szybkość transmisji

Informacje na temat sygnałów audio

Sprawdzanie formatu sygnału
audio
(tylko płyty DVD, pliki wideo DivX)

Wciskając przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, można wyświetlić informację o
formacie aktualnie odtwarzanego sygnału
audio (PCM, Dolby Digital, DTS itp.)
zgodnie z poniższą ilustracją.
x Podczas odtwarzania płyt DVD

Przykład:
Dolby Digital 5.1
Kanał niskich tonów LFE
Kanały surround (L/R) (Low Frequency Effect)

1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1

Kanały przednie
(L/R) i środkowy

L

C

R

LFE
LS

RS

Format aktualnie
odtwarzanego programu

Przykład:
Dolby Digital 3-kanałowy
Kanał surround
(monofoniczny)

Kanały przednie (L/R)

2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L

R
S

Format aktualnie
odtwarzanego programu

50PL

Sygnały audio zarejestrowane na płycie
składają się z elementów dźwiękowych
(kanałów) przedstawionych na poniższej
ilustracji. Dźwięk każdego kanału
emitowany jest z osobnego głośnika.
o Przedni (L)
o Przedni (R)
o Środkowy
o Surround (L)
o Surround (R)
o Surround (monofoniczny): sygnał w
formacie Dolby Surround Sound lub
monofoniczny sygnał przestrzenny w
formacie Dolby Digital.
o Sygnał kanału niskich tonów LFE (Low
Frequency Effect)

Wybór opcji [ORIGINAL] lub
[PLAY LIST] na płytach DVDR/DVD-RW

1

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST],
a następnie naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[ORIGINAL/PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50

DVD-VR

PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów ze
ścieżki [ORIGINAL] w celu edycji.
o [ORIGINAL]: odtwarzanie
pierwotnie zarejestrowanych tytułów.

4

Naciśnij przycisk

.

Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania
na wyświetlaczu na przednim
panelu
Informacje o płycie, takie jak pozostały czas
odtwarzania, całkowita liczba tytułów na
płycie DVD albo utworów na płycie VIDEO
CD, CD lub MP3, nazwa pliku wideo DivX,
można sprawdzić na wyświetlaczu na
przednim panelu (str. 108).
Naciśnij przycisk DISPLAY.

Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
podczas odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza: 1 t 2 t... t 1
t...
Niektóre wyświetlane elementy mogą
zniknąć po kilku sekundach.

Różne funkcje odtwarzania płyt

Na niektórych płytach DVD-R/DVD-RW w
trybie VR (zapis wideo) znajdują się dwa
rodzaje tytułów przeznaczonych do
odtwarzania, tj. tytuły nagrane fabrycznie
([ORIGINAL]) oraz tytuły utworzone za
pomocą odtwarzaczy DVD z możliwością
nagrywania w celu edycji ([PLAY LIST]).
Można wybrać rodzaj tytułu, który ma być
odtwarzany.

Wyświetlanie informacji o
płycie

Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO
lub DVD-R/DVD-RW
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
3 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
rozdziału
4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
5 Nazwa płyty
6 Tytuł i rozdział

Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo
DivX)
1 Czas odtwarzania bieżącego pliku
2 Nazwa bieżącego pliku
3 Numer bieżącego albumu i pliku

ciąg dalszy

51PL

Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD
(bez funkcji PBC) lub CD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5 Nazwa płyty
6 Utwór i indeks*
* tylko VIDEO CD.

Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(audio MP3) lub DATA DVD (audio
MP3)
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
utworu
2 Nazwa utworu (pliku)
oPodczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest czas
odtwarzania.
oPrzez zestaw wyświetlany jest tylko pierwszy
poziom tekstu zapisanego na płycie DVD/CD,
np. nazwa płyty lub tytuł.
oJeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
symbol ,,*".
oW zależności od tekstu nazwa płyty lub utworu
może nie zostać wyświetlona.
oCzas odtwarzania utworów audio MP3 i plików
wideo DivX może nie być wyświetlany
prawidłowo.

Sprawdzanie czasu odtwarzania
oraz pozostałego czasu
odtwarzania
Można sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu,
rozdziału lub utworu oraz łączny lub
pozostały czas odtwarzania całej płyty.
Można także sprawdzić zapisany na płycie
tekst DVD oraz nazwę folderu/pliku MP3.

1

Naciśnij przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania.

Zostanie wyświetlony następujący
ekran.

52PL

T 1:01:57

Informacje o czasie

2

Naciskając przycisk DISPLAY, zmień
wyświetlane informacje o czasie.

Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
x Podczas odtwarzania płyt DVD
VIDEO lub DVD-RW

o T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
o T-**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
o C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
o C-**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
x Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD
(z funkcją PBC)

o **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x Podczas odtwarzania płyty VIDEO
CD (bez funkcji PBC) lub CD

o T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
o T-**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
o D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
o D-**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3)

o T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu

x Podczas odtwarzania płyt DATA CD
(wideo DivX) lub DATA DVD (wideo
DivX)

o **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego pliku
oZnaki i symbole z niektórych języków mogą nie
być wyświetlane.
oZależnie od typu odtwarzanej płyty, w zestawie
może być wyświetlana tylko ograniczona liczba
znaków. Ponadto w wypadku niektórych płyt
mogą nie być wyświetlane wszystkie znaki tekstu.

Szybkość transmisji*
T 17:30

JAZZ
RIVER SIDE

Nazwa albumu

Aby wyświetlić tekst płyty DVD/CD
Naciskaj przycisk DISPLAY w Kroku 2, aby
wyświetlić tekst zarejestrowany na płycie
DVD/CD.
Tekst DVD/CD zostanie wyświetlony tylko
wówczas, jeśli został zapisany na płycie. Nie
można go zmienić. Jeśli na płycie nie ma
tekstu, zostanie wyświetlony komunikat
,,NO TEXT".

Nazwa utworu/pliku

* Wyświetlane podczas:
- odtwarzania utworu audio MP3 z płyt DATA
CD/DATA DVD.
- odtwarzania pliku wideo DivX zawierającego
sygnały audio w formacie MP3 z płyty DATA
CD/DATA DVD.

Wyświetlanie daty
(tylko pliki JPEG)

Jeśli dane obrazu JPEG zawierają znacznik
Exif*, podczas odtwarzania można
sprawdzić datę.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
podczas odtwarzania.

BRAHMS SYMPHONY

Aby wyświetlić tekst płyty DATA CD/
DATA DVD (audio MP3/wideo DivX)
Naciskając przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania utworów audio MP3 lub plików
wideo DivX nagranych na płycie DATA
CD/DATA DVD, można wyświetlić na
ekranie telewizora nazwę albumu/utworu/
pliku oraz szybkość transmisji audio (ilość
danych na sekundę bieżącego pliku audio).

Różne funkcje odtwarzania płyt

Wyświetlanie danych dotyczących
odtwarzania płyty

128k

DISPLAY

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007

DATA CD JPEG

Informacje o dacie

* ,,Exif (Exchangeable Image File Format)" to
format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe
aparaty fotograficzne zdefiniowany przez
Japońskie Stowarzyszenie Branży
Elektronicznej i Informatycznej (JEITA).
oInformacje o dacie wyświetlane są w formacie
[DD/MM/RRRR].
DD: dzień
MM: miesiąc
RRRR: rok

53PL

Zmiana ujęć
Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została
nagrana z różnych ujęć, istnieje możliwość
zmiany aktualnego ujęcia.
Naciśnij przycisk ANGLE podczas
odtwarzania.

Po każdym naciśnięciu przycisku ANGLE
wyświetlane jest inne ujęcie.
oW przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana ujęcia może nie być możliwa,
nawet jeśli obraz na płycie DVD VIDEO został
zapisany z różnych ujęć.

Wyświetlanie napisów
dialogowych
Jeśli na płycie zostały zapisane napisy
dialogowe, można je włączać lub wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączyć i wyłączyć napisy dialogowe.
Naciśnij przycisk SUBTITLE podczas
odtwarzania.

Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE
powoduje zmianę języka napisów
dialogowych.
oW przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana napisów dialogowych może nie
być możliwa, nawet jeśli na płycie DVD VIDEO
zostały zarejestrowane różne wersje językowe. W
niektórych przypadkach napisów dialogowych
nie można wyłączyć.
oZmiana napisów dialogowych w przypadku
plików wideo w formacie DivX jest możliwa pod
warunkiem, że plik ma rozszerzenie ,,.AVI" lub
,,.DIVX", a dane napisów dialogowych są
zapisane w tym samym pliku.

54PL

Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem

Informacje na temat
utworów audio MP3 i plików
obrazów JPEG

(funkcja A/V SYNC)

Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
Naciśnij przycisk

DISPLAY.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
[A/V SYNC], a następnie
opcję
naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu [A/V
SYNC].
1(12)
1(28)
T
0:00:02

DVD VIDEO

OFF
OFF
ON

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [OFF]: regulacja wyłączona.
o [ON]: możliwość regulacji
rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem.

4

Naciśnij przycisk

.

oW przypadku niektórych strumieni sygnału
wejściowego funkcja może nie działać.

MP3 to format kompresji danych audio
zgodny z normą ISO/MPEG. JPEG to
format kompresji obrazu.

Obsługiwane płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lub
DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW/DVD-ROM) zarejestrowanych
w formatach MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
oraz JPEG. Aby jednak odtwarzacz mógł
rozpoznać zapisane utwory (lub pliki), płyty
DATA CD muszą być nagrane w formacie
ISO 9660 Level 1 lub 2, bądź w formacie
Joliet, a płyty DATA DVD -- w formacie
UDF (Universal Disk Format). Możliwe jest
również odtwarzanie płyt nagranych w
formacie wielosesyjnym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, należy zapoznać
się z instrukcjami obsługi napędów CD-R/
CD-RW lub DVD-R/DVD-RW oraz
oprogramowania do zapisu (nie wchodzi w
skład zestawu).

Różne funkcje odtwarzania płyt

1

Formaty MP3 i JPEG

Informacje na temat płyt zapisanych w
formacie wielosesyjnym
Jeśli utwory audio MP3 lub pliki obrazów
JPEG zostały zarejestrowane w pierwszej
sesji, zestaw umożliwia także odtwarzanie
utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG
zapisanych w pozostałych sesjach. Jeśli w
pierwszej sesji zostały zapisane utwory audio
i obrazy w formacie audio CD lub wideo CD,
to odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.

ciąg dalszy

55PL

oZestaw może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie Packet Write.

Obsługiwane utwory audio MP3 i
pliki obrazów JPEG
Urządzenie umożliwia odtwarzanie utworów
audio MP3 i plików obrazów JPEG, które:
o mają rozszerzenie ,,.MP3" (utwór audio
MP3) lub ,,.JPG"/,,.JPEG" (plik obrazu
JPEG);
o są zgodne z formatem pliku obrazu DCF*.

Kolejność odtwarzania utworów
audio MP3 i plików obrazów JPEG
Poniżej opisano kolejność odtwarzania
utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG
zarejestrowanych na płycie DATA CD lub
DATA DVD.
x Struktura zawartości płyty
Drzewo 1 Drzewo 2 Drzewo 3 Drzewo 4 Drzewo 5

* ,,DCF (Design rule for Camera File system)" to
standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych
aparatach fotograficznych ustanowiony przez
Japońskie Stowarzyszenie Branży
Elektronicznej i Informatycznej (JEITA).

o Zestaw umożliwia odtwarzanie wszystkich
plików z rozszerzeniami ,,.MP3", ,,.JPG" i
,,.JPEG", nawet jeśli nie zostały one
zapisane w formacie MP3 lub JPEG.
Odtwarzanie takich plików może
spowodować emisję głośnego hałasu, który
może uszkodzić głośniki.
o Zestaw nie obsługuje danych audio
zapisanych w formacie MP3PRO.

Album

Utwór (audio MP3) lub
plik (obraz JPEG)

Po włożeniu do urządzenia płyty DATA CD
lub DATA DVD i naciśnięciu przycisku H
ponumerowane utwory (lub pliki)
odtwarzane są w kolejności od 1 do 7.
Wszelkie podalbumy lub utwory (pliki)
zawarte w wybranym albumie mają
pierwszeństwo nad kolejnym albumem w
tym samym drzewie. (Przykład: album C
zawiera album D, w związku z czym plik 4
jest odtwarzany przed plikiem 5.)

56PL

Po naciśnięciu przycisku DVD MENU i
wyświetleniu listy albumów (str. 57) nazwy
albumów są wyświetlane w następującej
kolejności:
A t B t C t D t F t G. Albumy
niezawierające utworów (plików), takie jak
album E, nie są wyświetlane na liście.

Wybór utworu audio lub albumu
MP3

1

Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.

Zostanie wyświetlona lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD. Podczas odtwarzania
albumu jego tytuł zostaje wyróżniony.

oW zależności od oprogramowania
wykorzystywanego do tworzenia płyt DATA CD
lub DATA DVD, lub jeśli na płycie znajduje się
więcej niż 200 albumów i 300 plików w każdym
albumie, kolejność odtwarzania może być inna
niż na ilustracji.
oZestaw rozpoznaje maksymalnie 200 albumów i
nie umożliwia odtwarzania albumów o numerach
wyższych niż 200.
oRozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej przy
przejściu do kolejnego lub innego albumu.
oUrządzenie może nie obsługiwać niektórych
rodzajów plików JPEG.

3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R & B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA

2

Różne funkcje odtwarzania płyt

oJeśli podczas zapisywania utworów (plików) na
płycie przed ich nazwami dodane zostaną liczby
(01, 02, 03 itd.), utwory (pliki) będą odtwarzane w
takiej kolejności.
oRozpoczęcie odtwarzania płyty z wieloma
drzewami katalogów trwa dłużej.

Odtwarzanie płyt DATA CD
lub DATA DVD z utworami
audio MP3 i plikami
obrazów JPEG

Wybierz album za pomocą przycisków
X/x.
x Przy wybieraniu albumu

Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego albumu.
x Przy wybieraniu utworu

Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista utworów
zawartych w albumie.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...

Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór i naciśnij przycisk
.
ciąg dalszy

57PL

Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
utworu. Listę utworów można wyłączyć
za pomocą przycisku DVD MENU.
Ponowne naciśnięcie przycisku DVD
MENU spowoduje wyświetlenie listy
albumów.

2

Wybierz album za pomocą przycisków
X/x.
x Przy wybieraniu albumu

Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego albumu.
x Przy wybieraniu obrazu

Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.

Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego utworu audio MP3
Naciśnij przycisk ./ & gt; . Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego utworu z bieżącego
albumu można wybrać kolejny album,
naciskając przycisk & gt; . Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego albumu, należy
wybrać go z listy albumów.

Powrót do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Podgląd plików zawartych w albumie
jest wyświetlany w postaci 16 ekranów
składowych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
obraz i naciśnij przycisk
.

Naciśnij przycisk O RETURN.

Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD MENU.

Wybór pliku obrazu lub albumu
JPEG

1

Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.

Zostanie wyświetlona lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD. Podczas odtwarzania
albumu jego tytuł zostaje wyróżniony.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R & B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA

58PL

Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku obrazu JPEG
Jeśli ekran menu sterowania nie został
wyświetlony, naciśnij przycisk C/c. Po
zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu
z bieżącego albumu można wybrać kolejny
album, naciskając przycisk c. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku C. Aby wrócić
do poprzedniego albumu, należy wybrać go z
listy albumów.

Obracanie obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG
na ekranie telewizora możliwe jest obrócenie
go o 90 stopni.
Naciśnij przycisk X/x podczas oglądania
obrazów. Każde naciśnięcie przycisku X
powoduje obrócenie obrazu o 90 stopni w
lewo.
Przykładowy wygląd ekranu po
jednokrotnym naciśnięciu przycisku X:
Kierunek obracania

Odtwarzanie utworów audio
i obrazów w formie pokazu
slajdów z dźwiękiem

1
2

Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.

3

Zatrzymanie odtwarzania

Za pomocą przycisków X/xwybierz
[MODE (MP3, JPEG)],
element
a następnie naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MP3, JPEG)].

Naciśnij przycisk x.

12(27)
18(34)
T
1:32:55

oPo prawej stronie ekranu telewizora wyświetlany
jest pasek przewijania. Aby wyświetlić kolejne
pliki obrazów, należy wybrać dolny obraz i
nacisnąć przycisk x. Aby wyświetlić poprzedni
obraz, należy wybrać górny obraz i nacisnąć
przycisk X.

Różne funkcje odtwarzania płyt

Aby odtworzyć pokaz slajdów z dźwiękiem,
należy umieścić pliki MP3 i JPEG w tym
samym albumie na płycie DATA CD lub
DATA DVD. Podczas odtwarzania płyty
DATA CD lub DATA DVD wybierz tryb
[AUTO] zgodnie z instrukcją poniżej.

DATA CD MP3

AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)

4

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [AUTO]: odtwarzanie plików obrazów
JPEG i utworów audio MP3
umieszczonych w tym samym albumie
w ramach pokazu slajdów.
o [AUDIO (MP3)]: odtwarzanie ciągłe
utworów audio MP3.
o [IMAGE (JPEG)]: odtwarzanie tylko
plików obrazów JPEG w ramach
pokazu slajdów.

5

Naciśnij przycisk

.
ciąg dalszy

59PL

6

Naciśnij przycisk DVD MENU.

Zostanie wyświetlona lista albumów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD.

7

Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany album i naciśnij przycisk H.

Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego albumu.
Naciskając kilkakrotnie przycisk DVD
MENU, można włączyć lub wyłączyć
listę albumów.
oPo wybraniu opcji [AUTO] zestaw może
rozpoznać maksymalnie 300 utworów MP3 i
plików JPEG w jednym albumie. Po wybraniu
opcji [AUDIO (MP3)] lub [IMAGE (JPEG)]
zestaw może rozpoznać maksymalnie 600 plików
MP3 lub JPEG w jednym albumie. Niezależnie
od wybranego trybu urządzenie może rozpoznać
maksymalnie 200 albumów.
oPo ustawieniu opcji [MODE (MP3, JPEG)] na
[IMAGE (JPEG)] dla płyty zawierającej tylko
utwory MP3 lub [AUDIO (MP3)] dla płyty
zawierającej tylko pliki JPEG, zmiana ustawienia
opcji [MODE (MP3, JPEG)] może być
niemożliwa.
oPrzycisk PICTURE NAVI nie działa po
wybraniu opcji [AUDIO (MP3)].
oPrzy jednoczesnym odtwarzaniu dużych utworów
MP3 i obrazów JPEG dźwięk może być
przerywany. Zaleca się wybranie podczas
tworzenia pliku MP3 szybkości transmisji
wynoszącej maksymalnie 128 kb/s. Jeśli nadal
występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku,
należy zmniejszyć objętość pliku JPEG.

Ustawianie czasu wyświetlania
pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)

Podczas odtwarzania plików obrazów JPEG
za pomocą funkcji pokazu slajdów można
określić czas wyświetlania poszczególnych
slajdów na ekranie telewizora.

1

Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2

3

DATA CD JPEG

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [NORMAL]: czas wyświetlania ok. 6-9
sekund.
o [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
w przypadku opcji [NORMAL].
o [SLOW1]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [NORMAL].
o [SLOW2]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [SLOW1].

4

Naciśnij przycisk

.

oWyświetlenie niektórych plików JPEG może
trwać dłużej niż innych, przez co czas
wyświetlania może wydawać się dłuższy niż
wybrany w ustawieniach. Dotyczy to zwłaszcza
plików JPEG w formacie progresywnym lub
plików JPEG zawierających 3 000 000 lub więcej
pikseli.

60PL

Wybór efektu dla plików obrazów
włączonych do pokazu slajdów
(tylko pliki JPEG)

W odniesieniu do pliku obrazu JPEG można
wybrać efekt, który będzie stosowany
podczas pokazu slajdów.

1

Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007

DATA CD JPEG

MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o [MODE1]: obraz przesuwa się z góry
na dół.
o [MODE2]: obraz rozciąga się z lewej
na prawą stronę ekranu telewizora.
o [MODE3]: obraz rozciąga się od
środka ekranu telewizora.
o [MODE4]: obrazy są wyświetlane z
losowo wybranymi efektami.
o [MODE5]: kolejny obraz najeżdża na
poprzedni obraz.
o [OFF]: wyłącza funkcję.

4

Naciśnij przycisk

Pliki wideo DivX
DivX(R) to technologia kompresji plików
wideo opracowana przez firmę DivX, Inc.
Niniejsze urządzenie uzyskało oficjalny
certyfikat DivX(R).
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
DATA CD i DATA DVD zawierających
pliki wideo DivX(R).

Płyty DATA CD i DATA DVD
obsługiwane przez zestaw
Odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) za pomocą niniejszego zestawu
jest możliwe przy spełnieniu poniższych
warunków:
- Jeśli płyta DATA CD/DATA DVD
zawierająca pliki wideo DivX zawiera
także utwory audio MP3 lub pliki obrazów
JPEG, zestaw umożliwia odtwarzanie
wyłącznie plików wideo DivX.
Zestaw umożliwia odtwarzanie wyłącznie
płyt DATA CD zapisanych w formacie
logicznym ISO 9660 Level 1 lub 2 bądź Joliet
oraz płyt DATA DVD zgodnych z formatem
UDF (Universal Disk Format).
Szczegółowe informacje na temat formatu
zapisu znajdują się w instrukcji obsługi
napędu optycznego oraz oprogramowania
do nagrywania (nie wchodzi w skład
zestawu).

Różne funkcje odtwarzania płyt

2

Odtwarzanie plików wideo
DivX(R)

.

ciąg dalszy

61PL

Kolejność odtwarzania danych z płyt
DATA CD lub DATA DVD
Patrz ,,Kolejność odtwarzania utworów
audio MP3 i plików obrazów JPEG"
(str. 56). Ustalona kolejność odtwarzania
może nie działać w przypadku niektórych
programów używanych do tworzenia plików
wideo DivX oraz jeśli na płycie znajduje się
ponad 200 albumów, z których każdy
zawiera więcej niż 600 plików wideo DivX.

obsługuje formatu WMA (Windows Media
Audio).
oZe względu na technologię kompresji używaną
do tworzenia plików wideo DivX, po naciśnięciu
przycisku H obraz może pojawić się na ekranie
z pewnym opóźnieniem.

Wybór albumu

1

Zostanie wyświetlona lista albumów
zapisanych na płycie. Na liście znajdują
się tylko albumy zawierające pliki wideo
DivX.

oZestaw może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w
formacie Packet Write.

3( 3)

Obsługiwane pliki wideo DivX
Zestaw umożliwia odtwarzanie danych
zapisanych w formacie DivX z
rozszerzeniem ,,.AVI" lub ,,.DIVX". Zestaw
nie pozwala odtwarzać plików z
rozszerzeniem ,,.AVI" lub ,,.DIVX", jeśli nie
zawierają one materiału wideo DivX.
oSzczegółowe informacje na temat odtwarzanych
utworów audio MP3 oraz plików obrazów JPEG
nagranych na płytach DATA CD lub DATA
DVD znajdują się w rozdziale ,,Obsługiwane
płyty" (str. 55).
oZestaw nie umożliwia odtwarzania plików wideo
DivX, jeśli są one złożone z kilku plików wideo
DivX.
oZestaw nie umożliwia odtwarzania plików wideo
DivX o wielkości obrazu przekraczającej 720
(szerokość) × 576 (wysokość) punktów lub o
rozmiarze większym niż 2 GB.
oW przypadku niektórych plików wideo DivX
dźwięk może przeskakiwać lub może nie być
zsynchronizowany z obrazem na ekranie
telewizora.
oZestaw nie umożliwia odtwarzania niektórych
plików wideo DivX dłuższych niż 3 godziny.
oW przypadku niektórych plików wideo DivX
mogą wystąpić przerwy w wyświetlaniu obrazu
lub obraz może być niewyraźny. W takim
przypadku zaleca się utworzenie pliku przy
mniejszej szybkości transmisji. Jeśli jakość
dźwięku jest wciąż niezadowalająca, zalecanym
formatem dźwięku jest format MP3. Należy
jednak zwrócić uwagę, że niniejszy zestaw nie

62PL

Naciśnij przycisk DVD MENU.

SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES

2
3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
album do odtwarzania.
Naciśnij przycisk H.

Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego albumu.
Informacje na temat wybierania plików
wideo DivX znajdują się w punkcie
,,Wybór pliku wideo DivX" (str. 62).

Przejście do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk C/c.

Wyłączanie wyświetlacza
Naciskaj przycisk DVD MENU.

Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.

Wybór pliku wideo DivX

1

Po wykonaniu czynności z Kroku 2
opisanego w sekcji ,,Wybór albumu"
naciśnij przycisk
.

Zostanie wyświetlona lista plików
zawartych w albumie.

MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS

Odtwarzanie płyt VIDEO CD
z funkcją PBC (wersja 2.0)
(odtwarzanie z funkcją PBC)

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij przycisk
.

Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.

1

Naciśnij przycisk C/c.

Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.

Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.

2

Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.

Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku wideo DivX bez
wyświetlania powyższej listy plików
Naciśnięcie przycisku ./ & gt; umożliwia
wybór następnego lub poprzedniego pliku
wideo DivX w tym samym albumie.
Pierwszy plik z następnego albumu można
również wybrać poprzez naciśnięcie
przycisku & gt; podczas odtwarzania
ostatniego pliku w bieżącym albumie. Nie
można jednak powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego albumu, wybierz go
z listy albumów.
oJeśli została zaprogramowana liczba odtworzeń,
pliki wideo DivX można odtwarzać odpowiednią
liczbę razy. Liczone są następujące przypadki:
- wyłączenie zestawu;
- odtworzenie innego pliku;
- otwarcie szuflady na płyty.

Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcją PBC.

3
4

Wybierz numer żądanego elementu za
pomocą przycisków numerycznych.
Naciśnij przycisk

.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.

Różne funkcje odtwarzania płyt

Przejście do następnej lub
poprzedniej strony

Funkcja sterowania odtwarzaniem PBC
(Playback Control) pozwala wykonywać
proste operacje, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
za pomocą menu wyświetlanego na ekranie
telewizora.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dołączoną do płyty, ponieważ zasady
obsługi poszczególnych płyt VIDEO
CD mogą się różnić.

Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
oW instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD w Kroku 3 zamiast polecenia [Press ENTER]
może występować polecenie [Press SELECT]. W
takim przypadku należy nacisnąć przycisk H.
oAby odtwarzać płytę bez funkcji PBC, użyj
przycisków ./ & gt; lub przycisków
numerycznych w trybie zatrzymania zestawu w
celu wybrania utworu, a następnie naciśnij
przycisk H lub
. Zestaw rozpoczyna
odtwarzanie w trybie ciągłym. Nie można
odtwarzać obrazów nieruchomych, np. menu.
Aby powrócić do odtwarzania z funkcją PBC,
należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x, a
następnie przycisk H.

63PL

7

Naciśnij przycisk

.

Stacja zostanie zapisana w pamięci.

Funkcje tunera

Zapisywanie stacji
radiowych

8

Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
Kroki od 1 do 7.

Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20
stacji nadających w paśmie UKF (FM) oraz
10 stacji nadających na falach średnich
(AM). Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.

9

1

Zacznij ponownie od Kroku 1.

2

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,TUNER FM" lub ,,TUNER
AM".
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub -, aż do rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.

Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
,,TUNED" oraz ,,ST" (w przypadku
programów stereofonicznych).

3
4
5

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,MEMORY".
Naciśnij przycisk

lub c.

Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.

6

Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.

oZa pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.

64PL

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.

Zmiana numeru zapisanej stacji

3

Naciśnij przycisk

.

Słuchanie audycji radiowych
W pierwszej kolejności należy zapisać stacje
radiowe w pamięci zestawu (patrz
,,Zapisywanie stacji radiowych" (str. 64)).

1

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,TUNER FM" lub ,,TUNER
AM".

oAby poprawić odbiór, zmień położenie anten
wchodzących w skład zestawu.

Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami

2

Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET + lub -.

1
2

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

3
4

Naciśnij przycisk

Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
oZa pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.

3

Dostosuj głośność za pomocą
przycisku VOLUME +/-.

Słuchanie niezapisanych stacji
radiowych
Wykonaj strojenie ręczne lub automatyczne
opisane w Kroku 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING + lub -.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING + lub -.
Automatyczne strojenie zatrzymuje się po
odebraniu przez zestaw sygnału stacji
radiowej. Aby ręcznie zatrzymać
automatyczne strojenie, naciśnij przycisk
TUNING + lub -.

Słuchanie stacji radiowych o znanych
częstotliwościach

lub c.

Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie ,,MONO".

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o ,,STEREO": odbiór stereofoniczny.
o ,,MONO": odbiór monofoniczny.

Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk " /1.

Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu opcję
,,FM MODE".

Funkcje tunera

Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.

Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.

5

Naciśnij przycisk

.

Ustawienie zostanie wybrane.

6

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.

Nadawanie nazw stacjom
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. ,,XYZ") pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Każdej stacji można nadać tylko jedną
nazwę.
oNazw nie można nadawać zapisanym w pamięci
stacjom z usługą RDS (str. 67).

Użyj funkcji strojenia bezpośredniego w
Kroku 2.

1
2

Naciśnij przycisk D.TUNING.
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
ciąg dalszy

65PL

1

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,TUNER FM" lub ,,TUNER
AM".

Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.

2
3
4

5
6

Za pomocą przycisku PRESET + lub -
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.

Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,NAME IN".

lub c.

Naciśnij przycisk

Utwórz nazwę za pomocą przycisków
kursora.

Korygowanie błędów
Za pomocą przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
Naciśnij przycisk

.

Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis ,,COMPLETE" i nazwa
stacji zostanie zapamiętana.

8

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
oNaciskając przycisk DISPLAY, można sprawdzić
częstotliwość (str. 66).

66PL

Kiedy zestaw działa w trybie ,,TUNER FM"
lub ,,TUNER AM", na wyświetlaczu na
przednim panelu można sprawdzić
częstotliwość odbieranej stacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Za pomocą przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor do następnej
pozycji.
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z liter, cyfr i
innych symboli.

7

Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji na
wyświetlaczu na przednim panelu

Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
wyświetlane informacje zmieniają się w
następujący sposób:
1 nazwa stacji*
2 częstotliwość**
* Wartość ta jest wyświetlana, jeśli zapisanej w
pamięci stacji została nadana nazwa.
** Po kilku sekundach wyświetlane są poprzednie
informacje.

Korzystanie z usługi RDS
Charakterystyka usługi RDS
System RDS (Radio Data System) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji podczas nadawania
programu, razem ze standardowym
sygnałem radiowym. Tuner urządzenia jest
wyposażony w wygodne funkcje RDS, takie
jak wyświetlanie nazwy stacji. System RDS
jest dostępny tylko w przypadku stacji
nadających programy w paśmie UKF (FM)*.

Funkcje tunera

oUsługa RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we
właściwy sposób lub jeśli sygnał jest zbyt słaby.
* Nie wszystkie stacje nadające w paśmie UKF
(FM) oferują usługę RDS i nie wszystkie oferują
ją w tym samym zakresie. Szczegółowe
informacje na temat systemu RDS i
oferowanych usług można uzyskać w lokalnej
rozgłośni radiowej.

Odbiór informacji w systemie RDS
Wybierz stację nadającą w paśmie UKF
(FM).

Po dostrojeniu urządzenia do stacji
nadającej informacje w systemie RDS na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
nazwa stacji*.
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany, nazwa stacji
może nie pojawić się na wyświetlaczu na
przednim panelu.

67PL

Inne funkcje

Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Można sterować telewizorem (tylko
odbiorniki Sony) za pomocą pilota
wchodzącego w skład zestawu.

Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
Sterowanie telewizorem odbywa się za
pomocą przycisków opisanych poniżej.
Przycisk

Funkcja

TV [/1

Włączanie i wyłączanie
telewizora.

TV INPUT

Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między
telewizorem a innymi źródłami.

TV VOL +/-

Regulacja głośności telewizora.

TV CH +/-

Wybór kanału telewizyjnego.

Przyciski
numeryczne*,
ENTER*

Wybór kanału telewizyjnego.

DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*

*

Wyświetlanie menu telewizora.
Wybór elementu menu.
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
telewizora.

* Korzystaj z tych przycisków przy wciśniętym
przycisku TV.

Przycisk - służy do wyboru kanału o
numerze wyższym niż 10. (Przykładowo, aby
wybrać kanał 25, należy nacisnąć przycisk , a następnie 2 i 5.)
oW przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków wymienionych powyżej może okazać
się niemożliwe.

68PL

Korzystanie z funkcji
THEATRE SYNC
Funkcja THEATRE SYNC umożliwia
włączenie telewizora firmy Sony i
opisywanego zestawu, zmianę trybu pracy
urządzenia na ,,DVD", a następnie
włączenie wybranego źródła sygnału
wejściowego w telewizorze za naciśnięciem
jednego przycisku.

Konfigurowanie funkcji THEATRE
SYNC
Zapisz źródło sygnału wejściowego
telewizora podłączonego do zestawu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV INPUT,
wprowadzając jednocześnie przy użyciu
przycisków numerycznych kod źródła
sygnału wejściowego telewizora
podłączonego do urządzenia (patrz tabela).

Spowoduje to wybranie źródła sygnału
wejściowego telewizora.
Ustaw gniazdo wykorzystane do podłączenia
urządzenia jako źródło sygnału wejściowego
telewizora. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.

Przycisk

Numer

TV INPUT 0

ródło sygnału
wejściowego
telewizora

Brak źródła sygnału
wejściowego
(domyślnie)

1

VIDEO1

2

VIDEO2

3

VIDEO3

4

VIDEO4

5

VIDEO5

6

VIDEO6

7

VIDEO7

8

VIDEO8

9*

Przycisk

Numer

Czas nadawania

7

5

8

6

oFunkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku
telewizorów firmy Sony. (Funkcja może być
niedostępna w niektórych telewizorach firmy
Sony.)
oW przypadku dużej odległości między
telewizorem a urządzeniem funkcja może nie
działać. Urządzenie należy ustawić niedaleko
telewizora.
oPodczas wprowadzania kodu pilot powinien być
skierowany w stronę telewizora i urządzenia.

COMPONENT 1
COMPONENT 2

SYSTEM
MENU*

COMPONENT 3

PICTURE
NAVI*

COMPONENT 4

* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce
Północnej.

Inne funkcje

CLEAR*

Obsługa funkcji THEATRE SYNC
Skieruj pilota w kierunku telewizora oraz
urządzenia, a następnie naciśnij jednokrotnie
przycisk THEATRE SYNC.

Jeśli funkcja nie działa, należy zmienić czas
nadawania. Ustawienia czasu nadawania
zależą od danego telewizora.

Zmiana czasu nadawania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +,
jednocześnie wprowadzając czas
nadawania za pomocą przycisków
numerycznych (patrz tabela).

Spowoduje to wybranie czasu nadawania
sygnału z pilota.
Przycisk

Numer

Czas nadawania

TV CH +

1

0,5 (domyślnie)

2

1

3

1,5

4

2

5

3

6

4

69PL

Korzystanie z efektów
dźwiękowych
Wzmacnianie niskich
częstotliwości
Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich
częstotliwości.
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS.

Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 1- lub 10-minutowych.

1
2

Niskie częstotliwości zostaną wzmocnione.

Wyłączanie efektów dźwiękowych
Ponownie naciśnij przycisk DYNAMIC
BASS.

3

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,SLEEP", a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Sposób wyświetlania minut (czas
pozostały do wyłączenia urządzenia)
zmienia się w następujący sposób:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
oZa pomocą przycisków numerycznych
można wybrać czas pozostały do wyłączenia
urządzenia. W tym przypadku czas można
ustawiać w odstępach 1-minutowych.

4

Naciśnij przycisk

.

Ustawienie zostało wprowadzone, a na
wyświetlaczu na przednim panelu
zaświeci się wskaźnik ,,SLEEP".

5

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.

Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Zacznij ponownie od Kroku 1.

Anulowanie funkcji wyłącznika
czasowego
W Kroku 3 wybierz opcję ,,SLEEP OFF".

70PL

Zmiana jasności
wyświetlacza na przednim
panelu
Do wyboru są dwa poziomy jasności
wyświetlacza na przednim panelu.

1
2
3

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,DIMMER", a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
jasność wyświetlacza na przednim
panelu.

4

Naciśnij przycisk

.

Ustawienie zostanie wybrane.

5

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.

Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) służy do odtwarzania dźwięku
pochodzącego z przenośnego odtwarzacza
audio lub komputera. Podłączenie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT pozwala na
odtwarzanie za pomocą zestawu dźwięku z
podłączonego urządzenia.
Adaptery DIGITAL MEDIA PORT
dostępne na różnych obszarach różnią się
między sobą.
Szczegółowe informacje na temat
podłączania adaptera DIGITAL MEDIA
PORT znajdują się w rozdziale ,,Podłączanie
innych urządzeń" (str. 32).
oNależy korzystać jedynie z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT.
oGdy zestaw jest włączony, do urządzenia nie
należy podłączać lub nie należy od niego odłączać
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
oW zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT (nie wchodzi w skład zestawu)
wyświetlane są również obrazy. W takim
przypadku zestaw odtwarza wyłącznie sygnał
EURO AV OUTPUT bez względu na rodzaj
sygnału wideo.

Inne funkcje

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o ,,DIMMER OFF": Wysoka jasność.
o ,,DIMMER ON": Wyświetlacz na
przednim panelu jest przyciemniony.

Korzystanie z adaptera
DIGITAL MEDIA PORT

Odtwarzanie sygnału z
podłączonego urządzenia na
zestawie

1
2

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,DMPORT".
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.

Dźwięk oraz obrazy pochodzące z
podłączonego urządzenia są odtwarzane
na zestawie lub na podłączonym
telewizorze.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
adaptera DIGITAL MEDIA PORT
(nie wchodzi w skład zestawu).
ciąg dalszy

71PL

oPodczas odtwarzania utworów MP3 lub innej
skompresowanej muzyki za pomocą przenośnego
źródła audio można poprawić jakość dźwięku. Za
pomocą przycisku SOUND FIELD wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu opcję ,,A.F.D.
STD". Aby anulować, wybierz inną opcję niż
,,A.F.D. STD".
oW zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT (nie wchodzi w skład zestawu)
możliwa jest obsługa podłączonego urządzenia
przy użyciu przycisków na pilocie lub urządzeniu.
Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe
przyciski, z których można korzystać w takim
przypadku.

Wyłączanie przycisków na
urządzeniu
(blokada rodzicielska)
Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu
urządzenia, na przykład przez dzieci
(blokada rodzicielska), można wyłączyć
znajdujące się na nim przyciski (oprócz
przycisku " /1).
Włączenie funkcji blokady rodzicielskiej
powoduje wyłączenie przycisków na
urządzeniu oraz zaświecenie się kontrolki
,,
" na wyświetlaczu na przednim
panelu. (Zestawem można sterować za
pomocą pilota.)
oNaciśnięcie przycisku na urządzeniu przy
włączonej funkcji blokady rodzicielskiej
powoduje pojawienie się komunikatu ,,CHILD
LOCK" na wyświetlaczu na przednim panelu.

1
2
./ & gt;
H
x

3

X

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję ,,CHILD LOCK", a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.

Ustawienie domyślne jest podkreślone.
o ,,OFF": Funkcja blokady rodzicielskiej
wyłączona.
o ,,ON": Funkcja blokady rodzicielskiej
włączona.

4

Naciśnij przycisk

.

Ustawienie zostanie wybrane.

5

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
oFunkcję blokady rodzicielskiej można włączyć
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad
5 sekund przycisku x (na wyświetlaczu na
przednim panelu zaświeci się ,,
").
Aby wyłączyć funkcję, naciśnij i przytrzymaj
przez ponad 5 sekund przycisk x, aż z
wyświetlacza na przednim panelu zniknie
,,
".

72PL

3
Ustawienia zaawansowane

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk
.

Blokowanie płyt

Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].

(niestandardowa kontrola
rodzicielska, kontrola rodzicielska)

Zabezpieczenie przed
odtwarzaniem określonych płyt
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]
Takie samo hasło niestandardowej kontroli
rodzicielskiej można ustawić w odniesieniu
do maksymalnie 40 płyt. Ustawienie hasła
dla 41-szej płyty powoduje usunięcie
ustawień dotyczących pierwszej płyty.

1

Włóż płytę, którą chcesz zablokować.

Jeśli płyta jest odtwarzana, naciśnij
przycisk x, aby zatrzymać odtwarzanie.

2

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

DVD VIDEO

OFF
ON
PLAYER
PASSWORD

4

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [ON t], a następnie naciśnij
przycisk
.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone

Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.

PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.

Ustawienia zaawansowane

W odniesieniu do danej płyty można ustawić
dwa rodzaje ograniczeń odtwarzania.
o Niestandardowa kontrola rodzicielska
Ograniczenia odtwarzania można ustawić
w taki sposób, aby zestaw nie odtwarzał
nieodpowiednich płyt.
o Kontrola rodzicielska
Odtwarzanie niektórych płyt DVD
VIDEO może zostać ograniczone zgodnie
z wcześniej określonym parametrem, na
przykład wiekiem użytkowników.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami.
Takie samo hasło jest używane zarówno w
odniesieniu do funkcji kontroli
rodzicielskiej, jak i funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej.

12(27)
18(34)
T
1:32:55

x Jeśli hasło zostało już wprowadzone

Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.

PARENTAL CONTROL
Enter password, then press

ENTER

.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

ciąg dalszy

73PL

5

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk
.

Zostanie wyświetlony komunikat
[Custom parental control is set.], a na
ekranie telewizora zostanie ponownie
wyświetlony ekran menu sterowania.

Wyłączanie funkcji niestandardowej
kontroli rodzicielskiej

1

Wykonaj czynności z kroku od 1 do 3,
opisane w punkcie ,,Zabezpieczenie przed
odtwarzaniem określonych płyt [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]".

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[OFF t], a następnie naciśnij przycisk
.

3

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.

Ograniczanie odtwarzania przez
dzieci [PARENTAL CONTROL]
(tylko płyty DVD)

Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Funkcja
[PARENTAL CONTROL] umożliwia
ustawienie poziomu ograniczenia
odtwarzania.

1

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

12(27)
18(34)
T
1:32:55

Włóż płytę, w odniesieniu do której została
ustawiona funkcja niestandardowej kontroli
rodzicielskiej.

Zostanie wyświetlone menu opcji
[CUSTOM PARENTAL CONTROL].

CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].

Odtwarzanie płyty objętej
niestandardową kontrolą rodzicielską

1

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

DVD VIDEO

OFF
ON
PLAYER
PASSWORD

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PLAYER t], a następnie
naciśnij przycisk
.
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone

2

Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.

Zestaw jest gotowy do odtwarzania.

PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .

oJeśli zapomnisz hasła, po wyświetleniu na ekranie
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] prośby o
podanie hasła wprowadź za pomocą przycisków
numerycznych 6-cyfrową liczbę ,,199703", a
następnie naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu
pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła.

74PL

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk .

6

Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone

Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.

Spowoduje to wybranie obszaru.
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych wybierz i wprowadź
standardowy kod z tabeli ,,Lista kodów
obszarów kontroli rodzicielskiej"
(str. 105).

PARENTAL CONTROL
Enter password, then press

ENTER

.

7
4

Pojawi się ekran ustawiania poziomu
ograniczenia odtwarzania.

PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:

Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk
.

Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej zostało zakończone.

Zostanie wyświetlone menu opcji
[STANDARD].

PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:

OFF
USA
USA
OTHERS

4:

Ustawienia zaawansowane

NC17
R

OFF
USA

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [STANDARD], a następnie
naciśnij przycisk
.

PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:

OFF
OFF
8:
7:
6:
5:

8
5

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [LEVEL], a następnie naciśnij
przycisk
.

Zostanie wyświetlone menu opcji
[LEVEL].

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk
.

PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:

Za pomocą przycisków X/x wybierz
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk
.

PG13
USA

Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.

Wyłączanie funkcji kontroli
rodzicielskiej
W Kroku 8 ustaw opcję [LEVEL] w
położenie [OFF].

Odtwarzanie płyty objętej kontrolą
rodzicielską

1

Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
ciąg dalszy

75PL

Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.

2

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.

4
5

Rozpocznie się odtwarzanie.

6
oJeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj czynności z kroków od 1 do 3, opisane w
punkcie ,,Zabezpieczenie przed odtwarzaniem
określonych płyt [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]". Po pojawieniu się prośby o
wprowadzenie hasła wprowadź za pomocą
przycisków numerycznych liczbę ,,199703", a
następnie naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu
pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła. Po wprowadzeniu nowego 4cyfrowego hasła ponownie włóż płytę i naciśnij
przycisk H. Po pojawieniu się ekranu do
wprowadzania hasła wprowadź nowe hasło.
oPodczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane.
oW zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom. Wyłączenie trybu
wznawiania odtwarzania spowoduje
przywrócenie poprzedniego poziomu.

Zmiana hasła

1

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PARENTAL CONTROL],
a następnie naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[PARENTAL CONTROL].

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PASSWORD t], a następnie
naciśnij przycisk
.

Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.

76PL

Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk
.

Korygowanie błędnie wprowadzonego
hasła
Przed naciśnięciem przycisku
naciśnij
przycisk C i wprowadź prawidłową liczbę.

Ustawianie optymalnego
dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia

5

Za pomocą przycisków C/c wybierz
ustawienie.

o [STANDARD]: przy podłączeniu
wszystkich głośników w zwykły
sposób.

(SPEAKER FORMATION)
Przy niekorzystnym kształcie pomieszczenia
może nie być możliwości podłączenia
wszystkich głośników. Dla uzyskania
lepszego efektu surround zaleca się
wybranie w pierwszej kolejności
rozmieszczenia głośników.

1
2

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,DVD".

o [NO CENTER]: przy podłączeniu
tylko głośników przednich i głośników
surround.

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SPEAKER
FORMATION], a następnie naciśnij
przycisk
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION

4

o [NO SURROUND]: przy podłączeniu
tylko głośnika środkowego i głośników
przednich.

DVD VIDEO

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER FORMATION], a
następnie naciśnij przycisk
.

Ustawienia zaawansowane

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

o [FRONT ONLY]: przy podłączeniu
tylko głośników przednich.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[SPEAKER FORMATION].
SPEAKER FORMATION

STANDARD

ciąg dalszy

77PL

o [ALL FRONT]: przy ustawieniu
wszystkich głośników z przodu miejsca
odsłuchu.

7

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [YES] lub [NO], a następnie
naciśnij przycisk
.

o [YES]: przejście do procedury [AUTO
CALIBRATION], zob. Krok 4 w
punkcie ,,Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień" (str. 79).
o [NO]: wyjście z menu [SPEAKER
FORMATION].
SPEAKER FORMATION

o [ALL FRONT - NO CENTER]: przy
ustawieniu głośników przednich i
głośników surround z przodu miejsca
odsłuchu.

o [SECOND ROOM]: przy ustawieniu
głośników przednich w jednym
pomieszczeniu, a głośników surround
w drugim.

oDźwięk z głośników w drugim pokoju jest
taki sam, jak w przypadku głośników
przednich i głośników surround.

6

Naciśnij przycisk

.

Ustawienie zostanie wybrane.

78PL

Continue with AUTO CALIBRATION?

YES
NO

oW celu uzyskania dźwięku surround po zmianie
rozmieszczenia głośników zaleca się ustawienie
opcji [SPEAKER FORMATION], a następnie
opcji [AUTO CALIBRATION].
oDo przeprowadzenia automatycznej kalibracji
([AUTO CALIBRATION]) niezbędne jest
podłączenie mikrofonu kalibracyjnego
dołączonego do zestawu.
oNa wyświetlaczu na przednim panelu
wskazywane jest wybrane rozmieszczenie
głośników ([SPEAKER FORMATION]).
Wyświetlacz nie wskazuje głośników
odtwarzających dźwięk.
oPo zmianie ustawienia [CONNECTION] w menu
[SPEAKER SETUP] opcja [SPEAKER
FORMATION] powraca do ustawienia
[STANDARD].

Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na przednim
panelu i ustaw go na wysokości uszu za
pomocą np. trójnogu (nie wchodzi w
skład zestawu). Każdy głośnik powinien
być zwrócony przodem do mikrofonu
kalibracyjnego, a pomiędzy głośnikiem a
mikrofonem kalibracyjnym nie powinno
być żadnych przeszkód. W trakcie
pomiaru należy zachować ciszę.

Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień
(AUTO CALIBRATION)
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) pozwala automatycznie
skonfigurować odpowiednie ustawienia
dźwięku przestrzennego.
oPodczas automatycznej kalibracji ([AUTO
CALIBRATION]) rozlega się głośny sygnał
testowy, którego nie można ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.

1
2

AUDIO IN / A.CAL MIC

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,DVD".

Mikrofon kalibracyjny

Ustawienia zaawansowane

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SPEAKER
FORMATION], a następnie naciśnij
przycisk
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION

4

DVD VIDEO

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [AUTO CALIBRATION], a
następnie naciśnij przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[AUTO CALIBRATION].

5

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [YES], a następnie naciśnij
przycisk
.

Kalibracja rozpocznie się.
Measuring. Please wait a moment.

AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?

YES
NO

ciąg dalszy

79PL

oAby uniknąć nieprawidłowości, podczas
pomiaru należy wyjść z pomieszczenia i
zachować ciszę (pomiar trwa około trzech
minut). Podczas pomiaru z głośników
odtwarzane są sygnały testowe.
oOtoczenie w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest zestaw może mieć wpływ
na wyniki pomiarów.
oW razie wyświetlenia komunikatu o błędzie
należy postępować zgodnie z jego treścią, a
następnie wybrać opcję [YES].
Komunikat o błędzie pojawia się, jeśli:
- podłączone są słuchawki;
- mikrofon kalibracyjny nie jest
podłączony;
- głośniki przednie nie są prawidłowo
podłączone;
- głośniki surround nie są prawidłowo
podłączone;
- głośniki przednie i głośniki surround nie
są prawidłowo podłączone;
- wokół mikrofonu kalibracyjnego panuje
zbyt duży hałas;
- mikrofon kalibracyjny jest przeładowany;

6

Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz opcję [YES] lub [NO], a
następnie naciśnij przycisk
.
x Kalibracja zakończyła się pomyślnie.

Odłącz mikrofon kalibracyjny, a
następnie wybierz opcję [YES]. Rezultat
kalibracji zostanie zastosowany.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
"YES".

YES

80PL

NO

x Kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie.

Postępuj zgodnie z komunikatem, a
następnie wybierz opcję [YES], aby
powtórzyć operację.
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?

YES
NO

oMożesz zmierzyć odległość każdego głośnika od
miejsca odsłuchu. Zob. str. 87.
oPodczas wykonywania automatycznej kalibracji
nie należy:
- wyłączać zasilania;
- naciskać jakichkolwiek przycisków;
- zmieniać głośności;
- zmieniać funkcji;
- zmieniać płyty;
- wkładać ani wyjmować płyty;
- podłączać słuchawek;
- odłączać mikrofonu kalibracyjnego.
oWynik pomiaru dla [SUBWOOFER] wynosi
zawsze [YES], ponieważ zestaw nie
przeprowadza kalibracji subwoofera.

Korzystanie z ekranu
konfiguracji

4

Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.

Ekran konfiguracji umożliwia zmianę
różnych ustawień takich elementów, jak
obraz lub dźwięk.
Pełna lista elementów ekranu konfiguracji
znajduje się na str. 112.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
oUstawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.

1
2

LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:

5

Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję ,,DVD".

QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR

16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL

Elementy konfiguracji

6

Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany element, a następnie naciśnij
przycisk
.

Ustawienia zaawansowane

SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:

Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
DVD VIDEO

Za pomocą przycisków X/x wybierz z
wyświetlanej listy element
konfiguracji: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP], [CUSTOM SETUP]
lub [SPEAKER SETUP]. Następnie
naciśnij przycisk
.

Wybrany element

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.

12(27)
18(34)
T
0:00:02

ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW

Element konfiguracji zostanie wybrany.
Przykład: [SCREEN SETUP]

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje dla
wybranego elementu.
Przykład: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:

16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN

Opcje

ciąg dalszy

81PL

7

Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.

Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.

Ustawianie języka menu
ekranowego i ścieżki
dźwiękowej
[LANGUAGE SETUP]

SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:

4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL

Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia
ustawianie różnych języków dla menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej.

Wybrane ustawienie

Przywracanie wszystkich ustawień
menu [SETUP]

1
2

W Kroku 4 wybierz opcję [RESET], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję
[YES].

Wybierz opcję [LANGUAGE SETUP] na
ekranie konfiguracji. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale ,,Korzystanie z ekranu
konfiguracji" (str. 81).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:

ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW

Można także anulować proces i powrócić
do ekranu menu sterowania, wybierając
opcję [NO].

3

Naciśnij przycisk

.

Spowoduje to przywrócenie wartości
domyślnych wszystkich ustawień
opisanych na stronach od 82 do 89.
Podczas przywracania domyślnych
wartości ustawień nie należy naciskać
przycisku [/1. Proces ten trwa kilka
sekund.
oJeśli podczas włączania zestawu po zresetowaniu
nie ma w nim płyty, na ekranie telewizora jest
wyświetlany komunikat informacyjny. W celu
przeprowadzenia konfiguracji wstępnej (str. 21)
naciśnij przycisk
. Aby powrócić do
normalnego ekranu, naciśnij przycisk CLEAR.

x [OSD] (menu ekranowe)

Służy do przełączania języka menu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO)

Służy do wyboru żądanego języka menu
płyty.
x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO)

Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO)

Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW]
język napisów dialogowych zmienia się
zależnie od języka wybranego w odniesieniu
do ścieżki dźwiękowej.

82PL

oJeśli w opcjach [MENU], [AUDIO] i
[SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t],
należy za pomocą przycisków numerycznych
wybrać i wprowadzić kod języka opisany w
punkcie ,,Lista kodów języków" (str. 105).
oJeśli w opcji [MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] wybrany zostanie język, który nie
został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie wybrany zostanie jeden z
zarejestrowanych języków (w przypadku
niektórych płyt język nie jest wybierany
automatycznie).

Ustawienia wyświetlania
[SCREEN SETUP]
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego telewizora.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[SCREEN SETUP]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale ,,Korzystanie z ekranu
konfiguracji" (str. 81).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
FULL
4:3 OUTPUT:

Opcja ta służy do wybierania proporcji
obrazu podłączonego telewizora
(standardowy 4:3 lub panoramiczny).
[16:9]

Ustawienie to należy wybrać
przy podłączaniu do urządzenia
telewizora panoramicznego lub
telewizora obsługującego tryb
szerokoekranowy.

[4:3 LETTER
BOX]

Ustawienie to należy wybrać
przy podłączaniu do urządzenia
telewizora z ekranem formatu
4:3. Obraz panoramiczny jest
wyświetlany z pasami u góry i u
dołu ekranu telewizora.

Ustawienia zaawansowane

x [TV TYPE]

[4:3 PAN SCAN] Ustawienie to należy wybrać

przy podłączaniu do urządzenia
telewizora z ekranem formatu
4:3. Funkcja ta pozwala
automatycznie wyświetlać obraz
panoramiczny na całym ekranie,
przy czym część obrazu
niemieszcząca się na ekranie
jest przycinana.

ciąg dalszy

83PL

x [BACKGROUND]

[16:9]

[4:3 LETTER BOX]

Opcja ta służy do wybierania koloru tła lub
obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora
w trybie zatrzymania bądź podczas
odtwarzania płyt CD, DATA CD (audio
MP3) lub DATA DVD (audio MP3).
[JACKET
PICTURE]

W tym trybie wyświetlany jest
nieruchomy obraz, o ile został
on nagrany na płycie (CDEXTRA itd.). Jeśli na płycie nie
znajduje się odpowiedni obraz,
zamiast niego wyświetlany jest
obraz z opcji [GRAPHICS].

[GRAPHICS]

W tym trybie wyświetlany jest
domyślny obraz zapisany w
pamięci zestawu.

[BLUE]

W tym trybie wyświetlane jest
niebieskie tło.

x [YCBCR/RGB (HDMI)]

[BLACK]

Opcja ta służy do wyboru rodzaju sygnału
HDMI wyprowadzanego przez wyjście
gniazda HDMI OUT.

W tym trybie wyświetlane jest
czarne tło.

x [LINE]

[4:3 PAN SCAN]

oW zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może zostać wybrane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.

[YCBCR]

Wyjście sygnału YCBCR

[RGB]

Wyjście sygnału RGB.

Wybór metody wyjścia dla sygnałów wideo z
gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na tylnym panelu urządzenia.
[VIDEO]

oJeśli występują zakłócenia obrazu, w opcji
[YCBCR] należy wybrać ustawienie [RGB].
oJeśli gniazdo HDMI OUT jest połączone z
gniazdem DVI innego urządzenia, sygnał [RGB]
jest wyprowadzany automatycznie nawet po
wybraniu opcji [YCBCR].

x [SCREEN SAVER]

Wygaszacz ekranu uruchamia się, jeśli
zestaw pozostaje w trybie pauzy lub
zatrzymania przez 15 minut, lub podczas
odtwarzania płyty CD, DATA CD (audio
MP3) lub DATA DVD (audio MP3) przez
ponad 15 minut. Wygaszacz ekranu zapobiega
uszkodzeniu ekranu podłączonego urządzenia
(wynikającemu z efektu tzw. powidoku).
Naciśnij dowolny przycisk (np. H), aby
wyłączyć wygaszacz ekranu.
[ON]
[OFF]

84PL

Ustawienie to służy do
włączania wygaszacza ekranu.
Ustawienie to służy do
wyłączania wygaszacza ekranu.

Wyjście sygnału wideo.

[RGB]

Wyjście sygnału RGB.

oJeśli telewizor nie obsługuje sygnałów RGB, na
ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz, nawet
po wybraniu opcji [RGB]. Należy to sprawdzić w
instrukcji obsługi telewizora.
oJeśli wskaźnik HDMI jest zapalony, nie można
ustawić opcji [RGB]. Tryb [RGB] zostanie
automatycznie przełączony na [VIDEO] po
włączeniu jakiegokolwiek podłączonego
urządzenia HDMI.

x [4:3 OUTPUT]

Ta opcja działa tylko w przypadku, gdy w
opcji [TV TYPE] w menu [SCREEN
SETUP] wybrano ustawienie [16:9] (str. 83).
Umożliwia ona odtwarzanie sygnału w
formacie progresywnym o proporcjach 4:3.
Jeśli możesz zmienić proporcje obrazu w
telewizorze odbierającym sygnał
progresywny (525p/625p), zmień ustawienia
telewizora, a nie ustawienia zestawu.

Ustawienie działa tylko w przypadku
połączenia HDMI lub sygnału bez przeplotu
wyprowadzanego przez gniazda
COMPONENT VIDEO OUT.
oTa opcja działa tylko w przypadku, gdy w opcji
VIDEO FORMAT wybrano ustawienie
,,PROGRESSIVE" (str. 30).
[FULL]

Ustawienie to należy wybrać,
jeśli telewizor umożliwia
zmianę proporcji obrazu.

[NORMAL]

Ustawienie to należy wybrać,
jeśli telewizor nie umożliwia
zmiany proporcji obrazu. W
takim przypadku sygnał jest
odtwarzany w formacie 16:9, z
czarnymi pasami po lewej i
prawej stronie ekranu.

Ustawienia niestandardowe
[CUSTOM SETUP]
Opcja ta służy do określania parametrów
odtwarzania i innych ustawień.
Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję
[CUSTOM SETUP]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale ,,Korzystanie z ekranu
konfiguracji" (str. 81).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:

Telewizor o proporcjach obrazu 16:9

Włączanie i wyłączanie funkcji HDMI
CONTROL. Funkcja ta jest dostępna po
podłączeniu zestawu i telewizora za pomocą
przewodu HDMI. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się w podręczniku
HDMI CONTROL (dostarczany
oddzielnie).
[OFF]

Wyłączanie funkcji HDMI
CONTROL.

[ON]

Ustawienia zaawansowane

x [HDMI CONTROL]

Włączanie funkcji HDMI
CONTROL.
Funkcja ta umożliwia
sterowanie komponentami
zestawu połączonymi ze sobą za
pomocą przewodu HDMI.

oPo wybraniu [ON] bez podłączenia telewizora za
pomocą przewodu HDMI pojawia się komunikat
[Please verify the HDMI connection] i wybranie
ustawienia [ON] jest niemożliwe.

x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)

Opcja ta służy do wybierania obrazu
wyświetlanego w trybie pauzy.

ciąg dalszy

85PL

x [AUDIO DRC] (tylko płyty DVD VIDEO)
[AUTO]

Obraz (w tym elementy
poruszające się dynamicznie)
jest wyświetlany bez zakłóceń.
W normalnych warunkach
należy wybrać tę funkcję.

[FRAME]

Obraz (w tym elementy
nieporuszające się
dynamicznie) jest wyświetlany
w wysokiej rozdzielczości.

Funkcja ta ogranicza zakres dynamiki ścieżki
dźwiękowej.
Jest to przydatne podczas oglądania filmów
późno w nocy przy niskim poziomie
głośności.
[OFF]

Brak kompresji zakresu
dynamiki.

[STANDARD]

Odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z pierwotnym
zakresem dynamiki.

[MAX]

Maksymalna kompresja
zakresu dynamiki.

x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD
VIDEO)

Opcja ta nadaje priorytet ścieżce
dźwiękowej o największej liczbie kanałów
podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO, na
których dźwięk został nagrany w wielu
formatach (PCM, DTS, MPEG audio lub
Dolby Digital).

x [AUDIO (HDMI)]

[OFF]

Brak priorytetu

[OFF]

[AUTO]

Priorytet ustalony

Dźwięk nie jest wyprowadzany
z gniazda HDMI OUT.

[ON]

Wyprowadzany sygnał audio
jest poddawany konwersji z
formatu Dolby Digital, DTS
lub sygnału PCM 96 kHz/24
bity na sygnał PCM 48 kHz/16
bitów.

oPo wybraniu opcji [AUTO] język może się
zmienić. Ustawienia funkcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia funkcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (str. 82). (W przypadku
niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.)
oJeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio mają
taką samą liczbę kanałów, zestaw wybiera je w
następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG audio.

x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD
VIDEO/VIDEO CD)

Opcja ta służy do włączania i wyłączania
funkcji wznawiania odtwarzania wielu płyt.
[ON]

[OFF]

86PL

Ustawienia wznawiania
odtwarzania są przechowywane
w odniesieniu do 40 płyt.
Ustawienia wznawiania
odtwarzania nie są
zapamiętywane. Odtwarzanie
jest wznawiane od określonego
miejsca tylko w przypadku
bieżącej płyty umieszczonej w
urządzeniu.

Wybór stanu wyjścia audio
wyprowadzanego z gniazda HDMI OUT.

oPo podłączeniu telewizora do urządzenia
przewodem HDMI i przy wybranej opcji [ON],
dźwięk z telewizora nie jest obsługiwany przez
funkcje DYNAMIC BASS, MOVIE/MUSIC i
pola akustycznego.

x [DivX]

Opcja ta służy do wyświetlania kodu
rejestracyjnego niniejszego zestawu.
Więcej informacji można uzyskać w
Internecie pod adresem
http://www.divx.com.

[CENTER]

Ustawienia głośników

[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.

[SURROUND]

[YES]: Wybierz to ustawienie
w normalnych warunkach.
[NONE]: Wybierz to
ustawienie, jeśli głośniki
surround nie są używane.

[SUBWOOFER]

[YES]

[SPEAKER SETUP]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
Na ekranie konfiguracji wybierz opcję
[SPEAKER SETUP]. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale ,,Korzystanie z ekranu
konfiguracji" (str. 81).
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.

SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:

x [DISTANCE (FRONT)]

Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona za pomocą
funkcji konfiguracji wstępnej (str. 21),
powoduje to automatyczne wyświetlenie
ustawienia.

YES
YES
YES
YES

Przywracanie ustawień domyślnych
po zmianie ustawień

1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)

Ustawienia zaawansowane

oObsługa powyższych elementów konfiguracji nie
jest możliwa po podłączeniu słuchawek do
urządzenia.

oPo zmianie ustawienia [CONNECTION] opcja
[SPEAKER FORMATION] powraca do
ustawienia [STANDARD].

Wybierz element, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR. Należy zwrócić uwagę, że
tylko ustawienie [CONNECTION] nie
powraca do wartości domyślnej.
x [CONNECTION]

Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND]. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
[FRONT]

[YES]

Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.
[L/R]
3,0 m1)

Odległość głośnika
przedniego od miejsca
odsłuchu może wynosić od
1,0 do 7,0 metrów3).

ciąg dalszy

87PL

1)

[CENTER]
3,0 m1)

(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES] w
menu
[CONNECTION].)

Głośnik środkowy może
zostać przesunięty od
ustawienia głośników
przednich o maksymalnie
1,6 metra w kierunku
miejsca odsłuchu.

1)

Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.

2)

Od 0,0 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.

3)Od 0,9 do 6,9 metra

dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.

x [DISTANCE (SURROUND)]

Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia
odległości głośników względem miejsca
odsłuchu.
Jeśli odległość została ustawiona za pomocą
funkcji konfiguracji wstępnej (str. 21),
powoduje to automatyczne wyświetlenie
ustawienia.

Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.

2)Od 0,0

do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.

oJeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w jednakowych odległościach od
słuchacza, należy ustawić odległość dla
najbliższego głośnika.
oNie należy umieszczać głośników surround w
większej odległości od słuchacza niż głośniki
przednie.
oW zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.

x [LEVEL (FRONT)]

W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
przedniego. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję [TEST TONE] w
pozycji [ON].
[L/R]
0,0 dB

Ustaw między -6,0 dB a 0,0
dB.

[CENTER]
0,0 dB

Ustaw między -6,0 dB a
+6,0 dB.

(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[CENTER] w
położeniu [YES] w
menu
[CONNECTION].)

0,0 - 7,0 m2)

[SUBWOOFER]
+2,0 dB

Ustaw między -6,0 dB a
+6,0 dB.

x [LEVEL (SURROUND)]

Po przesunięciu głośników należy zmienić
odpowiednie wartości na ekranie
konfiguracji.

W następujący sposób można ustawić
poziom natężenia dźwięku dla głośnika
surround. W celu ułatwienia regulacji należy
ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji
[ON].

[L/R]
3,0 m1)

[L/R]
0,0 dB

(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[SURROUND] w
położeniu [YES] w
menu
[CONNECTION].)

88PL

Głośniki surround mogą
zostać przesunięte od
ustawienia głośników
przednich o maksymalnie
5,0 metrów w kierunku
miejsca odsłuchu.

(pojawia się po
ustawieniu pozycji
[SURROUND] w
położeniu [YES] w
menu
[CONNECTION].)

Ustaw między -6,0 dB a
+6,0 dB.

Ustawianie poziomu natężenia
dźwięku dla wszystkich głośników
jednocześnie
Obróć pokrętło regulacji głośności
VOLUME na urządzeniu lub naciśnij
przycisk VOLUME +/- na pilocie.

6

Z każdego głośnika będzie kolejno
dochodził dźwięk testowy.

7

x [TEST TONE]

Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [LEVEL
(FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]

Głośniki nie emitują dźwięku
testowego.

[ON]

Dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z każdego głośnika w trakcie regulacji
poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [SPEAKER SETUP]
dźwięk testowy jest emitowany kolejno
z poszczególnych głośników.

1

Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.

Zostanie wyświetlony ekran menu
sterowania.

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.

Siedząc w miejscu odsłuchu, dostosuj
wartość [LEVEL (FRONT)] lub [LEVEL
(SURROUND)] za pomocą przycisków
C/X/x/c.

Dźwięk testowy jest emitowany tylko z
głośnika, którego ustawienia są
regulowane.

8
9

Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk
.

10 Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OFF], a następnie naciśnij
przycisk
.
oSygnał dźwięku testowego nie jest podawany na
wyjście HDMI OUT.

Ustawienia zaawansowane

Regulacja poziomu głośności za
pomocą dźwięku testowego

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [ON], a następnie naciśnij
przycisk
.

Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].

3

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.

Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.

4
5

Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TEST TONE], a następnie
naciśnij przycisk
lub c.

89PL

Przywracanie ustawień
domyślnych
Parametry zestawu, np. zaprogramowane
stacje, można przywrócić do wartości
domyślnych.
" /1

1
2

A

x

Naciśnij przycisk " /1, aby włączyć
zestaw.
Naciśnij jednocześnie przyciski x, A i
" /1 na urządzeniu.

Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat ,,COLD RESET",
a ustawienia domyślne zostaną
przywrócone.

90PL

Eksploatacja

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności
żródła zasilania
oJeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.

Umiejscowienie urządzenia

Regulacja głośności
oNie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.

Czyszczenie
oObudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani
takich środków, jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.

Informacje dodatkowe

oAby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
oPodczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
oNie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych urządzenia może spowodować
jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
oNie należy ustawiać urządzenia na
powierzchniach (narzuty, koce itp.) ani w pobliżu
materiałów (zasłony, firany), które mogą zasłonić
otwory wentylacyjne.
oNie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne,
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
oUrządzenia nie należy ustawiać w pozycji
pochyłej. Zostało ono zaprojektowane do pracy
wyłącznie w pozycji poziomej.
oUrządzenie oraz płyty kompaktowe należy
przechowywać z dala od urządzeń emitujących
silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki
mikrofalowe czy duże kolumny głośnikowe.
oNa obudowie urządzenia nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.

oJeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu urządzenia sterującego może
skraplać się para. Zestaw nie będzie wówczas
działał prawidłowo. W takim wypadku należy
wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić zestaw w
stanie włączonym przez około pół godziny, aż
wilgoć wyparuje.
oPodczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
oJeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.

Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
oNie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.

Kolory na ekranie telewizora
oJeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.

ciąg dalszy

91PL

WAŻNA UWAGA

Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.

Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
o Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
o Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.

Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu upewnij się, że nie
ma w nim płyty, po czym odłącz przewód zasilania
od gniazdka ściennego.

o Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
o Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.

Czyszczenie
o Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ściereczki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.

o Nie należy używać środków takich, jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.

92PL

Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią
opisane poniżej problemy, przed
przekazaniem urządzenia do serwisu należy
skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników
serwisu w trakcie naprawy mogą zostać
zatrzymane.

Zasilanie
Brak zasilania.
o Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie
podłączony.
o Naciśnij przycisk " /1, gdy komunikat
"STANDBY" zniknie z wyświetlacza panelu
przedniego.

Informacje dodatkowe

Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się na przemian komunikaty
,,PROTECTOR" i ,,PUSH POWER".
Naciśnij przycisk " /1, aby wyłączyć zestaw, a po
zniknięciu komunikatu ,,STANDBY" sprawdź:
o Czy nie ma zwarcia na przewodach
głośnikowych + i -?
o czy używane są głośniki określone w
instrukcji?
o czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych
zestawu?
Po sprawdzeniu powyższych elementów i
skorygowaniu wszelkich problemów włącz
zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych
elementów nie można określić przyczyny
problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.

Obraz
Brak obrazu.
o Przewód SCART (EURO AV) nie jest
odpowiednio podłączony.
o Przewód SCART (EURO AV) jest
uszkodzony.
o Urządzenie nie jest podłączone do
odpowiedniego gniazda
EURO AV t INPUT (str. 15).
o Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w
sposób umożliwiający wyświetlanie obrazu
przesyłanego przez zestaw.

ciąg dalszy

93PL

o Sprawdź metodę wyjścia w zestawie (str. 84).
o Włączono odtwarzanie w formacie
progresywnym, ale telewizor nie obsługuje
sygnału w tym formacie. W takim przypadku
należy przywrócić ustawienie formatu z
przeplotem (ustawienie domyślne) (str. 30).
o Nawet jeśli telewizor obsługuje sygnał w
formacie progresywnym (525p/625p), po
wybraniu tego formatu obraz może być
wyświetlany z zakłóceniami. W takim
przypadku należy przywrócić ustawienie
formatu z przeplotem (ustawienie domyślne)
(str. 30).
o Podłącz ponownie przewód połączeniowy.
o Urządzenie jest podłączone do urządzenia
wejściowego niezgodnego ze standardem
HDCP (High-Bandwidth Digital Content
Protection) (nie świeci się wskaźnik ,,HDMI"
na wyświetlaczu na przednim panelu). Patrz
str. 108.
o Jeśli sygnał wideo jest wyprowadzany przez
gniazdo HDMI OUT, zmiana sygnału
wyjściowego wideo wyprowadzanego z
gniazda HDMI OUT za pomocą przycisku
VIDEO FORMAT może rozwiązać problem
(str. 29).
Podłącz telewizor do urządzenia za pomocą
innego gniazda wideo niż HDMI OUT, a
następnie przełącz telewizor na podłączone
wejście wideo, które umożliwia wyświetlenie
menu ekranowego. Zmień rodzaj sygnału
wideo wyprowadzanego z gniazda HDMI
OUT, a następnie przełącz telewizor z
powrotem na wejście HDMI. Jeśli obraz nadal
nie jest wyświetlany, powtórz powyższe
czynności i wypróbuj inne opcje.
o Za pomocą przycisku VIDEO FORMAT na
pilocie wybrano opcję ,,PROGRESSIVE" (na
wyświetlaczu na przednim panelu świeci
wskaźnik ,,PROGRE"), mimo że telewizor
nie obsługuje sygnału w formacie
progresywnym. W takim przypadku odłącz
przewód HDMI od urządzenia i wybierz opcję
,,INTERLACE", aby wskaźnik ,,PROGRE"
zgasł.
o Jeśli w sygnale wyprowadzanym z gniazda
LINE OUT (VIDEO) występują zakłócenia,
za pomocą przycisku VIDEO FORMAT
zmień ustawienie rodzaju sygnału wideo
wyprowadzanego z gniazda HDMI OUT na
ustawienie [720 × 480p]* (str. 29).
* W niektórych krajach może być dostępna
opcja [720 × 576p].

94PL

Pojawiają się zakłócenia obrazu.
o Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Obraz nie wypełnia ekranu telewizora, chociaż
proporcje obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE] w menu
[SCREEN SETUP].
o Proporcje obrazu są zapisane na stałe na
płycie DVD.
Na ekranie telewizora występują
zniekształcenia kolorów.
Subwoofer i głośniki przednie wchodzące w
skład zestawu są ekranowane magnetycznie dla
uniknięcia rozpraszania magnetycznego.
Wskutek zastosowania silnych magnesów może
jednak być emitowana pewna ilość takiego
promieniowania. W takim przypadku należy
wykonać poniższe czynności.
o W przypadku korzystania z telewizora lub
projektora kineskopowego umieść głośniki w
odległości co najmniej 0,3 m od niego.
o Jeśli zniekształcenia kolorów będą się
utrzymywać, wyłącz telewizor i włącz go
ponownie po 15-30 minutach.
o W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń
głośniki na większą odległość od telewizora.
o Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma
przedmiotów wytwarzających pole
magnetyczne (magnetyczny zamek stolika
TV, urządzenie medyczne, zabawka itp.).

Dźwięk
Brak dźwięku.
o Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo
podłączony.
o Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
komunikat ,,MUTING ON".
o Zestaw znajduje się w trybie pauzy lub w
trybie odtwarzania w zwolnionym tempie.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
o Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu.
Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
o Sprawdź ustawienia głośników (str. 87).
o Urządzenie podłączone do gniazda HDMI
OUT nie jest zgodne z formatem sygnału
audio. W takim przypadku wybierz w opcji
[AUDIO (HDMI)] w menu [CUSTOM
SETUP] ustawienie [ON] (str. 86).

Dźwięk nie wyprowadzany przez wyjście
HDMI OUT.
o Ustaw w opcji [AUDIO (HDMI)] w menu
[CUSTOM SETUP] wartość [ON] (str. 86).
o Gniazdo HDMI OUT jest połączone z
urządzeniem DVI (Digital Visual Interface).
Gniazda DVI nie obsługują sygnału audio.
o Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz i
ponownie włącz zestaw. 2 Wyłącz i ponownie
włącz podłączony sprzęt. 3 Odłącz i
ponownie podłącz przewód HDMI.
Dźwięki w lewym i prawym kanale mają
nierówną głośność lub są odwrócone.
o Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
o Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 15, 87).
o Ustaw pole akustyczne na ,,A.F.D. STD"
(str. 38).

Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD, CD lub
MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu
stereofonicznego.
o Ustaw w opcji [AUDIO] wartość [STEREO]
za pomocą przycisku AUDIO (str. 49).
o Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo
podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej
zapisanej w formacie Dolby Digital, DTS lub
MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego
jest słabo słyszalny.
o Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 38).
o Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 15, 87).
o W przypadku niektórych płyt DVD sygnał
wyjściowy może nie być w pełni zgodny z
formatem 5.1. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli

Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego.
o W przypadku niektórych płyt dźwięk może
być odtwarzany tylko z głośnika środkowego.
Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego.
o Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 15, 87).
o Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 38).
o W przypadku niektórych źródeł dźwięk z
głośnika środkowego może być słabszy.
o Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2kanałowego.
Z głośników surround nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim
natężeniu.
o Sprawdź połączenia i ustawienia głośników
(str. 15, 87).
o Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest
włączona (str. 38).
o W przypadku niektórych źródeł efekt
głośników surround może być słabszy.
o Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2kanałowego.
Z głośników wskazywanych na wyświetlaczu
na przednim panelu nie dobiega żaden
dźwięk.
o Na wyświetlaczu na przednim panelu
wskazywane jest wybrane rozmieszczenie
głośników ([SPEAKER FORMATION]).
Wyświetlacz nie wskazuje głośników
odtwarzających dźwięk (str. 38, 77).

Eksploatacja

Informacje dodatkowe

Słychać głośny przydźwięk lub szum.
o Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są
dokładnie podłączone.
o Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie
znajdują się w pobliżu transformatora lub
silnika elektrycznego i czy są oddalone o co
najmniej 3 metry od telewizora lub lampy
jarzeniowej.
o Odsuń telewizor od urządzeń audio.
o Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je
szmatką lekko zwilżoną alkoholem.
o Wyczyść płytę.

ścieżka dźwiękowa została nagrana w
formacie Dolby Digital lub MPEG audio.

Nie można dostroić stacji radiowych.
o Sprawdź, czy antena jest podłączona
prawidłowo. Skoryguj położenie anteny, a w
razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
o Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas
dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z
funkcji strojenia bezpośredniego.
o Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane
stacje zostały usunięte (podczas strojenia
poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji).
Zapisz w pamięci stacje (str. 64).
o Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawiła się
częstotliwość.

ciąg dalszy

95PL

Pilot nie działa.
o Między pilotem a urządzeniem znajdują się
przeszkody.
o Odległość między pilotem a urządzeniem jest
zbyt duża.
o Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika
zdalnego sterowania urządzenia.
o Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
o W urządzeniu nie ma płyty.
o Płyta została włożona do góry nogami.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do
odtwarzania skierowaną w dół.
o Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna
szuflady na płyty.
o Zestaw nie odtwarza płyt CD-ROM itp.
(str. 6).
o Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest
odpowiedni dla danego zestawu.
o W urządzeniu skropliła się para wodna, co
może powodować uszkodzenie soczewek.
Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone
przez mniej więcej pół godziny.
Urządzenie nie odtwarza utworów audio w
formacie MP3.
o Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1 lub 2, bądź Joliet.
o Płyta DATA DVD nie została nagrana w
formacie MP3 zgodnym ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
o Utwór audio MP3 nie ma rozszerzenia
,,.MP3".
o Dane nie mają formatu MP3, chociaż mają
rozszerzenie ,,.MP3".
o Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
o Zestaw nie umożliwia odtwarzania utworów
audio zapisanych w formacie MP3PRO.
o W opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
ustawienie [IMAGE (JPEG)] (str. 59).
o Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
o Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik
wideo DivX.
Pliku obrazu JPEG nie może być wyświetlany.
o Płyta DATA CD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem ISO
9660 Level 1 lub 2, bądź Joliet.

96PL

o Płyta DATA DVD nie została nagrana w
formacie JPEG zgodnym ze standardem UDF
(Universal Disk Format).
o Plik nie posiada rozszerzenia ,,.JPEG" lub
,,.JPG".
o Wielkość pliku przekracza 3 072 punktów
(szerokość) × 2 048 punktów (wysokość) w
trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w
trybie progresywnym JPEG, który jest
używany głównie na stronach internetowych.
o Obraz nie mieści się na ekranie telewizora
(obrazy takie są zmniejszane).
o W opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUDIO (MP3)] (str. 59).
o Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE
(MP3, JPEG)], wyjmij płytę z urządzenia i
włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
o Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik
wideo DivX.
Utwory audio MP3 i pliki obrazów JPEG
odtwarzane są równocześnie.
o W opcji [MODE (MP3, JPEG)] wybrano
wartość [AUTO] (str. 59).
Nie można odtworzyć pliku wideo DivX.
o Plik nie został zapisany w formacie DivX.
o Plik nie posiada rozszerzenia ,,.AVI" lub
,,.DIVX".
o Płyta DATA CD/DATA DVD nie została
nagrana w formacie DivX zgodnym ze
standardem ISO 9660 Level 1 lub 2, bądź
Joliet/UDF.
o Plik wideo DivX jest większy niż 720
(szerokość) × 576 (wysokość).
Tytuły albumów, utworów lub plików nie są
wyświetlane prawidłowo.
o Zestaw umożliwia wyświetlanie wyłącznie cyfr
i liter alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako
[*].
Płyta nie jest odtwarzana od początku.
o Została wybrana funkcja odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności, odtwarzania w
kolejności losowej lub odtwarzania z
powtarzaniem.
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR.
o Została wybrana funkcja wznawiania
odtwarzania.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na
urządzeniu lub na pilocie, a następnie
rozpocznij odtwarzanie (str. 44).

o Na ekranie telewizora pojawia się
automatycznie tytuł, menu płyty DVD lub
menu funkcji PBC.
Zestaw automatycznie rozpoczyna
odtwarzanie płyty.
o Na płycie DVD zastosowano funkcję
automatycznego odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie.
o Na niektórych płytach może być zapisany
sygnał automatycznej pauzy. Podczas
odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje
odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie odtwarzania,
wyszukiwanie, odtwarzanie w zwolnionym
tempie czy odtwarzanie z powtarzaniem.
o W przypadku niektórych płyt wykonywanie
powyższych operacji może okazać się
niemożliwe. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną wraz z płytą.

Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej.
o Na odtwarzanej płycie DVD nie została
nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach
językowych.
o Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
języka ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka napisów
dialogowych.
o Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach
językowych.
o Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć wyświetlania napisów
dialogowych.
o Płyta DVD jest zabezpieczona przed
wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać ujęć.
o Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały
zapisane sceny z różnymi ujęciami (str. 54).
o Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą
ujęć.

Podczas odtwarzania płyty DATA CD lub
DATA DVD na ekranie telewizora wyświetlany
jest napis [Data error].
o Żądany utwór audio MP3/plik obrazu JPEG/
plik wideo DivX jest uszkodzony.
o Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1
Audio Layer 3.
o Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze
standardem DCF.
o Plik JPEG posiada rozszerzenie ,,.JPG" lub
,,.JPEG", ale nie został zapisany w formacie
JPEG.
o Plik posiada rozszerzenie ,,.AVI" lub
,,.DIVX", ale nie został nagrany w formacie
DivX lub format DivX jest niezgodny z
zarejestrowanymi profilami DivX.
Zestaw nie działa prawidłowo.
o Odłącz przewód zasilania od gniazdka
ściennego, a następnie podłącz go ponownie
po kilku minutach.
Zestaw nie działa, a naciśnięcie dowolnego
przycisku na urządzeniu powoduje pojawienie
się komunikatu ,,CHILD LOCK" na
wyświetlaczu na przednim panelu.
o Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej
(str. 72).
Funkcja HDMI CONTROL nie działa.
o Jeżeli nie świeci się wskaźnik ,,HDMI" na
wyświetlaczu na przednim panelu, sprawdź
połączenie HDMI (str. 27).
o Ustaw w opcji [HDMI CONTROL] w menu
[CUSTOM SETUP] wartość [ON] (str. 85).
o Upewnij się, że podłączone urządzenie
obsługuje funkcję HDMI CONTROL.
o Sprawdź, czy przewód zasilania podłączonego
urządzniea jest właściwie podłączony.
o Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu
włączona została funkcja HDMI CONTROL.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
podłączonego urządzenia.
o W przypadku zmiany połączenia HDMI,
odłączenia i ponownego podłączenia
przewodu zasilania lub awarii zasilania, w
opcji [HDMI CONTROL] w menu
[CUSTOM SETUP] ustaw wartość [OFF], a
następnie w opcji [HDMI CONTROL] w

Informacje dodatkowe

Komunikaty na ekranie telewizora nie są
wyświetlane w żądanym języku.
o Wybierz żądany język obsługi menu
ekranowego w opcji [OSD] menu
[LANGUAGE SETUP] na ekranie
konfiguracji (str. 82).

Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
na przednim panelu widoczny jest napis
,,LOCKED".
o Skontaktuj się z przedstawicielem lub
najbliższym autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.

ciąg dalszy

97PL

menu [CUSTOM SETUP] ustaw wartość
[ON] (str. 85).
o Szczegółowe informacje na temat funkcji
HDMI CONTROL znajdują się w
podręczniku HDMI CONTROL Guide
(dostarczany oddzielnie).
Podczas korzystania z funkcji System Audio
Control z zestawu i telewizora nie dochodzi
żaden dźwięk.
o Ustaw w opcji [AUDIO (HDMI)] w menu
[CUSTOM SETUP] wartość [ON] (str. 86).
o Upewnij się, że podłączony telewizor
obsługuje funkcję System Audio Control.
o Szczegółowe informacje na temat funkcji
System Audio Control znajdują się w
podręczniku HDMI CONTROL Guide
(dostarczany oddzielnie).

Funkcja autodiagnostyki
(Na wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Podczas działania funkcji autodiagnostyki,
która ma na celu ochronę urządzenia przed
awarią, na ekranie telewizora lub na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się 5-znakowy numer diagnostyczny (np. C
13 50), będący kombinacją litery i czterech
cyfr. W takim wypadku należy sprawdzić
znaczenie numeru w poniższej tabeli.
C:13:50

Pierwsze 3
Przyczyna i/lub działania
znaki numeru naprawcze
diagnostyczne
go

C 13

C 31

Płyta nie została prawidłowo
włożona.
,Uruchom ponownie zestaw i
włóż płytę prawidłowo.

E XX
(xx oznacza
liczbę)

98PL

Płyta jest zabrudzona.
,Wyczyść płytę miękką
szmatką (str. 92).

Aby zapobiec awarii, w zestawie
została uruchomiona funkcja
autodiagnostyki.
,Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
punktem serwisowym firmy
Sony i podaj 5-znakowy
numer diagnostyczny.
Przykład: E 61 10

Wyświetlanie numeru wersji na
ekranie telewizora
Po włączeniu zestawu na ekranie telewizora
może zostać wyświetlony numer wersji
[VER.X.XX] (X oznacza cyfrę). Nie oznacza
to awarii, jednak funkcja ta jest
wykorzystywana jedynie przez firmę Sony
do celów serwisowych i normalne
funkcjonowanie zestawu nie jest możliwe.
Wyłącz zestaw i włącz go ponownie.
VER.X.XX

Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereo (znamionowo)
108 W + 108 W (przy 3
omy, 1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 1%)
Dźwięk przestrzenny (referencyjny)
moc wyjściowa RMS w
trybie surround
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanał przy 3 omy,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Subwoofer*: 140 W
(przy 3 omy, 80 Hz,
całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów źródeł dźwięk
może nie być odtwarzany.

Czułość: 450/250 mV
Czułość: 450/250 mV
Czułość: 250/125 mV
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.

System DVD
Laser

Laser
półprzewodnikowy
(DVD: ? = 650 nm)
(CD: ? = 790 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału PAL/NTSC

Informacje dodatkowe

Wejścia (analogowe)
TV (AUDIO IN)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN
Wyjścia (analogowe)
Słuchawki

Sekcja tunera
System

Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej:
87,5-108,0 MHz (w
odstępach co 100 kHz)
Inne modele:
87,5-108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)

ciąg dalszy

99PL

Gniazda antenowe

75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera fal średnich (AM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej,
Meksyku i Ameryce
Łacińskiej:
530-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
531-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Modele europejskie, rosyjskie i bliskowschodnie:
531-1 602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Modele australijskie i nowozelandzkie:
531-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
530-1 710 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
Inne modele:
531-1 602 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
530-1 610 kHz (przy
interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
Antena
Antena ramowa fal
średnich (AM)
Częstotliwość pośrednia 450 kHz

Sekcja wideo
Wyjścia

VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów

PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 omów
R/G/B: 0,7 Vp-p
75 omów
HDMI OUT: typ A (19stykowe)

Głośniki (DAV-DZ530)
Przednie (SS-TS73)
Rodzaj obudowy

Głośnik
Impedancja znamionowa

Wymiary (ok.)

Waga (ok.)

Środkowy (SS-CT71)
Rodzaj obudowy

Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)

Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 oma.
261 × 91 × 80 mm (s/w/g)
0,7 kg

Surround (SS-TS71)
Rodzaj obudowy

Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)

Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 oma.
93 × 162 × 75 mm (s/w/g)
0,6 kg

Subwoofer (SS-WS71)
Rodzaj obudowy
Typu bass reflex
Głośnik
160 mm śr., typ stożkowy
Impedancja znamionowa
3,0 oma.
Wymiary (ok.)
197 × 322 × 345 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
5,6 kg

Głośniki (DAV-DZ630)
Przednie/Surround (SS-TS73)
Rodzaj obudowy

Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (ok.)

Waga (ok.)

Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 oma.
93 × 539 × 75 mm (s/w/g)
300 × 1 039 - 1 230 × 300
mm (s/w/g) z podstawką
1,2 kg
3,0 kg z podstawką

Środkowy (SS-CT71)
Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy

Rodzaj obudowy

Głośnik
Impedancja znamionowa

3,0 oma.
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)

100PL

93 × 539 × 75 mm (s/w/g)
300 × 1 039 - 1 230 × 300
mm (s/w/g) z podstawką
1,2 kg
3,0 kg z podstawką

Typu bass reflex,
ekranowana
magnetycznie
65 mm śr., typ stożkowy
3,0 oma.
261 × 91 × 80 mm (s/w/g)
0,7 kg

Subwoofer (SS-WS71)
Rodzaj obudowy
Typu bass reflex
Głośnik
160 mm śr., typ stożkowy
Impedancja znamionowa
3,0 oma.
Wymiary (ok.)
197 × 322 × 345 mm
(s/w/g)
Waga (ok.)
5,6 kg

oInstrukcja obsługi
oHDMI CONTROL Guide
oSchemat podłączania głośników i telewizora
(karta)

Parametry ogólne
Wymagania zasilania

220 - 240 V AC, 50/
60 Hz
Pobór mocy
Wł: 150 W
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
Napięcie wyjściowe (DIGITAL MEDIA PORT)
(prąd stały) 5 V
Prąd wyjściowy (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Wymiary (ok.)
430 × 63 × 380 mm (s/w/
g), z częściami
wystającymi
Waga (ok.)
4,2 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
oGłośniki przednie (2)
oGłośnik środkowy (1)
oGłośniki surround (2)
oSubwoofer (1)
oAntena ramowa fal średnich (AM) (1)
oAntena UKF (FM) (1)
oPrzewody głośnikowe (6, czerwony/biały/zielony/
szary/niebieski/fioletowy)
oPilot zdalnego sterowania (1)
oBaterie R6 (AA) (2)
oMikrofon kalibracyjny (1)
oNóżki głośników (1 zestaw)
oNóżki (2 dla modelu DAV-DZ530, 4 dla modelu
DAV-DZ630)
oPodstawy (2 dla modelu DAV-DZ530, 4 dla
modelu DAV-DZ630)
oPłytki mocujące (2 dla modelu DAV-DZ530, 4
dla modelu DAV-DZ630)
oPokrywy nóżek (2 dla modelu DAV-DZ530, 4 dla
modelu DAV-DZ630)
oŚruby (duże, z podkładką) (8 dla modelu DAVDZ530, 16 dla modelu DAV-DZ630)
oŚruby (małe, srebrne) (4 dla modelu DAVDZ530, 8 dla modelu DAV-DZ630)
oŚruby (małe, czarne) (2 dla modelu DAVDZ530, 4 dla modelu DAV-DZ630)

Informacje dodatkowe

Zawartość opakowania

101PL

Słowniczek
Album

Zbiór muzyki lub obrazów na płycie Data
CD zawierający utwory audio MP3 lub pliki
obrazów JPEG.
Digital Cinema Auto Calibration

Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) została opracowana przez firmę
Sony w celu szybkiego, automatycznego
pomiaru i dostosowywania ustawień
głośników do indywidualnych warunków
odsłuchu.
DivX(R)

Cyfrowa technologia wideo opracowana
przez firmę DivX, Inc. Pliki wideo
kodowane w technologii DivX oferują
wysoką jakość przy stosunkowo niewielkim
rozmiarze.
Dolby Digital

Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem ,,5.1", ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu bardzo niskich tonów).
W celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Ponadto,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Dolby Pro Logic II

System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnopasmowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
dźwięku przestrzennego o dużej czystości,
który pozwala wydobyć właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie

102PL

dodając przy tym żadnych nowych dźwięków
ani zabarwień brzmienia.
x Tryb Movie

Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Zapewnia on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
x Tryb Music

Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic

Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni i bardziej
precyzyjną lokalizację dźwięków. Aby w
pełni wykorzystać zalety systemu Dolby
Surround Pro Logic, należy dodatkowo
wyposażyć urządzenie w parę głośników
surround i głośnik środkowy. Głośniki
surround odtwarzają dźwięk monofoniczny.
DTS

Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego 5.1.
Format ten obejmuje tylny kanał
stereofoniczny oraz osobny kanał
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.

DVD

DVD+RW

Płyta DVD+RW (plus RW) umożliwia
wielokrotne nagrywanie. Płyty DVD+RW
wykorzystują format nagrywania
porównywalny z formatem DVD VIDEO.
DVD-RW

Płyta DVD-RW jest tej samej wielkości, co
płyta DVD VIDEO, i umożliwia
wielokrotne nagrywanie danych. Płyta
DVD-RW posiada dwa tryby: tryb VR i tryb
Video. Płyty DVD-RW utworzone w trybie
Video mają ten sam format, co płyty DVD
VIDEO, a płyty utworzone w trybie VR
(zapis wideo) umożliwiają programowanie i
edycję zawartości.

Format progresywny
(wybieranie kolejnoliniowe)

W przeciwieństwie do formatu z przeplotem,
format progresywny pozwala odtwarzać
obraz z prędkością 50-60 klatek na sekundę
poprzez odtwarzanie wszystkich linii
wybierania (525 wierszy w systemie NTSC,
625 wierszy w systemie PAL). Pozwala to
uzyskać ogólnie lepszą jakość obrazu, a
elementy nieruchome, tekst oraz linie
poziome stają się ostrzejsze. Format ten jest
zgodny z formatem progresywnym 525 lub
625.
Funkcja obsługi wielu języków

Na niektórych płytach DVD zapisano kilka
ścieżek dźwiękowych lub napisów
dialogowych w różnych językach.
Funkcja zmiany ujęcia

Na niektórych płytach DVD sceny zostały
nagrane z różnych ujęć (punktów widzenia
kamery).
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)

HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw
autorskich HDCP (High-Bandwidth Digital
Contents Protection), obejmującą
technologię kodowania cyfrowego sygnału
wideo.

Informacje dodatkowe

Płyta umożliwiająca zapisywanie
maksymalnie 8 godzin materiału filmowego
przy zachowaniu tej samej średnicy, co w
przypadku płyt CD.
Pojemność jednowarstwowej, jednostronnej
płyty DVD, wynosząca 4,7 GB (gigabajtów),
jest 7 razy większa od pojemności płyty CD.
Ponadto, pojemność dwuwarstwowej,
jednostronnej płyty DVD wynosi 8,5 GB,
płyty DVD jednowarstwowej dwustronnej
-- 9,4 GB, a płyty DVD dwuwarstwowej
dwustronnej -- 17 GB.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 2, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie
DVD stosowana jest także technologia
zmiennej szybkości kodowania, za pomocą
której przydzielone dane przetwarza się
zależnie od stanu obrazu.
Dane audio są zapisywane w formacie Dolby
Digital oraz w formacie PCM, co umożliwia
uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku.
Ponadto, wraz z płytą DVD pojawiły się
różne zaawansowane funkcje, takie jak
możliwość oglądania scen z różnych ujęć,
obsługa wielu języków i funkcje kontroli
rodzicielskiej.

Kod regionu

System ten umożliwia ochronę praw
autorskich. Każdemu zestawowi i płycie
DVD przypisany jest kod regionu zależny od
miejsca sprzedaży. Kod regionu jest
widoczny na obudowie zestawu oraz na
opakowaniu płyty. Zestaw umożliwia
odtwarzanie płyt o odpowiednim kodzie
regionu. Ponadto, można odtwarzać płyty
oznaczone symbolem ,, ". Nawet jeśli kod
regionu nie jest widoczny na płycie DVD,
ograniczenie regionalne może być nadal
aktywne.
ALL

ciąg dalszy

103PL

Kontrola rodzicielska

Sterowanie odtwarzaniem (PBC)

Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.

Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD
(wersja 2.0) w celu sterowania
odtwarzaniem.
Używając ekranów menu zapisanych na
płytach VIDEO CD z funkcjami PBC,
można korzystać z prostych programów
interaktywnych, programów z funkcjami
wyszukiwania itd.

Materiał zarejestrowany techniką filmową,
materiał zarejestrowany techniką wideo

Tytuł

Na płytach DVD może znajdować się
materiał zarejestrowany techniką filmową
lub wideo. Płyty DVD zarejestrowane
techniką filmową zawierają taki sam obraz
(24 klatki na sekundę), jak pokazywany w
kinach. Płyty DVD zarejestrowane techniką
wideo, na przykład sztuki telewizyjne lub
seriale komediowe, zawierają obraz
odtwarzany z szybkością 30 klatek (lub 60
pól) na sekundę.
MPEG Audio

System kodowania wykorzystywany do
kompresji cyfrowych sygnałów audio.
Format MPEG-1 jest używany w przypadku
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). Format
MPEG-2 jest używany w przypadku jednego
z formatów audio płyt DVD.
PCM (Pulse Code Modulation)

Metoda konwersji analogowego sygnału
audio na cyfrowy sygnał audio. Jest ona
wykorzystywana w przypadku formatu
audio Compact Disc (CD).
Plik

Obraz JPEG lub film wideo DivX zapisany
na płycie DATA CD/DATA DVD. (,,Plik"
jest definicją używaną wyłącznie na potrzeby
niniejszego zestawu.) Pojedynczy plik składa
się z jednego obrazu lub filmu.
Rozdział

Element składowy tytułu na płycie DVD.
Tytuł składa się z kilku rozdziałów.
Scena

Na płytach VIDEO CD z funkcją PBC
(sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu,
filmy i nieruchome obrazy są podzielone na
fragmenty nazywane ,,scenami".

104PL

Najdłuższy fragment obrazu lub muzyki na
płycie DVD, w filmie itd. w przypadku płyt z
materiałem wideo lub cały album w
przypadku płyt z materiałem audio.
Utwór

Fragment filmu lub utwór muzyczny na
płytach VIDEO CD, CD lub MP3. Album
składa się z kilku utworów (tylko w
przypadku formatu MP3).
VIDEO CD

Płyta kompaktowa zawierająca zapis wideo.
Do zapisu danych obrazu stosowany jest
format MPEG 1, jeden z ogólnoświatowych
standardów technologii kompresji cyfrowej.
Dane obrazu są skompresowane do około 1/
140 pierwotnego rozmiaru. Dzięki temu
płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może
zawierać maksymalnie 74 minuty obrazu
wideo.
Płyty VIDEO CD zawierają także zapis
dźwięku. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez człowieka są kompresowane, podczas
gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez
kompresji. Płyty VIDEO CD mogą
pomieścić sześć razy więcej informacji audio
niż konwencjonalne płyty audio CD.
Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD.
o Wersja 1.1 umożliwia odtwarzanie
wyłącznie materiału filmowego i
dźwięków.
o Wersja 2.0 umożliwia odtwarzanie
nieruchomych obrazów w wysokiej
rozdzielczości oraz korzystanie z funkcji
PBC.
Zestaw obsługuje obie wersje.

Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język

Kod Język

Kod Język

1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066

1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334

1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435

1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697

1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181

Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian

Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy

1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506

Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian

Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu

Informacje dodatkowe

Kod Język

1703 Nieokreślony

Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
Kod Obszar

Kod Obszar

Kod Obszar

Kod Obszar

2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424

2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304

2363
2362
2109
2379
2390

2501
2086
2499
2528
2184

Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny

Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea

Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja

Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy

105PL

Indeks elementów i przycisków sterujących urządzenia
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.

Przedni panel

A " /1 (wł./tryb oczekiwania) (34)

G VOLUME (Regulacja głośności) (34)

B A (otwieranie/zamykanie) (34)

H Gniazdo słuchawkowe PHONES (34)

C Obsługa odtwarzacza płyt (34)

I Gniazdo AUDIO IN/A.CAL MIC (21, 32)

D FUNCTION (34)

J Szuflada na płyty (34)

E Wyświetlacz na przednim panelu (108)
F

106PL

(czujnik zdalnego sterowania) (9)

Tylny panel

SPEAKER
FRONT R

FRONT L

SUR R

COAXIAL

SUR L

AM

DMPORT

FM75

R AUDIO IN L

LINE

SPEAKER
CENTER

WOOFER

EURO AV

(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)

Y

P B/C B

P R/C R

COMPONENT VIDEO OUT

A Gniazda SPEAKER (15)
B Gniazda LINE (AUDIO IN R/L) (32)
C Gniazdo DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (32, 71)

OUTPUT(TO TV)

F Gniazdo EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(15)
G Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (27)
H Gniazdo HDMI OUT (27)

D Gniazdo anteny fal średnich AM (15)
E Gniazdo COAXIAL FM 75? (15)

Informacje dodatkowe
ciąg dalszy

107PL

Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu

A Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI OUT z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (high-bandwidth digital content
protection) z wejściem HDMI lub DVI
(digital visual interface). (27)
B Kontrolka oznaczająca wyświetlenie
informacji o czasie odtwarzania tytułu
lub rozdziału. (tylko płyty DVD) (51)
C Zapala się po włożeniu płyty w
systemie NTSC.
D Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji. (tylko odbiornik radiowy) (64)
E Kontrolka sygnału mono/stereo (tylko
odbiornik radiowy) (65)
F Kontrolka sygnalizująca włączenie
wyłącznika czasowego. (70)
G Kontrolka sygnalizująca wybranie
trybu Music lub Movie. (37)
H Stan odtwarzania (tylko funkcja DVD)

108PL

I Bieżący tryb powtarzania (47)
J Zapala się po włączeniu funkcji
blokady rodzicielskiej. (72)
K Kontrolka sygnalizująca
wyprowadzanie sygnału w formacie
progresywnym (tylko funkcja DVD). (30)
L Wskazuje wybrane rozmieszczenie
głośników ([SPEAKER FORMATION]).
(77)
M Bieżący format surround (nie dotyczy
JPEG)
N Zapala się po wybraniu funkcji
DYNAMIC BASS. (70)
O Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania, pole akustyczne itd.

Korzystanie z menu sterowania

DISPLAY

Ekran menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nimi
informacji. Naciśnij przycisk
DISPLAY, aby włączyć lub zmienić ekran menu sterowania w
następujący sposób:

Ekran menu sterowania
Ekran menu sterowania nr 1 i 2 zawiera różne elementy w zależności od rodzaju płyty. Bardziej
szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów znajdują się na stronach
podanych w nawiasach.

Informacje dodatkowe

, Ekran menu sterowania nr 1
m
Ekran menu sterowania nr 2 (pojawia się tylko w przypadku określonych płyt)
m
Ekran menu sterowania wyłączony

Przykład: Ekran menu sterowania nr 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.

ciąg dalszy

109PL

Numer aktualnie odtwarzanego tytułu1)
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału2)
Łączna liczba tytułów1)
Łączna liczba rozdziałów2)
Elementy menu
sterowania

12
18
T
Wybrany element

Nazwa funkcji
wybranego elementu
menu sterowania

(27)
(34)
1:32:55

DVD VIDEO

OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER

Stan odtwarzania
(N odtwarzanie,
X pauza,
x zatrzymanie itd.)
Rodzaj
odtwarzanej płyty3)
Czas
odtwarzania4)
Bieżące
ustawienie
Opcje

REPEAT
ENTER

Quit:

DISPLAY

Komunikat dotyczący
operacji
1)

Wyświetlanie numeru sceny na płycie VIDEO CD (przy włączonej funkcji PBC), numeru utworu na płycie
VIDEO CD/CD, numeru albumu na płycie DATA CD/DATA DVD. Numer albumu wideo DivX na
płycie DATA CD/DATA DVD.

2)

Wyświetlanie numeru indeksu na płycie VIDEO CD, numeru utworu audio MP3 lub numeru pliku obrazu
JPEG na płycie DATA CD/DATA DVD. Numer pliku wideo DivX na płycie DATA CD/DATA DVD.

3) ,,SVCD"

oznacza płytę Super VCD. W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD na ekranie menu
sterowania nr 1 wyświetlana jest informacja ,,MP3", a na ekranie menu sterowania nr 2 -- ,,JPEG".

4) Umożliwia

wyświetlenie daty plików JPEG.

Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk

DISPLAY.

Lista elementów menu sterowania
Element

Nazwa elementu, funkcja, obsługiwane rodzaje płyt
[TITLE] (str. 41)/[SCENE] (str. 41)/[TRACK] (str. 41)

Wybór odtwarzanego tytułu, sceny lub utworu.
[CHAPTER] (str. 41)/[INDEX] (str. 41)

Wybór odtwarzanego rozdziału lub indeksu.
[TRACK] (str. 41)

Wybór odtwarzanego utworu.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 51)

Wybór rodzaju odtwarzanych tytułów (DVD-RW/DVD-R) -- [ORIGINAL] lub
edytowany [PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (str. 41)

Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukania obrazu i muzyki.
Wyświetlanie tekstu z płyt DVD/CD lub nazw utworów MP3.

110PL

[SPEAKER FORMATION] (str. 77, 79)

Określenie rozmieszczenia głośników./Automatyczna regulacja ustawień każdego
głośnika.
[PROGRAM] (str. 45)

Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (str. 46)

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
[REPEAT] (str. 47)

Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkich tytułów, utworów i albumów) lub
pojedynczych tytułów, rozdziałów, utworów i albumów.
[A/V SYNC] (str. 55)

Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
[PARENTAL CONTROL] (str. 73)

Blokowanie odtwarzania płyt za pomocą zestawu.
[SETUP] (str. 81)

[ALBUM] (str. 41)

Wybór odtwarzanego albumu.
[FILE] (str. 41)

Wybór pliku obrazu JPEG lub pliku wideo DivX* do odtwarzania.

*

[DATE] (str. 53)

Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.

*

[INTERVAL] (str. 60)

*

[EFFECT] (str. 61)

*

Informacje dodatkowe

[QUICK] (str. 21)
Funkcja konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego,
proporcji obrazu telewizora, układu głośników oraz pozwala włączyć lub wyłączyć
procedurę automatycznej kalibracji.
[CUSTOM]
Po dokonaniu konfiguracji wstępnej można także ustawić szereg innych parametrów.
[RESET]
Przywrócenie ustawień domyślnych w menu [SETUP].

[MODE (MP3, JPEG)] (str. 59)

Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
Wybór efektu wyświetlania kolejnych slajdów podczas pokazu slajdów.
Wybór rodzaju danych: utwór audio MP3 (AUDIO), plik obrazu JPEG (IMAGE) lub
oba rodzaje (AUTO) podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD.

* Elementy te nie są wyświetlane podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD zawierających pliki
wideo DivX.
oIkona menu sterowania świeci na zielono
po wybraniu dowolnego elementu z
t
wyjątkiem [OFF] (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Wskaźnik
[ORIGINAL/PLAY LIST] świeci na zielono po wybraniu opcji [PLAY LIST] (ustawienie domyślne).

111PL

Lista ekranu konfiguracji DVD
Przy użyciu ekranu konfiguracji DVD można skonfigurować elementy wymienione
poniżej.
Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.
LANGUAGE SETUP

CUSTOM SETUP
HDMI
CONTROL
PAUSE
MODE
TRACK
SELECTION
MULTI-DISC
RESUME

OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*

OFF
ON
AUTO
FRAME
OFF
AUTO
ON
OFF

AUDIO DRC

OFF
STANDARD
MAX
OFF
ON

AUDIO
(HDMI)
DivX

SCREEN SETUP
TV TYPE

YCBCR/RGB (HDMI)
SCREEN SAVER
BACKGROUND

LINE
4:3 OUTPUT

SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL

CONNECTION

DISTANCE
(FRONT)

SUBWOOFER
L
R
CENTER

YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
1,0 m - 7,0 m
1,0 m - 7,0 m
0,0 m - 7,0 m

DISTANCE
(SURROUND)

L
R

0,0 m - 7,0 m
0,0 m - 7,0 m

LEVEL
(FRONT)

L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R

-6,0 dB - 0,0 dB
-6,0 dB - 0,0 dB
-6,0 dB - +6,0 dB
-6,0 dB - +6,0 dB
-6,0 dB - +6,0 dB
-6,0 dB - +6,0 dB

SURROUND

LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE

* Żądany język należy wybrać z wyświetlonej listy języków.

112PL

FRONT
CENTER

OFF
ON

Lista menu zestawu
Za pomocą przycisku SYSTEM MENU na pilocie można skonfigurować elementy
opisane poniżej.
Menu zestawu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER

MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON

DEMO

DEMO ON
DEMO OFF

ATTENUATE3)

ATT ON
ATT OFF

CHILD LOCK

OFF
ON

1)Opcja

dostępna jedynie po włączeniu funkcji ,,TUNER FM" lub ,,TUNER AM".

2)

Opcja dostępna jedynie po włączeniu funkcji ,,TUNER FM".
,,ATTENUATE" może nie być wyświetlana zależnie od wybranej funkcji.

Informacje dodatkowe

3)Opcja

113PL

Indeks
Numeryczne
16:9 83
4:3 LETTER BOX 83
4:3 OUTPUT 84
4:3 PAN SCAN 83

A
A/V SYNC 55
ALBUM 41
Album 102
ANGLE 54
ATTENUATE 36
AUDIO 82
AUDIO (HDMI) 86
AUDIO DRC 86
Automatyczna kalibracja 79,
102

B
BACKGROUND 84
Baterie 9
Blokada rodzicielska 72

C
CHAPTER 41
COLD RESET 90
COMPONENT VIDEO
OUT 30
CUSTOM 81
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 73
CUSTOM SETUP 85

D
D. C. A. C. 79
DATA CD 57, 61
DATA DVD 57, 61
DCAC 102
DEMO 24
Demonstracja 24
Digital Cinema Auto
Calibration 79, 102
DIGITAL MEDIA PORT
71
DIMMER 71
DISPLAY 66
DivX(R) 61, 86, 102
Dolby Digital 49, 102
Dolby Pro Logic II 102
Dolby Surround Pro Logic
102

114PL

DTS 49, 102
DVD 103
DVD+RW 103
DVD-RW 51, 103
DVI 28
DYNAMIC BASS 70
Dźwięk przestrzenny 5.1 50

E
EFFECT 61
Ekran konfiguracji 81, 112
Ekran menu sterowania 109

F
FILE 41
FM MODE 65
Format progresywny 30, 103
Funkcja obsługi wielu
języków 103
Funkcja zmiany ujęcia 54,
103

H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 84
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 28,
103
HDMI CONTROL 85

I
INDEX 41
Instalacja głośników na
ścianie 25
INTERLACE 30
INTERVAL 60

J

M
Materiał zarejestrowany
techniką filmową 104
MENU 82
Menu płyty DVD 48
MODE (MP3, JPEG) 59
MOVIE/MUSIC 37
MP3 55, 57
MPEG Audio 104
MULTI-DISC RESUME 86
MUTING 35

N
Nadawanie nazw stacjom 65

O
Obchodzenie się z płytami 92
Obsługiwane płyty 6
Odtwarzanie ciągłe 34
Odtwarzanie dźwięku
Dźwięk z telewizora 36
określone miejsce na płycie
40
z innych urządzeń 35
Odtwarzanie w kolejności
losowej 46
Odtwarzanie w
zaprogramowanej
kolejności 45
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie 40
Odtwarzanie z funkcją PBC
63
Odtwarzanie z powtarzaniem
47
ORIGINAL 51
OSD 82

JPEG 55, 57

P

K

Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym 7
PARENTAL CONTROL 74
PAUSE MODE 85
PCM (Pulse Code
Modulation) 104
PICTURE NAVI 43, 58
Pilot 9, 68
PLAY LIST 51
Plik 104
Podłączanie innych urządzeń
32

Kod regionu 7, 103
Konfiguracja wstępna 21
Kontrola rodzicielska 104

L
LANGUAGE SETUP 82
LINE 84
Lista kodów języków 105
Lista menu zestawu 113

Podłączanie telewizora 27
Pokaz slajdów 59
Pole akustyczne 38
PROGRESSIVE 30
Przedni panel 106
Przeszukiwanie 40

U

R

W

Radio 65
RDS 67
RESET 82
Rozdział 104
Rozwiązywanie problemów
93

Wybór 37
Wyświetlacz na przednim
panelu 51, 108
Wyszukiwanie 40
Wznawianie odtwarzania 44

S

Zawartość opakowania 101

Utwór 104

V
VIDEO CD 104

Z

Scena 104
SCENE 41
SCREEN SAVER 84
SCREEN SETUP 83
SETUP 81
SLEEP 70
SPEAKER FORMATION
77
SPEAKER SETUP 87
CONNECTION 87
DISTANCE 87, 88
LEVEL 88
Stacje radiowe 64
Sterowanie odtwarzaniem
(PBC) 104
Sterowanie telewizorem 68
Stopklatka 40
SUBTITLE 54, 82
SYSTEM MENU 24, 36, 65,
70, 71, 72
Szybka powtórka 35
Szybkie przewijanie 35
Szybkie przewijanie do
przodu 40
Szybkie przewijanie do tyłu
40

T
TEST TONE 89
THEATRE SYNC 68
TIME/TEXT 42
TITLE 41
TRACK 41
TRACK SELECTION 86
TV TYPE 83
Tylny panel 107
Tytuł 104

115PL

Pilot
PORZĄDEK
ALFABETYCZNY

OPISY PRZYCISKÓW
P-Z

A-O

ANGLE 5 (54)
AUDIO 4 (49)
CLEAR ef (42, 68, 82)
D.TUNING wf (65)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (51, 66)
DVD MENU wh (48, 61, 68)
DVD TOP MENU qf (48)
DYNAMIC BASS wd (70)
ENTER wg (68)
FUNCTION ws (30, 34, 35, 44,
64, 77)
MOVIE/MUSIC qj (37)
MUTING 7 (34)

PICTURE NAVI 6 (43, 68)
PRESET +/- wk es (65)
Przyciski numeryczne** qg (41,
65, 68, 73)
SOUND FIELD qh (38)
SUBTITLE wf (54)
SYSTEM MENU wg (24, 36,
68, 71, 113)
THEATRE SYNC w; (69)
TUNING +/- 0 qs (64)
TV e; (68)
TV CH +/- wa (68)
TV INPUT qk (68)
TV VOL +/- eh (68)
VIDEO FORMAT 3 (30)
VOLUME +/-** 8 (34, 65,
89)

[/1 (wł./tryb oczekiwania) 1
(21, 24, 34, 44, 65)
TV [/1 (wł./tryb oczekiwania)
ej (68)
C/X/x/c/
qd (21, 24, 36, 41,
64, 73)
REPLAY/
ADVANCE 9 (34)
./ & gt; es wk (34)
m/M qs 0 (40)
/
SLOW qs 0 (40)
H (odtwarzanie)** ea (34,
44, 75)
STEP 9 (40)
x (stop) wl (35, 44, 73)
X (pauza) qa (35)
Z (otwieranie/zamykanie) ql
(35)
DISPLAY wj (23, 41, 73,
109)
O RETURN ed (43)
-/-- ef (68)
* Przycisk DISC SKIP nie jest
dostępny dla tego modelu.
** Przyciski H, numer 5 oraz
VOLUME + mają wypustki
dotykowe. Wypustki
pozwalają bardziej
intuicyjnie obsługiwać
zestaw za pośrednictwem
pilota.

(1)
Sony Corporation Printed in Malaysia


Pobierz plik - link do postu