TS_961_Software_2_3.pdf

Brama WIŚNIOWSKI na TS961 nie zamyka w automacie

Proszę bardzo:


pl

Elektryczna instrukcja obsługi
Sterowanie TS 961
Wersja oprogramowania 2.3 - (Zmiany techniczne zastrzeżone)

51171297 - c 01.2010

Spis treści
Strona
Wskazówki bezpieczeństwa ....................................................................................... 4
Zalecenia instalacyjne ................................................................................................. 6
Plan instalacyjny ......................................................................................................... 7
Montaż obudowy ......................................................................................................... 8
Połączenie elektryczne napędu Elektromatu ze sterowaniem ................................ 8
Połączenia wyłączników krańcowych ........................................................................ 9
Wykonanie wtykowe ...................................................................................................9
Wykonanie śrubowe (do roku 1997)........................................................................... 10
Pojedyńcze krzywki krańcowe .................................................................................... 10
Sposoby zasilania ....................................................................................................... 11
Podłączenia silnika (wewnętrzne połączenia)........................................................... 12
Kierunek przepływu prądu ......................................................................................... 12
Ustawienie wyłączników krańcowych ....................................................................... 13
Wygląd płytki sterującej ............................................................................................. 14
Plan podłączeń ............................................................................................................ 15
Programowanie sterowania ........................................................................................ 16
Rodzaje trybu pracy bramy ........................................................................................17
Funkcje pracy bramy .................................................................................................. 17
Kontrolny licznik cykli pracy ........................................................................................ 18
Wyzerowanie wszystkich ustawień ............................................................................18
Odczytanie pamięci informacyjnej ............................................................................. 18
Urządzenia zabezpieczające....................................................................................... 19
Listwa zabezpieczająca z zaciskami dla drzwi przejściowych- /
naciągu lin napędowych X2 ...................................................................................... 19
Montaż kabla spiralnego ............................................................................................ 19
Typ 1: Analiza oporu 1K2 Listwy pneumatycznej (wył. ciś.)....................................... 20
Typ 2: Analiza oporu 8K2 Listwy elektrycznej............................................................. 20
Typ 3: Listwa optyczna (System Fraba) ...................................................................... 20
Wybór sposbów zadziałania listwy zabezpieczającej ................................................. 21
Wyłącznik awaryjny Not-Aus X3 ................................................................................. 21

Strona 2

Strona
Opis funkcji działania.................................................................................................. 22
Przełącznik kluczowy - załączanie / wyłączanie
czasu automatycznego zamykania X4 ...................................................................... 22
Klawiatura sterownicza / Przełącznik trójfunkcyjny / Przełącznik kluczowy X5 ........... 22
Dynamiczna kontrola dopuszczalnego czasu pracy ................................................... 22
Automatyczne zamykanie czasowe............................................................................ 22
Przerwanie automatycznego zamykania czasowego ................................................. 22
Fotokomórki dla funkcji zamykania bramy X6............................................................. 23
Przełącznik cięgnowy / Odbiornik radiowy X7 ............................................................ 24
Przełącznik kluczowy - Zatrzymanie pośrednie X8 ................................................... 24
Zmienny kontakt przekaźnika pozbawiony potencjału X9 .......................................... 25
Kontrolny licznik cykli pracy ........................................................................................ 25
Zwarcie / Sygnalizacja przeciążenia .......................................................................... 25
Status stanu działania sterowania .............................................................................26
Dane techniczne .......................................................................................................... 29
TRWAŁOŚĆ / CYKL PRACY BRAMY ......................................................................... 30
OŚWIADCZENIE .......................................................................................................... 31
Skrócony opis funkcji ................................................................................................. 32

Strona 3

Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki podstawowe
Sterowanie TS 961 zbudowane jest według wymogów bezpieczeństwa EN 12453 dla bram z
napędem oraz sprawdzone zgodnie z EN 12978. Steorowanie opuscilo zaklad w stanie nie
budzacym zastrzeżeń. W celu zapewnienia wymaganego stanu technicznego użytkownik zmuszony
jest do przestrzegania wszystkich wskazówek ostrzegawczych zawartych w instrukcji obsługi.
Zasadniczo przy urządzeniach elektrycznych powinny pracować tylko osoby wykwalifikowane z
uprawnieniami. Osoby te musza umiec ocenic zakres powierzonych im prac, rozpoznać możliwe
źródła zagrożeń i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Przebudowa albo zmiany w sterowaniu TS 961 dopuszczalne są tylko po konsultacji z producentem.
Oryginalne części zamienne i akcesoria autoryzowane przez producenta służą bezpieczeństwu.
Przy zastosowaniu innych części wygasa gwarancja.
Bezpieczeństwo pracy dostarczonego sterowania TS 961 gwarantowane jest tylko przy użytkowaniu
zgodnym z ustaleniami producenta. Wartości graniczne podane w danych technicznych nie mogą
być w żadnym przypadku przekroczone (patrz odpowiednie fragmenty instrukcji obsługi).

Uzupełniające przepisy bezpieczeństwa
Przy instalowaniu, uruchamianiu, konserwacji i kontrolowaniu sterowania trzeba przestrzegać
obowiązujących dla danego przypadku ważnych przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania
wypadkom.
Szczególnej uwagi wymagają następujące przepisy (wykaz niepełny):
Europejskie normy
- PN-EN 12445
Bramy - bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Metody badań.
- PN-EN 12453
Bramy - bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Wymagania.
- PN-EN 12978
Drzwi i bramy - Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem - Wymagania i
metody badań.
Dodatkowo należy przestrzegać normatywnych zaleceń zawartych w normach:
- PN-EN 418
Maszyny - Bezpieczeństwo. Wyposażenie do zatrzymania awaryjnego.
- PN-EN 60204
Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Wymagania ogólne.
- PN-EN 60335-1
Elektryczny osprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania
Część 1: Wymagania ogólne.

Oprócz powyższych norm muszą być spełnine odpowiednie krajowe normy
i przepisy zapobiegąjace wypadkom obowiązujące w kraju docelowym.
Użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z nimi.

Strona 4

Wskazówki bezpieczeństwa
Objaśnienia znaków ostrzegających o zagrożeniu
W instrukcji obsługi znajdują się wytyczne ważne dla kompetentnego i bezpiecznego
stosowania sterowań i elektromatów.
Poszczególne znaki mają następujące znaczenie:
Niebezpieczeństwo
Oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkownika, w
przypadku niezastosowania odpowiednich środków ostrożności.

Uwaga
Ostrzeżenie przed możliwymi uszkodzeniami sterowania, urządzenia
ELEKTROMAT lub innych wartości trwałych, jeśli nie zostaną podjęte
odpowiednie środki ostrożności.

Ogólne uwagi o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa
Wyszczególnione uwagi są generalnymi wytycznymi przy stosowaniu sterowań i urządzeń
ELEKTROMAT w połączeniach z innymi urządzeniami. Wskazań tych należy bezwzględnie
przestrzegać przy instalowaniu i pracy urządzenia.
Przed zainstalowaniem sterowania i ustawieniem wyłączników krańcowych
należy sprawdzić mocowanie wszystkich połączeń śrubowych.

o Przestrzegać obowiązujących dla danego przypadku przepisów
o

o
o
o
o
o

bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
Montaż urządzenia ELEKTROMAT należy wykonać z ustalonymi
zabezpieczeniami i urządzeniami ochronnymi, w szczególności powinno się
zwrócić uwagę na właściwe umiejscowienie uszczelek i prawidłowe
dociągnięcie dławnic.
Przy urządzeniach ELEKTROMAT ze stałym dopływem sieci do sterowania
poza zabezpieczeniem bezpiecznikowym należy zastosować wyłącznik
rozdzielny dla wszystkich faz.
Przewody i kable przewodzące należy regularnie sprawdzać na wypadek
uszkodzeń izolacji i przerw mjescowych.
W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodów należy po natychmiastowym
wyłączeniu zasilania sieci uszkodzone przewody wymienić.
Przed załączeniem konieczne jest sprawdzenie zgodności dopusczczalnego
napięcia urządzenia z miejscowym napięciem zasilania.
Przy zasilaniu prądem trójfazowym należy zachować prawostronny kierunek
płynącego prądu.
Strona 5

Zalecenia instalacyjne
Po zamocowaniu Elektromatu należy przestrzegać następującej kolejności instalacji.
W ten sposób osiągnięcie Państwo najszybszą drogą zamierzany cel, czyli optymalnie
funkcjonującą bramę.

o instalacja

montaż obudowy

Strona 8

o instalacja

połączenie elektryczne Elektromatu
ze sterowaniem TS961
Wykonanie wtykowe
Połączenia wyłączników krańcowych
Wykonanie śrubowe (do roku 1997)
Połączenia wyłączników krańcowych
Pojedyńcze krzywki krańcowe

Strona 8

o kontrola

zasilanie

Strona 11

o kontrola

kierunek płynącego prądu

Strona 12

o ustawienia

wyłączniki krańcowe

Strona 13

Strona 9
Strona 10
Strona 10

Możliwość pracy bramy przy stałym nacisku na urządzenia sygnałów dyspozycyjnych tzw."Totmann".

o instalacja

urządzenia zabezpieczające

o programowanie rodzaje trybu pracy bramy

Strona 15, 19, 20
Strona 16

Możliwość automatycznej pracy bramy.

Brakują jeszcze tylko podłączenia urządzeń sygnałów dyspozycyjnych.
Przegląd możliwości podłączeń przedstawia plan podłączeń (strona 15).
Po podłączeniu urządzeń sygnałów dyspozycyjnych należy jeszcze sterowanie zaprogramować
zgodnie z wymaganymi potrzebami (strona 16).

Strona 6

Plan instalacyjny

Uwaga!
Kabel łączący nie jest przeznaczony do zastosowania zewnętrznego.

Kabel łączący z wtyczkami dla silnika i

11

mechanicznego wyłącznika krańcowego (NES)

Kabel spiralny do listwy
zabezpieczającej

4

Kabel zasilający

5

Fotokomórki

5

Przełącznik cięgnowy

3
5

Przełącznik trójfunkcyjny

Przełącznik kluczowy - automatyczne zamykanie 3
Awaryjny wyłącznik zapadkowy NOT-AUS

3

Przełącznik kluczowy-zatrzymanie pośrednie 3
Światło czerwone

()

numery przewodów kabla

Strona 7

3

Montaż obudowy
Montaż sterowania TS 961 dokonuje się w miejscach o równym podłożu i w takich w których nie
występują wibracje. Pozycja montażu pionowa. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby brama była
widoczna z pozycji montażu.

Połączenie elektryczne napędu Elektromatu ze sterowaniem
Po zamocowaniu napędu Elektromatu i sterowania TS 961 zostają one ze sobą połączone kablem
łączącym. Kabel łączący posiada na swych zakończeniach wtyczki wtykowe umożliwiające
bezproblemowy montaż. Poprzez użycie różnych wtyczek do silnika w zależności od wtyczki,
końcówki kabla są jednoznacznie dopasowane.
ELEKTROMAT

PIN

kabel łączący

1

-1
-2
-3
-4
-5

wtyczka silnika

Sterowanie TS 961

2

3
2
1
4
PE

PE
3
4

PIN
-1

5-

-2

6-

-3

8

10

Numeracja i podłączenia poszczególnych żył
wtyczka silnika do sterowania
-

nr.żył
3
2
1
4
PE

15
14

7

PIN
1
2
3
4
5

16

10
6
5
4
9

9

17
8
7

faza W
faza V
faza U
przewód zerowy (N)
przewód ochronny

6
5

13

wtyczka wyłączników
krańcowych

4-

12
11

wtyczka wyłączników krańcowych do sterowania
PIN
1
2

-

nr.żył
5
6

3
4

-

7
8

5
6

-

9
10

Zasilanie +24V
S5 wył. krań. zarezerwowany dla "testowania"albo funkcji listwy
zabezpieczającej
Wył. krań. - "otwieranie"
S6 dodatkowy wył. krań. dla zatrzymania pośredniego lub
zatrzymania w dowolnym punkcie
Wył. krań.- "zamykanie"
Obwód bezpieczeństwa wspólnego potencjału wyłączników krańcowych
Strona 8

dodatkowy

zamykanie

Płyta sterująca
6 wył. krańcowych

Strona 9

& lt; nr.przew. & gt;

awaryjny
zamykanie

awaryjny
otwieranie
otwieranie

dodatkowy

Kabel łączący

Napęd
ręczny
awaryjny

Zabezp.
termiczne

Połączenia wyłączników krańcowych
Wykonanie wtykowe

Połączenia wyłączników krańcowych
Wykonanie śrubowe (do roku 1997)

Kabel łączący
& lt; nr.przew. & gt;

dodatkowy dodatkowy otwieranie awaryjny awaryjny zamykanie
otwieranie zamykanie

Płyta sterująca
6 wył. krańcowych

M
3

Napęd ręczny
awaryjny

Zabezp.
termiczne

Silnik

Opcja

Prostownik
Opcja

Połączenia wyłączników krańcowych
Pojedyńcze krzywki krańcowe

Kabel łączący
& lt; nr.przew. & gt;
skrzynka zaciskowa

M
3

Silnik
otwieranie

zamykanie

Napęd ręczny
awaryjny

Strona 10

Zabezp.
termiczne

dodatkowy

dodatkowy

Opcja

Hamulec

Sposoby zasilania
Uwaga ! Zgrożenie życia przez porażenie prądem.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy nie występuje w
przewodach napięcie.
Wskazówka !
Nieprawidłowe podłączenie mostków może doprowadzić do zniszczenia
sterowania.
Bezpiecznik instalowany przez inwestora!
Wszystkie bieguny sterownika muszą być zabezpieczone od skutków zwarcia i
przeciążenia za pomocą bezpiecznika o prądzie znamionowym maks. 10A na każdą
fazę. Zabezpieczenie realizuje się za pomocą automatów 3-biegunowych w sieciach
prądu trójfazowego albo 1-biegunowych - w sieciach prądu przemiennego,
włączonych przed sterownikami w instalacji domowej.
Sterownik powinien być podłączony do instalacji domowej poprzez odpowiednio dobrane urządzenie
rozłączające wszystkie bieguny, zgodnie z normą EN 12453. Podłączenie można realizować za
pomocą połączenia wtykowego (16A CEE) albo wyłącznika głównego.
Urządzenie zabezpieczające sieci (awaryjny wyłącznik główny / wtyczka 5-biegunowa CEE) musi
być łatwo dostępna i zamontowana na wysokości między 0,6m a 1,7m nad podłożem.
Sterowanie TS 961 jest sterowaniem z uniwersalnym dopływem napięcia zasilającego. Następujące
napięcia zasilające mogą zostać podłączone.
Listwa zaciskowa dopływu napięcia.
Rys.: 1

Rys.: 4

uzwojenie
symetryczne

Rys.: 2

Rys.: 5

uzwojenie
asymetryczne

Rys.: 3
Dla sieci 400V = 1.5 / 1.6
Dla sieci 230V = 1.6 / 1.7

Strona 11

Podłączenia silnika (wewnętrzne połączenia)
Prąd trójfazowy 3x400 V AC, N, PE
Układ w gwiazdę

Prąd trójfazowy 3x230 V AC, PE
Układ w trójąt

Uwaga !
Przy napięciu 3x400V AC PE
bez przewodu zerowego N
podłączenie prostownika do
hamulca
elektromagnetycznego
następuje poprzez podpięcie
przewodów na klemy V i
klemę o oznaczeniu gwiazdy
(punkt uzwojenia wtórnego).

brązowy
niebieski

brązowy
niebieski

podpięcie
prostownika
dla hamulca

podpięcie
prostownika
dla hamulca

Prąd jednofazowy 1x230 V AC, N, PE
uzwojenie symetryczne

Prąd jednofazowy 1x230 V AC, N, PE
uzwojenie asymetryczne

Przy różnych napędach Elektromaten przewody na klemach wtyczki silnika są zamienione.

Kierunek przepływu prądu
Wskazówka !
Po włożeniu wtyczki 5 - biegunowej CEE w puszkę 5 - biegunową CEE
klienta lub też włączeniu głównego wyłącznika, brama może być wprawiona
w ruch po wydaniu komendy ,,Otwieranie"za pomocą przycisku. Potrzebne
do tego jest zachowanie prawostronnego kierunku przepływu prądu.
W przypadku gdy brama ma się zamykać, należy zmienić kierunek przepływu
prądu na klemie X1.
Uwaga ! Zgrożenie życia przez porażenie prądem.
Zmiany kierunku przepływu prądu wolno dokonać tylko wtedy, kiedy nie
występuje w przewodach napięcie.
Strona 12

Ustawienie wyłączników krańcowych
Po kontroli prawidłowości pola wirującego dokonuje się ustawień wyłączników krańcowych według
następujących kroków.Awaryjne wyłączniki krańcowe są wstępnie automatycznie ustawione
poprzez wyłączniki krańcowe pracy. Ewentualnie wymagana jest korektura precyzyjna.
Ukazane jest to w ,,Instrukcji mechanicznej"roździał "Ustawienia wyłączników krańcowych".
1.Wymaganą górną pozycję końcową najechać
Brama otwiera się

poprzez przyciski
najechać końcową
pozycję otwierania bramy

Sygnalizacja
zmienna - brama
pomiędzy pozycjami
końcowymi

Sygnalizacja migająca ruch bramy w kierunku
otwierania

2. Ustawienie górnego wyłącznika krańcowego
Po najechaniu wymaganej górnej
pozycji końcowej należy zieloną
krzywkę S3 tak ustawić aby element
załączający krzywki znalazł się w
pozycji załączonej a w sterowaniu
ukazała sie sygnalizacja pozycji bramy
"Brama w pozycji końcowej otwierania".

Sygnalizacja zmienna
- brama w pozycji
końcowej otwierania

3. Wymaganą dolną pozycję końcową najechać

Brama zamyka się
poprzez przyciski
zamykania bramy

najechać końcową pozycję

Sygnalizacja
zmienna - brama
pomiędzy pozycjami
końcowymi

Sygnalizacja migająca ruch bramy w kierunku
zamykania

4. Ustawienie dolnego wyłącznika krańcowego
Po najechaniu wymaganej dolnej pozycji
końcowej należy zieloną krzywkę S4 tak
ustawić aby element załączający krzywki
znalazł się w pozycji załączonej a w
sterowaniu ukazała sie sygnalizacja
pozycji bramy "Brama w pozycji końcowej
zamykania ".

Sygnalizacja
zmienna - brama w
pozycji końcowej
zamykania

Ustawienia wyłączników krańcowych pracy zakończone
Brama może być poruszana w kierunku"Otwierania /Zamykania" przy stałym
nacisku na urządzenia sygnałów dyspozycyjnych.
Dalsze ustawienia patrz na stronie"Programowanie" (Strona 16)
Strona 13

Wygląd płytki sterującej

MOT

X1

NES
1.5 1.6 1.7

1.1
1.2
1.3
1.4

V1

F1 = 1,0A t

TS 961

FT

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.8
1.9
9.1
9.2
9.3

PE PE PE PE 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 24V GND 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2

X9

X3

X2

X4

X5

X6

X7 X8

Oznaczenia:
X1 Przyłącze sieci zasilającej
zasilanie peryferyjne 230V
1.9 = L1 zabezpieczenie F1 = 1A
1.8 = N
(tylko dla 3 x 400V, N, PE i 1 x 230V, N, PE)
X2 Listwy zabezpieczające z wtyczką mostkującą
X3 Awaryjny wyłącznik zapadkowy NOT-AUS
X4 Przełącznik kluczowy - załączanie / wyłączanie czasu
automatycznego zamykania
X5 Przełącznik trójfunkcyjny / Przełącznik kluczowy
X6 Fotokomórki odblaskowe / Fotokomórki jednokierunkowe
X7 Przełącznik cięgnowy / Odbiornik radiowy
X8 Przełącznik kluczowy do zatrzymania pośredniego
X9 Kontakt przekaźnikowy pozbawiony potencjału
dla lampy ostrzegawczej / urządzenia meldującego
Strona 14

S1

S1
V1

Pokrętło ustawień
Sygnalizacja7segmentowa
MOT Przyłącze silnika
NES Podłączenie wyłączników
krańcowych
Klawiatura sterownicza

Plan podłączeń
Puszka zaciskowa mostek

Styk zwarty 8K2

Wtyczka
mostkująca

Kontakt drzwi
przejćciowych / lub
wyłącznik naciągu
lin napędowych

Opór
końcowy 1K2

Kabel
spiralny
Puszka zaciskowa mostek

Kabel
Wtyczka spiralny
mostkująca
Puszka zaciskowa mostek

Kontakt drzwi
przejćciowych / lub
wyłącznik naciągu
lin napędowych

Opór
końcowy 8K2

Optyczna listwa zabezpieczająca

Wtyczka
mostkująca

Kontakt drzwi
przejćciowych / lub
wyłącznik naciągu
lin napędowych

brązowy
zielony
biały

Kabel
spiralny

Odbiornik

Nadajnik

lub

Zatrzymanie

Przełącznik kluczowy automatyczne zamykanie

Przełącznik kluczowy z
przyciskiem zatrzymania

lub

Fotokomórka
odblaskowa

Przełącznik kluczowy

Zatrzymanie

Zamykanie

Przełącznik trójfunkcyjny

Otwieranie/
Zamykanie

Strona 21 -25

Awaryjny
wyłącznik
główny

lub

Otwieranie/
Zamykanie

Otwieranie

lub

Przełącznik cięgnowy

Nadajnik Odbiornik
Fotokomórka
jednokierunkowa

Odbiornik radiowy

lub

Przełącznik kluczowy
dla zatrzymania
pośredniego

Lampa
ostrzegawcza

Strona 19, 20

Styk rozwarty 1K2

Kontakt przekaźnikowy
pozbawiony potencjału

Strona 15

N L1
zabezpieczenie
przez F 1

Programowanie sterowania
1.Włączyć programowanie

Pokrętło ustawień przez 3 sek. trzymać naciśnięte do
momentu gdy zasygnalizuje = 00

2. Wybrać funkcję do zaprogramowania i potwierdzić

i
Przekręcić pokrętło ustawień

Przycisnąć pokrętło ustawień

3. Ustawienia
Funkcje

Przekręcić pokrętło ustawień

4. Zakodować
Funkcje

Przekręcić pokrętło ustawień
pozostałe ustawienia

5. Programowanie wyłączyć
i
Przekręcić pokrętło ustawień do
momentu zasygnalizowania =00

Przycisnąć
pokrętło ustawień
Strona 16

Programowanie sterowania
2.Wybrać funkcję do zapro- 3. Ustawienia

4. Kodowanie

gramowania i potwierdzić

Rodzaje trybu pracy bramy
Funkcja ruchu bramy

Otwieranie / Zamykanie bez
samopodtrzymania

Nacisnąć pokrętło
ustawień

Otwieranie z samopodtrzymaniem
Zamykanie bez samopodtrzymania
Otwieranie / Zamykanie z
samopodtrzymaniem
Samopodtrzymanie w kierunku
Otwierania i Zamykania (X5) z
aktywacją peryferyjnego
przełącznika umożliwiającego
zamykanie bez samopodtrzymania

Funkcje pracy bramy
Funkcja działania listwy
zabezpieczającej po osięgnięciu wyłącznika dodatkowego listwy
zabezpieczającej

Listwa zabezpieczająca aktywna

Czas automatycznego
zamykania

Ustawić czas pomiędzy 1 a 240sek.
0 = wyłączony

Nacisnąć pokrętło
ustawień

"Przerwanie automatycznego czasu zamykania"
poprzez zadziałanie fotokomórek

"Przerwanie automatycznego czasu
zamykania" - wyłączone

Nacisnąć pokrętło
ustawień

Funkcje przkaźnika

Bez funkcji

Nacisnąć pokrętło
ustawień

Listwa zabezpieczająca deaktywna

"Przerwanie automatycznego czasu
zamykania" - włączone
Nacisnąć pokrętło
ustawień

Kontakt przełączający jako sygnał
impulsowy
Kontakt przełączający jako sygnał
ciągły
Czerwona lampa błyskająca z 3 sek.
czasem ostrzegawczym w obu pozycjach końcowych.
Czerwona lampa błyskająca z 3 sek.
czasem ostrzegawczym tylko w
kierunku pozycji końcowej
otwierania.
Impulsowa kolejność
poleceń(X7) dla
przełącznika cięgnowego
lub sterowania radiowego

Po wydaniu komendy brama porusza
się do pozycji końcowej otwierania
lub zamykania. Przy wydaniu
komendy podczas zamykania
następuje zatrzymanie i powrót do
położenia pierwotnego.
Sekwencja poleceń
Otwórz Stop Zamknij Stop Otwórz

Patrz strona 13: Ustawienie wyłączników krańcowych
Strona 17

Nacisnąć pokrętło
ustawień

Programowanie sterowania
2. Wybrać funkcję do
zaprogramowania i potwierdzić

3. Ustawienia

4. Kodowanie

Kontrolny licznik cykli pracy
Odczyt licznika

01-99 odpowiada 1.000 bis 99.000
odliczanym ku zeru cyklom

Nacisnąć pokrętło
ustawień

Reakcja przy
osiągnięciu zera

Informacja na wyświetlaczu ,,CS" z
wcześniej nastawioną wartością

Nacisnąć pokrętło
ustawień

Zmiana na tryb pracy bez
samopodtrzymania "Totmann" z
informacją ,,CS" i nastawioną wartością
Zmiana na tryb pracy bez samopod.
,,Totmann" jak w 0.2 z cofnięciem 500
cykli poprzez naciśnięcie przycisku
Stop przez 3 sek.

Wyzerowanie wszystkich ustawień
Wyzerowanie wszystkich
ustawień oprócz licznika
cylki i licznika informacji
zmian oprogramowania

Wyzerowanie

Trzymać przez 3 sek.
naciśnięty przycisk
zatrzymania "Stop"

Odczytanie pamięci informacyjnej
2. Wybrać funkcję do

Sygnalizacja

zaprogramowania i
potwierdzić
Informacja licznika cykli
7 - cyfrowa

Nacisnąć
pokrętło
ustawień
M

Informacja ostatnich
dwóch zakłóceń
Informacja zmian oprogramowania
7 - cyfrowa

Informacja wersji
programu

Nacisnąć
pokrętło
ustawień
Nacisnąć
pokrętło
ustawień

Nacisnąć
pokrętło
ustawień

HT

ZT

T

H

Z

E

Informacja licznika cykli podawana jest kolejno w
podziałce dziesiętnej
M = 1.000.000
H = 100
HT =
100.000
Z = 10
ZT =
10.000
E=
1
T=
1.000
Ukazywane zostają na przemian oba ostatnie zakłócenia.

M
HT
ZT
T
H
Z
E
Zmiany informacji licznika oprogramowania zostają ukazywane na przemian w podziałce dziesiętnej
M = 1.000.000
H = 100
HT =
100.000
Z = 10
ZT =
10.000
E=
1
T=
1.000
Ukazanie aktualnej wersji programu.

Strona 18

Urządzenia zabezpieczające
Listwa zabezpieczająca z zaciskami dla drzwi przejściowych- /
naciągu lin napędowych X2
Sterowanie rozpoznaje i przetwarza automatycznie sygnały trzech rodzaji listw zabezpieczających.
Każdy rodzaj listwy zabezpieczającej wymaga specjalnego kabla spiralnego i posiada wejścia
zaciskowe dla drzwi przejściowych- / wyłącznika naciągu lin napędowych.
Podłączenie kabla spiralnego z TS 961 odbywa się poprzez dwie końcówki wtykowe. Druga strona
kabla spiralnego posiada puszkę z stykami zaciskowymi w której może być zintegrowany wyłącznik
ciśnieniowy w zależności od rodzaju listwy.
Typ 1: Analiza oporu 1K2 Listwy pneumatycznej
(dla wyłącznika ciśnieniowego z funkcją ,,testowania")
Typ 2: Analiza oporu 8K2 Listwy elektrycznej
Typ 3: Analiza oporu Listwy optycznej (System Fraba)
Ważne !
Przy podłączeniach listw zabezpieczających należy zwrócić uwagę na wymogi
wg. DIN EN 12978 dla urządzeń zabezpieczających.

Montaż kabla spiralnego
Wprowadzenie kabla spiralnego w obudowę TS 961 odbywa się przy pomocy dławnic po lewej i
prawej stronie obudowy.
Po wprowadzeniu końcówek kabla spiralnego przez otwór obudowy należy go odpowiednio
umocować. Wtyczka z trzema końcówkami służy podłączeniu listwy zabezpieczającej a wtyczka z
dwiema końcówkami to styki wejściowe wyłącznika drzwi przejściowych- / wyłącznika naciągu lin
napędowych.
Podłączenie wyłącznika drzwi przejściowych- / wyłącznika naciągu lin napędowych wymaga
usunięcia mostka ST+ i ST w puszce ze stykami zaciskowymi jak również mostka wtykowego
X2 w sterowaniu TS 961.
Ważne !
W przypadku zastosowania listwy zabezpieczającej, należy dodatkowy wyłącznik
krańcowy S5 ustawić w takiej pozycji, w której to on zareaguje 5 cm przed osiągnięciem
podłoża przez bramę podczas zamykania.

Ważne !
Przy zastosowaniu listwy zabezpieczającej należy sprawdzić ręcznie ustawiony
dodatkowy mechaniczny wyłącznik krańcowy S5 listwy zabezpieczającej. Przy
otwartej bramie powyżej 5cm, w przypadku zadziałania listwy zabezpieczającej
musi nastąpić "funkcja ponownego otwarcia".

Strona 19

Urządzenia zabezpieczające
Typ 1: Analiza oporu 1K2 Listwy pneumatycznej (wył. ciś.)
Rodzaj tej listwy zabezpieczającej przewidziany jest dla wyłącznika ciśnieniowego o końcowym
oporze 1K2 , +/-5%, 0,25W.
Podczas napotkania przeszkody przez listwę, powstaje w profilu gumowym nadciśnienie które
uruchamia wyłącznik ciśnieniowy. System należy testować w zamkniętej pozycji bramy. Do
testowania służy dodatkowy wyłącznik krańcowy, spełniający funkcję ,,testu".
W momencie gdy brama przekroczy wyłącznik krańcowy S5, upływa 2 sek. czas oczekiwania na
dotknięcie listwy podłoża w której wytworzy się nadciśnienie. W przypadku nieuruchomienia
wyłącznika ciśnieniowego przez listwę lub zakłóceniu systemu (,,testowanie" negatywne) pojawia
się informacja o zakłóceniu F2.8 (patrz sygnalizacja stanu sterowania). Zamknięcie bramy jest
tylko możliwe funkcją bez samopodtrzymania.
Funkcja działania wyłącznika ciśnieniowego
Kontakt pomiędzy śrubą kontaktową i membraną
zostaje otwarty (Zasada działania przy styku rozwartym)
Wyłącznik ciśnieniowy jest nastawiony na ciśnienie
rzędu 1,5 mbar.
Sruby wentylacyjne są nastawione na przepływ
powietrza wysokości 110ml/min, przy statycznym
podciśnieniu 5 mbar. Przez co uzyskuje się wyrównanie
wzrastającej maksymalnie temperatury w ciągu 20 min
o 30°. W przypadku gdyby nacisk ciśnienia był
niewystarczający (wył. ciśnien. mało czuły) można śrubę
kontaktową o 1-2 kreski na lewo (przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara) przekręcić.
Wówczas wył. ciśnien. zwiększy swoją czułość.
W przypadku za wysokiej czułości należy śrubę
kontaktową 1-2 kreski zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara przestawić. (mniej czuły).

Podłączenia wężyka:
ciś.powietrza
powoduje otwarcie
śruba kontaktowa
śruby wentylacyjne (nie wolno
przestawiać)
Wyłącznik ciśnieniowy

Typ 2: Analiza oporu 8K2 Listwy elektrycznej
Rodzaj tej listwy zabezpieczającej przewidziany jest dla listwy elektrycznej o oporze końcowym
8K2, +/-5% i 0,25W. Zamocowanie opornika odbywa się na końcu listwy.

Typ 3: Listwa optyczna (System Fraba)
Zasada działania podobna do działania fotokomórki. Po napotkaniu przez listwę przeszkody
zostaje przerwany strumień świetlny.

Strona 20

Urządzenia zabezpieczające
Wybór sposbów zadziałania listwy zabezpieczającej
Za pomocą funkcji programowania w punkcie 2.1 można wybierać sposób zadziałania listwy
zabezpieczającej w momencie osiągania przez nią dodatkowego wyłącznika krańcowego.
Sposób działania

Reakcja zadziałania listwy

Listwa aktywna

Stop

Listwa deaktywna
zamykania

Zadnej reakcji, brama porusza się w kierunku pozycji końcowej
Zastosowanie w bramach harmonijkowych

Wskazówka !
Po podwójnym po sobie następującym napotkaniu przez listwę zabezpieczającą
przeszkody, zostaje przerwana funkcja automatycznego zamykania i ukazuje się
na wyświetlaczu komenda zakłócenia F2.2.
Wyzerowanie zakłócenia odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku
na
klawiaturze sterowniczej. Brama musi dokonać pełnego zamknięcia aż do
osiągnięcia dolnego wyłącznika krańcowego.

Wyłącznik awaryjny Not-Aus

X3

Na zaciski o oznaczeniu Not-Aus można w przypadku potrzeby podłączyć według DIN EN 418
wyłącznik awaryjny Not-Aus. Alternatywnie zaciski te można wykorzystać dla przełącznika
cięgnowego.

Strona 21

Opis funkcji działania
Przełącznik kluczowy - załączanie / wyłączanie czasu automatycznego
zamykania X4
Poprzez podłączenie zapadkowego przełącznika z kontaktem zwiernym można dokonać przerwania
wcześniej ustawionego automatycznego czasu zamykania.
Kontakt włączony - automatyczne zamykanie wyłączone

Klawiatura sterownicza / Przełącznik trójfunkcyjny / Przełącznik kluczowy X5
Wewnętrzny i peryferyjny przełącznik trójfunkcyjny
Klawiatura sterownicza i peryferyjny przełącznik trójfunkcyjny pracują niezależnie od siebie.
Przy jednoczesnym naciśnięciu obu urządzeń sygnałów dyspozycyjnych, pierwszeństwo
uzyskuje klawiatura sterownicza przed peryferyjnym przełącznikiem trójfunkcyjnym.
Wskazówka !
Tryb pracy bez samopodtrzymania w kierunku otwierania / zamykania poprzez
klawiaturę sterowania.
Tryb pracy bez samopodtrzymania w kierunku zamykania poprzez przełącznik
trójfunkcyjny. (Punkt programowania 0.1, ustawienie 0.4).
Przy trybie pracy bez samopodtrzymania brama musi znajdować się w
polu widzenia użytkownika.

Dynamiczna kontrola dopuszczalnego czasu pracy
Dopuszczalny czas pracy zostaje mierzony przy każdym otwieraniu bramy pomiędzy pozycjami
zamykania i otwierania a następnie porównany z ostatnim czasem referencyjnym.
Przedłuża się dopuszczalny czas pracy o więcej niż 7 sekund, sterowanie zatrzymuje stan pracy
sygnalizując na wyświetlaczu błąd F5.6 "Zakłócenia ruchu bramy". Poprzez przyciśnięcie przycisku
na klawiaturze sterowniczej zakłócenie zostaje skasowane.
Podanie dopuszczalnego czasu pracy jest zbędne.

Automatyczne zamykanie czasowe
W punkcie 2.3 programowania można dokonać dowolnego ustawienia czasu pomiędzy 1- 240
sek. Po osiągnięciu górnej pozycji końcowej, zamknięcie bramy następuje po nastawionym czasie.
Wskazówka !
Automatyczne zamykanie czasowe można poprzez naciśnięcie przycisku zatrzymania "Stop" w górnej pozycji końcowej bramy przerwać.
Przywrócenie funkcji automatycznego zamykania dokonuje się przez wydanie
nowej komendy dyspozycyjnej.

Przerwanie automatycznego zamykania czasowego
W punkcie 2.4 programowania można dokonać ustawień, czy nastawiony czas automatyczngo
zamykania czasowego ma zostać przerwany poprzez zadziałanie fotokmórek.
Strona 22

Opis funkcji działania
Fotokomórki dla funkcji zamykania bramy X6
Istnieje możliwość podłączeń fotkomórek odblaskowej - lub i jednokierunkowej.
Dla podłączeń fotokomórek sterowanie TS 961 udostępnia przyłącze zasilające 24V DC.
Ważne !
Max. pobór prądu na przyłączu 24V DC nie może być większy od150mA.
W stanie gotowości do działania kontakt fotokomórek jest zamknięty. W momencie przerwania
strumienia fotokomórki kontakt się otworzy i wywoła następujące reakcje:
Pozycja bramy

Reakcja po przerwaniu strumienia fotokomórek

Brama zamknięta
Otwieranie
Brama otwarta *)
bez automatycznego
zamykania czasowego
Brama otwarta *)
z automatycznym
zamykaniem czasowym
Brama otwarta*)
przyspieszone
automatyczne
zamykanie
Zamykanie

żadnej reakcji
żadnej reakcji
żadnej reakcji

Nowe odliczanie czasu przy załączonym automatycznym
zamykaniu czasowym
Po zwolnieniu strumienia świetlnego brama rozpoczyna się zamykać
z 3 sek. zwłoką niezależnie od nastawionego pozostałego czasu
automatycznego czasu zamykania.
zatrzymanie, następnie calkowite otwarcie bramy *)

*) lub zatrzymanie pośrednie przy załączonym przełączniku kluczowym (zacisk X8)

Strona 23

Opis funkcji działania
Przełącznik cięgnowy / Odbiornik radiowy

X7

W tym miejscu istnieje możliwość podłączenia przełącznika cięgnowego, odbiornika radiowego.
W przypadku podłączenia odbiornika radiowego, kontakt odbiornika musi być pozbawiony
potencjału. Odbiornik radiowy może być umieszczony pod pokrywą sterowania pod dławicami
kablowymi.
Przy jednorazowym wydaniu komendy poprzez przełącznik cięgnowy lub nadajnik radiowy
odbiornikowi radiowemu, w zależności od położenia bramy, wykona ona następujące polecenia.
Pozycja bramy
brama zamknięta

Ruch bramy po komendzie
brama porusza się w kierunku końcowej pozycji otwarcia lub
zatrzymania pośredniego
żadnej reakcji

brama w fazie
otwierania
brama otwarta
brama porusza się w kierunku pozycji końcowej zamknięcia
brama w pozycji
brama porusza się w kierunku pozycji końcowej zamknięcia
zatrzymania pośredniego
brama w fazie
ruch bramy zostaje zatrzymany i zmienia się kierunek ruchu na
zamykania
otwieranie do pozycji końcowej *)
Lub patrz sekwencja poleceń według strony 17 Punkt programowania 2.6 Ustawienie 0.2
*) lub zatrzymanie pośrednie przy załączonym przełączniku kluczowym (zacisk X8)

Przełącznik kluczowy - Zatrzymanie pośrednie

X8

Zatrzymanie pośrednie uaktywnia się przez podłączenie zapadkowego przełącznika kluczowego.
Poprzez wydanie komendy Otwierania, brama porusza się do pozycji nastawionej. Zostaje
ustawiona przy pomocy mechanicznego wyłącznika krańcowego S6.
Nastawiona pozycja jest nową pozycją końcową otwartej bramy.
W przypadku wykorzystania wyłącznika krańcowego S6 dla zatrzymania pośredniego, można
użyć kontakt przekaźnika jako sygnalizator świetlny co wyklucza funkcję kontaktu jako
przełącznika.

Strona 24

Opis funkcji działania
Zmienny kontakt przekaźnika pozbawiony potencjału

X9

W punkcie programowania 2.5 można dokonać wydania komend różnych sposobów działania
zmiennemu kontaktowi przekaźnika.
Wskazówki !
W przypadku dokonania wyboru funkcji działania, tylko ta wybrana funkcja
będzie podczas pracy aktywna.
Dla funkcji kontaktu przekaźnika jako przełącznika dla sygnału impulsowego lub ciągłego dokonuje
się ustawień pozycji załączania dzięki dodatkowemu wyłącznikowi krańcowemu S6.
Sygnał impulsowy Kontakt przekaźnika przy najechaniu dodatkowego wyłącznika
krańcowego S6 zostaje załączony przez 1 sekundę
Sygnał ciągły

Kontakt przekaźnika aktywny, tak długo jak długo najechany jest
dodatkowy wyłącznik krańcowy S6

Przy funkcji działania czerwonej lampy ostrzegawczej, po wydaniu sterowaniu komendy pracy
osigąnięcie jednej z dwóch pozycji końcowych bramy, zostaje uaktywniony na stałe 3 sek. czas
ostrzegawczy. Po 3 sek. brama zostaje wprawiona w ruch. Lampa migająca miga do momentu
uzyskania przez bramę jednej z dwóch pozycji końcowych.
W momencie zatrzymania bramy przez przycisk Stop, migotanie lampy ostrzegawczej zostaje
podtrzymane.

Kontrolny licznik cykli pracy
Ustawialny kontrolny licznik cykli pracy umożliwia w punkcie programowania 8.5 wybór ilości
dopuszczalnych cykli pracy przed przeprowadzeniem inspekcji serwisowej bramy.
Wybór ilości cykli znajduje się pomiędzy 1.000 i 99.000, gdzie ustawienia dokonuje się w przedziałce
tysięcznej.
Można dokonać ustawień trzech różnych reakcji po osiągnięciu wcześniej nastawionej ilości cykli
pracy w punkcie programowania 8.6.
Ilość cykli zmniejsza się po każdym osiągnięciu pozycji końcowej otwierania o jeden aż do osiągnięcia
zera.
Po osiągnięciu przez licznik nastawionej wartości kontrolnej oraz pozytywnej kontroli serwisowej można
ponownie dokonać nastawienia kontrolnego licznika cykli i rozpoczyna się ponowne odliczanie.

Zwarcie / Sygnalizacja przeciążenia
Sterowanie TS 961 udostępnia dwa różne napięcia dla peryferyjnych urządzeń sygnałów dyspozycyjnych.
230V AC obciążenie prądowe max. 1A
24V DC obciążenie prądowe max. 150mA
Przy zwarciu lub też przeciążeniu 24V DC napięcia zasilania wygaśnie czerwony punkt pomiędzy
dwoma 7- segmentowymi sygnalizacjami.
W przypadku wygaśnięcia całkowitej sygnalizacji segmentowej, należy dokonać sprawdzenia
bezpiecznika F1.
Strona 25

Status stanu działania sterowania
Sterowanie TS 961 może wyświetlać za pomocą sygnalizacji segmentowej kolejno trzy różne
stany działania. Sygnalizacja statusu stanu działania składa się z jednej litery i jednej cyfry. Sygnalizacja odbywa się porzez na przemian migającą literę i cyfrę.
Zakłócenia objawiają się poprzez literę F, natomiast komendy urządzeń sygnałów dyspozycyjnych
poprzez literę E.
Sygnalizacja

Opis zakłóceń

Zapobieganie zakłóceniom

Kontakt drzwi przejściowych
rozwarty

Sprawdzić, czy kontakt drzwi przejściowych jest zwarty
i czy niezaistniała przerwa w przewodzie łączącym.

Zakłócenia przełącznika
awaryjnego Not-Aus.

Sprawdzić, czy przełącznik awaryjny Not-Aus został
uruchomiony czy niezaistniała przerwa w przewodzie
łączącym.

Obwód drzwi przejściowych
zakłócony X 2.1-X 2.2
lub napięcie 24V za niskie.

Sprwadzenie oporu przejściowego obwodu drzwi
przejściowych i funkcji załączania wyłącznika drzwi.
Pomiar napięcia na zaciskach 24V i GND.

Wejście na zaciskach drzwi
przejściowych X2.1-X2.2
zakłócone

Wyzerowanie sterowania poprzez wyłączenie napięcia
w przeciwnym razie wymiana sterowania.

Nierozpoznana listwa
zabezpieczająca

Sprawdzić prawidłowe podłączenie listw
zabezpieczających lub czy poprzez błędne ustawienia
został wybrany niewłaściwy tryb pracy.

Fotokomórki uruchomione

Sprawdzić, czy fotokomórki zostały prawidłowo ustawione lub czy niezaistniała przerwa w przewodzie
łączącym.

Listwa zabezpieczająca 2 krotnie uruchomiona podczas
funkcji zamykania.

Sprawdzić, czy podczas ruchu bramy w jej zasięgu
nie znajduje się jakakolwiek przeszkoda lub czy
niezaistniała przerwa,zwarcie w przewodzie
łączącym - zasilającym.

Listwa zabezpieczająca 8k2
uruchomiona

Sprawdzić listwę na prawidłowość działania lub czy
niezaistniała przerwa,zwarcie w przewodzie
łączącym - zasilającym.

Strona 26

Status stanu działania sterowania
Sygnalizacja

Opis zakłóceń

Zapobieganie zakłóceniom

Listwa zabezpieczająca 8k2
uszkodzona

Sprawdzić listwę zabezpieczającą i przewód łączący
na wypadek zwarcia.

Listwa zabezpieczająca 1k2
uszkodzona

Sprawdzić listwę na prawidłowość działania lub czy
niezaistniała przerwa,zwarcie w przewodzie
łączącym - zasilającym.

Listwa zabezpieczająca 1k2
uszkodzona

Sprawdzić listwę zabezpieczającą i przewód łączący
na wypadek zwarcia.

Listwa zabezpieczająca pneumatyczna 1K2 - testowanie
negatywne

Sprawdzić prawidłowość działania listwy lub czy
zostaje dokonana faza testowania w dolnej pozycji
bramy.

Listwa zabezpieczająca optyczna
uruchomiona lub uszkodzona

Sprawdzić listwę na prawidłowość działania lub czy
niezaistniała przerwa w przewodzie łączącym.

Najechany górny lub dolny awaryjny wyłącznik krańcowy

W trybie beznapięciowym pracy poprzez urządzenie
awaryjnego otwierania wrócić bramę z pozycji awarii
lub na nowo ustawić górną pozycję bramy.

Uruchomione urządzenie awaryjnego otwierania lub zadziałanie
zabezpieczenia termicznego.

Sprawdzić urządzenie awaryjnego otwierania lub
skontrolować czy napęd nie jest przeciężony, zablokowany.

Strona 27

Status stanu działania sterowania
Sygnalizacja

Zapobieganie zakłóceniom

Zakłócenia pamięci stałej

Wyzerowanie sterowania poprzez wyłączenie napięcia
w przeciwnym razie wymiana sterowania.

Zakłócenia CPU

Wyzerowanie sterowania poprzez wyłączenie napięcia
w przeciwnym razie wymiana sterowania.

Zakłócenia pamięci ulotnej

Wyzerowanie sterowania poprzez wyłączenie napięcia
w przeciwnym razie wymiana sterowania.

Wewnętrzne zakłócenie
sterowania

Wyzerowanie sterowania poprzez wyłączenie napięcia
w przeciwnym razie wymiana sterowania.

Zakłócenia ruchu bramy

Sygnalizacja

Opis zakłóceń

Sprawdzić mechanikę bramy lub skontrolować
prawidłowość obrotu wałka z osadzonymi wyłącznikami
krańcowymi.

Opis komend dyspozycyjnych

Wydana komenda otwierania

Wydana komenda zatrzymania STOP

Wydana komenda zamykania

Ustawiona wartość licznika cykli pracy przekroczona

->

Punkt nie świeci się = zwarcie lub przeciążenie zasilania 24V

Strona 28

Dane techniczne
Wymiary obudowy

190mm x 300mm x 115mm (szer. x wys. x gleb.)

Montaż

pionowy

Zasilanie napędu Elektromat

Prąd trójfazowy 3 x 230/400V AC ? 5%, 50...60 Hz
Prąd jednofazowy 1 x 230V ? 5%, 50...60 Hz
Moc napędu przy 3 x 400V AC,max. 3 kw

Zasilanie sterowania przez L1, L2

400V AC lub 230V AC ?10%, 50...60Hz, zmiana
napięcia następuje przez mostek na listwie trójzaciskowej,
zabezpieczenie przez bezpiecznik rurkowy F1(1A t)

Zabezpieczenie ze strony klienta

10A

Pobór mocy sterowania

około 15VA (bez napędu i peryf. 230V - użytkownika)

Zasilanie dla urządzeń
peryferyjnych 1

Zasilane przez L1 i N, zabezpieczenie przez bezpiecznik
rurkowy 1A

Zasilanie dla urządzeń
peryferyjnych 2

24V DC niestabilizowane, max 150mA obciążalne,
zabezpieczone przez bezpiecznik elektroniczny

Wejścia sterowania

24V DC / typ.10mA; min.długość trwania sygnału dla
wejściowych komend sterujących: & gt; 100ms

Wejście przekaźnikowe

w przypadku podłączeń obciążeń indukcyjnych
(np.: dalsze przekaźniki), należy zastosować diody
gaszące i środki odkłócające obciążenie
kontaktu przy 230V max.1A

Zakres temperatury

podczas pracy: +0....+40°C
podczas magazynowania:+0....+50°C

Wilgotność powietrza

do 93% nie skondensowana

Wibracje

montaż na równym podłożu, np.: murowanej ścianie

Stopień ochrony

w obudowie IP 54 (wtyczka 5-biegunowa),
IP 65 na zamówienie

www.gfa-elektromaten.de

Strona 29

TRWAŁOŚĆ / CYKL PRACY BRAMY
Sterownik bramy (stycznik nawrotny) wyposażony jest w elektromechaniczne elementy łączeniowe,
ulegające zużyciu. Zużycie to zależy od liczby cykli pracy bramy i przełączanej mocy napędów
ELEKTROMAT(R). Zalecamy wymianę sterownika bramy (stycznika nawrotnego) po osiągnięciu
odpowiedniej liczby cykli pracy bramy. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność liczby
cykli pracy bramy od mocy napędów ELEKTROMAT(R).

Liczba cykli
Torzyklen pracy bramy zgodnie
z normą EN 12433-2
nach DINEN 12433-2

1000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

3~ 230/400V, 50Hz
300.000

1~230V, 50Hz

200.000

100.000

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Leistung in kW
Moc w kW

Strona 30

OŚWIADCZENIE
dotyczące montażu
niekompletnej maszyny

GfA-Gesellschaft für Antriebstechnik
Dr.-Ing. Hammann GmbH & Co. KG
Wiesenstraße 81
40549 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211-500 90 0
Telefax: +49 (0) 211-500 90 90
www.gfa-elektromaten.de

w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
załącznik II część 1 B

My, firma
GfA - Gesellschaft für Antriebstechnik
Wiesenstr. 81, 40549 Düsseldorf (Heerdt), Germany
oświadcza niniejszym, że niżej wymieniony wyrób jest zgodny z wyżej wymienioną
dyrektywą WE i przeznaczony wyłącznie do montażu w instalacjach bram.
Sterowanie TS 961
Zastosowane normy
PN EN 12453

Bramy - bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Wymagania.

PN EN 12978

Drzwi i bramy - Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem
Wymagania i metody badań.

PN EN 12604

Bramy - aspekty mechaniczne

PN EN 60335-1 Elektryczny osprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo
użytkowania Część 1: Wymagania ogólne.
PN EN 60204

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn Wymagania ogólne.

Zobowiązujemy się udostępnić za pośrednictwem naszego Działu Dokumentacji urzędom
sprawującym funkcje nadzoru rynkowego, na ich uzasadnione żądanie, specjalnej dokumentacji
dotyczącej niekompletnej maszyny.
Pełnomocnik ds. przygotowania odnośnej dokumentacji technicznej
(adres UE w firmie)

mgr inż. Bernd Joachim Synowsky
Inspektor ds. dokumentacji

W rozumieniu Dyrektywy wspólnotowej nr 2006/42/WE niekompletne maszyny są przeznaczone do
montażu w innych maszynach albo w innych niekompletnych maszynach czy urządzeniach albo też
do łączenia z nimi w taki sposób, aby stanowiły następnie wraz z nimi maszynę w rozumieniu w/w
dyrektywy. Dlatego też, wyrób ten można uruchamiać dopiero po stwierdzeniu, że cała maszyna / całe
urządzenie, w którym/której go zamontowano, spełnia wymogi w/w dyrektywy maszynowej.

Düsseldorf, 29. 12. 2009

Stephan Kleine
Prezes

Erstelldatum: 21.12.2009 Zeichnungs-Nr.: 56197056

Revisionsstand: a

Strona 31

Podpis

Skrócony opis funkcji
o Sterowanie dla napędów ELEKTROMATEN do max.3kW przy 400V// 3~ z mechanicznymi
o

o

o

o

wyłącznikami krańcowymi NES
Status dzialania poprzez dwucyfrową 7- segmentową sygnalizację dla:
- programowania sterowania
- status dzialania/informacja stanu/sygnalizacja zakłóceń
Napięcie zasilania
- 400V / 3~ z i bez przewodu zerowego N
- 230V / 3~
- 230V / 1~ (dla silników jednofazowych)
Tryby pracy bramy
- tryb pracy bez samopodtrzymania w kierunku otwierania i zamykania
- tryb pracy z sampodtrzymaniem w kierunku otwierania i bez samopodtrzymania w
kierunku zamykania (bez listwy zabezpieczającej)
- tryb pracy z sampodtrzymaniem w kierunku otwierania i zamykania (w kierunku
zamykania przy podłączeniu listwy zabezpieczającej)
Dynamiczna kontrola dopuszczalnego czasu pracy

o Zintegrowana funkcja automatycznego rozpoznawania i przetwarzania sygnałów trzech
podstawowych listw zabezpieczających
- listwy elektrycznej o oporze 8K2
- listwy pneumatycznej o oporze 1K2
- listwy optycznej (System Fraba)
o Automatyczne zamykanie
- z dowolnie nastawialną zwłoką czasową pomiędzy 1 do max. 240 sekund
- poprzez przerwanie strumienia świetlnego fotokomórek można skrócić czas
automatycznego zamykania
- funkcja automatycznego zamykania moze zostac przerwana poprzez osobny wyłącznik
o Przyłącze zasilające urządzenia peryferyjne
- 230V (przy sieci 400V/3~ z N), do 1A obciążalne
- 24V DC, do 150mA obciążalne
o Połączenia wtykowe dla silnika (5-biegunowe) i wyłączników krańcowych (6-biegunowe)
o wejście wtykowe dla kabla spiralnego listwy zabezpieczającej i wyłącznika naciągu lin
napędowych
o zintegrowany przełącznik jako klawiatura sterownicza dla otwierania / stop / zamykania
o Możliwość podłączeń dodatkowych urządzeń sygnałów dyspozycyjnych
- awaryjny wyłącznik zapadkowy Not - Aus
- dodatkowe wyłączniki bezpieczeństwa
- przełącznik peryferyjny otwieranie -stop-zamykanie
- fotokomórki (stop + ponowne otwarcie)
- jednokanałowy nadajnik impulsowy np. przełącznik cięgnowy dla otwierania /zamykania/
stop-ponowne otwieranie nadajnik radiowy
- przełącznik kluczowy do aktywacji zatrzymania pośredniego
- 1 wejście przekaźnikowe pozbawione potencjału (przełączalne), sygnał odczytywany z
wyłącznika dodatkowego przesyłającego komendę lub podłączenie błyskającej lampy
ostrzegawczej

Strona 32


Pobierz plik - link do postu