maycom em27 manualpl.rar

Instrukcja obsługi MAYCOM EM-27 PL

Instrukcja obsługi MAYCOM EM-27 (wersja polska)

  • maycom em27 manualpl.rar
    • maycom em27 manualpl.pdf


Pobierz plik - link do postu

maycom em27 manualpl.rar > maycom em27 manualpl.pdf

INTRUKCJA OBSŁUGI
RADIOTELEFONU CB
MAYCOM EM-27

Maycom polska s.c.
33-300 Nowy Sącz
ul. Grottgera 3
e-mail: maycom@maycom.pl
tel.: +48 18 547 42 22

PANEL PRZEDNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulacja głośności
Squelch - blokada szumów
Włączanie/ wyłączanie
Wyświetlacz LCD
Przełącznik kanałów
Gniazdo mikrofonowe

PRZYCISKI FUNKCYJNE
FUNKCJA 1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

FUNKCJA 2

FUNKCJA 3

RECALL
PAMIĘĆ 1
PAMIĘĆ 2
PAMIĘĆ 3
PAMIĘĆ 4
PAMIĘĆ 5
RF GAIN
PAMIĘĆ 7
PAMIĘĆ 6

PAMIĘĆ
FUNKCYJNY
AM/FM
SCAN
AUTO- Q
MONITOR
---EMERGENCY
BEEP

----STAN BATERII
DUAL WATCH
--LOCK
-----

UWAGA!!!
Funkcja przełączanie 0/5.
Naciskamy przycisk M1 i trzymając naciskamy M6.

2

OPIS GAŁEK I PRZYCISKÓW
1. Gałka regulacji głośności
2. Squelch - blokada szumów. Dla uzyskania maksymalnej czułości
odbiornika, zaleca się ustawienie poziomu squelch w miejscu, gdzie znikają
zakłócenia.
3. Przycisk włączanie/wyłączanie radiotelefonu
4. WYŚWIETLACZ LCD
5. GAŁKA PRZEŁĄCZNIKA KANAŁÓW - przełączanie kanałów ,,w
górę" - należy przekręcać gałkę w prawo; ,,w dół" - przekręcać gałkę w
lewo. Kanały można również zmieniać przyciskami [ ]/[ ] w mikrofonie.
6. GNIAZDO MIKROFONOWE - służy do podłączenia mikrofonu.
7. PRZYCISK RECALL/ MEMORY (R/M)
(1) RECALL
Jest to przycisk służący do wywoływania kanałów z pamięci. Aktywacja
przycisków pamięci następuje przez naciśnięcie [R/M]. Na wyświetlaczu pojawi
się w prawym górnym rogu ,,M". Naciśnij żądany przycisk pamięci - na
wyświetlaczu pojawi się zaprogramowany numer kanału.
(2) MEMORY - PAMIĘĆ
Jest to funkcja służąca do zapisywania w pamięci radiotelefonu najczęściej
używanych kanałów, do których dzięki temu jest szybki dostęp. Dostępnych jest
siedem kanałów pamięci, w każdym z nich można zaprogramować dowolny
kanał.
PROGRAMOWANIE PAMIĘCI
Aby wprowadzić kanał do pamięci wybierz go przełącznikiem kanałów lub przy
pomocy przycisków [ ]/[ ] w mikrofonie. Przyciśnij i przytrzymaj przez ok.
1.5 sek. [R/M]. Na wyświetlaczu pojawi się migająca litera ,,M".
Przyciśnij przycisk pamięci (M1 - M7) - następuje wprowadzenie kanału i
częstotliwości do pamięci pod wybranym numerem. Jeśli użytkownik chce
zapisać inny kanał po tym przyciskiem to nowy kanał będzie nadpisywany na
starym, wcześniej wprowadzonym
.
3

8. M1
(1) MEMORY (PAMIĘĆ) 1
Po przyciśnięciu [R/M] i pojawieniu się M na wyświetlaczu, przycisk M1 jest
używany do zapisania kanału w pamięci lub wywołania go.
(2) FUNCTION (FUNKCYJNY)
Jest to przycisk, który używany w połączeniu z innym przyciskiem umożliwia
dostęp do funkcji dodatkowych każdego przycisku. Radiotelefon EM - 27 ma
fabrycznie zaprogramowaną pierwotną funkcję. Po włączeniu radiotelefonu
,,AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG" pojawia się na
wyświetlaczu.
Aby mieć dostęp do dodatkowych funkcji przycisków przyciśnij ponownie
,,M1" - na wyświetlaczu pojawią się symbole funkcji: ,,BATT, DW, ,
LOCK,".
9. M2
(1) MEMORY (PAMIĘĆ) 2
Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału
w funkcji pamięci M
(2) AM/FM
Umożliwia wybór modulacji pracy AM lub FM.
Aby aktywować tą funkcję należy najpierw przycisnąć M1. Na wyświetlaczu
pojawi się ,,AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG". Następnie
przyciśnij M2 - na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik AM lub FM w zależności
od dokonanego wyboru.
(3) BATTERY
Jest to funkcja umożliwiająca wyświetlanie wartości napięcia dostarczanego
przez źródło zasilania do radiotelefonu. Przyciśnij M1 aż do pojawienia się ,,,
BATT, DW, ,LOCK, ,", po czym przyciśnij i przytrzymaj M2 - na
wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia zasiania.
10. M3
(1) MEMORY (PAMIĘĆ) 3
Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału
w funkcji pamięci M
(2) SCAN
Jest to funkcja automatycznego przeszukiwania wszystkich 40 kanałów w
sprawdzaniu ich aktywności. Funkcja jest zatrzymywana na zajętym kanale na
4

okres 5 sekund i pozostaje na nim, jeśli rozpocznie się komunikacja.Pięć sekund
po zakończeniu rozmowy na kanale skanowanie jest ponownie uruchamiane. W
niektórych przypadkach skanowanie może zostać zatrzymane na kanałach, na
których pojawiają się zakłócenia i radiotelefon zinterpretuje to jako kanał zajęty.
Aktywacja skanowania:
Przyciśnij M1, na wyświetlaczu pojawi się ,,AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON,
BEEP, EMG". Przyciśnij M3; na wyświetlaczu pojawi się napis ,,SCAN" w
górnej linii wyświetlacza i zacznie się automatyczne skanowanie pasma w górę.
Jeśli chcesz zatrzymać skanowanie po prostu przyciśnij M3. Jeśli radiotelefon w
trakcie skanowania zatrzyma się na kanale i chcesz uzyskać łączność z tym
kanałem to po prostu przyciśnij przycisk PTT w mikrofonie i zacznij rozmowę.
Zatrzyma to skanowanie a zacznie nadawanie. Aby zmienić kierunek
skanowanie (w dół) , przekręć pokrętło przełącznika kanałów w lewo lub
przyciśnij przycisk [ ] w mikrofonie.
(2)SKANOWANIE PAMIĘCI
Funkcja skanowania pamięci umożliwia automatyczne sprawdzenie aktywności
7 kanałów zapisanych w pamięci. Aktywacja następuje po wejściu do pracy w
pamięci przyciskiem [R/M] i przyciśnięciu [M3].
(3) DUAL WATCH
Funkcja Dual Watch umożliwia użytkownikowi monitorowanie i komunikację
na dwóch kanałach ,,równolegle".
Zastosowanie tej funkcji może być takie: użytkownik chce komunikować się na
kanale cichym (np. 28), podczas gdy równocześnie monitorować rozmowę
prowadzoną na bardzo ,,aktywnym" kanale (np. 19).
Praca z Dual Watch:
1) Przyciśnij M1 - na wyświetlaczu pojawią się funkcje: ,,BATT, DW, LOCK
UEK/EU".
2) Wprowadź kanał, który chcesz monitorować a który określimy jako ,,kanał
obserwacyjny".
3) Przyciśnij M3 - na wyświetlaczu na górze pojawi się wskaźnik ,,DW".
4) Przy pomocy przycisków [ ]/[ ] wybierz inny kanał, który chcesz
monitorować. W ciągu 3 sekund po wprowadzeniu tego kanału radiotelefon
uruchomi funkcję Dual Watch.
Jeśli zostanie odebrany sygnał na ,,kanale obserwacyjnym" radiotelefon
natychmiast przełączy się na ten kanał. Jeśli przyciśniesz PTT w mikrofonie to
sygnał jest odbierany na tym kanale i funkcja Dual Watch jest wyłączana. Jeśli
natomiast przyciśniesz PTT na drugim kanale - funkcja Dual Watch nie
wyłączy się. Aby wyłączyć DW po prostu przyciśnij M3 - z wyświetlacza

5

zniknie wskaźnik ,,DW", a radiotelefon powróci do pracy na ,,kanale
obserwacyjnym" w normalnej funkcji pracy.
11. M4
(1) MEMORY (PAMIĘĆ) 4
Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału
w funkcji pamięci M
(2) AUTO - Q
Jest to blokada szumów tła w przypadku nieobecności sygnału. Jeśli sygnał
odbierany jest niższy niż poziom squelch, funkcja ,,auto" zmniejsza poziom
głośności audio.
Przyciśnij M1 - na wyświetlaczu pojawi się ,,AM/FM, SCAN, AUTO-Q,
MON, BEEP, EMG". Przyciśnij M4, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
,,AUTO-Q", a odbierany sygnał będzie mocniejszy niż zakłócenia tła. Ponowne
przyciśnięcie M4 wyłącza funkcję.
12. M5
(1) MEMORY (PAMIĘĆ) 5
Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału
w funkcji pamięci M
(2) MONITOR
Jest to funkcja służąca do odsłuchiwania słabych sygnałów, umożliwiająca
otwieranie i zamykanie ,,squelch" bez zmiany jego ustawienia. Przy odbiorze
słabych sygnałów przyciśnij ten przycisk, aby wyłączyć ,,squelch" całkowicie,
przyciśnij M1 - na wyświetlaczu pojawi się ,,AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON,
BEEP, EMG". Przyciśnij M4, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ,,BUSY".
(3) LOCK
Dzięki tej funkcji można zablokować wszystkie przyciski klawiatury, które
wtedy nie są aktywne. Uniemożliwia to przypadkowe lub niepożądane przez
użytkownika wprowadzanie zmian w ustawieniu radiotelefonu.
Przyciśnij M1 - na wyświetlaczu pojawi się ,,AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON,
BEEP, EMG". Przyciśnij M4, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ,, ".
Aby wyłączyć blokadę należy powtórzyć proces włączania - ,, " zniknie z
wyświetlacza.

6

13. R.F. GAIN
Jest to funkcja kontrolująca czułość odbiornika redukująca interferencje
niepożądanych, silnych sygnałów. Zmniejszenie RF przez przekręcenie gałki w
lewo. Maksymalna czułość RF osiągalna jest przy położeniu gałki skrajnie w
prawo.
14. M7
(1) MEMORY (PAMIĘĆ) 7
Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału
w funkcji pamięci M
(2) EMERGENCY (AWARYJNY)
Radiotelefon jest wyposażony w przycisk awaryjny, który umożliwia
natychmiastowy dostęp do kanału 9 (,,National Emergency"), który jest
monitorowany przez policję oraz inne grupy ratunkowe, oraz do najczęściej
używanego kanału zawodowych kierowców 19. Ta funkcja została specjalnie
przeznaczona do tego, aby dać użytkownikowi szybki dostęp do kanału 9, który
jest najlepszym sposobem wezwania pomocy w awaryjnych sytuacjach.
Przyciśnij M1 - na wyświetlaczu pojawi się ,,AM//FM, SCAN, AUTO-1,
MON, BEEP, EMG". Przyciśnij M7 ponownie - na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik EMG oraz kanał ,,09". Jeśli chcesz wejść na kanał 19 po przekręć
gałką przełącznika kanałów w prawo lub przyciśnij [ ]. Powrót do ,,09" przez
przekręcenie gałki przełącznika kanałów w lewo lub przyciśnięcie [ ].
Wyłączenie obu kanałów następuje przez ponowne naciśnięcie M7.
15. M6
Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału
w funkcji pamięci M
BEEP
Jest to funkcja dźwiękowej sygnalizacji krótkim dźwiękiem potwierdzająca
aktywację funkcji. Aby wyłączyć funkcję przyciśnij M1 - na wyświetlaczu
pojawi się ,,AM//FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG". Po czym
przyciśnij M6. Aktywna funkcja jest sygnalizowana na wyświetlaczu symbolem
nutki.

7

WYŚWIETLACZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TX
BUSY
M-SCAN
CW
AUTO-1
EMG
M
CHANNEL INDICATOR
AM//FM, SCAN, AUTO-Q, MON, BEEP, EMG
BATT, DW, LOCK, UK/EU
(sygnał dźwiękowy)
,,25"
,,V" (Voltage)
Wskaźnik częstotliwości
RFS
FUN
(LOCK)
FM/AM

8

1.
TX
Pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza, po naciśnięciu PTT,
wskazując nadawanie.
2.
BUSY
Wskazuje zajętość kanału, w czasie prowadzenie łączności lub ustawiania
squelch'a.
3.
M-SCAN
(1) SCAN
Wskazuje działanie funkcji skanowania w pełnym zakresie radia (80 kanałów -
po 40 na UK/EU).
(2) M-SCAN
Wskazuje działanie funkcji skanowania pamięci, co oznacza, że radiotelefon
skanuje wyłącznie kanały zapisane w pamięci (7 kanałów).
4.
DW
Wskazuje działanie funkcji Dual Watch.
5.
AUTO-Q
Wskazuje działanie funkcji AUTO-Q
6.
EMG
Wskazuje na pracę na kanale awaryjnym, 9 lub 19.
7.
M
Wskazuje na to, że została wybrana lokalizacja kanału w pamięci oraz
odpowiedni kanał przeznaczony do zapisania w tym miejscu pamięci.
8.
WYŚWIETLACZ KANAŁÓW
Wyświetla numer kanału, na którym radiotelefon aktualnie pracuje.
9.
AM//FM, SCAN, AUTO-Q, MON, BEEP, EMG
Wskazuje na to, że została ustawiona podstawowa (pierwsza) funkcja każdego z
przycisków.
10. BATT, DW,
,LOCK,
Wskazuje na wprowadzenie alternatywnych funkcji przycisków.
11.
(sygnał dźwiękowy)
Wskazuje na aktywację dźwiękowej sygnalizacji potwierdzania.

9

12. ,,25"
Ukazuje ostatnie dwie cyfry odpowiedniej częstotliwości każdego z 40 kanałów,
gdy EM - 27 pracuje w funkcji UK.
13.

,,V" (Voltage) Pokazuje stan napięcia zasilania.

14. Wskaźnik częstotliwości
Wyświetlanie częstotliwości, na której pracuje radiotelefon.
15. RFS
Dziesięciosegmentowy wskaźnik siły sygnału odbieranego oraz mocy
nadawania. W czasie odbioru na wyświetlaczu pojawia się symbol ,,S", a
wskaźnik pokazuje siłę odbieranego sygnału. Jeden, dwa segmenty oznaczają
sygnał słaby, podczas gdy bardzo silny sygnał będzie miał 7 segmentów. W
czasie nadawania na wyświetlaczu będą wyświetlane wskaźniki ,,TX" oraz
,,RF".
16. FUN
Wskazuje przyciśnięcie M1 czyli umożliwienie aktywacji alternatywnych
funkcji pozostałych przycisków pamięci. FUN jest wyświetlana na stały w
przypadku dostępu do podstawowych funkcji przycisków, miga, gdy jest dostęp
do drugich funkcji przycisków.
17.
(LOCK)
Wskazuje na zablokowanie przycisków klawiatury.
18. AM/FM
Wskazuje na wprowadzoną modulację pracy radiotelefonu.

WIELOFUNKCYJNY MIKROFON

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRZYCISK ,,W DÓŁ"
[]
PRZYCISK ,,W GÓRĘ"
[]
P1 (zdefiniowany przez użytkownika)
P2 (zdefiniowany przez użytkownika)
P3 (zdefiniowany przez użytkownika)
PRZYCISK FUNKCYJNY
MIKROFON
PRZYCISK PTT

1. PRZYCISK [ ]
Jest to przycisk służący do zmiany kanałów w porządku rosnącym.
2. PRZYCISK [ ]
Jest to przycisk służący do zmiany kanałów w porządku rosnącym.
3. P1 (definiowany przez użytkownika)
Przycisk przeznaczony do określenia przez użytkownika jako odpowiednik
jednego z przycisków z panelu przedniego radiotelefonu.
4. P2 (definiowany przez użytkownika)
Przycisk przeznaczony do określenia przez użytkownika jako odpowiednik
jednego z przycisków z panelu przedniego radiotelefonu.
5. P3 (definiowany przez użytkownika)
Przycisk przeznaczony do określenia przez użytkownika jako odpowiednik
jednego z przycisków z panelu przedniego radiotelefonu.
6. PRZYCISK FUNKCYJNY
Przycisk służący umożliwieniu dostępu do alternatywnych funkcji pozostałych
przycisków pamięci.
7.

MIKROFON

8.

PRZYCISK PTT

Przycisk odbioru/nadawania. Po przyciśnięciu PTT uruchamiany jest nadajnik:
możesz nadawać a na wyświetlaczu pojawi się TX oraz wskaźnik mocy RF.
Odbiór wymaga zwolnienia przycisku PTT - z wyświetlacza znika TX, a
pojawia się ,,S". Przy nadawaniu mikrofon należy trzymać ok. 5 cm od usti
mówić wyraźnym głosem w jego stronę.

11

FUNKCJE SPECJALNE___________________________
1. FUNKCJA RESET
Jeśli radiotelefon nie pracuje poprawnie, zgodnie z instrukcją obsługi, lub, jeśli
chcesz wyczyścić wszystkie zapisane funkcje, przyciśnij i przytrzymaj M1 po
czym naciśnij M5.
2. FUNKCJA BACK-UP
Jeśli zostanie wyłączony prąd lub EM-27 jest wyłączany, to wszystkie funkcje
wprowadzone przez użytkownika mogą być zachowane w takim stanie jak przed
wyłączeniem. Jeśli radiotelefon jest włączany po kilkudniowej przerwie, zaleca
się zastosowanie funkcji RESET.
3. FUNKCJA DIM/BRT
Jest to funkcja przeznaczona do ustawienia jasności wyświetlacza LCD.
Przyciśnij i przytrzymaj M1 po czym przyciśnij M7.
4. SŁABE BATERIE
Jest to funkcja, która generuje dźwiękowe ostrzeżenie w przypadku, gdy
napięcie zasilania spada poniżej 9V.
5. SZEŚĆ DEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA FUNKCJI
Dzięki możliwości przypisania przyciskom w mikrofonie można mieć szybki
dostęp do najczęściej używanych funkcji radiotelefonu.
Aktywacja:
1) Przyciśnij i przytrzymaj M1
2) Równocześnie przyciśnij PWR - włączenie radiotelefonu
3) Na wyświetlaczu pojawi się ,,P1"
4) Wybierz żądaną funkcję z pośród przycisków M2-M7 i przyciśnij
odpowiedni przycisk.
5) Na wyświetlaczu pojawi się ,,P2"
6) Wybierz żądaną funkcję z pośród przycisków M2-M7 i przyciśnij
odpowiedni przycisk (poza tym, który już został wybrany jako P1).
7) Na wyświetlaczu pojawi się ,,P3"
8) Wybierz żądaną funkcję z pośród przycisków M2-M7 i przyciśnij
odpowiedni przycisk (poza tym, który już został wybrany jako P1/P2).
9) Na wyświetlaczu pojawi się PP
10) Przyciśnij PTT na potwierdzenie wybranych ustawień -
wyświetlacz wraca do normalnych ustawień. Teraz można
wprowadzone funkcje wybierać przyciskami z mikrofonu.

12

11) Przyciśnij przycisk ,,F" w mikrofonie i możesz wybierać również
funkcje alternatywne odpowiednich przycisków.
12) Zmiana ustawień polega na powtórzeniu powyższych punktów.
Nawet po wyłączeniu radiotelefonu funkcje mikrofonu zostają zachowane. Jeśli
urządzenie zostanie zresetowane to powróci do ustawień fabrycznych. tj., P1 -
M2; P2 - M5; P3 - M5.

INSTALACJ RADIOTELEFONU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radiotelefon
Śruba instalacyjna
Gumowa podkładka
Uchwyt montażowy
Śruba
Wewnętrzna podkładka
Podkładka

13

EM-27_____________

Radiotelefon może być zainstalowany w dowolnym samochodzie z biegunem
ujemnym akumulatora (-) na masie pojazdu. Większość samochodów posiada
taki system zasilania, choć niektóre nowsze ciężarówki mogą mieć plus (+) na
masie.
Przed przystąpienie do instalacji sprawdź system elektryczny pojazdu.
Jeśli nie jesteś w stanie określić jaki masz system polaryzacji skontaktuj się z
twoim dealerem samochodowym.
Zasilanie
Jeśli jeszcze nie określiłeś systemu zasilania zrób to teraz. Następnie, aby
uniknąć ewentualnych zwarć w czasie instalacji, odłącz kable od akumulatora.
W przypadku pojazdu z (-) na masie należy przyłączyć kabel czerwony z
bezpiecznikiem do: a) bezpośrednio do plusa akumulatora; b) stacyjki; c)
skrzynki bezpieczników.
UWAGA: w przypadku instalacji EM-27 w samochodach ciężarowych o
akumulatorach 24V, nie wolno radiotelefonu podłączać bezpośrednio do
akumulatora. Konieczne jest zainstalowanie reduktora napięcia.
(Zazwyczaj najwygodniejsze jest przyłączenie do gniazda bezpieczników.
Można również wykonać podłączenie do stacyjki, co powoduje automatyczne
wyłączanie radiotelefonu w chwili zakończenia pracy silnika i pozwala na
uniknięcie przypadkowego wyczerpywania akumulatora.). Następnie wykonaj
dobre elektrycznie połączenie czarnego kabla do metalowej części obudowy
samochodu. Dobre połączenie typu meta-metal jest konieczne do poprawnej
pracy. Włącz kabel zasilający do gniazda znajdującego się na panelu tylnym
radiotelefonu.
Zawsze upewnij się, że zachowałeś poprawność połączeń (biegunowość).
Nieprawidłowe połączeń może spowodować zniszczenie urządzenia.
USZKODZENIA WYWOŁANE NIEPRAWIDŁOWYM
PODŁĄCZENIEM ZASILANIA NIE PODLEGAJĄ NAPRAWOM
GWARANCYJNYM
Instalacja radiotelefonu w samochodzie.
1. Radiotelefon należy umieścić w uchwycie w linii między śrubami
montażowymi. Ustaw kąt nachylenia wygodny do obsługi urządzenia.
2. Dokręć śruby.

14

3. Przyłącz antenę do gniazda antenowego znajdującego się z tylu
radiotelefonu. Trzeba zapewnić właściwe dopasowanie (SWR) anteny,
oraz sprawdzić stan połączenia gniazda antenowego PL259 na końcu 50
Omowego kabla. W przypadku niedostrojenia anteny próba pracy z EM27 może zakończyć się zniszczeniem urządzenia.
4. Po wykonaniu prawidłowego podłączenia anteny, można przystąpić do
włączenia wtyku mikrofonowego do odpowiedniego gniazda
znajdującego się na panelu przednim radiotelefonu.
Głośnik zewnętrzny
Wielu użytkowników lubi korzystać z zewnętrznego głośnika, który można
włączyć do gniazda (oznaczonego jako: SPRK) radiotelefonu znajdującego się
na panelu tylnym EM-27. Po włączeniu głośnika zewnętrznego, wewnętrzny jest
automatycznie wyłączany.
Częstotliwość

Numer
kanału

Częstotliwość

Numer
kanału

26,960
26,970
26,960
27,000
27,010
27,020
27,030
27,050
27,060
27,070
27,080
27,100
27,110
27,120
27,130
27,150
27,160
27,170
27,180
27,200

EU 1
EU 2
EU 3
EU 4
EU 5
EU 6
EU 7
EU 8
EU 9
EU 10
EU 11
EU 12
EU 13
EU 14
EU 15
EU 16
EU 17
EU 18
EU 19
EU 20

27,210
27,220
27,250
27,230
27,340
27,260
27,270
27,280
27,290
27,300
27,310
27,320
27,330
27,340
27,350
27,360
27,370
27,380
27,390
27,400

EU 21
EU 22
EU 23
EU 24
EU 25
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40

15

DANE TECHNICZNE ________________________________
OGÓLNE
Ilość kanałów
Częstotliwość pracy

40
UE 29,965 - 27 405 MHz

Temp. pracy
Zasilanie
Modulacja
Impedancja anteny
Wymiary
Waga

- 10 °C do + 60 °C
DC 13.2 V
F3E
50Ohm
150 x 45 x157 mm
1.4 kg.

ODBIORNIK
Typ obwodu

Podwójna przemiana częstotliwości z heterodyną
I cz. 10.695 Mhz
II cz. 455 KHz

Czułość
Selektywność
Moc wyjściowa głośnika

0.5 uV
60dB min
2W / 8 Ohm

NADAJNIK
Moc wyjściowa
Modulacja
Stosunek S/N
Pobór prądu

4.0W
FM 2 KHz max
40dB
1500mA (max).

16