Instrukcja-HATO-800-1400.pdf

Sterownik HATO HEL 11C jak wyłączyć enkoder

W Hato 4 kabelki ale 3 sygnały bo 2 środkowe to masa. Enkoder zasilany jest z 5V (zobacz na schemacie w załączniku, zresztą pewnie go masz) i produkuje 1 impuls na obrót wirnika silnika (tak jak w FAACU). W Came niestety enkoder ma 16 impulsów na obrót wirnika silnika więc podejdzie (jeśli do tego enkoder Came zasilany jest na 5V) tylko z dzielnikiem 1/16. Do FAAC-a podejdzie po małych przeróbkach - enkoder zasilany jest zarówno 24V jak i 5V ( - pin1, - pin 2, - pin 6), wyjście impulsów ma poziom 0/5V - pin 5. +24V można wziąć z zasilania fotek. Ewentualnie można zrobić generator fali prostokątnej o częstotliwości 800 Hz i podać sygnał na złącze 21 Kol. Stan-Lab albo instrukcja się myli - wg instrukcji ma być 23 impulsy na sekundę (to zdaje się 23 Hz a nie 800). A co do wymiany na płytkę bez enkodera to ma sens - i nie będzie zawracania sobie d... kombinacjami (ale napęd straci reakcję na zatrzymanie skrzyda)


HATO 800/1400
INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYKI
DO BRAM PRZESUWNYCH

ISO9001:2000

Gratulujemy zakupy sterownika bramy przesuwnej i witamy wśród użytkowników produktów HATO.
Przed montażem i pierwszym użyciem sterownika zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
Deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi produktów firmy HATO POLSKA S.C. można pobrać ze
strony: http://www.hato.com.pl
Kontakt:
HATO POLSKA S.C
ul. Żeromskiego 1
41-205 Sosnowiec
tel.:
+48 327 852 542
e-mail: biuro@hato.com.pl

+48 693 427 443

+48 693 427 445

Zalecenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do montażu oraz użyciem napędu należy uważnie przeczytać wszystkie
ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa. Nieprawidłowa instalacja i nieprzestrzeganie norm zawartych w
instrukcji może spowodować poważne wypadki.
? Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
? Instalację sterownika mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
? Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem podstawowej ochrony przed wyładowaniami ESD.
? Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność! Sterownik wykorzystuje napięcie 230Vac
(zagrażające życiu i zdrowiu).
? Wszystkie prace związane z poprawnym funkcjonowaniem urządzenia (podłączenie, rozruch, eksploatacja)
muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń
elektrycznych oraz zgodnie z przepisami BHP.
? Nie należy podłączać napędu do zasilania wcześniej niż podano to w instrukcji, nie stosowanie się do tego
zalecenia może grozić porażeniem prądem.
? Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić stan mechaniczny bramy: nie powinna się nadmiernie
kołysać, powinna się poruszać łatwo i płynnie.
? Przed przystąpieniem do instalacji należy usunąć niepotrzebne przedmioty i zabezpieczyć wyposażenie, np.
zamki.
? Podczas montażu w pobliżu bramy nie mogą znajdować się dzieci, osoby niepełnosprawne i pojazdy
mechaniczne.
? Wszystkie stałe elementy kontrolne powinny być ulokowane w pobliżu bramy, ale z dala od ruchomych
elementów i poza zasięgiem osób postronnych.
? Przed naprawą lub usunięciem jakichkolwiek części bramy, należy odłączyć zasilanie.
? Dzieci i osoby niepełnosprawne umysłowo nie mogą samodzielnie sterować bramą.
? Konfigurację ustawień przeciążenia i siły ciągu mogą wykonywać tylko osoby wykwalifikowane.
? Dla wersji bez obsługi impulsatora wymagane podłączenie kurtyny zabezpieczającej lub innego
dodatkowego zabezpieczenia chroniącego przed zgnieceniem w świetle bramy.
? Nie wolno stosować świetlówek jako sygnalizacji świetlnej.
Niedostosowanie się do powyższych wskazówek może doprowadzić do poważnych
skaleczeń lub zniszczenia sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i
zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montażu i
obsługi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu
przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki
symbol NIE WOLNO wyrzucać wraz z innymi śmieciami. W tym przypadku
użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie urządzenia
do wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą utylizacją.
Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia ochronę
środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i
środowisko. Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i akumulatorów.

1

SPIS TREŚCI:

1. Opis produktu ....................................................................................................................................3
2. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................3
3. Dane techniczne ................................................................................................................................4
4. Montaż mechaniczny ........................................................................................................................5
5. Regulacja ...........................................................................................................................................7
6. Opis i zasada działania sterownika HEL11C ................................................................................. ..9
7. Instalacja sterownika ...................................................................................................................... ..9
7.1 Podłączenie krańcówki otwarcia i zamknięcia ....................................................................9
7.2 Podłączenie enkodera ........................................................................................................10
7.3 Podłączenie fotokomórek ..................................................................................................10
7.4 Podłączenie sterowania ręcznego ......................................................................................10
7.5 Podłączenie kondensatora ................................................................................................. 10
7.6 Podłączenie silnika ............................................................................................................11
7.7 Podłączenie oświetlenia sygnalizacyjnego ........................................................................11
7.8 Podłączenie zasilania ........................................................................................................ 11
7.9 Sprawdzenie kierunku otwierania bramy ......................................................................... 11
7.10 Regulacja czułości detekcji przeciążenia HEL11C ........................................................ 11
7.11 Opcjonalne podłączenie dodatkowego wejścia STOP .................................................... 11
8. Ustawienia i konfiguracja ............................................................................................................... 12
8.1 Autozamykanie ................................................................................................................. 12
8.2 Ustawienie czasu autozamykania ......................................................................................12
8.3 Funkcja osiedlowa ............................................................................................................ 12
8.4 Automatyczna furtka ......................................................................................................... 12
8.5 Sygnalizacja świetlna ........................................................................................................ 13
9. Programowanie i kasowanie nadajników ....................................................................................... 13
9.1 Kasowanie nadajników ......................................................................................................13
9.2 Programowanie nadajników ............................................................................................ 13
9.3 Zdalne programowanie nadajników ................................................................................. 13
10. Schemat podłączenia. ................................................................................................................... 15
11. Wymiary sterownika ................................ .................................................................................... 16
12. Notatki. ......................................................................................................................................... 16
13. Warunki gwarancji ........................................................................................................................17
14. Karta gwarancyjna..........................................................................................................................18

2

1. Opis produktu
Linia napędów do bram przesuwnych HATO zaprojektowana została do użytku domowego i
przemysłowego . Napędy wyposażone są w koło zębate i posiadają siłę wyjściową pozwalającą na
intensywną pracę . W przypadku awarii zasilania można ręcznie odblokować bramę za pomocą
dostarczonego klucza .
Cechy napędu:
? mechanizm zębatkowy
? możliwość ręcznego odblokowania bramy za pomocą dostarczonego klucza
? silnik elektryczny 230V AC z przekładnią samohamowną
? podwójna ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem
? sterowanie układem za pomocą wejścia sterującego ( możliwe podłączenie przycisku
sterującego , klawiatury kodowej , czytnika kart magnetycznych itp )
? sterowanie układem za pomocą pilota (piloty zmiennokodowe HATO niemożliwe do
skopiowania)
? sterowanie zatrzymania wyłącznikiem krańcowym typu N.C.
? obsługa fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia
światła fotokomórek przez przeszkodę
? obsługa enkodera ( jeżeli obroty silnika spadną poniżej nominalnych , zadanych
potencjometrem , układ spowoduje zatrzymanie silnika , a następnie jego cofnięcie )
? sterowanie lampą sygnalizacyjną
Napęd sterowany jest za pomocą płyty HEL 11.C To nowoczesny układ sterujący oparty o
mikrokontroler PIC16F685 . Wykonany jest w technologii montażu powierzchniowego i
przewlekanego .
Układ można skonfigurować do następujących trybów pracy :
? autozamykanie - układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę
( zalecane stosowanie tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomórkach )
? funkcja osiedlowa - za pomocą pilota można tylko otworzyć bramę . Naciśnięcie innego
pilota w czasie otwierania bramy , lub w czasie kiedy jest otwarta, nie spowoduje jej
zamknięcia . Zamykanie następuje po czasie określonym funkcją autozamykania .
? funkcja automatycznej furtki - brama otwiera się do momentu przecięcia światła
fotokomórek
? funkcja podświetlania podjazdu - zamiast światła przerywanego układ załącza obwód lampy
sygnalizacyjnej w sposób ciągły . Czas wyłączenia podświetlania podjazdu po zamknięciu
bramy jest programowany .
2. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownik winien postępować zgodnie ze wszystkimi wskazówkami oraz ostrzeżeniami oraz
zapewnić wymagane środki ostrożności podczas montażu oraz obsługi napędu automatycznego
bramy.
? Montaż napędu bramy winien wykonać wykwalifikowany technik. Montaż przez
niewykwalifikowaną osobę może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia.
? Niedozwolone jest przechodzenie lub przejazd podczas otwierania lub zamykania bramy.
?
?
?

Jeśli załączona została funkcja automatycznego zamykania, konieczne jest użycie fotokomórek
na promienie podczerwone.
Obsługa automatycznej bramy przez dzieci oraz zabawa w pobliżu bramy są bezwzględnie
zabronione.
Napęd automatycznej bramy winien posiadać uziemienie.
3

?

Napęd bramy należy zamontować na terenie posesji. Niedozwolony jest montaż napędu poza
terenem posesji w miejscu ogólnie dostępnym.
? W pobliżu ruchomych części należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko uwięzienia rąk lub
palców.
? Niedozwolone jest umieszczanie urządzeń sterujących w miejscu umożliwiającym dostęp
osobom znajdującym się za bramą.
? W przypadku awarii zasilania, kluczyk awaryjny umożliwia manualną obsługę bramy.
? Przed rozpoczęciem napraw lub otwieraniem pokrywy należy w pierwszej kolejności wyłączyć
napęd.
? Po zakończeniu montażu należy wykasować wszystkie piloty i zalogować tylko posiadane przez
użytkownika.
Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zasilanie (AC230V) jest zgodne z parametrami
napędu bramy.
3. Dane techniczne
HATO 800

HATO 1400

AC 230V 50Hz

AC 230V 50Hz

360W

500 W

1400 obr./min.

1400 obr./min.

12 m/min.

12 m/min.

20 Nm

30 Nm

do 800 kg

do 1400 kg

& lt; 60 dB

& lt; 60 dB

5s - 10min

5s - 10min

120 sek.

120 sek.

HEL11C 1.0.0-C.NO

HEL11C 1.0.0-C.NO

& lt; 4,5 VA

& lt; 4,5 VA

433,92 MHz
(ze zmiennym kodem)

433,92 MHz
(ze zmiennym kodem)

30 m

30 m

HP-001*

HP-001*

40 szt.

40 szt.

Typ baterii pilota

23A ( 12 V )

23A ( 12 V )

Typ bezpiecznika

5A/230V, ?5x20

5A/230V, ?5x20

-40 ; +70

-40 ; +70

52 obr/min.

52 obr/min.

58,5 mm

58,5 mm

S2 , 15 min.

S2 , 15 min.

290mm x 272mm x 300mm

290mm x 272mm x 300mm

Napięcie zasilające
Moc silnika
Obroty silnika
Szybkość przesuwu
Wyjściowy moment obrotowy
Masa bramy
Poziom hałasu
Czas autozamykania
Czas pracy ciągły max.
Centrala sterująca
Pobór mocy w stanie spoczynku
Częstotliwość pracy pilota
Min. zasięg pilota w terenie otwartym
Typ pilota: Wersja E Keeloq HATO
Pamięć nadajników

Zakres temperatury pracy
Obroty wału
Wysokość wału
Cykl pracy
Gabaryty (dł.x wys. x szer.)

* producent zastrzega sobie prawo do zmiany pilotów dołączonych do zestawu napędu

4

4. Montaż mechaniczny
HATO 800/1400 jest przeznaczony do obsługi bram o wadze do 800/1400 kg oraz długości do 20 m,
pod warunkiem, że montaż został wykonany prawidłowo.
Napęd HATO 800/1400 pracuje na zasadzie listwy zębatej wprawianej w ruch za pomocą koła
zębatego. Budowę całego mechanizmu napędu przedstawiono na poniższym rysunku.
Napęd bramy należy zainstalować od wewnętrznej strony bramy.

Przełącznik
Switch
Ściana
Wall

Brama przesuwnagate
Sliding

Zasilanie
Input power
Rack
Zębatka
Gate operator

Napęd

Rys.1
Przygotowanie
Przed rozpoczęciem montażu napędu HATO 800/1400 bramy przesuwnej, należy sprawdzić, czy
brama została prawidłowo zamontowana oraz, czy zapewnione jest swobodne przesuwanie bramy.
Brama winna być zamontowana w pionie, poziomie oraz wymagane jest swobodne przesuwanie
bramy.
Rurka zabezpieczająca
Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilania oraz kabel sygnałowy należy umieścić w rurkach PCV.
Rurkę taką należy zamontować wcześniej w odpowiednim miejscu podczas wylewania betonu.
Przewody umieszczone w takiej rurce będą zabezpieczone przed uszkodzeniami na skutek kontaktu z
ostrymi lub szorstkimi powierzchniami.
Fundament betonowy
Podstawa napędu powinna posiadać betonowy fundament zapewniający odpowiednią stabilność.
Fundament betonowy powinien mieć wymiary wynoszące min. 450 mm x 300 mm x 600 mm
głębokości, odpowiednio do wagi i konstrukcji, aby zapewnić stabilność montażu. W przypadku
niestabilnego gruntu wrażliwego na przemarzanie, głębokość fundamentu należy odpowiednio
zwiększyć.
5

Kotwy (patrz Rys.2)
Do montażu można użyć śrub kotwiących, kotew, podkładek i nakrętek. Takie kotwy winny być
zatopione w betonie podczas wylewki lub montaż napędu można wykonać za pomocą kotew
wbijanych.

Napęd
Koło
zębate

Nakrętka
Podkładka sprężynująca
Podkładka płaska
śruba

Fundament

Zasilanie

Rys. 2
Podstawa (patrz Rys. 3)
Gdy beton stwardnieje, należy zamontować na betonowym fundamencie podstawę napędu. Przed
montażem należy sprawdzić, czy podstawa znajduje się w poziomie.
Montaż napędu do podstawy należy wykonać za pomocą podkładek oraz śrub, po czym należy
zamocować obudowę. Następnie należy sprawdzić napęd oraz, czy jest on ustawiony w linii z bramą.

Rys.3
Montaż listwy zębatej
? Zamocuj trzy nakrętki (dostarczane w komplecie z listwą zębatą) w odpowiednim miejscu.
? Ustaw pierwszy element listwy zębatej na kole zębatym oraz zamocuj metodą spawania
pierwszą nakrętkę do bramy.
? Przesuń bramę ręcznie, sprawdzając, czy listwa zębata spoczywa na kole zębatym, po czym
zamocuj metodą spawania drugą i trzecią nakrętkę.
? Ustaw kolejny element listwy zębatej obok poprzedniego. Przesuń bramę ręcznie oraz zamocuj
metodą spawania trzy nakrętki tak jak w przypadku pierwszej listwy zębatej, powtarzaj te kroki
aż do samego końca bramy.
? Po zakończeniu montażu listwy zębatej, należy sprawdzić, czy jest ona prawidłowo sprzęgnięta
z kołem zębatym.
? Prześwit między listwą zębatą a kołem zębatym powinien wynosić ok. 0,5 mm-1mm.
6

Rys.4
5. Regulacja
?

?
?

Wyłącznik krańcowy sprężynowy
Aby zagwarantować bezpieczeństwo, zalecany jest montaż ograniczników krańcowych na obu
końcach bramy, aby zapobiec wysunięciu bramy z szyn. Szyny winny być zamontowane w
płaszczyźnie poziomej.
Ogranicznik należy zamontować zgodnie z Rys. 5 oraz Rys.6 Wyłącznik krańcowy
sprężynowy oraz ograniczniki umożliwiają kontrolę położenia bramy.
Zwolnij koło zębate kluczykiem i popchnij ręcznie bramę i ustaw ją 10 cm od wybranej pozycji
krańcowej. Następnie zamocuj ogranicznik do listwy zębatej. Przesuń bramę w drugie położenie
krańcowe i załóż na listwie zębatej drugi ogranicznik. Wykonując przesunięcie bramy za
pomocą zasilania elektrycznego, wyreguluj i ustaw ograniczniki tak, aby zapewnić odpowiednią
pozycję podczas otwierania i zamykania.

Brama przesuwna
Sprężyna łącznika krańcowego
Ogranicznik
Listwa zębata
Koło zębate

Rys. 5. Wyłącznik krańcowy sprężynowy

Rys. 6
7

Obsługa manualna
Rozblokowanie i zblokowanie bramy wykonywać tylko przy nieruchomej bramie!
W przypadku awarii zasilania należy za pomocą kluczyka zwolnić blokadę (przekręć kluczyk w
prawo, aby zwolnić blokadę, lub przekręć kluczyk w lewo, aby zablokować).
? Zdejmij obudowę.
? Wsuń kluczyk do blokady.
? Przekręć kluczyk w prawo do oporu, aby zwolnić blokadę koła zębatego.
? Otwórz lub zamknij bramę manualnie.
? Aby zblokować bramę przekręć kluczyk w lewo o 5-6 obrotów
WSKAZÓWKA:
Jeżeli brama uderzy w słupek montażowy i niemożliwe będzie otwarcie ani za pomocą sterowania
elektrycznego ani ręcznego, wówczas należy poluzować śruby mocujące napęd i dopiero wtedy
ręcznie przesuwać bramę. Przed kolejnym uruchomieniem bramy koniecznie należy usunąć
przyczynę uderzenia bramy w słupek.

Rys. 7

8

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONIKI HEL 11 C
NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ
HATO 1400 230V AC 500W
HATO 800 230V AC 360W
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oświadcza się, że
produkt nie może zostać oddany do eksploatacji, aż do momentu, gdy maszyna finalna, do
której jest wbudowany lub której jest podzespołem, uzyska oświadczenie o zgodności z
dyrektywami oraz odpowiednimi przepisami, które maszyna finalna musi spełniać.
Niniejszego produktu można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niewłaściwe i niebezpieczne. Producent wyrobu
nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niedbałym
użytkowaniem.
6. Opis i zasada działania sterownika HEL11C
Sterownik HEL11C przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi z napięcia 230V.
Doskonale nadaje się do intensywnej pracy, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych,
posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy
Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.
Sterownik został wyposażony w wejście sterowania ręcznego (przycisk dzwonkowy),
umożliwiający sekwencyjne (otwórz - stop - zamknij - stop - otwórz ...) ręczne sterowanie bramą
wjazdową, wejścia fotokomórek niezbędne do poprawnej pracy sterownika oraz poszerzające
funkcje sterownika np. o automatyczną furtkę. W sterowniku zostały zaimplementowane także
funkcje programowe takie jak auto-zamykanie, funkcja osiedlowa, automatyczna furtka. Sterownik
HEL11 występuje w wersji HEL11C obsługującej enkoder zamontowany na silniku napędu. Napęd z
enkoderem posiada regulację przeciążenia, natomiast wersja bez enkodera posiada tylko regulację
siły ciągu silnika.
7. Instalacja sterownika
Procedurę instalacji należy rozpocząć od zamocowania mechanicznego sterownika, którego
wymiary zostały podane na rysunku 9. Po zakończonym montażu mechanicznym można przystąpić
do montażu elektrycznego.
! ZE WZGLĘDU NA ZASILANIE STEROWNIKA Z NAPĘCIA ~230V INSTALACJI
POWINNA DOKONAĆ OSOBA Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI !
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek niewłaściwego
podłączenia sterownika oraz nie stosowania się do przepisów dotyczących podłączania urządzeń o
napięciu ~230V i przepisów BHP.
7.1 Podłączenie krańcówki otwarcia i zamknięcia
Montaż elektryczny należy rozpocząć od podłączenia krańcówek otwarcia i zamknięcia
(złącze 16,17,18) Następnie należy sprawdzić ręcznie ruch bramy. Należy upewnić się że brama
chodzi płynnie na całej swojej długości. Wyłącznik krańcowy otwarcia i zamknięcia używany jest do
precyzyjnego zatrzymania bramy w pozycji zamkniętej lub otwartej. Należy wyregulować położenie
ograniczników, tak by brama dokładnie się otwierała i zamykała.
16 (OL) --krańcówka otwarcia,
17 (CL) -- krańcówka zamknięcia,
18 (COM) -- przewód wspólny,

9

Sterownik dostępny jest w wersji z obsługą krańcówek
normalnie otwartych NO lub normalnie zamkniętych NC. Aby zmienić
typ krańcówek na przeciwny należy zalutować zworę ZS na PCB. Po
zalutowaniu jej wersja z NO zmieni typ krańcówek na NC a wersja
NC zmieni typ krańcówek na NO.
W zależności od posiadanej wersji w następnej kolejności
należy podłączyć enkoder lub pominąć jego podłączenie.
7.2 Podłączenie enkodera
Sterownik HEL11C obsługujący enkoder umieszczony na
silniku napędu posiada zamontowane złącze " ENCODER " (Rys.8)
(złącze 21,22,23,24), jeśli Państwa sterownik nie posiada
zamontowanego w/w złącza, należy pominąć ten punkt instalacji i
przejść do kolejnego.
Instalacja enkodera polega na podłączeniu odpowiednio
oznakowanych przewodów do złącza " ENCODER " . Należy zwrócić
szczególną uwagę aby oznaczenia na przewodach odpowiadały
oznaczeniom na płycie sterownika, w przypadku błędnego podłączenia
regulacja czułości detekcji przeciążenia może działać niepoprawnie,
uszkodzeniu może ulec enkoder a nawet cały sterownik.
21 - impulsy z enkodera
22 - masa enkodera
23 - masa enkodera
24 - zasilanie enkodera (+5V)

Enkoder powinien dawać 23 impulsy na sekundę
przy prędkości znamionowej silnika 1400obr/min
7.3 Podłączenie fotokomórek
Bariera podczerwieni jest niezbędnym elementem zabezpieczenia, który należy bezwzględnie
podłączyć do sterownika. Nie dopuszcza ona do uderzenia bramą w pojazd, osobę lub przedmiot znajdujący
się w jej świetle. Fotokomórki są niezbędne do poprawnej pracy urządzenia i zapewniają bezpieczeństwo. Dla
wersji bez obsługi impulsatora wymagane jest podłączenie kurtyny zabezpieczającej lub innego dodatkowego
zabezpieczenia chroniącego przed zgnieceniem w świetle bramy. Należy podłączyć je szeregowo z
fotokomórkami.
Zasilanie fotokomórek (+;-) należy podłączyć odpowiednio do złącza PHOTOCELL 24VDC DC (12)
oraz COM (13) , wyjście sygnału fotokomórki (NC;COM) należy podłączyć odpowiednio do wejścia FOTO
(14) oraz COM (13). Wyjście NO odbiornika fotokomórek pozostaje wolne. Wydajność zasilania złącza 24V
jest & lt; 450mA, w związku z tym należy upewnić się czy sumaryczne obciążenie zasilania nie przekracza tej
wartości prądu. Przykładowy schemat podłączenia fotokomórek znajduje się na rysunku 2.
7.4 Podłączenie sterowania ręcznego
Podłączenie sterowania ręcznego powinno być wykonane przewodem 2x 0,5mm (typ przewodu
powinien być zgodny z normami CEI 20-22; CEI EN50267-2-1), maksymalna długość przewodu sterowania
ręcznego uzależniona jest od jego parametrów elektrycznych, w związku z tym należy przyjąć następującą
zasadę iż przy wymaganej długości przewodu jego rezystancja nie powinna być większa niż 100ohm.
Standardowo zastosowanie przewodu o przekroju 0,5 mm i długości nie większej niż 20m wystarcza do
poprawnej pracy sterownika, przy wymaganych większych odległościach można stosować przewody
4x0,5(mm) łącząc żyły równolegle -- parami, lub zwiększając przekrój przewodu (2x 1mm). Przewód należy
podłączyć do złącza S1 (15) oraz COM (18), a do sterowania należy użyć przycisku dzwonkowego.
W następnej kolejności należy wykonać połączenia elektryczne złącza po lewej stronie zgodnie z
rysunkiem 8.
7.5 Podłączenie kondensatora
Kondensator należy podłączyć do złącza o numerze 8 i 9, biegunowość nie ma znaczenia.

10

7.6 Podłączenie silnika
Podłączenie silnika należy wykonać zgodnie z opisem, do złącza numer:
11 (COM) - wspólny przewód silnika
10 (OPEN) - przewód silnika uruchomiający go w kierunku otwierania
7 (CLOSE) - przewód silnika uruchamiający go w kierunku zamykania
1 (PE) - przewód ochronny PE
7.7 Podłączenie oświetlenia sygnalizacyjnego
Podłączenie żarówki o mocy nie przekraczającej 15W/230V należy wykonać do złącza 5 i 6, gdzie
złącze numer 5 jest przewodem neutralnym, a złącze numer 6 jest przewodem fazowym.
W przypadku zastosowania sygnalizatora z wbudowanym wewnętrznym przerywaczem przed
uruchomieniem napędu należy się upewnić że ustawiono tryb sygnalizacji świetlnej w sposób ciągły (pkt. 8.5)
7.8 Podłączenie zasilania
Ostatnim etapem podłączenia jest podłączenie zasilania sterownika, należy podłączyć kolejno
przewody:
1, 2 (PE) - przewód ochronny
3(L) - przewód fazy
4 (N) - przewód neutralny

! Zasilanie sterownika należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie
wyłącznika różnicowo-prądowego. Zalecane jest zastosowanie zabezpieczenia
przepięciowego lub filtru przeciwzakłóceniowego !
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić zasilanie, uziemienie oraz przewody. Przewody nie
powinny być za długie, nie dopuszczalnym jest zwijanie pozostałego przewodu w tzw. " pętle " , i prowadzenie
razem przewodów zasilania sterownika, silnika i przewodów sterowania.

! Ze względu na zasilanie sterownika z napięcia ~230VAC
instalacji powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami !
7.9 Sprawdzenie kierunku otwierania bramy
Po podłączeniu napięcia zasilania, należy odblokować mechanizm napędu i ustawić bramę w
położeniu środkowym, następnie zablokować mechanizm, naciśnięcie przycisku sterowania ręcznego lub
pilota który został zaprogramowany uruchamia bramę w kierunku otwierania, jeśli jest inaczej należy
zamienić ze sobą przewody podłączone do złącza OPEN(10) i CLOSE(7), po wcześniejszym odłączeniu
napięcia zasilania.
Z tak wykonanym podłączeniem można przejść do regulacji i programowania sterownika. Jeśli
używany jest przycisk sterowania ręcznego można w tym momencie sprawdzić poprawność podłączenia,
poprzez jego wyzwolenie, jeżeli brama nie działa prawidłowo (7.9) należy sprawdzić poprawność podłączenia
(7.6), oraz wyregulować siłę ciągu silnika lub przeciążenie za pomocą potencjometru ,,P" umieszczonego na
płycie sterownika zgodnie z pkt. 7.10.
7.10 Regulacja czułości detekcji przeciążenia HELL11C
Regulacja czułości detekcji przeciążenia, odbywa się za pomocą potencjometru P, (dotyczy wersji
HEL11C z obsługą enkodera). Regulacji potencjometru należy dokonać za pomocą śrubokręta, obrót zgodnie
ze wskazówkami zegara zwiększa czułość detekcji przeciążenia, przeciwnie zmniejsza czułość.
Przeciążenie należy ustawić zgodnie z obowiązującymi normami.
7.11 Opcjonalne podłączenie dodatkowego wejścia STOP
Sposób podłączenia dodatkowego wejścia stop przedstawia Rysunek 8

11

8. Ustawienia i konfiguracja
8. 1 Autozamykanie
Auto-zamykanie powoduje automatyczne zamknięcie bramy po określonym czasie. Czas ten
regulowany jest czasem opóźnienia auto-zamykania. Włączenie lub wyłączenie tej funkcji odbywa się poprzez
przesunięcie mikroprzełącznika OPT1 (DIPSWITCH) w pozycję ON, funkcja ta działa od razu po jej
aktywowaniu. Po włączeniu funkcji auto-zamykania światło miga wolno podczas otwierania. Po otwarciu
światło świeci przez czas ustawiony czasem autozamykania, następnie brama rusza w kierunku zamykania.
Światło podczas zamykania miga szybko, po zamknięciu światło gaśnie wraz z zatrzymaniem bramy.
Fotokomórki skracają czas auto-zamykania, po usunięciu przeszkody z zasięgu fotokomórek auto-zamykanie
następuje po 5 sekundach.
8.2 Ustawienie czasu autozamykania
Ustawienie czasu auto-zamykania odbywa się za pomocą klawisza LEARN. Zmiany czasu dokonuje
się poprzez kilkukrotne wciśnięcie klawisza, gdzie każde wciśnięcie klawisza odpowiada 15 sekundom. Aby
wejść w tryb programowania czasu autozamykania należy nacisnąć klawisz LEARN krócej niż 2 sekundy,
dioda LED powinna zaświecić się. Teraz każde naciśnięcie klawisza LEARN odpowiada 15 sekundom. (np.
aby czas auto-zamykania wynosił 1 minutę przycisk należy nacisnąć 4 razy, natomiast gdy brama ma się
automatycznie zamknąć po 15 sekundach klawisz LEARN wystarczy wcisnąć tylko raz). Po wciśnięciu
przycisku LEARN żądaną ilość razy należy odczekać około 3 sekundy, sterownik mignie 5x diodą LED i
przejdzie do normalnego trybu pracy. Jeśli po wejściu w tryb programowania czasu auto-zamykania klawisz
LEARN nie zostanie wciśnięty, sterownik po 3 sekundach przejdzie do trybu normalnej pracy przyjmując czas
autozamykania równy 5 sekund.
Przykład programowania autozamykania dla czasu opóźnienia 1 min zamieszczono w Tab.1.1
.1.1. Ustawienie czasu auto-zamykania Przykład
TAB.1.1. USTAWIENIE CZASU AUTO-ZAMYKANIA
PRZYKŁAD
1. Naciśnij klawisz LEARN, gdy dioda LED zaświeci się puść klawisz
LEARN

2. Naciśnij odpowiednią ilość razy klawisz LEARN, każde naciśnięcie to 15
sekund, np. aby brama automatycznie zamykała się po 1 min wciśnij klawisz
LEARN--4x.
Jeśli czas auto-zamykania ma wynosić 5 sekund lub jeśli chcesz wyłączyć
ciągłe świecenie światła podczas ruchu bramy pomiń ten punkt. 4x
3. Teraz zaczekaj około 3 sekund, aż dioda led mignie 3x, sterownik
przejdzie do trybu normalnej pracy 3s 3x

8.3 Funkcja osiedlowa
Funkcja osiedlowa ułatwia komunikację wjazd-wyjazd, gwarantując że brama nie zamknie się gdy
inna osoba uruchomi bramę za pomocą przycisku sterowania ręcznego lub pilota zdalnego sterowania.
Funkcja osiedlowa działa tylko z włączoną jednocześnie funkcją AUTOZAMYKANIA.
Przełącznik OPT1 oraz OPT2 należy przełączyć w kierunku ON. Praca sterownika z włączoną funkcją
osiedlową polega tylko na otwieraniu bramy za pomocą sterowania ręcznego lub pilota zdalnego sterowania,
natomiast zamykanie następuje automatycznie po czasie określonym czasem auto-zamykania.
8.4 Automatyczna furtka
Funkcja automatycznej furtki polega na zatrzymaniu ruchu bramy w kierunku otwierania gdy w
świetle fotokomórek pojawi się przeszkoda, następnie zamknąć ją można poprzez wciśnięcie przycisku
sterowania ręcznego lub pilota zdalnego sterowania. Funkcję automatycznej furtki włącza się poprzez zmianę
przełącznika OPT3 w kierunku ON. W połączeniu z włączoną funkcją AUTOZAMYKANIA, brama nabiera

12

nowej funkcjonalności. Podczas otwierania gdy w świetle fotokomórek pojawi się obiekt brama zatrzyma się,
gdy obiekt zostanie usunięty brama automatycznie się zamknie po czasie określonym czasem opóźnienia autozamykania. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas otwarcia i zamknięcia bramy. (np. gdy ktoś uruchomi
bramę w kierunku otwierania, gdy brama uchyli się wystarczająco i wejdzie w zasięg fotokomórki sterownik
zatrzyma bramę, wyjście z zasięgu fotokomórek spowoduje automatyczne zamknięcie bramy). Rozwiązanie
takie powoduje, że brama nie otwiera się w pełni, a zamykanie następuje zaraz po usunięciu przeszkody ze
światła fotokomórek, co pozwala oszczędzić energię którą zużyła by brama podczas pełnego otwierania i
zamykania, a tym samym pilnuje by brama była zawsze zamknięta.
8.5 Sygnalizacja świetlna
Istnieje możliwość zmiany zasady działania sygnalizacji świetlnej. Podczas normalnej pracy światło
miga wolno gdy brama się otwiera, a szybko gdy brama
się zamyka. Zmiana zasady działania polega na tym że podczas ruchu bramy światło cały czas świeci
natomiast po otwarciu i zamknięciu bramy światło pozostaje włączone na czas określony czasem autozamykania. Funkcję tą można zastosować np. do dodatkowego oświetlenia podjazdu. Wyłączenie tej funkcji
polega na wejściu w regulację czasu auto-zamykania i nie wciskaniu przycisku LEARN przez 5 sekund.
Funkcja auto-zamykania musi być wyłączona (OPT1 w pozycji OFF).
9. Programowanie i kasowanie nadajników
9.1 Kasowanie nadajników
Kasowanie nadajników odbywa się za pomocą klawisza LEARN, klawisz ten należy wcisnąć i
trzymać, dioda LED zapali się, zgaśnie, a następnie zacznie migać, wtedy należy puścić klawisz LEARN--
nadajniki zostały skasowane z pamięci sterownika. Procedurę tą zalecamy wykonać zaraz po instalacji
sterownika, a przed przystąpieniem do programowania.
9.2 Programowanie nadajników
Sterownik HEL11x/HEL11xI umożliwia zaprogramowanie 40 nadajników z kodem dynamicznie
zmiennym. Programowanie nadajnika należy rozpocząć od wciśnięcia klawisza LEARN, należy go trzymać
aż dioda LED zaświeci się i zgaśnie, wtedy dopiero należy puścić klawisz. Po puszczeniu klawisza LEARN
mamy 10 sekund na wciśnięcie dowolnego przycisku nadajnika zdalnego sterowania którym chcemy sterować
bramą. Trzykrotne zapalenie diody LED informuje o poprawnie przeprowadzonym procesie nauki. Jeżeli
chcemy zaprogramować większą ilość nadajników to po trzykrotnym mignięciu diody LED, należy wcisnąć
przycisk kolejnego nadajnika zdalnego sterowania. Po skończonym programowaniu nadajników zdalnego
sterowania należy odczekać 10 sekund aż sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy. Jednokrotne
zapalenie diody LED sygnalizuje koniec procesu nauki nadajników zdalnego sterowania i przejście do trybu
normalnej pracy, jeśli po wciśnięciu przycisku nadajnika zdalnego sterowania dioda LED zamiga tylko 2 razy
oznacza to że pamięć jest już pełna i nie ma możliwości zaprogramowania większej ilości nadajników. W
takim przypadku należy w pierwszej kolejności zweryfikować ilość nadajników zdalnego sterowania
używanych do sterowania bramą, jeśli rzeczywista ilość nadajników jest mniejsza od 40 należy skasować
pamięć nadajników i zaprogramować wszystkie piloty ponownie, w przeciwnym wypadku należy dokupić
moduł radiolinii rozszerzający ilość zapamiętywanych nadajników o dodatkowe 200 sztuk/I kanał, w
przypadku potrzeby zaprogramowania większej ilości nadajników, można zastosować większą ilość radiolinii
BS-REC II.
9.3 Zdalne programowanie nadajników
Zdalne programowanie nadajników odbywa się gdy brama jest w pełni otwarta i
mamy zaprogramowany wcześniej nadajnik 4 kanałowy(np.: typ HP-001). Wciskamy
jednocześnie klawisze 3 i 4 pilota, i przytrzymujemy przez około 5 sekund, teraz powinna
zapalić się lampa na ok. 0,5 sek. Po zapaleniu mamy około 5 sekund na wciśnięcie klawisza
nadajnika który chcemy zaprogramować. Gdy lampa zamiga trzykrotnie to nauka jest
zakończona poprawnie. Sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy. Jeżeli pamięć jest
pełna, to lampa zamruga po nauce tylko dwa razy, nadajnik nie zostanie zapamiętany, a
sterownik powróci do normalnej pracy. Jedno mignięcie lampy oznacza koniec nauki,
nadajnik nie został zapamiętany.

13

TAB.1.3. KASOWANIE NADAJNIKÓW

PRZYKŁAD

1. Naciśnij klawisz LEARN, dioda LED zaświeci się i zgaśnie, a następnie
mignie 5 razy

2. Teraz należy puścić klawisz LEARN, pamięć została skasowana

TAB.1.2. PROGRAMOWANIE NADAJNIKÓW

PRZYKŁAD

1. Naciśnij klawisz LEARN, dioda LED zaświeci się i zgaśnie teraz należy
puścić klawisz LEARN

2. Po puszczeniu klawisza LEARN, mamy 10 sekund na wciśnięcie dowolnego
przycisku nadajnika zdalnego sterowania, podczas programowania dioda LED
jest zgaszona.
3. Jeśli nadajnik został poprawnie zaprogramowany dioda LED zamiga 3 razy,
jeśli przez 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk nadajnika zdalnego
sterowania, dioda LED mignie 1 raz i przejdzie do trybu normalnej pracy.

14

10. SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Rys. 8

15

11. Wymiary sterownika

Rys.9
12. Notatki
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

16

SZANOWNI PAŃSTWO,
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu HATO oraz gratulujemy trafnego wyboru. Gwarantujemy
sprawne działanie urządzenia objętego niniejszą gwarancją zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi,
opisanymi w instrukcji obsługi. przypominamy jednocześnie, że instalacja wykonana zgodnie z instrukcją
montażu, prawidłowe użytkowanie zgodne z instrukcją obsługi oraz przeprowadzanie obowiązkowych
przeglądów konserwacyjnych zgodnie z instrukcją, zapewnią bezawaryjną pracę urządzenia.
WARUNKI GWARANCJI
1.Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy -nie dłużej jednak niż 27 miesięcy-od daty sprzedaży
przez HATO POLSKA S.C. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest sprzedawca urządzenia.
ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym
terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego. Gwarant zastrzega
sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.
2. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest
usunięcie wady rządzenia objętego gwarancją. Urządzenie lub podzespoły, w których zostaną stwierdzone
braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą według opinii
serwisu firmy HATO POLSKA S.C. naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynności
serwisowych wymienione części stają się własnością sprzedawcy.
3.Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek
działania lub
zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń
elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych)
b) uszkodzenia powstałe na skutek:
o niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonywanych
przez użytkownika oraz osoby trzecie
o używania niesprawnych produktów
o używania innego osprzętu niż HATO
c) uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego
nieuprawnione
d) urządzenia z uszkodzoną, nieczytelną, nieprawidłowo wypełnioną lub zerwaną plombą
gwarancyjną
e) uszkodzenia urządzeń użytkowanych intensywnie nie poddanych wymaganemu przeglądowi
okresowemu przez instalatora lub inną uprawnioną firmę*(fakt dokonania przeglądu oraz zakres
przeprowadzonych czynności konserwacyjnych musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej)
f) wymiany części posiadających określoną żywotność ulegających naturalnemu zużyciu w czasie
normalnego wykorzystania: baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki
g) czynności konserwacyjne
4. W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uważanych powszechnie za istotne,
kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urządzeń
w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego czterokrotne naprawy okazały
się nieskuteczne
5. Kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia.
6. Niniejszą gwarancją objęte są wyłącznie produkty HATO zamontowane i eksploatowane na terenie Polski
7. Niewypełniona i/lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna .
8. UWAGA! GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU ZAMONTOWANIA AUTOMATU PRZEZ
OSOBY NIE UPRAWNIONE
9.(osoba montująca wypełnia : data montażu, miejsce , nazwa firmy lub nr uprawnień elektrycznych i
pieczątka)

17

18

HATO POLSKA S.C.
Tomasz Słodkowski - Harmeet Singh
Ul. Tunelowa 57
40-676 Katowice
magazyn/sprzedaż/serwis
ul. Żeromskiego 1
41-205 Sosnowiec
POLAND
tel. 032-785-25-42
www.hato.com.pl

DYSTRYBUTOR/SPRZEDAWCA

19


Pobierz plik - link do postu