Nokia_C2-02_pl.pdf

Nokia C2-02 - Instrukcja obsługi pl

Nokia C2-02 - Instrukcja obsługi w języku polskim .


Instrukcja obsługi Nokia C2-02

Wydanie 1.0

2

Spis treści

Spis treści

Korzystanie ze słownikowej metody
wprowadzania tekstu

17

Wiadomości
Wysłanie wiadomości
Odsłuchiwanie wiadomości
głosowych
Wysyłanie wiadomości audio

18
18

Personalizacja telefonu
Ekran główny -- informacje
Personalizacja ekranu głównego
Personalizacja dźwięków telefonu

19
19
19
20

Użytkowanie podstawowe
10
Kody dostępu
10
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy oraz ekranu
11
Czynności na ekranie dotykowym
11
Otwieranie aplikacji i włączanie funkcji
za pomocą przesuwania
13
Wskaźniki
13
Kopiowanie kontaktów lub
wiadomości ze starego telefonu
13
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
14

Zarządzanie czasem
Zmiana daty i godziny
Ustawianie alarmu
Dodawanie terminu

21
21
21
22

Łączność
Bluetooth
Kabel USB do transmisji danych

22
22
23

Muzyka i dźwięk
Radio FM
Odtwarzacz multimedialny

23
23
25

Połączenia
14
Nawiązywanie połączenia
14
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem
14
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń
15

Zdjęcia i wideo
Robienie zdjęć
Nagrywanie wideo
Wysyłanie zdjęcia lub wideo

25
25
25
26

Internet
Informacje o przeglądarce
internetowej
Przeglądanie internetu
Dopasowywanie strony internetowej
do wyświetlacza telefonu
Dodawanie zakładki
Czyszczenie historii przeglądania

26

Bezpieczeństwo
Pierwsze kroki
Klawisze i inne elementy
Wkładanie karty SIM i baterii
Wkładanie karty pamięci
Ładowanie baterii
Mocowanie paska
Włączanie i wyłączanie telefonu
Antena GSM

4
5
5
5
7
8
9
9
10

Kontakty
15
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu 15
Używanie prostego wybierania
15
Wpisywanie tekstu
Przełączanie trybów wprowadzania
tekstu
Pisanie metodą tradycyjną

16
16
17

18
19

26
27
27
28
28

Spis treści
Utrzymywanie kontaktu z
internetowymi znajomymi
Społeczności -- informacje

28
28

Poczta i czat
Informacje na temat poczty
Wysyłanie wiadomości e-mail
Czytanie wiadomości e-mail i
odpowiadanie
Czat -- informacje
Czat ze znajomymi

29
29
29

Mapy
Mapy -- informacje
Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na
mapie
Znajdowanie miejsca
Udostępnianie lokalizacji lub miejsca
Wyznaczanie trasy pieszej

30
30

Usługi Ovi firmy Nokia
Dostępność i koszty usług Ovi firmy
Nokia
Dostęp do usług Ovi firmy Nokia

33

Znajdowanie pomocy
Pomoc techniczna
Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.
Regularne aktualizowanie
oprogramowania telefonu

33
33
33

Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Recykling

36
36
36

Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu

37

Indeks

44

30
30
30

31
31
32
32

33
33

34

3

4

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajduje się w pełnym podręczniku użytkownika.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw,
chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH
Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko
ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki

5

Pierwsze kroki
Klawisze i inne elementy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wyświetlacz
Klawisz połączeń
Klawiatura
Słuchawka
Otwór na pasek na rękę
Klawisz zwiększania głośności/powiększania
Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
Przełącznik blokady klawiatury
Klawisz zakończenia/wyłącznika
Mikrofon
Złącze Nokia AV (3,5 mm)
Złącze micro-USB
Złącze ładowarki
Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
Głośnik

Wkładanie karty SIM i baterii

Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę
oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać

6

Pierwsze kroki

elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze
zdjętymi obudowami.
Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej
także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek).
Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty
micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub
urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM, zawsze wyjmuj baterię przed
włożeniem lub wyjęciem tej karty.
Ten telefon jest przeznaczony do użytku z baterią BL-5C . Należy zawsze używać
oryginalnych baterii firmy Nokia.
Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego
należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.
1

Włóż palec w szczelinę u góry telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną
pokrywę (1). Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją (2).

2

Otwórz uchwyt karty SIM (3), a następnie włóż lub wyjmij kartę SIM (4 lub 5). Styki
karty powinny być skierowane do dołu.

Pierwsze kroki

3

7

Dopasuj styki baterii do złączy w komorze baterii, a następnie włóż baterię (6). Aby
ponownie założyć tylną obudowę, najpierw włóż zapadki do szczelin (7), a
następnie dociśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć (8).

Wkładanie karty pamięci
Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do
użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować
uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.
Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

8
1
2
3
4
5

Pierwsze kroki
Wyłącz telefon, zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesuń go w kierunku, jaki wskazuje
strzałka na uchwycie. Podnieś uchwyt karty pamięci (1).
Włóż kompatybilną kartę pamięci. Styki karty powinny być skierowane do dołu (2).
Opuść uchwyt karty pamięci (3).
Aby zablokować uchwyt karty pamięci, przesuń go do pierwotnej pozycji (4).

Wyjmowanie karty pamięci
1 Wyłącz telefon.
2 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
3 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesuń go w kierunku, jaki wskazuje
strzałka na uchwycie. Podnieś uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę.
Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem
telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski
poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1
2
3

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od
telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać
telefonu.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się
wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć
ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Pierwsze kroki
Mocowanie paska

Paski mogą być sprzedawane osobno.
Włączanie i wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania

.

Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego.
Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy
sieciowego.

9

10

Użytkowanie podstawowe

Antena GSM

Obszar anteny jest wyróżniony.
Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość
komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej
przez urządzenie energii.

Użytkowanie podstawowe
Kody dostępu
Kod PIN lub PIN2
(4-8 cyfr)

Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób
nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania
z niektórych funkcji.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po
jego włączeniu.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go
zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą.
Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie
odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

Kod PUK lub PUK2

Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

(8 cyfr)

Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się
z usługodawcą.

Użytkowanie podstawowe
Numer IMEI

11

(15 cyfr)

Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które
mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania
urządzeń, np. takich, które zostały skradzione.

Kod blokady (kod
zabezpieczający)

Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez
osoby nieupoważnione.

(min. 4 cyfry lub
znaki)

Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania
zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345.

Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym
miejscu (innym niż urządzenie).
Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie
zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za
odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może
ono również spowodować usunięcie wszystkich danych
zapisanych w urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia
Care lub sprzedawcą urządzenia.
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w
kieszeni lub torbie, blokuj ekran i klawisze.
Przesuń przełącznik blokady klawiatury.
Wskazówka: Jeśli przełącznik blokady jest niedostępny, a chcesz odblokować klawisze
i ekran, naciśnij klawisz zakończenia i wybierz Odblokuj.
Czynności na ekranie dotykowym
Aby używać ekranu dotykowego, dotknij go lub dotknij go i przytrzymaj.
Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie
Dotknij aplikacji lub elementu.
Korzystanie z opcji typowych dla danego elementu
Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

12

Użytkowanie podstawowe

Przewijanie listy lub menu
Umieść palec na ekranie, przesuń szybko w górę lub w dół, a następnie unieś. Zawartość
ekranu będzie przewijana z prędkością i w takim kierunku, jakie miała w momencie
podniesienia palca. Aby wybrać pozycję z przewijanej listy i zatrzymać ruch, dotknij tej
pozycji.

Przesuwanie
Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w określoną stronę.

Użytkowanie podstawowe

13

Otwieranie aplikacji i włączanie funkcji za pomocą przesuwania
Aby otworzyć aplikację lub włączyć funkcję, przesuń palcem w lewo albo w prawo na
ekranie głównym.
Przypisywanie funkcji lub działania do akcji przesuwania
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Skróty własne & gt; Przesunięcie i kierunek
przesunięcia, a następnie wybierz żądaną funkcję lub działanie.
Wskaźniki

lub
lub
lub

Masz nieprzeczytane wiadomości.
Masz niewysłane, anulowane wiadomości lub takie, których obsługa
zakończyła się niepowodzeniem.
Klawiatura jest zablokowana.
Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub
wiadomości SMS.
Alarm został ustawiony.
Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.
Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.
Łączność Bluetooth została uaktywniona.
Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.
Aktualnie wybrany profil jest profilem czasowym.
Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.
Telefon jest podłączony do innego urządzenia kablem USB do transmisji
danych.

Kopiowanie kontaktów lub wiadomości ze starego telefonu
Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia i szybko
zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy
wiadomości, do nowego telefonu jest bezpłatne.

14
1
2
3
4
5
6

7

Połączenia
Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Połączenia & gt; Bluetooth.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Synch. i kop. zap..
Wybierz Przełączanie tel. & gt; Kopiuj do tego.
Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz Gotowe.
Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
Jeśli drugi telefon wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić
samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach hasło
jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi głośników.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo
Użyj klawiszy głośności.
Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki
czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.
Włączanie głośnika podczas rozmowy
Wybierz Głośnik.

Połączenia
Nawiązywanie połączenia
1 Otwórz wysuwaną klawiaturę.
2 Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz Wyczyść.
W przypadku połączeń międzynarodowych wybierz dwukrotnie *, aby wprowadzić
znak + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), wprowadź kod kraju,
numer kierunkowy (pomiń 0 na początku), a następnie numer telefonu.
3 Naciśnij klawisz połączeń.
4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.
Wskazówka: Jeśli wysuwana klawiatura jest zamknięta, a na ekranie głównym pojawi
się tekst , wybierz , aby wprowadzić numer przy użyciu wirtualnej klawiatury.
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
Bezskutecznie próbujesz się do kogoś dodzwonić? Możesz łatwo wybrać numer
ponownie.

Kontakty
1
2

15

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
Przejdź do numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?
Na ekranie głównym wybierz Pokaż. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest
zapisana na liście kontaktów.
Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.
Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer
Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.
Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie
Wybierz Menu & gt; Kontakty & gt; Rejestr i Połącz. nieodebr..

Kontakty
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wybierz Dodaj nowe, a następnie wprowadź numer telefonu i nazwę.
Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat z żądaniem, wybierz lokalizację, w której chcesz
zapisać kontakt.
Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu
1 Wybierz Kontakty i kontakt.
2 Wybierz Opcje & gt; Dodaj szczegół.
Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a
następnie Opcje & gt; Dodaj szczegół & gt; Multimedia.
Używanie prostego wybierania
Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane
numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.
Wybierz Menu & gt; Kontakty & gt; Proste wybieran..
Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego
1 Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

16
2

Wpisywanie tekstu
Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego
Wybierz i przytrzymaj klawisz numeryczny, a następnie z menu podręcznego wybierz
Usuń lub Zmień.
Nawiązywanie połączenia
Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.
Wyłączanie prostego wybierania
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Ustaw. połączeń & gt; Proste wybieranie.

Wpisywanie tekstu
Przełączanie trybów wprowadzania tekstu
Podczas wprowadzania tekstu możesz użyć metody tradycyjnej
(przewidywanie tekstu).
,
i
wskazują wybraną wielkość znaków.
został włączony.

lub słownikowej

wskazuje, że tryb numeryczny

Włączanie i wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wybierz Opcje & gt; Metoda słownik. & gt; Met. słown. wł. lub Met. słown. wył.. Nie we
wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.
Przełączanie między małymi i wielkimi literami
Naciśnij #.
Włączanie trybu numerycznego
Naciśnij i przytrzymaj #, a następnie wybierz Tryb numeryczny. Aby powrócić do trybu
liter, naciśnij i przytrzymaj #.
Wskazówka: Aby szybko wprowadzić pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj
odpowiedni klawisz numeryczny.
Ustawianie języka wpisywania tekstu
Wybierz Opcje & gt; Język tekstu.
Wskazówka: Aby włączyć tryb numeryczny, włączyć lub wyłączyć słownikową metodę
wprowadzania tekstu lub ustawić język pisowni, możesz także nacisnąć i przytrzymać
#, a następnie wybrać odpowiednią opcję.

Wpisywanie tekstu

17

Pisanie metodą tradycyjną
1 Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), aż zostanie wyświetlony
odpowiedni znak.
2 Wstaw następny znak. Jeśli następny znak ma być wpisany za pomocą tego samego
klawisza, zaczekaj, aż pojawi się kursor, lub przesuń kursor do przodu.
Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.
Przesuwanie kursora
Wybierz lub albo dotknij miejsca, w którym chcesz umieścić kursor.
Wstawianie często używanych znaków interpunkcyjnych
Raz za razem naciskaj 1.
Wstawianie znaku specjalnego
Wybierz
i żądany znak.
Wstawianie spacji
Naciśnij 0.
Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu
Pisanie przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wbudowany słownik sugeruje słowa podczas wybierania kolejnych klawiszy
numerycznych.
1
2
3

Wybieraj klawisze numeryczne od 2 do 9 jeden raz na każdy znak.
Aby znaleźć żądane słowo, wybieraj *.
Aby zatwierdzić słowo, wybierz .

Dodawanie brakującego słowa do słownika
Jeśli po wpisaniu słowa przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu pojawi
się ?, oznacza to, że danego słowa nie ma w słowniku. Możesz je dodać do
wbudowanego słownika.
1
2
3

Wybierz Literuj.
Wpisz wyraz metodą tradycyjną.
Wybierz Zapisz.

Pisanie wyrazu złożonego
1 Wpisz pierwszą część słowa. Aby zatwierdzić słowo, przesuń kursor do przodu.
2 Wpisz następną część wyrazu złożonego.

18

Wiadomości

Wiadomości
Wysłanie wiadomości
Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi.
Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3
4
5

Wybierz Utwórz wiadom..
Aby dodać załącznik, wybierz Opcje & gt; Wstaw obiekt.
Napisz wiadomość i wybierz Kontyn..
Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz Nr lub adres email. Wprowadź numer telefonu lub wybierz Wiadom. i wprowadź adres e-mail.
Wybierz Wyślij.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz Opcje & gt; Wstaw
symbol.
Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej
wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.
Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub
więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.
Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę,
ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których
może się składać pojedyncza wiadomość.
Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać
go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.
Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych
Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej
i odsłuchać wiadomości później.
Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej.
Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.
1
2

Wybierz Menu & gt; Wiadomości & gt; Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej.
Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz OK.

Personalizacja telefonu
3

19

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj 1 na ekranie
głównym.

Wysyłanie wiadomości audio
Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość
audio.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2

3
4

Wybierz Inne wiadomości & gt; Wiadom. audio.
Aby nagrać wiadomość, wybierz .
Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz
Wybierz Kontyn. i kontakt.

.

Personalizacja telefonu
Ekran główny -- informacje
Na ekranie głównym możesz:
o
o
o
o
o

Przeczytać powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych
wiadomościach.
Otworzyć ulubione aplikacje.
Sterować aplikacjami, np. radiem.
Dodawać skróty do różnych funkcji, takich jak pisanie wiadomości.
Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub
wysyłać do nich wiadomości.

Personalizacja ekranu głównego
Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz
zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym w celu dostosowania
go do swoich potrzeb.
Zmiana tapety
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Wyświetlacz & gt; Tapeta.
2 Wybierz folder i zdjęcie.
Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a
następnie ustawić je jako tapetę.
Wskazówka: Pobierz więcej tapet ze Sklepu Nokia.

20

Personalizacja telefonu

Dodawanie aplikacji lub skrótu
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie z menu podręcznego wybierz
Personalizuj widok.
2 Wybierz pasek i element z listy, a następnie Wstecz.
Zmiana skrótu
1 Dotknij i przytrzymaj skrót, który chcesz zmienić, a następnie z menu podręcznego
wybierz Zmień skrót.
2 Wybierz element z listy, a następnie wybierz Wstecz.
Wskazówka: Aby usunąć aplikację lub pasek skrótów z ekranu głównego, zastąp go
innym elementem albo wybierz (pusty).
Wskazówka: Aby zwiększyć rozmiar czcionki w aplikacjach Wiadomości i Kontakty
podczas przeglądania internetu lub menu głównego, wybierz Menu & gt; Ustawienia lub
Wyświetlacz & gt; Rozmiar czcionki.
Personalizacja dźwięków telefonu
Urządzenie pozwala na spersonalizowanie dźwięków dzwonka, klawiszy i ostrzeżeń
każdego z profili.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Dźwięki.
Zmiana dźwięku dzwonka
Wybierz Dźwięk dzwonka: i dźwięk dzwonka.
Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby
dowiedzieć się więcej o Ovi Sklepie, przejdź do witryny www.ovi.com.
Po wybraniu dźwięku dzwonka możesz zaznaczyć sekcję dźwięku dzwonka, a następnie
ustawić ją jako swój dźwięk dzwonka. Nie można modyfikować ani kopiować
oryginalnego dźwięku dzwonka ani klipów dźwiękowych. Wstępnie skonfigurowanych
dźwięków dzwonka nie można modyfikować, a niektóre formaty dźwięków dzwonka
nie są obsługiwane.
Zaznaczanie sekcji
1 Wybierz dźwięk dzwonka. Po wyświetleniu monitu wybierz Tak.
do punktu początkowego.
2 Przeciągnij znacznik początku
3

4
5

Przeciągnij znacznik końca
do punktu końcowego.
Po przesunięciu znacznika do nowego punktu wybrany plik jest odtwarzany.
Aby ręcznie włączyć odtwarzanie żądanego pliku, wybierz Odtwórz.
Wybierz Gotowe.

Zarządzanie czasem

21

Wskazówka: Aby dostosować punkty początkowy i końcowy żądanego pliku, wybierz
lub , a następnie wybierz i przytrzymaj
lub .
Zmiana poziomu głośności dźwięków klawiatury
Wybierz Dźwięki klawiszy: i przeciągnij pasek głośności.

Zarządzanie czasem
Zmiana daty i godziny
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Data i godzina.
Zmiana strefy czasowej podczas podróży
1 Wybierz Ustaw. daty i godziny & gt; Strefa czasowa:.
2 Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
3 Wybierz Zapisz.
Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu
telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS
bądź MMS.
Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone)
znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).
Ustawianie alarmu
Telefonu można używać jako budzika.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Budzik.
1
2
3

Ustaw godzinę alarmu.
.
Aby ustawić alarm, wybierz
Aby ustawić alarm, tak aby rozbrzmiewał np. każdego dnia o tej samej godzinie,
wybierz Ustawien. & gt; Powtarzanie alarmu & gt; Tak, a następnie dni.

22

Łączność

Dodawanie terminu
Zapisuj ważne terminy w kalendarzu jako pozycje spotkań.
Wybierz Menu & gt; Kalendarz.
1
2

Przejdź do żądanej daty i wybierz Opcje & gt; Dodaj nową poz..
Wybierz pole typu pozycji Spotkanie, a następnie wypełnij pola.

Łączność
Bluetooth
Informacje o połączeniach Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Połączenia & gt; Bluetooth.
Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich
jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.
Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z
kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.
Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują
się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie ,,widzieć". Odległość między dwoma
urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia
elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.
Wskazówka: Aby móc przechodzić do ustawień Bluetooth z poziomu ekranu
głównego, dodaj skrót do widżetu skrótów.
Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth
Używaj łączności Bluetooth do wysyłania zdjęć, wideo, wizytówek i innych materiałów
na komputer czy kompatybilne urządzenia znajomych.

Muzyka i dźwięk
1
2
3

23

Wybierz i przytrzymaj element do wysłania, a następnie z menu podręcznego
wybierz Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane
urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz Nowe szukanie.
Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Dostępne opcje mogą się różnić.
Kabel USB do transmisji danych
Kopiowanie danych między telefonem a komputerem
Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym
komputerem można używać kabla USB.
1
2

3

Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
Wybierz jeden spośród następujących trybów:
Nokia Ovi Suite -- Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi
Suite.
Transfer multim. -- Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia
Ovi Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego
lub drukarki.
Pamięć masowa -- Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia
Ovi Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Użyj
tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak
domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.
Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.
Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu
Nokia Ovi Suite.

Muzyka i dźwięk
Radio FM
Radio FM -- informacje
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Radia można słuchać za pomocą telefonu -- wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy
i wybrać stację!

24

Muzyka i dźwięk

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw
słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Słuchanie radia
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Regulacja głośności
Użyj klawiszy głośności.
Zamykanie radia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.
Ustawianie radia grającego w tle
Wybierz Opcje & gt; Odtwarzaj w tle.
Wyłączanie radia grającego w tle
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.
Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych
Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
lub
.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Zapisywanie stacji
Wybierz Opcje & gt; Zapisz stację.
Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
Wybierz Opcje & gt; Wysz. wsz. stacje. W celu uzyskania najlepszych wyników
przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Zdjęcia i wideo
Przełączanie na zapisaną stację
Wybierz
lub
.
Zmiana nazwy stacji
1 Wybierz Opcje & gt; Stacje.
2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie z menu podręcznego wybierz
Zmień nazwę.
Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij
klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzanie utworu
Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Moja muzyka i Wszystkie utw..
1
2

Wybierz utwór.
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz

; aby je wznowić, wybierz

.

Odtwarzanie wideo
Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Moja muzyka i Pliki wideo.
1
2

Wybierz wideo.
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz

, aby je wznowić, wybierz

.

Zdjęcia i wideo
Robienie zdjęć
1 Wybierz Menu & gt; Zdjęcia & gt; Foto-wideo.
2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
.
3 Wybierz
Zdjęcia są zapisywane w folderze Menu & gt; Zdjęcia & gt; Moje zdjęcia.
Wyłączanie aparatu
Naciśnij klawisz zakończenia.
Nagrywanie wideo
Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać wideo.

25

26

Internet

Wybierz Menu & gt; Zdjęcia & gt; Kamera wideo.
1
2
3

& gt; Kam.
Aby w razie potrzeby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz
wid..
Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywanie w folderze Menu & gt; Zdjęcia & gt; Moje pliki wideo.
Wyłączanie aparatu
Naciśnij klawisz zakończenia.
Wysyłanie zdjęcia lub wideo
Chcesz udostępnić zdjęcia i wideo rodzinie oraz znajomym? Wyślij wiadomość MMS lub
zdjęcie przez Bluetooth.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Galeria.
Wysyłanie zdjęcia
1 Wybierz folder, w którym jest zapisane zdjęcie.
2 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, które chcesz wysłać.
Aby wysłać więcej niż jedno zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Zaznacz i zaznacz żądane
zdjęcia.
3 Wybierz Wyślij lub Wyślij zaznacz., a następnie żądaną metodę wysyłania.
Wysyłanie wideo
1 Wybierz folder, w którym jest zapisane wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Zaznacz, a następnie zaznacz wideo. Możesz zaznaczyć kilka
filmów wideo do wysłania.
3 Wybierz Opcje & gt; Wyślij zaznacz., a następnie żądaną metodę wysyłania.

Internet
Informacje o przeglądarce internetowej
Wybierz Menu & gt; Internet.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny.
Przeglądarki internetowej można używać do przeglądania stron internetowych.
Przeglądarka internetowa kompresuje i optymalizuje treści internetowe do telefonu,
co umożliwia szybsze przeglądanie stron i ograniczenie kosztów transmisji danych.

Internet

27

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.
Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy.
Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości
konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.
Przeglądanie internetu
Wybierz Menu & gt; Internet.
Wyświetlanie historii przeglądania, polecanych witryn i zakładek.
Aby przełączyć karty Historia, Łącz.spon. i Ulubione, przesuń palcem w lewo lub w
prawo.
Przechodzenie do witryny internetowej
Wybierz pasek adresu i wpisz adres.
Poruszanie się po stronie internetowej
Przeciągaj stronę palcem.
Powiększanie
Wybierz żądaną sekcję strony.
Pomniejszanie
Dwukrotnie dotknij ekranu.
Wyszukiwanie w internecie
Wybierz pole wyszukiwania i wpisz żądane słowo. Jeśli pojawi się żądanie, wybierz
domyślną wyszukiwarkę.
Powrót do poprzednio wyświetlonej strony
Otwórz kartę Historia, a następnie wybierz stronę.
Wskazówka: W Ovi Sklepie firmy Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe.
Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do
zakładek. Aby dowiedzieć się więcej o Ovi Sklepie, przejdź do witryny www.ovi.com.
Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu
Przeglądarka może dostosowywać strony internetowe do wyświetlacza Twojego
telefonu. Aby uniknąć konieczności powiększania, strona internetowa zostaje
przeorganizowana do postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy
do odczytania tekst oraz zdjęcia.
Wybierz Menu & gt; Internet.

28

Utrzymywanie kontaktu z internetowymi znajomymi

Wybierz

& gt; Narzędzia & gt; Dopasuj do szerokości.

Aby szybko przechodzić między różnymi sekcjami strony, wybierz jedną z możliwości
przedstawionych poniżej:
/

przejdź do poprzedniej lub następnej sekcji strony.
Zaloguj się na stronie.
Przejdź do sekcji głównej strony.
Wyszukaj na stronie.
Czytaj przekazy RSS.

Dostępne opcje mogą się różnić.
Ten widok jest niedostępny w przypadku stron przeznaczonych do urządzeń mobilnych.
Dodawanie zakładki
Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je jako zakładki, aby mieć do
nich łatwy dostęp.
Wybierz Menu & gt; Internet.
Podczas przeglądania wybierz

& gt; Dodaj do ulubionych.

Przechodzenie do witryny z listy ulubionych
Otwórz Ulubione, a następnie wybierz zakładkę.
Czyszczenie historii przeglądania
Wybierz Menu & gt; Internet.
Otwórz zakładkę Historia i wybierz

& gt; Usuń historię.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych
& gt; Narzędzia & gt; Ustawienia & gt; Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom.
Wybierz
uzup..

Utrzymywanie kontaktu z internetowymi znajomymi
Społeczności -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Gry i aplikacje & gt; Społeczności, a następnie zaloguj się
w odpowiednich usługach sieci społecznościowych.

Poczta i czat

29

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Aplikacja może
nie być dostępna we wszystkich regionach. Po zalogowaniu się w usługach sieci
społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, możesz:
o
o
o

Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych.
Publikować aktualizacje własnego statusu.
Natychmiast udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.

Obsługiwane są tylko te funkcje, które udostępnia dana usługa sieci społecznościowej.
Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być
obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz
naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę
Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, z której
korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Warunki
korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej
usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi
ochrony prywatności.

Poczta i czat
Informacje na temat poczty
Wybierz Menu & gt; Wiadomości & gt; Poczta.
Twój telefon pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych
przez różnych usługodawców.
Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz założyć konto Nokia, które umożliwia
korzystanie także z usługi Ovi Poczta. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny
www.ovi.com. Za pośrednictwem konta Nokia możesz uzyskać dostęp do wszystkich
usług Ovi firmy Nokia.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Wybierz Menu & gt; Wiadomości & gt; Poczta i konto pocztowe.
1
2
3
4
5

Wybierz Opcje & gt; Utwórz nową.
Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.
Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Dołącz & gt; Dołącz plik.
Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz Opcje & gt; Dołącz & gt;
Dołącz nowe zdjęcie.
Wybierz Wyślij.

30

Mapy

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie
Wybierz Menu & gt; Wiadomości & gt; Poczta i konto pocztowe.
1
2

Wybierz wiadomość e-mail.
Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz Opcje.

Czat -- informacje
Wybierz Menu & gt; Wiadomości & gt; Czat.
Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysyłać do znajomych wiadomości czatu i je od
nich odbierać.
Możesz pozostawić aplikację Czat działającą w tle i używać innych funkcji telefonu.
Powiadomienia o nowych wiadomościach czatu będą nadal wyświetlane.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Czat ze znajomymi
Wybierz Menu & gt; Wiadomości & gt; Czat.
Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. Do każdej
usługi należy logować się osobno.
Możesz prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.
1
2
3
4
5

Jeśli dostępnych jest wiele usług czatu, wybierz jedną.
Zaloguj się do tej usługi.
Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
Wybierz Wyślij.

Mapy
Mapy -- informacje
Telefon jest dostarczany z zainstalowaną aplikacją Mapy i może być wyposażony w kartę
pamięci z mapami Twojego kraju. Przed uruchomieniem aplikacji Mapy włóż kartę
pamięci do telefonu.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie map różnych miast w obrębie danego kraju.
Dostępne są również następujące funkcje:

Mapy
o
o
o
o

31

Wyświetlanie aktualnego położenia
Planowanie trasy do lokalizacji znajdującej się w pobliżu
Wyszukanie miejsca lub konkretnego adresu i zapisanie tych danych
Wysłanie do znajomego danych dotyczących lokalizacji lub miejsca w wiadomości
tekstowej

Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi do karty
pamięci, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu.
Pobieranie map może się wiązać z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć
usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u
usługodawcy.
Do pobierania map można także użyć aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby pobrać i zainstalować
pakiet Nokia Ovi Suite na kompatybilnym komputerze, przejdź do witryny
www.ovi.com.
Aby określić swoją bieżącą lokalizację, możesz potrzebować dostępu do sieci. Jeśli
zostanie wyświetlony monit, wybierz punkt dostępu do internetu.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być dostępne
tylko w wybranych językach.
Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach
krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać
wyłącznie na zawartości lub usłudze.
Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na mapie
Wybierz Menu & gt; Mapy i Moja pozycja.
Aktualizowanie bieżącej lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Aktualiz. pozycję.
Zapisywanie swojej bieżącej lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Zapisz jako ulub..
Znajdowanie miejsca
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3

Wybierz Wyszukaj.
Wpisz nazwę miejsca lub adres.
Wybierz Wyszukaj. Zostanie wyświetlona lista miejsc lub adresów.

32

Mapy

Precyzowanie wyszukiwania
1 Wybierz Zaawans. & gt; Znajdź miejsce lub Znajdź adres.
2 Określ więcej szczegółów wyszukiwania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Wskazówka: Aby wyszukać spośród całej kategorii miejsc, pozostaw wszystkie pola
nazwy puste.
Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć żądanego miejsca, spróbuj wyszukać je w
internetowej bazie danych. Wybierz Wyszukaj online. W takim przypadku mogą być
naliczane dodatkowe opłaty. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.
Udostępnianie lokalizacji lub miejsca
Możesz wysyłać do znajomego informacje dotyczące Twojej bieżącej lokalizacji lub
miejsca na mapie przy użyciu wiadomości tekstowej.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3
4

Wybierz Moja pozycja lub miejsce na mapie, a następnie Opcje & gt; Wyślij to
miejsce.
Wpisz treść wiadomości. Adres i link do lokalizacji dodawane są automatycznie.
Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub wybierz Wyszukiwanie i kontakt.
Wybierz Wyślij.

Kiedy znajomy otrzyma Twoją wiadomość zawierającą szczegóły dotyczące adresu i
link, może wyświetlić dane miejsce na mapie w wyszukiwarce swojego telefonu,
wybierając ten link.
Wyznaczanie trasy pieszej
Wyznaczanie trasy pieszej do pobliskiej lokalizacji. Zanim wyruszysz, możesz wyświetlić
na mapie trasę i cały jej przebieg.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3

4

Wybierz Zaplanuj tr..
Wybierz Lokalizacja początk., a następnie zapisaną lub ostatnią lokalizację,
miejsce na mapie lub określony adres jako punkt początkowy trasy. Aby wyruszyć
z bieżącej pozycji, wybierz Moja pozycja.
Wybierz Cel i punkt końcowy trasy.
Maksymalna odległość między punktem początkowym a końcowym wynosi 10 km
(mierzona w linii prostej). Korzystanie z promów i niektórych specjalnych tuneli
podczas wyznaczania tras pieszych jest ograniczone.
Wybierz Wyszukaj & gt; Rozp..

Usługi Ovi firmy Nokia
5

33

Aby anulować trasę, wybierz Opcje & gt; Anuluj trasę.

Usługi Ovi firmy Nokia
Dostępność i koszty usług Ovi firmy Nokia
Dostępność usług Ovi firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu. Używanie
tych usług lub pobieranie zawartości wiąże się niekiedy z przesyłaniem dużej ilości
danych, a co za tym idzie -- dodatkowymi kosztami transmisji danych. Informacje na
temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.
Więcej informacji na temat usług Ovi można znaleźć pod adresem www.ovi.com.
Dostęp do usług Ovi firmy Nokia
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Gry i aplikacje i żądaną usługę Ovi.

Znajdowanie pomocy
Pomoc techniczna
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego
działania, uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika.
Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących
czynności:
o
o
o

Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty
ponownie włóż baterię i włącz telefon.
Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia. Przejdź do
www.nokia.com/repair. Pamiętaj, aby przed wysłaniem telefonu do naprawy utworzyć
kopię zapasową danych.
Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.
Wskazówki i rady to wygodna usługa pozwalająca na pełne wykorzystanie
funkcjonalności telefonu: dostarcza porady i pomocne wiadomości, a także aktualizacje
gier i aplikacji.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Gry i aplikacje & gt; Wskazówki i rady.
Za wysłanie wiadomości w celu zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji mogą
zostać naliczone opłaty. Informacje o warunkach świadczenia usługi można znaleźć w
instrukcji obsługi telefonu lub pod adresami www.nokia.com/mynokia.

34

Znajdowanie pomocy

Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu
Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu
Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne
funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego
oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie
sprawdzał dostępność aktualizacji.
Ostrzeżenie:
W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia
nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia
instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź,
czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia.

1
2
3
4

Wybierz Urządzenie & gt; Aktualizacje urządz..
Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest dostępna
aktualizacja, wybierz Szczegóły akt. oprogr..
Aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania, wybierz Pobierz oprogr.
urz.. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz Zainst. aktualiz. opr..

Znajdowanie pomocy

35

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z
instalacją skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania
Wybierz Autom. aktual. oprog., a następnie określ, jak często ma być sprawdzana
dostępność aktualizacji oprogramowania.
Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć
komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej
można uzyskać u usługodawcy sieciowego.
Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera
Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, możesz skorzystać z aplikacji Nokia Ovi
Suite na komputerze. W tym celu konieczny jest kompatybilny komputer, szybkie
połączenie internetowe i kabel USB, aby podłączyć telefon do komputera.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę
www.ovi.com/suite.
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1
2
3

Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Przywr. ust. fabr. & gt; Tylko ustawienia.
Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może
to potrwać dłużej niż zwykle.
Porządkowanie plików
Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i
usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach
umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Galeria.
Tworzenie nowego folderu
W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz Opcje & gt; Dodaj
folder.

36

Ochrona środowiska

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z
folderu Galeria.
Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci
Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię
zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Synch. i kop. zap..
Wybierz Utw. kopię zap..
Przywracanie kopii zapasowej
Wybierz Przywr. kop. zap..

Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:
o
o

Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth,
kiedy z nich nie korzystasz.
Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling

Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w
postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i
ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w
programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy
Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/
werecycle lub też w centrum kontaktu firmy Nokia.
Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym
schematem recyklingu.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

37

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol
pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej.
Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami
komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu
znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci (E)GSM 900 i 1800 MHz.
Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.
Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z
naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w
abonamencie pewnych usług.
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże
w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię
i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.

Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń
radiowych.
Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta
pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/
werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym nokia.mobi/werecycle.

38

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność
i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać
kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.
Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia
swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy
oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia
można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś
oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do
nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też
uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania
DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione
żadną technologią DRM.
Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z
takich materiałów.
Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno
licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.
Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie
przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać
się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.
Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje
utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w
urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po
więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.
Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko
wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.
Baterie i ładowarki
Informacje o bateriach i ładowarkach
Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BL-5C wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego
urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-3 . Właściwy do użytku model ładowarki
Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.
Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie
się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne
akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna
baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie
będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają
pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie
działać.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

39

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii -- jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w
kieszeni -- może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników
na śmieci.
Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.
Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt
z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.
Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie
niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź
powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia
baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać
uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2

Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

o
o
o
o
3

4
5
6
7

Włożyć kartę SIM.

Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie
ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.

Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.

Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.

Otwórz wysuwaną klawiaturę.

Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne
w różnych krajach.
Naciśnij klawisz połączenia.

Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową,
jak i komórkowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej,
jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach.
W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na
urządzeniu bezprzewodowym.
Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w
miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu
nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby
dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie
wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

40

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerterdefibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń
pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:
Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

o

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

o

Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.

o

Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

o

Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

o

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.
Słuch
Ostrzeżenie:
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu
słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.
Nikiel
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:
o
o
o
o

o

Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny
sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania
zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne
oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich
liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.

Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować
ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej
pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się
urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.
Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub
wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać
wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

41

Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów
elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy
zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek
powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa
zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy
urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia,
jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.
Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie
wybuchu poduszki powietrznej.
Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być
prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich
wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi
obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu
dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i
dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone
wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca
składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż,
kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie
silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.
Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR
(ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość
uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia,
przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może
być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy
wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.
Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,60 W/kg .
Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych
wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się
dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

42

Prawa autorskie i inne uwagi

Prawa autorskie i inne uwagi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma NOKIA CORPORATION stwierdza, że RM-692 produkt spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki
dyrektywy 1999/5/WE. Kopię ,,Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
(C) 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People, Ovi i WE: logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów
i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun
Microsystems, Inc.
Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi ((C) 1996-2011 The FreeType Project). Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega
licencji.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i
niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku
jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie
MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja
nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach
promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.
W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest ,,tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie

Prawa autorskie i inne uwagi

43

ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie
i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez
użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień,
nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.
Dostępność usług Ovi może się różnić w zależności od regionu.
Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń
i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.
/Wydanie 1.0 PL

44

Indeks

Indeks
A
aktualizacje
-- oprogramowanie telefonu
aktualizacje oprogramowania
alarmy
anteny
aparat
-- nagrywanie plików wideo
-- robienie zdjęć
-- wysyłanie zdjęć i wideo

34, 35
34, 35
21
10
25
25
26

B
bateria
5, 38
blokada klawiatury
11
blokowanie
-- ekran
11
-- klawisze
11
Bluetooth
22
browser
Patrz przeglądarka internetowa
budzik
21
D
dźwięki
-- personalizacja
dźwięki dzwonka
E
ekran dotykowy
ekran główny
ekran startowy
G
głośnik
głośność
godzina i data

20
20
11
13, 19
19
14
14
21

I
IM (wiadomości błyskawiczne)
30
informacje o pomocy technicznej firmy
Nokia
33
Internet
Patrz przeglądarka internetowa
K
Kalendarz
22
karta pamięci
7
karta SIM
5
klawisze i inne elementy
5
kod blokady
10
kody dostępu
10
kody PIN
10
kody PUK
10
kod zabezpieczający
10
komunikator (wiadomości błyskawiczne)30
kontakty
-- dodawanie
15
-- kopiowanie
13
-- zapisywanie
15
kopiowanie zawartości
13, 23
Ł
ładowanie
-- baterii
ładowanie baterii

8
38

M
Mapy
-- bieżąca lokalizacja
-- udostępnianie
-- wyszukiwanie
-- wyznaczanie trasy
MMS (wiadomości multimedialne)
motywy
muzyka

30
31
32
31
32
18
19
25

Indeks
N
nagrywanie
-- wideo
numer IMEI

25
10

O
Ovi by Nokia

33

P
pasek na rękę
9
personalizacja telefonu
19, 20
poczta
29
-- czytanie i odpowiadanie na
wiadomości
30
-- tworzenie
29
-- wysyłanie
29
poczta e-mail
29
połączenia
-- alarmowe
39
-- nawiązywanie
14
-- rejestr
14, 15
połączenia transmisji danych
-- Bluetooth
22
połączenia z numerem alarmowym
39
połączenie kablowe
23
Połączenie USB
23
pomoc
33
pozycje spotkań
22
profile
-- personalizacja
20
proste wybieranie
15
przeglądarka internetowa
26
-- pliki cookie
28
-- przeglądanie stron
27
-- zakładki
28
przesyłanie materiałów
13
przesyłanie zawartości
23
przywracanie danych
36
przywracanie ustawień
35

R
radio
Radio FM
recykling
robienie zdjęć
Patrz aparat

45

23, 24
23, 24
36

S
sieci społecznościowe
28
skrzynka pocztowa
-- głos
18
słownik
17
słownikowa metoda wprowadzania
tekstu
16, 17
SMS (wiadomości tekstowe)
18
T
telefon
-- włączanie i wyłączanie
Transfer
tworzenie kopii zapasowych danych

9
13
36

U
Usługa Wskazówki i rady
33
usługi czatu (IM)
30
usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)30
usługi Ovi firmy Nokia
33
ustawienia
-- przywracanie
35
ustawienia fabryczne, przywracanie 35
W
wiadomości
-- audio
-- kopiowanie
-- wysyłanie
wiadomości głosowe
wiadomości MMS
wiadomości SMS
wideo
-- kopiowanie

19
13
18
18
18
18
23

46

Indeks

-- nagrywanie
-- odtwarzanie
-- wysyłanie
wizytówki
włączanie i wyłączanie
wprowadzanie tekstu
wskazówki dotyczące ochrony
środowiska
wskaźniki
wyszukiwanie
-- stacje radiowe
Z
zakładki
zarządzanie plikami
zdjęcia
-- kopiowanie
-- robienie
-- wysyłanie
zegar

25
25
22, 26
22
9
16, 17
36
13
24
28
35
23
25
22, 26
21


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów