instrukcja3G3MV.pdf

Falownik Omron SYSDRIVE 3G3MV INVENTER, Jak podłączyć i skonfigurować.

Na jedno z wejść najprawdopodobniej podawany był sygnał blokowania NC - sprawdź w parametrach N050 - N056 czy nie ma ustawionej 4 - to właśnie ta blokada


OMRON
Instrukcja obs?ugi
Wielofunkcyjny miniaturowy falownik wektorowy

Seria SYSDRIVE

3G3MV

OMRON ELECTRONICS Sp. z o.o.
ul. Jana Sengera " Cichego " 1
02-790 Warszawa
Tel.: 0 (prefix) 22 645 78 60
Fax.: 0 (prefix) 22 645 78 63

Do sterowania pr?dkooeci? obrotow?
silników indukcyjnych

Miniaturowy, wielofunkcyjny falownik
3G3MV do zastosowa? przemys?owych
do kontroli pr?dkooeci obrotowej trójfazowych silników indukcyjnych.

3G3MV jest miniaturowym przemiennikiem cz?stotliwooeci, mog?cym pracowaae w trybie pracy otwartej p?tli kontroli wektora
pola elektromagnetycznego. Ten rodzaj pracy pozwala na osi?gni?cie do 150% momentu znamionowego ju? przy cz?stotliwooeci wyjoeciowej 1%.
Falowniki 3G3MV posiadaj? standardowo wbudowan? funkcj?
zabezpieczaj?c? przed zwarciem w silniku o szybkim dzia?aniu.

SPIS TREOECI

Wprowadzenie ........................................2
Przyk?adowe zastosowania ...................6
Wygl?d ogólny ........................................8
Programowanie/ustawianie parametrów ...10
Lista parametrów ..................................15
Szczegó?y ustawiania parametrów......25
Parametry techniczne .........................51
Wymiary .................................................57
Pod??czenie ...........................................58
Wyposa?enie dodatkowe .....................61
Oznaczenia ............................................63
Opis b??dów .........................................64

1

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Praca w trybie kontroli
wektora pola elektromagnetycznego.

Regulacja pr?dkooeci potencjometrem.

Pozwala na osi?gni?cie znacznie

Jednym ze sposobów kontroli
pr?dkooeci silnika mo?e byae kontrola za pomoc? potencjometru obrotowego, co czyni obs?ug? falownika
niezwykle prost?.

korzystniejszej charakterystyki
pracy silnika ni? przy metodzie
kontroli U/f.

Du?a liczba funkcji kontrolnych
Mo?liwooeae w??czania do systemu sieci przemys?owych
Dzi?ki mo?liwooeci ko-

Dzi?ki standardowo wbudowanym licznym funkcjom kontrolnym, falownik
mo?e byae u?yty w aplikacjach o du?ym stopniu trudnooeci.
Funkcje kontrolne: 16-stopniowa kontrola pr?dkooeci, funkcja kontrolna hamowania i przyspieszania, funkcja oszcz?dzania energii, regulator PID,
kompensacja pooelizgu, ochrona przed zwarciem.

munikacji poprzez z??cza RS422 i RS485 istnieje mo?liwooeae komunikacji falownika z innymi urz?dzeniami.
Opcjonalny komunikator DeviceNet (CompoBus/D) pozwala na bezpieczne w??czenie falownika w sieae przemys?ow?.

2

3

WPROWADZENIE

Wyjmowany wentylator
3G3MV posiada wentylator, który mo?na w prosty sposób zdemontowaae
w celu oczyszczenia.

WPROWADZENIE

Funkcja oszcz?dzania energii
Dzi?ki tej funkcji falownik 3G3MV mo?e zmniejszyae zu?ycie energii
od 5 % do 30 %.

Prosty monta? w szafach sterowniczych
Falownik 3G3MV mo?e byae w prosty sposób zamontowany
na standardowej szynie DIN.

Zadawanie pr?dkooeci obrotowej silnika
Falownik 3G3MV pozwala na zadawanie pr?dkooeci obrotowej silnika za
pomoc? wbudowanego potencjometru, z terminala operatorskiego, znajduj?cego si? na falowniku lub zewn?trznym sygna?em analogowym 0-10V,
4-20mA, 0-20mA oraz sygna?em cz?stotliwooeciowym 0.1 kHz - 30 kHz.

Zgodnooeae z normami oewiatowymi
Falowniki 3G3MV s? zgodne z normami CE oraz UL/CUL.

4

5

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIA

PRZYK?ADOWE ZASTOSOWANIA

Kontrola pr?dkooeci nap?du taoemowego

Kontrola pr?dkooeci wentylatorów

Dzi?ki pracy z kontrol? wektora pola elektromagnetycznego mo?liwe jest
utrzymywanie sta?ej pr?dkooeci taoemoci?gu, nawet przy zmiennych obci??eniach (redukcja drga?).

Kontrola wydajnooeci wentylatorów poprzez zmian? pr?dkooeci obrotowej.

Kontrola mieszad?a
Kontrola pomp

Utrzymywanie i regulacja pr?dkooeci mieszade? przemys?owych.

Regulacja wydajnooeci pompy poprzez sterowanie pr?dkooeci? obrotow? silnika.

6

7

WYGL?D OGÓLNY

WYGL?D OGÓLNY

Panel operatorski

Panel czo?owy

Wyoewietlacz
danych

Panel operatorski
(opis na nast?pnej stronie)

Wska?niki
LED

Potencjometr

Przyciski

Element

Opis

Objaoenienie

Wyoewietlacz
danych
Potencjometr
M‹N

Wska?nik pracy RUN
Wska?nik b??du ALARM

Za jego pomoc? mo?e byae ustalana cz?stotliwooeae wyjoeciowa
falownika

Cz?stotliwooeae
zadana

OEwieci podczas wyoewietlania zadanej cz?stotliwooeci wyjoeciowej

MAX

FREQEN
FREF
FOUT
IOUT
MNTR

Wska?nik RUN oewieci si?
podczas normalnej
pracy falownika.

Wyoewietla cz?stotliwooeae wyjoeciow? i inne parametry

F/R

Cz?stotliwooeae
OEwieci podczas wyoewietlania cz?stotliwooeci wyjoeciowej falowwyjoeciowa
nika
Pr?d wyjoeciowy OEwieci podczas wyoewietlania wyjoeciowego pr?du falownika
Monitorowanie
parametrów

OEwieci podczas wyoewietlania parametrów U01 do U18

Wska?nik kierun- OEwieci podczas wyoewietlania informacji o kierunku obrotów
ku obrotów
silnika

LO/RE

Wska?nik sposobu sterowania

OEwieci podczas wyoewietlania sposobu sterowania lokalnie/
zdalnie

PRGM

Wska?nik programowania

OEwieci podczas programowania/ustawiania parametrów
falownika

Klawisz
wyboru

Wska?nik ALARM oewieci
si? podczas wyst?pienia
b??du w pracy falownika.

Klawisz s?u??cy do wyboru informacji wyoewietlanej na falowniku oraz wyjoecia z bie??cego poziomu menu

Klawisz
zwi?kszania
Klawisz
zmniejszania

S?u?y do zwi?kszania wpisywanych wartooeci parametrów
pracy falownika
S?u?y do zmniejszania wpisywanych wartooeci parametrów
pracy falownika

Pokrywa przednia
Os?ania zaciski pod??cze?

RUN

Wkr?t zabezpieczaj?cy
Zabezpiecza pokryw? przedni?
8

Zaciski pod??czeniowe
Zaciski do pod??czenia sygna?ów
steruj?cych, zasilania i silnika

Potwierdzenie
ENTER
Klawisz RUN

STOP
RESET

Klawisz
STOP/RESET

S?u?y do potwierdzania wpisanej wartooeci parametru
Klawisz rozpocz?cia pracy falownika (podawanie zasilania
na silnik)
Klawisz zatrzymania silnika oraz kasowania sygnalizacji
b??du falownika

9

Dalsze parametry

U02

Cz?stotl. referenc. 2

U01

MNTR

Monitorowanie
parametrów

Procedura ustawiania
Wska?nik, który oewieci podczas wykonywanej opercji

PROGRAMOWANIE/USTAWIANIE PARAMETRÓW FALOWNIKA

n

Przyk?ad ustawiania zadanej cz?stotliwooeci wyjoeciowej

FREF

FREF

Sekwencja
klawiszy

E

W lewo

W prawo

F

F/R

U?ywaj?c przycisków zwi?kszania
i zmniejszania, ustaw ??dan? wartooeae

FREF

Potwierd? ustawion? wartooeae klawiszem ENTER

LO/RE

n

L

Lokalne

Zdalne

Ustawianie sposobu sterow.

00

Pr?d
wyjoeciowy

IOUT

Uwaga: Klawisz potwierdzenia ENTER nie musi byae u?yty, jeoeli wykonano odpowiednie ustawienie w parametrze n09=1

Przyk?ad wyoewietlania parametrów U01-018
U 0I

00

Dalsze parametry

02

Parametr n 0 2

01

Parametr n 0 1

MNTR

U 05

Wyoewietlana
wartooeae

MNTR

283

Objaoenienia

Za??czenie zasilania

FREF
MNTR

U 0I

Nacioenij kilkakrotnie klawisz wyboru
a? zaoewieci si? wska?nik MNTR

MNTR

U 05

U?ywaj?c klawiszy zwi?ksz. i zmniejsz. ustaw parametr, który chcesz sprawdziae

MNTR

283

Nacioenij klawisz potwierdzenia w celu wyoewietlenia wartooeci parametru

MNTR

00

Zadana cz?st.
wyjoeciowa

Programowanie

Sekwencja Wsk. LED
klawiszy

PRGM

Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa

FOUT

MNTR

FREF

Objaoenienia

Za??czenie zasilania.
Uwaga: Jeoeli wska?nik LED " FREF "
nie oewieci, nale?y u?yae klaw. wyboru

FREF

Za?.zasilania

FREF

Wyoewietlana
Wsk. LED wartooeae

FREF
Ustaw. kierun.
obrotów silnika

n

Cz?stotl. referenc. 1

PROGRAMOWANIE/USTAWIANIE PARAMETRÓW FALOWNIKA

U 05

Przycioeni?cie klawisza wyboru spowoduje
powrót do trybu wyboru funkcji wyoewietlacza

10

11

PROGRAMOWANIE/USTAWIANIE PARAMETRÓW FALOWNIKA

n
Nr

Lista parametrów U01 - U18
Parametr

Jedn.

PROGRAMOWANIE/USTAWIANIE PARAMETRÓW FALOWNIKA
Nr
U09

Opis

U01

Zadana cz?st. wyjoec. Hz
Cz?stotliwooeae wyjoec. Hz
Pr?d wyjoeciowy

A

Monitorowanie pr?du wyjoeciowego

U04

Napi?cie wyjoeciowe

V

Monitorowanie napi?cia wyjoeciowego

U05

Napi?cie w obwodzie
pooerednicz?cym DC

V

Monitorowanie napi?cia obwodu pooerednicz?cego DC

U06

Status sygna?ów
wejoeciowych

-

Pokazuje stan sygna?ów wejoeciowych

---

Monitorowanie cz?stotliwooeci wyjoeciowej

U03

B??d falownika

Jedn.

Wyoewietlanie zadanej cz?stotl. wyjoeciowej

U02

Parametr

:Za??czony Wy??czony
Zacisk S1: praca/stop
Zacisk S2: wejoecie funkcyjne nr 2
Zacisk S3: wejoecie funkcyjne nr 3
Zacisk S4: wejoecie funkcyjne nr 4
Zacisk S5: wejoecie funkcyjne nr 5

Opis
Sprawdzenie wyst?pienia czterech najcz?stszych b??dów pracy falownika
Kolejnooeae
wyst?pienia
bl?du

Kod b??du

Uwaga: 1 oznacza, ?e b??d ten wyst?pi?
jako pierwszy.
U10
U11
U16
U17
U18

Wersja Software
--Moc wyjoeciowa
W
Wartooeae sygna?u
%
zwrotnego regulatora PID
Wart. wejoeciowa reg.PID %
Wart. wyjoeciowa reg.PID %

Nr wersji Softwaru u?ywanej przez falownik
Wyoewietlanie mocy wyjoeciowej falownika
Monitorowanie wartooeci sygna?u sprz??enia zwrotnego regulatora PID
Wartooeae wejoeciowa regulatora PID
Wartooeae wyjoeciowa regulatora PID

Przyk?ad ustawiania parametrów pracy falownika
Przyk?ad pokazuje sposób, w jaki nale?y ustawiae falownik, aby cz?stotliwooeae
wyjoeciowa by?a zadawana zewn?trznym sygna?em analogowym 0-10V.

Zacisk S6: wejoecie funkcyjne nr 6
Zacisk S7: wejoecie funkcyjne nr 7

PRGM

U07

Status sygna?ów
wyjoeciowych

-

Pokazuje stan sygna?ów wyjoeciowych
:Za??czony Wy??czony

Nie u?ywane

U08

12

Monitorowanie momentu obrotowego
silnika

PRGM

%

PRGM

0

PRGM

2

PRGM

2

Zacisk MA: wyjoecie funkcyjne przeka?nikowe
Zacisk P1:wyjoecie funkc.tranzyst. nr 1
Zacisk P2:wyjoecie funkc.tranzyst. nr 2

Wyoewietla moment obrotowy silnika jako procent momentu znamionowego

13

PROGRAMOWANIE/USTAWIANIE PARAMETRÓW FALOWNIKA
Sekwencja
klawiszy

Wska?nik
LED

Wyoewietlana
wartooeae

LISTA PARAMETRÓW

n Lista parametrów
Grupa 1 (n001 - n049)

Objaoenienia

Za??czenie zasilania

FREF
PRGM

Naciskaj klawisz wyboru, a? zaoewieci
si? wska?nik PRGM

PRGM

U?ywaj?c klawiszy zwi?kszania/zmniejszania odszukaj
odpowiedni parametr (w opisanym przyk?adzie n04)

PRGM

0
2

U?ywaj?c klawiszy zwi?kszania i zmniejszania zmie? wartooeae parametru

PRGM

2

Potwierd? nowe ustawienie klawiszem
potwierdzenia ENTER

101H

n002

n003

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.
1

1

25

102H

Zabezpieczenie przed zmian? ustawie?. Inicjalizac- 0-9
ja parametrów.
Wybór trybu kontroli pracy
0-1
0: tryb kontroli U/f
1: tryb kontroli wektora pola elektromagnetycznego

1

0

25

103H

Wybór zadawania komend Start, Stop

0-3

1

0

30

Nacioenij klawisz potwierdzenia ENTER wyoewietli si? aktualna wartooeae parametru

PRGM

Nr paAdres
ram.
MODBUS
n001

1

0

30

0-1

1

0

30

n006

106H

Blokada mo?liwooeci zmiany kierunku obrotów

0-1

1

0

30

107H

Wybór funkcji klawisza STOP

0-1

1

0

31

n008

108H
109H
10AH

Ustawianie cz?stotliwooeci odniesienia (tryb lokal0-1
ny) I
Ustawianie cz?stotliwooeci odniesienia (tryb lokal0-1
ny) II
Reakcja po utracie komunikacji z konsol? operator- 0-1
sk?

n011

Uwaga 1: Parametry pracy falownika musz? byae wprowadzane przy zatrzymanym silniku i nie mog? byae zmieniane podczas normalnej pracy
falownika w trybie RUN.

0-9

n007

nu wyboru ustawianego parametru

Wybór zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowej
Wybór trybu zatrzymania silnika

n010

PRGM

104H
105H

n009

1 s zw?oka

Po 1 sekundzie nast?pi powrót do me-

n004
n005

10BH

1

0

31

1

0

31

1

0

31

Maksymalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa

50-400 0.1 Hz 60.0 32,26

n012

10CH

Maksymalne napi?cie wyjoeciowe

0.1-255
0.1-510

n013

10DH

Cz?stotliwooeae dla maksymalnego napi?cia

0.2-400 0.1 Hz 60.0 32,26

n014

10EH

OErednia cz?stotliwooeae wyjoeciowa

0.1-399.9 0.1 Hz 1.5

n015

10FH

n016

110H

Napi?cie wyjoeciowe dla oeredniej cz?stotliwooeci wyjoe- 0.1-255 0.1 V 12 32,26
ciowej
(0.1-510)
(24)
Minimalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa
0.1-10 0.1 Hz 1.5 32,26

n017

111H

n018

112H

Napi?cie wyjoeciowe dla minimalnej cz?stotliwooeci
wyjoeciowej
Zakres nastawy czasu hamowania - rozp?dzania

0.1-50
0.1-100
0-1

0.1 V

0.1 V
1

200 32,26
(400)

32,26

12 32,26
(24)
0
33

14

15

LISTA PARAMETRÓW
Nr paAdres
ram.
MODBUS

LISTA PARAMETRÓW
Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

n019

113H

Czas rozp?dzania 1

n020

114H

Czas hamowania 1

10.0 33

n021

115H

Czas rozp?dzania 2

10.0 33

n022

116H
117H

n024

118H

Próg prze?amania krzywej S przy hamowaniu/rozp?dzaniu
Cz?stotliwooeae referencyjna 1

n025

119H

0.1 s

Czas hamowania 2

n023

0-6000

Cz?stotliwooeae referencyjna 2

10.0 33

10.0 33
0-3

1

0

33

Grupa 2 (n050 - 079)
Nr paAdres
ram.
MODBUS

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

n050

132H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S1

1-25

1

1

37

n051

133H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S2

1-25

1

2

37

n052

134H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S3

1-25

1

3

37

n053

135H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S4

1-25

1

5

37

0-f max. 0.1 Hz 6.0

34

n054

136H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S5

1-25

1

6

37

0.0

34

n055

137H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S6

1-25

1

7

37

138H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S7

1-25,
34,35
0-7,
10,19

1

10

37

1

0

39

n026

11AH

Cz?stotliwooeae referencyjna 3

0.0

34

n056

n027

11BH

Cz?stotliwooeae referencyjna 4

0.0

34

n057

139H

Ustawianie cyfrowego wyjoecia wielofunkcyjnego
MA, MB (przeka?nik)

n028

11CH

Cz?stotliwooeae referencyjna 5

0.0

34

n029

11DH

Cz?stotliwooeae referencyjna 6

0.0

34

n030

11EH

Cz?stotliwooeae referencyjna 7

0.0

34

n058

13AH

Ustawienie cyfrowego wyjoecia P1

0-7,
10,19

1

1

39

n031

11FH

Cz?stotliwooeae referencyjna 8

0.0

34

n032
n033

120H
121H

1%

6.0 34
100 35

n059

13BH

Ustawienie cyfrowego wyjoecia P2

0-7,
10,19

1

2

39

n034

122H

1%

0

n035

123H

Cz?stotliwooeae testowa
Max. cz?stotliwooeae wyjoeciowa mo?liwa do ustawie- 0-110
nia
Min. cz?stotliwooeae wyjoeciowa mo?liwa do ustawie- 0-110
nia
Dok?adnooeae ustawiania cz?stotliwooeci zadanej
0-1

n060

13CH

1%

100 40

124H

Wspó?cz. korekcji (mno?nik) przeliczenia wartooeci
wejoecia analogowego na zadan? cz?stotliwooeae

0-255

n036

n061

13DH

Wspó?cz.korekcji (suma) przeliczenia wartooeci
wejoecia analogowego na zadan? cz?stotliwooeae

-100,100 1%

n037

125H

36

n062

13EH

Filtr wejoecia analogowego

37

n063

niewykorzystane

37

n064
n065

140H
141H

n038
n039

126H
127H

Ustawianie znamionowego pr?du silnika
Znamionowy pr?d silnika mo?na ustawiae w zakresie
0-150% znamionowego pr?du falownika
Ustawianie trybu ochrony silnika

0-150%

0-2

Czas reakcji zabezpieczenia termicznego

1-60

Tryb pracy wentylatora

0-1

1

0

35
36

0.1A Zale?- 36,28
nie od
modelu
1

0

1 min 8
1

0

Wybór metody detekcji b??du cz?stotliwooeci zadanej
Rodzaj wielofunkcyjnego wyjoecia analogowego

0

40

0-2

0.01 s 0.10 40

0-1
0-1

1
1

0
0

41

n040-49 niewykorzystane

16

17

LISTA PARAMETRÓW
Nr paAdres
ram.
MODBUS

LISTA PARAMETRÓW
Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

n066

142H

Parametr monitorowany przez wielofunkcyjne
wyjoecie analogowe

0-5

1

0

n067

143H

Wspó?czynnik korekcji (mno?nik) wielofunkcyjnego
wyjoecia analogowego

0-2

0.01

1

0144

Wspó?czynnik korekcji górnego limitu wielofunkcyj- -255,255 1%
nego wejoecia napi?ciowego

100

42

0

Nr paAdres
ram.
MODBUS

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

41

n068

Grupa 3 (n080-119)

41

n080

150H

Cz?stotliwooeae nooena

n081

151H

Reakcja falownika po krótkotrwa?ym zaniku
napi?cia zasilania

0-2

n082

152H

Ustawianie liczby prób ponownego za??czenia
falownika po wyst?pieniu b??du

0-10

1-4, 7-9

1

4

45

1

0

45

1

0

45

0.01Hz
0.01Hz
0.01Hz
0.01Hz
1
1
1%

0
0
0
0
0
0
50

46
46
46
46
46
46
46

n069

0145

Wspó?czynnik korekcji dolnego limitu wielofunkcyj- -100,100 1%
nego wejoecia napi?ciowego

n070

0146

Filtr napi?ciowego wejoecia analogowego

0-2.00

n071

0147

Wspó?czynnik korekcji górnego limitu wielofunkcyjnego wejoecia pr?dowego

-255,255 1%

100

42

n083
n084
n085
n086
n087
n088
n089
n090

15AH

Czas zako?czenia hamowania

0-25

0.1s

0.5

46

n072

0148

Wspó?czynnik korekcji dolnego limitu wielofunkcyjnego wejoecia pr?dowego

-100,100 1%

0

42

n091

15BH

Czas rozpocz?cia hamowania

0-25

0.1s

0.0

46

n092

15CH

Zapobieganie utkni?ciu silnika podczas hamowania

0-1

1

0

47

n073

0149

Filtr pr?dowego wejoecia analogowego

0-2.00

n074

.
014A

Wspó?czynnik korekcji górnego limitu wejoecia
cz?stotliwooeciowego

-255,255 1%

100

42

n093

15DH

Poziom zabezpieczenia przed utkni?ciem silnika
podczas rozp?dzania

30-200

1%

170 47

n075

014B

Wspó?czynnik korekcji dolnego limitu wejoecia
cz?stotliwooeciowego

-100,100 1%

0

42
n094

15EH

Poziom zabezpieczenia przed utkni?ciem silnika
podczas normalnej pracy

30-200

1%

160 48

n076

014C

Filtr cz?stotliwooeciowego wejoecia analogowego

n095

15FH

Poziom detekcji cz?stotliwooeci

0-400

0.00Hz 0

48

n077

014D

Ustawienie funkcji wielofunkcyjnych wejoeae analogowych

n096

160H

Detekcja przeci??enia 1

0-4

1

0

48

n097

161H

Detekcja przeci??enia 2

0-1

1

0

48

n098

162H

Poziom detekcji przeci??enia

30-200

1%

160 48

n099

A163H

Czas detekcji przeci??enia

0.1-10

0.1s

0.1

42

0.01 s 0.10 42

153H
154H
155H
156H
157H
158H
159H

Ustawianie zabronionej cz?stotl. rezonansowej 1
Ustawianie zabronionej cz?stotl. rezonansowej 2
Ustawianie zabronionej cz?stotl. rezonansowej 3
Ustaw.szerokooeci pasma zabr. cz?stotl.rezonans.
Wybór rodz.skanu procesora (ustawiane fabrycz.)
Ustaw.czasu skanu procesora (ustawiane fabr.)
Ustawianie pr?du hamowania

0-400
0-400
0-400
0-25.5
0-1
0-6550
0-100

0.01 s 0.10 42

0.00-2.00 0.01 s 0.10 -

0-4

1

0

43

n078

014E

Wybór wielofunkcyjnego wejoecia analogowego

0,1

1

0

43,44

n079

014F

Cz?stotliwooeae testowa referencyjna

0-50%

1%

10

43,45
48

18

19

LISTA PARAMETRÓW
Nr paAdres
ram.
MODBUS

LISTA PARAMETRÓW
Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

n100

164H

Zapami?tywanie cz?stotliwooeci zadanej po zatrzy- 0-1
maniu falownika

1

0

50

n101

165H

Szybkooeae szukania cz?stotliwooeci odniesienia

0.0-10.0 0.1s

2.0s

-

n102

166H

Poziom szukania cz?stotliwooeci odniesienia

0-200

%1

150

-

n103

167H

Wzmocnienie momentu

0-2.5

0.1

1.0

Grupa 4 (n120-179)
Nr paAdres
ram.
MODBUS

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

Cz?stotliwooeae referencyjna 9

0.01 0.00

34

179H

Cz?stotliwooeae referencyjna 10

0.00

34

17AH

Cz?stotliwooeae referencyjna 11

0.00 34

n123

17BH

Cz?stotliwooeae referencyjna 12

0.00 34

-

n124

17CH

Cz?stotliwooeae referencyjna 13

0.00 34

-

n125

17DH

Cz?stotliwooeae referencyjna 14

0.00 34

Zale?. od mod.
0.1Hz j.w. 28

n126

17EH

Cz?stotliwooeae referencyjna 15

0.00 34

n127

17FH

Cz?stotliwooeae referencyjna 16

0.00 34

n128

180H

Wybór kontroli PID

0-8

1

0

n129

181H

Wzmocnienie wartooeci sprz??enia zwrotnego

0-10

0.01

1.00 -

n130

182H

Parametr P regulatora PID

0-25

0.1

1.0

-

n131

183H

Parametr I regulatora PID

0-360

0.1s

1.0

-

n132

168H

178H

n121
n122

n104

n120

184H

Parametr D regulatora PID

0-2.50

0.01s

0.00 -

n133
n134

185H
186H

Korekta (offset) regulatora PID
Maksymalna wartooeae sta?ej I

-100,100 1%
0-100
1%

n135

187H

Opó?nienie zadzia?ania regulatora PID

0-10

0.1s

0.0

-

n136

188H

Rodzaj detekcji braku sprz??enia zwrotnego

0-2

1

0

-

Opó?nienie osi?gni?cia momentu zadanego

0-2.5

0.1s

0-6550

0.1W

n105

169H

Nominalne straty w ?elazie silnika

n106

16AH

Nominalny pooelizg silnika

0-20

0.3

n107

16BH

Rezystancja uzwojenia silnika

0-655

0.001 j.w.

n108

16CH

Indukcyjnooeae silnika

0-655

0.01

n109

16DH

Ograniczenie momentu obrotowego

0-250

1%

150

n110

16EH

Pr?d ja?owy silnika

0-99

1%

n111

16FH

Wzmocnienie kompensacji pooelizgu

0-2.5

0.1

Zale?. 28
od mod.
0.0 -

28

j.w. -

n112

170H

Opó?nienie kompensacji pooelizgu

0-25.5

0.1s

2.0

171H

Kompensacja pooeligu podczas hamowania

0-1

1

0

-

n114
n115

Nieu?ywane
173H

--Wybór poziomu automatycznej kompensacji
pooelizgu

--0-1

--1

--0

---

-

-

n113

0.00-400

n116

174H

n117- Nieu?ywane
119

20

Wybór szybkooeci kompensacji pooelizgu

---

0-1

---

0
100

-

1

0

-

n137

189H

Poziom detekcji braku sprz??enia zwrotnego

0-100

1%

0

-

---

---

---

n138

18AH

Czas detekcji braku sprz??enia zwrotnego

0-25.5

0.1s

1.0

-

21

LISTA PARAMETRÓW
Nr paAdres
ram.
MODBUS

LISTA PARAMETRÓW
Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.

Nr paAdres
ram.
MODBUS
n154
n155

19AH
19BH

Szybkooeae transmisji RS-422/485
Parzystooeae komunikacji RS-422/485

0-3
0-2

1
1

n156

19CH

Czas opó?niania wysy?ania komendy
RS-422/485

10-65

1 ms 10

-

n157

19DH

Wybór kontroli RTS

0-1

1

-

n158

19EH

Kod silnika

0-70

1

n159

19FH

Maksymalne napi?cie dla 60 Hz przy funkcji
oszcz?dzania energii

0-120

1%

120

-

n160

1A0H

Maksymalne napi?cie dla 6 Hz przy funkcji
oszcz?dzania energii

0-25

1%

16

-

n161

1A1H

Poziom detekcji mocy dla próbnego za??czania

0-100

1%

10

-

n162

1A2H

Filtr poziomu detekcji mocy

0-255
(4sm)

1

5

-

n139

18BH

Funkcja oszcz?dzania energii

0-1

1

n140

18CH

Wsó?czynnik K2 funkcji oszcz?dzania energii

0-6550

0.1

0

-

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Strona
nastawy czooeae fabr.
2
0

-

-

n141

18DH

Minimalny poziom napi?cia przy funkcji oszcz?dzania energii dla 60Hz

0-120

1%

50

-

n142

18EH

Minimalny poziom napi?cia przy funkcji oszcz?dzania energii dla 6 Hz

0-25

1%

12

-

n143

18FH

Czas kalkulacji oeredniej mocy przy funkcji oszcz?dzania energii

1-200

1(24

1

190H

Zakres próbnego napi?cia funkcji oszcz?dzania
energii

0-100

1%

0

-

-

n144

0

-

n145

191H

Napi?cie próbne przy kroku 100%, funkcja oszcz?dzania energii

0.1-10

0.1%

0.5

-

n146

192H

Napi?cie próbne przy kroku 5%, funkcja oszcz?dzania energii

0.1-10

0.1%

0.2

-

n147
n148
n149

Nieu?ywane
Nieu?ywane
195H

---

---

---

---

---

Skalowanie wejoecia cz?stotliwooeciowego

2.500 43

n150

195H

Wielofunkcyjne wyjoecie analogowe, sygna? cz?stotliwooeciowy

1001(10
3,300
Hz)
0,1,6,12, 1
24.36

0

-

n163

1A3H

Wzmocnienie wyjoecia PID

0-25.0

0.1

1.0

-

n151

197H

Reakcja falownika na zerwanie komunikacji
RS-422/485

0-4

1

0

-

n164

1A4H

Wybór rodzaju sprz??enia zwrotnego regulatora PID

0-5

1

0

-

---

---

---

---

198H

Wybór cz?stotliwooeci komunikacji i odoewie?ania

0-3

1

0

-

n165- Nieu?ywane
174
n175 1AFH

---

n152

Automatyczne obni?enie cz?stotliwooeci nooenej
dla niskich pr?dkooeci

0-1

1

0

-

n153

199H

Adres w?z?a (przy komunikacji RS422/485)

0-31

1

0

-

22

23

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

LISTA PARAMETRÓW
Nr paAdres
ram.
MODBUS

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw. Jedn.
nastawy czooeae fabr.

n176

1B0H

Wybór parametru kopiowania i funkcji weryfikacji

---

---

rdy

-

n177

1B1H

Zablokowanie mo?liwooeci kopiowania parametrów 0-1

1

0

-

n178

1B2H

Monitorowanie b??du

---

---

---

---

---

---

---

---

Uwaga: Na szaro zaznaczono ustawienie fabryczne.

Zabezpieczenie przed zmian? ustawie?. Inicjalizacja parametrów (n001)
Nastawa

Kolejnooeae
Rodzaj b??du
wyst?pienia b??du

n179

1B3H

Numer oprogramowania

0
1
2
3
4
6
7
8
9
5

Ustawienie
Mo?na zmieniae tylko parametr n001
Mo?na zmieniae parametry n01-049
Mo?na zmieniae parametry n01-079
Mo?na zmieniae parametry n01-119
Mo?na zmieniae parametry n01-179
Kasowanie b??du pami?ci
Nieu?ywany
Inicjalizacja 2-przewodowej sekwencji startu
Inicjalizacja 3-przewodowej sekwencji startu
Jak dla nastawy " 4 " , ale komenda startu akceptowana jest w trybie programowania.

Wybór trybu kontroli pracy (n002)
Nastawa
0
1

Ustawienie
Tryb kontroli U/f
Tryb kontroli wektora pola elektromagnetycznego

Uwaga: Ustawienie parametru n002 nie jest inicjalizowane dla ustawie?
n001 = 8, 9, 10 lub 11
Poni?sze parametry s? inicjalizowane przy ka?dorazowej zmianie trybu
kontroli pracy
n014: OErednia cz?stotliwooeae wyjoeciowa
n015: Napi?cie wyjoeciowe dla oeredniej cz?stotliwooeci wyjoeciowej
n016: Minimalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa
n017: Napi?cie wyjoeciowe dla minimalnej cz?stotliwooeci wyjoeciowej
n104: Opó?nienie osi?gni?cia momentu zadanego
n111: Wzmocnienie kompensacji pooelizgu
n112: Opó?nienie kompensacji pooelizgu

24

25

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Tryb kontroli U/f

Typowe ustawienia charakterystyki U/f

Typowe ustawienia pokazano dla napi?cia wyjoeciowego 200V. Dla falowników
z napi?ciem wyjoeciowym 400 V nale?y zmieniae parametr n012. Dla ustawie?
fabrycznych parametry n015 i n017 s? takie same.
W celu zmiany nominalnej cz?stotliwooeci zasilania silnika pomi?dzy 50 a 60Hz
(standard europejski i ameryka?ski/japo?ski) nale?y zmieniae parametr n011.
Uwaga: Nadmierne zwi?kszanie maksymalnej cz?stotliwooeci wyjoeciowej mo?e
powodowaae zjawisko " utykania " silnika.

W tym trybie pracy utrzymywany jest sta?y stosunek wyjoeciowego napi?cia do cz?stotliwooeci w zdefiniowanych obszarach.
Ustawienie charakterystyki U/f
Do ustawienia charakterystyki U/f s?u?? parametry od n011 do n017, tak jak
to pokazano na rysunku. Kszta?t charakterystyki mo?na korygowaae w zale?nooeci od obci??enia silnika, który jest zasilany z falownika.
V

Charakterystyka standardowa
Silnik: 60Hz

Parametry n011 do n012 wyznaczaj? punkty charakterystyczne
krzywej U/f, przy czym powinien
byae spe?niony warunek:

n012

n015

n016 oe n014 & lt; n013 oe n011

n017
0

n016

n014 n013

200

12
1,5

Jeoeli n = 016 = n014 parametr
n015 nie jest brany pod uwag?

f

Silnik: 50 Hz

V

60 f

Nr par. Wartooeae
n011
60.0
n012
200.0
n013
60.0
n014
1.5
n015
12.0
n016
1.5
n017
12.0

V

Parametr

Rozdzielczooeae

Zakres

n011

Max. cz?stotliwooeae wyjoeciowa

0.1Hz

n012

Max. napi?cie wyjoeciowe

1V

n013

Cz?stotliwooeae dla max. napi?cia

0.1 Hz

0.2 Hz do 400 Hz

n014

OErednia cz?stotliwooeae wyjoeciowa

0.1 Hz

0.1 Hz do 399.9 Hz

n015

Napi?cie wyjoecowe dla oeredniej
cz?stotliwooeci wyjoeciowej

1V

n016

Min. cz?stotliwooeae wyjoeciowa

n017

Napi?cie wyjoeciowe dla minimalnej cz?stotliwooeci wyjoeciowej

50.0 Hz do 400 Hz

1V

200.0 V (400.0 V)
60.0 Hz
1.5 Hz

200V: 1 V - 255 V; 400: 2 V - 510 V

0.1 Hz

Ustawienie
fabryczne
60.0 Hz

200V: 0.1 V- 255 V; 400V: 0.2 V do 510 V

0.1 Hz do 10 Hz

12.0 V (24.0 V)

200

50
12

12
1,3

50 f

Nr par. Wartooeae
n011
50.0
n012
200.0
n013
50.0
n014
1.3
n015
12.0
n016
1.3
n017
12.0

1,5 3,0

60 f

12.0 V (24.0 V)

Nr par. Wartooeae
n011
60.0
n012
200.0
n013
60.0
n014
30.0
n015
50.0
n016
1.5
n017
10.0

Silnik: 50Hz

V
200

50
10
1,3 2,5

50 f

Nr par. Wartooeae
n011
50.0
n012
200.0
n013
50.0
n014
25.0
n015
50.0
n016
1.3
n017
10.0

Charakterystyka dla obci??e? typu podajnik taoemowy
Silnik: 60Hz
V

200

1.5 Hz

200V: 0.1 V do 50 V; 400: 0.2 V do 100 V

200

Charakterystyka dla obci??e? typu pompa/wentylator
Silnik: 60Hz

Nr parametr

V

24
18
1,5 3,0

60 f

Nr par. Wartooeae
n011
60.0
n012
200.0
n013
60.0
n014
3.0
n015
24.0
n016
1.5
n017
18.0

V

Silnik: 50Hz

200

24
18
1,3 2,5

50 f

Nr par. Wartooeae
n011
50.0
n012
200.0
n013
50.0
n014
2.5
n015
24.0
n016
1.3
n017
18.0

Charakterystyka U/f powinna byae ka?dorazowo ustawiana w zale?nooeci od obci??enia, co powoduje znaczne polepszenie parametrów pracy silnika.
Uwaga: Parametr n012 powinien byae ustawiony jako napi?cie znamionowe silnika.
26

27

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Tryb kontroli wektora pola elektromagnetycznego

Typowe charakterystyki U/f przy pracy w trybie kontroli wektora pola elektrom.

Tryb kontroli wektora pola elektromagnetycznego jest aktywny przy ustawieniu
parametru n002 = 1
Ustawienia falownika w trybie pracy z kontrol? wektora pola
Przy wyborze trybu pracy z kontrol? wektora pola elektromagnetycznego nale?y ustawiae poni?sze parametry:
Nr. parametru

Parametr

Rozdzielczooeae

Zakres nastawy

Ustawienie
fabryczne
W zale?nooeci
od modelu
j.w.

n106

Nominalny pooelizg silnika

0.1 Hz

0.0 do 20.0 Hz

n107

Rezystancja uzwojenia
silnika

0.001 Ohm
0.01 Ohm

0.000 do 65.50 Ohm

n036

Ustawienie znamionowego
pr?du silnika

0.1A

n110

Pr?d ja?owy silnika

Standardowe charakterystyki pokazano dla falowników z wyjoeciem 200 V.
Dla silników zasilanych napi?ciem 400 V nale?y zmieniae parametr n012.
Charakterystyka standardowa
(V)
200

11

0 do 150% w odniesieniu do pr?du znamionowego falownika
0 do 99%

j.w.

j.w.

Nale?y ponadto zwróciae uwag? na ustawienia parametru n103 - wzmocnienie
momentu oraz n104 - opó?nienie osi?gania momentu zadanego.
Fabryczne ustawienie parametru n111 - wzmacnianie kompensacji pooelizgu jest
ustawiane jako 0, co oznacza, ?e funkcja ta jest nieaktywna. Jeoeli chcemy, aby
funkcja kompensacji pooelizgu by?a aktywna, nale?y ustawiae n111 & gt; 0.

Silnik: 50Hz

11

4.3

4.3
1 3

1%

(V)
200

Silnik: 60Hz

0.8 2.5

60 (Hz)

50 (Hz)

Obci??enia wymagaj?ce du?ego momentu rozruchowego
(V)
200

Silnik: 60Hz

(V)
200

13

Silnik: 50Hz

13

5

5
1 3

60 (Hz)

0.8 2.5

50 (Hz)

Zmiana charakterystyk dla silników 50/60Hz wymaga zmiany parametru n011.

Przy za??czonej funkcji kompensacji pooelizgu jest aktywny parametr n112 - opó?nienie kompensacji pooelizgu (fabrycznie ustawiana na 0.1 sek.)

Ustawienie funkcji kompensacji pooelizgu podczas hamowania silnika n113
Wartooeae
0
1

28

Ustawienie
Funkcja nieaktywna
Funkcja aktywna

29

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW
Wybór zadawania komend Start, Stop (n003)
Pozwala ustawiae sposób wystartowania falownika
Nastawa
0
1
2
3

Ustala sposób zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowej
Nastawa

Ustawienie
Zadawanie poprzez wbudowany potencjometr
Zadawanie w parametrze n024 (konsola na falowniku)
0 do 10 V
4 do 20 mA
0 do 20 mA
Zadawanie sygna?em cz?stotliwooeciowym
Zadawanie z wykorzystaniem komunikacji RS422/485
Wejoecie wielofunkcyjne 0 - 10 V
Wejoecie wielofunkcyjne 4 - 20 mA
Zadawanie poprzez sieae CompoBus/D (DeviceNet)

Wybór trybu zatrzymania silnika (n005)
Ustala sposób zatrzymania silnika
Nastawa
0
1

Wybór funkcji klawisza STOP (n007)
Umo?liwia zablokowanie klawisza STOP/RESET na panelu operatorskim

Ustawienie
Zadawanie z konsoli na falowniku
Zadawanie sygna?em zewn?trz. (poprzez zaciski na listwie)
Zadawanie z wykorzystaniem komunikacji RS422/485
Zadawanie poprzez sieae CompoBus/D (DeviceNet)

Wybór zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowej (n004)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Ustawienie
Zatrzymanie w zadanym czasie (n020)
Silnik hamuje wybiegiem

Blokada mo?liwooeci zmiany kierunku obrotów (n006)

Nastawa
0
1

Ustawienie
Klawisz STOP na konsoli odblokowany
Klawisz STOP na konsoli zablokowany

Ustawianie cz?stotliwooeci odniesienia (tryb lokalny) I (n008)
Wybór ?ród?a zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowej z panela operatorsk.
Nastawa
0
1

Ustawienie
Ze zintegrowanego potencjometru
Za pomoc? klawiszy konsoli (n024)

Ustawianie cz?stotliwooeci odniesienia (tryb lokalny) II (n009)
Ustawianie sposobu zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowej z/bez potwierdzenia
Nastawa
0
1

Ustawienie
Z potwierdzeniem klawiszem ENTER
Bez koniecznooeci potwierdzenia

Reakcja po utracie komunikacji z konsol? operatorsk? (n010)
Ustawianie sposobu reakcji falownika przy braku komunikacji z kons.op.
Nastawa
0
1

Ustawienie
Brak sygna?u b??du
Sygna? b??du i zatrzymanie falownika

Blokuje mo?liwooeae zmiany kierunków obrotu silnika
Nastawa
0
1
30

Ustawienie
Mo?liwooeae zmiany
Zablokowana mo?liwooeae zmiany
31

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Ustawienia charakterystyki U/f (n011 - n017)

Zakres nastawy czasu hamowania - rozp?dzania (n018)
Zmienia zakres mo?liwy do ustawiania czasu hamowania i rozp?dzania silnika

Ustawianie charakterystyki U/f
Nr parametru

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw.
nastawy czooeae
fabr.

n011
n012

Max. cz?stotliwooeae wyjoeciowa
Max. napi?cie wyjoeciowe

50-400
1-255

0,1 Hz
1V

n013
n014
n015

Cz?stotliwooeae dla max. napi?cia
OErednia cz?stotliwooeae wyjoeciowa
Napi?cie wyjoeciowe dla oeredniej
cz?stotliwooeci wyjoeciowej

0.2-400 0.1 Hz
0.1-399 0.1 Hz
1-255
1V

n016
n017

Minimalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa
Napi?cie wyjoeciowe dla minimalnej
cz?stotliwooeci wyjoeciowej

0.1-10
1-50

0.1 Hz
1V

60.0 Hz
200 V
(400 V)
60.0 Hz
1.5 Hz
12.0 V
(24.0 V)
1.5 Hz
12.0 V
(24.0 V)

Nastawa

0.0 do 999.9 / 1000 do 6000 s

1

0.00 do 99.99 / 100.0 do 600.0 s

Zmiana czasów rozp?dzania i hamowania silnika (n019 - n022)
Ustawianie czasu narastania cz?stotliwooeci zadanej od 0% do 100% wartooeci
i czasu jej zmniejszania podczas hamowania.
Istnieje mo?liwooeae ustawienia dwóch zestawów czasów hamowania/rozp?dzania.
Nr parametru
n019
n020
n021
n022

Napi?cie wyjoeciowe

Ustawienia

0

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw.
nastawy czooeae
fabr.
0.0-6000 0.1s
(decyduje
parametr
n018)

Czas rozp?dzania 1
Czas hamowania 1
Czas rozp?dzania 2
Czas hamowania 2

10
10
10
10

Próg prze??mania krzywej S przy hamowaniu/rozp?dzaniu (n023)

n012

Kszta?towanie krzywej S przy zmianie pr?dkooeci wyjoeciowej silników
Nastawa
0
1
2
3

n015

n017
0

n016

n014

n013

n011

Ustawienia
Bez krzywej S
0,2 s
0,5 s
1,0 s

Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa

Uwaga: 1. Przy normalnym ustawieniu powinna byae zachowana zale?nooeae:
n016 & lt; n014 & lt; n011
2. Jeoeli n14 = n16 to parametr n15 jest nieaktywny
32

33

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Ustawianie cz?stotliwooeci referencyjnych i cz?stotliwooeci testowej
(n24 - n32) (n120 - n122)
Wpisanie cz?stotliwooeci referencyjnych falownika
Nr parametru
n024
n025
n026
n027
n028
n029
n030
n031
n120
n121
n122
n123
n124
n125
n126
n127
n032

Parametr
Cz?stotliwooeae referencyjna 1
Cz?stotliwooeae referencyjna 2
Cz?stotliwooeae referencyjna 3
Cz?stotliwooeae referencyjna 4
Cz?stotliwooeae referencyjna 5
Cz?stotliwooeae referencyjna 6
Cz?stotliwooeae referencyjna 7
Cz?stotliwooeae referencyjna 8
Cz?stotliwooeae referencyjna 9
Cz?stotliwooeae referencyjna 10
Cz?stotliwooeae referencyjna 11
Cz?stotliwooeae referencyjna 12
Cz?stotliwooeae referencyjna 13
Cz?stotliwooeae referencyjna 14
Cz?stotliwooeae referencyjna 15
Cz?stotliwooeae referencyjna 16
Cz?stotliwooeae testowa

Zakres Rozdziel- Ustaw.
nastawy czooeae
fabr.
0-400 Hz

0.1 Hz
(decyduje
parametr
n035)

6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00

Wybrana
cz?stotliwooeae

Stan wieloStan wielo- Stan wieloStan wielofunkcyjnego funkcyjnego funkcyjnego funkcyjnego
wejoecia 1
wejoecia 2
wejoecia 3
wejoecia 4

Cz?stotl. referenc. 1 wy?.= OFF
Cz?stotl. referenc. 2 za?. = ON
Cz?stotl. referenc. 3
OFF
Cz?stotl. referenc. 4
ON
Cz?stotl. referenc. 5
OFF
Cz?stotl. referenc. 6
ON
Cz?stotl. referenc. 7
OFF
Cz?stotl. referenc. 8
ON
Cz?stotl. referenc. 9
OFF
Cz?stotl. referenc. 10
ON
Cz?stotl. referenc. 11
OFF
Cz?stotl. referenc. 12
ON
Cz?stotl. referenc. 13
OFF
Cz?stotl. referenc. 14
ON
Cz?stotl. referenc. 15
OFF
Cz?stotl. referenc. 16
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

Uwaga: Cz?stotliwooeae testowa (jog) jest wybierana jako oddzielna funkcja
jednego z wejoeae

Ustawienie zakresu cz?stotliwooeci wyjoeciowej (n33-n34)
Ustawia zakres mo?liwej do ustawiania cz?stotl.wyjoec.jako 100% parametru n11
Nr parametru
n033
n034

34

Parametr

Zakres Rozdziel- Ustaw.
nastaw czooeae
fabr.

Max.cz?stotl.wyjoec.mo?liwa do ustaw. 0-110%
Min. cz?stotl.wyjoec.mo?liwa do ustaw. 0-110%

1%
1%

100
0

35

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Dok?adnooeae ustawiania cz?stotliwooeci zadanej (n035)
Parametr ustawiaj?cy rozdzielczooeae ustawiania cz?stotliwooeci wyjoeciowej
Nastawa
0
1
2-39
40-3,999

Czas reakcji zabezpieczenia termicznego (n038)
Ustawienie dopuszczalnego czasu przeci??enia
Nr parametru

Ustawienie

n038

0.01 Hz
0.1 % cz?stotliwooeci zadanej
1 obrót silnika
Ustawienie u?ytkownika

3 cyfry

Nastawa
0
1

Ustawienie nominalnego pr?du silnika (n036)

Parametr ten jest u?ywany do detekcji przeci??enia silnika
Uwaga: 1. Parametr n036 jest u?ywany przy kalkulacji parametrów wyjoeciowych
w trybie pracy z kontrol? wektora pola elektromagnetycznego
2. Ustawienie 0.0 blokuje funkcj? detekcji przeci??enia
3. Ustawienie fabr. tego parametru zale?y od mocy znamionowej falownika

Zakres nastawy

Rozdziel- Ustawienie
czooeae
fabryczne

Nominalny pr?d silnika Ustawianie w zakresie 0.1 A Zale?nie
0-150% znamionoweod modelu
go pr?du falownika

Ustawienie trybu ochrony silnika (n037)
Decyduje o sposobie zabezpieczenia przed przeci??eniem
Nastawa
0
1
2

1-60 min

1 min.

8

Decyduje o trybie pracy wentylatora zamontowanego w falowniku

i n120-127

n036

Czas reakcji zabezp. termiczn.

Rozdziel- Ustawienie
czooeae
fabryczne

Uwaga: 1. W standardowych zastosowaniach ustawienie fabryczne nie musi byae zmieniane.
2. Przy zmianie tego parametru upewnij si? co do parametrów pod??czonego silnika
3. Przy zmniejszeniu tego parametru pami?taj, ?e nawet przy normalnej
pracy ka?dy silnik mo?e pracowaae przy krótkotrwa?ych przeci??eniach
i mo?e to generowaae wy??czenia falownika

Uwaga: Parametr ten wp?ywa na mo?liwooeci ustawienia parametrów n020-032

Parametr

Zakres
nastawy

Tryb pracy wentylatora (n039)

Liczba cyfr
po przecinku

Nr parametru

Parametr

Ustawienie
Zabezpieczenie standardowe
Zabezpieczenie z szybkim czasem reakcji
Bez zabezpieczenia termicznego

Ustawienie
Pracuje podczas pracy silnika (i 1 minut? po zatrzymaniu)
Pracuje ci?gle

Uwaga: 1. Parametr ten jest aktywny tylko dla modeli, w których zamontowany
jest wentylator.
2. Jeoeli cz?stotliwooeae za??czania silnika jest niewielka, zaleca si? ustawienie n039=0

Ustawienia wielofunkcyjnych wejoeae dwustanowych (n050-n056)
Programowanie funkcji wejoeae dwustanowych S1-S7
Nr parametru

Parametr

n050
n051
n052
n053
n054
n055
n056

Zakres
nastaw

Wejoecie wielofunkcyjne 1 (S1)
Wejoecie wielofunkcyjne 2 (S2)
Wejoecie wielofunkcyjne 3 (S3)
Wejoecie wielofunkcyjne 4 (S4)
Wejoecie wielofunkcyjne 2 (S1)
Wejoecie wielofunkcyjne 3 (S6)
Wejoecie wielofunkcyjne 4 (S7)

1-25
1-25
0-25
1-25
1-25
1-25
1-25, 34, 35

Rozdziel- Ustawienie
czooeae
fabryczne
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
5
6
7
10

Uwaga: Jeoeli do jednego falownika jest pod??czonych kilka silników, ustaw parametr n037=2. W celu zabezpieczenia falowników przed przeci??eniem
zainstaluj przed ka?dym z nich oddzielne zabezpieczenie termiczne.
36

37

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW
Nastawa
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

38

Funkcja
Zmiana kierunku
obrotów silnika

Objaoenienie
Sekwencja sterowania 3-przewodowego mo?e
byae ustawiana tylko w n052. Ustawienie takie
wymusza ustawienia n050 i n051
S1: RUN Praca (RUN)
S2: STOP
S3: Obroty w prawo/lewo (za??czony w lewo)

Start do przodu
Wystartowanie falownika, obroty w prawo (sekwencja 2-przew.)
Start do ty?u
Wystartowanie falownika, obroty w lewo (sekwencja 2-przew.)
B??d zewn?trzny (NO) Zatrzymanie falownika sygna?em zewn?trzn. (NO)
B??d zewn?trzny (NC) Zatrzymanie falownika sygna?em zewn?trzn. (NC)
Kasowanie b??du Skasowanie b??du falownika sygna?em zewn?trznym
Cz?stotl. referenc.1 Ustawienie cz?stotliwooeci wyjoeciowej falownika
Cz?stotl. referenc.2 jako jednej z 16-tu cz?stotliwooeci referencyjCz?stotl. referenc.3 nych (patrz str. 34)
Cz?stotl. referenc.4
Cz?stotliw. testowa Ustaw. cz?stotl.wyjoec.falownika jako cz?stotl.testowej
Za?.2-go zestawu cza- Ustawienie czasów hamowania/przyspieszania
su hamow./przyspiesz. jako 2-giego zestawu parametrów
Wejoecie cyfr.regula- Zewn?trzna blokada wyjoecia falownika sygnatora zewn?trz. (NO) ?em (NO)
Wejoecie cyfr.regula- Zewn?trzna blokada wyjoecia falownika sygnatora zewn?trz. (NC) ?em (NC)
Szukanie aktualnej cz?s- Za??czanie funkcji szukania cz?stotliwooeci bie??cej fatotliw. od wartooeci max. lown. (szukanie rozpoczyna si? od cz?stotliwooeci max.)
Szukanie aktualnej cz?s- Za??czenie funkcji szukania cz?stotliwooeci bie??cej fatotliw. od wartooeci bie??c. lown. (szukanie rozpocz. si? od cz?stotliw. bie??cej)
Zmiany cz?stotliw. wyjoeciowej odbywaj? si? natychmiast
Wy??cz. hamow./przysp. z pomini?ciem czasów hamowania/przyspieszania
Sterow.lokalne (kon- Zmiana sposobu sterowania Startem/Stopem falownisola)/zewn. (zaciski) ka (ze sterow. z konsoli na sterow. sygna?ami zewn.)
Ster.lokalne (konsola) z Zmiana sposobu sterowania na sterowanie z wykorzystawykorzyst. RS422/485 niem komunikacji RS422/485

Hamowanie z czasem Zatrzymanie falownika z czasem ustawionym
ustaw. w n022 (NO) w parametrze n022

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW
Nastawa
20
21
22
23
24
25
34

35

Funkcja

Objaoenienie

Szybkie zatrzymanie falownika NO
Zatrzymanie falownika z czasem ustawianym
w n022
Szybkie zatrzymanie falownika NC
Praca bez regulat.PID Za??cz. trybu pracy falow. bez regulatora PID
Skasow.sta?ej P reg. PID Wyzerowanie sta?ej P regulatora PID
Blokad. zmiany wart.st. P Zablokowanie zmian wartooeci sta?ej P regulatora PID
Ustawienie wejoeae S6 Ustawienie wejoeae S6 i S7 jako sygna?ów do zmiai S7 jako sygna?ów ny zadanej cz?stotliwooeci wyjoeciowej. Zmiana
zmiany wartooeci
cz?stotliwooeci zada- dokonywana jest sygna?ami dwustanowymi janej typu góra-dó?
ko góra-dó?
Test ??cza
Testowanie ??cza komunikacyjnego RS422/485
RS422/485

Szybkie zatrzymanie (NO)
Hamowanie z czasem
ustawianym w n022
Szybkie zatrzym. (NC)

Ustawianie wielofunkcyjnych wyjoeae dwustanowych (n057-n059)
Programowanie funkcji wielofunkcyjnych wyjoeae dwustanowych
Nr parametru
n057
n058
n059
Nastawa

Parametr

Zakres
nastaw

Ustawienie cyfrowego wyjoecia wielo- 0-7 , 10-19
funkcyjnego MA,MB (przeka?nik)
Ustawienie cyfrowego wyjoecia P1 0-7 , 10-19
Ustawienie cyfrowego wyjoecia P2 0-7 , 10-19
Funkcja

Rozdziel- Ustaw.
czooeae
fabryczne
1

0

1
1

1
2

Objaoenienie

0

B??d dzia?ania

Za?.: wyst?pi? b??d falownika

1

Praca silnika

Za?.: falownik pracuje

2

Osi?gni?cie cz?st. zadanej Za?.: falownik osi?gn?? cz?stotliwooeae zadan?
Za?.:
Zerowa cz?st. wyjoeciowa ni?ta na wyjoeciu falownika zosta?a osi?gcz?stotliwooeae 0 Hz.
Cz?stot.wyjoec. & gt; =od cz?sto- Za?.: cz?stotliwooeae wyjoeciowa jest wi?ksza
tliw. ustawionej w n095
od wartooeci ustawionej w n095
Cz?stot.wyjoec. & lt; =od cz?sto- Za?.: cz?stotliwooeae wyjoeciowa jest mniejsza
tliw. ustawionej w n095
od wartooeci ustawionej w n095

3
4
5

39

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW
Rodzaj wielofunkcyjnego wyjoecia analogowego (n065)

Przeci??enie (NO) Za?.: Nast?pi?o przeci??enie silnika
Przeci??enie (NZ) Wy?.: Nast?pi?o przeci??enie silnika

Wybór rodzaju wielofunkcyjnego wyjoecia analogowego
Nastawa
Ustawienie

Nieu?ywane
Nieu?ywane
Alarm
Za?.: Sygnalizacja alarmu falownika
Praca bloku podstawow. Za?.:Pracuje podstawowy blok kontroli falownika

Aktywny podczas zadawa- Za?.:Praca falownika z zadawaniem lokalnym z panewania lokalnego (konsola) la operatorskiego
Gotowooeae falown. do pracy Za?.: Falownik jest gotowy do pracy
Aktywny podczas ka- Za?.: Nast?puje kasowanie b??du falownika
sowania b??du
Wykrycie spadku nap. Za?.:Nast?pi? spadek napi?cia zasilania
Obroty w kier.przeciwn. Za?.: Silnik obraca si? w lewo
Szuk. cz?stotl. silnika Za?.:W??czona funkcja szukania bie??cej cz?stotl.pracy
Transmisja danych Za?.: Aktywna komunikacja przez RS422/485
Brak sprz??enia zwrot- Za?.: Wyst?pi? brak sygna?u sprz??enia zwrotnenego regulatora PID go regulatora PID

n060
n061

Parametr
Cz?st.wyjoec.odpowiad.max.wartooeci we.
analog.(10V lub 20mA)jako % max.cz?st.
Cz?st.wyjoec.odpowiad.min.wartooeci we.
analog.(0V lub 4mA)jako % max.cz?stotl.

Zakres
nastaw
0-255
99 - 99

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.
%1
%1

Sygna? analogowy
Sygna? cz?stotliwooeciowy

Parametr monitorowany przez wielofunkc. wyjoecie analog. (n066)
Wybór parametru monitorowanego wielofunkcyjnym wyjoeciem analogowym
Nastawa
Ustawienie
0
Cz?stotliwooeae wyjoeciowa falownika (10 V = cz?stotliwooeae max.)
1
Pr?d wyjoeciowy (10 V = pr?d znamionowy silnika)
2
Napi?cie obwodu pooerednicz?cego (10 V = 400 [800] VDC)
3
Moment obrotowy silnika (10 V = moment znamionowy)
4
Moc wyjoeciowa (10 V = moc znamionowa falownika)
5
Napi?cie wyjoeciowe (10 V = 200 [400] VAC)
Uwaga: 1. ( ) - Podane wartooeci odnosz? si? do n067 = 1
2. W nawiasach [ ] podane wartooeci dla modeli falowników 400V

Wspó?cz. korekcji (mno?nik) wielofunkc. wyjoecia analogowego (n067)
Skalowanie wielofunkcyjnego wyjoecia analogowego
Nr parametru

Kalibrowanie analogowego wejoecia zadaj?cego (n060-n061)
Nr parametru

0
1

100
0

n067

Parametr

Zakres
nastaw

Wsp.korekcji wielofunkc.wyjoe.analog. 0.00 - 2.00

+
AM

Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa

Filtr wejoecia analogowego

n067=0.30

100%

n067=1.00
Ustaw. fabr.

FM

AC

Ustawia opó?nienie reakcji na zmian? zadaj?cego sygna?u analogowego

n062

1.0

Przyk?ad
Monitorowanie cz?stotliwooeci za
pomoc? miernika (pe?na skala 3V)

Filtr wejoecia analogowego (n062)
Parametr

0.010

Sposób kalibracji wielofunkcyjnego wyjoecia analogowego (n067)

n067

Nr parametru

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.

Zakres
nastaw
0.00-2.00

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.
0.01s

3V

10V

Wy.analog.

Maksymalna cz?stotliwooeae (100%) musi odpowiadaae wartooeci 3V na wyjoeciu
analogowym

0.10

40

41

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Wspó?czynnik korekcji napi?ciowego wejoecia wielofunkc. (n068-n069)

Pozwala na ustawienia charakterystyki wielofunkcyjnego wejoecia analogowego.
- Max. cz?stotliwooeae odpowiadaj?ca 10V wejoecia analogowego jest ustawiana
w % przy za?o?eniu, ?e 100% odpowiada cz?stotliwooeci maksymalnej.
- Min. cz?stotliwooeae odpowiadaj?ca 0V wejoecia analogowego jest ustawiana
w % przy za?o?eniu, ?e 100% odpowiada cz?stotliwooeci maksymalnej.
Nr parametru
n068
n069

Parametr

Zakres
nastaw

Wspó?. korekcji górnego limitu wie- 255 - 255%
lofunkcyjnego wejoecia napi?ciow.
Wspó?. korekcji dolnego limitu wie- 100 - 100%
lofunkcyjnego wejoecia napi?ciow.

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.
1%

100

1%

0

Ustawianie opó?nienia reakcji falownika na zmian? napi?ciowego wejoecia analogowego.

n070

Parametr
Filtr napi?ciowego wejoecia
analogowego

Zakres
nastaw
0.00-2.00

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.
0.01s

Wspó?cz. korekcji pr?dowego wejoecia wielofunkcyjnego (n071-n072)

n071
n072

Wsp. korekcji górn.limitu we.cz?st. 255 - 255
Wsp. korekcji doln.limitu we.cz?st. 100 - 100
Max. cz?stotliwooeae wyjoeciowa
100 - 3300

%1
100
%1
0
1(10)Hz 2500

Uwaga: Ustawienia te s? aktywne tylko przy ustawieniu parametru n004 = 5
Parametr ten pozwala na wybór funkcji wielofunkcyjnego wejoecia analogowego
(0-10V, 4-20mA) lub wejoecia cz?stotliwooeciowego.
Uwaga: Wielofunkcyjne wejoecia analogowe pod??czane s? do zacisku CN2,
znajduj?cego si? pod terminalem oparetorskim falownika

0.10

Pozwala na ustawienie charakterystyki wielofunkcyjnego wejoecia pr?dowego.
- Max. cz?stotliwooeae odpowiadaj?ca 20mA wejoecia analogowego jest ustawiana
w % przy za?o?eniu, ?e 100% odpowiada cz?stotliwooeci maksymalnej.
- Min. cz?stotliwooeae odpowiadaj?ca 0mV wejoecia analogowego jest ustawiana
w % przy za?o?eniu, ?e 100% odpowiada cz?stotliwooeci maksymalnej.
Nr parametru

n074
n075
n149

Ustawienie funkcji wielofunkc. wejoeae analogowych (n077, n078, n079)

Filtr napi?ciowego wejscia analogowego (n070)
Nr parametru

Wspólcz. korekcji wejoecia cz?stotliwooeciowego (n074-n075) (n149)

Ustawienie charakterystyki cz?stotliwooeciowego wejoecia falownika.
- Max. cz?stotliwooeae odpowiadaj?ca max.wartooeci wejoecia cz?stotliwooeciowego (ustawiana w par.n149) jest ustaw. w % przy za?o?eniu, ?e 100% odpowiada cz?stotl.max.
- Min. cz?stotliwooeae odpowiadaj?ca 0 Hz wejoecia cz?stotliwooeciowego ustawiana jest w % przy za?o?eniu, ?e 100% odpowiada cz?stotliwooeci max.
Nr paParametr
Zakres
Rozdziel- Ustaw.
rametru
nastaw
czooeae fabr.

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.

Parametr

Zakres
nastaw

Wspó?. korekcji górnego limitu
wielofunkc. wejoecia pr?dowego
Wspó?. korekcji dolnego limitu
wielofunkc. wejoecia pr?dowego

-255 - 255%

1%
1%

0

n077

Parametr

Zakres
nastaw

Ustaw.funkcji wielofunkc.wejoeae analog.

-

Rozdziel- Ustaw.
czooeae
fabr.
od 0 do 4

0

Ustawienia parametru n077
Nastawa

100

-100 - 100%

Nr parametru

0

Ustawienie
Blokada
Dodatkowe wejoecie zadaj?ce
cz?stotliwooeci wyjoeciowej falownika

1

Objaoenienie
Analog. wejoecia wielofunkc. s? nieaktywne
Wartooeae sygna?u jest traktowana
jako cz?stotliwooeae referencyjna 2.
Przy ustawieniu n077=1 wartooeae
ustawiana w parametrze n025
jest ignorowana.

Filtr pr?dowego wejcia analogowego (n073)
Nr parametru
n073

42

Parametr

Zakres
nastaw

Filtr pr?dowego wejoecia analogo- 0.00-2.00
wego

Rozdziel- Ustaw.
czooeae fabr.
0.01s

0.10

2

Wejoecie koryguj?ce max. cz?sto- Sygna? ten pozwala na korekcj?
tliwooeae wyjoeciow? falownika
max. cz?stotliwooeci wyjoeciowej
(FGAIN)
falownika poprzez zmian? wartooeci analogowej.
43

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW
Nastawa

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Ustawienie

0

Cz?stotliwooeae testowa referencyjna (n079)

Objaoenienia
Analog.wejoecia wielofunkc.s? niekatywne

Blokada

Wejoecie koryguj?ce minimaln?
Sygna? ten pozwala na korekcj?
cz?stotliwooeae wyjoeciow? (FBIAS) minimalnej cz?stotliwooeci wyjoeciowej falownika poprzez zmian? wartooeci analogowej.

3

Nr. parametru

Parametr

Jednostka
0-50
%

Cz?stotliwooeae testowa
referencyjna

n079

Ustawienia

Ustaw.
fabr.

(100% = cz?stotliwooeae max.) 10

Wejoecie koryguj?ce napi?cie wyjoe- Sygn.pozwalaj?cy na zmian? sta?ej
ciowe falownika (VBIAS)
U/f za pomoc? zmiany wart. analog.

4

Cz?stotliwooeae nooena (n080)

Charakterystyki ustawie?
Dodatk. wejoecie zadaj?ce cz?stotl. wyjoeciowej (n077=1)

Umo?liwia ustawienie cz?stotliwooeci nooenej falownika

Korekta max. cz?stotliwooeci wyjoeciowej (n077=2)

FREF2
100%

FGAIN
2.00

Nastawa
1
2
3
4
7
8
9

1.00

0%

0%

0V
10V
(4mA)
(20mA)
% = max. cz?stotliwooeae (n011)
Korekta min.cz?stotliw. wyjoeciowej (n077=3)

5V

10V
(20mA)

Korekta napi?cia wyjoeciowego (n077=4)

FBIAS

Uwaga: Przy standard. zastosowaniach ustaw. fabr. nie powinno byae zmieniane.

VBIAS

n079
0%

0V
(4mA)

100%

0V
(4mA)

5V

Reakcja falownika po krótkotrwa?ym wyst?pieniu zaniku zasilania (n081)
Okreoela reakcj? falownika na krótkotrwa?y zanik napi?cia.

10V
(20mA)

Nastawa

-n079

0%

0V
(4mA)

0
1
2

10V
(20mA)

Wybór wielofunkcyjnego wejoecia analogowego (n078)
Nr. parametru
n078

Ustawienie
2.5 kHz
5 kHz
7.5 kHz
10 kHz
12 x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
24 x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
36 x cz?stotliwooeae wyjoeciowa

Parametr

Jednostka

Wybór wielofunkcyjnego
wejoecia analogowego

-

Ustawienie
Sygna? b??du bezzw?oczny
Sygna? b??du po 0.5 sek.
Operacja jest kontynuowana

Ustalenie liczby prób ponownego za??czenia falownika po wyst?pieniu b??du (n082)

Ustawienia

Ustaw.
fabr.

0 = Sygna? napi?ciowy
0 - 10 V
1 = Sygna? pr?dowy
4-20mA

0

Liczba prób ponownego za??czenia falownika po zaniku napi?cia zasilania, przepi?ciu, przeci??eniu lub zwarciu doziemnym
Nr. parametru

Parametr

n082

Zakres
nastaw

Liczba prób ponownego za?. falown.

Jednost- Ustaw.
ka
fabr.

0-10

1

44

0
45

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Ustawienia cz?stotliwooeci zabronionych (n083-n086)

Zapobieganie utkni?ciu silnika podczas hamowania (n092)

Umoliwia ustawienie 3 zabronionych cz?stotliwooeci wyjoeciowych falownika.
Nr. parametru

Parametr

Zakres
nastaw

n083
n084
n085
n086

Ustaw. zabron. cz?stotl. rezons.1
Ustaw. zabron. cz?stotl. rezons.2
Ustaw. zabron. cz?stotl. rezons.3
Ustawianie szerokooeci pasma zabronionych cz?stotl.rezonansowych
Uwaga: Powinien byae spe?niony warunek:
n083 & gt; n084 & gt; n085.

0-400
0-400
0-400
0-25.5

Jednost- Ustaw.
ka
fabr.
0.1Hz
0.1Hz
0.1Hz
0.1Hz

0.0
0.0
0.0
0.0

Wybór tej funkcji automatycznie dobiera czas hamowania tak, ?e zapobiega si?
utkni?ciu silnika na skutek wyst?pienia b??du przepi?cia
Nastawa
0
1

Ustawienie
Funkcja za??czona
Funkcja wy??czona (przy hamowaniu z opornikiem)

Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa
Czas hamowania jest kontrolowany
tak, aby nie nast?pi?o przepi?cie

Cz?stotl. wyjoeciowa
n086
Czas hamowania (ustawiony)

Uwaga: Upewnij si?, czy ustawione jest n092=1, gdy u?ywany jest opornik hamuj?cy.
Cz?stotl. zadana
n085

n084

n083

Ustawienia parametrów hamowania silnika (n089-n091)
Ustawienie parametrów kontrolnych hamowania silnika
Nr. parametru
n089
n090
n091

Parametr
Ustawianie pr?du hamowania
Czas zako?czenia hamowania
Czas rozpocz?cia hamowania

Zakres
nastaw
0-100
0.0 - 25.5
0.0 - 25.5

Jednost- Ustaw.
ka
fabr.
%1
0.1 s
0.1 s

50
0.5
0.0

Poziom zabezp. przed utkni?ciem silnika podczas rozp?dzania (n093)
Nastawa ta umo?liwia ustawienie progu pr?du silnika, który jest dopuszczalny
podczas rozp?dzania silnika. Falownik automatycznie wyd?u?a czas przyspieszania w taki sposób, aby nie przekroczyae ustawionej wartooeci pr?dkooeci.
Nr. parametru
n093

Parametr
Poziom zabezpieczenia przed utkni?ciem silnika podczas rozp?dz.

Pr?d
wyjoeciowy

Parametr n089 ustawiany w % znamionowego pr?du wyjoeciowego falownika
Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa

Zakres
nastaw

Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa

Rozdziel- Ustaw.
czooeae
fabr.

30-200

%1

170

n093

Czas

Cz?stotliwooeae wyjoeciowa jest kontrolowana
tak, aby nie nast?pi?o przekroczenie pr?du

FMIN
(n16)

Czas
n091

46

Czas

n090

47

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

Poziom zabezp. przed utkni?ciem silnika podczas normalnej pracy (n094)
Ustawienie poziomu pr?du silnika, przy którym silnik automatycznie zmniejsza
cz?stotliwooeae wyjoeciow?.
Nr parametru
n094

Parametr

Zakres
nastawy

Poziom pr?du silnika korekty cz?stotliw.

30-200

1%

160

Czas
Cz?stotliwooeae
wyjoeciowa
Falownik automatycznie obni?a cz?stotliwooeae
wyjoeciow? tak, aby nie przekroczyae zadanego poziomu pr?du
Czas

Poziom detekcji cz?stotliwooeci (n095)
Wybór wartooeci cz?stotliwooeci, który jest sygnalizowany wielofunkcyjnym wyjoeciem (n04)

n095

Zakres
nastawy

Poziom detekcji cz?stotliwooeci

0.0 - 400

Ustawienie
Kontrola pr?du
Kontrola momentu

W parametrach n098 i n099 ustawia si? parametry detekcji przeci??enia silnika.

n098
n099

Parametr

Zakres
nastawy

Rozdziel- Ustaw.
czooeae
fabr.

30-200
0.1 - 10.0

Poziom detekcji przeci??enia
Czas detekcji przeci??enia

%1
0,1s

160
0.1

Uwaga: 1. W parametrze n098 ustawia si? próg wykrywania przeci??enia silnika w %, przy czym 100% oznacza wartooeae znamionow? pr?du lub
momentu silnika.
2. Czas detekcji przeci??enia jest to czas po up?ywie którego jest sygnalizowane przekroczenie (eliminacja krótkotrwa?ych przerwa?).
Moment,
Pr?d

Rozdziel- Ustaw.
czooeae
fabr.
0,1 Hz

0.0

Ustawienia sposobu detekcji przeci??enia silnika (n096-n099)
W parametrze n096 ustawiany jest tryb detekcji przeci??enia wg poni?szej tabeli.
Nastawa

0
1

Nr parametru

n094

Parametr

Nastawa

Rozdziel- Ustaw.
czooeae
fabr.

Pr?d
wyjoeciowy

Nr parametru

Parametr n097 decyduje, czy przeci??enie jest wykrywane na podstawie pomiaru pr?du czy momentu silnika.

Czas
Sygna? przeci??enia
silnika
ON

Czas

Ustawienie

0
1

Bez detekcji
Detekcja podczas sta?ej pr?dkooeci, bez sygna?u b??du

2
3

Detekcja podczas sta?ej pr?dkooeci z sygna?em b??du i zatrzymaniem silnika
Pe?na detekcja bez sygna?u b??du

4

Pe?na detekcja z sygna?em b??du i zatrzymaniem silnika

48

49

SZCZEGÓ?Y USTAWIANIA PARAMETRÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

Zapami?tywanie cz?stotliwooeci zadanej po zatrzymaniu falownika (n100)

Wybranie tej funkcji powinno byae po??czone z wybraniem funkcji zadawania
cz?stotliwooeci typu góra - dó?.
Nastawa
0
1

Ustawienie
Bez zapami?tywania
Cz?stotliwooeae zadana jest zapami?tywana po 5 sek.

n

Parametry techniczne
Modele 200 VAC

3-fazowe Model 3G3MV200 VAC
(napi?cie Zasi- Napi?cie znamionowe
mi?dzy- lanie
Dopuszcz. odchy?ki napi?cia
fazowe)
Dopuszcz. odchy?ki cz?stotliw.

+- %5
13.0

28.1

45.1

72.8

94.8

149.1

Ci??ar (kg)

0.6
0.6
0.9
Swobodny przep?yw
powietrza

1.1

1.4

1.5

2.1

Rodzaj ch?odzenia
1-fazowe
200 VAC

18

Wbudowany wentylator

Model 3G3JV-

AB001 AB002 AB004 AB007 AB015 AB022 AB037

Zasi- Napi?cie znamionowe
lanie
Dopuszcz. odchy?ki napi?cia

1 faza 200 - 240 V AC 50/60 Hz
-%15 - %10

Dopuszcz. odchy?ki cz?stotliw. +- %5
Moc ?ród?a zasilania (W)

14.1

Ci??ar (kg)

Przy ustawieniu parametru n100=1 ka?da cz?stotliwooeae zadana, utrzymuj?ca
si? d?u?ej ni? 5 sek. jest zapami?tywana w pami?ci falownika.
Przy ustawieniu parametru n100=0 przy ka?dorazowym wy??czeniu falownika
cz?stotliwooeae zadana jest kasowana i falownik zaczyna swoj? prac? od cz?stotliwooeci ustawionej przez u?ytkownika.

3 fazy 200 - 230 V AC 50/60 Hz
-%15 - %10

Moc ?ród?a zasilania (W)

Funkcja jest wykorzystywana podczas wyboru funkcji zadawania cz?stotliwooeci poprzez wielofunkcyjne wejoecia cyfrowe typu góra-dó? poprzez ustawienia parametru
n056=34. Przy tym ustawieniu wejoecie S6 jest wyjoeciem typu " dó? " (zmniejszenie cz?stotliwooeci), S7 typu " góra " (zwi?kszenie cz?stotliwooeci).
Ustawienie parametru n100 determinuje czy przy za??czeniu falownika pocz?tkowa wartooeae cz?stotliwooeci zadanej jest równa ostatnio u?ywanej wartooeci czy
te? wartooeci minimalnej.

A2001 A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2037

0.6
0.9
1.0
1.5
1.5
2.2
2.9
Swobodny przep?yw Wbudowany wentylator
powietrza

Rodzaj ch?odzenia

20.0

31.9

51.4

82.8

113

176

0.1

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

3.7

Specyfika- Znamionowa moc wyjoeciowa (kVA)

0.3

0.6

1.1

1.9

3.

4.2

6.7

cja wyjoecia Znamionowy pr?d wyjoeciowy (A)

0.8

1.6

3

5

8

11

17.5

Maksymalna moc silnika (kW)

Znamionowe napi?cie wyjoeciowe (V) 3 fazy 200-240 VAC (napi?cie mi?dzyfazowe)

Zasada dzia?ania funkcji zadawania cz?stotliwooeci góra-dó?
Praca falownika
Czas
Wejoecie S6 (zwi?kszanie cz?stotliwooeci)

Czas

Wejoecie S7 (zmniejszanie cz?stotliwooeci)
Cz?stotl. wyjoeciowa
Wartooeae max.

Maksymalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa 400 Hz
Parametry Filtrowanie wy?szych harmonicznych Pod??czenie d?awika DC (opcja)
Formowanie sinusoidy metod? PWM (MSI) (tryb U/F
kontrolne Metoda kontroli
lub kontroli wektora)
Cz?stotliwooeae nooena
2.5 kHz - 10kHz
Zakres cz?stotliwooeci wyjoeciowej

Czas

0.1 - 400 Hz

Dok?adnooeae cz?stotliwooeci wyjoeciowej Zadawanie cyfrowe:%0.01
Zadawanie analogowe:%0.5
Rozdzielczooeae zadawania cz?stotli-

Detekcja
cz?stotliwooeci

50

Zadawanie analogowe: 0.06 Hz/60 Hz

Rozdzielczooeae cz?stotliwooeci wyjoeciow.

0.01 Hz

Czas

1 min. przy pr?dzie wyjoec.150% pr?du znamionow.
Potencjometr,sygna? analogowy (0-10V,0-20mA),sygna?
Zewn?trzne zadawanie cz?stotliwooeci cz?stotliwooeciowy, zadawanie góra-dó?
Czas rozp?dzania - hamowania
Ustawiane w zakresie 0-6000 s (po dwie wartooeci)

Czas

Moment hamuj?cy

Wytrzyma?ooeae na przeci??enie

Wartooeae min.
Status

Zadawanie cyfrowe:%0.01

wooeci wyjoeciowej

H U H D H U H D D1H

U U1 H

D D1 H

Status: U: Góra (zwi?kszanie) U1: Zwi?kszanie cz?stotl. ograniczone wartooeci? max.
D: Dó? (zmniejszanie) D1: Zmniejszanie cz?stotl. ograniczone wartooeci? min.
H: Zapami?tywanie

Ok.20% (z wykorzyst.opornika hamuj?cego 125-150%)

Charakterystyka napi?cie/cz?stotl. U/f Ustawiana przez u?ytkownika
Funkcje
zabezp.

Przed przeci??eniem silnika

Uk?ad elektryczny

Przed zwarciem

Silnik jest zatrzymyw.przy przekrocz. 250% pr?du znam.

51

PARAMETRY TECHNICZNE
Funkcje
zabezp.

PARAMETRY TECHNICZNE

Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 150% pr?du znaPrzed przeci??eniem
mionowego przez ponad 1 minut?
Przed zbyt wysokim napi?ciem Silnik jest zatrz. jeoeli napi?cie w obw. DC przekroczy 410V

Rozdzielczooeae cz?st. wyjoeciow. 0.01 Hz
Wytrzyma?ooeae na przeci??enie 1 min.przy pr?dzie wyjoeciow. 150% pr?du znamionowego

Przed spadkiem napi?cia

Silnik jest zatrz.jeoeli napi?cie w obw.DC spadnie poni?ej 410V

Potencjometr,sygna? analogowy(0-10V,0-20mA),sygna? cz?stotliZewn. zadawanie cz?stotliwooeci wooeciowy, zadawanie góra-dó?

Przed zwarciami doziemnymi

Zabezp. przed nadmiernym wzrostem pr?du wyjoec.

Czas rozp?dzania-hamowania Ustawiane w zakresie 0-6000 s (po dwie wartooeci)

Przed przegrzaniem

Zabezpieczenie elektroniczne

Moment hamuj?cy

Kontrola wentylatora

Zabezpieczenie elektroniczne przed zablokowaniem

Charakterystyka napi?cie/cz?stotl.U/f Ustawiana przez u?ytkownika

Przed chwilowym zanikiem

Silnik jest zatrz. jeoeli nap.zasil.zaniknie na 15ms lub d?u?ej (ustaw.

napi?cia
Warunki

Przed przeci??eniem silnika

Funkcje
zabezp.

o

Uk?ad elektryczny

Przed zwarciem

o

Silnik jest zatrz.przy przekrocz.250% pr?du znamion.

Przed przeci??eniem falown.

przez u?ytk.).Prób? dalszej pracy mo?na podj?ae po 0.5 s.
Wolne od kurzu i gazów korozyjnych

OErodowisko

Ok. 20% (z wykorz. opornika hamuj?cego 125-150%)

Siln.jest zatrz.przy przekr.150% pr?du znam.przez ponad 1 min.

Temperatura pracy

Instalacja otwarta: -10 C do +50 C

Przed zbyt wysokim napi?ciem Siln.jest zatrz. jeoeli nap. w obw.DC przekroczy 820V=

Wilgotnooeae

95% (bez skroplin)

Przed spadkiem napi?cia

o

o

Siln.jest zatrz. jeoeli nap. w obw.DC spadnie poni?ej 400V=

Temperatura sk?adowania

-20 C do +60 C

Przed przegrzaniem

Zabezpieczenie elektroniczne

Wysokooec monta?u

1000 m.n.p.m. max.

Kontrola wentylatora

Zabezpieczenie elektroniczne przed zablokowaniem

Opornooeae izolacji

5 M Ohm min.

Przed zwarciami doziemnymi

Zabezp. przed nadmiernym wzrostem pr?du wyjoeciow.

Odpornooeae na wibracje

9.8 m/s2 10-20 Hz

Przed chwilowym zanikiem

Siln. jest zatrz.,jeoeli napi?cie zasil.zaniknie na 15ms lub d?u?ej

2.0m/s2 20-50 Hz

napi?cia

IP20, instalacja naoecienna

Klasa ochrony

Warunki OErodowisko

(ustaw.przez u?ytk.). Dalsz? prac? mo?na podj?ae po 0.5 s.
Wolne od kurzu i gazów korozyjnych

oerodowis- Temperatura pracy

3-fazowe Model 3G3MV400 VAC
Zasi- Napi?cie znamionowe
lanie
Dopuszcz. odchy?ki napi?cia
Dopuszcz. odchy?ki cz?stotliw.

A4002

A4007

A4015

1000 m n.p.m. max.
5 M Ohm min.
9.8 m/s2 10-20 Hz
2.0m/s2 20-50 Hz

3 fazy 380 - 460 V AC 50/60 Hz
+- %5
30

54

75.3

83

117.9

Ci??ar (kg)

1.0

1.1

1.5

1.5

1.5

2.1

Swob. przep?yw powietrza

Znamionowe napi?cie wyjoeciowe (V)

-20 C do +60 C

Wysokooeae monta?u

-%15 - %10
23.1

Max. moc silnika (kW)
Specyfika- Znamionowa moc wyjoeciowa (kVA)
cja wyjoecia Znamionowy pr?d wyjoeciowy (A)

Temperatura sk?adowania

A4037

Moc ?ród?a zasilania (W)
Rodzaj ch?odzenia

95% (bez skroplin)

Opornooeae izolacji

A4022

Wilgotnooeae

Odpornooeae na wibracje

A4004

Instalacja otwarta: -10oC do +50oC

kowe

Modele 400 VAC

o

o

IP20, instalacja naoecienna

Klasa ochrony

Wbudowany wentylator

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2.

3.7

0.9

1.4

2.6

3.7

4.2

6.5

1.2

1.8

3.4

4.8

5.5

8.6

3 fazy 380-460 V AC (napi?cie mi?dzyfazowe)

Maksymalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa 400 Hz
Parametry Filtrowanie wy?szych harmonicznych
kontrolne

Metoda kontroli
Cz?stotliwooeae nooena

Pod??czenie d?awika DC (opcja)
Formowanie sinusoidy metod? PWM(MSI) (tryb U/f lub
kontroli wektora)
2.5 kHz - 10kHz

Zakres cz?stotliwooeci wyjoeciowej

0.1 - 400 Hz

Dok?adnooeae cz?stotliwooeci wyjoeciowej

Zadawanie cyfrowe: %0.01
Zadawanie analogowe: %0.5

Rozdzielczooeae zadawania cz?stotli-

Zadawanie cyfrowe: %0.01

wooeci wyjoeciowej

Zadawanie analogowe: 0.06 Hz/60 Hz

52

53

PARAMETRY TECHNICZNE

n

PARAMETRY TECHNICZNE
Oznaczenie zacisków sygna?ów mocy

Zaciski pod??czeniowe

Umiejscowienie zacisków

Symbol

Zaciski sygna?ów
kontrolnych

Zaciski sygna?ów
mocy

Zaciski

R/L1
S/L2
T/L3
U/T1
V/T2
W/T3

Zaciski napi?cia zasilaj?cego

B1
B2
+1

Zaciski rezystora
hamuj?cego
Zaciski +1, +2 do pod??czenia d?awika DC

+2
+1, -

Zaciski wyjoec. falownika

Zaciski +1, - do pod??cze- Alternatywnie falownik mo?e byae zasilany napi?ciem
nia zasilania DC(zamiast
sta?ym, pod??czonym do zacisków +1, napi?cia AC)
Zaciski uziemiaj?ce

Zaciski sygna?ów mocy
Zasilanie falownika

Wyjoecie na silnik

Opis
3G3MV-A2 :3 fazy 200 V - 230 V AC
3G3MV-AB :1 faza 200 V - 240 V AC (p. Uwaga 1)
3G3MV-A4 :3 fazy 380 V - 460 VAC
3-fazowy silnik indukcyjny (p. Uwaga 2)
3G3MV-A2 :3 fazy 200 V - 230 V AC
3G3MV-AB :3 fazy 200 V - 240 V AC
3G3MV-A4 :3 fazy 380 V - 460 VAC
Zaciski do pod??czania zewn?trznego rezystora hamuj?cego
D?awik DC filtruj?cy wy?sze harmoniczne mo?e byae
pod??czony do zacisków +1, +2.

Upewnij sie, czy opornooeae uziemienia nie przekracza
podanych wartooeci:
3G3MV-A2 : 100 Ohm
3G3MV-AB : 100 Ohm
3G3MV-A4 : 10 Ohm (zgodnie z dyrektywami EC)

Uwaga: 1. Pod??cz zasilanie 1-fazowe pomi?dzy zaciskami R/L1 i S/L2.
2. Napi?cie wyjoeciowe jest proporcjonalne do poziomu napi?cia wejoeciowego

Zaciski sygna?ów kontrolnych

Rezystor
hamuj?cy

54

55

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY

n

Oznaczenie zacisków sygna?ów kontrolnych
Symbol
Wejoecia

Wyjoecia

Komunikacja

Zacisk

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
SC
FS
FR
FC
RP
MA
MB
MC
P1
P2
PC
AM
AC
R+
RS+
S-

Opis

Wejoecie wielofunkcyjne 1 (do przodu/start)
Wejoecie wielofunkcyjne 2 (do ty?u/stop)
Wejoecie wielofunkcyjne 3 (zewn?trzny b??d uk?adu
Wejoecie wielofunkcyjne 4 (kasowanie b??du)
Wejoecie wielofunkcyjne 5 (cz?stotl.referencyjna 1)
Wejoecie wielofunkcyjne 6 (cz?stotl.referencyjna 2)
Wejoecie wielofunkcyjne 7 (cz?stotl.referencyjna 3)
Zacisk wspólny wejoeae wielofunkcyjnych
Wyjoecie zasilacza zadawania cz?stotliw. wyjoeciow.
Wejoecie sygna?u zadaj?cego
Zacisk wspólny (COM) wejoecia zadaj?cego
Wejoecie cz?stotliwooeciowego sygna?u zadaj?cego
Wielofunkcyjne wyjoecie przeka?nikowe (NO)
Wielofunkcyjne wyjoecie przeka?nikowe (NZ)
Zacisk wspólny wielofunkc. wyjoeae przeka?nikowych
Wielofunkcyjne wyjoecie tranzystorowe 1
Wielofunkcyjne wyjoecie tranzystorowe 2
Zacisk wspólny wielofunkc. wyjoeae tranzystorowych
Wielofunkcyjne wyjoecie analogowe (pierwszy zacisk)
Wielofunkcyjne wyjoecie analogowe (drugi zacisk)
Odbieranie

Fototranzystor
8 mA 24VDC (p.Uwagi)

20mA 12VDC
0-10 VDC (20 k Ohm)
Cz?stotliwooeae: 0-33 kHz
1 A max. 30 VDC
1 A max. 250 VAC

3G3MV-AB_
B

B1

T

Model
falownika

68
68
68
108
108
140
170

56
56
56
96
96
128
158

76
89
138
140
156
163
180

001
002
004
007
015
022
040

Komunikacja RS 422/485

Nadawanie

Uwaga: W nawiasach podano ustawienia fabryczne, które mog? byae zmieniane przez u?ytkownika

118
128
(244)* (260)*

8,5

B1
B

T

3G3MV-A2_

Otwarty kolektor
max. 50 mA 48 VDC
2 mA 0-10 VDC

Wymiary (mm)

B

B1

T

Model
falownika

68
68
68
68
108
108
140
180
180

56
56
56
56
96
96
128
164
164

76
76
108
128
131
140
143
170
170

001
002
004
007
015
022
040
055*
075*

3G3MV-A4_
B

B1

T

Model
falownika

108
108
108
108
108
140
140
180
180

96
96
96
96
96
128
128
164
164

92
110
140
156
156
143
143
170
170

002
004
007
015
022
030
040
055*
075*

56

57

POD??CZENIE

n

POD??CZENIE
Ustawienie wejoeae kontrolnych

Pod??czenie

Rodzaj wejoeae kontrolnych NPN/PNP mo?e byae ustawiany za pomoc? prze??cznika SW1.

DC rezystor hamuj?cy

D?awik DC

Filtr liniowy

L1

L1

L2

L2

L3

L3

3-fazy 200/400 V AC
lub 1 faza 200 V AC

-

B1

S/L2

Silnik

U/T1
V/T2

T/L3

W/T3

MA wyjoecia przeka?n.
NO
MB
NZ
MC
COM
P1

S1

Wielofunkc. wejoecie 2

S2

Wielofunkc. wejoecie 3

S3

Wielofunkc. wejoecie 4

S4

Wielofunkc. wejoecie 5

Wielofunkcyjne
wyjoecie tranzyst. 1

S5

Wielofunkc. wejoecie 6

S6

Wielofunkc. wejoecie 7

P2 Wielofunkcyjne

S7

Zacisk wspólny

wyjoecie tranzyst. 2

PNP

Ustawienie
fabryczne
S1-7

24V

SW1

SW1

RP
AC

R+
RS+
S-

GND

GND
3.3k

S1-7

0.1u

3.3k

0.1u
360

360

24V DC
(?10%)

SC

SC
GND

GND

Ustawienie komunikacji RS 422/485

Ustawienie komunikacji odbywa si? za pomoc? prze??cznika SW2.
Wybór komunikacji
RS 422/485
1
2

Wielofunkcyjne wejoecie napi?ciowe
Wielofunkcyjne wejoecie pr?dowe
Zacisk wspólny

Wielofunkcyjne
wyjoecie
analogowe 2

OFF

Z??cze

OFF

ON
I

SW2

Wybór rodzaju zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowej

Uwaga: Przy zasilaniu 1-fazowym 220V pod??cz zasilanie do zacisków R/L1 i S/L2

Sygna? STARTU
Sygna? STOPU
Zmiana kierunku obrotów
Zacisk wspólny

S+
S-

V

R+
R-

Pin 1

Tryb pracy z za??czaniem 3-przewodowym
S1
S2
S3
SC

24V

wyjoecie
analogowe 1

FC

Komunikacja
RS 422 ,
RS 485

NPN

AM Wielofunkcyjne

FR

Generator impulsowy

Sposób pod??czania wejoeae

wspólny

FS

Opcjonalny
zewn?trzny
potencjoZacisk potencja?u 0V
metr zadaj?cy (2 kOhm)

Terminal zacisków sygna?ów
kontrolnych

PC Zacisk

SC

Wyjoecie zasilaj?ce
20mA 12V DC
Sygna? zadaj?cy analogowy

Prze??czniki

M

Wielofunkcyjne

Wielofunkc. wejoecie 1

SW2

SW1

B2

R/L1

Metoda komunikacji

Pin 1

RS422

Ustaw na ON

RS485

120 Ohm
(terminator)

Ustaw na ON tylko jeoeli jest to
ostatni SLAVE w linii

Uwaga: 3-przewodowy tryb pracy jest ustawiany w parametrze n052.

58

59

POD??CZENIE

WYPOSA?ENIE DODATKOWE

Wybór rodzaju sygna?u zadaj?cego cz?stotliwooeci wyjoeciowej
Prze??cznik 2 SW2 pozwala na wybór rodzaju zadaj?cego sygna?u analogowego.

n

Rezystory hamuj?ce

U?ycie rezystora hamuj?cego pozwala na
skrócenie czasu hamowania silnika

3G3IV-PERF
Rodzaj sygna?u

Pozycja prze?. 2

Ustawienie parametru n004

Wejoecie napi?ciowe

V (OFF)

Ustaw wartooeae 2

Wejoecie pr?dowe

I (ON)

Ustaw wartooeae 3 lub 4

Typy rezystorów hamuj?cych

Uwaga: Nie zmieniaj po?o?enia prze??czników podczas za??czonego zasilania do falownika

Falownik
Klasa napi?ciowa
200V

400V

Moc silnika (kW)
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
4.0
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
4.0

Moment hamuj?cy jako % mo-

Rezystor hamuj?cy
Oznaczenie
(p. Uwaga)

Parametry
elektryczne

PERF150WJ401

150 W, 400 Ohm

PERF150WJ201

150 W, 200 Ohm

PERF150WJ101
PERF150WJ700
PERF150WJ620
PERF150WJ751

150 W, 100 Ohm
150 W, 70 Ohm
150 W, 62 Ohm
150 W, 750 Ohm

PERF150WJ401
PERF150WJ201
PERF150WJ101

150 W, 400 Ohm
150 W, 200 Ohm
150 W, 100 Ohm

Liczba rezysto- mentu znamiotorów do pod?. nowego
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

220
220
220
125
125
120
100
230
230
130
125
115
115

Uwaga: Przy zamawianiu rezystora hamuj?cego nale?y na pocz?tku oznaczenia
z tabeli podaae kod: 3G3IV.

60

61

WYPOSA?ENIE DODATKOWE

n

Wejoeciowe filtry sieciowe

Model falownika

Odpowiedni filtr sieciowy

3G3MV-AB001

3G3MV-PFI1010-E

3G3MV-AB002

3G3MV-PFI1010-E

3G3MV-AB004

3G3MV-PFI1010-E

3G3MV-AB007

3G3MV-PFI1020-E

3G3MV-AB015

3G3MV-PFI1020-E

3G3MV-AB022

3G3MV-PFI1030-E

3G3MV-AB040

3G3MV-PFI2010-E

3G3MV-A2002

3G3MV-PFI2010-E

3G3MV-A2004

3G3MV-PFI2010-E

3G3MV-A2007

3G3MV-PFI2010-E

3G3MV-A2015

3G3MV-PFI2020-E

3G3MV-A2022

3G3MV-PFI2020-E

3G3MV-A2040

3G3MV-PFI2030-E

3G3MV-A2055

3G3MV-PFI2050-E

3G3MV-A2075

3G3MV-PFI2050-E

3G3MV-A4002

3G3MV-PFI3005-E

3G3MV-A4004

3G3MV-PFI3005-E

3G3MV-A4007

3G3MV-PFI3010-E

3G3MV-A4015

3G3MV-PFI3010-E

3G3MV-A4022

3G3MV-PFI3010-E

3G3MV-A4030

3G3MV-PFI3020-E

3G3MV-A4040

3G3MV-PFI3020-E

3G3MV-A4055

3G3MV-PFI3030-E

3G3MV-A4075

62

3G3MV-PFI1040-E

3G3MV-A2001

3G3MV-PFI3030-E

OZNACZENIA

n

I Lista b??dów 3G3MV

Modele falowników

1 faza 220 VAC

OPIS B??DÓW

Moc silnika (kW)

Model

Max. pr?d

0,1
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
4

0,8A
1,9A
3A
5A
8A
11A
17.5A

3G3MV-AB001-CUE
3G3MV-AB002-CUE
3G3MV-AB004-CUE
3G3MV-AB007-CUE
3G3MV-AB015-CUE
3G3MV-AB022-CUE
3G3MV-AB040-CUE

0,1
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5

0.8A
1.6A
3A
5A
8A
11A
17.5A
25A
33A

3G3MV-A2001-CUE
3G3MV-A2002-CUE
3G3MV-A2004-CUE
3G3MV-A2007-CUE
3G3MV-A2015-CUE
3G3MV-A2022-CUE
3G3MV-A2040-CUE
3G3MV-A2055-CUE
3G3MV-A2075-CUE

0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5

1,2A
1,8A
3,4A
4,8A
5,5A
7,2A
8,6A
14,8A
18A

3G3MV-A4002-CUE
3G3MV-A4004-CUE
3G3MV-A4007-CUE
3G3MV-A4015-CUE
3G3MV-A4022-CUE
3G3MV-A4030-CUE
3G3MV-A4040-CUE
3G3MV-A4055-CUE
3G3MV-A4075-CUE

Wyoewietlany
b??d
oC

Opis b??du
Przeci??enie (OC)
Pr?d wyjoeciowy falownika przekroczy? 200% wartooeci znamionowej

3 fazy, napi?cie mi?dzyfazowe 220 VAC
ou

Przepi?cie (OV)
Napi?cie w obwodzie pr?du sta?ego osi?gn??o wartooeae 410VDC
(dla modeli 200/400VAC)

Uu1

Obni?enie napi?cia (UV1)
Obni?enie napi?cia w obwodzie
pr?du sta?ego poni?ej:
- 200VDC dla 3G3JV-A2
- 160VDC dla 3G3JV-AB
- 320VAC dla 3G3JV-A4

oH

Przekroczenie temperatury
Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
radiatora (OH)
- zapewnij wentylacj? falownika lub zainstaluj
Temperatura radiatora osi?gn??a system ch?odzenia
o
o
Zbyt du?e obci??enie falownika
110 C ? 10 C
- zmniejsz obci??enie
- wymie? falownik na wi?kszy
B??dne ustawienie charakterystyki U/f
- zmniejsz napi?cie w charakterystyce U/f
Czas przyspieszenia/hamowania jest zbyt
krótki
- zwi?ksz czasy przyspieszenia i hamowania
Niewystarczaj?ca wentylacja falownika
- zmie? miejsce zamontowania falownika aby
zapewniae wystarczaj?cy przep?yw powietrza ch?odz?cego
Uszkodzenie wentylatora w falowniku
- wymie? wentylator

Uu2

Obni?enie napi?cia w obwodzie B??d wewn?trznego obwodu falownika
Kontrola druga
- wy??cz i w??cz falownik
Jeoeli b??d si? powtórzy skontaktuj si? z serwisem.

3 fazy, napi?cie mi?dzyfazowe 380 VAC

n

Sposób kodowania modeli falowników

3G3MV-A2007

Max. moc silnika
001
002
004
007
015
022
037

Seria:
3G3MV

Rodzaj obudowy
A

0.1 kW
0.2 kW
0.4 kW
0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.7 kW

Napi?cie zasilaj?ce

Obudowa PCV

2
B

3 fazy 200 V AC
1 faza 200 V AC

4

3 fazy 380 VAC

63

OPIS B??DÓW
Wyoewietlany
b??d
oL1

oL2

Opis b??du
Zabezpieczenie termiczne
silnika (OL1)
Zabezpieczenie elektroniczne
silnika zosta?o uaktywnione.
B??d jest uaktywniany na bazie kalkulacji parametrów (n036)-pr?d znamionowy silnika, (n037)-charakterystyka
zabezpieczenia silnika i (n038)-czas
zadzia?ania zabezpiecz. termicznego

Prawdopodobna przyczyna b??du
i sposób jej usuni?cia

Wyoewietlany
b??d

B??d komunikacji z konsol?
operatorsk? (F01)
B??d pami?ci ROM

F04

B??d pami?ci (F04)
B??d pami?ci EEPROM falownika

Uszkodzenie wewn?trz. obwodów falownika
- przeprowad? inicjalizacj? falownika, n01 ustaw
na 10 lub 11 oraz wy??cz i w??cz ponownie falownik
- wymie? falownik,jeoeli b??d pojawi si? ponownie

F05

B??d przetwornika analogowo-cyfrowego (F05)
B??d konwersji przetw. analog./cyfr.

F06

B??d opcjonalnego modu?u falownika (F06)
B??d inicjalizacji modu?u

F07

B??d konsoli operatorskiej (F07)
Uszkodzenie w obwodach konsoli operatorskiej
B??d w obwodzie konsoli operatorskiej - wymontuj i zamontuj ponownie konsol?, sprawd?
po??czenie mi?dzy gniazdem w falowniku a konsol?
- wymie? konsol?, jeoeli b??d pojawi si? ponownie

oPr

B??d zamontowanego panela operatorskiego (OPR)
Aktywne, jeoeli parametr n010 jest
ustawiony na 1

?le zamontowana konsola operator. falownika
- wy??cz zasilanie i popraw zamontowanie konsoli

CE

Zewn?trzny b??d (EF)
Zewn?trzny sygna? zosta? podany na wejoeSygna? zewn?trznego b??du zos- cia programowalne
ta? wprowadzony na wejoecia pro- - usu? przyczyn? uaktywnienia zewn?trznego
gramowalne. Jedno z wejoeae 1,2
sygna?u b??du
lub 4 zosta?o zaprogramowane ja- Niew?aoeciwy sygna? zewn?trzny
ko wejoecie zewn?trznego b??du
- sprawd? czas trwania i rodzaj (NO lub NC)
(ustawienie 3 lub 4). Numer po EF sygn.zewn?trznego. Musi on odpowiadaae
odpowiada numerowi wejoecia
sygna?owi wybranemu w programie wejoeae
S1 - S7
S1 - S5
B??d komunikacji z konsol?
Terminal operatorski jest ?le zamontowany
operatorsk? (F00)
- od??cz zasilanie i wymontuj a nast?pnie ponownie
Nast?pi?o przerwanie komunikacji zamontuj konsol? operatorsk? falownika
z terminalem operatorskim na d?u- Uszkodzony terminal operatorski
?ej ni? 5 sek.
- zmie? terminal na nowy
Uszkodzony falownik
- skontaktuj si? z serwisem

Prawdopodobna przyczyna b??du
i sposób jej usuni?cia

B??d komunikacji RS 422/485 (CE)
Komunikacja zosta?a zerwana na d?u?ej ni? 2 sek. Falownik wykrywa ten
b??d, jeoeli parametr n151 jest ustawiony na 0, 1, 2.

Nast?pi?o zwarcie lub roz??czenie w kablu transmisyjnym
- sprawd? po??czenie
Brak terminatora na ko?cu linii przy wykorzystaniu komunikacji RS422
- prze??cz Pin 1 prze??cznikiem SW2, jeoeli falownik
jest ostatnim Slave w linii
Wysoki poziom zak?óce? zewn?trznych
- zlikwidowaae ?ród?a zak?óce?
Uszkodzony obwód komunikacyjny falownika
- skontaktuj si? z serwisem

Uszkodzenie wewn. obwodów falownika
- wy??cz i w??cz ponownie falownik
- wymie? falownik,jeoeli b??d pojawi si? ponownie

EF

Opis b??du

Zablokowanie lub b??d w cz?oeci mechanicznej maszyny
- sprawd? uk?ad mechaniczny i usu? przyczyn? blokowania
B??dne ustawienie parametru zabezpieczenia
- ustaw wielkooeci w parametrach n098 i n099
zgodnie z danymi systemu mechanicznego
- zwi?ksz nastawy n098 i n099.

F01

65

Od??czenie si? jednej z faz zasilania falownika,
nika, poluzowanie oerub kabli zasilaj?cych
- sprawd? pod??czenie napi?cia zasilania
Niew?aoeciwe napi?cie zasilania
- sprawd? czy napi?cie zasilania jest zgodne
z danymi falownika
Chwilowa strata napi?cia zasilania
- zastosuj funkcj? kompensacji przerwy w zasilaniu (n47), aby falownik automatycznie
wystartowa? po przywróceniu napi?cia zasilania
- popraw jakooeae napi?cia zasilania
Uszkodzenie wewn?trznych obw. falownika
- wymie? falownik

OPIS B??DÓW

Zabezpieczenie termiczne
Zbyt du?e obci??enie
falownika (OL2)
- zmniejsz obci??enie falownika
Zabezpieczenie elektroniczne fa- B??dne ustawienie charakterystyki U/f
lownika zosta?o uaktywnione
- zmniejsz napi?cie na charakterystyce U/f
Czas przysp./hamowania jest zbyt krótki
- zwi?ksz czasy przyspiesz. i hamowania
Moc falownika jest niewystarczaj?ca
- zmie? falownik na wi?kszy
Przekroczenie momentu (OL3)
Pr?d lub moment przekroczy?
wartooeae ustawion? w n098 i przekroczenie trwa?o d?u?ej ni? czas
w n099. B??d b?dzie wykryty dla
ustawie? n096 2 lub 4

Czas hamowania jest zbyt krótki
- zwi?ksz czas hamowania
Napi?cie zasilania jest zbyt wysokie
- zmniejsz napi?cie zasilania do wartooeci
znamionowej

64

Zbyt du?e obci??enie
- zmniejsz obci??enie
- wymie? silnik na wi?kszy
B??dne ustawienie charakterystyki U/f
- zmniejsz napi?cie w charakterystyce U/f
Wartooeae cz?stotliwooeci dla max. napi?cia
jest zbyt ma?a
- zmie? parametr n013
Czas przyspiesz./hamow. jest zbyt krótki
- zwi?ksz czasy przyspieszania/hamowania
Wartooeae pr?du znamionowego silnika jest
b??dna
- sprawd? i ewentualnie popraw ustawienie
w parametrze n036
Falownik zasila wi?cej ni? 1 silnik
- wy??cz funkcj? zabezpieczenia silnika
i zainstaluj odzielne zabezpieczenie dla ka?dego silnika.
(n036 = 0.0, n037 = 2)
Czas zw?oki zadzia?ania zabezpieczenia termicznego jest zbyt krótki
- zmie? parametr n038 na 8 (ust.fabr.)lub wi?cej

oL3

F00

Prawdopodobna przyczyna b??du
i sposób jej usuni?cia
Zwarcie wyjoeae falownika lub zwarcie wyjoecia do ziemi
- sprawd? przewody silnika
B??dne ustawienie charakterystyki U/f
- zmniejsz napi?cie w charakterystyce U/f
Zbyt du?a moc pod??czonego silnika
- zmniejsz moc silnika do max.dopuszcz.obci??enia falow.
Niestabilna praca ??cznika mi?dzy falown. a silnikiem
- sprawd? po??czenia tak, aby ??cznik nie by? otwierany przy pracuj?cym wyjoeciu falownika
Uszkodzenie elementów mocy na wyjoeciu falownika
- wymie? falownik

STP

OFF

66

Uszkodzenie wewn?trz. obwodów falownika
- wy??cz i w??cz ponownie falownik
- wymie? falownik, jeoeli b??d pojawi si? ponownie
Modu? opcjonalny jest zamontowany nieprawid?owo
- wy??cz falownik i sprawd? poprawnooeae zainstalowania modu?u
Uszkodzenie modu?u opcjonalnego
- zmie? modu? na nowy

Sygna? wy??czenia awaryjnego zosta? podany na
Wy??czenie awaryjne (STP)
wejoecie programowalne
Sygna? wy??czenia awaryjnego zosta? - usu? przyczyn? uaktywnienia sygna?u wy??czenia
awaryjnego
podany na jedno z wejoeae programowalnych falownika. Wejoecie musi mieae us- Niew?aoeciwy sygna? wy??czenia awaryjnego
- sprawd? czas trwania i rodzaj (NO lub NC) sygnatawiony parametr 19 lub 21
?u wy??czenia awaryjnego
B??d napi?cia zasilania (OFF)

- Sprawd? pod??czenie kabli zasilaj?cych, dokr?ae
wszystkie oeruby zacisków zasilania
- Jeoeli b??d pojawi si? ponownie, wymie? falownik

d

OPIS B??DÓW
Wyoewietlany
b??d

Opis b??du

Prawdopodobna przyczyna b??du
i sposób jej usuni?cia

OPIS B??DÓW
Wyoewietlany
b??d

Uu (miga)

Wykrycie spadku napi?cia w obwodzie pooerednicz?cym DC poni?ej
wartooeci granicznej (UU)
(200 VAC dla 3G3MV-A2..; 160 VDC dla
3G3MV-AB.. i 400 VDC dla 3G3MV-A4..)

W zasilaniu brak jednej fazy
- Sprawd?, czy jest poprawne zasilanie i czy wszystkie pod??czenia s? prawid?owe
Nieprawid?owe zasilanie falownika
- Sprawd? poziom napi?cia zasilania

ou (miga)

Przepi?cie (OV)
Napi?cie w obwodzie pr?du sta?ego
osi?gn??o wartooeci 410/820VDC
(dla modeli 200/400VAC)

Czas hamowania jest zbyt krótki
- Zwi?ksz czas hamowania
Napi?cie zasilania jest zbyt wysokie
- Zmniejsz napi?cie zasilania do wartooeci znamion.

oH (miga)

Przekroczenie temperatury radiaZbyt wysoka temperatura otoczenia
tora (OH)
- Wymagana instalacja uk?adu ch?odzenia
o
o
Temperatura przekroczy?a 110 C +-10 C

CAL (miga)

Przejoecie falownika w stan czuwania na skutek otrzymania b??dnej
informacji poprzez ??cze RS422/
485 (Cal)
Falownik traktuje ten b??d jako ostrze?enie jedynie, gdy parametr n003=2
lub n004=6. Dopóki b??d ten nie b?dzie
skasowany, wszystkie inne sygna?y od
sygna?u komunikacyjnego b?d? zignorowane

oL3

bb (miga)

oP1 (miga)

B??d ustawienia parametrów (1)

Nast?pi?o zwarcie, uszkodzenie lub roz??czenie
linii komunikacyjnej
- Sprawd? pod??czenie
Terminator na ko?cu linii jest ?le ustawiony
- W przypadku komunikacji RS422 prze??cznik na
SW2 we wszystkich falownikach powinien byae w pozycji ON. W przypadku komunikacji RS485 dla falowników znajduj?cych si? na ko?cach linii, prze??cznik 1 w SW2 powinien byae w pozycji OFF.
B??d programu
- Sprawd? poprawnooeae programu komunikacyjnego
Uszkodzenie obw. komunikacyjnego falownika
- Jeoeli b??d powtarza si? przy wywo?aniu funkcji
samodiagnozy, skontaktuj si? z serwisem
Wartooeci ustawione w parametrach n050 do n056
(ustawianie wejoeae wielofunkcyjnych) s? zdublowane
- Sprawd? i zmie? parametry

oP2 (miga)

B??d ustawienia parametrów (2)

B??d ustawienia parametrów (3)

B??d ustawienia parametrów (4)

B??d ustawienia parametrów (5)

B??d ustawienia parametrów (9)

B??d sygna?u Start w przód i do ty- - Sprawd? sekwencj? sygna?ów steruj?cych
?u (EF)
Sygna? Startu w przód i do ty?u zosta?
podany jednoczeoenie przez wi?cej ni?
0.5 s. Silnik hamuje w sposób okreoelony w parametrze n04.

STP (miga)

Wy??czenie awaryjne (STP)
B??dne ustawienie parametrów
Zatrzymanie z konsoli operatorskiej.
- Sprawd?, czy prawid?owo ustawiona jest blokada
Przycisk STOP/RESET zosta? nacioeni?ty
przycisku STOP/RESET w trybie zdalnego steropodczas pracy falownika. Silnik hamuje
wania w parametrze n07
w sposób okreoelony w parametrze n04
Zablokowanie wentylatora falowni- B??d pod??czenia wentylatora
- Od??cz napi?cie falownika i sprawd? poprawnooeae
ka (FAN)
pod??czenia wentylatora
Zablokowanie wentylatora
- Zatrzymaj falownik i oczyoeae/odblokuj wentylator
lub wymie? go na nowy

FAn (miga)

Wartooeci cz?stotliwooeci zabronionych s? ustawione nieprawid?owo tak, ?e nie jest spe?niony warunek: n083 & gt; = n084 & gt; = n085
- Sprawd? i zmie? parametry

oP9 (miga)

EF (miga)

Zakres cz?stotliwooeci wyjoeciowej falownika (zadawanie) jest b??dnie ustawiony tak, ?e nie jest
spe?niony warunek n033 & gt; = n034
- Sprawd? i zmie? parametry

oP5 (miga)

B??d sygna?u steruj?cego (SER)
Podanie b??dnych sygna?ów steruj?cych podczas pracy falownika lub
zmiana sposobu sterowania Lokalny/
Zdalny podczas pracy falownika

Ustawiany pr?d silnika w n036 przekracza 150%
wartooeci pr?du znamionowego falownika
- Sprawd? i zmie? parametry

0P4 (miga)

Ustawienie cz?stotliwooeci nooenej w parametrze
n080 jest nieprawid?owe
- Sprawd? i zmie? parametry

67

Prawdopodobna przyczyna b??du
i sposób jej usuni?cia

Silnik jest zablokowany mechanicznie
- Sprawd? czy silnik nie jest zablokowany i usu?
przyczyn?
B??dne ustawienie parametrów
- Sprawd? poprawnooeae parametrów n098 i n099
i w razie koniecznooeci zwi?ksz ich wartooeae
Blokowanie sygna?em zewn?trzn. (bb) Sygna? blokowania zosta? podany na wejoecie falownika
Podany sygna? zewn?trznego bloko- - Usu? przyczyn? nieuzasadnionego podania sygna?u
wania. Uwaga: Silnik hamuje wybiegiem Niew?aoeciwy sygna? blokowania
-Sprawd? czas trwania i rodzaj (NO lub NC) sygn. blok.

SEr (miga)

Ustawienia charakterystyki U/f s? nieprawid?owe
i nie jest spe?niony warunek n016 & lt; = n014 & lt; =
n013 & lt; = n011
- Sprawd? i zmie? parametry

oP3 (miga)

Opis b??du
Przeci??enie silnika (OL3)
Pr?d lub moment silnika jest wi?kszy
ni? ustawiony w parametrze n098 przez
czas d?u?szy ni? ustawiony w parametrze n099. B??d jest wykrywany przy ustawieniach n096=1 lub 3

68

- Sprawd? sposób sterowania i sekwencje sygna?ów
steruj?cych


Pobierz plik - link do postu