AX-DG105.pdf

Instrukcja obsługi generatora funkcji 5MHz Axiomet AX-DG105 PL

Marka: Axiomet Model: AX-DG105 Format: pdf Język: polski


AX-DG105

1. Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem całą instrukcję obsługi. Podczas korzystania z urządzenia instrukcję należy przechowywać w pobliżu, żeby można się było do niej odnieść w razie potrzeby. Podczas
przenoszenia urządzenia w inne miejsce, należy również przenieść instrukcję obsługi.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2.1. Symbole i warunki bezpieczeństwa
Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z urządzenia oraz jego przechowywania. Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać poniższe informacje w
celu zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszych warunków pracy dla urządzenia.
Następujące symbole bezpieczeństwa mogą znajdować się w instrukcji obsługi lub na urządzeniu:

OSTRZEŻENIE - Oznacza warunki lub czynności, które mogą spowodować zranienie lub śmierć.

UWAGA - Oznacza warunki lub czynności, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innych przedmiotów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Wysokie napięcie

UWAGA - Należy odnieść się do instrukcji obsługi

Gniazdo uziemienia

2.2. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

o

o
o
o
o
o
o

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy sprawdzić czy napięcie wyjściowe ustawione jest na odpowiednią
wartość dla danego obciążenia (zaleca się odłączenie obciążenia przed podłączeniem urządzenia do zasilania
sieciowego).
Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
Nie należy korzystać z urządzenia ani go dotykać mokrymi rękami.
Nie należy otwierać obudowy urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania.
Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku zawierającym opary kwasu siarkowego lub inne substancje mogące
powodować korozję metali.
Nie należy korzystać z tego urządzenia w zakurzonym lub bardzo wilgotnym otoczeniu, ponieważ spowoduje to
obniżenie dokładności urządzenia i może spowodować jego uszkodzenie.
Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym nie będzie ono narażone na wstrząsy.

o

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 10 do 70°C. W przypadku
korzystania z urządzenia w temperaturze wykraczającej poza zakres 0 ~ 40°C, jego praca może być niestabilna.

2.3. Zasilanie

Napięcie wejściowe AC: 110V~120V/220~240V ?10%, 50/60Hz.
Podłącz przewód uziemienia kabla zasilającego AC do gniazda uziemienia, żeby uniknąć porażenia prądem.

2.4. Bezpiecznik

o
o
o
o
o

Rodzaj bezpiecznika: 110~120V: T2A /250V, lub 220~240V: T1A/250V.
Przed włączeniem zasilania urządzenia upewnij się, że został zamontowany bezpiecznik odpowiedniego typu.
Bezpiecznik należy wymieniać na nowy, tego samego typu i o identycznych parametrach, co bezpiecznik oryginalny.
Odłącz przewód zasilający przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika.
Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika upewnij się, że przyczyna jego przepalenia została usunięta.

2.5. Przegląd stanu urządzenia
o Wykonuj przegląd urządzenia w regularnych odstępach czasu, żeby zachować jego początkowe parametry przez długi
okres czasu.
o Sprawdź czy przewód zasilający nie jest uszkodzony oraz czy żadna jego część się nie przegrzewa. Sprawdź czy
gniazda i zaciski nie są poluzowane.
o Za pomocą sprężonego powietrza usuń kurz z wnętrza obudowy i z otworów wentylacyjnych.

2.6. Czyszczenie
o Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz jego zasilanie.
o Żeby wyczyścić zasilacz użyj delikatnej ściereczki nasączonej łagodnym detergentem i wodą. Nie rozpylaj detergentu
bezpośrednio na urządzenie, ponieważ mógłby on dostać się do środka powodując uszkodzenie urządzenia.

o
o

Nie używaj środków chemicznych zawierających benzen, toluen, ksylen, aceton lub inne rozpuszczalniki.
Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

3. Wstęp
Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla wszystkich modeli tej serii generatorów funkcyjnych DDS. Ta seria generatorów
funkcyjnych DDS korzysta z technologii bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS - Direct Digital Synthesis). Dzięki wyjątkowym parametrom i dostępnym funkcjom ten generator funkcyjny jest idealnym narzędziem dla Twoich zastosowań.
Uproszczony i zoptymalizowany układ płyty czołowej oraz dwujęzyczny (Angielski/Chiński) wyświetlacz TFT sprawiają,
że wykonywanie pomiarów jest znacznie łatwiejsze. Opcjonalne funkcje mogą jeszcze bardziej poprawić charakterystykę
urządzenia.
Specyfikacje techniczne i funkcje urządzenia:
o Wysoka dokładność częstotliowości: do rzędu wielkości 10-5
o Wysoka rozdzielczość częstotliwości: rozdzielczość pełnego zakresu wynosi 1?Hz
o Brak ograniczenia zakresu: brak przełącznika poziomu częstotliwości, częstotliwość ustawiana jest bezpośrednio z
klawiatury cyfrowej.
o Brak przejścia częstotliwości: jedno naciśnięcie przycisku umożliwia zmianę na stabilną wartość fazy i amplitudy bez
opóźnienia i zniekształceń sygnału.
o Precyzyjny przebieg wyjściowy: przebieg wyjściowy jest uzyskiwany na podstawie zadanych wartości funkcji, dzięki
czemu jest bardzo dokładny i posiada mniej zniekształceń.
o Wiele rodzajów przebiegów: umożliwia generowanie 32 rodzajów predefiniowanych przebiegów .
o Charakterystyka przebiegu impulsowego: dokładny przebieg impulsowy
o Charakterystyka wyjść: dwa niezależna kanały wyjściowe, precyzyjnie ustawienia faz dwóch kanałów
o Charakterystyka rozciągu: rozciąg częstotliwości i rozciąg amplitudy z możliwością dowolnego ustawienia punktu
początkowego i końcowego
o Charakterystyka modulacji: sygnał wyjściowy FM
o Charakterystyka kluczowania: sygnały wyjściowe FSK, ASK oraz PSK
o Charakterystyka serii impulsów: przebieg wyjściowy impulsowy ze zliczeniem ilości impulsów
o Charakterystyka pamięci: umożliwia przechowywanie i przywoływanie 40 zestawów ustawień użytkownika
o Charakterystyka licznika: licznik wartości skutecznej lub międzyszczytowej częstotliwości, okresu, amplitudy
o Tryby pracy: wszystkie funkcje obsługiwane za pomocą przycisków, możliwość wyboru języka menu (Angielski lub
Chiński), ustawianie parametrów za pomocą klawiatury numerycznej lub pokrętła.
o Wysoka niezawodność: dzięki komponentom VLSI i technologii montażu powierzchniowego
o Zabezpieczenia: ochrona przepięciowa, ochrona przeciążeniowa, ochrona zwarciowa wyjścia (przez kilka minut),
ochrona przed napięciem wstecznym.
o Zdalne sterowanie: za pomocą opcjonalnego interfejsu RS232

4. Krótkie wprowadzenie
4.1.
Rozdział ten opisuje płytę czołową oraz tylną część generatora funkcyjnego DDS. To krótkie wprowadzenie umożliwi
zapoznanie się z podstawami obsługi i głównymi funkcjami generatora. Rozdział ten zawiera następujące informacje:

4.2. Przygotowanie
4.2.1. Sprawdzenie generatora i akcesoriów

Sprawdź czy generator funkcji i akcesoria znajdują się w dobrym stanie. W przypadku, gdy opakowanie urządzenia jest
uszkodzone, zachowaj je do momentu wykonania testu działania generatora.
4.2.2. Podłączanie generatora funkcji do zasilania

Żeby podłączyć kabel zasilający i włączyć zasilanie urządzenia, należy spełnić poniższe warunki: Napięcie: AC220V
(1?10%), AC110V (1?10%) (zwróć uwagę na położenie przełącznika napięcia zasilającego), Częstotliwość: 50Hz (1?5%),
Moc: & lt; 45VA, Temperatura: 0~40°C, Wilgotność: & lt; 80%.
Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego 110V lub 220V wyposażonego w uziemienie i włącz generator funkcyjny.
Urządzenie rozpocznie proces uruchamiania - wyświetlona zostanie nazwa urządzenia i ustawione zostaną domyślne parametry, wyświetlone zostanie menu częstotliwości kanału A i na wyjście kanału A i kanału B podany zostanie sygnał. Po
zakończeniu procedury uruchamiania, generator funkcyjny będzie znajdował się w zwykłym trybie pracy.
OSTRZEŻENIE: Żeby uniknąć porażenia prądem, należy używać trzy-żyłowego kabla zasilającego i gniazda sieciowego
wyposażonego w uziemienie.

4.3. Płyta czołowa i tylna część urządzenia
Płyta czołowa

1. Wyświetlacz LCD
2. Włącznik/wyłącznik
3. Klawiatura
4. Wyjście kanału B
5. Wyjście kanału A
6. Pokrętło
Tył urządzenia

1.
2.
3.
4.
5.

Wyjście A-TTL/B-TTL (BNC)
Wejście sygnału zewnętrznego / modulacji (BNC)
Gniazdo zasilające wyposażone w bezpiecznik
Przełącznik napięcia zasilającego AC110V/AC220V
Gniazdo RS232

4.4. Opis przycisków
4.4.1.

Na płycie czołowej znajduje się 26 przycisków. Czarne słowo na każdym przycisku reprezentuje jego podstawową funkcję.
Wciśnięcie przycisku spowoduje jej użycie. Zielony wyraz powyżej przycisku reprezentuje drugą fukcję przycisku. Naciśnięcie [Shift] spowoduje pojawienie się symbolu " " w pracym dolnym rogu wyświetlacza LCD. Następnie naciśnięcie
przycisku funkcyjnego spowoduje użycie jego drugiej fukncji.
4.4.2. Przyciski funkcyjne

Nazwa przysicku / Główna funkcja / Druga funkcja
Przycisk [Freq/Period]: Częstotliwość / Ustawienie okresu / Ustawienia fali sinusoidalnej
Przycisk [Ampl/Offset]: Amplituda / Ustawienie przesunięcia / Ustawienia fali prostokątnej
Przycisk [Sweep]: Ustawienie czasu przemiatania / Ustawienia fali trójkątnej
Przycisk [MOD]: Ustawienie modulacji / Ustawienia fali piłokształtnej
Przycisk [Menu]: Ustawienia menu / Ustawienia przebiegów
Przycisk [Burst]: Ustawienia burst / Ustawienia współczynnika wypełnienia
Przycisk [Counter]: Ustawienia częstotliwości licznika / Ustawienia fazy

Przycisk [TTL]: Ustawienia TTL / Ustawienia harmonicznych
Przycisk [Utility]: Ustawienia systemu / Ustawienia resetu
Przycisk [Channel]: Ustawienia kanału / Ustawienia tłumienia
4.4.3. Przyciski numeryczne

Przyciski [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]: umożliwiają wprowadzenie wartości liczbowej.
Przycisk [.]: kropka dziesiętna.
Przycisk [-]. znak minus.
4.4.4. Przyciski kierunkowe

Przycisk [LEFT] i [RIGHT]: przyciski kierunkowe służące do zwiększania lub zmniejszania wartości wybranej za pomocą
regulatora obrotowego.
4.4.5. Inne przyciski

Nazwa przysicku / Główna funkcja / Druga funkcja
Output On/Off: Sygnał wyjściowy włączony/wyłączony / Pojedyńczy wyzwalacz dla przemiatania i impulsu
Shift: Przełączenie na drugą funkcje przycisku i wyjście ze zdalnego sterowania / Jednostka MHz/Vpp

4.5. Podstawy obsługi urządzenia
4.5.1. Kanał A

o
o
o
o

o
o
o
o
o

Naciśnij przycisk [Channel], żeby wybrać funkcję "CHA Frequency".
Ustawianie częstotliwości kanału A: ustaw wartość częstotliwości dla kanału A na 3.5kHz.
Wciśnij [Freq] i wybierz opcję "Frequency", a następnie naciśnij przyciski [3] [.] [5] i przycisk funkcyjny
odpowiadający opcji [kHz].
Dostosowanie częstotliwość kanału A: naciśnij przycisk [W LEWO] lub [W PRAWO], żeby przesunąć kursor w lewą
lub w prawą stronę a następnie za pomocą regulatora obrotowego zmniejsz lub zwiększ wartość częstotliwości.
Zastosuj tą samą procedurę do ustawienia pozostałych parametrów.
Ustawianie okresu dla kanału A: ustaw okres 25ms. Naciśnij przycisk [Period] i wybierz "Period", naciśnij przyciski
[2] [5] i następnie przycisk odpowiadający opcji [ms].
Ustawianie amplitudy kanału A: ustaw szczytową wartość amplitudy na 3.2Vpp. Wciśnij przycisk [Ampl] i wybierz
"Amplitude", naciśnij przyciski [3] [.] [2] i następnie przycisk funkcyjny odpowiadający opcji [Vpp].
Ustawianie format amplitudy kanału A: Vrms lub Vpp. Wciśnij przycisk [Menu], aby zmienić format z Vrms na Vpp.
Wciśnij przycisk [Ampl], aby zmienić format z Vpp na Vrms.
Ustawienia fali dla kanału A: wybór fali sinusoidalnej, prostokątnej, trójkątnej i piłokształtnej
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę sinusoidalną.
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę prostokątną.
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę trójkątną.
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę piłokształtną.

o
o
o

o

Ustawienie innej fali kanału A: wybierz wykładnik fali.
Wciśnij przyciski [Shift] [Arb], następnie wciśnij [1][6] i następnie przycisk funkcyjny odpowiadający opcji [No.]
Ustawianie wypełnienia przebiegu kanału A: ustaw wypełnienie przebiegu na 25%. Nciśnij przyciski [Shift] [Duty]
wybierz "Duty" i naciśnij przyciski [2] [5] oraz przycisk funkcyjny odpowiadający opcji [%].
Ustaw tłumienien dla kanału A: wybierz stałe tłumienie 0dB (po zresetowaniu urządzenia tłumienie ustawione jest na
automatycznym poziomie)
Wciśnij przycisk [Shift] [Atte], nastpępnie wciśnij [1] i następnie przycisk funkcyjny odpowiadający opcji [dB].
Ustawianie przesunięcia kanału A: ustaw przesunięcie DC na -1Vdc. Wciśnij przycisk [Offset] i wybierz "Offset" ,
naciśnij przyciski [-] [1] i następnie przycisk funkcyjny odpowiadający opcji [Vdc].

4.5.2. Kanał B

o
o
o
o

o
o

o

Naciśnij przycisk [Channel], żeby wybrać funkcję "CHB Frequency".
Ustaw częstotliwość i amplitudę kanału B: zastosuj taką samą procedurę do ustawiania częstotliwości i amplitudy
kanału B, jak opisana powyżej dla kanału A.
Ustawienia fali dla kanału B: wybór fali sinusoidalnej, prostokątnej, trójkątnej i piłokształtnej
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę sinusoidalną.
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę prostokątną.
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę trójkątną.
Wciśnij przycisk [Shift] [ ] by wybrać falę piłokształtną.
Wybór innej fali kanału B: wybierz wykładnik fali, tak samo jak dla kanału A.
Wciśnij przycisk [Shift] [Arb], następnie wciśnij [1][6] i przycisk funkcyjny odpowiadający opcji [No.].
Ustaw harmoniczną kanału B: wybierz częstotliwość harmonicznej kanału B jako 3-krotność częstotliwości
harmonicznej kanału A.
Wciśnij przyciski [Shift] [Harmonic] [3] [TIME].
Ustawianie fazy kanału B: ustaw fazę kanału B na 90°. Wciśnij przycisk [Channel] i wybierz kanał B, następnie wciśnij
[Shift] [Phase] [9] [0] [°].

4.5.3. Rozciąg częstotliwości

o
o
o

Wciśnij przycisk [Sweep] i wybierz "sweep Freq". Urządzenie poda na wyjściu sygnał częstotliwości przemiatania z
domyślnymi wartościami kanału A.
Ustawianie kierunku rozciągu: ustaw kierunek rozciągu Góra-Dół. Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz "Sweep
direction" następnie wciśnij przyciski [2][No.].
Wyświetlanie rozciągu: Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz "CHA frequency", wyświetlane dane będą zmieniać się
jednocześnie z procesem rozciągu.

4.5.4. Rozciąg amplitudy

Wciśnij przycisk [Sweep] i wybierz "CHA Sw Am". Urządzenie poda na wyjściu sygnał amplitudy z domyślnymi wartościami kanału A.
Ustawienia interwałów: ustawienie interwału na 0.5s. Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz "Interval time", następnie wciśnij
[0] [.] [5] [s].

Wyświetlanie rozciągu amplitudy: Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz "CHA amplitude", wyświetlane dane będą zmieniać
się wraz ze zmianą amplitudy.
4.5.5. Modulacja częstotliwości (FM)

o
o

Naciśnij przycisk [MOD], żeby wybrać "FM".
Wybór odchylenia modulacji: ustaw odchylenie modulacji na wartość 5.2%. Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcję
"FM Deviation" , następnie naciśnij przyciski [5] [.] [2] i przycisk odpowiadający opcji [%].

4.5.6. Modulacja FSK kanału A

o

Naciśnij przycisk [MOD] i wybierz "FSK". Urządzenie poda sygnał FSK z domyślnymi ustawieniami kanału A.
Ustawienie skoku częstotliwości: ustawienie skoku na poziomie 1kHz. Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz "Hop Freq",
następnie wciśnij przycisk [1] [kHz].

4.5.7. Modulacja ASK kanału A

o

Wciśnij przycisk [MOD] i wybierz "ASK". Urządzenie poda sygnał ASK z domyślnymi parametrami kanału A.
Ustawienie fali nośnej amplitudy na 2 Vpp.
Naciśnij przysick [Menu] i wybierz "Carrier Ampl", następnie wciśnij przyciski [2] [Vpp].

4.5.8. Modulacja PSK kanału A

o

Wciśnij przycisk [MOD] i wybierz "PSK". Urządzenie poda sygnał PSK z domyślnymi parametrami kanału A.
Ustaw kąt fazy skoku: ustawienie na 180°.
Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz "Hop Phase", następnie wciśnij [1] [8] [0] [°].

4.5.9. Tryb seryjny wyjścia kanału A

o
o

Naciśnij przycisk [Channel], żeby wybrać "CHA Alone". Następnie naciśnij przycisk [Burst], żeby wybrać "CHA
Burst". Zastosuj taką samą procedurę jak w sekcji "Kanał A" dla ustawiania częstotliwości i amplitudy.
Ustawianie ilości serii: ustaw ilość serii na 5 cykli. Wciśnij przycisk [Menu] i wybierz opcję "Cycles", następnie
naciśnij przycisk [5] i przycisk odpowiadający opcji [CYCL].

4.5.10. Tryb seryjny dla kanału B

Naciśnij przycisk [Channel], żeby wybrać opcję "CHB Alone". Następnie naciśnij przycisk [Burst], żeby wejść w tryb
"CHB Burst". Do ustawienia trybu seryjnego kanału B użyj tej samej procedury co opisana w powyższej sekcji.
4.5.11. CHA/CHB sygnał wyjścia Wł/Wył

Wciśnij przycisk [Channel], kanał A jest pokazany na wyświetlaczu LCD, wciśnij [Output], sygnał wyjściowy zostaje
włączony, lampka sygnału zapali się na zielono. Wciśnij [Output] ponownie, sygnał wyjściowy zostaje wyłączony, lampka
sygnału wyjściowego wyłącza się.
Wciśnij przycisk [Channel], kanał B jest pokazany na wyświetlaczu LCD, wciśnij [Output], sygnał wyjściowy zostaje włączony, lampka sygnału zapali się na czerwono. Wciśnij [Output] ponownie, sygnał wyjściowy zostaje wyłączony, lampka
sygnału wyjściowego wyłącza się.

Po włączeniu urządzenie ma domyślnie wyłączone sygnały wyjściowe. Jeśli lampa zaświeci się na pomarańczowo wtedy na
obu kanałach wykrywane są sygnały wyjściowe.
4.5.12. Inicjalizacja systemu

Po włączeniu zasilania, podczas inicjalizacji systemu urządzenia, na wyświetlaczu wyświetlane będą następujące parametry:
Przebieg CHA i CHA: Sinusoida
Częstotliwość CHA i CHB: 1kHz
Amplituda CHA i CHB: 2Vpp
Wypełnienie przebiegu CHA i CHB: 50%
Tłumienie CHA: AUTO
Przesunięcie CHA: 0V
Harmoniczne CHB: 1.0 Czas
Przesunięcie fazy CHB: 0°
Czas rozciągu: 10s
Czas bramki: 100ms
Częstotliwość początkowa: 500Hz
Częstotliwość końcowa: 5kHz
Czas interwału: 10ms
Kierunek rozciągu: w górę
Częstotliwość nośna: 50kHz
Amplituda nośna: 2Vpp
Częstotliwość modulacji: 1kHz
Przebieg modulacji: Sinusoida
Odchylenie modulacji: 5%
Częstotliwość skoku: 1kHz
Amplituda skoku: 1Vpp
Kąt fazy skoku:180°
Licznik burst: 3 CYCL
Cześtotliwość Bust: 100Hz

5. Specyfikacja techniczna
5.1. Charakterystyki wyjścia kanału A
5.1.1. Charakterystyki przebiegu

Rodzaj przebiegu: 32 predefiniowane przebiegi, w tym: przebieg sinusoidalny, prostokątny, trójkątny, piłokształtny, impulsowy itd.
Długość przebiegu: 1024 punkty
Częstotliwość próbkowania: 100MSa/s

Rozdzielczość amplitudy przebiegu: 8 bitów
Blokowanie harmonicznych sinusoidalnych: >=40dBc ( & lt; 1MHz), >=35dBc (1MHz~20MHz)
Całkowite zniekształcenie sinusoidy: <=1% (20Hz~200kHz)
Czas narastania/opadania zbocza sygnału prostokątnego: <=35 ns
Przeregulowanie: <=10%
Wypełnienie przebiegu prostokątnego: 1%~99%
5.1.2. Charakterystyki częstotliwości

Zakres częstotliwości: sinusoida: 1?Hz~Maksymalna częstotliwość (MHz); przebieg prostokątny : 1?Hz~5MHz;
Inne przebiegi: 1?Hz~1MHz
Rozdzielczość częstotliwości: 1?Hz
Dokładność częstotliwości: ?(5×10-5)
Stabilność częstotliwości: ?5×10-6/3 godziny
5.1.3. Charakterystyki amplitudy

Zakres amplitudy: 2mVpp~20Vpp 1?Hz~10MHz (wysoka impedancja)
2mVpp~15Vpp 10MHz~15MHz (wysoka impedancja)
2mVpp~8Vpp 15MHz~20MHz (wysoka impedancja)
Rozdzielczość: 20mVpp (amplituda &amp; gt; 2Vpp), 2mVpp (amplituda &amp; lt; 2Vpp)
Dokładność amplitudy: ?(1%+2mVrms) (wysoka impedancja, true RMS, częstotliwość dla 1kHz)
Stabilność amplitudy: ?0.5%/3 godziny
Płaskość amplitudy: ?5% (częstotliwość &amp; lt; 10MHz), ?10% (częstotliwość &amp; gt; 10MHz)
Impedancja wyjściowa: 50
5.1.4. Charakterystyki przesunięcia DC

Zakres przesunięcia: ?10V (wysoka impedancja, tłumienie 0dB) Rozdzielczość: 20mVdc
Dokładność przesunięcia: ?(1%+20mVdc)
5.1.5. Charakterystyki rozciągu

Rodzaj rozciągu: rozciąg częstotliwości, rozciąg amplitudy
Zakres rozciągu: punkt początkowy i końcowy ustawiany przez użytkownika
Czas rozciągu: 100ms ~ 900s
Kierunek rozciągu: w górę, w dół, w górę - w dół
Tryb rozciągu: liniowy, logarytmiczny
5.1.6. Charakterystyki modulacji

Sygnał nośny: sygnał kanału A
Sygnał modulacji: wewnętrzny sygnał kanału B lub sygnał zewnętrzny
Odchylenie FM: 0% ~ 20%

5.1.7. Charakterystyki kluczowania

FSK: dowolnie ustawiana częstotliwość nośna i częstotliwość wyskoku
ASK: dowolnie ustawiana amplituda nośna i amplituda wyskoku
PSK: faza wyskoku 0~360°, maksymalna rozdzielczość 1°
Częstotliwość zmian: 10ms ~ 60s
5.1.8. Charakterystyki trybu seryjnego

Sygnał nośny: sygnał kanału A
Sygnał wyzwalający: sygnał TTL_A
Ilość serii: 1 ~ 65000 cykli
Tryb seryjny: wewnętrzny TTL, zewnętrzny, pojedynczy

5.2. Charakterystyki wyjściowe kanału B
5.2.1. Charakterystyki przebiegów

Rodzaj przebiegu: 32 predefiniowane przebiegi w tym: przebieg sinusoidalny, prostokątny, trójkątny, piłokształtny, impulsowy itd.
Długość przebiegu: 1024 punkty
Częstotliwość próbkowania: 12.5MSa/s
Rozdzielczość amplitudy przebiegu: 8 bitów
Wypełnienie przebiegu prostokątnego: 1%~99%
5.2.2. Charakterystyki częstotliwości

Zakres częstotliwości: sinusoida: 1?Hz~1MHz Inne przebiegi: 1?Hz~100kHz
Rozdzielczość częstotliwości: 1?Hz
Dokładność częstotliwości: ?(1×10-5)
5.2.3. Charakterystyki amplitudy

Zakres amplitudy: 50mVpp~20Vpp (wysoka impedancja) Rozdzielczość: 20mVpp
Impedancja wyjściowa: 50
5.2.4. Charakterystyki trybu seryjnego

Sygnał nośny: sygnał kanału B
Sygnał wyzwalający: sygnał TTL_B
Ilość serii: 1~65000 cykli
Tryb seryjny: wewnętrzny TTL, zewnętrzny, pojedynczy

5.3. Charakterystyki wyjścia TTL
Charakterystyka przebiegu: prostokątny, czas narastania/opadania <=20ns
Charakterystyka częstotliwości: 10mHz ~ 1MHz
Charakterystyka amplitudy: TTL, kompatybilna z CMOS, niski poziom &amp; lt; 0.3V, wysoki poziom &amp; gt; 4V

5.4. Specyfikacje ogólne
5.4.1. Źródło zasilania

Napięcie: AC220V (1?10%)
AC110V (1?10%) (zwróć uwagę na położenie przełącznika wyboru napięcia zasilającego)
Częstotliwość: 50Hz (1?5%)
Moc: &amp; lt; 45VA
5.4.2. Warunki pracy

Temperatura: 0~40°C
Wilgotność: &amp; lt; 80%
5.4.3. Charakterystyki pracy

Obsługa przycisków i regulatora obrotowego
5.4.4. Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD, Angielski, Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny)
5.4.5. Wymiary i ciężar

Wymiary obudowy: 415(gł.) x 295(szer.) x 195(wys.) mm
Ciężar: 3.5kg


Pobierz plik - link do postu