Instrukcja_obslugi_Inwerter_ESB_series.pdf

Fotowoltaika, instalacja, jak wykonać

Musisz zdefiniować jaką moc maksymalną potrzebujesz, do tego kupujesz falownik o określonej mocy, falownik będzie miał w karcie katalogowej określone parametry, takie jak maksymalne napięcie zastosowanych paneli, maksymalną moc paneli jaką można podłączyć pod falownik i w/g tego dobierasz ilość paneli jakie chcesz zastosować. W załączniku masz manual do takiego Off Grid-a, poczytaj, a będziesz o coś mądrzejszy. ;)


Pobierz plik - link do postu

Instrukcja obsługi
Inwertery solarne Off-Grid serii E
y
ESB

www.azodigital.com
poczta@azodigital.c
com
Tel. 58 712 81 79
9

AZO Digital Sp. z o.o.
A
Rewerenda 39A, 8
80-209 Chwaszczyno
Data aktualizacji: 2018-11-22

Spis tre ci
INSTRUKCJA BEZPIECZE STWA

3

WST P

3

Podstawowe funkcje urz dzenia

3

Architektura systemu - system podł czenia

4

Wygl d i opis urz dzenia

5

INSTALACJA

6

Zawarto

6

opakowania

Przygotowanie do instalacji

6

Monta urz dzenia

6

Podł czenie baterii

7

Podł czenie wej

i wyj

zasilania 230 VAC

Podł czenie systemu paneli PV

8
9-10

Instalacja panelu steruj cego

11

Komunikacja BT

12

EKSPLOATACJA

13

Wł czanie urz dzenia

13

Opis funkcji panelu steruj cego

13-14

Opis ikon wy wietlacza

15-16

Sterowanie panelem LCD - Programowanie

17-34

Opis komunikatów wy wietlacza

35-39

Opis trybów pracy

40-42

Funkcja wyrównania baterii

43

Opis kodów bł dów

44

Ostrze enia i komunikaty

45

SPECYFIKACJA

46

Tabela 1 – Parametry zasilania

46

Tabela 2 - Parametry zasilania z baterii

47

Tabela 3 - Orientacyjny czas pracy w trybie zasilania z baterii

48

INSTRUKCJA BEZPIECZE STWA
1. Przed instalacj urz dzenia przeczytaj instrukcj i zapoznaj si ze wszystkimi informacjami
dotycz cymi monta u i eksploatacji urz dzenia.
2. Zaleca si stosowa akumulatory ołowiowo-kwasowe przeznaczone do pracy w trybie
gł bokiego rozładowania
3. Nie otwieraj urz dzenia.
4. Wszelkie prace instalacyjne, naprawcze i serwisowe musz by wykonane przez osoby
posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.
5. Nigdy nie ładowa zamarzni tych baterii
6. U ywaj kabli zgodnych ze specyfikacj urz dzenia.
7. Post puj zgodnie z instrukcj w przypadku podł czania lub odł czania przewodów
zasilaj cych AC i DC
8. U ywaj bezpieczników zgodnych ze specyfikacj urz dzenia
9. Stosuj pełne uziemienie przył cza urz dzenia po stronie zasilania z sieci energetycznej
10. Zwarcie wej lub wyj AC lub DC grozi uszkodzeniem urz dzenia
11. Inwerter nie posiada izolacji galwanicznej. Nie nale y uziemia przewodów zasilaj cych
instalacji PV, grozi to uszkodzeniem urz dzenia.
12. Zaleca si u ywa zabezpiecze przepi ciowych na zasilaniu z systemu PV oraz
odpowiednich rozł czników pr du stałego
WST P
Ten wielofunkcyjny falownik, ł cz cy w sobie funkcje falownika, regulatora ładowania solarnego
oraz ładowarki akumulatora co pozwala na stworzenie bezprzerwowego systemu zasilania
awaryjnego w jednym urz dzeniu. Przyjazny w obsłudze panel sterownia LCD pozwala na dowoln
konfiguracj urz dzenia, tryb pracy z lub bez baterii z mo liwo ci ustawienia priorytetów
zasilania, np Panele PV, Bateria lub sie .

PODSTAWOWE FUNKCJE URZ DZENIA


Inwerter solarny o czystym przebiegu sinusoidy
Konfigurowalne napi cie wej cia zasilania
Zarz dzanie trybami ładowania akumulatora
Wybór priorytetu ładowania baterii Solar/Sie
Współpraca a agregatami pr dotwórczymi
Funkcja autorestartu w przypadku zaniku energii w sieci AC
Zabezpieczenie przed przeci eniem, zwarciem i przegrzaniem
Inteligentny system ładowania akumulatorów
Funkcja „zimnego startu”
Zdejmowany panel sterowania (mo liwo instalacji do 20m od urz dzenia)
Porty komunikacyjne
Komunikacja BT
Ustawianie priorytetów zasilania Sie AC / System PV / Bateria

ARCHITEKTURA SYSTEMU – SYSTEM PODŁ CZENIA
System mo e współpracowa zarówno z sieci zasilaj c jak i z generatorami pr dotwórczymi.
Inwerter mo e zasila ró ne urz dzenia domowe i biurowe.

Taka konfiguracja pozwala na zbudowania własnej min elektrowni wspomaganej zasilaniem z sieci.
Inwerter przystosowany jest do pracy z podł czon bateri lub bez baterii.

WYGL D I OPIS URZADZENIA

1. Wy wietlacz LCD
2. Wska nik stanu pracy
3. Wska nik ładowania
4. Wska nik awarii
5. Przyciski steruj ce
6. Wł cznik główny
7. Wej cie AC
8. Wyj cie AC
9. Wej cie zasilania paneli PV
10. Podł czenie baterii
11. Bezpiecznik
12. Port komunikacyjny panelu LCD
13. Wyj cie przeka nikowe
14. Port komunikacyjny USB
15. Port komunikacyjny do systemów BMS
16. Port komunikacyjny RS-232
17. Wska nik ródła zasilania

INSTALACJA URZ DZENIA
Zawarto


opakowania

Inwerter ESB
Instrukcja obsługi
Kabel komunikacyjny RS232
Płyta CD
Bezpiecznik x 1

Przygotowani do instalacji
Przed podł czeniem urz dzenia zdejmij doln pokryw jak na rysunku poni ej.

Instalacja inwertera na cianie

Instaluj inwerter na cianie w
ogólnodost pnym miejscu w pomieszczeniu w
którym temperatura b dzie w zakresie od 0 do
max 55 stopni Celsjusza
Wysoko instalacji powinna by wygodna do
jego obsługi
Zachowaj dost p do obsługi serwisowej oraz
wentylacji jak na rysunku obok

Zainstaluj urz dzenie przy pomocy wkr tów
monta owych.
Rekomendowane M4 lub M5

Podł czenie baterii
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu zaleca si zainstalowa dodatkowe zabezpieczenie
przeci eniowe (bezpiecznik) pomi dzy akumulatorem i inwerterem.
Niezb dne jest podł czenie akumulatora odpowiedniej grubo ci kablami, dobór przekroju kabla
wskazuje tabela poni ej.
Model
ESB 3kW
ESB 6kW
ESB 10kW

Pr d
71 A
142 A
118 A

Przekrój kabla mm2
14
38
38

Poł czenie baterii w zale no ci od mocy inwertera:
Dla inwertera ESB 3kW i ESB 6kW zaleca si stosowa akumulatory minimum 100Ah, dla modelu
ESB 10kW minimum 200Ah.
Schemat instalacji akumulatorów dla modeli ESB 3kW i 5kW

Schemat instalacji akumulatorów dla modeli ESB 10kW

Schemat podł czenia przewodów

ESB 3kW

ESB 6kW i ESB 10kW

Podł czenie wej

i wyj

zasilania 230 VAC

Przed podł czeniem do zasilania nale y zainstalowa bezpiecznik pomi dzy inwerterem a ródłem
zasilania wej ciowego AC. Zaleca si stosowa bezpieczniki nast puj cego typoszeregu dla:
ESB 3kW-24 - 16A
ESB 6kW-24 - 32A
ESB 10kW-48 - 50A
Zalecane przekroje kabli dla urz dzenia:
Model
ESB 3kW-24
ESB 6kW-24
ESB 10kW-48
Kolejno

Przekrój kabla (mm2)
2.5
4
6

instalacji:

1.) Przed podł czeniem przewodów zasilania AC upewnij si e zostało odł czone zasilanie
paneli PV DC
2.) Podł cz przewody zasilaj ce AC zgodnie z oznaczeniami

3.) Podł czenie przewodów wyj cia AC zgodnie z oznaczeniami

PODŁ CZENIE SYSTEMU PANELI PV
Przed podł czeniem paneli PV zainstaluj bezpiecznik na linii, dobór bezpiecznika ustala si na
podstawie kart katalogowych paneli PV i typologii ich monta u.
Zalecane przekroje kabli:
Model
ESB 3kW-24 / ESB 6kW-24
ESB 10kW-48

Przekrój kabla (mm2)
2.5
4

Inwerter nie jest separowany galwanicznie. Nie uziemiaj modułów PV.
Moduły PV musz by zainstalowane z u yciem zabezpieczenia przepi ciowego oraz rozł cznika
DC.
Dobór paneli PV:
1.) Napi cie w obwodzie otwartym paneli PV nie mo e przekracza zalecanych parametrów
napi cia pracy inwertera
2.) Napi cie w obwodzie otwartym paneli PV musi by wy sze ni napi cie startowe pracy
inwertera
Model
Maksymalna moc systemu paneli PV
Max. Napi cie otwartego obwodu PV
Zakres napi cie pracy MPPT
Napi cie startu

ESB 3kW-24
ESB 6kW-24
ESB 10kW-48
2000W
4000W
5000W
400 VDC
500 VDC
120VDC – 380VDC
120VDC-450VDC
150 VDC +/- 10VDC

Przykładowa instalacja systemu PV dla paneli 250Wp
Panel PV:
- 250Wp
- Vmp 30.1VDC
- Imp 8.3A
- Voc 37.7 VDC
- Isc 8.4A
- Ilo celi 60

Poł czenie paneli
6 szeregowo
8 szeregowo
12 szeregowo
2 zestawy równolegle po 8 szeregowo
2 zestawy równolegle po 10 szeregowo
(tylko dla ESB-10kW)

Ilo
paneli PV

Moc
wej ciowa

6
8
12
16
20

1500W
2000W
3000W
4000W
5000W

Dla ES B3kW-24 minimum 5 paneli PV maksimum 8 w poł czeniu szeregowym
Dla ES B6kW-24 minimum 6 paneli PV maksimum 12 w poł czeniu szeregowym

Podł czenie kabli do paneli PV:
1.) Podł czaj przewody zgodnie z polaryzacj
2.) U ywaj przewodów o rednicy minimum 4mm2

Instalacja urz dzenia na cianie:

Po podł czeniu przewodów AC i DC nale y zainstalowa inwerter na cianie, w odpowiedniej
wysoko ci aby mo na było w prosty sposób dokonywa serwisu i obsługi bie cej urz dzenia.

INSTALACJA PANELU STEROWANIA
Panel sterowania mo e zosta odł czony od inwertera i zainstalowany w dogodnym miejscu w
odległo ci maksimum 20 metrów.

rub mocuj c w dolnej cz ci obudowy (1)
1.) Odkr
2.) Wysu moduł sterowania (2,3)
3.) Załó ponownie uchwyt mocuj cy (4)
Zainstaluj moduł steruj cy poza inwerterem jak na rysunku poni ej:

Podł cz moduł steruj cy zgodnie z
topologi przestawion na rysunku obok

Nie zaleca si stosowania poł cze BMS oraz z komputerem PC u ytkownikom którzy posiadaj
tylko jeden inwerter.
Typowa topologia instalacji zakłada jedynie zdalne podł czenie panelu sterowania.

OPCJE KOMUNIKACJI Z URZ DZENIEM
1.) Poł czenie za pomoc kabla RS-232 i zarz dzanie inwerterem przy u yciu programu
dostarczonego na płycie CD (opcja dost pna tylko dla wersji instalacji ….)
2.) Bluetooth – zarz dzanie inwerterem przy u yciu smartfona i aplikacji dostarczonej przez
sprzedawc (zasi g pracy max 6 metrów)
3.) Sterowanie przeka nikowe 0/I
4.) BMS – wymaga dodatkowego osprz tu
Komunikacja z urz dzeniem za po rednictwem aplikacji
Inwerter wyposa ony jest w system komunikacji Bluetooth. Pobierz aplikacj " WatchPower " z
Google Play lub Google Store. Po zainstalowaniu aplikacji mo esz poł czy si z inwerterem.
Hasło logowania to " 123456 " . Odległo komunikacji wynosi około 6 ~ 7 metrów.
Inwerter wyposa ony jest w system komunikacji Bluetooth. Pobierz
aplikacj " WatchPower " z Google Play lub Google Store. Po
zainstalowaniu aplikacji mo esz poł czy si z inwerterem. Hasło
logowania to " 123456 " . Odległo komunikacji wynosi około 6 ~ 7
metrów.

EKSPLOATACJA
Wł czanie urz dzenia.
Po podł czeniu inwertera do sieci, paneli PV oraz akumulatora (opcjonalnie) mo na rozpocz
u ytkowanie urz dzenia.
Aby uruchomi inwerter nale y na panelu sterowania wł czy przycisk startu.

Opis funkcji panelu steruj cego:
Panel sterowania posiada 6 wska ników LED oraz 6 klawiszy funkcyjnych, wł cznik główny
ON/OFF oraz wy wietlacz LCD. Diody wskazuj stan trybu pracy oraz informuj o ewentualnych
bł dach.

Wska nik
LED 1

Kolor
Zielony

Wskazanie
wieci

LED 2

Zielony

wieci

LED 3

Zielony

wieci
wieci

Zielony
Status

Zielony
Czerwony

Klawisze funkcyjne
ESC
USB - ustawienia
Ustawienie timerów
priorytetów ródła
zasilania
Ustawienie czasów
pracy ródeł
ładowania

Informacja
Wyj cie zasilane z sieci
Wyj cie zasilane z paneli
PV
Wyj cie zasilane z baterii

Miga

Zasilanie z baterii

wieci
Miga
wieci
Miga

Bateria naładowana
Bateria ładuje si
Awaria
Awaria

Opis
Wyj cie z menu
Opcje USB
Definicja czasów pracy ródeł zasilania

Ustawienie czasów pracy ródeł ładowania baterii

Góra

Nawigacja menu „do góry”

Dół

Nawigacja menu „w dół”

Akceptacja

Potwierdzenie wyboru – zapisanie ustawie

Opis ikon wy wietlacza LCD:

Ikona

Opis funkcji
Wskazuje aktywno wej cia AC
Wskazuje aktywno wej cia PV
Wskazanie wej ciowe warto ci napi cia wej ciowego cz stotliwo ci,
napi cie systemu PV, pr d ładowania, ładowanie akumulatora, napi cie
akumulatora
Wskazanie numeru programu ustawie

Wskazanie bł dów:

- ostrze enie (wy wietla numer bł du)

- bł d pracy (wy wietla numer bł du)
Wskazanie wyj ciowe warto ci napi cia wej ciowego cz stotliwo ci,
napi cie systemu PV, pr d ładowania, ładowanie akumulatora, napi cie
akumulatora
Wskazanie poziomu naładowania akumulatora:
0-24%, 25-49%, 50-74%, 75-100%
w trybie pracy na baterii, w trybie pracy ładowania baterii
W trakcie ładowania baterii wy wietla si status ładowania.

Status
Napi cie baterii
Stały pr d
& lt; 2V na cel
ładowania /
2 - 2.083 V na cel
Stałe napi cie
2.83 – 2.167 V na cel
ładowania
& gt; 2.167 V na cel
Tryb podtrzymania, bateria naładowana

Komunikat LCD
Przemienne miganie poziomu naładowania
1 symbol wieci 3 migaj
2 symbole wiec 2 migaj
3 symbole wiec 1 miga
4 symbole wiec

Poziom obci enia baterii
Obci enie & gt; 50%

Napi cie baterii
& lt; 1.85V na cel
1.85V – 1.933V na cel
1.933V – 2.017 V na cel

Wy wietlacz

& gt; 2.017V na cel
Obci enie & lt; 50%

& lt; 1.892 V na cel
1.892V – 1.975V na cel
1.975V – 2.058V na cel
& gt; 2.058V na cel
Wska nik przeci enia
Wska nik poziomu obci enia
0%~24%
25%~49%
50%~74%
75%~100%

Tryby pracy urz dzenia

Komunikat
Wskazuje urz dzenie podł czone do sieci zasilaj cej
Wskazuje urz dzenie podł czone do systemu paneli PV

Wskazuje zasilanie z sieci w trybie „obej cia - wspomagania”
Wskazuje ładowanie akumulatora z sieci energetycznej

Wskazuje ładowanie akumulatora z systemu PV

Wskazuje prac z baterii. Generowanie 230V z systemu PV lub
baterii
Wył czenie alarmów d wi kowych
Gotowy do poł czenia za po rednictwem Bluetooth
Podł czony dysk USB
Wskazuje nastawienia czasowe timerów i zegara

STEROWANIE PANELEM LCD - PROGRAMOWANIE
Po naci ni ciu przycisku
ustawie .

i przytrzymaniu przez 3 sekundy urz dzenie wejdzie w tryb

Za pomoc klawiszy
Przycisk akceptacji

Przycisk

wybieramy opcje programu.
- potwierdzenie wyboru.

- wyj cie z menu

Opis i wybór programów sterowania
Program Opis
00
Wyj cie z trybu ustawie

Opcje wyboru
Wyj cie z programu:

01

Priorytet zasilania z sieci
AC

Obci enie b dzie
zasilane z sieci.
Zasilanie z
akumulatora i paneli
PV dost pne tylko
przy braku sieci

Priorytet zasilania PV

Energia z paneli PV
jest głównym ródłem
zasilania. W
przypadku
niedostatecznej ilo ci
energii z paneli PV,
odbiorniki b d
zasilane równocze nie
z Paneli PV i sieci. W
przypadku braku
zasilania z sieci,
odbiorniki b d
zasilane z paneli PV i
baterii, je eli jest
podł czona

Ustawienie priorytetów
wyj cia.
Konfigurowanie priorytetów
obci e

10A

Energia z paneli PV
jest głównym ródłem
zasilania. W
przypadku
niedostatecznej ilo ci
energii z paneli PV,
odbiorniki b d
zasilane równocze nie
z Paneli PV i baterii.
W przypadku
rozładowania baterii
odbiorniki b d
zasilane równocze nie
z paneli PV i sieci.
20A

30A

40A

50A

60A
(ustawienie
domy lnie)

70A
(tylko dla ESB-6kW i
10kW)

80A
(tylko dla ESB-6kW i
10kW)

Priorytet zasilania PV

02

Maksymalny pr d ładowania
dla ładowania z paneli PV i
sieci - suma

03

Zakres napi cia
zasilania 90-280VAC

Zakres napi cia
zasilania 170-280VAC

AGM – domy lne

Flooded – zalewane

Definiowane przez
u ytkownika

Typ baterii

Domy lnie

UPS

05

Zakres napi cia wej ciowego
AC

Wymagane ustawienia
ładowania i napi cia
odci cia akumulatora
w programach numer
26,27,29

05

Typ baterii

Bateria typu
PYLONTECH – tylko dla
ESB-10kW

Je eli wybrane,
urz dzeni
automatycznie ustawi
programy 02,26,27,29.
Nie ma potrzeby
r cznego ustawiania
programów ładowania

06

Ustawienia autorestartu w
przypadku wyst pienia
przeci enia

Restart nieaktywny
(ustawienia domy lne)

Restart aktywny

07

Ustawienia autorestartu w
przypadku przegrzania

Restart nieaktywny
(ustawienia domy lne)

Restart aktywny

09

Ustawianie cz stotliwo ci
wyj cia zasilania AC

50 Hz – ustawienia
domy lnie

60 Hz

10

Ustawianie napiecia
wyj ciowego AC

220 V

230 V- ustawienia
domy lne

240V

11

Ustawianie maksymalnego
pr du ładowania z sieci AC.
Uwaga! Je eli warto b dzie
wi ksza ni warto w
programie numer 2, ładowanie
b dzie limitowane
ustawieniami programu numer
2

2A

10A

20A

30A – domy lne

40A

50A – tylko dla ESB6kW i ESB-10kW

60A – tylko dla ESB-6kW
i ESB-10kW

12

Ustawienie napi cia akumulatora
przeł czaj ce zasilanie na sie AC w
trybie „SBU” program numer 1

Opcje dla modeli ESB-3kW i ESB-6kW
22.0V
22.5V

23.0V - domy lne

23.5V

24.0V

24.5V

25.0V

25.5V

Dla modelu ESB-10kW
44.0V
45.0V

46.0V – domy lne

47.0 V

48V

49V

50V

51V

13

Ustawienie napi cia akumulatora
przeł czaj ce z powrotem na zasilanie
bateryjne (naładowany akumulator) w
trybie „SBU” program numer 1

Opcje dl modeli ESB-3kW i ESB-6kW
Bateria w pełni
24V
naładowana

24.5V

25V

25.5V

26V

26.5V

27V – domy lne

27.5V

28V

28.5V

29V

Opcje dla modelu ESB-10kW
Bateria w pełni
48V
naładowana

49V

50V

51V

52V

53V

54V - domy lne

55V

56V

57V

58V

16

Wybór priorytetu ródła ładowania
akumulatora

Gdy inwerter pracuje, jest w trybie „stand
by” lub w trybie awaryjnym
Pierwsze stwo paneli Akumulator b dzie
ładowany z paneli PV.
PV
Przy braku energii z
systemu PV bateria
b dzie ładowana z
sieci AC
Panele PV i sie AC –
równocze nie

Ładowanie tylko z
systemu PV

18

Sygnał alarmu

19

Automatyczny powrót do ekranu
startowego

Akumulator b dzie
ładowany z paneli PV
i Siecie AC
równocze nie.

Ładowanie tylko z
systemu PV
niezale nie od sieci

Je eli inwerter pracuje w trybie
„bateryjnym” (brak sieci), ładowanie
mo liwe jest tylko z systemu PV.
Alarm wł czony –
Alarm wył czony
domy lne

Automatyczny powrót
– domy lne

Wy wietlanie
ostatnich ustawie

Je eli przez 1 minut
nie zostanie naci ni ty
aden klawisz, ekran
powróci do
wy wietlania napi cia
wej ciowego i
wyj ciowego – ekran
startowy
Brak automatycznego
powrotu do ekranu
startowego

20

Pod wietlanie wy wietlacza

Wł czone – domy lne Wył czone

22

Alarm d wi kowy w przypadku zaniku
ródła zasilania priorytetowego

Wł czone – domy lne Wył czone

23

Wspomaganie zasilania odbiorników
napi ciem sieciowym w przypadku
przeci enia (za mało moce z baterii)

Wspomaganie
(Bypass) wł czone –
domy lnie

Wspomaganie
(Bypass) wył czone

25

Zapis bł dów

Zapisywanie
wł czone – domy lne

Zapisywanie
wł czony

26

Je eli w programie numer 5 ustawiono
definiowany przez u ytkownika typ
akumulatora, nale y ustawi napi cie
ładowania

ESB-3kW i ESB6kW – domy lnie
28.2V

ESB-10kW –
domy lnie 56.4V

27

Je eli w programie numer 5 ustawiono
definiowany przez u ytkownika typ
akumulatora, nale y ustawi napi cie
podtrzymania (akumulator naładowany)

Zakres napi dla ESB-3kW i ESB-6kW
wynosi 25-31.Vdla ESB-10kW wynosi 48-61V
z krokiem 0.1V
ESB-3kW i ESBESB-10kW –
6kW – domy lnie
domy lnie 54.0V
27.0V

Zakres napi dla ESB-3kW i ESB-6kW
wynosi 25-31.Vdla ESB-10kW wynosi 48-61V
z krokiem 0.1V

29

30

31

33

Je eli w programie numer 5 ustawiono
definiowany przez u ytkownika typ
akumulatora, nale y ustawi napi cie
odł czenia (akumulator rozładowany)
• Je eli zasilanie odbiorników
tylko z baterii, inwerter wył czy
si
• Je eli energia z systemu PV jest
dost pna i zasilanie z baterii jest
priorytetem zasilanie AC
odbiorników zostanie
odł czone, akumulator
ładowany b dzie z systemu PV
• Je eli jest dost pna energia z
systemu PV i sieci , odbiorniki
zostan przeł czone na zasilanie
z sieci AC a akumulator b dzie
ładowany w zale no ci od
ustawie programu numer 01
Je eli w programie numer 05 wybrano
akumulator AGM lub definiowany
przez u ytkownika mo na wł czy
funkcj wyrównania napi cia na
akumulatorach.

ESB-3kW i ESB-6kW
– domy lnie 21.0V

Wyrównanie
wł czone

Wyrównanie
wył czone domy lnie

Je eli w programie numer 05 wybrano
akumulator AGM lub definiowany
przez u ytkownika nale y ustawi
napi cie wyrównania.

ESB-3kW i ESB-6kW
– domy lnie 29.2V

ESB-10kW –
domy lnie 58.4V

Je eli w programie numer 05 wybrano
akumulator AGM lub definiowany
przez u ytkownika nale y ustawi czas
trwania wyrównania.

ESB-10kW –
domy lnie 42.0V

Zakres napi dla ESB-3kW i ESB-6kW
wynosi 21-24.Vdla ESB-10kW wynosi 42-48V
z krokiem 0.1V

Zakres napi dla ESB-3kW i ESB-6kW
wynosi 21-24.Vdla ESB-10kW wynosi 42-48V
z krokiem 0.1V
60 minut – domy lnie Ustawiany zakres od
5 do 900
Minut, z krokiem 5
minut

34

Je eli w programie numer 05 wybrano
akumulator AGM lub definiowany
przez u ytkownika nale y ustawi czas
powrotu do standardowego trybu
ładowania.

120 minut domy lnie

Ustawiany zakres od
5 do 900
Minut, z krokiem 5
minut

35

Je eli w programie numer 05 wybrano
akumulator AGM lub definiowany
przez u ytkownika nale y ustawi
interwał czasowy wyrównania (dni).

30 dni – domy lnie

Zakres 0-90 dni z
krokiem 1 dzie .

36

Tryb natychmiastowego wyrównania

Wł czone

Wył czone –
domy lne

Je eli w programie numer 30 wł czono
wyrównanie, tryb wyrównania wł czy si
natychmiastowo, na wy wietlaczu pojawi si
znak

.

Je eli w programie numer 30 wył czono
wyrównanie, tryb wyrównania wł czy si
natychmiastowo, na wy wietlaczu pojawi si
znak

.

Po zako czeniu wyrównania program numer 30
zostanie ustawiony w trybie „wł czono” i
nast pne wyrównanie b dzie realizowane
według ustawie programu numer 35
37

Kasowanie wszystkich danych ilo ci
energii wyprodukowanej przez system
PV i mocy wyj ciowej

Nie kasuj –
domy lnie

Kasuj

93

Kasowanie rejestru zdarze (data log)

Nie kasuj – domy lne

Kasuj

94

Interwał zapisu rejestru zdarze .
Maksymalna ilo zapisów to 1440, po
przekroczeniu liczny zapisów dane
b d nadpisywane od pierwszego
(najstarszego) rejestru

3 minuty

5 minut

10 minut

20 minut

30 minut

60 minut

95

Ustawienie zegara – minuty

96

Ustawienie zegara – godziny

97

Ustawienie zegara – dni

98

Ustawienie zegara – miesi ce

99

Ustawienie zegara – lata

Ustawianie funkcji:
Na panelu steruj cym znajduj si trzy przyciski funkcyjne obsługuj ce specjalne funkcje takie jak
obsługa USB (USB OTG) oraz ustawienia timerów priorytetów wyj cia AC i ładowarki

1. Ustawianie funkcji USB
Zainstaluj dysk USB w porcie USB
. Przyci nij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy
by uruchomi ustawianie funkcji USB, takich jak : aktualizacja oprogramowania inwertera, export
raportu zdarze oraz zapisywanie ustawie wewn trznych.
Procedura

Wy wietlacz LCD

Krok 1: Przyci nij i przytrzymaj przycisk
sekundy by uruchomi ustawienia USB
Krok 2: Przyci nij przycisk
aktywowa ustawienia

,

przez 3
lub

aby

(dokładny opis procedury w kroku 3)
Krok 3: Wybierz odpowiednia procedur i ustawienia.
Program #
- aktualizacja
oprogramowania

Zapisywanie
wewn trznych
parametrów

Export raportu zdarze

Procedura
Wy wietlacz LCD
Ta funkcja słu y do aktualizacji oprogramowania w sytuacji gdy jest
ono wymagane, zapytaj swojego sprzedawc lub instalatora o
dokładn instrukcj .
Ta funkcja słu y do zapisywania lub duplikacji wewn trznych
ustawie , z poprzednich nastawów innych inwerterów za pomoc
dysku USB, zapytaj swojego sprzedawc lub instalatora o dokładn
instrukcj .
Przyci nij przycisk
by exportowa dane z
dysku USB do inwertera, gdy operacja jest
gotowa wy wietlacz poka e
przycisk
ponownie

, przyci nij

aby potwierdzi procedur

-Przyci nij przycisk
aby potwierdzi
„YES” , dioda LED 1 zacznie miga raz na
sekund w trakcie zapisu, zapali si na stałe po
jego zako czeniu, na wy wietlaczu napis
„LOG”. Nast pnie naci nij przycisk
powróci do ekranu głównego.

aby

Przyci nij przycisk
aby nie exportowa
danych „NO” i powróci do ekranu głównego.

Kody bł dów funkcji USB
Kody bł dów funkcji USB :
Kod bł du

Opis
Brak podł czonego dysku USB

Dysk USB zabezpieczony przed zapisem

Dane na dysku USB w niewła ciwym formacie

Kody bł dów b d wy wietlane tylko przez 3 sekundy po tym czasie funkcje zostan anulowane i
wy wietlacz powróci do ekranu głównego.

2. Ustawienia timerów dla priorytetów ródeł zasilania
Te ustawienia pozwalaj na zmian priorytetów zasilania o zaprogramowanych godzinach w ci gu
dnia.
Procedura

Wy wietlacz LCD

Krok 1: Przyci nij i przytrzymaj przycisk
aby aktywowa timer
Krok 2: Przyci nij przycisk
opcje timera

,

przez 3 sekundy

lub

by wybra

(dokładny opis w Kroku 3)
Krok 3: Wybierz odpowiednia procedur i ustawienia.
Wy wietlacz
LCD

Program #

Przyci nij przycisk
aby ustawi zasilanie z sieci jako
priorytetowe, system PV kolejne, bateria ostatnie; przyci nij
przycisk

i ustaw przyciskami

i zatwierd przyciskiem
ustaw przyciskami

lub

lub

godzin startu

przyci nij przycisk

i

godzin zako czenia i zatwierd

przyciskiem „ENTER”.
Nastawy od godz. 00 do godz. 23, z krokiem jednej godziny.
Przyci nij przycisk
aby ustawi zasilanie z systemu
PV jako priorytetowe, zasilanie z sieci kolejne, bateria ostatnie;
przyci nij przycisk

i ustaw przyciskami

godzin startu, zatwierd przyciskiem
przycisk

i ustaw przyciskami

zako czenia i zatwierd przyciskiem

lub

, przyci nij
lub

godzin

.

Nastawy od godz. 00 do godz. 23, z krokiem jednej godziny.

Przyci nij przycisk
aby ustawi zasilanie z systemu
PV jako priorytetowe, bateryjne kolejne, z sieci ostatnie;
przyci nij przycisk

i ustaw przyciskami

godzin startu, zatwierd przyciskiem
przycisk

i ustaw przyciskami

zako czenia i zatwierd przyciskiem

lub

, przyci nij
lub

godzin

.

Nastawy od godz. 00 do godz. 23, z krokiem jednej godziny.
Przyci nij przycisk

aby powróci do ekranu głównego.

3. Ustawienia timerów dla ródeł ładowania akumulatora
Procedura

Wy wietlacz LCD

Krok 1: Przyci nij i przytrzymaj przycisk
aktywowa timer

Krok 2: Przyci nij przycisk ,
wybra opcje timera

przez 3 sekundy by

,

lub

aby

(dokładny opis w Kroku 3)

Krok 3: Wybierz odpowiednia procedur i ustawienia.
Wy wietlacz LCD

Program #
Przyci nij przycisk
aby ustawi ładowanie z
systemu PV jako priorytetowe z sieci jako kolejne;
przyci nij przycisk
przyciskami

lub

godzin startu, zatwierd
, przyci nij przycisk

przyciskiem
przyciskami

i ustaw

lub

i ustaw

godzin zako czenia i zatwierd

przyciskiem
. Nastawy od godz. 00 do godz. 23, z
krokiem jednej godziny.

Przyci nij przycisk

by ustawi ładowanie z systemu

PV i sieci równolegle; przyci nij przycisk
przyciskami

lub

przyciskiem
przyciskami

godzin startu, zatwierd
, przyci nij przycisk

lub

przyciskiem

i ustaw

i ustaw

godzin zako czenia i zatwierd
.

Nastawy od godz. 00 do godz. 23, z krokiem jednej godziny.
Przyci nij przycisk

aby ustawi ładowanie z

systemu PV jako jedyne; przyci nij przycisk
ustaw przyciskami
przyciskiem
przyciskami
przyciskiem

lub

godzin startu, zatwierd

, przyci nij przycisk
lub

i

i ustaw

godzin zako czenia i zatwierd
.

Nastawy od godz. 00 do godz. 23, z krokiem jednej godziny.

Przyci nij przycisk

- powrót do ekranu głównego.

USTAWIENIA WY WIETLACZA
Wł czenie wy wietlacza nast puje po wci ni ciu przycisku „UP” lub „DOWN”.
Wybrane informacje wy wietlacza przedstawia tabela poni ej:

Wybrane informacje
Napi cie wej ciowe i wyj ciowe AC
Wskazanie:
Napi cie wej ciowe=230VAC
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Cz stotliwo

napi cia wej ciowego

Wskazanie:
Cz stotliwo napi cia wej ciowego=50Hz
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Napi cie zasilania systemu PV
Wskazanie:
Napi cie systemu PV=260VDC
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Pr d zasilania systemu PV
Wskazanie:
Pr d systemu PV=2.5A
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Moc systemu PV
Wskazanie:
Moc systemu PV=500W
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Stan wy wietlacza

Pr d ładowania
Wskazanie:
Pr d ładowania systemu PV i sieci
AC=50A
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Pr d ładowania
Wskazanie:
Pr d ładowania systemu PV =50A
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Pr d ładowania
Wskazanie:
Pr d ładowania z sieci AC =50A
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Moc ładowania
Wskazanie:
Moc ładowania systemu PV i sieci
AC=500W
Napi cie wyj ciowe=230VAC
Moc ładowania
Wskazanie:
Moc ładowania systemu PV=500W
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Moc ładowania
Wskazanie:
Moc ładowania z sieci AC =500W
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Napi cie baterii napi cie wyj ciowe AC
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Napi cie wyj ciowe=230VAC

Cz stotliwo

napi cia wyj ciowego AC

Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Cz stotliwo napi cia wyj ciowego
AC=50Hz

Obci enie inwertera
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Poziom obci enia wyj cia AC=70%

Obci enie w VA
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Obci enie=350VA

Obci enie w VA
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Obci enie=1.5kVA

Obci enie w Wattach
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Obci enie=270W

Obci enie w Wattach
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Obci enie=1.2kW

Pr d i napi cie ładowania akumulatora
Wskazanie:
Napi cie baterii =25.5V
Pr d ładowania=1A

Produkowana dzienna energia systemu PV i
zu ycie
Wskazanie:
Zu ycie dzienne
Produkcja energii=3.88kWh
Zu ycie energii=9.88kWh

Produkowana miesi czna energia systemu
PV i zu ycie
Wskazanie:
Miesi czne
Produkcja energii=3.88kWh
Zu ycie energii=9.88kWh

Produkowana rocznie energia systemu PV i
zu ycie
Wskazanie:
Roczne
Produkcja energii=3.88kWh
Zu ycie energii=9.88kWh

Produkowana całkowita energia systemu
PV i zu ycie
Wskazanie:
Całkowite
Produkcja energii=3.88kWh
Zu ycie energii=9.88kWh
Data
Wskazanie:
Rok - 2017
Miesi c – 11 (listopad)
Dzie - 28

Czas
Wskazanie:
Godzina – 13
Minut - 20

Wersja procesora głównego

Wersja procesora dodatkowego

Wersja modułu Blootooth

Opis trybów pracy
Tryb pracy
Tryb czuwania.

Opis
Brak zasilania na wyj ciu,
bateria mo e by ładowana

Stan wy wietlacza LCD
Ładowanie z systemu paneli
PV i sieci AC

Inwerter nie jest wł czony, w
tym trybie mo e ładowa
bateri z systemu PV oraz z
sieci.
Ładowanie tylko z sieci

Ładowanie tylko z systemu
paneli PV

Brak ładowania

Tryb pracy w zabezpieczeniu
przeci eniowym,
zwarciowym lub termicznym

Brak zasilania na wyj ciu,
bateria mo e by ładowana

Ładowanie z systemu paneli
PV i sieci AC

Ładowanie tylko z sieci

Ładowanie tylko z systemu
paneli PV

Brak ładowania

Tryb pracy
Inwerter wł czony – priorytet
zasilania z sieci AC

Opis
Stan wy wietlacza LCD
Wyj cie inwertera jest zasilane Ładowanie baterii z sieci AC i
z sieci, mo liwo ładowania
systemu PV
baterii z sieci i systemu PV

Ładowanie baterii z sieci AC

W trybie „SUB” je eli energia
z systemu PV jest
niewystarczaj ca, energia z
sieci b dzie wspomaga
zasilanie wyj cia oraz
ładowanie akumulatora

W trybie „SUB” bez
podł czonej baterii je eli
energia z systemu PV jest
niewystarczaj ca, energia z
sieci b dzie wspomaga
zasilanie wyj cia

Zasilanie wyj cia AC z sieci

Tryb pracy
Tryb pracy
zasilania z baterii

Opis
Zasilanie wyj cia inwertera z baterii i/oraz
systemu paneli PV

Stan wy wietlacza LCD
Zaislanie z systemu PV i
baterii

Zaislanie z systemu PV oraz
doładowywanie baterii (brak
sieci AC)

Zasilanie inertera tylko z
baterii

Zaislanie tylko z systemu PV

FUNKCJA WYRÓWNANIA BATERII
Ładowarka baterii wbudowana w inwerter wyposa ona jest w funkcj odwracania negatywnych
procesów chemicznych zachodz cych w akumulatorach kwasowych.
Wyrównanie pomaga równie w usuwaniu kryształów siarczanu, które mogły powsta na płytach
akumulatora.
Zasiarczenie akumulatora zmniejsza jego pojemno
okresowego wyrównania baterii.

dlatego zalecane jest wł czenie funkcji

Aktywacja funkcji wyrównania:
Wł czanie funkcji wyrównywania baterii w programie numer 30
1. Ustawianie okresu wyrównania w programie numer 35
2. Wyrównanie natychmiastowe w programie numer 36

OPIS KODÓW BŁ DÓW
Numer kodu
01

Zdarzenie
Zablokowany wentylator

02

Przegrzanie

03

Zbyt wysokie napi cie akumulatora

04

Zbyt niskie napi cie akumulatora

05

Zwarcie na wyj ciu lub przegrzanie zostało wykryte przez
inwerter

06

Zbyt wysokie napi cie wyj ciowe

07

Przerwa w pracy spowodowana przeci eniem

08

Napi cie wewn trznego zasilania inwertera jest zbyt
wysokie

09

Bł d uruchomienia wewn trznego zasilania

51

Przeci enie lub zwarcie wyj cia AC

52

Napi cie wewn trznego zasilania inwertera jest zbyt
niskie

53

Bł d uruchomienia inwertera

55

Zbyt wysokie napi cie stałe DC na wyj ciu AC

57

Uszkodzenie układu pomiaru pr du

58

Zbyt niskie napi cie wyj ciowe AC

59

Napi cie systemu PV poza limitem

Komunikat LCD

OSTRZE ENIA I KOMUNKATY
Kod
komunikatu
01

Ostrze enie

Alarm d wi kowy

Zablokowany wentylator w
trakcie pracy inwertera

3 sygnały d wi kowe
na sekund

02

Przegrzanie

Brak

03

Przeładowanie baterii

1 sygnał d wi kowy na
sekund

04

Zbyt niskie napi cie baterii

1 sygnał d wi kowy na
sekund

07

Przeci enie

2 sygnały d wi kowe
na sekund

10

Spadek mocy wyj ciowej

2 sygnały d wi kowe
na 3 sekundy

15

Zbyt niska moc systemu PV

2 sygnały d wi kowe
na 3 sekundy

16

Przekroczone napi cie zasilania
z sieci AC ( & gt; 280VAC)

Brak

32

Brak komunikacji pomi dzy
inwerterem a panel sterowania

Brak

Funkcja wyrównania baterii aktywna

Brak

Brak podł czenia akumulatora

Brak

Komunikat LCD

SPECYFIKACJA
Tabela 1 – parametry zasilania
MODEL
Przebieg napi cia wej ciowego AC

ESB 3kW-24

ESB 6kW-24

ESB 10kW-48

Sinusoidalny (sie energetyczna lub generator AC)

Nominalne napi cie zasilania

230VAC

Minimalne napi cie zasilania

90VAC

Maksymalne napi cie zasilania

280VAC

Maksymalne napi cie zasilania
generatorem AC
Nominalna cz stotliwo napi cia
wej ciowego
Minimalna cz stotliwo napi cia
zasilania z generatora
Maksymalna cz stotliwo napi cia
zasilania z generatora
Zwarciowe zabezpieczeni wyj cia
Sprawno

– zasilanie z sieci

Czas przeł czenia sie AC / UPS
Spadek mocy w zale no ci od
napi cia zasilania

300VAC
50Hz / 60Hz (Automatyczne wykrywanie)
40 Hz
60 Hz
Bezpiecznik
& gt; 95%
(dla obci enia nominalnego i przy naładowanym
akumulatorze)
10ms

Tabela 2 – parametry zasilania z baterii
MODEL
Moc znamionowa
Przebieg napi cia na wyj ciu
Regulacja napi cia wyj ciowego
Cz stotliwo

ESB 3kW-24

ESB 6kW-24

ESB 10kW-48

1.5kVA

3kVA

5kVA

Czysta sinusoida
230VAC ± 5%

napi cia wyj ciowego

50Hz

Maksymalna sprawno
Zabezpieczenie przeci eniowe
Obci enie udarowe

93%
5 sekund & gt; 130% obci enia nominalnego
10 sekund 105% - 130% obci enia nominalnego
2 x moc nominalna przez 5 sekund

Nominalne napi cie wej ciowe DC

24VDC

48VDC

Napi cie startu DC

23VDC

46VDC

- Obci enie poni ej 50%

23VDC

46VDC

- Obci enie powy ej 50%
Za niskie napi cie wył czenia

22VDC

44VDC

- Obci enie poni ej 50%

21.5VDC

43VDC

- Obci enie powy ej 50%

21VDC

42VDC

Za niskie napi cie wył czenia

33VDC

63VDC

Pobór mocy bez obci enia

& lt; 35W

& lt; 50W

Ostrze enie o zbyt niskim napi ciu zasilania

Tabela 3 – Orientacyjny czas pracy w trybie zasilania z baterii
Obci enie (VA)
ESB 3kW-24

150
300
450
600
750
900
1050
1200
1350
1500
Obci enie (VA)

ESB 6kW-24

300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

Obci enie (VA)
ESB 10kW-48

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Czas pracy (24V 100Ah)
w minutach
908
449
338
222
177
124
110
95
82
68

Czas pracy (24V 200Ah)
w minutach
2224
1100
815
525
414
303
269
227
198
164

Czas pracy (24V 100Ah)
w minutach
449
225
124
95
68
56
48
35
31
28

Czas pracy (24V 200Ah)
w minutach
1100
525
303
227
164
126
108
94
74
67

Czas pracy (48V 100Ah)
w minutach
613
268
158
111
90
76
65
50
44
40

Czas pracy (48V 200Ah)
w minutach
1288
613
402
271
215
182
141
112
100
90

Czas podtrzymania zale ny jest od jako ci baterii i typu oraz wieku. Specyfikacje baterii mog si
ró ni w zale no ci od producenta