Serial_Protocol.rar

Problem dot. komunikacji z PLC Fanuc VersaMax Micro UDR005

Załączam przykładowy program napisany w VersaPro, służący do komunikacji poprzez protokół Serial I/O ze sterownikami Ge Fanuc. Program otrzymałem od Pana Grzegorza Faracika z firmy Astor. Niestety u mnie nie działa :( Problem najprawdopodobniej tkwi w odpowiedniej konfiguracji portów.

  • Serial_Protocol.rar
    • SFC.ppt
    • Array
    • opis.txt


Pobierz plik - link do postu

Serial_Protocol.rar > opis.txt

Program do transmisji danych w formacie ASCII
Program wysy?a i odczytuje dane z portu szeregowego.
W niniejszym przyk?adzie dane do wys?ania skonfigurowano:
ioœae: 1 s?owo (2 bajty)
adres: %R152.
Pod ten rejestr podstawiany jest stane wejœae %I1-I4.

Dane odczytywane to:
iloœae: 1 s?owo (2 bajty)
adres: %R12 (w bloku COMM_REQ podano %R10 dlatego ?e do danych
odczytany doklejane s? najpierw 2 dodatkowe rejestry, zawierajace
m.in. iloœae odczytanych bajtów, znajduj?cych si? jeszcze w buforze portu).
Zawartoœae %R12 jest kopiowana do %Q1-Q4.

Tak wi?c w efekcie stan wejœae jednego sterownika jest odtwarzany na wyjœciach
drugiego i vice versa. Je?eli chcemy aby przesy?ane by?y inne dane,
to nale?y odpowiednio zmodyfikowaae program.

Zalecana kolejnoœae post?powania przy uruchamianiu:
-zestawiae po?aczenie pomi?dzy sterownikami (skrzy?owaae sygna?y Receive z
Transmit) i za?aczyae zasilanie.

W podprogramie INIT_M, w ostatnim szczeblu mo?na zmieniae iloœae wysy?anych
i odbieranych s?ów oraz port w sterowniku (19hex = port1, 20hex=port2).