DT-9935.pdf

Instrukcja obsługi cyfrowy mostek pomiaru impedancji RLC CEM DT-9935 PL

Marka: CEM Model: DT-9935 Format: pdf Język: polski


Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

MIERNIK IMPEDANCJI CEM DT-9935
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się
do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika
oraz uszkodzenie urządzenia.

1

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI
Zawartość opakowania..............................................................................................................................

1

Symbole występujące na obudowie urządzenia i w instrukcji obsługi.....................................................

2

Zasady bezpiecznej obsługi.......................................................................................................................

2

Dane techniczne.........................................................................................................................................

3

Budowa......................................................................................................................................................

3

Obsługa......................................................................................................................................................

5

Wymiana baterii.........................................................................................................................................

11

Prawidłowe usuwanie urządzenia..............................................................................................................

12

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź
czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek
oznak uszkodzenia:
? miernik DT-9935
? przewody pomiarowe - zielony, czerwony, czarny
? komplet przewodów do małych elementów
? złącza typu krokodyl - 3 sztuki
? końcówki pomiarowe - 2 sztuki
STOSOWANE SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA
Ważna informacja
Podwójna izolacja

Uziemienie

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI
Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa
użytkownika.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po
przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.
ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia
użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie miernika, prowadzące do
niedokładnych pomiarów (wskazań).
ZAGROŻENIE! Dzieci
To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez
nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia
elektryczne i baterie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu. W przypadku
połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia drobnych elementów.
2

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne
?Przed podłączeniem miernika do badanego obwodu sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiekolwiek
znamiona uszkodzenia miernik nie może być używany.
?Miernik nie jest przeznaczony do pomiaru napięć i prądów.
?Nie używaj miernika do pomiarów w obwodach pod napięciem.
?Przed pomiarem pojemności rozładuj kondensatory oraz odłącz wszystkie źródła zasilania obwodu.
?Maksymalne napięcie na wszystkich wejściach nie może być większe niż 30V AC.
?Podczas pomiarów nie dotykaj części metalowych sond pomiarowych. Palce trzymaj powyżej izolacyjnych
osłon tych sond.
?Nie wykonuj pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności.
?Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
?Nie używaj miernika, gdy wskaźnik baterii sygnalizuje stan wyczerpania. Wskazania miernika mogą być
nieprawdziwe, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
?Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w
komplecie przewody pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być wymienione na ten sam
model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych.
?Nie używaj uszkodzonych przewodów pomiarowych.
?Osoba pracująca z miernikiem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna
jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do
bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
?Nie używaj miernika w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
?Nie używaj miernika, gdy jest uszkodzony, zdjęta jest jego obudowa lub są wymontowane jakieś części.
?Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
?Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
?Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
?Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w
miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
UWAGA!
?Upewnij się, że ustawiłeś prawidłowy zakres pomiarowy. Nigdy nie przekraczaj wartości granicznych
wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana skala mierzonej
wielkości elektrycznej zacznij pomiary od najwyższego zakresu.
?W przypadku pomiaru rezystancji mniejszej niż 0,5? zastosuj zaciski krokodylkowe do podłączenia miernika
do mierzonego elementu. Wyprowadzenia elementu muszą być czyste i wolne od tlenków lub innych
zanieczyszczeń mogących wpływać niekorzystnie na dokładność pomiarów.
?Wyjmij baterię z miernika, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas.
?Przed wymianą baterii upewnij się, że miernik jest wyłączony.
?Okresowo można czyścić obudowę miernika wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do
czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.
INFORMACJE OGÓLNE
Miernik DT-9935 to mostek do pomiaru impedancji - pojemności, rezystancji i indukcyjności oraz
wyznaczania dodatkowo takich parametrów jak: współczynnik rozproszenia Df, zastępcza rezystancja
szeregowa ESR lub równoległa Rp, dobroć Q, kąt fazowego ?.
Pomiar może być wykonywany w pełni automatycznym trybie AUTO LCR (w tym trybie nie ma potrzeby
wyboru funkcji przyciskami) bądź w trybach wybieranych ręcznie.
W zależności od typu testowanego obiektu (DUT device under test - obiekt podczas testowania) użytkownik
ma możliwość ustawiania kilku różnych częstotliwości testowych.
3

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

Miernik posiada podwójny wyświetlacz LCD - w jednej linii (max 39999) wyświetlane są wyniki pomiarów
impedancji, a w drugiej (max 9999) wyniki pomiarów współczynnika rozproszenia Df, zastępczej rezystancji
szeregowej ESR lub równoległej Rp, dobroci Q oraz kąta fazowego ?.
DANE TECHNICZNE
Zasilanie
Wyświetlacz
Wybór zakresu
Wskaźnik przekroczenia zakresu
Wskaźnik polaryzacji
Wskaźnik rozładowania baterii
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wymiary
Waga

6 baterii 1,5V AA
LCD
automatycznie
0L
? dla ujemnej polaryzacji
na wyświetlaczu
0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F)
-10°C ~ 50°C ( 14°F ~ 122°F)
220 x 96 x 60mm
390g wraz z baterią

BUDOWA
Panel główny:
1. Wyświetlacz LCD
2. Przyciski trybu pracy FUNC
3. Przycisk kalibracji CAL
4. Przycisk sortowania SORTING
5. Przycisk wybory wielkości wyświetlanej w
dolnej linii wyświetlacza LCD
6. Przycisk wyboru częstotliwości testowej
7. Przycisk pomiaru względnego
8. Przycisk zasilania
9. Przycisk ustawiania trybu sortowania
10. Przycisk
automatycznego
wyłącznika
zasilania
11. Przycisk wyboru w trybie sortowania
12. Przycisk potwierdzania ustawień w trybie
sortowania
13. Przycisk wyboru równoległej lub szeregowej
rezystancji zastępczej
14. Przycisk zatrzymania wskazań HOLD
15. Przycisk podświetlania wyświetlacza LCD
16. Gniazda pomiarowe

OBSŁUGA
1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA
W celu włączenia lub wyłączenia miernik wciśnij przycisk 8. Po włączeniu zasilania na dwie sekundy
wyświetlą się wszystkie symbole na wyświetlaczu LCD.

4

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

2. AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA
Miernik wyposażony jest w automatyczny wyłącznik zasilania. W celu aktywacji lub dezaktywacji tego trybu
wciśnij przycisk 10. W trybie Auto Power Off (automatyczne wyłączenie) symbol APO będzie widoczny na
ekranie, a zasilanie wyłączy się automatycznie po 5 minutach jeżeli w tym czasie nie zostanie wciśnięty
jakikolwiek przycisk lub nie będzie wykonany żaden pomiar. Brzęczyk uruchomi się trzykrotnie przypominając
o aktywnej funkcji automatycznego wyłączenia i następnie zasilanie zostanie wyłączone.
3. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
Każde wciśniecie przycisku uruchamiającego funkcję aktywną przy danym typie pomiaru jest potwierdzane
przez jednorazowy sygnał dźwiękowy. Przy próbie włączenia funkcji nieaktywnej przy danym typie pomiaru
miernik generuje dwukrotny sygnał dźwiękowy.
4. GNIAZDA POMIAROWE
W celu podłączenia obiektu badanego DUT do miernika możesz użyć przewodów pomiarowych bądź
podłączyć DUT bezpośrednio do miernika (bez użycia przewodów), jak na rysunku poniżej:

Gniazda GUARD możesz wykorzystać do ekranowania DUT (obiektu testowanego) w przypadku
wykonywania pomiarów w miejscach narażonych na duże zakłócenia, co jest szczególnie ważne przy pomiarze
elementów o wysokiej impedancji.
5. KALIBRACJA
W celu zapewnienia jak największej dokładności, szczególnie podczas pomiaru bardzo małych lub bardzo
dużych impedancji zaleca się przed rozpoczęciem pomiarów przeprowadzenie procesu kalibracji. Pamiętaj, aby
podczas kalibracji nie podłączać do miernika przewodów pomiarowych.
Aby rozpocząć proces kalibracji wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk CAL. Na wyświetlaczu pojawi
się wskazanie:

5

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

Oznacza to, że miernik jest gotowy do rozpoczęcia pierwszego etapu kalibracji - w trybie OPEN, czyli z
rozwarciem, tzn. bez podłączania jakichkolwiek elementów do gniazd pomiarowych. Kolejne wciśniecie
przycisku CAL uruchamia zegar odliczający 30 sekund. Po tym czasie tryb kalibracji w trybie rozwarcia jest
zakończony.
Wciśnij jeszcze raz przycisk CAL - na wyświetlaczu pojawi się wskazanie:

Oznacza to, że miernik jest gotowy do rozpoczęcia drugiego etapu kalibracji - w trybie SHORT, czyli ze
zwarciem. W tym momencie zewrzyj gniazda pomiarowe + i - miernika drobnym metalowym elementem i
wciśnij kolejny raz przycisk CAL, co uruchamia zegar odliczający 30 sekund. Po tym czasie tryb kalibracji w
trybie zwarcia jest zakończony.
W przypadku prawidłowo przeprowadzonego procesu kalibracji po każdym z etapów na wyświetlaczu pojawia
się napis PASS, a w przypadku błędu napis FAIL.
W celu wyjścia z trybu kalibracji wciśnij kolejny raz przycisk CAL.
6. WYBÓR TRYBU POMIARU
Po włączeniu miernik pracuje w trybie AUTO-LCR. W celu zmiany trybu pomiaru wciśnij przycisk FUNC.
Każde kolejne wciśnięcie przycisku FUNC powoduje przełączenie trybu pracy miernika wg sekwencji:
AUTO-LCR / AUTO-L / AUTO-C / AUTO-R / AUTO-DCR / AUTO-LCR
6.1 Tryb AUTO-LCR
W tym trybie miernik w sposób inteligentny sprawdza charakter impedancji i uruchamia wszystkie
funkcje pomiarowe automatycznie. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych obliczeń miernik w górnej linii
wyświetlacza wskaże wynik pomiaru impedancji, a w dolnej odpowiadający mu wynik pomiaru
parametrów wtórnych, to znaczy wyświetlane są odpowiednio: L+Q (indukcyjność i dobroć), C+D
(pojemność i współczynnik rozproszenia) lub R+ ? (impedancja i kąt fazowy).
W przypadku kiedy mierzona pojemność jest mniejsza niż 5pF zamiast współczynnika rozproszenia D w
dolnej linii wyświetlacza miernik wskaże równoległą rezystancję zastępczą Rp.
W trybie AUTO-LCR przyciski wyboru parametrów dodatkowych 5 oraz układu zastępczego 13 są
nieaktywne.
6.2 Tryby AUTO-L, AUTO-C, AUTO-R, AUTO-DCR
Te tryby pomiaru impedancji możesz wykorzystać do pomiaru indukcyjności (AUTO-L), pojemności
(AUTO-C), rezystancji (AUTO-R) lub rezystancji w trybie DC (AUTO-DCR).
Po wybraniu trybów AUTO-L lub AUTO-R w górnej linii wyświetlacza możesz odczytać wskazanie
indukcyjności lub pojemności, a w dolnej odpowiednio dobroci Q lub współczynnika rozproszenia D. W
przypadku trybów AUTO-R lub AUTO-DCR w górnej linii wyświetlacza widoczny jest wynik pomiaru
rezystancji, natomiast dolna linia jest nieaktywna.
6.2.1 WYBÓR UKŁADU ZASTĘPCZEGO SZEREGOWEGO LUB RÓWNOLEGŁEGO
Przyciskiem 13 wybierz pomiar w układzie zastępczym szeregowym (Ls dla trybu AUTO-L, Cs dla
trybu AUTO-C) lub równoległym (Lp dla trybu AUTO-L, Cp dla trybu AUTO-C). W celu
uzyskania jak największej dokładności zaleca się stosować pomiar w układzie równoległym dla
6

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

kondensatorów o małej pojemności, a pomiar w układzie szeregowym dla dużych pojemności.
Odwrotnie w przypadku indukcyjności - zaleca się mierzyć małe indukcyjności w układzie
zastępczym szeregowym, natomiast duże indukcyjności w układzie zastępczym równoległym.
6.2.2 WYBÓR PARAMETRÓW DODATKOWYCH
Przyciskiem 5 możesz dokonać wyboru parametru dodatkowego, który będzie wyświetlany w
dolnej linii wyświetlacza LCD podczas pomiaru pojemności lub indukcyjności - D, Q, ESR lub ?.
Podczas pomiaru w trybach AUTO-R lub AUTO-DCR przycisk 5 jest nieaktywny, a w dolnej linii
wyświetlacza nie ma żadnych wskazań.
6.2.3 POMIAR WZGLĘDNY
Jednokrotne przyciśnięcie przełącznika REL% powoduje przejście miernika w tryb wyświetlania
wartości względnej. Bieżąca wartość na wyświetlaczu zostanie zapamiętana jako wartość
odniesienia, a na ekranie LCD pojawi się symbol ?. Od tej chwili w górnej linii wyświetlacza
widoczny będzie wynik pomiaru dla nowych obiektów, a w dolnej procentowa różnica pomiędzy
wartością aktualnie mierzoną, a zapisaną w pamięci wartością odniesienia. Procentowy zakres
pomiarowy wynosi -99,9% ~ +99,9%. Jeżeli nowy wynik pomiaru nowego obiektu jest ponad 2
razy większy od wartości odniesienia miernik w dolnej linii wskaże ,,0L".
Po kolejnym wciśnięciu przycisku REL% miernik zapisze nową wartość odniesienia, a symbol ?
będzie migać.
W celu wyjścia z trybu pomiaru względnego wciśnij i przytrzymaj przycisk REL% przez 2
sekundy.
6.2.4 SORTOWANIE
W celu włączenia funkcji sortowania podczas pomiaru impedancji ,,wzorcowego" obiektu wciśnij
przycisk SORTING.
W tym trybie pracy w górnej linii wyświetlacz będzie pokazywał podczas następnych pomiarów
wskazanie PASS lub FAIL na podstawie porównania, czy zmierzona impedancja mieści się w
zadanym zakresie.
Aby ustawić odpowiedni zakres i parametry sortowania po uruchomieniu trybu SORTING wciśnij
przycisk SETUP - na wyświetlaczu pojawi się symbol Range. Przyciskami ? lub ? ustaw
odpowiedni punkt dziesiętny i jednostkę w zależności od mierzonego obiektu, a przyciskiem
ENTER potwierdź ustawienia. W tym momencie ostatnia cyfra zacznie migać, a przyciskam ?
lub? możesz zmienić jej wartość. Za pomocą przycisków ? lub ? zmień ustawianą cyfrę, a na
koniec wciśnij ENTER, aby przejść do ustawiania tolerancji. Wciskając ? / ? wybierz
odpowiednią tolerancję. Do wyboru są następujące wartości tolerancji: ?1%, ?2%, ?5%, ?10%,
?20%, -20% +80%, ?0,25% lub ?0,5%.
Wciśnij jeszcze raz przycisk ENTER w celu wyjścia z trybu ustawiania parametrów sortowania.
6. WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI TESTOWEJ
Zarówno w trybie AUTO-LCR, jak i pozostałych trybach (poza AUTO-DCR) przyciskiem FREQ można
ustalić częstotliwość pomiaru impedancji. Domyślne ustawienie to 1kHz, dodatkowo można ustawić wartości
100Hz, 120Hz, 10kHz, 100kHz. Właściwe ustawienie częstotliwości ma wpływ na dokładność pomiaru.
W przypadku pomiaru pojemności domyślna częstotliwość 1kHz jest odpowiednia dla pomiaru kondensatorów
około 10nF. Dla mniejszych pojemności zastosuj częstotliwości powyżej 1kHz, a dla większych niż 10nF
poniżej 1kHz.
W przypadku pomiaru indukcyjności domyślna częstotliwość 1kHz jest odpowiednia dla pomiaru cewek około
2mH. Dla mniejszych indukcyjności zastosuj częstotliwości powyżej 1kHz, a dla większych niż 10nF poniżej
1kHz.

7

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

7. FUNKCJA HOLD
Ta funkcja pozwala na zatrzymanie wskazań wyświetlacza. Pierwsze przyciśnięcie przełącznika HOLD
powoduje zatrzymanie wskazań, a kolejne powoduje przejście miernika w normalny tryb pracy.
8. POMIAR INDUKCYJNOŚCI, POJEMNOŚCI, REZYSTANCJI
UWAGA! Przed pomiarem pojemności rozładuj kondensatory oraz odłącz wszystkie źródła
zasilania obwodu.
? Podłącz badany element do miernika za pomocą dołączonych przewodów pomiarowych lub umieść
go bezpośrednio w gnieździe pomiarowym miernika. Jeśli to jest niezbędne podłącz odpowiednie
końcówki pomiarowe do gniazd GUARD w mierniku, w celu zabezpieczenia przed wpływem
zakłóceń.
? Włącz miernik przyciskiem 8.
? Wybierz odpowiedni tryb pomiaru.
? W przypadku wybrania trybu innego niż AUTO-LCR ustaw parametry pomiaru.
? Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD.
9. PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA LCD
W celu włączenia podświetlania wyświetlacza LCD przyciśnij przycisk
. Po 60 sekundach podświetlanie
wyłącza się automatycznie. Ponowne wciśniecie tego przycisku wcześniej niż po 60 sekundach wyłącza
podświetlanie.
10. WYMIANA BATERII
Jeśli wskaźnik w lewym, dolnym rogu wyświetlacza LCD ma postać
oznacza to, że baterie zasilające
miernik są w dobrym stanie.
W przypadku dużego zużycia baterii symbol na wyświetlaczu będzie miał postać:
.
Oznacza to, że baterie muszą być muszą zostać wymienione na nowe. Aby wymienić baterie:
1. Wyłącz miernik przyciskiem przełącznikiem 8 i odłącz przewody z gniazd pomiarowych.
2. Umieść miernik na trwałym podłożu wyświetlaczem w dół.
3. Podnieś podpórkę miernika i odkręć 4 śrubki zabezpieczające pokrywę baterii, a następnie ją
zdemontuj.
3. Załóż nowe baterie 1,5V AA, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
4. Zamknij pokrywę baterii i przykręć śrubki zabezpieczające.
UWAGA! Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie
zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać
baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji
niebezpiecznych odpadów elektronicznych.

8

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA
Dokładność jest podawana dla temperatury 23 ?C ?5 ?C i wilgotności względnej (RH) & lt; 75 %.
Indukcyjność
Częstotliwość 100Hz/120Hz
Zakres
Rozdzielczość
20mH
1?H
200mH
10?H
2000mH
0,1mH
20H
1mH
200H
10mH
2kH
0.1H
20kH
1H

Indukcyjność
1,5% ? 10 cyfr
1,4% ? 15 cyfr
1,5% ? 15 cyfr
1,6% ? 10 cyfr
1,3% ? 10 cyfr
2% ? 15 cyfr
2,5% ? 15 cyfr

Współczynnik Q
1,5% ? 50 cyfr
1,4% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
1,6% ? 50 cyfr
1,3% ? 50 cyfr
2% ? 50 cyfr
2,5% ? 50 cyfr

Częstotliwość 1kHz
Zakres
2mH
20mH
200mH
2000mH
20H
200H
2kH
20kH

Rozdzielczość
0,1?H
1?H
10?H
0,1mH
1mH
10mH
0.1H
1H

Indukcyjność
1,3% ? 10 cyfr
1,2% ? 10 cyfr
1,2% ? 10 cyfr
1,5% ? 15 cyfr
1,5% ? 15 cyfr
1,3% ? 10 cyfr
2% ? 10 cyfr
2,5% ? 15 cyfr

Współczynnik Q
1,3% ? 50 cyfr
1,2% ? 50 cyfr
1,2% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
1,3% ? 50 cyfr
2% ? 50 cyfr
2,5% ? 50 cyfr

Częstotliwość 10kHz
Zakres
200?H
2mH
20mH
200mH
2000mH
20H

Rozdzielczość
0,01?H
0,1?H
1?H
10?H
0,1mH
1mH

Indukcyjność
1,8% ? 10 cyfr
1,5% ? 10 cyfr
1,2% ? 10 cyfr
1,5% ? 15 cyfr
2% ? 10 cyfr
2,5% ? 15 cyfr

Współczynnik Q
1,8% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
1,2% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
2% ? 50 cyfr
2,5% ? 50 cyfr

Częstotliwość 100kHz
Zakres
20?H
200?H
2mH
20mH
200mH

Rozdzielczość
0,001?H
0,01?H
0,1?H
1?H
10?H

Indukcyjność
2,5% ? 10 cyfr
1,5% ? 10 cyfr
1,3% ? 15 cyfr
2% ? 15 cyfr
2,5% ? 15 cyfr

Współczynnik Q
2,5% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
1,3% ? 50 cyfr
2% ? 50 cyfr
2,5% ? 50 cyfr

9

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

Pojemność
Częstotliwość 100Hz/120Hz
Zakres
Rozdzielczość
20nF
1pF
200nF
10pF
2000nF
0,1nF
20?F
1nF
200?F
10nF
2mF
0,1?F
20mF
1?F

Pojemność
2,5% ? 10 cyfr
1,2% ? 10 cyfr
0,9% ? 10 cyfr
1% ? 15 cyfr
1,2% ? 10 cyfr
2,5% ? 10 cyfr
5% ? 15 cyfr

Współczynnik Df
2,5% ? 50 cyfr
1,2% ? 50 cyfr
0,9% ? 50 cyfr
1% ? 50 cyfr
1,2% ? 50 cyfr
2,5% ? 50 cyfr
5% ? 50 cyfr

Częstotliwość 1kHz
Zakres
2nF
20nF
200nF
2000nF
20?F
200?F
2mF

Rozdzielczość
0,1pF
1pF
10pF
0,1nF
1nF
10nF
0,1?F

Pojemność
3,5% ? 15 cyfr
1% ? 10 cyfr
0,9% ? 10 cyfr
1% ? 10 cyfr
1,2% ? 15 cyfr
2,5% ? 10 cyfr
4% ? 20 cyfr

Współczynnik Df
3,5% ? 50 cyfr
1% ? 50 cyfr
0,9% ? 50 cyfr
1% ? 50 cyfr
1,2% ? 50 cyfr
2,5% ? 50 cyfr
4% ? 50 cyfr

Częstotliwość 10kHz
Zakres
200pF
2nF
20nF
200nF
2000nF
20?F
200?F

Rozdzielczość
0,01pF
0,1pF
1pF
10pF
0,1nF
1nF
10nF

Pojemność
3% ? 8 cyfr
1% ? 10 cyfr
0,9% ? 10 cyfr
0,8% ? 10 cyfr
1% ? 8 cyfr
2% ? 8 cyfr
4,5% ? 10 cyfr

Współczynnik Df
3% ? 50 cyfr
1% ? 50 cyfr
0,9% ? 50 cyfr
0,8% ? 50 cyfr
1% ? 50 cyfr
2% ? 8 cyfr
4,5% ? 50 cyfr

Częstotliwość 100kHz
Zakres
200pF
2nF
20nF
200nF
2000nF

Rozdzielczość
0,01pF
0,1pF
1pF
10pF
0,1nF

Pojemność
2,5% ? 15 cyfr
1% ? 8 cyfr
1,8% ? 8 cyfr
1,5% ? 10 cyfr
2,5% ? 15 cyfr

Współczynnik Df
2,5% ? 50 cyfr
1% ? 50 cyfr
1,8% ? 50 cyfr
1,5% ? 50 cyfr
2,5 % ? 50 cyfr

10

Miernik CEM DT-9935

Instrukcja obsługi

Rezystancja
Częstotliwość 100Hz/120Hz
Zakres
Rozdzielczość
200?
0,01?
2k?
0,1?
20k?
1?
200k?
0,01k?
2M?
0,1k?
20M?
1k?
200M?
0,1M?

Rezystancja
1,2% ? 10 cyfr
0,8% ? 5 cyfr
0,9% ? 5 cyfr
0,7% ? 3 cyfry
1% ? 5 cyfr
2,2% ? 10 cyfr
2,5% ? 10 cyfr

Częstotliwość 1kHz
Zakres
20?
200?
2k?
20k?
200k?
2M?
20M?
200M?

Rozdzielczość
1m?
0,01?
0,1?
1?
0,01k?
0,1k?
1k?
0,1M?

Rezystancja
1,2% ? 10 cyfr
0,8% ? 5 cyfr
0,8% ? 3 cyfry
0,7% ? 3 cyfry
1% ? 5 cyfr
1,5% ? 10 cyfr
1,8% ? 10 cyfr
6% ? 50 cyfr

Częstotliwość 10kHz
Zakres
20?
200?
2k?
20k?
200k?
2M?
20M?

Rozdzielczość
1m?
0,01?
0,1?
1?
0,01k?
0,1k?
10k?

Rezystancja
1,5% ? 10 cyfr
0,8% ? 10 cyfr
0,9% ? 5 cyfry
0,8% ? 3 cyfry
1% ? 5 cyfr
2,5% ? 10 cyfr
2,8% ? 10 cyfr

Częstotliwość 10kHz
Zakres
20?
200?
2k?
20k?
200k?
2M?

Rozdzielczość
1m?
0,01?
0,1?
1?
0,01k?
1k?

Rezystancja
2,3% ? 10 cyfr
1,5% ? 5 cyfr
0,8% ? 20 cyfr
0,8% ? 20 cyfr
1,5% ? 10 cyfr
2,5% ? 30 cyfr

11

Miernik CEM DT-9935

Rezystancja DC
Zakres
200?
2k?
20k?
200k?
2M?
20M?
200M?

Instrukcja obsługi

Rozdzielczość
0,01?
0,1?
1?
0,01k?
0,1k?
1k?
0,1M?

Rezystancja
1,8% ? 10 cyfr
0,6% ? 20 cyfr
0,6% ? 10 cyfr
0,5% ? 3 cyfry
1,5% ? 5 cyfr
2% ? 5 cyfr
2,5% ? 5 cyfr

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach
wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali
zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi
odpadami komercyjnymi.

12


Pobierz plik - link do postu