Instrukcja-31602.pdf

Grzejnik elektryczny Thermoval T19 1500 W grzeje połowa mocy

Może element grzejny się zepsuł. Nie wiem jak to jest zbudowane. Ale pewnie ma dwa obwody grzania i jeden siadł. Ponadto z tego co czytałem gwarancja na 5 lat na elementy grzejne. Więc jak jest krócej w domu to na gwarancję. 1120288


GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY

Instrukcja obsługi
T19 1000 WiFi
T19 1500 WiFi
T19 2000 WiFi

UWAGA !
Urządzenie ma wyłączne zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych,
O
w których temperatura powietrza nie spada poniżej 5 C.
Urządzenie nie może być uruchamiane w temperaturach wykraczających
O
poza dopuszczalny zakres minimalnych i maksymalnych & gt; 5-35 & lt; C

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zabronione jest zakrywanie kratek wlotu i wylotu powietrza w grzejniku.
Takie postępowanie może skutkować przegrzaniem lub zniszczeniem grzejnika
lub niebezpieczeństwem powstania pożaru.
Jedynie autoryzowany serwis jest uprawniony do napraw urządzenia.
W przypadku usterki lub dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia, grzejnik
należy wyłączyć z sieci, wyciągniąć wtyczkę.
Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może nagrzać się do znacznej temperatury.
Nie wolno ustawiać urządzenia na dywanach i wykładzinach z długim włosiem.
Urządzenie należy wykorzystywać z dala od źródeł wody, np: wanna, prysznic., umywalka.
Nie wolno używać grzejnika w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały
łatwopalne.
Zabrania się zbliżania kabla zasilającego do nagrzanego urządzenia.
Nie wolno instalować grzejnika bezpośrednio pod gniazdem zasilającym.
Gniazdo powinno znajdować się obok lub pod urządzeniem.
W pomieszczeniu, w którym znajduje się grzejnik nie wolno pozostawiać małych
dzieci bez opieki.

Produkt jest zgodny z wymogami
zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Produkt spełnia wymogi zawarte
w dyrektywie Unii Europejskiej i EFTA.

UWAGA !
URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ
DO ODPADÓW DOMOWYCH !
Zgodnie z obowiązującym prawem nie nadające się
do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym
należy zbierać osobno, w specjalnie do tego
wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia
i ponownego wykorzystania, na podstawie
obowiązujących norm ochrony środowiska.

2

GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY

2 DANE TECHNICZNE
Model T19 1000W WiFi
moc grzewcza
zasilanie
waga
wymiary

wys./szer./gł.

500 - 1000 W
~230V 50Hz
4,1 kg.

podział mocy

380 / 600 / 65 mm

Model T19 1500W WiFi
moc grzewcza
zasilanie
waga
wymiary

wys./szer./gł.

750 - 1500 W
~230V 50Hz
4,8 kg.

podział mocy

IP24

380 / 760 / 65 mm

Model T19 2000W WiFi
moc grzewcza
zasilanie
waga
wymiary

wys./szer./gł.

1000 - 2000 W podział mocy
~230V 50Hz
5,4 kg.
380 / 920 / 65 mm

3 OPIS BUDOWY GRZEJNIKA

Obudowa przednia grzejnika
Panel sterujący z wyświetlaczem
Nóżki statyczne, przykręcane

Górny wylot powietrza
Obudowa tylna grzejnika
Wieszak naścienny, przykręcany
Przewód zasilający z wtyczką
Dolna kratka wlotu powietrza
Włącznik główny

3

BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI OD ELEMENTÓW ZABUDOWY
(rys.1)

parapet

92 cm

40 cm

60 cm

90 cm

38 cm

ściana

30 cm

43 cm

28

1000 W

1500 W

2000 W

20 cm

ściana lub meble

76 cm

4 MONTAŻ NÓŻEK DO KORPUSU
Na wyposażeniu grzejnika znajduje się para nóżek przeznaczonych do ustawienia
grzejnika na podłodze. W celu ich instalacji należy, za pomocą zamieszczonych 4 śrub
(blachowkrętów), przykręcić nóżki do dolnej części obudowy.
W tym celu na dolnej obudowie znajdują się specjalne otwory montażowe.
Przed montażem odpowiednio dopasuj kształt nóżek do obudowy grzejnika.
Przy pomocy śrubokręta krzyżakowego dokręć nóżki do obudowy, wykorzystując po
dwie śruby na stronę.

Otwory montażowe

5 INSTALACJA NA ŚCIANIE
Dokonaj właściwego wyboru miejsca montażu.
Zachowaj wymagane minimalne odległości od ścian, mebli, parapetu, itp. ( rys.1)

1

4

2

3

4

GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY
1 - Przy pomocy szablonu montażowego odznacz miejsca na kołki montażowe.
2 - Wywierć otwory i osadź kołki montażowe w ścianie ( rys. nr 1)
( 4 kołki montażowe ze śrubami znajdują się na wyposażeniu grzejnika)

3 - Przykręć wieszak naścienny ( rys. nr 2 )
4 - Zainstaluj grzejnik na wieszaku ( rys. nr 3 )
5 - Zakończ instalację przez przykręcenie dwóch śrób blokujących grzejnik na
wieszaku ( rys. nr 4 )
Pamiętaj ! Gniazdo zasilające musi znajdować się z boku grzejnika lub pod
grzejnikiem, nigdy nad grzejnikiem.

4 OPIS PANELU STERUJĄCEGO
Przycisk trybu grzania 50%-100% / połączenie WiFi
Lampka gotowości do pracy
Kontrolki trybu pracy
T19 1000W
- 50% - 500W,
T19 1500W
- 50% - 750W,
T19 2000W
- 50% - 1000W,

- 100% - 1000W
- 100% - 1500W
- 100% - 2000W

Przycisk - ustawienie temperatury
Wyświetlacz temperatury
Lampka aktywacji praca / połączenia WiFi

h

Przycisk włącz / wyłącz
Lampki pracy w trybie TIMER
Lampki informujące o aktywacji TIMER-a
Przycisk TIMER

Opis działania panelu sterującego
Przycisk włącz / wyłącz
Za pomocą tego przycisku dokonujesz włączenia lub wyłączenia grzejnika.
Przycisk aktywuje grzejnik po wcześniejszym włączeniu zasilania włącznikiem
głównym, który znajduje się na bocznej części obudowy grzejnika.
Przy włączaniu grzejnik zakomunikuje przyjęcie polecenia sygnałem dźwiękowym.

5

Przycisk trybu grzania / połączenie WiFi
Za pomocą tego przycisku, przez jednokrotne naciśnięcie, możesz zmienić tryb
grzania. Na wyświetlaczu pokażą się odpowiednie ikony
- 50 % ,
- 100 %.
Przyciskając i przytrzymując przycisk przez około 5 sekund, aktywujesz połączenie
WiFi w grzejniku. Moment aktywacji modułu WiFi sygnalizowany jest dłuższym
sygnałem dźwiękowym. Grzejnik automatycznie łączy się z sieciami
bezprzewodowymi, a na wyświetlaczu zacznie migać lampka
,,Aktywacja pracy / połączenie WiFi"
Sterowanie bezprzewodowe grzejnikiem, możliwe jest poprzez specjalny program,
którego działanie opisane zostało w oddzielnej instrukcji.

Przycisk ustawienie temperatury
Używając tego przycisku możesz ustawić temperaturę, jaką grzejnik powinien
utrzymywać.
Jednokrotne przyciśnięcie - wchodzisz w opcję zmiany temperatury, a na wyświetlaczu
pokazuje się migająca wartość aktualnie ustawionej temperatury powietrza.
Kolejne przyciśnięcia - powodują zmianę ustawień temperatury co 1 OC , w zakresie
od 15 do 35OC w pętli. Po wybraniu odpowiedniej temperatury wskaźnik zacznie migać.
Po około 5 sekundach uruchomi się termostat, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się
mierzona temperatura otoczenia.
Odczyt temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika, umieszczonego na dolnej
części obudowy w plastikowej osłonie, koło kratki wlotu powietrza.
Termostat wykonuje pomiar powietrza zimnego, zaciąganego przez urządzenie
od dołu. Jest to pomiar miejscowy, doraźny i może wystąpić konieczność korekty
temperatury na programatorze tak, by uzyskać właściwą temperaturę w pomieszczeniu.
Na wyświetlaczu pokazywana jest na bieżąco temperatura powietrza z otoczenia.
W każdej chwili możesz sprawdzić lub zmienić ustawienia, naciskając przycisk

Przycisk TIMER
Za pomocą tego przycisku możesz zaprogramować czas pracy grzejnika w zakresie
od 1 do 24 godzin, z dokładnością do 1 godziny. Po upływie ustawionego czasu
grzejnik automatycznie się wyłączy.
Jednokrotne przyciśnięcie - wchodzisz w opcję ustawienia czasu pracy.
Na wyświetlaczu pojawi się wartość ( 00 ) z ikoną { h } oraz niebieska lampka
,,Praca w trybie TIMER".
Kolejne przyciśnięcia - powodują wybór ilości godzin, po których urządzenie powinno
się wyłączyć.
Po wybraniu odpowiednich nastaw wskaźnik zacznie migać.
Po około 5 sekundach uruchomi się termostat, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się
mierzona temperatura otoczenia oraz pozostanie widoczna lampka TIMER, informująca
o pracy w trybie zadanego programu.
W każdej chwili możesz sprawdzić lub zmienić ustawienia, naciskając przycisk

6

Ustawienie wartości ( 00 ) powoduje wyłączenie TIMER-a

GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY
Sygnalizacja dźwiękowa
Wszystkie zmiany dokonywane w urządzeniu potwierdzane są sygnałem
dźwiękowym.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Grzejniki zostały wyposażone w bezpiecznik termiczny, chroniący urządzenie
przed przegrzaniem.
Przegrzanie może nastąpić z różnych przyczyn. Najczęstrzymi powodami
przegrzania są: zakłócenie swobodnego obiegu powietrza lub praca
urządzenia z pełną mocą przy wysokiej temperaturze otoczenia.
W takich sytuacja bezpiecznik termiczny odcina dopływ prądu do grzałki.
Jeżeli nastąpi awaryjne wyłączenie grzejnika, należy odłączyć grzejnik od źródła
zasilania i pozostawić urządzenie do wystygnięcia.
Bezpiecznik ponownie załączy zasilanie po całkowitym schłodzeniu, co
może potrwać kilkadziesiąt minut.

Czyszczenie i konserwacja
Grzejnik powinien być chroniony przed nadmiernym zanieczyszczeniem.
Konserwacja powinna się ograniczyć do czyszczenia obudowy przy pomocy
miękkiej ściereczki i bez używania agresywnych płynów myjących.
Wszelkie prace związane z czyszczeniem wnętrza grzejnika może wykonywać
tylko i wyłącznie autoryzowany punkt serwisowy firmy Thermoval.
Każda nieautoryzowana ingerencja, otwarcie, próby czyszczenia lub naprawy
wnętrza urządzenia, automatycznie skutkują utratą praw gwarancyjnych.

USTERKI I NAPRAWY
W przypadku, gdy urządzenie przestanie grzać lub powstaną błędy w pracy
panelu sterującego należy dokładnie sprawdzić prawidłowość podłączenia
do instalacji zasilającej oraz prawidłowość nastaw w programatorze.
Jeżeli po sprawdzeniu nie zostanie wykryty błąd w podłączeniu lub
ustawieniach, a grzejnik nadal będzie niesprawny, należy skontaktować się z
serwisem centralnym firmy Thermoval, pod numerem (22) 853 27 27 wew. 105.
UWAGA ! Wszelkie próby naprawy, ingerencji w konstrukcję urządzenia,
przeprowadzane przez osoby trzecie, poza autoryzowanym punktem serwisowym,
skutkują automatyczną utratą praw gwarancyjnych.
.

GWARANCJA
Firma Thermoval Polska udziela gwarancji niezawodnej pracy w wymiarze:
- 2 lata na obudowę i elektryczne elementy sterujące
- 5 lat na element grzejny ( grzałkę )

7

Producent i dystrybutor:

THERMOVAL POLSKA
ul.,Bokserska 25
02-690 Warszawa
tel. +48 22 853 27 27

www.thermoval.pl


Pobierz plik - link do postu