LU_D10.pdf

telefon stacjonarny - poszukuje instrukcji do SAGEM D10T

instrukcje masz w załączniku


Dépliant D10T.fm Page 1 Mardi, 12. avril 2005 11:10 11

Szanowny kliencie!
Dzi kujemy za zakup telefonu SAGEM DECT oraz okazane nam zaufanie.
Niniejszy produkt zosta wyprodukowany przy zachowaniu najwi kszej troski. Je eli w czasie jego
u ytkowania pojawi si problemy, prosimy o skorzystanie z niniejszej instrukcji obs ugi. Mo ecie równie
znale informacje na nast puj cej stronie internetowej:
http://www.sagem.com/faq
Dla Pa stwa wygody i bezpiecze stwa, prosimy o dok adne przeczytanie poni szego rozdzia u:

Skrótowy opis funkcji
przycisków s uchawki

Widok stacji bazowej i s uchawki

Przycisk MENU

- S uchawka
- Dzwonek

Telefonu DECT nie wolno instalowa w pomieszczeniu wilgotnym (umywalni, azience,
pralni, kuchni, itp.), o ile nie znajduje si w odleg o ci 1,50 m od ród a wody, ani na
zewn trz. Telefon nale y eksploatowa w temperaturze od 5°C do 45°C.

Zasi g telefonu DECT wynosi oko o 50 metrów w pomieszczeniach i oko o 300 metrów na
otwartej przestrzeni. Bezpo rednia blisko cz ci metalowych, na przyk ad od telewizora
lub innych urz dze elektrycznych mo e powodowa ograniczenie zasi gu.
Cz stotliwo radiowa, w jakiej pracuje ten telefon, mo e powodowa zak ócenia
funkcjonowania niektórych czu ych urz dze medycznych i sprz tu ratowniczego. We
wszystkich przypadkach uprasza si o przestrzeganie zasad bezpiecze stwa.
W rejonach nara onych na cz ste burze, zaleca si zabezpieczenie linii telefonicznej za
pomoc ochrony przepi ciowej.

Przycisk R
- Wznawianie trzymanego
po czenia (tylko PABX)
Przycisk
POWTARZANIA
NUMERÓW / LISTY
IDENT. ROZMÓWCÓW
- Dost p do 5 ostatnio
wybieranych numerów
(pierwsze naci ni cie)
- Dost p do listy
rozmówców (drugie
naci ni cie)
- Wprowadzanie pauzy

-W

Aktywna KSI

Przycisk C ZAKO CZ
PO CZENIE
- Ko czy po czenie
- Porzuca wpis w menu
CZA/WY CZA s uchawk
- Kasuje wpis

Przycisk KSI KI TEL.
- Dost p do ksi ki tel.

Przycisk
- W cz./wy . blokady
klawiatury

Przycisk ROZMOWA/OK
- Przyjmowanie rozmowy
- Wybieranie numeru
- Wybieranie wpisu w menu

Mikrofon

LED

To urz dzenie nie dzia a w razie awarii sieci elektrycznej. Przy pol czeniach
alarmowych i interwencyjnych, nale y u ywa urz dzenia zasilane bezpo rednio
przez sie telefoniczn .
Oznaczenie CE potwierdza, e wyrób spe nia istotne wymagania dyrektywy 1999/5/CE
Parlamentu i Rady Europy dotycz ce urz dze mikrofalowych o cz stotliwo ci radiowej
oraz urz dze teletransmisyjnych w zakresie bezpiecze stwa i zdrowia u ytkowników
oraz zak óce
elektromagnetycznych. Ponadto, sprawnie korzysta z zakresu
cz stotliwo ci w
czno ci naziemnej i przestrzennej, nie wywo uj c szkodliwej
interferencji.
Potwierdzenie zgodno ci produktu mo na sprawdzi na stronie www.sagem.com w
sekcji ,,support " albo wysy aj c zapytanie na podany poni ej adres:

KA TELEFONICZNA

Aktywna BLOKADA KLAWIATURY (miga po
naci ni ciu przycisku przy zablokowanej
klawiaturze lub je eli rozmowa wychodz ca
jest niedopuszczalna)

Stacja bazowa / adowarka i s uchawka s gotowe do u ytku po zainstalowaniu zestawu akumulatorów
i na adowaniu ich. S uchawka D10T jest ju zarejestrowana w stacji bazowej. Mo na zacz j od razu
u ywa z podstawowymi ustawieniami.
Stacja bazowa i s uchawka nie b d dzia a w razie awarii zasilania lub z niepod czonym zasilaczem
sieciowym. Ustawienia, wpisy w ksi ce telefonicznej i pami
powtarzania numerów pozostan
zachowane nawet w razie awarii zasilania.
Nale y u ywa tylko do czonego zasilacza sieciowego.
U ytkownicy aparatów s uchowych powinni wiedzie , e sygna y radiowe pomi dzy stacj bazow
i s uchawk mog powodowa nieprzyjemne buczenie aparatu s uchowego.
Nale y u ywa tylko do czonego zestawu akumulatorów. Dla w asnego bezpiecze stwa NIE wolno
u ywa zwyk ych baterii.
Nale y zadba o to, aby styki adowania u do u s uchawki nie styka y si z metalem lub smarami.
Nale y najpierw ustawi dat i godzin , je eli maj one by pokazywane na wy wietlaczu i
zapami tywane wraz z rozmowami w li cie rozmówców (patrz § 1.2).

1.1. Stacja bazowa

Wska nik WYCISZANIA MIKROFONU
Pod czanie
ROZMOWA aktywna (miga przy
nadchodz cej rozmowie)

Przycisk ZAKO CZ PO CZENIE
Ko czy po czenie
Porzuca wpis w menu
Kasuje numery
W cza/wy cza s uchawk

C

: pe ny,

Aktywne MENU USTAWIE

Przycisk ROZMOWA / OK
Przyjmowanie rozmowy
Wybieranie numeru
Wybieranie wpisu w menu

OK

Przed rozpocz ciem u ytkowania s uchawki wystarczy wykona tylko kilka prostych operacji. Mimo tego
proponujemy wcze niejsze przeczytanie poni szych instrukcji ogólnych.

POWTARZANIE NUMERU / LISTA IDENT.
ROZMÓWCÓW aktywne (symbol miga, je eli
nowa rozmowa pochodzi od rozmówcy z listy
rozmówców)

Przycisk R

Przycisk MENU
- Dost p do ustawie

1. Przygotowywanie telefonu do u ytku

: roz adowany, miga w trakcie adowania)

Przycisk POWTARZANIA NUMERÓW /
LISTY IDENT. ROZMÓWCÓW
Dost p do 5 ostatnio wybieranych numerów
Dost p do listy rozmówców
Wprowadzanie pauzy w wybieraniu numeru

Przycisk NAWIGACJI
- Opcje przewijania
- Sterowanie g o no ci
- Dost p do numerów
awaryjnych

Do u ytku dopuszcza si tylko do czony zasilacz; nale y go pod czy do gniazdka bazy
zgodnie z opisem instalacji podanym w niniejszej instrukcji obs ugi oraz danymi
technicznymi (napi cie, nat enie pr du, cz stotliwo sieci) zawartymi na umieszczonej
na niej tabliczce znamionowej. Ze wzgl du na bezpiecze stwo, zasilacz jest wyposa ony
w bezpiecznik odcinaj cy zasilanie 230V. Zasilacz powinien by umieszczony w pobli u
bazy, w atwo dost pnym miejscu.

STAN ADOWANIA symbol (

Przycisk KSI KI TELEFONICZNEJ
Dost p do ksi ki telefonicznej
Zapami tywanie numeru

Muszla s uchawki

Zalecenia i instrukcje bezpiecze stwa

Niniejszy telefon jest przeznaczony do wspó pracy z publiczn komutowan sieci
telefoniczn (PSTN). W przypadku jakichkolwiek problemów, najpierw nale y zwróci si
do sprzedawcy telefonu. Nale y u ywa tylko do czonego kabla telefonicznego.
Aby unikn zniszczenia s uchawki nale y u ywa atestowanych akumulatorów.
W adnym wypadku nie stosowa zwyk ych baterii. Przy wk adaniu akumulatorów do
komory na akumulatory w s uchawce nale y przestrzega biegunowo ci.
Dla Pa stwa w asnego bezpiecze stwa nie nale y nigdy umieszcza s uchawki na
podstawce bez akumulatorów lub bez pokrywy akumulatorów, aby unikn pora enia
pr dem elektrycznym.
Po up ywie ywotno ci akumulatorów nale y je usun (utylizowa ) zgodnie z
instrukcjami recyklingu, zawartymi w niniejszej broszurce.

Skrótowy opis symboli na
wy wietlaczu s uchawki

Wetkn

wtyczki w sposób pokazany poni ej:

Symbol SI Y SYGNA U (miga, gdy
s uchawka nie odbiera sygna u bazy, lub gdy
sygna jest s aby)

Przycisk NAWIGACJI
Opcje przewijania
Sterowanie g o no ci s uchawki
Telefonowanie awaryjne

Stacja bazowa
LED Miga podczas rozmowy zewn trznej
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Przyciski WYBIERANIA

W czanie/wy czanie blokady klawiatury
Wyciszanie w cz./wy . w stanie online

#

- Miga podczas rozmowy

Wetkn kabel zasilacza
sieciowego do odpowiedniego
gniazdka w stacji bazowej
i wcisn kabel w rowek
prowadz cy. Pod czy
zasilacz do gniazdka
sieciowego. Za wieca si
zielona dioda LED na stacji
bazowej.

Przycisk #
- Wy cza (wycisza)
mikrofon podczas
rozmowy

Wetkn kabel telefoniczny
do odpowiedniego gniazdka
w stacji bazowej i wcisn
kabel w rowek prowadz cy.
Pod czy kabel do
gniazdka telefonicznego w
cianie.

SAGEM SA - Customer relations department - 4 rue du Petit Albi
95800 Cergy Saint-Christophe - France

-1-

-3-

-2-

Podczas rozmowy telefonicznej mo na przy pomocy
ustawia jeden z trzech poziomów g o no ci
s uchawki (pokazywane jako 1 lub 2 albo 3 po
prawej stronie wy wietlacza). Ustawienie g o no ci
jest zapami tywane po zako czeniu po czenia.

u ywaj c przycisku
(na wy wietlaczu pojawia
si P).
Aby skasowa ostatni wprowadzon cyfr
wystarczy krótko nacisn
. Naci ni cie i
powoduje skasowanie
przytrzymanie przycisku
ca ego wprowadzonego numeru.
2. Nacisn
. Numer zostaje wybrany. Nacisn
, aby przerwa wybieranie.

2. Struktura menu

1.2. S uchawka
Pod czanie akumulatora

C

C

S uchawka dostarczana jest z akumulatorem NiMH (3.6 V, 300 mAh).
1. Otworzy pokryw komory akumulatora i pod czy
akumulator. Styki akumulatora maj ró ne kszta ty, aby
zapobiec zamianie biegunów. Nie u ywa si y, tylko
sprawdzi , czy nale y ewentualnie obróci
cznik, aby
dopasowa bieguny.

rotes Kabel

C

1. Nacisn
. Pokazany zostaje ostatnio wybrany
.
numer i symbol
2. Przy pomocy
wybra odpowiedni numer telefonu.
. Numer zostaje wybrany.
3. Nacisn
Pi numerów, znajduj cych si w pami ci
powtarzania, to pi ostatnich numerów
wprowadzonych bezpo rednio z klawiatury.
Zapami tane s równie wszystkie wprowadzone
pauzy wybierania.
OK

Po w o eniu ca kowicie na adowanego akumulatora s uchawka
w cza si automatycznie i przechodzi w tryb czuwania, a na
wy wietlaczu pojawiaj si nast puj ce informacje (z czasem):
Aby ustawi dat i godzin :
+ 2 +2.
Nacisn
Na wy wietlaczu pojawia si 2-2 DD MM RR.
Przy pomocy klawiatury wprowadzi dat (DD-MM-RR).
Nacisn
, aby potwierdzi .
Na wy wietlaczu pojawia si teraz 2-2 HH:MM.
Przy pomocy klawiatury wprowadzi godzin (HH-MM).
Nacisn
, aby potwierdzi .
adowanie akumulatora
W chwili dostawy akumulator nie jest na adowany. Nale y umie ci s uchawk na stacji bazowej, aby
na adowa akumulator. Wska nik stanu na adowania na wy wietlaczu s uchawki miga w trakcie adowania.
Po zako czeniu adowania pojawiaj si trzy kreski (patrz ni ej). Przed pierwszym u yciem s uchawki
nale y adowa akumulator przez co najmniej 16 godzin. Nowy zestaw akumulatorów osi gnie pe n
pojemno dopiero po kilku cyklach adowania i roz adowywania.
Przy prawie ca kowicie roz adowanym akumulatorze symbol stanu na adowania wskazuje 'pusty', a
s uchawka wydaje sygna ostrzegawczy. W takiej sytuacji nale y umie ci s uchawk na stacji bazowej, aby
ponownie j na adowa .

Kasowanie
numeru
telefonu
z
pami ci
powtarzania
1. Nacisn
. Pokazany zostaje ostatnio wybrany
.
numer i symbol

OK

Akumulator na adowany w ok. 2/3

Akumulator pe ny

adowanie sygnalizowane jest migaj cymi segmentami symbolu STANU NA ADOWANIA. Symbol
przestaje miga przy pe nym akumulatorze.
W czanie i wy czanie s uchawki
Aby wy czy s uchawk , nale y wcisn przycisk
i przytrzyma go przez ponad 5 s. Aby ponownie
w czy s uchawk , nacisn przycisk
.
S uchawka zostaje automatycznie ponownie w czona z chwil odstawienia jej na stacji bazowej.
C

C

Blokada klawiatury
Funkcja blokady klawiatury powoduje zablokowanie przycisków na s uchawce, aby zapobiec ich
przypadkowemu naci ni ciu (np. przy noszeniu s uchawki w kieszeni). Aby w czy blokad klawiatury:
.
nacisn i przytrzyma przycisk , a na wy wietlaczu pojawi si symbol
zniknie z wy wietlacza.
Aby wy czy blokad klawiatury: nacisn i przytrzyma przycisk , a symbol
Blokada klawiatury zostaje wy czona automatycznie z chwil odstawienia s uchawki na stacji bazowej.

-5-

. Pojawia si symbol

.

4.4. Edytowanie wpisu
1. Nacisn

.

. Pojawia si symbol

.

2. Przy pomocy
wybra numer telefonu do
edytowania.
. Pojawia si symbol
3. Nacisn
i przytrzyma
. Nacisn
, aby skasowa jedn cyfr .
, aby skasowa ca y
Nacisn
i przytrzyma
numer.
4. Wprowadzi nowy numer.
5. Nacisn
, aby potwierdzi .

Wy czanie funkcji WYCISZANIA
Aby wznowi rozmow nacisn i przytrzyma #, a
zniknie z wy wietlacza.

4. Ksi

ka telefoniczna

4.1. R czne dokonywanie wpisu
1. Wprowadzi numer telefonu. W razie potrzeby
poprawi przy pomocy
. Mo na wprowadzi
pauzy wybierania (2 sekundy) pomi dzy cyframi,
u ywaj c przycisku
(na wy wietlaczu pojawia si
P).
2. Nacisn i przytrzyma
. Pojawia si symbol
.

numerów

z

listy

OK

Kasowanie numeru telefonu z listy rozmówców
4. Dwukrotnie nacisn
. Pokazany zostaje
.
ostatni numer i symbol
C

3.2. Wykonywanie po cze
3.2.1. Bezpo rednie wybieranie numerów
Nacisn
i wprowadzi numer telefonu. Cyfry
numeru pojawiaj si na wy wietlaczu w chwili ich
wybierania.

5. Przy pomocy
wybra odpowiedni numer telefonu.
, aby skasowa
6. Nacisn
i przytrzyma
wybrany numer. Aby skasowa
ca
list
rozmówców nale y nacisn
i przytrzyma
przez ponad 5 sekund.
C

C

OK

3.2.2. Wybieranie
numerów

przygotowanych

W przypadku przygotowywanych po cze numer
telefonu jest najpierw wybierany z pami ci (listy
rozmówców, ksi ki telefonicznej, powtarzania
numerów) lub wprowadzany r cznie, a dopiero
potem wybierany.
R czne przygotowywanie po czenia
1. Wprowadzi numer telefonu. Mo na wprowadzi
pauzy wybierania (2 sekundy) pomi dzy cyframi,

-6-

OK

C

C

. Pokazywany jest ostatni

wybra odpowiedni wpis.
2. Przy pomocy
. Numer telefonu zostaje wybrany.
3. Nacisn

rozmowy.

6.1. Wprowadzanie numeru
awaryjnego
+1 +3.

Nacisn

Wpisa numer awaryjny (maksymalnie 10 cyfr).
, aby potwierdzi .
Nacisn
OK

6.2. Modyfikowanie numeru
awaryjnego

5. Lista rozmów

1. Dwukrotnie nacisn
wpis.

Ko czenie po czenia
lub odstawi s uchawk na stacj bazow .
Nacisn

6. Numer telefonu awaryjnego

C

3.2.4. Wybieranie
rozmówców

Z chwil nadej cia rozmowy na wy wietlaczu
. W przypadku korzystania z
pojawiaj si ---- i
serwisu identyfikacji dzwoni cego rozmówcy, ---- na
wy wietlaczu zostaj zast pione numerem telefonu
dzwoni cego.
Odbieranie rozmowy
Je eli s uchawka jest na stacji bazowej:
Zdj s uchawk ze stacji bazowej.
Przy w czonej funkcji automatycznego
odbierania mo na od razu rozpocz rozmow
(patrz § 7.1.3 ,,W czanie/wy czanie funkcji
automatycznego odbierania").
W przeciwnym razie wystarczy nacisn
dowolny przycisk, aby odebra rozmow .
Je eli s uchawka nie znajduje si na stacji bazowej:
Nacisn dowolny przycisk, aby odebra rozmow .
Przy w czonej blokadzie klawiatury nadchodz ca
rozmowa powoduje deaktywacj blokady na czas

C

C

6. Przy pomocy
mo na edytowa inne wpisy. Po
zako czeniu nacisn
.

C

3.1. Nadchodz ce po czenie

C

C

W czanie funkcji WYCISZANIA
Podczas rozmowy nacisn i przytrzyma #, a na

W ksi ce telefonicznej mo na zapami ta do 15
numerów telefonów. Wpisy mog by dokonywane
r cznie lub przejmowane z listy rozmówców lub
pami ci powtarzania.

C

3. Rozmowy
Akumulator na adowany w ok. 1/3

Kasowanie wpisu z listy rozmówców
Aby skasowa wpis z listy rozmówców nale y go
najpierw wybra przy pomocy , a potem nacisn
. Ca a pami listy rozmówców zostanie
przez
skasowana po naci ni ciu i przytrzymaniu
ponad 5 sekund.

OK

2. Przy pomocy
wybra odpowiedni numer telefonu.
, aby skasowa
3. Nacisn
i przytrzyma
wybrany numer. Aby skasowa ca
pami
powtarzania nale y nacisn
i przytrzyma
przez ponad 5 sekund.

OK

Stan na adowania akumulatora
Ró ne stany na adowania s pokazane poni ej:

4.3. Kasowanie wpisu

C

Podczas rozmowy mo na wy czy (,,wyciszy ")
mikrofon. Rozmowa zostaje wstrzymana.

symbol

zobaczy dat i godzin , nale y nacisn #. Je eli
numer ma ponad 13 cyfr, to pierwszych 13 cyfr
numeru jest wy wietlane i zatrzymywane po
naci ni ciu .

2. Przy pomocy
wybra numer telefonu do
skasowania.
3. Nacisn i przytrzyma
.
4. Ca a ksi ka telefoniczna zostanie skasowana
przez
w razie naci ni cia i przytrzymania
ponad 5 sekund.

3.2.8. Wska nik WYCISZANIA mikrofonu

wy wietlaczu pojawi si symbol

4. W razie potrzeby przy pomocy
wybra miejsce
pami ci (pokazywane s tylko wolne numery
miejsc pami ci).
5. Nacisn
, aby potwierdzi .
1. Nacisn

Pomiar czasu rozmowy rozpoczyna si 10 sekund
po wybraniu numeru. Trwa on jeszcze 5 sekund po
zako czeniu po czenia.

3.2.3. Po czenia z powtarzaniem numeru

2. Nasun pokryw na komor akumulatora a do
zatrza ni cia.

Akumulator roz adowany

3.2.7. Pomiar czasu rozmowy

OK

schwarzes
Kabel

-4-

3.2.5. Wybieranie z ksi

ki telefonicznej

OK

3.2.6. Regulowanie g o no ci s uchawki

OK

1. Nacisn

i

. Pojawiaj si symbole

2. Wybra miejsce pami ci przy pomocy
r cznie wpisa numer miejsca.
3. Wprowadzi numer telefonu.
4. Nacisn
, aby potwierdzi .

i

.
lub

OK

1. Krótko nacisn
. Pokazany zostaje pierwszy
. Przy
numer z ksi ki telefonicznej i symbol
wybra odpowiedni numer telefonu.
pomocy
lub
Nacisn
i przytrzyma
. Po lewej stronie
wy wietlacza zaczyna miga
jedna kreska.
Wprowadzi
numer
lokalizacyjny
ksi ki
telefonicznej i nacisn
, pojawia si numer
telefonu.
2. Nacisn
. Numer telefonu zostaje wybrany.
OK

3. W razie potrzeby przy pomocy
wybra miejsce
pami ci (wolne numery miejsc pami ci migaj ).
4. Nacisn
lub

4.2. Przenoszenie numeru telefonu
z pami ci powtarzania lub listy
rozmówców
1. Wybra pami powtarzania (nacisn
jeden
) lub list rozmówców
raz, pojawia si symbol
dwa razy, symbol
miga).
(nacisn
2. Przy pomocy
wybra numer telefonu do
zapisania w ksi ce telefonicznej.
. Ksi ka telefoniczna
3. Nacisn i przytrzyma
miga.
zostaje otwarta i symbol

-7-

Nacisn

Korzystanie z listy rozmówców

Nacisn
, aby skasowa jedn cyfr .
Naci ni cie i przytrzymanie
skasuje ca y
numer.
Wpisa nowy numer awaryjny (maksymalnie 10
cyfr).
, aby potwierdzi .
Nacisn
C

Funkcja ta jest dost pna jedynie wtedy, gdy
korzysta si z us ug serwisu identyfikacji
rozmówców.

C

Zapami tywanie przychodz cych rozmów
Ostatnich 20 przychodz cych rozmów jest
zapami tywane w li cie rozmówców wraz z
numerem telefonu oraz dat i godzin , kiedy
przekazany zosta ten numer telefonu (data i
godzina musz by ustawione w s uchawce).
Je eli numer telefonu nie zosta przekazany, to na
jego miejscu pojawiaj si cztery kreski (my lniki).
Zg oszenia s rejestrowane niezale nie od tego, czy
zosta y odebrane, czy te nie. Nowe, nie odebrane
zg oszenia s sygnalizowane na wy wietlaczu
w stanie gotowo ci.
migaj cym symbolem
Najstarszy wpis jest kasowany z chwil zape nienia
pami ci.
Otwieranie listy rozmówców
, aby otworzy list
Dwukrotnie nacisn
miga na górze wiersza
rozmówców. Symbol
przy numerze ostatniego dzwoni cego. Przy
pomocy przycisku nawigacji
mo na przewija
list rozmówców. Numer miejsca pami ci
wy wietlany jest obok numeru telefonu. Aby

+ 1 + 3.

OK

6.3. Deaktywowanie numeru
awaryjnego
Nacisn

+ 1 + 3.

Naci ni cie i przytrzymanie
numer.
, aby potwierdzi .
Nacisn

C

skasuje ca y

OK

6.4. Wybieranie numeru awaryjnego
Nacisn
. Wy wietlony zostaje ustawiony
numer awaryjny.
Nacisn
, aby go wybra .
Uwaga: Licznik czasu rozmowy nie jest wy wietlany
przy po czeniu z numerem awaryjnym.
OK

-8-

Dépliant D10T.fm Page 2 Mardi, 12. avril 2005 11:10 11

7. Ustawienia

9. Usuwanie zak óce

Zarówno ustawienia s uchawki, jak i stacji bazowej
dokonywane s przy pomocy s uchawki.

Nacisn

7.1.1. Ustawianie g o no ci dzwonka
s uchawki

, aby potwierdzi .

Aby przywróci fabryczne ustawienia s uchawki:
Nacisn

Mo na wybiera trzy poziomy g o no ci dzwonka:
Nacisn

OK

7.1.5. Przywracanie domy lnych ustawie
s uchawki

7.1. Ustawienia s uchawki

Wprowadzi PIN stacji (domy lnie 0000).
Nacisn
, aby skasowa jedn cyfr .
Naci ni cie i przytrzymanie
skasuje ca y
numer.
C

7.2.4. Wy czanie blokowanych numerów

+ 1 + 0 + 0.

Nacisn

+ 1 + 1 + 1.

Brak sygna u

Wprowadzi numer prefiksu (max 8 cyfr).

C

+ 2 + 4.

Nacisn
, aby potwierdzi .
Wprowadzi
d ugo
wybieranego numeru
(cyfra od 1 do 9). Prefiks b dzie dodawany
automatycznie zawsze wtedy, gdy wybierany
numer jest d u szy od tego ustawienia.
Nacisn
, aby potwierdzi .
Przy pomocy
w czy (1) lub wy czy (0)
wybieranie z prefiksem.
Aby zmieni lub wy czy dodatkowy prefiks nale y
powtórzy powy sz procedur .
OK

OK

Nacisn

Przy pomocy
wybra wymagan
dzwonka.
Nacisn
, aby potwierdzi .

, aby potwierdzi .

7.2.1. Ustawianie daty i godziny
Aby ustawi dat i godzin :
Nacisn
+ 2 + 2.

OK

7.1.2. W czanie i wy czanie sygna ów
d wi kowych przycisków
Nacisn

OK

7.2. Ustawienia stacji bazowej

g o no

7.2.5. PIN stacji bazowej

Na wy wietlaczu pojawia si 2-2 DD MM RR.
Przy pomocy klawiatury wprowadzi dat (DDMM-RR).
Nacisn
, aby potwierdzi .
Na wy wietlaczu pojawia si teraz 2-2 HH:MM.
Przy pomocy klawiatury wprowadzi godzin
(HH-MM).
Nacisn
, aby potwierdzi .
OK

7.2.2. Ograniczenia wybierania numerów
(blokowanie po cze )
Mo liwe jest zablokowanie wybierania niektórych
numerów na s uchawce (np. wszystkich numerów
mi dzynarodowych albo wszystkich numerów
rozpoczynaj cych si od 06).
Aby w czy opcj blokowania po cze :

7.1.3. W czanie/wy czanie trybu
automatycznego odbierania

Nacisn

Najpierw wprowadzi aktualny PIN (4 cyfry),
a potem wprowadzi nowy PIN (4 cyfry).
Nacisn
, aby potwierdzi .
Ponownie wprowadzi nowy PIN.
Nacisn
, aby potwierdzi .

Nacisn

+ 2 + 3 + 1.

Przy pomocy
w czy (1) lub wy czy (0)
tryb automatycznego odbierania.
Nacisn
, aby potwierdzi .

OK

OK

ce

Aby usun wszystkie wpisy w pami ci powtarzania
i w ksi ce telefonicznej:

OK

7.2.3. Modyfikowanie blokowanych
numerów
Nacisn

Przy pomocy
ustawi sposób wybierania
numeru. (1: tonowo, 2: impulsowo).
Nacisn
, aby potwierdzi .
OK

OK

OK

W przypadku wprowadzenia niew a ciwego PIN,
b d jest sygnalizowany akustycznie.

Nacisn

Wprowadzi PIN stacji (domy lnie 0000).
Wprowadzi pierwsz cyfr (pierwsze cyfry)
blokowanej grupy numerów (max 8 cyfr).
Nacisn
, aby potwierdzi .
Mo na wprowadzi
maksymalnie 5 grup
blokowanych numerów
Powtórzy dla blokowanego numeru: 2
Je li nie chcecie Pa stwo blokowa dalszych
numerów, prosz nacisn
.
Wszystkie numery musz by aktywowane,
wtedy nacisn
aby potwierdzi (1) lub
skasowa (0) wszystkie ograniczenia.
Nacisn
, aby potwierdzi .

+ 1 + 2.

+ 1 + 6.

Informacji o sposobie wybierania numerów w
Pa stwa linii telefonicznej (wybieranie tonowe lub
impulsowe) nale y zasi gn u operatora.

+ 2 + 6.

7.2.6. Przywracanie domy lnych ustawie
stacji bazowej

+ 2 + 4.

OK

Nacisn

Nacisn

Aby przywróci fabryczne ustawienia stacji bazowej:

Po w czeniu tej funkcji wystarczy zdj s uchawk
ze stacji, aby odebra rozmow bez konieczno ci
naciskania adnych przycisków (ustawienie
domy lne).

7.1.4. Usuwanie wszystkich wpisów
w pami ci powtarzania i w ksi
telefonicznej

Aby zabezpieczy wa ne ustawienia stacji bazowej
(blokowanie po cze ) przed nieupowa nionym
dost pem nale y zmieni PIN stacji bazowej
(osobisty numer identyfikacyjny).
Uwaga: PIN domy lny to 0000.

8.2. Ustawianie sposobu
wybierania numerów

OK

OK

Nacisn

OK

OK

+ 1 + 1 + 4.

Przy
pomocy
wybra
- sygna przycisków w czony (1)
- sygna przycisków wy czony (0).
Nacisn
, aby potwierdzi .
Istniej trzy sygna y przycisków:
Krótki sygna akustyczny: po naci ni ciu
przycisku.
Sygna ,,b d" (sygna akustyczny po którym
nast puj
dwa krótkie sygna y): wybór
niedost pny lub b d funkcji.
Sygna ,,sukces" (sygna akustyczny po którym
nast puje d u szy sygna ): funkcja wykonana
pozytywnie.

Wprowadzi PIN stacji (domy lnie 0000).
Nacisn
pi razy.
Nacisn
, aby zmieni 1 na 0.
Nacisn
, aby potwierdzi .

Nacisn
Ostrze enie:

+ 2 + 0 + 0.

OK

, aby potwierdzi .

PIN stacji powróci do 0000
(warto domy lna).

8.3. Przycisk R (Flash)
Je eli s uchawka jest pod czona do PABX, to
mo na u ywa przycisku R do wstrzymania
rozmowy zewn trznej, a nast pnie do wznowienia
rozmowy lub przekazania jej na inny numer
wewn trzny. Prosz skontaktowa si z operatorem
centrali, aby uzyska informacje o dost pnych
funkcjach i dok adnym sposobie post powania.
Krótko nacisn przycisk R, aby korzysta z tej
funkcji (na wy wietlaczu pojawia si F).
Je eli przycisk R nie dzia a poprawnie, to nale y
ewentualnie skorygowa czas dost pu ,,Flash"
(sygnalizacji przycisku R). Informacji szczegó owych
nale y zasi gn u operatora centrali.
Ustawianie czasu dost pu Flash mo liwe jest w
nast puj cy sposób:
Nacisn

Upewni si , e kabel telefoniczny jest poprawnie pod czony do stacji bazowej oraz do gniazdka
telefonicznego w cianie.
Upewni si , e stacja bazowa pod czona jest do sieci przez zasilacz sieciowy.

Telefonowanie i przyjmowanie rozmów jest niemo liwe
Czy akumulator s uchawki jest wystarczaj co na adowany?
Je eli symbol akumulatora pokazuje, e akumulator jest pusty, to nale y go adowa przez kilka godzin.

10. Dane techniczne
Standard
Ilo kana ów
Odst p pomi dzy kana ami
Szybko transmisji danych
Procedura dupleks
Kodowanie g osu
Modulacja
Zegar systemowy
rednia moc transmisji
Napi cie zasilania
Stacja bazowa
S uchawka
Czas pracy z ca kowicie na adowanym akumulatorem
Ograniczenia temperatury otoczenia
Ograniczenia temperatury sk adowania
Wymiary s uchawki (g b. x szer. x wys.)
Masa s uchawki
Metoda wybierania numeru
Funkcja przycisku przywracania
Kabel telefoniczny
Zasilacz sieciowy

DECT
120 kana ów dupleks
1.728 MHz
1152 kb/s
TDMA (Time Division Multiple Access)
ADPCM (32 kb/s)
GFSK
10.368 MHz
oko o 200 mW na kana
230 V / 50 Hz (zasilacz sieciowy)
akumulator 3.6 V - Ni-MH - 300 mAh
120 h standby, 10 h rozmowy
5 °C ~ 45 °C
-20 °C ~ 60 °C
29.4 x 52.0 x 145.0 mm
110 g
DTMF / wybieranie impulsowe
Flash
ok. 3 m d ugo ci
z europejsk wtyczk sieciow , kabel zasilaj cy
ok. 3m d ugo ci

+ 2 + 3 + 2.

8. Praca z central (PABX)
8.1. Wprowadzanie prefiksu

Przy pomocy
wybra ustawienie (1: 85 ms ,
2: 100 ms, 3: 250 ms, 4: 600 ms).
Nacisn
, aby potwierdzi .

Je eli s uchawka pod czona jest do PABX, mo na
wprowadzi prefiks (dla rozmów wychodz cych).
Nacisn

Instrukcja obslugi

OK

+ 2 + 3 + 3.

+ 2 + 4.

-9-

- 10 -

- 11 -

Skrócona instrukcja obs ugi

11. Warunki gwarancji

RODOWISKO

Operacja

Je eli mimo naszych stara telefon by by wadliwy, to prosz skontaktowa si ze sprzedawc ,
przedk adaj c mu wystawiony przez niego dowód zakupu. Poradzi on Pa stwu w razie b dów dzia ania.
Dla wszystkich roszcze z tytu u mi dzynarodowej gwarancji SAGEM SA nale y upewni si , e
urz dzenie by o u ywane zgodnie z instrukcj obs ugi i zgodnie z przeznaczeniem, oraz e posiada si
paragon kasowy lub rachunek zakupu, zawieraj cy nast puj ce informacje: dat zakupu, nazw
sprzedawcy, numer referencyjny i numer seryjny produktu.
Niniejsza gwarancja nie obowi zuje jednak w przypadku wyst pienia nast puj cych okoliczno ci:
Wymagane dokumenty zosta y zmodyfikowane lub zmienione w celu wykorzystania gwarancji.
Zmieniony lub zniekszta cony zosta numer seryjny, znak fabryczny lub naklejki na produkcie.
Dokonano manipulacji produktu przez nieupowa nione osoby.
Produkt by u ytkowany w sposób niew a ciwy lub wykraczaj cy poza zakres jego normalnego
zastosowania.
Produkt zosta uszkodzony przez oddzia ywania zewn trzne, takie jak b yskawica, przepi cie, wilgo ,
przypadkowe zepsucie, niew a ciw piel gnacj lub wszystkie zdarzenia losowe.

Zdj s uchawk ze stacji bazowej lub nacisn
s uchawka dzwoni
Naciska
w trakcie rozmowy.

Odbieranie rozmowy
Regulowanie g o no ci s uchawki
Wprowadzanie wpisu do
ksi ki telefonicznej

dowolny przycisk, gdy

Wprowadzi numer telefonu, nacisn i przytrzyma
, wybra miejsce
pami ci przy pomocy
i nacisn
dla potwierdzenia
ki Nacisn
, wybra numer telefonu przy pomocy , nacisn
OK

Wybieranie numerów z ksi
telefonicznej
Kasowanie wpisów w ksi ce
telefonicznej

Ochrona rodowiska naturalnego stanowi g ówne zadanie SAGEM SA. Grupa
SAGEM SA pragnie eksploatowa instalacje w warunkach chroni cych rodowisko i
postanowi a korzysta z technologii przyjaznych dla rodowiska w ca ym cyklu
u ytkowania swoich produktów, od etapu ich wytworzenia do oddania ich do u ytku,
eksploatacji i eliminacji.

OK

Nacisn
, wybra miejsce pami ci , nacisn
przez ponad 1 s
Nacisn i przytrzyma
przez ponad 5 s, aby skasowa ca pami
Edytowanie wpisów w pami ci Nacisn
, wybra miejsce pami ci , nacisn
przez ponad 1 s,
aby wej do trybu edycji, dokona edycji cyfr, nacisn
Przewijanie listy rozmówców Dwukrotnie nacisn
i przewija list rozmówców przy pomocy .
Wybieranie numerów z listy
Dwukrotnie nacisn
, wybra numer rozmówcy przy pomocy ,
rozmówców
nacisn
Kasowanie wpisów z listy
Dwukrotnie nacisn
, wybra numer rozmówcy przy pomocy ,
rozmówców
nacisn
przez ponad 1 s
Nacisn i przytrzyma
przez ponad 5 s, aby skasowa ca pami
Powtarzanie numerów
Nacisn
i
wybra numer telefonu do powtarzania, nacisn
Telefonowanie awaryjne
Nacisn
, a nast pnie nacisn
.
Ustawienia s uchawki
G o no dzwonka
, 1, 1, 1,
poziom (1-3),
Sygna akustyczny przycisków
, 1, 1, 4,
0 (wy czony) lub 1 (w czony),
Automatyczne odbieranie
, 1, 2,
0 (wy czone) lub 1 (w czone),
Numer telefonu awaryjnego
, 1 , 3 , numer telefonu awaryjnego,
Kasowanie wszystkich wpisów
, 1, 6,
w pami ci
Domy lne ustawienia s u, 1, 0, 0,
chawki
Ustawienia stacji bazowej
Data i godzina
, 2 , 2 , dzie -miesi c-rok,
, godziny-minuty,
Sposób wybierania numerów
, 2, 3, 1,
1 (tonowo) lub 2 (impulsowo),
Przycisk R (czas dost pu
, 2, 3, 2,
1 (85 ms) lub 2 (100 ms) lub 3 (250 ms) lub 4 (600 ms),
,,Flash")
C

OPAKOWANIE
Umieszczenie na produkcie logo (zielony punkt) oznacza, e wniesiono
op at na rzecz uprawnionego organu krajowego w celu poprawy
infrastruktury odzysku i recyklingu opakowa .

C

OK

Aby u atwi taki recykling, prosimy o przestrzeganie przepisów
dotycz cych sortowania, które obowi zuj lokalnie dla danego rodzaju
odpadów.

OK

C

C

Gwarancja niniejsza nie narusza praw konsumenta, przys uguj cych Pa stwu zgodnie z obowi zuj cymi
w Pa stwa kraju przepisami.
W przypadku zwracania produktu do dzia u serwisu dla Klientów nale y odes a wszystkie
elementy i akcesoria, otrzymane wraz z produktem.

BATERIE I OGNIWA
Je li produkt posiada baterie lub ogniwa, nale y je wyrzuca
oznaczonych miejscach zbiórki.

w

OK

OK

OK

PRODUKT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Prefiks

, 2 , 3 , 3 , numer prefiksu,
, d ugo numeru,
,
0 (wy czony) lub 1 (w czony),
, 2 , 4 , PIN stacji bazowej, zablokowany numer 1,
,
zablokowany numer 2,
,
zablokowany numer 3,
,
zablokowany numer 4,
,
zablokowany numer 5,
,
0 (wy czony) lub 1 (w czony),
, 2 , 6 , PIN stacji bazowej, nowy PIN stacji bazowej,
,
powtórzenie nowego PIN stacji bazowej,
, 2, 0, 0,
OK

OK

Znak przekre lonego kosza umieszczony na produkcie oznacza, e
nale y on do rodziny produktów elektrycznych i elektronicznych.
Odno ne przepisy europejskie wymagaj
dokonania zbiórki
selektywnej:
W punktach dystrybucji w przypadku zakupu podobnego produktu
W udost pnianych lokalnie punktach zbiórki (pojemniki na odpady,
zbiórka selektywna itp.)

OK

Wprowadzanie blokady
numerów

OK

OK

OK

OK

OK

W ten sposób, mo na mie swój udzia w ponownej utylizacji i odzysku Odpadów
pochodz cych z zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego, które potencjalnie
mog oddzia ywa na rodowisko i na zdrowie cz owieka.

OK

PIN stacji bazowej

OK

OK

Ustawienia domy lne stacji
bazowej

- 12 -

OK

- 13 -

- 14 -

251 337 945B

Wa ne:

OK

OK


Pobierz plik - link do postu