zestawy2.zip

EXCEL VBA eksport do csv / warunki

Spróbuj takiego kodu: Sub create_csv() Dim FileName As String Dim PathName As String Dim ws As Worksheet, wscsv As Worksheet Set ws = ActiveWorkbook.Sheets("cześci") Set wscsv = ActiveWorkbook.Sheets("DO csv") FileName = "zestawy części.csv" PathName = Application.ActiveWorkbook.Path wscsv.Cells.Clear ws.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy wscsv.Range("A1") wscsv.SaveAs FileName:=PathName & "\" & FileName, _ FileFormat:=xlCSVUTF8 ', Local:=True ', CreateBackup:=False ActiveWorkbook.Close End Sub Zakładam, że w arkuszu "części" masz aktywny filtr.

  • zestawy2.zip
    • zestawy2.xlsm


Pobierz plik - link do postu