e6100-instrukcja.pdf

CHINOL - sterownik do roweru z Chin

wtyczka samoucząca się,( tylko sa przekłamania z chinskiego.(ograniczenie prędkości) wysoki poziom i niski . przeważnie nie używana. u mnie w rowerze jest nie podłączona. przepisy mówią 25 Km/godzine a jedzie 35 na godzine.


UM-78N0A-001-04

System pełnego zasilania elektrycznego SHIMANO

Podręcznik użytkownika

Seria E6100

Instrukcja oryginalna

WAŻNA INFORMACJA............................................................................................. 3
Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................... 3
Aby zapewnić bezpieczeństwo................................................................................ 3
Cechy systemu SHIMANO STEPS............................................................................... 7
Tryb wspomagania.......................................................................................................................7

Uruchom swój STEPS.............................................................................................. 8
Nazwy części........................................................................................................ 11
Dane techniczne................................................................................................... 12
Przygotowanie..................................................................................................... 13
Ładowanie akumulatora...........................................................................................................13
Wskaźnik LED ładowarki...........................................................................................................17
Lampka LED akumulatora.........................................................................................................17
Obsługa akumulatora................................................................................................................18
Montaż i demontaż akumulatora.............................................................................................19
Montaż i demontaż komputera rowerowego.........................................................................24

Działanie............................................................................................................. 25
Włączanie i wyłączanie zasilania..............................................................................................25
Podstawowe działanie...............................................................................................................27
Włączanie / wyłączanie oświetlenia.........................................................................................29
Podstawowy status wyświetlacza.............................................................................................30
Zmiana trybu wspomagania.....................................................................................................32
Tryb wspomagania prowadzenia roweru................................................................................33
Przełączanie wyświetlacza danych podróży (SC-E6100)..........................................................34
Przełączanie trybu zmiany przełożeń.......................................................................................35

Menu ustawień (SC-E6100).................................................................................... 36
Uruchamianie.............................................................................................................................36
Wyzeruj......................................................................................................................................37
Zegar...........................................................................................................................................38
Tryb ruszania..............................................................................................................................39
Podświetlenie.............................................................................................................................40
1

Polish

SPIS TREŚCI

Jasność........................................................................................................................................41
Sygnał dźwiękowy.....................................................................................................................42
Jednostka...................................................................................................................................43
Język...........................................................................................................................................44
Kolor czcionki.............................................................................................................................45
Wyreguluj...................................................................................................................................45
Częstotliwość zmiany przełożeń...............................................................................................46
Informacja o zmianie przełożeń...............................................................................................47
Resetowanie ochrony przerzutki tylnej....................................................................................48
Wyjdź..........................................................................................................................................48

Ustawienia (EW-EN100)......................................................................................... 49
Resetowanie ochrony przerzutki tylnej....................................................................................49
Wyreguluj...................................................................................................................................49

Funkcja tworzenia kopii zapasowej danych dotyczących ustawienia modułu
napędowego....................................................................................................... 49
Połączenie i komunikacja z urządzeniami................................................................ 50
Informacje o funkcjach bezprzewodowych.............................................................................50

Błędy i ich rozwiązywanie..................................................................................... 51
Wskazania lampek LED poziomu naładowania akumulatora i błędów.................................51
Komunikaty o błędach na komputerze rowerowym...............................................................52
Wskazania błędu (EW-EN100)...................................................................................................54
Rozwiązywanie problemów......................................................................................................55

2

Aby zapewnić bezpieczeństwo

Podręczniki użytkownika w innych językach
dostępne są na stronie internetowej:
http://si.shimano.com

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Obsługa akumulatora

WAŻNA INFORMACJA

o Nie deformować, nie modyfikować, nie demontować ani nie
lutować bezpośrednio zacisków akumulatora. Może to
spowodować wyciek, przegrzanie, wybuch lub zapłon
akumulatora.

o Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji
produktów, które nie zostały opisane w tym podręczniku
użytkownika, należy skontaktować się z punktem sprzedaży
lub sprzedawcą roweru. Podręcznik sprzedawcy dla
doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych
jest dostępny na naszej stronie internetowej
(http://si.shimano.com).

o Nie zostawiać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, np.
grzejników. Nie podgrzewać akumulatora ani nie wrzucać
go do ognia. Może to spowodować wybuch lub zapłon
akumulatora.
o Nie narażać akumulatora na silne wstrząsy ani nie rzucać
nim. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować
przegrzanie, wybuch lub pożar.

o Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.
o Produkt należy użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami.

o Nie wkładać akumulatora do wody ani do wody morskiej i
nie dopuszczać do zamoknięcia zacisków akumulatora.
Może to spowodować przegrzanie, wybuch lub zapłon
akumulatora.

o Znak słowny i towarowy Bluetooth(R) są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG i każde użycie tych
znaków przez SHIMANO INC. jest objęte licencją. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.

o Do ładowania akumulatora należy używać zalecanej przez
firmę SHIMANO ładowarki i przestrzegać zalecanych
warunków ładowania. W przeciwnym razie może dojść do
przegrzania, wybuchu lub zapłonu akumulatora.

Ze względów bezpieczeństwa należy
dokładnie zapoznać się z niniejszym
podręcznikiem użytkownika przed użyciem
produktu i przestrzegać go podczas jego
użytkowania.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu uzyskania informacji dotyczących wymiany należy
skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą
roweru.
W celu uniknięcia poparzeń lub innych obrażeń
spowodowanych przez wycieki płynów, przegrzanie, pożary
lub wybuchy należy przestrzegać następujących instrukcji.

3

Obsługa akumulatora

OSTRZEŻENIE

ooW razie dostania się cieczy z akumulatora do oczu
natychmiast dokładnie przemyć narażony obszar czystą
wodą, np. bieżącą wodą, nie trąc oczu, i natychmiast
zasięgnąć pomocy medycznej. W przeciwnym razie płyn z
akumulatora może uszkodzić wzrok.

Aby zapewnić bezpieczną jazdę
ooNie poświęcać szczególnej uwagi wyświetlaczowi komputera
rowerowego podczas jazdy, ponieważ może to doprowadzić
do wypadku.

ooNie ładować akumulatora w miejscach o wysokiej
wilgotności ani na zewnątrz pomieszczeń. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym.

ooPrzed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są
prawidłowo zamontowane. Jeśli koła nie są prawidłowo
zamontowane, rower może się przewrócić i spowodować
poważne obrażenia.

ooNie wkładać ani nie wyciągać mokrego wtyku.
Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować
porażenie prądem elektrycznym. Jeśli z wtyczki wycieka
woda, przed włożeniem jej do gniazda należy ją dokładnie
wysuszyć.

ooJeżdżąc rowerem ze wspomaganiem elektrycznym, przed
jazdą na drogach o kilku pasach ruchu i chodnikach dla
pieszych należy zapoznać się z procedurą ruszania rowerem.
Jeśli rower nagle ruszy, może dojść do wypadku.

ooJeśli 2 godziny po upływie przewidzianego czasu ładowania
akumulator nie jest w pełni naładowany, natychmiast
odłączyć akumulator od gniazdka, aby przerwać ładowanie,
i skontaktować się z punktem sprzedaży. Może to
spowodować przegrzanie, wybuch lub zapłon akumulatora.

ooPrzed jazdą rowerem nocą należy sprawdzić, czy lampy
świecą prawidłowo.

Bezpieczne użytkowanie produktu
ooPrzed podłączaniem okablowania lub montażem części
rowerowych należy usunąć akumulator i przewód
ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem elektrycznym.
ooPodczas ładowania akumulatora, gdy jest on zamontowany
w rowerze, nie przemieszczać roweru. Wtyk przewodu
zasilającego ładowarki akumulatora może się poluzować i
nie być całkowicie wprowadzony do gniazda elektrycznego,
co grozi pożarem.

ooNie używać akumulatora w sposób widoczny porysowanego
ani z innymi zewnętrznymi uszkodzeniami. Może to
spowodować wybuch, przegrzanie lub problemy z
działaniem.
ooPoniżej podano zakresy temperatury roboczej akumulatora.
Nie używać akumulatora poza tymi zakresami temperatury.
Jeżeli akumulator będzie używany bądź przechowywany w
temperaturze spoza podanego zakresu, może zapalić się,
spowodować obrażenia albo działać nieprawidłowo.
1. Podczas rozładowywania: -10 °C - 50 °C
2. Podczas ładowania: 0°C - 40°C

ooPodczas montażu produktu należy przestrzegać procedur
opisanych w podręczniku użytkownika. Ponadto zaleca się
używanie wyłącznie oryginalnych części SHIMANO. Jeśli
śruby lub nakrętki będą luźne albo produkt będzie
uszkodzony, rower może się nagle przewrócić i spowodować
poważne obrażenia ciała.

Czyszczenie
ooCzęstotliwość konserwacji będzie zależeć od warunków
jazdy. Okresowo oczyścić łańcuch za pomocą
odpowiedniego środka do czyszczenia łańcucha. Pod
żadnym pozorem nie używać zasadowych lub kwasowych
środków czyszczących do usuwania rdzy. Użycie środków
czyszczących tego typu może spowodować uszkodzenia
łańcucha, a w rezultacie obrażenia.

ooNie należy demontować produktu. Demontaż może
spowodować obrażenia ciała.
ooPo uważnym przeczytaniu niniejszego podręcznika
użytkownika należy zachować go na przyszłość.

4

ooNie wolno czyścić roweru myjkami ciśnieniowymi. Dostanie
się wody do elementów może spowodować nieprawidłowe
działanie lub rdzewienie.

PRZESTROGA
Aby zapewnić bezpieczną jazdę
ooNależy przestrzegać instrukcji bezpiecznej jazdy opisanych w
podręczniku użytkownika roweru.

ooNie odwracać roweru kołami do góry. Może to spowodować
uszkodzenie komputera rowerowego lub przełącznika
zmiany przełożeń.

Bezpieczne użytkowanie produktu

ooNależy ostrożnie obchodzić się z produktem i unikać
narażania go na silne wstrząsy.

ooNależy co pewien czas sprawdzać, czy ładowarka
akumulatora i adapter, a zwłaszcza przewód, wtyk i
obudowa, nie są uszkodzone. Jeśli ładowarka lub adapter są
uszkodzone, nie używać ich do momentu naprawienia.

ooRoweru można używać jako tradycyjnego roweru po
odłączeniu akumulatora, jednak oświetlenie nie będzie
działać po podłączeniu do systemu zasilania elektrycznego.
Należy pamiętać, że użytkowanie roweru w takim stanie
będzie stanowiło naruszenie przepisów kodeksu ruchu
drogowego.

ooTo urządzenie nie jest przeznaczone dla osób o
zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i
umysłowych (dotyczy to także dzieci) ani osób bez
odpowiedniego doświadczenia bądź wiedzy, chyba że
korzystają z tego urządzenia pod właściwym nadzorem lub z
instruktażem w zakresie korzystania, zapewnionym przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

ooPodczas ładowania akumulatora, gdy jest zamontowany na
rowerze, należy uważać na poniższe kwestie:
-- Podczas ładowania upewnić się, że nie ma wody ani w
gnieździe ładowania ani we wtyku ładowarki.

ooNie wolno pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu tego
produktu.

-- Przed ładowaniem upewnić się, że akumulator jest
zamocowany na wsporniku akumulatora.

Obsługa akumulatora

-- Nie usuwać akumulatora ze wspornika akumulatora
podczas ładowania.
-- Nie jeździć z zamontowaną ładowarką.

ooNie zostawiać akumulatora w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wewnątrz
pojazdów w gorące dni lub w innych miejscach, w których
może wystąpić wysoka temperatura. Może to spowodować
wyciek z akumulatora.

-- Zamknąć nakładkę gniazda ładowania, jeśli nie jest ono
używane do ładowania.
-- Rower powinien być stabilny, aby się nie przewrócił
podczas ładowania.

ooJeżeli płyn z akumulatora dostanie się na skórę lub ubranie,
natychmiast przemyć narażony obszar czystą wodą. Płyn z
akumulatora może uszkodzić skórę.

Obsługa akumulatora
ooPrzed przewożeniem roweru ze wspomaganiem
elektrycznym w samochodzie należy wyjąć akumulator z
roweru i umieścić rower w samochodzie na stabilnej
powierzchni.

ooPrzechowywać akumulator w bezpiecznym miejscu, poza
zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

ooPrzed podłączeniem akumulatora należy sprawdzić, czy w
jego złączu nie zgromadziła się woda lub zanieczyszczenia, a
następnie podłączyć akumulator.

Czyszczenie
ooW przypadku wystąpienia awarii lub innych problemów
należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

ooZaleca się używanie oryginalnego akumulatora SHIMANO.
W przypadku używania akumulatora innego producenta
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi akumulatora
przed jego użyciem.

ooNigdy nie podejmować samodzielnej próby modyfikacji
systemu, gdyż może to prowadzić do problemów z
działaniem systemu.

Uwaga

Informacje na temat utylizacji w krajach spoza
Unii Europejskiej

Bezpieczne użytkowanie produktu

Ten symbol obowiązuje wyłącznie w Unii
Europejskiej. Zużyte akumulatory należy
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jeśli nie ma pewności, należy skontaktować
się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą
roweru.

ooNależy zamontować nakładki na wszystkie nieużywane
złącza.
ooW sprawie montażu i regulacji produktu należy
skontaktować się z punktem sprzedaży.
ooProdukt skonstruowano tak, aby zapewnić jego
wodoszczelność podczas jazdy w mokrych warunkach. Nie
należy go jednak celowo zanurzać w wodzie.

5

Połączenie i komunikacja z komputerami
osobistymi

ooGwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani
pogorszenia działania wynikających z normalnego
użytkowania i starzenia się.

Adaptera do komputera można używać w celu podłączenia
komputera osobistego do roweru (system lub elementy), a
aplikacja E-TUBE PROJECT może służyć do takich zadań, jak
dostosowywanie i aktualizacja systemu oraz oprogramowania
układowego poszczególnych elementów.

Wspomaganie
ooJeśli ustawienia są nieprawidłowe, gdy np. napięcie łańcucha
jest zbyt mocne, mogą wystąpić problemy z uzyskaniem siły
wspomagania. W takim przypadku należy skontaktować się
z punktem sprzedaży.

ooAdapter do komputera osobistego: SM-PCE1
ooE-TUBE PROJECT: Aplikacja na komputer osobisty

& lt; DU-E6110 & gt;
ooTen element jest kompatybilny z hamulcami wewnętrznymi.
Jeśli ramię mechanizmu korbowego nie zostało
zamontowane we właściwej pozycji lub napięcie łańcucha
nie zostało prawidłowo wyregulowane, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży, gdyż moc
wspomagania może nie być odpowiednia.

ooOprogramowanie układowe: oprogramowanie każdego
elementu

Połączenie i komunikacja ze smartfonami i
tabletami
Po podłączeniu smartfonu lub tabletu za pośrednictwem
Bluetooth(R) LE do roweru (systemu lub elementów) aplikacja
E-TUBE PROJECT może służyć do takich zadań, jak
dostosowywanie poszczególnych elementów lub całego
systemu i aktualizowanie ich oprogramowania układowego.

Etykieta
ooNiektóre istotne informacje zamieszczone w tym
podręczniku użytkownika znajdują się także na etykiecie
ładowarki akumulatora.

ooE-TUBE PROJECT: aplikacja dla smartfonów i tabletów
ooOprogramowanie układowe: oprogramowanie każdego
elementu

Czyszczenie
ooNumer podany na kluczu wspornika akumulatora jest
wymagany w razie konieczności zamówienia kluczy
zapasowych. Należy go przechowywać w bezpiecznym
miejscu. Na ostatniej stronie niniejszego podręcznika
użytkownika znajduje się pole, gdzie można wpisać numer
klucza. Należy wpisać numer klucza w celu przechowania i
zachowania na przyszłość.
ooAby uzyskać aktualizacje oprogramowania produktu, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży. Najnowsze
informacje są dostępne w witrynie firmy SHIMANO.
Szczegółowe instrukcje na ten temat podano w części
,,Połączenie i komunikacja z komputerem".
ooŻadnych produktów nie wolno czyścić rozcieńczalnikiem ani
innymi rozpuszczalnikami. Substancje tego typu mogą
uszkodzić ich powierzchnię.
ooTarcze mechanizmu korbowego należy okresowo myć
neutralnym detergentem. Ponadto czyszczenie łańcucha
neutralnym detergentem i smarowanie może być
skutecznym sposobem zwiększenia trwałości tarcz
mechanizmu korbowego i łańcucha.
ooDo czyszczenia akumulatora i plastikowej osłony należy
używać wilgotnej, dokładnie wykręconej ściereczki.
ooW przypadku pytań dotyczących obsługi i konserwacji należy
skontaktować się z punktem sprzedaży.

6

Cechy systemu SHIMANO STEPS
ooLekka, kompaktowa konstrukcja
ooCicha, płynna jazda
ooSystem wydajnej zmiany przełożeń (w przypadku elektronicznej zmiany przełożeń)
System korzysta z precyzyjnych czujników w celu umożliwienia zmiany przełożeń, aby zapewnić najdokładniejszy poziom
wspomagania elektrycznego, ściśle dopasowanego przez sterowanie komputerowe.

ooCałkowicie automatyczna zmiana przełożeń (w przypadku elektronicznej 8/5-stopniowej zmiany przełożeń)
Czujniki wykrywają warunki jazdy, na przykład jazdę pod górę pod wiatr lub na płaskim podłożu bez wiatru; system
automatycznej zmiany przełożeń korzysta ze sterowania komputerowego w celu uprzyjemnienia jazdy.

ooTryb ruszania (w przypadku elektronicznej zmiany przełożeń)
Ta funkcja umożliwia automatyczną zmianę przełożeń w dół do wstępnie ustalonego przełożenia w przypadku zatrzymania
roweru, np. przed sygnalizacją świetlną, aby umożliwić rozpoczęcie jazdy z niskiego przełożenia.
* Jeśli podczas postoju roweru przełożenie zostało zmienione na niższe niż ustalone, system nie zmieni przełożenia na wyższe.

ooKompatybilny hamulec wewnętrzny (DU-E6110)
Płynnie dostarcza odpowiednią moc sterowania.

ooLekka jazda terenowa
Jazda sportowa, zapewnia doskonałe wspomaganie. Może być używany, tylko jeśli został ustawiony przez producenta roweru.

ooProwadzenie funkcja wspomagania (tryb wspomagania prowadzenia roweru)
* Może się tak zdarzyć, że w niektórych regionach tryb wspomagania prowadzenia roweru nie będzie dostępny.
* Niektóre z wyżej wymienionych funkcji mogą zostać użyte wyłącznie, gdy zostało zaktualizowane oprogramowanie układowe.
Należy skonsultować się z punktem sprzedaży i dokonać aktualizacji oprogramowania układowego.

„„Tryb wspomagania
Tryb wspomagania SHIMANO STEPS można dostosować do określonej sytuacji.

[HIGH]

Strome podjazdy.

[NORM] (Normalny)

Delikatny podjazd lub równy teren.

[ECO]

Długie przejazdy po równym terenie.

Przy niskim poziomie naładowania akumulatora poziom wspomagania zostaje obniżony w celu zwiększenia zasięgu jazdy.

[OFF]
ooGdy wspomaganie zasilania nie jest potrzebne
ooGdy istnieje obawa o odpowiedni poziom naładowania akumulatora

[WALK]
ooPodczas prowadzenia roweru E-BIKE obciążonego cieżkim bagażem
ooPodczas wyprowadzania roweru E-BIKE z podziemnego parkingu dla rowerów
* Ten tryb może być niedostępny w niektórych regionach

7

Uruchom swój STEPS
1. Naładuj akumulator.
Ładowanie akumulatora jest możliwe, nawet gdy jest on zamontowany na rowerze.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji ,,Ładowanie akumulatora zamontowanego na rowerze".

& lt; Akumulator montowany na dolnej rurze & gt;
Przykład: BT-E8010

2
1
3
Oświetlenie
włączone

& lt; Akumulator montowany na tylnym bagażniku & gt;
BT-E6000 / BT-E6001

2
1
3
Oświetlenie
włączone

& lt; Akumulator zintegrowany & gt;
BT-E8020

Oświetlenie
włączone

Świeci się

Miga

Ładowanie
(w ciągu 1 godziny po zakończeniu ładowania)
Błąd ładowania

8

2. Włączyć zasilanie.
Powtórzyć tę procedurę, aby wyłączyć zasilanie.

& lt; Akumulator montowany na dolnej rurze & gt;
BT-E8010 / BT-E8014

BT-E6010

Lub

Długie
naciśnięcie

& lt; Akumulator montowany na tylnym bagażniku & gt;
BT-E6000 / BT-E6001

Długie
naciśnięcie

& lt; Akumulator zintegrowany & gt;

Długie
naciśnięcie

UWAGA
Nie kłaść stopy na pedał podczas włączania / wyłączania zasilania.

9

3. Wybrać żądany tryb wspomagania.
Rower jest wyposażony w SC-E6100 lub EW-EN100.
* Gdy zasilanie jest włączone, tryb wspomagania jest wyłączony [OFF].

& lt; SC-E6100 & gt;

Wyświetlacz
trybu
wspomagania

X

[HIGH]

Y

X

[NORM]
[WALK]
[ECO]

Y
[OFF]
Długie naciśnięcie przycisku Y
Krótkie naciśnięcie przycisku X

& lt; EW-EN100 & gt;
Lampka LED (wewnętrzna strona)

Wskazania lampki LED (wewnętrzna strona) Tryb wspomagania

WYŁ.

Z

[OFF]

Świeci na niebiesko
Świeci na zielono

[NORM]

Świeci na żółto

[HIGH]

WYŁ.

Z

[ECO]

[OFF]

* Aby zmienić tryb wspomagania na [WALK], konieczne jest użycie
powyższego przełącznika wspomagania.

4. Jazda na rowerze.
Wspomaganie włączy się, po rozpoczęciu pedałowania.

PRZESTROGA
SHIMANO STEPS obsługuje różne układy hamulcowe.
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić wcześniej układ
hamulcowy roweru i sposób jego działania.

Uruchomienie
wspomagania

5. Wyłączyć zasilanie.

10

Nazwy części

(C)

(G)

(D)

(L)

*1

*2

(A)
& lt; Dla elektronicznej zmiany przełożeń & gt;

(F)

(E)

(A)

(B)
B

(B)

(H)

Przełącznik
zmiany
przełożeń

o SW-E6010

Zespół silnika + piasta z
wewnętrznymi przełożeniami
Przerzutka tylna (DI2)

Piasta z wewnętrznymi
Zespół silnika
przełożeniami

(I)
Przerzutka tylna
(DI2)

(K)

(B)

(J)
11

(C)

Komputer rowerowy / złącze [A]

ooSC-E6100
ooEW-EN100

(H)

Akumulator
(montowany na dolnej rurze)

ooBT-E6010
ooBT-E8010*3
ooBT-E8014

(D)

Przełącznik wspomagania

ooSW-E6010

(I)

Wspornik akumulatora
(montowany na dolnej rurze)

ooBM-E6010
ooBM-E8010

(E)

Moduł napędowy

ooDU-E6100
ooDU-E6110

(J)

Akumulator (zintegrowany)

ooBT-E8020

(F)

Akumulator
(montowany na tylnym bagażniku)

ooBT-E6000
ooBT-E6001*3

(K)

Wspornik akumulatora
(zintegrowany)

ooBM-E8020

(G)

Wspornik akumulatora
(montowany na tylnym bagażniku)

ooBM-E6000

(L)

Ładowarka akumulatora
* 1: EC-E6002 + SM-BCC1
* 2: EC-E6000

*3  iedy w module napędowym jest zainstalowane oprogramowanie układowe w wersji 3.2.6 lub niższej, akumulator może działać
K
nieprawidłowo. Należy zaktualizować wersję oprogramowania układowego za pomocą aplikacji E-TUBE PROJECT.

Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej: Podczas
rozładowywania

-10 - 50?C

Typ akumulatora

Akumulator litowo-jonowy

Zakres temperatury
roboczej: Podczas
ładowania

0 - 40?C

Pojemność znamionowa

Informacje na temat
akumulatora znajdują się w
podręczniku użytkownika.
Najnowsze informacje na
temat podręczników
użytkownika znajdują się na
stronie internetowej
(http://si.shimano.com ).

Temperatura
przechowywania

-20 - 70?C

Napięcie znamionowe

36 V DC

Temperatura
przechowywania
(akumulator)

-20 - 60?C

Typ modułu napędowego

Środkowy

Napięcie ładowania

100 - 240 V AC

Typ silnika

Bezszczotkowe DC

Czas ładowania

Informacje na temat
akumulatora znajdują się w
podręczniku użytkownika.
Najnowsze informacje na
temat podręczników
użytkownika znajdują się na
stronie internetowej
(http://si.shimano.com ).

Moc znamionowa modułu
napędowego

250 W

* Maksymalna prędkość, dla której działa wspomaganie elektryczne, jest ustawiana przez producenta i zależy od miejsca
użytkowania roweru.

12

Przygotowanie
Nie używać akumulatora natychmiast po jego dostawie.
Akumulatora można używać po naładowaniu go za pomocą ładowarki przeznaczonej do konkretnego modelu akumulatora.
Należy pamiętać o naładowaniu go przed użyciem. Akumulatora można używać, gdy świeci jego dioda LED.
Zaleca się używanie oryginalnego akumulatora SHIMANO. W przypadku używania akumulatora innego producenta należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi akumulatora przed jego użyciem.

„„Ładowanie akumulatora
Czas ładowania różni się w zależności od pozostałej pojemności akumulatora i używanej ładowarki akumulatora. Należy zapoznać
się z instrukcją obsługi ładowarki w odniesieniu do wyznaczonego czasu ładowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ooDo ładowania należy stosować akumulator i ładowarkę podane przez producenta, a także przestrzegać zalecanych warunków ładowania.
W przeciwnym razie może dojść do przegrzania, wybuchu lub zapłonu akumulatora.

PRZESTROGA
ooPodczas ładowania akumulatora, gdy jest zamontowany na rowerze, należy uważać, aby nie potknąć się o przewód ładowarki lub nie
zahaczyć o niego żadnym przedmiotem. Może to spowodować obrażenia lub przewrócenie roweru, a w rezultacie uszkodzenie
elementów.

UWAGA
oo Podczas wyciągania wtyku przewodu zasilającego ładowarki akumulatora z gniazdka
lub wtyku przewodu ładowarki z akumulatora nie ciągnąć za przewód, gdyż może do
doprowadzić do awarii.
oo Jeśli rower nie był używany przez dłuższy czas po zakupie, przed rozpoczęciem jazdy
należy naładować akumulator. Po naładowaniu akumulatora jego parametry
zaczynają ulegać pogorszeniu.
oo Połączyć się z aplikacją E-TUBE PROJECT i kliknąć opcję [Connection check] w celu
sprawdzenia, czy używany akumulator jest oryginalnym akumulatorem SHIMANO, czy
akumulatorem innego producenta.
oo Ładować akumulatory na płaskiej powierzchni w zamkniętych pomieszczeniach.

13

Ładowanie akumulatora zdjętego z roweru
BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010
Po zdjęciu akumulatora z roweru, do naładowania BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010 wymagany jest adapter (SM-BTE60).

1. Podłączyć adapter do wtyku przewodu ładowarki.
2. Podłączyć wtyk przewodu zasilającego ładowarki do gniazda elektrycznego.
3. Podłączyć adapter do gniazda ładowania w akumulatorze.
& lt; BT-E6000/BT-E6001 & gt;
Akumulator
Adapter SM-BTE60
& lt; część sprzedawana
osobno & gt;

Adapter SM-BTE60
& lt; część sprzedawana
osobno & gt;

Gniazdo ładowania
Ładowanie
wtyk

& lt; BT-E6010 & gt;

Ładowanie
wtyk

Akumulator

Ładowanie
wtyk

Gniazdo ładowania
Adapter SM-BTE60
& lt; część sprzedawana osobno & gt;

14

BT-E8010/BT-E8014/BT-E8020

1. Podłączyć wtyk przewodu zasilającego ładowarki
akumulatora do gniazda elektrycznego.

& lt; BT-E8010/BT-E8014 & gt;

2. Podłączyć wtyk przewodu ładowarki do gniazda ładowania
akumulatora.

Akumulator

Gniazdo
ładowania

Wtyk przewodu
ładowarki

& lt; BT-E8020 & gt;
Wtyk przewodu
ładowarki

Gniazdo ładowania

15

Akumulator

Ładowanie akumulatora zamontowanego na rowerze
o Przed ładowaniem umieścić ładowarkę akumulatora na stabilnym podłożu, takim jak podłoga.
o Rower powinien być stabilny, aby się nie przewrócił podczas ładowania.

1. Podłączyć wtyk przewodu zasilającego ładowarki akumulatora do gniazda elektrycznego.
2. Podłączyć wtyk przewodu ładowarki do gniazda ładowania na wsporniku akumulatora lub w akumulatorze.
& lt; BT-E8020 & gt;

& lt; BT-E6000/BT-E6001 & gt;

Wspornik akumulatora
Gniazdo
ładowania
Wtyk przewodu
ładowarki
Akumulator

Akumulator
Wtyk przewodu
ładowarki

Gniazdo ładowania

& lt; BT-E6010 & gt;

& lt; BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014 & gt;

& lt; BT-E8010/BT-E8014 & gt;
Gniazdo ładowania

Akumulator

Wtyk
przewodu
ładowarki

Akumulator
Wspornik
akumulatora
Gniazdo ładowania

3. Po naładowaniu prawidłowo zamknąć nakładkę gniazda ładowania.
Nakładka gniazda
ładowania

Nakładka gniazda
ładowania

& lt; BM-E6010 & gt;

& lt; BM-E6000 & gt;
16

Wtyk przewodu ładowarki

„ Wskaźnik LED ładowarki
Po rozpoczęciu ładowania na ładowarce świeci lampka LED.
Wskaźnik LED
ładowarki

Ładowanie

Świeci

& lt; EC-E6000 & gt;

Błąd ładowania

Miga
Wyłączony

Akumulator odłączony

& lt; EC-E6002 & gt;
Wskaźnik LED
ładowarki

„ Lampka LED akumulatora
Użyć, aby sprawdzić aktualny status ładowania.
Kształt lampki LED akumulatora zależy od numeru modelu.

Lampki LED akumulatora

Wskaźnik ładowania w toku
Podczas ładowania akumulatora lampki LED akumulatora swiecą.
Wskazanie *1 lampki LED

Poziom akumulatora
0% - 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 99%
100%
*1

17

: Nie świeci

: Świeci

: Miga

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora
Bieżący poziom naładowania akumulatora można sprawdzić, naciskając przycisk zasilania znajdujący się na akumulatorze.
Wskazanie *1 lampki LED

Poziom akumulatora
100% - 81%
80% - 61%
60% - 41%
40% - 21%
20% - 1%
0%
(gdy akumulator nie jest zamontowany na
rowerze)
0%
(gdy akumulator jest zamontowany na
rowerze)
Wyłączenie zasilania / wyłączenie
*1

: Nie świeci

: Świeci

: Miga

UWAGA
W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora funkcje systemu zaczną wyłączać się w następującej
kolejności.
1. Wspomaganie elektryczne (tryb wspomagania automatycznie przełącza się na tryb [ECO], a wspomaganie zostaje
wyłączone. Przełączenie na tryb [ECO] następuje wcześniej, jeśli podłączone jest oświetlenie akumulatorowe).
2. Zmiana przełożeń
3. Oświetlenie

„„Obsługa akumulatora
Akumulator można ładować w dowolnym momencie bez względu na stopień naładowania, ale należy wtenczas naładować go
całkowicie. Podczas ładowania akumulatora należy używać specjalnej ładowarki.
ooAkumulator nie jest całkowicie naładowany w chwili zakupu. Przed jazdą należy całkowicie naładować akumulator.
Jeśli akumulator został całkowicie rozładowany, należy go naładować możliwie szybko. Pozostawienie akumulatora bez
ładowania spowoduje pogorszenie jego parametrów.
ooJeśli rower nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać z akumulatorem naładowanym w 70%. Ponadto
należy uważać, aby akumulator nie rozładował się całkowicie, doładowując go co 6 miesięcy.

18

„ Montaż i demontaż akumulatora
Akumulator jest przykręcony do wspornika akumulatora za pomocą klucza.
Poniższy opis może nie mieć zastosowania ze względu na różne rodzaje dostępnych kluczy.

Montowanie

PRZESTROGA
o Podczas montowania mocno trzymać akumulator, aby nie dopuścić do jego upuszczenia.
o Zwracać uwagę na następujące elementy, aby nie dopuścić do upadku akumulatora podczas jazdy na rowerze:
- Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo zamontowany na wsporniku akumulatora.
- Nie jeździć na rowerze z włożonym kluczem.

UWAGA
Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że nakładka gniazda ładowania jest zamknięta.

BT-E6000/BT-E6001

1. Włożyć akumulator na prowadnicę wspornika
akumulatora od tyłu.
o Przesunąć akumulator do przodu i dokładnie go
docisnąć.

2. Wyjąć klucz.
o Przywrócić ustawienie klucza do pozycji zablokowanej i
wyjąć go.
Prowadnica

BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014

1. Włożyć akumulator od dołu.
o Wyrównać wcięcie na dole akumulatora z występem na
wsporniku akumulatora.

19

2. Przesunąć akumulator.
ooWcisnąć akumulator, aż słyszalny będzie dźwięk
kliknięcia.

3. Wyjąć klucz.
ooPrzywrócić ustawienie klucza do pozycji zablokowanej i
wyjąć go.

BT-E8020
Ta procedura jest przykładem z użyciem ramy z zamontowanym / zdjętym akumulatorem.

1. Włożyć akumulator od dołu.
2. Przesunąć akumulator.
ooWcisnąć akumulator, aż słyszalny będzie dźwięk
kliknięcia.

20

Zdejmowanie

PRZESTROGA
o Należy odpowiednio chwycić akumulator i uważać, aby nie upuścić go podczas demontażu lub przenoszenia.

BT-E6000/BT-E6001
Położenie klucza nie wpływa na montaż akumulatora. Można go podłączyć niezależnie od położenia klucza.

1. Włożyć klucz.
Wyłączyć zasilanie, a następnie włożyć klucz do zamka
we wsporniku akumulatora.

Klucz

2. Przekręcić klucz do wyczucia oporu.

3. Zdjąć ostrożnie akumulator.
Akumulator można wyjmować tylko, gdy klucz znajduje
się w położeniu odblokowania.

21

Zamek

Aby wyłączyć, naciśnij
przycisk zasilania.

BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014

1. Włożyć klucz.

& lt; BT-E6010 & gt;
Aby wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania.

Wyłączyć zasilanie, a następnie włożyć klucz do zamka
we wsporniku akumulatora.

& lt; BT-E8010/BT-E8014 & gt;

Aby wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania.

Klucz

Zamek

2. Przekręcić klucz do wyczucia oporu.

3. Wyjąć akumulator
o Przesunąć akumulator, a następnie ostrożnie go wyjąć.
o Akumulator można wyjmować tylko, gdy klucz
znajduje się w położeniu odblokowania.

22

BT-E8020
o Ta procedura jest przykładem z użyciem ramy z zamontowanym / zdjętym akumulatorem.
o Przed zdemontowaniem akumulatora należy wymontować wykonaną przez innego producenta osłonę akumulatora.

1. Otworzyć nakładkę otworu na klucz.
Wyłączyć zasilanie, a następnie otworzyć nakładkę otworu na klucz.

Nakładka otworu
na klucz

Aby wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania.

2. Odblokować akumulator.
(1) Włożyć klucz do zamka we wsporniku akumulatora.
(2) Przekręcić klucz.
Akumulator jest odblokowany. Sprężyna płytki utrzymuje akumulator na miejscu, zabezpieczając go przed
upadkiem.
Zamek

Klucz

3. Wyjąć akumulator.
(1) Wyjąć klucz, a następnie zamknąć nakładkę otworu
na klucz.
(2) Wyjąć ostrożnie akumulator.

23

UWAGA
Nie montować i nie demontować akumulatora z kluczem umieszczonym we wsporniku akumulatora lub z niezamkniętą nakładką otworu na klucz.
Akumulator może zostać uszkodzony, jeśli dotknie górnej części (uchwytu) klucza.

„ Montaż i demontaż komputera rowerowego
Komputer rowerowy może być przymocowany do roweru, aby nie można go było łatwo zdjąć. Aby poznać więcej szczegółów,
należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Montowanie

1. Wsunąć komputer rowerowy na wspornik.
2. Komputer rowerowy należy właściwie zamontować, aż
wskoczy we właściwe miejsce.

UWAGA
Jeśli komputer rowerowy nie jest prawidłowo zamontowany,
funkcja wspomagania nie będzie normalnie działać.

Wspornik

Zdejmowanie

1. Wysunąć komputer rowerowy.
o Nacisnąć mocno dźwignię, aby zwolnić komputer
rowerowy.

Dźwignia

24

Działanie
„ Włączanie i wyłączanie zasilania
o Zasilania nie można włączyć podczas ładowania.
o Jeśli rower nie będzie się poruszać przez ponad 10 minut, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone (funkcja automatycznego
wyłączania).

UWAGA
Nie umieszczać stóp na pedałach podczas włączania / wyłączania zasilania. Może to doprowadzić do błędu systemu.

Zasilanie komputera rowerowego
o Jeśli poziom naładowania akumulatora wbudowanego komputera rowerowego będzie zbyt niski, zasilanie nie zostanie
włączone.
o Akumulator wbudowany komputera rowerowego ładuje się tylko wtedy, gdy ekran komputera rowerowego jest włączony.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk włączania
zasilania.

Przycisk
zasilania

Zasilanie akumulatora
Możliwe jest wymuszenie wyłączenia BT-E8010/BT-E8020 poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez 6 sekund.

1. Nacisnąć przycisk zasilania na akumulatorze. Lampki LED pokażą aktualny stan naładowania akumulatora.
UWAGA
Podczas włączania zasilania sprawdzić, czy akumulator jest mocno zamontowany na wsporniku akumulatora.

& lt; BT-E6000/BT-E6001 & gt;

& lt; BT-E8010/BT-E8014 & gt;

Przycisk zasilania

Przycisk zasilania

& lt; BT-E6010 & gt;

& lt; BT-E8020 & gt;
Przycisk zasilania

Przycisk zasilania

25

Wyświetlanie informacji o włączeniu zasilania
SC-E6100
Gdy zasilanie jest włączone, wyświetlany jest ekran podobny do poniższego, po czym następuje przełączenie na ekran główny.
Normalne uruchomienie

Zbyt niski poziom naładowania akumulatora

* Poziom akumulatora wbudowanego komputera
rowerowego jest zbyt niski.
Włączenie zasilania z podłączonym do roweru
komputerem rowerowym spowoduje naładowanie
wbudowanego akumulatora komputera rowerowego.

EW-EN100
Lampka LED (strona zewnętrzna) zaświeci się.

Lampka LED
(zewnętrzna strona)

26

„ Podstawowe działanie
Można zmienić funkcje przypisane do poszczególnych przełączników. Aby zdobyć szczegółowe informacje na ten temat, należy
skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

Komputer rowerowy (SC-E6100) i zespoły przełączników (SW-E6010)
Lewy przełącznik
Prawy przełącznik

X
A
Y

Przycisk funkcji

X
A
Y

Przycisk oświetlenia
Przycisk zasilania

Lewy przełącznik
(domyślnie: wspomaganie)

Prawy przełącznik
(domyślnie: elektroniczna zmiana przełożenia)

Przycisk
wspomagania Y

Przycisk
wspomagania A

Podczas jazdy:
Podczas ustawiania:

zwiększanie wspomagania.
przesuwanie kursora menu
ustawień, regulacja ustawień,
itp.

Przycisk
przełożenia X

Podczas jazdy:

zmiana przełożenia w celu
zwiększenia oporu pedału.

Podczas jazdy:
Podczas ustawiania:

zmniejszanie wspomagania.
przesuwanie kursora menu
ustawień, regulacja ustawień,
itp.

Przycisk
przełożenia Y

Podczas jazdy:

zmiana przełożenia w celu
zmniejszenia oporu pedału.

Podczas jazdy:

Przycisk
wspomagania X

zmiana wyświetlacza danych
podróży na komputerze
rowerowym.
przełączanie pomiędzy
ekranami, potwierdzanie
ustawień.

Podczas jazdy:
Przycisk
przełożenia A

przełączanie automatycznej i
manualnej zmiany przełożeń (dla
elektronicznej piasty z wewnętrznymi
przełożeniami).

Podczas ustawiania:

Komputer rowerowy (SC-E6100)
Podczas jazdy:

Przycisk funkcji

Podczas ustawiania:

zmiana wyświetlacza danych
podróży na komputerze
rowerowym.
przełączanie pomiędzy
ekranami, potwierdzanie
ustawień.

Przycisk
oświetlenia

Włączanie / wyłączanie oświetlenia.

Przycisk
zasilania

Włączanie / wyłączanie zasilania.

UWAGA
Gdy rower używa przerzutki tylnej, należy przełączać przełożenia podczas pedałowania.

27

Złącze [A] (EW-EN100)
EW-EN100 jest używane zamiast komputera rowerowego.
Jest podłączone do pancerza linki hamulca lub przewodu hamulcowego i znajduje się przy kierownicy.

Przycisk

Złącze [A]
Przycisk

Naciśnięcie: zmiana trybu wspomagania przy każdym naciśnięciu.
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez około 2 sekundy): włącza / wyłącza oświetlenie

UWAGA
o Aby zmienić tryb wspomagania prowadzenia roweru, konieczny jest zespół przełączników.
o Użycie tego modułu podczas jazdy na rowerze nie jest zalecane. Przed rozpoczęciem jazdy należy wybrać preferowany tryb wspomagania.
o Inne funkcje przypisane do przycisku przedstawiono w części ,,Ustawienia (EW-EN100)".

28

„ Włączanie / wyłączanie oświetlenia
o Jeśli rower ma światła podłączone do modułu napędowego, można je obsługiwać z poziomu komputera rowerowego lub złącza
[A].
o Wyłączanie oświetlenia jest uzależnione od zasilania akumulatorowego. Gdy zasilanie akumulatorowe jest wyłączone,
oświetlenie nie działa.

SC-E6100

1. Nacisnąć przycisk oświetlenia.
o Oświetlenie jest włączone.
o Aby wyłączyć oświetlenie, należy ponownie nacisnąć
przycisk.

Przycisk
oświetlenia

* Jeśli oświetlenie akumulatorowe nie jest podłączone
oraz opcja [Backlight] jest ustawiona na tryb [MANUAL],
naciśnięcie przycisku oświetlenia włącza lub wyłącza
podświetlenie komputera rowerowego.

Gdy oświetlenie
jest włączone

EW-EN100
Nie można wyłączać oświetlenia podczas jazdy na rowerze.

1. Nacisnąć i przytrzymać (przez około 2 sekundy) przycisk, aż

Lampka LED
(wewnętrzna strona)

oświetlenie włączy / wyłączy się.
Lampka LED (wewnętrzna strona) miga na zielono.

Przycisk

29

Gdy oświetlenie
jest wyłączone

„ Podstawowy status wyświetlacza
SC-E6100
Wyświetla status roweru i dane podróży.
Wybrane przełożenie jest wyświetlane tylko w przypadku elektronicznej zmiany przełożeń.

(A)

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

(B)

Wyświetlacz położenia przełożenia

& lt; Ekran główny SC-E6100 & gt;

(I) (J)

Aktualnie wybrane przełożenie
Wybrane przełożenie trybu ruszania*
Informacja o zmianie przełożenia
Informuje o zalecanym czasie zmiana przełożenia
w danych warunkach jazdy rowerem.

(C)

(G)

Wyświetlacz danych podróży

(D)

Tryb zmiany przełożeń*
Wyświetla aktualny tryb zmiany przełożeń: [Auto] lub
[Manual].

(E)

Aktualny czas

(I)

Ikona oświetlenia
Wskazuje, że światło podłączone do modułu
napędowego świeci.

(J)

(D)

Aktualna prędkość

(H)

(E)

Aktualny tryb wspomagania

(G)

(F)

Wskaźnik wspomagania
Wyświetla poziom wspomagania.

(F)

(A)

(H)

Ikona Bluetooth(R) LE
Wyświetlane w przypadku połączenia za pomocą
Bluetooth LE.

(B)
(C)

* Tylko dla elektronicznej zmiany przełożeń z piastą z
wewnętrznymi przełożeniami.

EW-EN100
Lampki LED wskazują poniższy status.

Lampki LED

o Bieżący stan naładowania akumulatora
o Bieżący tryb wspomagania
Więcej szczegółów można znaleźć w częściach ,,Wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora" i ,,Zmiana trybu
wspomagania".

30

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić podczas jazdy.

SC-E6100
Poziom naładowania akumulatora ma formę wartości liczbowej i ikony.
Wyświetlacze różnią się w zależności od roweru. Aby to zmienić, należy podłączyć aplikację E-TUBE PROJECT. Szczegółowych
informacji udzielają dystrybutorzy.
Wyświetlacz

Poziom akumulatora
100%

0%

EW-EN100
Gdy zasilanie jest włączone, strona zewnętrzna lampki LED wskazuje poziom naładowania akumulatora.
Wskazanie lampki LED
(strona zewnętrzna)

Lampka LED
(zewnętrzna strona)

Poziom akumulatora

(świeci na zielono)

100% do 21%

(świeci na
czerwono)

20% lub mniej

(miga na
czerwono)

Zostało tylko kilka procent

31

„ Zmiana trybu wspomagania
Zmiana trybu wspomagania za pomocą zespołu przełączników

1. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y.

& lt; SC-E6100 & gt;

Wspomaganie

[HIGH]

Y

X
[NORM]
[WALK]
[ECO]
[OFF]
Długie naciśnięcie przycisku Y
Krótkie naciśnięcie przycisku X

Zmiana trybu wspomagania za pomocą EW-EN100

1. Nacisnąć przycisk.

Lampka LED
(wewnętrzna strona)

Tryb wspomagania zmienia się przy każdym naciśnięciu przycisku.
Lampka LED (wewnętrzna strona) wskazuje bieżący tryb
wspomagania.
Wskazania lampki LED
(wewnętrzna strona)

Tryb wspomagania

WYŁ.

[OFF]

Świeci na niebiesko

Przycisk

Przycisk

[ECO]

Świeci na zielono

[NORM]

Świeci na żółto

[HIGH]

WYŁ.

[OFF]

32

„„Tryb wspomagania prowadzenia roweru
ooTen tryb może być niedostępny w niektórych regionach.
ooFunkcja wspomagania prowadzenia roweru umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości 6 km/godz. Poziom wspomagania i
prędkość mogą się różnić w zależności od wybranego przełożenia.

Przełączanie na tryb wspomagania prowadzenia roweru

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wspomagania Y (przez

& lt; SC-E6100 & gt;

około 2 sekundy), aż wystąpi to co poniżej.
SC-E6100: [WALK] jest wyświetlane na ekranie
EW-EN100: Lampka LED (wewnętrzna strona) świeci się na
niebiesko
Wspomaganie

2 s
& lt; EW-EN100 & gt;
Włączony tryb wspomagania
Wspomaganie WYŁ.
prowadzenia roweru

UWAGA
Jeśli przełączenie w tryb [WALK] nie jest możliwe, ponieważ
aktualna prędkość roweru nie wynosi [0 km/h] lub istnieje nacisk
na pedały itp., to podczas przełączania trybu włączony zostanie
dźwięk ostrzegawczy.

Lampka LED (wewnętrzna strona)

Funkcja wspomagania prowadzenia roweru

1. W trybie wspomagania prowadzenia roweru, nacisnąć i

Wspomaganie

przytrzymać przycisk wspomagania Y.
ooWłączenie funkcji wspomagania prowadzenia roweru.
ooJeśli przycisk wspomagania Y nie zostanie naciśnięty co
najmniej przez 1 minutę, tryb wspomagania zostanie
wyłączony [OFF].
ooJeśli zespół przełączników jest podłączony do EW-EN100,
podczas wykonywania powyższego działania lampka
LED (wewnętrzna strona) świeci na niebiesko.

Przytrzymać

2. Trzymać kierownicę i ostrożnie pchać rower.
3. Aby zatrzymać funkcję wspomagania prowadzenia roweru,

Wspomaganie

zwolnić przycisk wspomagania Y.

Zwolnić

4. Aby wyjść z trybu wspomagania prowadzenia roweru,

Wspomaganie

nacisnąć przycisk wspomagania X.

33

„ Przełączanie wyświetlacza danych podróży (SC-E6100)
1. Ten typ danych podróży zmienia się przy każdym
naciśnięciu na komputerze rowerowym przycisku
wspomagania A lub przycisku funkcji.

& lt; SC-E6100 & gt;

Wspomaganie

lub
Wspomaganie

Wyświetlacz
danych podróży

Przycisk funkcji
Wyświetlany
element

[DST]

[DST]
[ODO]

Długość przejazdu *2

[RANGE]

Długość przejazdu dla każdego trybu
wspomagania *2 *3 *4

[TIME]

Czas przejazdu *4

[AVG]

Prędkość średnia *4

[MAX]

Prędkość maksymalna *4

[CADENCE]

Prędkość obrotu ramienia mechanizmu korbowego *4

*1 Gdy wyświetlany jest [DST], nacisnąć przez 2 sekundy przycisk
wspomagania A, aby wyzerować wszystkie dane podróży.
*2 Długości przejazdu są szacowane w przybliżeniu i mogą być używane
wyłącznie w celach referencyjnych.
*3 Te dane są wyświetlane jak poniżej. Tryb zmiany przełożeń i wybrane
przełożenie nie są wyświetlane.

*4 Element opcjonalny: Ustawienia wyświetlacza można skonfigurować w
aplikacji E-TUBE PROJECT. Szczegółowe informacje na ten temat
podano w części ,,Połączenie i komunikacja z urządzeniami " .

34

[AVG]

[RANGE]

Odległość łączna

[RANGE]

[MAX]

[RANGE]

Długość przejazdu *1

[CADENCE]

[ODO]

Opis

[TIME]

Zerowanie długości przejazdu
Długość przejazdu można wyzerować na ekranie głównym. Gdy długość przejazdu jest wyzerowana, [TIME] (czas podróży), [AVG]
(średnia prędkość), [MAX] (maksymalna prędkość) zostają także wyzerowane.

1. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zmienić
wyświetlanie danych podróży na [DST].
Wspomaganie

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wspomagania A, aż
wartość poniżej [DST] zacznie migać.

3. Nacisnąć ponownie przycisk wspomagania A.
ooDane podróży zostały wyzerowane.
ooWartość [DST] przestanie migać, a następnie, po 5
sekundach bezczynności, ponownie zostanie
wyświetlony ekran główny.

„„Przełączanie trybu zmiany przełożeń
Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla elektronicznej zmiany przełożeń z piastą z wewnętrznymi przełożeniami.

1. Na ekranie głównym nacisnąć przycisk przełożenia A na

& lt; SC-E6100 & gt;

przełączniku przerzutek.
Każde naciśnięcie przycisku przełącza pomiędzy trybem
[Manual] i [Auto].

Automatyczny

Przerzutka

[Auto]

[Manual]

Automatyczna zmiana przełożenia zgodnie
z obciążeniem pedału.
Manualnie obsługuje mechanizm zmiany
przełożeń dla elektronicznej zmiany
przełożeń.

35

Ręczny

Menu ustawień (SC-E6100)
„ Uruchamianie
1. Zatrzymać rower.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji.

& lt; Ekran główny & gt;

Zwolnić przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się ekran
ustawień.

& lt; Ekran ustawień & gt;

Przycisk funkcji

3. Wybrać pozycję menu.

[Clear]

[Shifting advice]

[Backlight]

[Shift timing]

[Brightness]

[Adjust]

[Beep]

[Font color]

[Unit]
Konfigurowane
pozycje

[RD protection reset]

[Start mode]

Wspomaganie

[Exit]

[Clock]

(1) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby
przesunąć kursor do menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania A.
Na wyświetlaczu pojawi się wybrana pozycja menu.

[Language]

Szczegóły

[Clear]

Wyzeruj długość przejazdu lub wartości ustawień.

[Clock]

Ustaw aktualny czas.

[Start mode]*1 Ustaw przełożenie początkowe.
[Backlight]

Skonfiguruj podświetlenie wyświetlacza.

[Brightness]

Ustaw jasność wyświetlacza.

[Beep]

Włącz / wyłącz sygnał dźwiękowy.

[Unit]

Wybierz jednostkę odległości: kilometry lub mile.

[Language]

Ustaw język wyświetlacza.

X [Font color]
[Adjust]*2

Wybierz czarny lub biały kolor
wyświetlanych znaków.

Y

Wyreguluj mechanizm elektrycznej
zmiany przełożeń

[Shift timing] Wyreguluj częstotliwość zmiany przełożeń
[Shifting
advice]

Włączanie / wyłączanie informacji o
zmianie przełożeń

* 1 Tylko dla elektronicznej zmiany przełożeń z piastą z
wewnętrznymi przełożeniami
* 2 Tylko dla elektronicznej zmiany przełożeń
* 3 Tylko dla elektronicznej zmiany przełożeń z przerzutką
tylną

[RD protection Aktywacja resetowania funkcji ochronnej
reset]*3
przerzutki tylnej
[Exit]

Wróć do ekranu głównego.

36

„„Wyzeruj
Wyzeruj długość przejazdu lub wartości ustawień.
Gdy wartość [DST] (długość przejazdu) jest zerowana, [TIME] (czas podróży), [AVG] (średnia prędkość) i [MAX] (maksymalna
prędkość) zostają także wyzerowane.

1. Otworzyć menu [Clear].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
opcję [Clear], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
element do wyzerowania
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[Exit]

Wróć do menu ustawień.

[DST]

Wyzeruj długość przejazdu

[Default]

Wyzeruj wartości ustawień
komputera rowerowego.

Elementy i wartości domyślne wyzerowane poprzez opcję
[Default] są następujące:
o [Backlight]: WŁ.
o [Unit]: km
o [Brightness]: 3

o [Beep]: WŁ.
o [Language]: English
o [Font color]: Biały

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby wyzerować
wybraną pozycję.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.

37

„„Zegar
Ustawienie aktualnego czasu. Najpierw godzina, potem minuty.
W etapach 2 i 4 poniższej procedury, można szybko zmienić wartości poprzez przytrzymanie przycisków wspomagania X lub Y.

1. Otworzyć menu [Clock].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Clock], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. W celu ustawienia czasu nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y.
ooW celu zwiększenia wartości nacisnąć przycisk wspomagania X.
ooW celu zmniejszenia wartości nacisnąć przycisk wspomagania Y.
Wspomaganie

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić ustawienie.
Kursor przesuwa się na wartości minutowe.
Wspomaganie

4. W celu ustawienia minut nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y.
ooW celu zwiększenia wartości nacisnąć przycisk wspomagania X.
ooW celu zmniejszenia wartości nacisnąć przycisk wspomagania Y.
Wspomaganie

5. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień menu.
Wspomaganie

38

„„Tryb ruszania
Umożliwia ustawienie początkowego przełożenia w trybie ruszania.
Podczas ruszania z miejsca możliwa jest automatyczna zmiana numeru przełożenia na ten, który ustawiono tutaj.

1. Otworzyć menu [Start mode].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Clock], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć
kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[OFF]

Brak ustawienia

[1 - 11]

1-11-stopniowa *

* Ustawienie będzie się różnić w zależności od
przerzutki roweru.

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

39

„„Podświetlenie
Skonfiguruj podświetlenie wyświetlacza.

1. Otworzyć menu [Backlight].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Backlight], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć
kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[ON]

Zawsze włączone

[OFF]

Zawsze wyłączone

[MANUAL]

Włączanie i wyłączanie
podświetlenia jest
uzależnione od oświetlenia
akumulatorowego

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

40

„„Jasność
Ustaw jasność wyświetlacza.

1. Otworzyć menu [Brightness].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
[Brightness], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. W celu wyregulowania jasności nacisnąć przycisk
wspomagania X lub Y.
Jasność można ustawić na jeden z pięciu poziomów.
Wspomaganie

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

41

„„Sygnał dźwiękowy
Włącz / wyłącz sygnał dźwiękowy.
Nawet jeśli [Beep] jest ustawiony na [OFF], sygnał dźwiękowy włączy się w przypadku nieprawidłowego działania, błędu
systemu itp.

1. Otworzyć menu [Beep].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Beep], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć
kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[ON]

Włączenie sygnałów
dźwiękowych

[OFF]

Wyłączenie sygnałów
dźwiękowych

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

42

„„Jednostka
Przełączanie jednostki odległości: kilometrów i mil.

1. Otworzyć menu [Unit].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Unit], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć
kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[km]

Wyświetlanie w kilometrach

[mile]

Wyświetlanie w milach

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

43

„„Język
Ustaw język wyświetlacza.

1. Otworzyć menu [Language].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Language], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć
kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje
[English]
[Français]
[Deutsch]
[Nederlands]
[Italiano]
[Espa?ol]

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

44

„ Kolor czcionki
Wybierz czarny lub biały kolor czcionki.

1. Otworzyć menu [Font color].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Font color], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć

Biały
White

kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje
[White]
[Black]

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

„ Wyreguluj
W celu wyregulowania tylnej jednostki zmiany przełożeń należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

45

Czarny
Black

„„Częstotliwość zmiany przełożeń
Wyreguluj częstotliwość zmiany przełożeń trybu automatycznej zmiany przełożeń.
To ustawienie jest używane, gdy informacja o zmianie przełożeń jest wyświetlana w trybie ręcznej zmiany przełożeń.

1. Otworzyć menu [Shift timing].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Shift timing], a następnie nacisnąć przycisk
wspomagania A.

2. W celu wyregulowania wartości nacisnąć przycisk
wspomagania X lub Y.
ooNaciśnięcie przycisku wspomagania X w celu
zwiększenia wartości spowoduje dopasowanie
częstotliwości zmiany przełożeń, ułatwiając
pedałowanie.
ooNaciśnięcie przycisku wspomagania Y w celu
zmniejszenia wartości spowoduje dopasowanie
częstotliwości zmiany przełożeń, utrudniając
pedałowanie.
Wspomaganie

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

46

„„Informacja o zmianie przełożeń
Włącz / wyłącz informację o zmianie przełożeń.
Ustawienie [ON] powiadamia o zalecanym czasie zmiany przełożenia w danych warunkach jazdy rowerem podczas trybu
ręcznej zmiany przełożeń.

1. Otworzyć menu [Shifting advice].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [Shifting advice], a następnie nacisnąć
przycisk wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby przesunąć
kursor do konfigurowanej pozycji.
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[ON]

Włącz informację o zmianie
przełożeń

[OFF]

Wyłącz informację o zmianie
przełożeń

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A, aby zatwierdzić
ustawienie.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień
menu.
Wspomaganie

47

„„Resetowanie ochrony przerzutki tylnej
W przypadku mocnego uderzenia roweru, włączono funkcję ochronną przerzutki tylnej, by zabezpieczyć system przed
upadkami itp. Spowoduje ona chwilowe odcięcie połączenia między silnikiem a elementem łączącym, co unieruchamia
działanie przerzutki tylnej.
Resetowanie funkcji ochronnej przerzutki tylnej przywraca połączenie między silnikiem a elementem łączącym, jak również
wznawia działanie przerzutki tylnej.

1. Otworzyć menu [RD protection reset].
(1) Otworzyć menu ustawień.
(2) Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać
pozycję [RD protection reset], a następnie nacisnąć
przycisk wspomagania A.

2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać [OK].
Wspomaganie

Konfigurowane
pozycje

Szczegóły

[OK]

Włącz ,,Resetowanie ochrony
przerzutki tylnej".

[Cancel]

Anuluj i wróć do menu ustawień.

3. Nacisnąć przycisk wspomagania A.
Wspomaganie

4. Obrócić ramię mechanizmu korbowego.
Połączenie silnika i elementu łączącego zostało
przywrócone.

„„Wyjdź
Wróć do ekranu głównego.

1. Otworzyć menu ustawień.
2. Nacisnąć przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrać pozycję [Exit], a następnie nacisnąć przycisk wspomagania A.
* Ekran automatycznie powróci do ekranu ustawień menu.

48

Ustawienia (EW-EN100)
Wyświetlanie funkcji ustawień nie jest możliwe podczas jazdy na rowerze.

„ Resetowanie ochrony przerzutki tylnej
W przypadku mocnego uderzenia roweru, włączono funkcję ochronną przerzutki tylnej, by zabezpieczyć system przed upadkami
itp. Spowoduje ona chwilowe odcięcie połączenia między silnikiem a elementem łączącym, co unieruchamia działanie przerzutki
tylnej.
Resetowanie funkcji ochronnej przerzutki tylnej przywraca połączenie między silnikiem a elementem łączącym, jak również
wznawia działanie przerzutki tylnej.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (przez około 8 sekund),

Resetowanie ochrony przerzutki tylnej.

aż lampki LED zadziałają zgodnie z instrukcją w tabeli po
prawej stronie.

Lampka LED
(wewnętrzna strona)

Lampka LED
(wewnętrzna strona)

Lampka LED
(zewnętrzna strona)

Lampka LED
(zewnętrzna strona)

Miga na czerwono

WYŁ.

Przycisk

2. Obrócić ramię mechanizmu korbowego.
Połączenie silnika i elementu łączącego zostało
przywrócone.

„ Wyreguluj
Zmianę przełożeń można dostosować tylko w przypadku używania mechanizmu elektrycznej zmiany przełożeń.
W celu wyregulowania przerzutki należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Funkcja tworzenia kopii zapasowej danych dotyczących ustawienia modułu napędowego
Dla danych zapisanych w module napędowym zwykle automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa. Jednak wykonanie
poniższych działań powoduje wyświetlenie komunikatu z zapytaniem o aktualizację danych w kopii zapasowej.
o Ponowny montaż komputera rowerowego na rowerze z innymi ustawieniami.
o Zmiana ustawień modułu napędowego w aplikacji E-TUBE PROJECT

49

Połączenie i komunikacja z urządzeniami
Gdy rower jest podłączony do urządzenia (komputer/tablet), można skonfigurować system i zaktualizować oprogramowanie
układowe.
Do konfiguracji systemu SHIMANO STEPS oraz aktualizacji oprogramowania układowego wymagana jest aplikacja E-TUBE PROJECT.
Aplikację E-TUBE PROJECT należy pobrać z witryny pomocy technicznej (http://e-tubeproject.shimano.com).
Informacje na temat instalacji aplikacji E-TUBE PROJECT znajdują się w witrynie pomocy technicznej.
ooPołączenie z urządzeniami nie jest możliwe podczas ładowania.
ooW celu podłączenia systemu SHIMANO STEPS do komputera należy zastosować moduły SM-PCE1 i SM-JC40 / JC41.
ooOprogramowanie układowe może ulec zmianie bez powiadomienia.
W razie potrzeby należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

„„Informacje o funkcjach bezprzewodowych
Funkcje
Dostęp do najnowszych funkcji można uzyskać, aktualizując oprogramowanie za pośrednictwem aplikacji E-TUBE PROJECT. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Połączenie ANT
Moduł bezprzewodowy przesyła wszystkie informacje z ekranu głównego komputera rowerowego.

Połączenie Bluetooth(R) LE
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth LE ze smartfonem/tabletem można korzystać z aplikacji E-TUBE PROJECT na smartfony/tablety.

Nawiązywanie połączenia
Aby nawiązać połączenie, należy włączyć tryb połączenia dla urządzenia podłączonego do SC-E6100 lub EW-EN100. Informacje
dotyczące włączania trybu połączenia w urządzeniu są podane w jego instrukcji obsługi.

W urządzeniu zastosowano technologię cyfrowej komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz
Technologia komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz jest podobna, jak w przypadku sieci bezprzewodowych LAN.
W bardzo rzadkich przypadkach poniższe urządzenia i miejsca mogą powodować nieprawidłowe wyniki pomiaru z powodu silnych
zakłóceń elektromagnetycznych.
ooMiejsca w pobliżu telewizora, komputera, radia, silników, a także przejazd pociągiem lub samochodem.
ooPrzejazdy kolejowe i szyny kolejowe, okolice telewizyjnych stacji nadawczych i baz radarowych.
ooInne komputery z komunikacją bezprzewodową lub cyfrowe sterowniki oświetlenia.

Dane techniczne systemu bezprzewodowego
Nr modelu
Pasmo częstotliwości
Maksymalna moc czestotliwości
radiowej
Wersja oprogramowania układowego

SC-E6100

EW-EN100

2402-2480 MHz

2402-2480 MHz

+4 dBm

+4 dBm

4.0.0

4.0.0

50

Błędy i ich rozwiązywanie
„„Wskazania lampek LED poziomu naładowania akumulatora i błędów
Informacje o błędach systemu i podobnych sytuacjach są przekazywane za pomocą różnych wskazań świetlnych lampek LED
akumulatora.
Typ wskazania
błędu

Stan powodujący
wskazanie

Schemat
oświetlenia *1

Procedura

Błąd systemu

Błąd komunikacji z
systemem roweru

Sprawdzić, czy przewód nie jest poluzowany lub
niewłaściwie podłączony.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

Zabezpieczenie
termiczne

Gdy temperatura
przekroczy
gwarantowany zakres
pracy, wyjście
akumulatora zostanie
wyłączone.

Pozostawić akumulator w chłodnym miejscu bez dostępu
bezpośredniego światła słonecznego aż do
wystarczającego obniżenia się jego temperatury
wewnętrznej.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

Błąd weryfikacji
zabezpieczeń

Jest wyświetlany, gdy
nie podłączono
oryginalnego modułu
napędowego.
Wyświetlany, gdy
niektóre linki są
odłączone.

Podłączyć oryginalny akumulator i moduł napędowy.
Sprawdzić stan linek.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

Błąd ładowania

Jest wyświetlany w
razie wystąpienia
błędu podczas
ładowania.

Odłączyć ładowarkę od akumulatora i nacisnąć przycisk
zasilania. W przypadku wystąpienia błędu skontaktować
się z punktem sprzedaży.

Uszkodzenie
akumulatora

Usterka elektryczna
wewnątrz
akumulatora

Podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie ją
odłączyć. Sprawdzić, czy jest podłączony tylko akumulator i
nacisnąć przycisk zasilania.
Jeśli błąd wystąpi w przypadku podłączenia samego
akumulatora, skontaktować się z punktem sprzedaży.
*1

51

: Nie świeci

: Świeci

: Miga

„„Komunikaty o błędach na komputerze rowerowym
Ostrzeżenia
Komunikat znika po usunięciu błędu.

Ograniczenia w działaniu
po wyświetleniu
ostrzeżenia

Kod

Warunki wystąpienia
błędu

W010

Zbyt wysoka
temperatura modułu
napędowego.

Może zmniejszyć się
poziom wspomagania.

Wyłączyć funkcję wspomagania do chwili obniżenia się
temperatury modułu napędowego.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

W011

Nie można określić
prędkości jazdy.

Możliwe obniżenie
maksymalnej prędkości do
jakiej działa wspomaganie
elektryczne. (działa ono do
25 km/godz na najwyższym
przełożeniu).

Sprawdzić, czy czujnik prędkości został właściwie
zamontowany.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

W030

W systemie
podłączone są co
najmniej dwa
przełączniki
wspomagania.

Zmiana przełożeń jest
niedostępna dla
przerzutek sterowanych
elektronicznie.

Wymienić przełącznik wspomagania na przełącznik zmiany
przełożeń lub podłączyć tylko jeden przełącznik
wspomagania i ponownie włączyć zasilanie.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

W032

W miejsce przerzutki
mechanicznej mogła
zostać zamontowana
przerzutka sterowana
elektronicznie.

Możliwy niższy niż
zwykle poziom
wspomagania w trybie
[WALK].
* Może się tak zdarzyć,
że w niektórych
regionach tryb
wspomagania
prowadzenia roweru
nie będzie dostępny.

Ponownie zamontować przerzutkę, do obsługi której
został skonfigurowany system.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

-

Wykryto błąd
komunikacji między
modułem napędowym
a zespołem silnika.

Zmiana przełożeń jest
niedostępna dla
przerzutek sterowanych
elektronicznie.

Sprawdzić, czy przewód między modułem napędowym a
zespołem silnika jest właściwie podłączony.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

52

Rozwiązanie

Błąd
Jeśli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony na całym
ekranie, należy wykonać jedną z poniższych procedur w celu
wyzerowania ekranu.
ooNacisnąć przycisk zasilania na akumulatorze.
ooZdjąć akumulator ze wspornika akumulatora.

& lt; SC-E6100 & gt;

UWAGA
Jeśli wyzerowanie akumulatora nie usunie problemu lub problem
ten występuje często, skontaktować się z punktem sprzedaży.

Kod

Warunki
wystąpienia błędu

Ograniczenia w działaniu po
wyświetleniu błędu

Rozwiązanie

E010

Wykryto błąd
systemu.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Nacisnąć przycisk zasilania akumulatora, aby ponownie
włączyć zasilanie.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować
się z punktem sprzedaży.

E013

Wykryto anomalię w
oprogramowaniu
układowym modułu
napędowego.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą
rowerów.

E014

Czujnik prędkości
został
zamontowany w
niewłaściwej
pozycji.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą
rowerów.

E020

Wykryto błąd
komunikacji między
akumulatorem a
modułem
napędowym.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Sprawdzić, czy przewód między modułem napędowym
a akumulatorem jest właściwie podłączony.
Jeśli stan nie ulegnie poprawie, należy skontaktować
się z punktem sprzedaży.

E021

Akumulator
podłączony do
modułu
napędowego jest
zgodny ze
standardami
systemu, jednak nie
jest obsługiwany.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży lub sprzedawcą rowerów.

53

Kod

Warunki
wystąpienia błędu

Ograniczenia w działaniu po
wyświetleniu błędu

Rozwiązanie

E022

Akumulator
podłączony do
modułu
napędowego nie
jest zgodny ze
standardami
systemu.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży lub sprzedawcą rowerów.

E030

Zamontowane
elementy zmiany
przełożeń różnią się
od elementu
skonfigurowanego
w systemie.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży lub sprzedawcą rowerów.

E033

Dana wersja
oprogramowania
układowego jest
niekompatybilna z
systemem.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Połączyć się z aplikacją E-TUBE PROJECT i zainstalować
we wszystkich jednostkach najnowszą wersję
oprogramowania układowego.

E043

Część
oprogramowania
układowego
komputera
rowerowego może
być uszkodzona.

Wspomaganie elektryczne nie
działa podczas jazdy.

Skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą
rowerów.

„ Wskazania błędu (EW-EN100)
W przypadku wystąpienia błędu, obie lampki LED EW-EN100 jednocześnie szybko migają, jak pokazano poniżej.
Wskazania lampek LED
Wewnętrzna strona
Miga szybko na
czerwono

Lampka LED
(wewnętrzna strona)

Zewnętrzna strona
Miga szybko na
czerwono

W przypadku wystąpienia powyższych elementów, wyłączyć
zasilanie i skontaktować się z punktem sprzedaży lub
sprzedawcą rowerów.

54

Lampka LED
(zewnętrzna strona)

„„Rozwiązywanie problemów
Funkcja wspomagania
Symptom

Przyczyna / możliwość

Rozwiązanie

Czy akumulator został odpowiednio
naładowany?
Czy rower pokonuje długie podjazdy przy
słonecznej pogodzie lub jazda odbywa się
przez dłuższy czas z dużym obciążeniem?
Akumulator może się przegrzewać.

Wyłączyć zasilanie, odczekać chwilę i
sprawdzić, czy problem ustąpił.

Moduł napędowy (DU-E6100/DU-E6110),
komputer rowerowy (SC-E6100) lub
przełącznik wspomagania (SW-E6010) mogły
zostać niewłaściwie podłączone lub wystąpił
problem z jednym z tych urządzeń.

Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Czy prędkość nie jest zbyt duża?

Sprawdzić wyświetlacz komputera
rowerowego. Wspomaganie nie działa przy
prędkościach większych niż 25 km/godz.

Czy użytkownik pedałuje?

Rower nie jest motocyklem, więc trzeba
używać pedałów.

Czy tryb wspomagania jest ustawiony na
[OFF]?

Ustawić tryb wspomagania na [HIGH]. Jeśli
wspomaganie nadal nie jest odczuwalne,
należy skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Czy zasilanie systemu jest włączone?

Jeśli wykonano poniższe kroki, a wspomaganie
nadal nie jest odczuwalne, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
komputera rowerowego przez 2 sekundy lub
nacisnąć przycisk zasilania akumulatora, aby
włączyć zasilanie.

Długość przejazdu może ulec skróceniu w
zależności od warunków panujących na drodze,
wybranego przełożenia i włączonego
oświetlenia.

Brak wspomagania.

Sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Jeśli akumulator jest prawie rozładowany,
naładować go.

Sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Jeśli akumulator jest prawie rozładowany,
naładować go.

Wydajność akumulatora spada w niskich
temperaturach.

Nie jest to oznaka problemu.

Akumulator jest częścią podlegającą zużyciu.
Wielokrotne ładowanie i długie okresy
eksploatacji mogą spowodować pogorszenie
parametrów akumulatora (utratę wydajności).

Jeśli odległość podróży na jednym
doładowaniu jest bardzo krótka, należy
wymienić akumulator na nowy.

Brak wspomagania.

Długość przejazdu pokonana
ze wspomaganiem jest zbyt
krótka.

55

Symptom

Przyczyna / możliwość

Rozwiązanie

Czy opony napompowano do odpowiedniej
wartości ciśnienia?
Czy tryb wspomagania jest ustawiony na
[OFF]?

Ustawić tryb wspomagania na [HIGH]. Jeśli
wspomaganie nadal nie jest odczuwalne,
należy skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Może to świadczyć o niskim poziomie
naładowania akumulatora.

Po prawidłowym naładowaniu akumulatora
ponownie sprawdzić poziom wspomagania.
Jeśli wspomaganie nadal nie jest odczuwalne,
należy skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Czy zasilanie zostało włączone, gdy
rowerzysta trzymał stopę na pedale?

Pedałowanie jest utrudnione.

Użyć pompki, aby zwiększyć ciśnienie w
oponach.

Należy włączyć zasilanie bez dociskania
pedału. Jeśli wspomaganie nadal nie jest
odczuwalne, należy skontaktować się z
punktem sprzedaży.

Akumulator
Symptom

Przyczyna / możliwość

Rozwiązanie

Świeci wszystkie pięć lampek
wskaźnika poziomu
naładowania akumulatora.

Wersja oprogramowania układowego
zainstalowana w module napędowym może
być nieaktualna.

Skontaktować się z punktem sprzedaży i
sprawdzić wersję oprogramowania
układowego.

Następuje szybkie
rozładowanie akumulatora.

Mógł upłynąć okres eksploatacji akumulatora.

Wymienić akumulator na nowy.

Czy wtyk przewodu zasilającego został
prawidłowo włożony do gniazda
elektrycznego?

Odłączyć i ponownie podłączyć wtyk
przewodu zasilającego ładowarki, a następnie
powtórzyć operację ładowania.
Jeśli nadal nie można naładować
akumulatora, skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Czy wtyk przewodu ładującego ładowarki
został prawidłowo włożony do akumulatora?

Odłączyć i ponownie podłączyć wtyk
przewodu ładującego ładowarki, a następnie
powtórzyć operację ładowania.
Jeśli nadal nie można naładować
akumulatora, skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Czy adapter ładowarki został prawidłowo
podłączony do wtyku przewodu ładowarki
lub gniazda ładowania akumulatora?

Prawidłowo podłączyć adapter ładowarki do
wtyku przewodu ładowarki lub do gniazda
ładowania akumulatora i ponownie
naładować akumulator. Jeśli akumulator
nadal się nie ładuje, skontaktować się ze
sprzedawcą.

Czy na zacisku ładowarki akumulatora,
adaptera ładowarki lub akumulatora widać
zanieczyszczenia?

Przetrzeć zaciski suchą szmatką, aby je
wyczyścić, a następnie powtórzyć operację
ładowania.
Jeśli nadal nie można naładować
akumulatora, skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Nie można naładować
akumulatora.

56

Symptom

Przyczyna / możliwość

Rozwiązanie

Ładowanie akumulatora nie
rozpoczyna się po
podłączeniu ładowarki.

Mógł upłynąć okres eksploatacji akumulatora.

Wymienić akumulator na nowy.

Akumulator i ładowarka
mocno się nagrzewają.

Temperatura akumulatora lub ładowarki
może wykraczać poza zakres temperatur
pracy.

Przerwać ładowanie, odczekać chwilę i
wznowić ładowanie. Jeśli akumulator jest
zbyt gorący, aby go dotknąć, może to
oznaczać problem z akumulatorem.
Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Ładowarka jest ciepła.

Jeśli ładowarka jest nieustannie używana do
ładowania akumulatora, może się nagrzewać.

Należy odczekać chwilę przed jej ponownym
użyciem.

Czy wtyk przewodu ładującego ładowarki
został prawidłowo włożony do akumulatora?

Przed ponownym podłączeniem złącza
ładowania sprawdzić, czy w gnieździe nie
znajdują się zanieczyszczenia. Jeśli nic się nie
zmieniło, skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Czy akumulator został w pełni naładowany?

Jeśli akumulator został w pełni naładowany,
dioda LED znajdująca się na ładowarce
akumulatora zgaśnie - nie oznacza to
uszkodzenia. Odłączyć i ponownie podłączyć
wtyk przewodu zasilającego ładowarki, a
następnie powtórzyć operację ładowania.
Jeśli dioda LED na ładowarce akumulatora
nadal nie świeci, skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Nie świeci dioda LED na
ładowarce.

Nie można wyciągnąć
akumulatora.

Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Nie można włożyć
akumulatora.

Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Z akumulatora wypływa płyn.

Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Czuć nietypowy zapach.

Natychmiast przerwać użytkowanie
akumulatora i skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Z akumulatora wydobywa się
dym.

Natychmiast przerwać użytkowanie
akumulatora i skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Nie działa nowy akumulator.

Oprogramowanie układowe modułu
napędowego może nie być kompatybilne z
danym akumulatorem.

Informacje o kompatybilności można uzyskać,
kontaktując się z punktem sprzedaży.

Oświetlenie
Symptom

Przyczyna / możliwość

Przednia lub tylna lampa nie
świeci nawet po naciśnięciu
przełącznika.

Może to oznaczać nieprawidłowe ustawienia
aplikacji E-TUBE PROJECT.

57

Rozwiązanie
Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Komputer rowerowy
Symptom

Przyczyna / możliwość

Rozwiązanie

Poziom naładowania akumulatora może być
zbyt niski.
Czy włączyło się zasilanie?

Czy komputer rowerowy został prawidłowo
zamontowany na wsporniku?

Zamontować prawidłowo komputer
rowerowy, korzystając z informacji podanych
w części ,,Montaż i demontaż komputera
rowerowego".
Sprawdzić, czy złącze przewodu
elektrycznego, które łączy zespół silnika z
modułem napędowym, nie jest odłączone. W
razie braku pewności skontaktować się z
punktem sprzedaży.

Mógł zostać podłączony element, którego
system nie jest w stanie zidentyfikować.

Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Czy komputer rowerowy był używany w
niskich temperaturach lub narażony na ich
działanie przez dłuższy czas?

Komputera rowerowego czasami nie można
włączyć, jeżeli był narażony na działanie
niskich temperatur lub używany w takich
warunkach przez dłuższy czas. Włączyć
komputer, naciskając przycisk zasilania
znajdujący się na akumulatorze. Jeśli nadal się
nie włącza, skontaktować się ze sprzedawcą.

Czy komputer rowerowy został prawidłowo
zamontowany na wsporniku?

Wybrane przełożenie nie jest
wyświetlane.

Zasilanie nie może zostać włączone, gdy
akumulator został zamontowany na rowerze i
jest ładowany. Przerwać ładowanie.

Czy złącze przewodu elektrycznego zostało
prawidłowo podłączone?

System nie uruchamia się po
naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku zasilania komputera
rowerowego przez
2 sekundy.

Przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć
zasilanie.

Czy akumulator jest ładowany?
Komputer rowerowy nie
uruchamia się po naciśnięciu
przycisku zasilania
akumulatora.

Naładować akumulator, a następnie
ponownie włączyć zasilanie.

Zamontować prawidłowo komputer
rowerowy, korzystając z informacji podanych
w części ,,Montaż i demontaż komputera
rowerowego".

Wybrane przełożenie jest wyświetlane tylko
wtedy, gdy zamontowano mechanizm
elektrycznej zmiany przełożeń.

Sprawdzić, czy złącze przewodu
elektrycznego nie jest odłączone. W razie
braku pewności skontaktować się z punktem
sprzedaży.

Czy można wyłączyć sygnał
dźwiękowy?

Zmienić ustawienie.
Zapoznać się z częścią ,,Beep (Sygnał
dźwiękowy) " .

Czy można wyłączyć
podświetlenie?

Zmienić ustawienie.
Zapoznać się z częścią ,,Backlight
(Podświetlenie) " .

Wyświetlenie menu ustawień
nie jest możliwe podczas
jazdy na rowerze.

Produkt zaprojektowano w taki sposób, aby
w przypadku wykrycia jazdy na rowerze nie
można było wyświetlić menu ustawień. Nie
jest to oznaka nieprawidłowego działania.

58

Zatrzymać rower i dokonać zmiany ustawień.

Inne
Symptom
Po naciśnięciu przełącznika
słychać dwa sygnały
dźwiękowe, a przełącznik nie

Przyczyna / możliwość

Rozwiązanie

Działanie naciskanego przełącznika zostało
wyłączone.

Nie jest to oznaka uszkodzenia.

Słychać trzy sygnały
dźwiękowe.

Sygnalizowany jest stan błędu lub
ostrzeżenia.

Sytuacja ta występuje, gdy na komputerze
rowerowym zostaje wyświetlone ostrzeżenie
lub błąd. Należy zapoznać się z częścią
,,Komunikaty o błędach na komputerze
rowerowym" i wykonać podane instrukcje
dotyczące właściwego kodu.

W trybie elektronicznej
zmiany przełożeń czuć
słabszy poziom wspomagania
przy zmianie przełożeń.

Dzieje się tak, ponieważ poziom
wspomagania jest optymalnie regulowany
przez komputer.

Nie jest to oznaka uszkodzenia.

działa.

Po zmianie przełożenia
słychać hałas.

Podczas normalnej jazdy z
tylnego koła dochodzi hałas.

Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Regulacja zmiany przełożeń mogła zostać
wykonana nieprawidłowo.

W przypadku mechanicznej zmiany przełożeń
Wyregulować napięcie linki. Szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcjach
serwisowych przerzutki.
W przypadku elektrycznej zmiany przełożeń
Skontaktować się z punktem sprzedaży.

Po zatrzymaniu roweru
przełożenia nie są ustawiane
zgodnie ze wstępnie
ustalonym przełożeniem w
trybie ruszania.

Być może pedały są zbyt mocno naciskane.

59

Gdy nacisk na pedały jest mniejszy, zmiana
przełożeń jest prostsza.

* Numer klucza
Numer dołączony do klucza będzie potrzebny w razie konieczności zamówienia kluczy zapasowych.
Należy zapisać ten numer w poniższym polu i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Numer klucza

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)


Pobierz plik - link do postu