MS5300.pdf

Instrukcja obsługi cyfrowy mostek RLC Mastech MS5300 PL

Marka: Mastech Model: MS5300 Format: pdf Język: polski


Instrukcja obsługi

Miernik RLC MS5300

# 3409

1

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie
lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.
Bezpieczeństwo użytkowania

Stosowane symbole bezpieczeństwa
Ważna informacja !

Podwójna izolacja

Zgodność standardu EU

Bezpiecznik

Akumulator, bateria - rozładowane

BAT, BATT

?Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w komplecie przewody
pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych
parametrach elektrycznych.
?Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych. Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie wykonywać
pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności. Niestosowanie się do zaleceń grozi porażeniem prądem.
?Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana
skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru wybrać najwyższy zakres.
?Należy odłączyć sondy pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmianą zakresu przełącznikiem.
Nie używać i nie przechowywać miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, w otoczeniu wybuchowym, łatwozapalnym, w
silnym polu magnetycznym.
?Przed pomiarem rezystancji, pojemności lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz odłączyć wszystkie źródła zasilania.
?Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms
?Usunąć przewody pomiarowe i przyłącza z miernika przed zdjęciem obudowy.
?W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (rozładowanie) (+/-4kV) miernik może nie pracować poprawnie. Może zajść potrzeba
zresetowania miernika.
?Miernik przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia.

Certyfikaty: CE

DANE TECHNICZNE

Normy: EN61010, CE; CAT II 50V
Napięcie maksymalne : NIE WOLNO MIERZYĆ OBWODÓW POD NAPIĘCIEM.
Bezpiecznik (zakres pomiaru H): F:0,125A/250V; ?5x20
Zasilanie : bateria 1,5V (AAA) 6 szt.
Ekran : LCD, 3 5/6 cyfry, 5999, H=25mm; odświeżanie 3/sek.
Zakres: wybierany automatycznie lub ręcznie
Wskaźnik przekroczenia zakresu : " OL " - na ekranie (wybrać wyższy zakres pomiarowy)
Temperatura pracy : 0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F) / przechowywania : -10°C ~ 60°C ( 14°F ~ 122°F)
Współczynnik temperaturowy: 0,1x(dokładność dla zakresu)/°C ( & lt; 18°C lub & gt; 28°C)
Wymiary / waga : H:40 x W:100 x L:200 [mm] / 550g (wraz z baterią)
Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18°C do 28°C (64°F
do 82°F) dla wilgotności RH & lt; 75%.
WYMIANA BATERII
1. Wskaźnik stanu baterii na ekranie sygnalizuje rozładowanie baterii (złe
zasilanie miernika). Wskazania pomiarów mogą być nieprawdziwe. Grozi
to porażeniem prądem elektrycznym ! Należy wymienić baterię na
sprawną.
2. Odłączyć wszystkie przewody od miernika, zdjąć pokrywę osłaniającą
baterie. Usunąć zużyte baterie. Założyć nowe, zgodne ze specyfikacją
danych technicznych miernika. Zwracać uwagę na poprawność
polaryzacji zasilania.
3. Założyć pokrywę baterii. Porównać wskazania miernika z innym,
sprawnym miernikiem.
5.
Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci ! Usuwać
zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
WYMIANA BEZPIECZNIKA
Przed
zdjęciem tylnej pokrywy
odłączyć przewody pomiarowe od
mierzonego obwodu. Po zdjęciu tylnej pokrywy, wymienić bezpiecznika na
zgodny ze specyfikacją w danych technicznych. Przed rozpoczęciem
pomiarów założyć tylną pokrywę.
& lt; 1 & gt;

Instrukcja obsługi

Miernik RLC MS5300

# 3409

2

MS5500 - cyfrowy miernik RLC umożliwia bezpośredni pomiar i odczyt rezystancji, indukcyjności i pojemności.
1. Interfejs RS232 (optyczny)
2. Ekran LCD
3. Przyciski funkcyjne
n
ON/OFF
- włączanie/wyłączanie miernika
RS232
- włączanie/wyłączanie transmisji danych do PC.
- włączanie/wyłączanie funkcji DataHOLD.
HOLD
Krótkie przyciśnięcie przycisku HOLD powoduje zatrzymanie bieżącego
wskazania (stan sygnalizowany wskaźnikiem HOLD na ekranie).
Ponowne przyciśnięcie HOLD powoduje powrót do trybu normalnego
pomiaru.
Zastosowanie funkcji HOLD w trybie autozakresu powoduje przełączenie
miernika w tryb zakresu ręcznego.
MAX/MIN - włączanie/wyłączanie trybu pomiaru MAXimum / MINnimum
Przyciśnięcie MAX/MIN powoduje wejście w tryb pomiaru wartości
maksymalnej MAX i minimalnej MIN. Na ekranie pojawia się wskaźnik MAX i
pokazywana jest wartość maksymalna bieżącego pomiaru. Wartość ta jest
aktualizowana w wypadku wykrycia wartości wyższej.
Równolegle mierzona (aktualizowana) jest wartość minimalna bieżącego
pomiaru. Ponowne naciśnięcie MAX/MIN umożliwia odczyt zarejestrowanej
wartości minimalnej bieżącego pomiaru.
Kolejne naciśnięcia MAX/MIN przełączają wskazanie MAX / MIN.
Przyciskiem HOLD można zatrzymać bieżący pomiar. Ponowne naciśnięcie
HOLD wznawia bieżący pomiar.
Naciśnięcie MAX/MIN ponad 2 sekundy powoduje wyjście z trybu pomiaru
MAX/MIN, wykasowanie zapisanych wartości. Miernik zostaje na wybranym
zakresie pomiarowym.
MANUAL/WAKE - miernik po załączeniu ustawiony jest w trybie automatycznego wyboru zakresu (wskaźnik AUTO na
ekranie). Przyciskiem MANUAL włączany jest tryb ręcznego wyboru zakresu (wskaźnik MANU na ekranie). Funkcja jest
dostępna dla pomiaru R i C. W trybie MANU każde naciśnięcie przycisku MANUAL powoduje zwiększenie zakresu.
Użycie przycisku MANUAL w trybie pomiaru DataHOLD lub MAX/MIN spowoduje wyjście z tego trybu.
Przyciśnięcie MANUAL ponad 2 sekundy spowoduje powrót do trybu automatycznego doboru zakresu
4. Przełącznik obrotowy zakresów pomiarowych.
5. Gniazda pomiarowe (H - indukcyjność; ?C - rezystancja pojemność)
Automatyczne wyłączanie zasilania (AutoPowerOFF)
Jeżeli przez czas 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, miernik automatycznie wyłączy zasilanie.
Aby funkcja automatycznego wyłączania zasilania była nieaktywna należy podczas włączania miernika przycisnąć (trzymać)
przycisk WAKE (MANUAL/WAKE). Funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest nieaktywna, gdy uruchomiony jest
port transmisji danych do PC (RS232).
- wskaźnik aktywnego trybu automatycznego wyłączania zasilania (AutoPowerOFF).
Pomiar rezystancji
Dostępne zakresy pomiarowe: 600.0?, 6.000k?, 60.00k?, 600.0k?, 6.000M?, 60.00M?
1. Ustawić zakres pomiarowy ?.
2. Wpiąć przewody pomiarowe do gniazd ?. Przyłączyć mierzoną rezystancję do przewodów.
3. Oczytać wskazanie z ekranu.
Pomiar dużych rezystancji na zakresie 60M? wymaga kilku sekund na ustabilizowanie pomiaru.
Zakres
600?
6k?
60k?
600k?
6M?
60M?

Rozdzielczość
0,1?
1?
10?
100?
1k?
10k?

Dokładność

Zabezpieczenie przeciążeniowe
250Vrms

? 1% zakresu ? 2 cyfry
? 1,5% zakresu ? 5 cyfr
& lt; 2 & gt;

Instrukcja obsługi

Miernik RLC MS5300

# 3409

3

Pomiar indukcyjności ( L )
Dostępne zakresy pomiarowe: 600.0?H, 6.000mH, 60.00mH, 600.0mH, 6.000H, 60.00H
1.
2.
3.
4.

Ustaw przełącznik zakresów na wymagany zakres pomiarowy H.
Wpiąć przewody (adapter) pomiarowe do gniazd H. Przyłączyć krokodylki przewodów pomiarowych do końcówek
cewki lub włóż końcówki cewki do gniazd adaptera pomiarowego.
Odczytaj wskazanie.
Jeżeli wyświetlone jest "OL " wartość mierzona wykracza poza zakres pomiarowy - wybrać wyższy zakres.

Zakres
600?H
6mH
60mH
600mH

Rozdzielczość
0,1?H
1?H
10?H
100?H

6H

1mH

60H

10mH

Dokładność
? 2,5% zakresu ? 10 cyfr

Częstotliwość testu

? 1,5% zakresu ? 8 cyfr

Połączenie szeregowe
1kHz

<=4H: ? 2,8% zakresu ? 10 cyfr
&amp; gt; 4H: ? 5,0% zakresu ? 10 cyfr
<=40H: ? 3,5% zakresu ? 20 cyfr
&amp; gt; 4H: szacunkowo

Połączenie równoległe
100Hz
Dobroć mierzonej cewki &amp; gt; 2

Dokładności podane dla &amp; gt; 10% zakresu.
Dla zakresów 6H i 60H nie mierzyć indukcyjności o wartości poniżej 10% zakresu (niedokładny pomiar).
Zabezpieczenie zakresu: F 0,125A/250V
Pomiar pojemności ( C )
1.
2.
3.

Ustawić przełącznikiem zakres pomiaru pojemności.
Manualny dobór właściwego zakresu przyspieszy pomiar.
Wpiąć przewody pomiarowe w gniazda pomiaru pojemności. Przyłączyć krokodylki przewodów pomiarowych do
końcówek kondensatora lub włożyć końcówki kondensatora do gniazda adaptera.
Miernik potrzebuje czasu na ustabilizowanie pomiaru (normalne).
Odczytaj wskazanie. Mierzona wartość jest wyświetlona wraz ze wskazaniem jednostki.

Zakres
6nF
60nF
600nF
6?F
60?F
600?F
6mF

Rozdzielczość
1pF
10pF
100pF
1nF
10nF
100nF
1?F

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 250Vrms

Dokładność
? 2% zakresu ? 5 cyfr

Aby poprawić dokładność pomiaru, dla pojemności
mniejszej od 6nF należy uwzględnić (odjąć od wskazania)
pojemność własną miernika i pojemność doprowadzeń.

? 1% zakresu ? 5 cyfr
? 1,5% zakresu ? 5 cyfr

&amp; lt; 3 &amp; gt;

Instrukcja obsługi

Miernik RLC MS5300

# 3409

4

Komunikacja z PC
Format transmisji JIS 7bit, 19230bps. Interfejs RS232 (optyczny)
1.
2.

Naciśnięcie (krótkie) przycisku RS232 włącza port transmisji danych (wskaźnik RS232).
Kolejne naciśnięcie (krótkie) przycisku RS232 wyłącza port transmisji danych (wskaźnik RS232 znika).

Oprogramowanie PC
Wymagania sprzętowe: Pentium (lub wyżej), Win98, XP lub wyżej, 5MB miejsca na HDD.
1. Zainstalować załączony na CD program.
2. Przyłączyć miernik do portu COM komputera (COM1 lub COM2), wybrać port, włączyć miernik, uruchomić DMM.
3. Wybrać funkcję, zakres. nacisnąć START.
Minimalny czas próbkowania 1/sek. W trybie automatycznego zakresu jest to prawdziwy czas odbioru danych z
miernika. W trybie manualnym można ustawić czas próbkowania.
Menu
Ekran
Wskaźniki

Przebieg
czas rzeczywisty
Wybór funkcji

MAX/MIN
(widziany)
MAX/MIN
(cały pomiar)

AKCESORIA
Przewody pomiarowe : HYTL-060 (1500V / 10A)
Bateria : 9V NEDA 1604 lub 6F22

Futerał (holster) - HYHT-60
Instrukcja obsługi

Prawidłowe usuwanie produktu
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu
po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

&amp; lt; 4 &amp; gt;


Pobierz plik - link do postu