LM723.txt

Nietypowy termostat. Układ porównujący temperaturę w dwóch miejscach.

Mam wrażenie, że działanie takiego układu z LM723, jak te powyżej, może być mało przewidywalne. Załączam schemat czujnika temperatury na tranzystorze, i informacje o LM723 (układ końcówek, opis). Jakie masz przekaźniki? Istotne jest nie tylko na jakie napięcie, ale i jaki ma opór (jaki prąd pobiera).


Parametry dopuszczalne: impuls napi?cia V+ do V- 50V, sta?e 40V; moc 660mW;
napi?cie na ka?dym wej?ciu 8.5V, ró?nica 5V; pr?d Vz 25mA, Vref 15mA.

Najwa?niejsze parametry: Vref=6.8..7.5V; minimalne napi?cie wej?ciowe 9.5V;
minimalny spadek napi?cia 3V; pobór pr?du bez obci??enia 1.7mA (typowy);

Uk?ad ko?cówek (10-pinowa okr?g?a): CS, II, NI, Vref, V-, Vout, Vc, V+, FC;
(14-pinowa DIP): NC, CL, CS, II, NI, Vref, V-, NC, Vz, Vout, Vc, V+, FC, NC:
NC FC V+ Vc Vo Vz NC
) LM723 (DIP) |
NC CL CS II NI Vr V-

Typowy schemat zastosowania - jako zasilacz stabilizowany:
* V+ i Vcc ??czymy z +zasilania;
* II ??czymy z dzielnikiem R1+R2 mi?dzy wyj?ciem a mas?,
oraz z FC przez kondensator C1=100pF;
* NI ??czymy z dzielnikiem R3+R4 mi?dzy Vref a mas?;
dobrze je?li R3*R4/(R3+R4) = R1*R2/(R1+R2);
zwykle R2 albo R4 mo?na pomin?ae (brak po??czenia);
* V- ??czymy z mas?;
* Vout ??czymy z wyj?ciem przez Rsc;
* CL ??czymy z Rsc po stronie Vout, a CS - wyj?cia.

CL to jest baza, a CS emiter tranzystora NPN, kiedy napi?cie mi?dzy nimi
osi?gnie napi?cie przewodzenia, pr?d p?yn?cy przez tranzystor powoduje
ograniczenie pr?du wyj?ciowego zasilacza - do oko?o 0.64V/Rsc.
Po??czenie CL z dzielnikiem mi?dzy Vout i mas? daje pr?d wyj?ciowy
malej?cy przy spadku napi?cia, najmniejszy przy zwarciu (foldback).

Zamiast ??czyae Vout z Rsc, mo?na go po??czyae z baz? tranzystora NPN, jego
kolektor z +zasilania, emiter z Rsc - ?eby tranzystor wzmacnia? pr?d.
Wyj?cie Vcc pozwala na sterowanie zewn?trznego tranzystora PNP zamiast NPN.

Uk?ad wewn?trzny: wzorzec napi?cia Vref jest wzgl?dem V-; V+ i V- zasilaj?
wzmacniacz, którego wej?ciami s? NI (+) i II (-), a wyj?cie jest po??czone
z FC, z baz? tranzystora wyj?ciowego (jego kolektor to Vcc, emiter - Vout);
i z kolektorem tranzystora ograniczenia pr?du (baza - CL, emiter - CS);
Vz jest po??czone z Vout przez diod? Zenera (Vout -Z & lt; |- Vz).

UWAGA: napi?cie na II musi byae ma?e, je?li chcemy uzyskaae niskie napi?cie
na wyj?ciu: napi?cie wyj?ciowe & gt; = wy?sze z napi?ae II,NI - 1..2V (zale?nie
od obci??enia - przy ma?ym tylko 1V); napi?cia na II i NI nie powinny byae
mniejsze ni? 1V (bo nie zadzia?a regulacja, b?dzie du?e napi?cie na Vout).


Pobierz plik - link do postu