Nokia_E6-00_pl.pdf

Nokia E6-00 - Instrukcja obsługi pl

Nokia E6-00 - Instrukcja obsługi w języku polskim .


Instrukcja obsługi Nokia E6-00

Wydanie 1.1

2

Spis treści

Spis treści
Bezpieczeństwo
Szybki start
Klawisze i części
Wkładanie karty SIM i baterii
Wkładanie i wyjmowanie karty
pamięci
Ładowanie
Włączanie i wyłączanie telefonu
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy i ekranu
Lokalizacja anten
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
Mocowanie paska na rękę
Zestaw słuchawkowy
Korzystanie z telefonu po raz
pierwszy
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z
poprzednio używanego telefonu
Kody dostępu
Korzystanie z podręcznika
użytkownika w urządzeniu
Instalowanie pakietu Nokia Ovi
Suite na komputerze

6
8
8
11
13
14
16
17
17
18
18
18
19
20
21
22
22

Użytkowanie podstawowe
22
Czynności na ekranie dotykowym
22
Elementy interaktywnego Ekranu
głównego
25
Przełączanie otwartych aplikacji
26
Wpisywanie tekstu
27
Skróty klawiaturowe
27
Wskaźniki na wyświetlaczu
28
Ustawianie wskaźnika
powiadamiania, tak aby migał,
sygnalizując nieodebrane wiadomości
lub połączenia
30

Wyszukiwanie w telefonie i w
internecie
Korzystanie z telefonu offline
Wydłużanie żywotności baterii
Brak odpowiedzi telefonu
Personalizowanie telefonu
Profile
Zmiana tematu
Ekran startowy
Porządkowanie aplikacji
Pobieranie gry, aplikacji lub innego
elementu

30
30
31
32
33
33
34
34
37
38

Telefon
38
Wybieranie numeru telefonu
38
Wyszukiwanie kontaktów
39
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem
39
Wyciszanie połączenia
39
Nawiązywanie połączenia wideo
39
Nawiązywanie połączenia
konferencyjnego
41
Nawiązywanie połączenia z
najczęściej używanymi numerami
42
Używanie głosu do nawiązywania
połączenia z kontaktem
42
Połączenia przez internet
43
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem
44
Nagrywanie rozmowy telefonicznej 44
Obracanie w celu wyciszenia
44
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń
45
Nawiązywanie połączeń z pocztą
głosową
45
Przekazywanie połączeń
przychodzących do poczty głosowej
lub na inny numer telefonu
46
Zapobieganie nawiązywaniu lub
odbieraniu połączeń
46

Spis treści
Zezwalanie na połączenia tylko z
określonymi numerami
Udostępnianie wideo

47
48

Kontakty
50
Informacje o Kontaktach
50
Zapisywanie numerów telefonów i
adresów e-mail
50
Zapisywanie numeru z odebranej
wiadomości lub odebranego
połączenia
50
Szybkie kontaktowanie się z
najważniejszymi osobami
51
Dodawanie zdjęcia kontaktu
51
Ustawianie dźwięku dzwonka
określonego kontaktu
51
Wysyłanie swoich danych
kontaktowych przy użyciu funkcji Moja
wizytówka
52
Tworzenie grupy kontaktów
52
Wysyłanie wiadomości do grupy osób 52
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do
telefonu
53
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
w usłudze Ovi by Nokia
53
Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości audio
Odbieranie wiadomości
Wyświetlanie rozmowy
Słuchanie wiadomości SMS
Zmiana języka

53
53
54
54
55
56
56
57

Poczta
57
Informacje na temat poczty
57
Uzyskiwanie bezpłatnego konta e-mail
z usługi Ovi by Nokia.
58
Dodawanie skrzynki pocztowej
58
Cztanie wiadomości e-mail
y
58
Wysyłanie wiadomości e-mail
59

Odpowiadanie na zaproszenie na
spotkanie
Otwieranie poczty na ekranie
głównym
Internet
Przeglądarka internetowa --
informacje
Przeglądanie stron internetowych
Dodawanie zakładki
Subskrybowanie kanału
internetowego
Informacje o imprezach w okolicy
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych

3
59
60
60
60
60
61
61
62
62

Sieci społecznościowe
62
Aplikacja społecznościowa --
informacje
62
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych w jednym widoku
63
Publikowanie statusu w sieciach
społecznościowych
63
Łączenie profili znajomych online z ich
danymi kontaktowymi
64
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych na ekranie głównym
64
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do
usługi
64
Udostępnianie lokalizacji w
aktualizacji statusu
65
Kontaktowanie się ze znajomym z
serwisu społecznościowego
65
Dodawanie wydarzenia do
kalendarza
66
Foto-Wideo
Foto-wideo -- informacje
Robienie zdjęcia
Zapisywanie informacji o lokalizacji
wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Robienie zdjęcia w ciemności

66
66
66
67
67

4

Spis treści

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Nagrywanie wideo
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

67
68
69

Twoje zdjęcia i wideo
69
Informacje o aplikacji Zdjęcia
69
Wyświetlanie zdjęć i wideo
70
Edytowanie zrobionych zdjęć
71
Edytor wideo
71
Drukowanie zrobionego zdjęcia
72
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie
telewizora
72
Wideo i TV
Wideo
Oglądanie telewizji internetowej

73
73
74

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Ovi Muzyka -- informacje
Materiały chronione
Nagrywanie dźwięków
Radio FM

75
75
77
78
78
78

Mapy
Nawigacja do punktu docelowego
Moja pozycja
Szukanie
Ulubione
Funkcja Zamelduj się
Samochodem i Pieszo
Przekazywanie opinii na temat
aplikacji Mapy
Zgłaszanie nieprawidłowych
informacji dotyczących map

81
81
81
86
87
89
90

Zarządzanie czasem
Zegar
Kalendarz

96
96
98

Biuro
Quickoffice

95
95

101
101

Czytanie dokumentów w formacie
PDF
103
Kalkulator
103
Pisanie notatek
104
Tłumaczenie słów z jednego języka na
inny
104
Otwieranie i tworzenie plików .zip 105
Dostęp do firmowego intranetu
105
Czat ze znajomymi
105
Łączność
Połączenia internetowe
Bezprzewodowa sieć LAN
Bluetooth
Kabel USB do transmisji danych
Połączenia VPN
Kończenie połączenia sieciowego
Przechowywanie plików na dysku
zdalnym

105
105
106
108
111
113
113

Zarządzanie telefonem
Aktualizowanie oprogramowania
telefonu i aplikacji
Zarządzanie plikami
Zwiększanie przestrzeni dostępnej
pamięci w celu zyskania możliwości
dodania kolejnych materiałów
Zarządzanie aplikacjami
Synchronizowanie zawartości
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć
między telefonami
Ochrona telefonu

114

114

114
116
118
118
119
121
122

Znajdowanie dodatkowej pomocy 123
Pomoc techniczna
123
Rozwiązywanie problemów
124
Brak odpowiedzi telefonu
124
Przywracanie oryginalnych ustawień 124
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
124
Miganie wskaźnika wiadomości
125

Spis treści
Zdublowane kontakty na liście
kontaktów
125
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych
125
Przygotowanie telefonu do recyklingu125
Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Recykling

126
126
126

Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu

127

Indeks

134

5

6

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów
lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych
przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych
produktów.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Bezpieczeństwo

7

CZĘŚCI SZKLANE
Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc,
jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno
uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i
nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia,
zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.
CHROŃ SŁUCH
Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko
ucha, kiedy używasz głośnika.

8

Szybki start

Szybki start
Klawisze i części
Góra

1
2
3

Gniazdo karty pamięci
Złącze AV Nokia (3,5 mm)
Klawisz wyłącznika

Przód

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Głośnik
Wyświetlacz
Klawisz przewijania Navi(TM). Używany również do robienia zdjęć.
Klawisz ekranu głównego
Klawisz połączenia
Klawisz kalendarza
Klawiatura
Mikrofon
Klawisz kontaktów
Klawisz zakończenia
Klawisz poczty
Obiektyw kamery przedniej
Czujnik oświetlenia/zbliżeniowy

Szybki start
Tył

1
2
3
4
5

Głośnik
Lampa błyskowa
Obiektyw kamery
Przycisk otwierania tylnej pokrywy
Otwór na pasek na rękę

Boki

1
2
3
4
5

Złącze microUSB
Klawisz pogłaśniania/powiększania
Klawisz wyciszania
Klawisz przyciszania/pomniejszania
Przełącznik blokady klawiatury/klawisz latarki

9

10

Szybki start

Spód

1

Złącze ładowarki

Szybki dostęp przy użyciu klawiszy dostępu
Klawisze dostępu umożliwiają bezpośredni dostęp do aplikacji i zadań. Każdy klawisz
został przypisany do aplikacji i zadania.
Zmiana klawiszy dostępu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Klawisze dostępu. Jeżeli usługodawca już
przypisał aplikacje do tych klawiszy, nie będzie można ich zmienić.

1

2
3
4

Klawisz ekranu głównego. Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz ekranu
głównego. Aby wrócić do ekranu głównego, ponownie naciśnij klawisz ekranu
głównego. Aby przełączać między otwartymi aplikacjami, naciskaj i przytrzymuj
klawisz ekranu głównego.
Klawisz poczty. Aby otworzyć domyślną skrzynkę pocztową, naciśnij klawisz poczty.
Aby rozpocząć pisanie wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj klawisz poczty.
Klawisz kalendarza. Aby wyświetlić kalendarz, naciśnij klawisz kalendarza. Aby
utworzyć nową pozycję spotkania, naciśnij i przytrzymaj klawisz kalendarza.
Klawisz kontaktów. Aby otworzyć listę kontaktów, naciśnij klawisz kontaktów. Aby
utworzyć nowy kontakt, naciśnij i przytrzymaj klawisz kontaktów.

Ekran dotykowy
Aby sterować funkcjami telefonu, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran
nie reaguje na dotyk paznokcia.
Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.
Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym
nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Szybki start

11

Latarka
Lampa błyskowa aparatu może być używana jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć
latarkę, przesuń klawisz przełącznika blokady i przytrzymaj go przez dwie sekundy.
Z latarki można korzystać tylko wtedy, gdy wyświetlony jest ekran główny. Włączenie
latarki jest możliwe, gdy wyświetlony jest ekran główny, a klawisze i ekran telefonu są
zablokowane.
Nie świeć latarką w oczy.
Niwelacja szumów
Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, telefon odfiltrowuje hałas w tle, aby
rozmówca lepiej słyszał Twój głos.
Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj telefon, umieszczając słuchawkę przy
uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu
telefonu.
Wkładanie karty SIM i baterii
Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej
także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek).
Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty
micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub
urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

1
2

Wyłącz telefon.
Pociągnij zaczep zwalniający tylnej obudowy w kierunku dołu telefonu, a następnie
zdejmij obudowę.

12

Szybki start

3

Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

4
5

Używając paznokcia, ostrożnie otwórz uchwyt karty SIM. Uchwytu nie można wyjąć.
Upewnij się, ze styki karty SIM są skierowane do dołu i włóż ją. Ostrożnie naciśnij
uchwyt i zamknij go.

6

Włóż baterię, kierując jej styki w odpowiednią stronę.

Szybki start
7

13

Włóż zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć.

Wyjmowanie karty SIM
1 Wyłącz telefon.
2 Zdejmij tylną pokrywę.
3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
4 Używając paznokcia, ostrożnie otwórz uchwyt karty SIM. Uchwytu nie można wyjąć.
Wyjmij kartę SIM.

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci
Karty pamięci są sprzedawane osobno.
Na karcie pamięci nie należy przyklejać żadnych nalepek.

Za pomocą urządzenia można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać
najlepsze wyniki, do nagrywania materiałów wideo na karcie pamięci należy używać
szybkich kart microSD wysokiej jakości, pochodzących od znanych producentów. Zaleca
się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.
Wkładanie karty pamięci
1 Używając paznokcia, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

14

2
3

Szybki start

Upewnij się, że styki karty pamięci są skierowane do góry.
Dociśnij kartę, aby ją zablokować.

Wyjmowanie karty pamięci
1 Jeżeli telefon jest włączony, naciśnij krótko klawisz zasilania, a następnie wybierz
Usuń [nazwa karty pamięci].
2 Używając paznokcia, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
3 Pchnij kartę tak, aby została odblokowana.
4 Wyjmij kartę.

Ładowanie
Informacje o baterii
Twój telefon został wyposażony w wyjmowaną baterię, przeznaczoną do
wielokrotnego ładowania. Należy używać tylko ładowarek przeznaczonych do użytku z
tym telefonem i zatwierdzonych przez firmę Nokia. Do ładowania telefonu można
również używać kompatybilnego kabla danych USB.
Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, włącza się tryb oszczędzania energii. Aby
i wybierz Wyłącz
wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz zasilania
oszcz. energii. Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, nie można modyfikować
ustawień niektórych aplikacji.

Szybki start

15

Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem
telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.
Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1

2
Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać
telefonu.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się
wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć
ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.
Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki
USB.

16

Szybki start

Ładowanie baterii przez złącze USB
Bateria się wyczerpuje, ale nie masz przy sobie ładowarki? W takiej sytuacji możesz
skorzystać z kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć telefon do kompatybilnego
urządzenia, np. do komputera.
Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci
elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność
ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania
urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.
Podczas ładowania telefonu można z niego korzystać.
Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel
ładowarki.

Włączanie i wyłączanie telefonu
Włączanie
Naciśnij klawisz wyłącznika

i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania

.

Szybki start

17

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon jest w kieszeni lub w
torbie, zablokuj klawisze i ekran telefonu.
Przesuń przełącznik blokady klawiatury.

Wskazówka: Jeżeli chcesz odblokować telefon, a przełącznik blokady jest niedostępny,
naciśnij klawisz przewijania i wybierz Odblokuj.
Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Blokada ekranu/
klawiszy.
2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie
blokowane.
Lokalizacja anten
Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość
komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej
przez urządzenie energii.

18

Szybki start

Obszar anteny jest wyróżniony.
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo
Użyj klawiszy głośności.
Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.
Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki
czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.
Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia
lub
.
Wybierz
Mocowanie paska na rękę
Nawlecz pasek, a następnie go zaciśnij.

Zestaw słuchawkowy
Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne
słuchawki.

Szybki start

19

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on
uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych
źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia
zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do
użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.
Korzystanie z telefonu po raz pierwszy
Podczas pierwszego uruchomienia telefonu, po włożeniu karty SIM, użytkownik zostaje
przeprowadzony przez proces wstępnej konfiguracji. Aby zapewnić sobie możliwość
korzystania ze wszystkich usług Ovi, konieczne jest utworzenie konta Nokia. Istnieje
także możliwość skopiowania kontaktów i innych materiałów z poprzednio używanego
telefonu. Możesz również subskrybować usługę My Nokia, aby otrzymywać pomocne
wskazówki i porady dotyczące jak najlepszego wykorzystania funkcjonalności swojego
telefonu.
Do utworzenia konta Nokia konieczne jest połączenie z internetem. Informacje na temat
opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Jeśli skorzystanie z
połączenia internetowego nie jest w danej chwili możliwe, możesz utworzyć konto
Nokia później.
Wskazówka: Aby utworzyć konto Nokia i zarządzać nim w internecie, przejdź do
www.ovi.com.
Jeśli masz już konto Nokia, zaloguj się na nie.
Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o wysłanie hasła w wiadomości email lub SMS.
Aplikacja Przełączanie telef. umożliwia kopiowanie następujących materiałów:
o
o
o

Kontakty
Wiadomości
Zdjęcia i wideo

20
o

Szybki start
Ustawienia osobiste

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz ustawić w telefonie wyświetlanie skrzynki
odbiorczej na ekranie głównym, aby mieć łatwy dostęp do poczty.
Aby podczas procesu konfiguracji nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz
połączeń.
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu
Chcesz skopiować ważne dane z poprzednio używanego kompatybilnego telefonu
Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego telefonu? Korzystając z aplikacji Transfer,
możesz bezpłatnie skopiować do nowego telefonu takie elementy, jak kontakty,
pozycje kalendarza czy zdjęcia.
Poprzednio używany telefon Nokia musi obsługiwać łączność Bluetooth.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Konfig. tel. i Przesył. danych.

Jeśli w poprzednim telefonie Nokia nie ma aplikacji Transfer, nowy telefon wyśle ją w
wiadomości za pomocą Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz wiadomość w
poprzednim telefonie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
1
2

3

Wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć, a następnie powiąż telefony.
Konieczne jest włączenie łączności Bluetooth.
Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu,
który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W
niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Szybki start

21

Kody dostępu
Kod PIN lub PIN2
(4-8 cyfr)

Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób
nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania
z niektórych funkcji.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po
jego włączeniu.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go
zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą.
Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie
odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

Kod PUK lub PUK2

Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

(8 cyfr)

Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się
z usługodawcą.

Numer IMEI
(15 cyfr)

Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które
mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania
urządzeń, np. takich, które zostały skradzione.

Kod blokady (kod
zabezpieczający)

Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez
osoby nieupoważnione.

(min. 4 cyfry lub
znaki)

Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania
zdefiniowanego kodu blokady.

Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym
miejscu (innym niż urządzenie).
Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie
zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za
odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może
ono również spowodować usunięcie wszystkich danych
zapisanych w urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia
Care lub sprzedawcą urządzenia.

22

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Korzystanie z podręcznika użytkownika w urządzeniu
Do telefonu jest dołączony kompletny podręcznik użytkownika. Masz go przy sobie
zawsze, gdy jest potrzebny. Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt..
Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji
Wybierz Opcje & gt; Podręcznik użytkownika. Instrukcja nie jest dostępna w każdej
aplikacji.
Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi
W otwartej instrukcji obsługi wybierz Opcje & gt; Szukaj, a następnie w polu
wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.
Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego, przesuń w lewo lub w prawo i wybierz
żądaną aplikację.
wskazuje łącze do strony internetowej. Łącza do powiązanych tematów można
znaleźć na końcu instrukcji.
Wskazówka: Otrzymujesz także wiadomości SMS i podręczne wskazówki z
użytecznymi informacjami dotyczącymi korzystania z telefonu. Aby wyświetlić
wskazówki później, wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; My Nokia.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze
Za pomocą aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością
telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować
oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.
Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite ze strony www.ovi.com/
suite.
Więcej informacji na temat pakietu Nokia Ovi Suite znajduje się na stronie
www.ovi.com/suite.
Aby sprawdzić, które systemy operacyjne są obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite,
przejdź do strony www.nokia.com/support.

Użytkowanie podstawowe
Czynności na ekranie dotykowym
Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i
przytrzymaj.

Użytkowanie podstawowe
Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie
Dotknij aplikacji lub elementu.
Szybki dostęp do funkcji
Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na
przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub alarm, a
następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.

23

24

Użytkowanie podstawowe

Przeciąganie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie. Element
przesunie się za palcem.
Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu
głównym.
Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.
Na przykład podczas oglądania zdjęć przesuń w lewo, aby wyświetlić następne.
Przewijanie listy lub menu
Umieść palec na ekranie, przesuń go w górę lub w dół ekranu i podnieś. Zawartość
ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie
podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy
przewijania, dotknij wybranego elementu.

Użytkowanie podstawowe

25

Powiększanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie
je rozsuń.

Pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.
Wskazówka: Możesz także dwa razy stuknąć element, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Elementy interaktywnego Ekranu głównego
Elementy Ekranu głównego są interaktywne. Możesz na przykład zmienić ustawienia
daty i czasu, ustawić alarmy lub edytować profile bezpośrednio na Ekranie głównym.

Ustawianie alarmu
Wybierz zegar (1).
Włączanie i edycja profili
Wybierz profil (2).
Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN lub zarządzanie łącznością Bluetooth
Wybierz obszar powiadomień (3).
Modyfikacja ustawień łączności
Wybierz obszar powiadomień (3) i

.

26

Użytkowanie podstawowe

Wyświetlanie nieodebranych połączeń i otrzymanych wiadomości
Wybierz widżet nieodebranych zdarzeń (4). Widżet jest widoczny tylko wtedy, kiedy są
nieodebrane zdarzenia.

Wskazówka: W większości pozostałych widoków można u dołu ekranu wybrać czas i
uzyskać dostęp do tych samych skrótów, co w przypadku wybrania obszaru
powiadomień na Ekranie głównym.

Przełączanie otwartych aplikacji
Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ekranu głównego, przeciągnij palcem w lewo lub w
prawo, a następnie wybierz żądaną aplikację.

Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię
baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz .

Użytkowanie podstawowe

27

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj
narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego Zamknij
wszystko.
Wpisywanie tekstu
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
Telefon jest wyposażony w pełną klawiaturę.

1

2
3
4
5

6

Klawisz funkcyjny. Aby wstawić znaki specjalne znajdujące się na górze klawiszy,
naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny oraz odpowiedni klawisz. Aby wstawić kilka
znaków specjalnych po kolei, naciśnij dwukrotnie klawisz funkcyjny. Aby wrócić do
trybu normalnego, naciśnij klawisz funkcyjny.
Klawisz Shift. Aby przełączać małe i wielkie litery, naciśnij dwukrotnie klawisz
Shift. Aby wprowadzić wielką literę w trybie pisania małymi literami lub na odwrót,
naciśnij klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz z odpowiednią literą alfabetu.
Klawisz Sym. Aby wstawić znaki specjalne, które nie są widoczne na klawiaturze,
naciśnij klawisz Sym i wybierz odpowiedni znak.
Klawisz Backspace. Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć
kilka znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz Backspace.
Klawisz Enter. Aby przenieść kursor do następnego wiersza lub pola
wprowadzania tekstu, naciśnij klawisz Enter. Jego dodatkowe funkcje zależą od
aktualnego kontekstu. Na przykład w polu adresu URL przeglądarki internetowej
klawisz Enter spełnia funkcję ikony Idź.
Klawisz Ctrl

Wstawianie odmiany litery
Istnieje możliwość wstawiania liter ze znakami diakrytycznymi. Aby wstawić literę á,
naciśnij i przytrzymaj klawisz Sym, a następnie naciskaj klawisz A, aż na ekranie pojawi
się odpowiednia litera. Kolejność i dostępność liter zależy od wybranego języka pisania
tekstów.
Skróty klawiaturowe
Znacznie ułatwiają one korzystanie z aplikacji.
Skróty ogólne
Ctrl + C

Skopiuj tekst.

28

Użytkowanie podstawowe

Ctrl + X

Wytnij tekst.

Ctrl + V

Wklej tekst.

Shift + Sym

Zmiana języka wpisywania tekstu.

Ctrl + A

Wybierz wszystko.

Ctrl + B

Użyj pogrubienia.

Skróty poczty
C

Utwórz nową wiadomość.

R

Odpowiedz na wiadomość.

A

Odpowiedz wszystkim.

F

Przekaż dalej wiadomość.

D

Usuń wiadomość.

H

Otwórz instrukcję obsługi w urządzeniu.

I

Zwijanie i rozwijanie listy wiadomości.

L

Flagowanie wiadomości.

M

Przenoszenie wiadomości do innego folderu.

N

Przejdź do następnej wiadomości.

P

Przejdź do poprzedniej wiadomości.

S

Wyszukaj wiadomość.

U

Oznacz wiadomość jako przeczytaną lub nieprzeczytaną.

Z

Synchronizuj konta poczty e-mail.

Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki ogólne
Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
Telefon emituje cichy dźwięk informujący o połączeniach lub wiadomościach
przychodzących.
Alarm został ustawiony.
Profil czasowy jest aktywny.
Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.

Użytkowanie podstawowe

29

Wskaźniki połączeń
Ktoś do Ciebie dzwonił.
Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).
Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).
Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
Przy użyciu telefonu można nawiązywać połączenia internetowe.
Wskaźniki wiadomości
Masz nieprzeczytane wiadomości. Migający wskaźnik może oznaczać, że folder
Skrzynka odbiorcza jest pełny.
Wiadomości oczekujące na wysłanie znajdują się w folderze Skrzynka
nadawcza.
Wskaźniki sieciowe
Telefon jest połączony z siecią GSM (usługa sieciowa).
Telefon jest połączony z siecią 3G (usługa sieciowa).
Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o jego otwarciu lub
zamknięciu.
Jest aktywne połączenie pakietowe EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o jego nawiązywaniu.
Jest aktywne połączenie pakietowe 3G (usługa sieciowa). Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o jego nawiązywaniu.
Jest aktywne połączenie pakietowe HSPA (usługa sieciowa). Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o jego nawiązywaniu.
Jest aktywne połączenie pakietowe WLAN (usługa sieciowa). Wskaźnik
informuje, że połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik , że nie jest szyfrowane.
Wskaźniki łączności
Łączność Bluetooth jest aktywna.
wskazuje, że telefon wysyła dane.
Migający wskaźnik oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym
urządzeniem.
Do telefonu podłączony jest kabel USB.
GPS jest aktywny.
Telefon jest w trakcie synchronizacji.
Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
Do telefonu jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.
Do telefonu jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

30

Użytkowanie podstawowe

Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane
wiadomości lub połączenia
Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wskaźn. powiadom. & gt; Wskaź.
powiadam..
Wyszukiwanie w telefonie i w internecie
Możesz wyszukiwać elementy (wiadomości, zdjęcia, pliki, muzykę czy wideo)
przechowywane w pamięci Twojego telefonu lub w internecie.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Szukaj.
Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło i wybierz jedną z proponowanych opcji.
Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Do tego potrzebne jest aktywne
połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do ekranu głównego. Dotknij ekranu
i widżet wyszukiwania z listy.
głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz
Korzystanie z telefonu offline
W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz
korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz
telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione
lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Na Ekranie głównym wybierz profil i Offline.
Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte.
Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową
zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona
w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.
Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po
ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.
Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń,
ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą
być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.
Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Użytkowanie podstawowe

31

Kiedy włączony jest profil offline, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład,
aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać
technologii Bluetooth.
Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami
bezpieczeństwa.
Wydłużanie żywotności baterii
Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby
zmniejszyć ilość energii pobieranej przez telefon.
o
o

Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia telefonu, takie jak Tryb
sieci i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii
Naciśnij przycisk zasilania , a następnie wybierz Włącz oszczędz. energii. Aby
i wybierz Wyłącz
wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz zasilania
oszcz. energii.
Zamykanie nieużywanych aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego, przesuwaj, aż wyświetlona zostanie
odpowiednia aplikacja, a następnie wybierz .
Dźwięki, motywy i efekty
o Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
o Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
o Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz telefonu.
Ustawianie limitu czasu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Czas podświetlenia.
Włączanie ciemnego motywu i tapety
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne. Aby zmienić tapetę, na ekranie
głównym wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę.
Wyłączanie efektów animacji tła
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.

32

Użytkowanie podstawowe

Zmniejszanie jasności wyświetlacza
W ustawieniach wyświetlacza wybierz Jasność.
Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Wygasz. ekranu & gt; Brak.
Korzystanie z sieci
o Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z telefonu, ale nie chcesz
nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
o Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
o Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych
pakietowych (GPRS lub 3G).
o Jeżeli Twój telefon jest ustawiony tak, aby korzystał zarówno z sieci GSM, jak i 3G
(tryb podwójny), będzie zużywał więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.
Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w telefonie
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Sieć & gt; Tryb sieci & gt; GSM.
Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Bluetooth & gt; Wyłącz..
Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w telefonie
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN & gt; Opcje & gt; Ustawienia & gt; Pokaż
dostępność WLAN & gt; Nigdy.
Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy, kiedy
jest to konieczne
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Dane pakietowe & gt;
Połącz. pakietowe & gt; Kiedy potrzeba.
Brak odpowiedzi telefonu
przez około 8
Uruchom ponownie telefon. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
sekund. Telefon zawibruje trzy razy i się wyłączy. Aby ponownie włączyć telefon, naciśnij
klawisz zasilania .
Żadna zawartość, taka jak kontakty czy wiadomości, nie jest usuwana.

Personalizowanie telefonu

33

Personalizowanie telefonu
Profile
Informacje o profilach
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy
ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do
określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.
Aby spersonalizować profile, możesz:
o
o
o
o
o

Zmień dźwięk dzwonka i wiadomości.
Zmień głośność dzwonka i dźwięków klawiszy.
Wycisz dźwięki klawiszy i powiadomień.
Włącz alerty wibracyjne.
Zmień ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.

Personalizowanie dźwięków
Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz odpowiedni profil.
Wybierz Przystosuj i żądaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka z Ovi Sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.
Wyciszanie telefonu
Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonków i alertów są
wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Bez dźwięku.
Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków
Po włączeniu profilu Spotkanie telefon zamiast dzwonić, emituje jeden krótki,
dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu Na zewnątrz dźwięk dzwonka jest głośniejszy,
więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Spotkanie lub Na zewnątrz.

34

Personalizowanie telefonu

Tworzenie nowego profilu
Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem
osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie
nazwy.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile i Opcje & gt; Utwórz nowy.
Określ ustawienia profilu i wybierz Nazwa profilu.
Nadaj profilowi nazwę.

Konfigurowanie profilu czasowego
Możesz aktywować profil do ustalonego czasu, po którym zostanie aktywowany profil
używany poprzednio.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz żądany profil, a następnie wybierz Czasowy.
Ustaw czas, który ma być profilem czasowym wygaśnięcia.

Zmiana tematu
Motywy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Motywy.
Wybierz Ogólne oraz temat.
Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz
Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Wskazówka: Pobierz więcej motywów z witryny Ovi Sklep. Aby dowiedzieć się więcej
o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.
Ekran startowy
Informacje o ekranie głównym
Na Ekranie głównym można:
o
o
o
o
o

Wyświetlać powiadomienia o nieodebranych połączeniach oraz odebranych
wiadomościach
Otwierać ulubione aplikacje
Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki
Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisania wiadomości
Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub
wysyłać do nich wiadomości

Personalizowanie telefonu

35

Ekranów głównych można mieć więcej -- na przykład domowy, służbowy i prywatny.
Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar,
zostanie otwarta aplikacja Zegar.
Przełączanie między ekranami głównymi
Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany
główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je,
umieszczając na nich różne treści.
Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

wskazuje, który ekran główny jest widoczny.
Personalizacja ekranu głównego
Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można
zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Wskazówka: Jeżeli masz kilka ekranów głównych, możesz przełączać między nimi
także podczas edycji, a także spersonalizować je w tym samym czasie.
Zmiana tapety
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę & gt; Zdjęcie.
3 Wybierz żądane zdjęcie.
4 Wybierz Gotowe.
Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się
więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Zmiana układu elementów na ekranie głównym
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.

36

3

Personalizowanie telefonu

Wybierz Gotowe.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego
Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie?
Możesz dodawać miniaplikacje (widżety) do ekranu głównego i mieć dostęp do
najważniejszych informacji w mgnieniu oka.
1
2
3

Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
i żądany widżet z listy.
Wybierz
Wybierz Gotowe.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację oraz zmienić sposób jej działania.
Na przykład, jeśli dodasz widżet powiadomienia, będziesz otrzymywać powiadomienia
o odebranych wiadomościach.
Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz usługę OVI.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby
temu zapobiec, wybierz Opcje & gt; Widżety w trybie offline.
Usuwanie widżetu z ekranu głównego
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz kolejno widżet i Usuń z menu podręcznego.
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie skrótów do ekranu głównego
Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można
dodawać skróty do aplikacji, zakładek internetowych lub działań, np. pisanie
wiadomości.
1
2

Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj.
Wybierz widżet skrótu, a następnie wybierz Ustawienia.

Personalizowanie telefonu
3
4

37

Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, następnie Zakładka lub Aplikacja, a
następnie wybierz żądany element.
Wybierz Wróć & gt; Gotowe.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp do innym.
Wskazówka: Jeśli podczas edycji ekranu głównego dodasz pusty widżet skrótu,
możesz później definiować skróty bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego
Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować
lub wysyłać wiadomości.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu.
1
2

W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz
żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu
W widżecie wybierz kontakt.
Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.
W widżecie wybierz i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale
pozostanie na liście kontaktów.
Porządkowanie aplikacji
Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można
uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.
Naciśnij klawisz Ekranu głównego i wybierz Opcje & gt; Edytuj.
Tworzenie nowego folderu
Wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Przenoszenie aplikacji do folderu
Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz Przenieś do
folderu i nowy folder.
Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.

38

Telefon

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu
Pobierz bezpłatne gry, aplikacje i filmy, albo kup dodatkowe materiały do swojego
telefonu. W Ovi Sklepie znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego
telefonu.
Wybierz Menu & gt; Sklep, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.
1
2
3

4
5
6

Wybierz element.
Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz Kup. Jeśli element jest bezpłatny,
wybierz Pobierz.
Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową lub debetową, albo -- jeśli taka
opcja jest dostępna -- w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać informacje dotyczące karty na koncie Nokia, wybierz Zapisz tę kartę
na moim koncie Nokia..
Jeśli informacje dotyczące karty zostały zapisane, a chcesz skorzystać z innego
sposobu płatności, wybierz Zmień dane rozrachunkowe.
Aby otrzymać paragon za zakupione towary, wybierz lub podaj adres e-mail.
Wybierz Potwierdź.
Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć i wyświetlić element, albo
kontynuować przeglądanie materiałów. Lokalizacja, w której element jest
przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić domyślną
lokalizację elementu, wybierz Konto & gt; Preferencje instalacji i żądaną pamięć.

Wskazówka: Do pobierania dużych plików, np. zawierających gry, aplikacje lub filmy,
używaj połączenia WLAN.
Wskazówka: Aby uniknąć konieczności wprowadzania szczegółów karty płatniczej za
każdym razem, gdy robisz zakupy w Ovi Sklepie, zapisz te informacje na swoim koncie
Nokia. Istnieje możliwość dodania kilku kart płatniczych i dokonywania wyboru, którą
z nich zapłacić podczas robienia zakupów.
Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Telefon
Wybieranie numeru telefonu
1 Wprowadź numeru telefonu.
W przypadku połączeń międzynarodowych wprowadź znak + jako zamiennik
międzynarodowego kodu dostępu.
2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Telefon

39

Wyszukiwanie kontaktów
Możesz wyszukać kontakt zapisany na Twojej liście kontaktów.
Na Ekranie głównym, zacznij wprowadzać imię lub nazwisko kontaktu. Możesz także
wyszukiwać według nazwy firmy.

Włączanie lub wyłączanie wyszukiwania kontaktu
Na ekranie Zadzwoń wybierz Opcje & gt; Wyszukiw. kontaktów & gt; Włączone lub
Wyłączone.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4

Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub
znaków imienia lub nazwiska.
Wybierz kontakt.
Na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer telefonu, wybierz żądany
numer.

Wyciszanie połączenia
Podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon w telefonie.
Naciśnij klawisz wyciszenia. Aby włączyć mikrofon, naciśnij ponownie klawisz
wyciszenia.
Nawiązywanie połączenia wideo
Czy masz rodzinę lub przyjaciół, z którymi nie widujesz się zbyt często? Może spróbujesz
nawiązać z nimi połączenie wideo?

40

Telefon

Połączenia wideo są usługą sieciową i aby móc nawiązać takie połączenie, musisz być
w zasięgu sieci 3G.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z
usługodawcą.
W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać
połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.
1
2

3

Wybierz Menu & gt; Kontakty i wyszukaj kontakt.
Wybierz kontakt, a następnie na karcie kontaktu wybierz Połączenie wideo.
Do połączeń wideo jest domyślnie używana kamera znajdująca się z przodu
telefonu. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się
nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są
możliwe w danej sieci lub gdy telefon odbierający jest niekompatybilny), wyświetli
się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.
Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słychać dźwięki
płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu
wideo. Słychać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub szary ekran.
Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęcia zamiast obrazu wideo na żywo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Połączenie & gt; Zdjęcie w połącz.
wideo.
Nawet jeśli obraz wideo nie jest wysyłany, opłata za połączenie jest naliczana jak za
połączenie wideo.

Telefon

41

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
Twój telefon umożliwia nawiązywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa) z
udziałem maksymalnie sześciu osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są
obsługiwane.

1
2
3

Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz Opcje & gt; Nowe połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia
konferencyjnego, wybierz Opcje & gt; Konferencja.

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego
Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia
konferencyjnego.
Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Wybierz Opcje & gt; Pokaż uczestników. Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz
Opcje & gt; Rozmowa poufna.
Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy
mogą kontynuować połączenie konferencyjne.
Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz Opcje & gt; Konferencja. Jeśli w
połączeniu konferencyjnym uczestniczą więcej niż trzy osoby, wybierz Opcje & gt; Dodaj
do konferencji, aby zakończyć prywatne połączenie.
Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego
Wybierz Opcje & gt; Pokaż uczestników. Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz
Opcje & gt; Usuń uczestnika.

42

Telefon

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego
Naciśnij klawisz zakończenia.
Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami
Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane
numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Proste wybieran..
Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego
1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
2 Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.
Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego
Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz
Usuń lub Zmień.
Nawiązywanie połączenia
Na Ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem
Za pomocą poleceń głosowych możesz użyć swojego głosu do sterowania telefonem i
nawiązywania połączeń.
Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie
tworzone przez telefon.
Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich
lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.
Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu
lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu
numerów we wszystkich okolicznościach.
Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe,
trzymaj telefon w niewielkiej odległości.
1

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia
podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz
słuchawek.

Telefon
2
3

43

Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Teraz mów. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
Telefon odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla
rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować
wybieranie głosowe, wybierz Przerwij.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Szczegóły znaku głosow..
2 Wybierz dane kontaktu.
Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę
i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.
Połączenia przez internet
Informacje o połączeniach internetowych
Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie
połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać
między komputerami, telefonami komórkowymi, a także telefonami VoIP i tradycyjnymi
telefonami stacjonarnymi.
Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z
takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń
internetowych.
Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w
zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych w sieci 3G, a
użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.
Instalowanie usługi połączeń internetowych
Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.
1
2
3

Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest
karta usługi.
Nawiązywanie połączenia internetowego
Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z
listy znajomych lub listy kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.

44

Telefon

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych
1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie Połącz. internetowe.
Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu lub adresem SIP
1 Wpisz numer na Ekranie głównym.
2 Wybierz Opcje & gt; Połącz & gt; Połącz. internetowe.
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer
ponownie. W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych
i nawiązanych.
Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
Aby nawiązać połączenie z ostatnio wybieranym numerem, wybierz go z listy.
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.
1
2

3

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Dyktafon.
Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .

Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany
automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w
regularnych odstępach czasowych.
Obracanie w celu wyciszenia
Jeśli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz
włączyć wyciszenie dzwonka.
Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz
połączenia & gt; Tak.
Kiedy telefon zadzwoni, obróć go przodem do dołu.

Telefon

45

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach.
Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, zarówno połączeń jak i
wiadomości.
Aby wyświetlić numer telefonu, wybierz widżet powiadomienia. Nazwa dzwoniącego
jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.
Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.
Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer
Wybierz kontakt lub numer.
Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym naciśnij
.
klawisz połączeń i otwórz zakładkę nieodebranych połączeń
Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową
Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa).
Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.
Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj 1.
Zmienianie numeru poczty głosowej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Skrzynka połączeń.

46
2
3

Telefon
Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zmień numer.
Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer
telefonu
Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty
głosowej lub na inny numer telefonu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Przek. połączeń & gt; Połączenia
głosowe.
Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
skontaktuj się z usługodawcą.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej
Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Do poczty głosowej.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu
1 Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Na inny numer.
2 Wprowadź numer lub wybierz Znajdź, aby użyć numeru zapisanego na liście
kontaktów.
Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. Gdy zajęty
i Gdy nie odbieram.
na Ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.
Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń
Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania
połączeń przy użyciu telefonu. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na
przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo
połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Zakaz połączeń.
Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od
usługodawcy.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.

Telefon
2

3

47

Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia wychodzące lub Połączenia międzynarodowe. Aby
zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia
krajowe, wybierz Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem.
Wybierz Uaktywnij. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także
transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia przychodzące lub Połączenia przychodzące w czasie
roamingu.
3 Wybierz Uaktywnij.
Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym
Wybierz Zakaz połączeń internetowych & gt; Zakaz poł. anonimowych & gt; Tak.
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami
Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do
tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko
z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Numery SIM & gt; Kontakty wyb. ustal..
Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego.
Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.
Uaktywnianie wybierania ustalonego
Wybierz Opcje & gt; Włącz wybier. ustalone. Wprowadź kod PIN2.
Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt SIM.
2 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być
dozwolone, a następnie wybierz Gotowe. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do
listy wybierania ustalonego, wybierz Dodaj z Kontaktów i kontakt.
Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego
jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

48

Telefon

Udostępnianie wideo
Informacje o udostępnianiu wideo
Podczas połączenia głosowego można z własnego telefonu wysłać do innego
kompatybilnego telefonu obraz wideo rejestrowany na żywo lub nagrany plik wideo.
Udostępnianie wideo to usługa sieciowa.
Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie
głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych
słuchawek.
Wymagania funkcji udostępniania wideo
Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:
o
o
o

Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza
zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą
można uzyskać od usługodawcy
Konfigurowanie udostępniania wideo
Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między
poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.
Połączenia ,,osoba do osoby" są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation
Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w telefonie należy skonfigurować
ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane
ustawienia zapisz w telefonie. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości
konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.
Konfigurowanie połączenia między osobami
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Ustawienia SIP
oraz profil SIP.
2 Wprowadź wymagane ustawienia profilu SIP.
Zmodyfikuj ustawienia udostępniania wideo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Udostępn. wideo.
Używanie połączenia 3G
Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.

Telefon

49

Dodawanie adresu SIP do kontaktu
1 Wybierz Menu & gt; Kontakty.
2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3 Wybierz Opcje & gt; Edytuj.
4 Wybierz Opcje & gt; Dodaj element & gt; Udostępnij wideo.
5 Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast
nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem
z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby
udostępniać wideo.
Udostępnianie wideo nagranego lub na żywo
Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Opcje & gt; Udostępnij wideo.
1
2

Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz Wideo na żywo.
Aby udostępnić wideo, wybierz Plik wideo.
Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli
adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz
OK. Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju.
Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie
wstrzymane.
Kontynuowanie udostępniania
Na ekranie głównym wybierz Opcje & gt; Wznów udostęp. wideo.
Zatrzymywanie udostępniania plików wideo
Wybierz Stop. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W
momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.
Automatyczne zapisywanie udostępnionego sygnału wideo na żywo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Udostępn. wideo & gt; Zapisywanie
wideo & gt; Włączone.
Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo
Wybierz Tak. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

50

Kontakty

Kontakty
Informacje o Kontaktach
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych można zapisywać i
porządkować. Jeśli chcesz łatwo kontaktować się z ważniejszymi kontaktami, możesz
dodać je do ekranu głównego.
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail
Na liście kontaktów można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne
informacje.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Dodawanie kontaktu do listy kontaktów
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt.
2 Wybierz pole i wpisz szczegóły.
Edytuj informacje kontaktowe.
1 Wybierz kontakt.
2 Otwórz kart kontaktu .
3 Wybierz szczegóły kontakt.
Dodawanie szczegółów kontaktu
Wybierz kontakt, a następnie wybierz Opcje & gt; Edytuj & gt; Opcje & gt; Dodaj element.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia
Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze
zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub
dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.
Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Rejestr.
2 Wybierz Ostatnie połączenia & gt; Odebr. połączenia.
3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.

Kontakty

51

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości
1 Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
2 Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.
3 Wybierz numer telefonu i Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami
Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u
góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie kontaktu jako ulubionego
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do
ulubionych.
Usuwanie kontaktu z ulubionych
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń z
ulubionych. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.
Dodawanie zdjęcia kontaktu
Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i kontakt.
1
2

Wybierz ikonę znajdującą się obok nazwy kontaktu, a w menu podręcznym wybierz
opcję Dodaj zdjęcie.
Wybierz zdjęcie z folderu Zdjęcia.

Zmiana lub usuwanie zdjęcia
Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie z menu podręcznego wybierz Zmień zdjęcie
lub Usuń zdjęcie.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu. Aby sprawdzić, która pamięć
jest aktualnie używana, wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty wyświetlane.
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu
Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej
osoby.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.

52

Kontakty

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Edytuj.
2 Wybierz pole Dźwięk dzwonka i dźwięk dzwonka.
Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów
1 Otwórz kartę Grupy.
2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Dźwięk dzwonka.
3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.
Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w
momencie ustawiania dzwonka.
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka
Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać
innym swoje dane kontaktowe.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wysyłanie swoich danych jako wizytówki
Wybierz i przytrzymaj Moja karta, a następnie z menu podręcznego wybierz Wyślij
jako wizytówkę.
Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka
Wybierz Moja karta oraz szczegół do edycji.
Tworzenie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie.
Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4
5

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz Opcje & gt; Nowa grupa.
Wprowadź nazwę grupy i wybierz OK.
Wybierz grupę, a następnie Opcje & gt; Dodaj członków.
Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali
przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wiadomości

53

Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Utwórz wiadomość.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu
Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do kontaktów
zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery
telefonów, adresy czy zdjęcia.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wybierz Opcje & gt; Numery SIM & gt; Skopiuj wsz. do telef..
Wskazówka: Jeśli kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów, wybierz
Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty wyświetlane, a następnie wyczyść pole wyboru
Pamięć SIM.
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia
Po utworzeniu kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia można bez trudu
skopiować kontakty do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie zgubiony lub
ukradziony, można uzyskać dostęp do listy kontaktów w internecie.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Ovi Synchronizacja.
Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów
zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.
Do korzystania z usług Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeżeli nie masz konta, utwórz je
pod adresem www.ovi.com. Monit o utworzenie konta zostanie wyświetlony również
wtedy, gdy spróbujesz połączyć się z dowolną usługą Ovi przy użyciu telefonu.
Jeśli korzystasz z usługi Ovi Synchronizacji do automatycznej synchronizacji kontaktów
z usługą Ovi, nie zezwalaj na synchronizowanie kontaktów z jakąkolwiek inną usługą,
gdyż może to powodować powstawanie konfliktów. Ovi Synchronizacja jest
niedostępna, jeśli została aktywowana synchronizacja kontaktów w Poczcie Exchange.

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

54
o
o
o
o

Wiadomości
Wiadomości SMS
Wiadomości audio
wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.
Wysyłanie wiadomości
Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z
rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki
dźwiękowe.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3

4

Wybierz Nowa wiadom..
Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu Do.
Aby dodać załącznik, wybierz .
Wybierz

.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej
wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.
Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub
więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.
Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę,
ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których
może się składać pojedyncza wiadomość.
Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać
go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.
Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Wysyłanie wiadomości audio
Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w
wiadomości audio.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1

Wybierz Opcje & gt; Utwórz wiadomość & gt; Wiadomość audio.

Wiadomości
2
3
4

55

Aby nagrać wiadomość, wybierz .
Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu Do.
.
Wybierz

Odbieranie wiadomości
Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.
Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza
w aplikacji Wiadomości.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym jest wyświetlane powiadomienie.
Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, w tym nieodebranych
połączeń i odebranych wiadomości.

Aby otworzyć wiadomość, wybierz widżet powiadomień. Domyślnie wiadomość jest
otwierana w widoku Rozmowy.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy
Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz
.
wiadomość i wybierz
Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza
Wybierz Menu & gt; Wiadomości oraz Skrz. odbiorcza, a następnie wiadomość.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego
Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz Zapisz.
Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić
zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.

56

Wiadomości

Wyświetlanie rozmowy
Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w
jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Rozmowy i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego
kontaktu oraz od niego otrzymane.
Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy
1 Otwórz rozmowę.
2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz Opcje & gt; Dodaj.
.
4 Aby wysłać wiadomość, wybierz
Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma
żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.
Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku
Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz Opcje & gt;
Widok wiadomości & gt; Skrzynka odbiorcza.
Słuchanie wiadomości SMS
Telefon można ustawić tak, aby na głos odczytywał wiadomości SMS.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Skrz. odbiorcza.
Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz
Słuchaj.

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Mowa.
Zmiana języka
Wybierz Język i język.
Pobieranie dodatkowego języka
Wybierz Opcje & gt; Pobierz języki.
Zmiana głosu
. Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz
Wybierz
Odtwórz głos.

Poczta

57

Zmiana języka
Istnieje możliwość zmiany języka telefonu oraz języka, w którym piszesz wiadomości
SMS i e-mail. Można także korzystać ze słownikowej metody wprowadzania tekstu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Język.
Zmiana języka telefonu
Wybierz Język telefonu.
Zmiana języka wpisywania tekstu
Wybierz Język pisanego tekstu.
Włączanie przewidywania tekstu
Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta
Informacje na temat poczty
Wybierz Menu & gt; Poczta.
Możesz dodać kilka skrzynek pocztowych i przechodzić do nich bezpośrednio z Ekranu
głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.

1
2
3
4

Napisz wiadomość e-mail.
Przełącz skrzynki pocztowe.
Posortuj pocztę według np. dat.
Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość,
aby wyświetlić menu podręczne.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

58

Poczta

Uzyskiwanie bezpłatnego konta e-mail z usługi Ovi by Nokia.

Dzięki usłudze Ovi Mail firmy Nokia można uzyskiwać dostęp do poczty e-mail za
pomocą telefonu lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem pozwala zachować
porządek w skrzynce pocztowej, a mechanizm antywirusowy zapewnia
bezpieczeństwo.

1
2

Wybierz Menu & gt; Poczta.
Wybierz Nowa skrz. pocztowa & gt; Rozpocznij & gt; Ovi Mail i Zarejestruj się teraz.

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą komputera
Przejdź do witryny www.ovi.com i zaloguj się.
Dodawanie skrzynki pocztowej
W telefonie można skonfigurować kilka skrzynek pocztowych.
Wybierz Menu & gt; Poczta.
Dodawanie skrzynki pocztowej
Wybierz Nowa skrz. pocztowa i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby otrzymać bezpłatne konto w usłudze Ovi Mail firmy Nokia, wybierz Ovi Mail i
Zarejestruj się teraz.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj pusty obszar.
i żądany widżet z listy.
2 Wybierz
Usuwanie skrzynki pocztowej
1 Wybierz Menu & gt; Poczta.
2 Wybierz Opcje & gt; Usuń skrzynkę pocztową i skrzynkę pocztową.
Czytanie wiadomości e-mail
Przy użyciu telefonu można czytać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie.
Wybierz Menu & gt; Poczta.
Czytanie wiadomości e-mail
Wybierz wiadomość e-mail.
Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń
je lub zsuń.

Poczta

59

Otwieranie i zapisywanie załącznika
Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników,
możesz zapisać wszystkie jednocześnie.
Odpowiadanie na wiadomość
Wybierz Opcje & gt; Odpowiedź.
Przekazywanie wiadomości
Wybierz Opcje & gt; Prześlij dalej.
Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w
przeglądarce telefonu, zaznacz go.
Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Za pomocą telefonu można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do nich
pliki.
Wybierz Menu & gt; Poczta.
1
2
3
4

.
Wybierz
Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić
adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz Opcje & gt; Dodaj załącznik .
Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz Opcje & gt; Wyślij.

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie
Możesz otwierać i akceptować zaproszenia na spotkania za pośrednictwem Poczty
Exchange. Po zaakceptowaniu zaproszenia na spotkanie, pojawi się ono w kalendarzu.
Wybierz Menu & gt; Poczta, a następnie otwórz zaproszenie na spotkanie.
Wybierz Opcje & gt; Akceptuj, Odrzuć lub Próbne.

60

Internet

Sprawdzanie swojej dostępności
Wybierz Opcje & gt; Wyświetl kalendarz.
Aby edytować, wysłać lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie,
otwórz je w kalendarzu.
Dostępne opcje mogą się różnić.
Otwieranie poczty na ekranie głównym
Na ekranie głównym możesz mieć wiele widżetów poczty. Ich liczba zależy od modelu
telefonu. Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. Widżet poczty
informuje o otrzymaniu nowej korespondencji i liczbie nieprzeczytanych wiadomości.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
Na ekranie głównym wybierz Nowa skrzynka pocztowa i postępuj zgodnie z
instrukcjami.
Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego
Dotknij ekranu głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz
listy.

i żądany widżet z

Otwieranie wiadomości
Wybierz widżet poczty.

Internet
Przeglądarka internetowa -- informacje
- wybierz opcję Menu & gt; Internet.
Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny. Zainstalowana w telefonie
przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron internetowych.
Do przeglądania internetu konieczne jest aktywne połączenie internetowe.
Przeglądanie stron internetowych
Wybierz Menu & gt; Internet.
Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby
zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z
internetem używać sieci WLAN.

Internet
Przechodzenie do witryny internetowej
Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz

61

.

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.
Powiększanie lub pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania
danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z
zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.
Opróżnianie pamięci podręcznej
& gt;
& gt; Prywatność & gt; Wyczyść prywatne dane & gt; Cache.
Wybierz
Dodawanie zakładki
Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby
łatwo uzyskiwać do nich dostęp.
Wybierz Menu & gt; Internet.
W trakcie przeglądania wybierz

& gt;

.

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas
przeglądania internetu
& gt;
i zakładkę.
Wybierz
Subskrybowanie kanału internetowego
Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na
bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały
internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.
Wybierz Menu & gt; Internet.
. Służą
Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną
na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.
Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz
& gt;
oraz oczekiwany kanał.

62

Sieci społecznościowe

Aktualizacja kanału internetowego
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu
podręcznego wybierz Odśwież.
Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu
podręcznym wybierz Edytuj & gt; Autoaktualizacje.
Informacje o imprezach w okolicy
Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu
i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do
kina.
Wybierz Menu & gt; Internet.
1
2

& gt;
& gt; Tu i teraz.
Wybierz
Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz
ją .

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz Menu & gt; Internet i
& gt;
& gt; Strona & gt;
Kodowanie domyślne, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków
danego języka.

Sieci społecznościowe
Aplikacja społecznościowa -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn. i zaloguj się do usług sieci
społecznościowych, z których korzystasz.
Jeśli chcesz wzbogacić swoje doświadczenia online, przyłącz się do społeczności Ovi. Po
zalogowaniu się do usług sieci społecznościowych przy użyciu aplikacji Społeczn.
zyskujesz następujące możliwości:

Sieci społecznościowe
o
o
o
o
o
o
o

63

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym
widoku
Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
udostępnianie plików wideo nagranych przy użyciu telefonu;
łączenie profili znajomych online z odpowiednimi informacjami kontaktowymi w
telefonie;
Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.
Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być
obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz
naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia.
Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz,
ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji
w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z
usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku
Po zalogowaniu za pomocą aplikacji Społeczn. do sieci społecznościowych możesz
wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie
musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3
4

Wybierz usługę i zaloguj się.
Wybierz Dodaj sieć społecznościową.
Wybierz inną usługę i zaloguj się.
Wybierz Wszys. działania.
W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały z dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych
Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach
społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

64

Sieci społecznościowe

Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi
Możesz połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami
kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe
znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje
ich statusów na liście kontaktów w telefonie.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
W menu podręcznym wybierz Połącz profil z kontaktem.
Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych za pośrednictwem usług Ovi by
Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów
znajomych.
Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie
społecznościowym.
Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego
Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji
statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi
Aplikacja Społeczności pozwala przesyłać zdjęcia i wideo do usług sieci
społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3
4

.
Wybierz
Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do
określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było załadowanie wideo, usługa musi być obsługiwana przez serwis
społecznościowy. Wymagany jest też dostęp do połączenia WLAN.

Robienie i przesyłanie zdjęcia
1 Wybierz
.

Sieci społecznościowe
2
3
4

65

Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
Robienie zdjęcia.
Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu
Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby
mogli Cię znaleźć.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
Dodawaj swoją lokalizację. Telefon wykorzystuje system GPS do określenia Twojej
bieżącej lokalizacji i wyszukuje punkty orientacyjne znajdujące się w okolicy.
Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.
Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto
może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci
społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla
bardzo wielu osób.
Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie
odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony
prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim
ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.
Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego
Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub
wysłać wiadomość.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
W menu podręcznym wybierz Wyświetl dane kontaktowe.
Wybierz metodę komunikacji.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone z
ich informacjami kontaktowymi w telefonie.
Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub
wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

66

Foto-Wideo

Dodawanie wydarzenia do kalendarza
Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej,
możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość
wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn. i usługę, a następnie zaloguj się.
1
2

Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo
Foto-wideo -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Po co nosić osobną kamerę, skoro Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, by
uwiecznić wspomnienia? Korzystając z aplikacji foto-wideo w swoim telefonie, możesz
z łatwością robić zdjęcia i nagrywać filmy.
Po zrobieniu zdjęć lub nagraniu filmów możesz je edytować, udostępniać w internecie
lub wysyłać do kompatybilnych urządzeń przy użyciu telefonu.
Robienie zdjęcia
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Aplikacja foto-wideo w telefonie ma funkcję stałej ostrości. Funkcja ta umożliwia
robienie zdjęć, na których obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle są
zogniskowane.
Naciśnij klawisz przewijania. Nie poruszaj telefonem, zanim zdjęcie nie zostanie
zapisane i wyświetlone na ekranie.
Powiększanie lub pomniejszanie
Użyj klawiszy głośności.
Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, rysuje wokół nich prostokąty i optymalizuje
ostrość -- nawet kiedy są w ruchu. Śledzenie twarzy jest domyślnie włączone.
Wyłączanie funkcji śledzenia twarzy
& gt; Wykr. tw..
Wybierz

Foto-Wideo

67

Zdjęcia i pliki wideo są domyślnie zapisywane w pamięci masowej.
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy nagrane
wideo, można tak ustawić telefon, aby automatycznie rejestrował lokalizację.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli da się je określić
za pośrednictwem sieci i GPS.Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi
informacjami o lokalizacji mogą one być widoczne dla osób oglądających zdjęcie lub
plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Zapisz info. o lokalizacji & gt; Tak.
Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na odbiór i jakość
sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki
atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane
są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających
ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana przez sieć.
Wskaźniki informacji o lokalizacji:
-- Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być
zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.
-- Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze
zdjęciami i plikami wideo.
Robienie zdjęcia w ciemności
Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, włącz tryb nocny.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Włączanie trybu nocnego
1 Wybierz
& gt; Progr. tem..
2 Aby użyć lampy błyskowej, wybierz Nocny portret. Jeśli nie chcesz korzystać z
lampy błyskowej, wybierz Nocny.
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
Robiąc zdjęcie:

68
o
o
o
o

Foto-Wideo
Urządzenie trzymaj obiema rękami.
Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
Jeżeli aparat jest bezczynny dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii.
Aby ponownie włączyć aparat, naciśnij klawisz przewijania.
Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po
każdym włączeniu aparatu. Wybierz
& gt; Progr. temat. & gt; Ustaw. przez
użytkow. & gt; Edytuj. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz Ustaw jako domyślny & gt;
Tak.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy
błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie,
nie zasłaniaj lampy błyskowej.
Podczas nagrywania pliku wideo:
o
o
o

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij
wszystkie otwarte aplikacje.
Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej telefonu.
W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie
pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką
jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub
wyższej.
Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na
niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu, nawet jeśli
wcześniej była ona używana z telefonem Nokia lub sformatowana za jego pomocą.
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.
Jeśli wydajność karty pamięci spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową
wszystkich zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za
pomocą telefonu.

Nagrywanie wideo
Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także zapisywać ważne
wydarzenia w postaci plików wideo.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.
1
2
3

.
Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz przewijania. Pojawi się czerwona ikona
nagrywania.
Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz Pauza. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w
ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie
wstrzymane.

Twoje zdjęcia i wideo

4

69

Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz przewijania. Plik wideo jest
automatycznie zapisywany w folderze Zdjęcia.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć rozmiar
wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz Opcje & gt;
Ustawienia & gt; Jakość wideo, a następnie przeciągnij suwak do pozycji
Podstawowa.
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo
Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.
Wysyłanie w wiadomości MMS.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Wysyłając wiadom..
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby ręcznie wprowadzić nazwę
lub numer telefonu odbiorcy, wybierz Do i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
4 Wybierz
.
Wysyłanie w wiadomości e-mail.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Jako wiadomość.
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz Do tytuł. Aby ręcznie wprowadzić
adres e-mail odbiorcy, wybierz Do i wprowadź adres.
4 Wybierz Opcje & gt; Wyślij.
Wysyłanie danych przez Bluetooth
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
3 Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać dane, lub przeszukaj, aby znaleźć
więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je.

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje o aplikacji Zdjęcia
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać zrobione zdjęcia.
Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora.

70

Twoje zdjęcia i wideo

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, dodawaj znaczniki do plików lub
porządkuj je w albumy.
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Przeglądanie zdjęć
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.
Wyświetlanie zdjęć
Wybierz zdjęcie.
Powiększanie zdjęć
Aby powiększyć, dotknij dwoma palcami ekranu i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń
palce.

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.
Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów
Wybierz zdjęcie i Opcje & gt; Pokaz slajdów & gt; Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranego zdjęcia.
Możesz wyświetlać wszystkie zdjęcia i wideo lub zdjęcia i wideo pogrupowane według
albumów bądź znaczników.
Przełączanie widoku
oraz widok.
Wybierz
Odtwarzanie wideo
Wybierz wideo. Pliki wideo są oznaczone ikoną

.

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do telefonu z innego kompatybilnego
urządzenia. Odebrane zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio w aplikacji
Zdjęcia.

Twoje zdjęcia i wideo

71

Edytowanie zrobionych zdjęć
Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub
ramki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor zdjęć i zdjęcie.
1
2

Aby dodać efekty, wybierz żądaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Zapisz. Edytowane zdjęcie nie
zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Edytor wideo
Edytor wideo -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.
Możesz łatwo łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie
robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.a
Obsługiwane są następujące kodeki i formaty plików: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV,
JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, i AMR-NB/AMR-WB.
Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim
telefonie.
Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.
Tworzenie filmu
Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo i
1
2
3

4

5
6

.

. Aby wyświetlić wybrane
Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz
pliki, przesuń palcem w prawo lub w lewo.
Aby dodać efekty przejść pomiędzy wideo i zdjęciami, wybierz +.
Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz

.

Aby edytować film, wybierz . W trybie edycji można skrócić długość pliku wideo
lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
Zapisz film.

72

Twoje zdjęcia i wideo

Aby później wyświetlić film, wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Wideo i TV & gt; Wideo.
Tworzenie pokazu slajdów
Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów? Używając
szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów dotyczące
rocznic, przyjęć lub wakacji.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.

3

Wybierz .
Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony
podgląd.
.
Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz

5
6

Aby dodać tytuł, wybierz .
Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

1
2
4

Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz

.

Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Wideo i TV & gt;
Wideo.
Drukowanie zrobionego zdjęcia
Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.
1
2
3
4
5

Użyj kompatybilnego kabla danych USB, aby podłączyć drukarkę do telefonu w
trybie Przesył. multim..
Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
Wybierz Opcje & gt; Drukuj.
Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz Drukuj & gt; Przez USB.
Aby wydrukować zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Drukuj.

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz Drukuj & gt; Przez
Bluetooth. Zmień wybraną drukarkę na Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB możesz zmienić tryb USB. W prawym górnym
.
rogu widoku przeglądania wybierz
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora
Zdjęcia i filmy można wyświetlać na ekranie zgodnego telewizora, co ułatwia
pokazywanie ich rodzinie i znajomym.

Wideo i TV

73

Należy użyć kabla wideo firmy Nokia (sprzedawanego osobno). Być może konieczna
będzie także zmiana ustawień wyjścia telewizyjnego i współczynnika obrazu. Aby
zmodyfikować ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz Menu & gt; Ustawienia i
Telefon & gt; Akcesoria & gt; Wyjście TV.
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora działającego w standardowej
rozdzielczości
1 Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora.
Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.
2 Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza Nokia AV w telefonie. Może
być konieczne wybranie trybu połączenia Kabel wyjściowy TV.
3 Wybierz zdjęcie lub wideo.

Wideo i TV
Wideo
Informacje dotyczące odtwarzacza wideo
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Wideo i TV & gt; Wideo.
Telefon umożliwia oglądanie filmów wideo w dowolnym momencie.
Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Odtwarzanie wideo
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Wideo i TV & gt; Wideo.
Wybierz wideo.
Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo
Dotknij ekranu.

74

Wideo i TV

Kopiowanie plików wideo między telefonem a komputerem
Czy masz w telefonie film wideo, który chcesz obejrzeć na ekranie komputera? A może
chcesz skopiować pliki wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania plików wideo
między telefonem a komputerem używaj kompatybilnego kabla danych USB.
1
2

Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB.
Jeśli kopiujesz dane między kartą pamięci telefonu a komputerem, upewnij się, że
karta jest włożona do telefonu.
Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.

Oglądanie telewizji internetowej
Dzięki telewizji internetowej na żądanie możesz śledzić aktualności oraz oglądać
ostatnie odcinki ulubionych seriali telewizyjnych.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Wideo i TV i usługę.
Materiały można przesyłać bezprzewodowo za pomocą telewizji internetowej,
używając połączenia 3G, 3.5G lub WLAN. Korzystanie z usług telewizji internetowej
może wiązać się z transmisją dużej ilości danych. Informacje na temat opłat za
transmisję danych można uzyskać od operatora.
Wybór wstępnie zainstalowanych usług telewizji internetowej zależy od kraju i
operatora. Usługi telewizji internetowej różnią się od siebie zawartością.
1
2
3
4

Aby przeglądać zawartość w aplikacji telewizji internetowej, przesuń palcem po
ekranie.
Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz miniaturę.
Aby pokazać lub ukryć elementy sterujące podczas odtwarzania, dotknij ekranu.
Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

Dodawanie widżetu telewizji internetowej do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie wybierz
i żądaną usługę telewizji
internetowej.
Znajdowanie dodatkowych usług telewizji internetowej
Aby pobrać usługi telewizji internetowej ze Sklepu Ovi firmy Nokia, wybierz Więcej.
Pobierane usługi są zapisywane w folderze Aplikacje, ale można je przenieść do innego,
np. specjalnego folderu telewizji internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Muzyka i dźwięk

75

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Informacje o odtwarzaczu muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza
domem.
Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz Menu & gt;
Muzyka & gt; Ovi Muzyka. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny
www.ovi.com.
Odtwarzanie muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1

Wybierz Opcje i odpowiedni widok. Można przeszukiwać według utworu, albumu
lub gatunku.
Aby przeglądać okładki albumów, w widoku album przesuwaj palcem w lewo lub
w prawo.

2

Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz
Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub
.

.

.

76

Muzyka i dźwięk

Wskazówka: Podczas odtwarzania muzyki można powrócić do Ekranu głównego i
słuchać muzyki odtwarzanej w tle.
Tworzenie listy odtwarzania
Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania
można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania.
Wybierz Opcje & gt; Nowa lista odtwarzan..
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz OK.
Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w
jakiej mają być odtwarzane.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania
Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do listy
odtwarz..
Usuwanie utworu z listy odtwarzania
W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu
podręcznym wybierz Usuń.
Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy
odtwarzania.
Odtwarzanie listy odtwarzania
Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania oraz listę odtwarzania.
Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory:
najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Muzyka i dźwięk

77

Kopiowanie muzyki z komputera
Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Za pomocą pakietu
Nokia Ovi Suite można szybko skopiować pliki muzyczne do telefonu, a także zarządzać
kolekcją muzyki i ją synchronizować.

1
2
3

Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla
danych USB.
W telefonie wybierz obszar powiadomień znajdujący się w prawym górnym rogu,
& gt; Przesył. multim..
a następnie wybierz
Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami. Więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika pakietu Nokia Ovi Suite.

Najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite dostępna jest do pobrania pod adresem
www.ovi.com.
Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania
prawami autorskimi (DRM), dlatego odtwarzanie ich w więcej niż jednym telefonie
może być niemożliwe.
Ovi Muzyka -- informacje
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Ovi Muzyka lub przejdź do www.ovi.com.
Dzięki usłudze Ovi Muzyka można kupować i pobierać utwory do telefonu i na komputer.
Przeglądaj Ovi Muzykę -- odkrywaj nowe utwory i znajduj stare przeboje.
Dostępność usług i opcji może się różnić w zależności od kraju zamieszkania.
Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.
Możesz utworzyć konto Nokia, korzystać z Ovi Muzyki i logować się do swojego konta
za pomocą
o

telefonu lub

78
o
o

Muzyka i dźwięk
kompatybilnej przeglądarki internetowej.
Nokia Ovi Suite

Jeżeli masz już konto Nokia, możesz z niego korzystać w usłudze Ovi Muzyka.
Jeśli masz na koncie niewykorzystane środki lub pliki do pobrania, albo jesteś
subskrybentem programu nieograniczonego pobierania, nie zamykaj konta Nokia. Jeśli
to zrobisz, wszelkie niewykorzystane opcje zostaną utracone.
Materiały chronione
Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są
dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych
materiałów.
Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.
Zarządzanie licencjami praw cyfrowych
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Zawartość chroniona.
Nagrywanie dźwięków
Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających
ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Dyktafon.
Nagrywanie pliku dźwiękowego
.
Wybierz
Zatrzymywanie nagrywania
Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w
aplikacji Menedżer plików.
Wysyłanie nagranego pliku dźwiękowego w wiadomości audio
Wybierz Opcje & gt; Wyślij.
Radio FM
Informacje o Radiu
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.

Muzyka i dźwięk

79

Aby posłuchać stacji radiowych za pomocą telefonu, wystarczy podłączyć zestaw
słuchawkowy i wybrać stację.
Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw
słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.
Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie może być wykorzystywany jako antena.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych
Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

.

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania,
odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu
radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej
lokalizacji.
Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji
1 Na pasku narzędzi wybierz .

2

Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać
jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym
wybierz Zapisz.

Ręczne ustawianie częstotliwości
1 Na pasku narzędzi wybierz Dostrój ręcznie.
2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.

80

Muzyka i dźwięk

Słuchanie radia
Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Słuchanie zapisanych stacji
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

, a następnie stację z listy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji
Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać

lub

.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać
.

lub

Słuchanie radia przez głośnik
Wybierz Opcje & gt; Włącz głośnik. Także w tym przypadku słuchawki muszą być
podłączone do urządzenia.
Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego
połączenia radio jest automatycznie wyciszane.
Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi
& gt; .
wybierz
Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym
obszarze.
Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji
Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.
Przenoszenie stacji na liście
& gt; .
1 Na pasku narzędzi wybierz
2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz
Przenieś.
3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Mapy

81

Mapy
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do
wybranego miejsca, a wszystko to bez żadnych opłat. Możesz:
o
o
o
o

znajdować miasta, ulice i usługi,
znajdować drogę dzięki szczegółowym instrukcjom,
synchronizować swoje ulubione miejsca i trasy w telefonie z usługą internetową
Ovi Mapy,
sprawdzać prognozy pogody i przeglądać inne dostępne wiadomości lokalne.

Wskazówka: Możesz także zaplanować trasę na komputerze za pomocą usługi
internetowej Ovi Mapy i skopiować ją do telefonu. Więcej informacji można znaleźć w
witrynie www.ovi.com.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat udzieli operator sieci.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach
krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać
wyłącznie na zawartości lub usłudze.
Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Moja pozycja
Wyświetlanie lokalizacji na mapie
Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
wskazuje aktualne położenie, jeśli jest dostępne. Kiedy urządzenie próbuje określić
Twoje położenie,
miga. Jeśli informacje o aktualnym położeniu nie są dostępne,
wskazuje ostatnie znane położenie.

82

Mapy

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany
czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa
się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.
Przeglądanie mapy
Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji
.
Wybierz
Jeśli wyszukujesz lokalizację lub przechodzisz do lokalizacji i wyświetlasz jej szczegóły
za pomocą usługi, takiej jak Pogoda, są wyświetlane informacje obecnie wybranej
lokalizacji. Aby powrócić do wyświetlania bieżącej lokalizacji lub wyświetlić informacje
na jej temat, wybierz
.
Powiększanie lub pomniejszanie
Wybierz + lub -.
Wskazówka: Możesz też umieścić na mapie dwa palce i rozsunąć je, aby przybliżyć
widok lub zsunąć, aby go oddalić. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre
telefony.
Jeśli wyszukujesz obszar, który nie jest objęty mapami zapisanymi w telefonie, a
połączenie transmisji danych jest aktywne, nowe mapy zostaną pobrane
automatycznie.
Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map
& gt; Internet & gt; Połączenie & gt; Offline.
W menu głównym wybierz
Nowe mapy ulic są również pobierane po aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji
Mapy. Jeśli korzystasz z usługi Mapy po raz pierwszy od czasu aktualizacji, wybierz Uż.
Ovi Mapy online. Potrzebujesz aktywnego połączenia danych.
Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Mapy

83

Widok mapy

1
2
3
4
5

Wybrana lokalizacja
Obszar wskaźnika
Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
Obszar informacyjny
Kompas

Zmiana wyglądu mapy
Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
oraz jedną z następujących opcji:
Wybierz
Widok mapy -- Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy
lokalizacji czy numery dróg.
Widok satelitarny -- Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.
Widok terenowy -- Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na
przykład podczas wycieczki w teren.
Widok 3D -- Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.
Punkty orientacyjne -- Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.
Tryb nocny -- Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest
bardziej czytelna.
Linie tranzytowe -- Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu
publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.
Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu.
Niedostępne opcje są wyszarzone.

84

Mapy

Pobieranie i aktualizowanie map
Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży,
przed wyjazdem zapisz je w telefonie.
Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie WLAN.
Pobieranie map
1 Wybierz Aktualizacja & gt; Dodaj nowe mapy.
2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz Pobierz.
Aby dokończyć pobieranie później, wybierz Pauza lub Wyjdź z pobier..
Wskazówka: Za pomocą aplikacji Nokia Ovi Suite w komputerze można pobierać
najnowsze mapy ulic i pliki nawigacji głosowej, a następnie kopiować je do telefonu.
Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com.
Instalowanie nowszej wersji aplikacji Mapy w telefonie wiąże się z usunięciem
zapisanych map krajów i regionów. Zanim skorzystasz z pakietu Nokia Ovi Suite do
pobrania nowych map kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy, a następnie
upewnij się, że na Twoim komputerze została zainstalowana najnowsza wersja
oprogramowania Ovi Suite.
Aktualizowanie map
Wybierz Aktualizacja & gt; Spr. dostępn. aktualizacji.
Korzystanie z kompasu
Kiedy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się
automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część telefonu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Włączanie kompasu
.
Wybierz
Wyłączanie kompasu
Wybierz ponownie . Mapa jest zorientowana na północ.
Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas
wymaga kalibracji.
Kalibracja kompasu
Obracaj telefon, aż wyemituje dźwięk lub zawibruje.

Mapy

85

Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć
wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas
powinien być zawsze właściwie skalibrowany.
Metody pozycjonowania -- informacje
Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usług GPS i A-GPS, SA-GPS,
WLAN lub ustala pozycję na podstawie identyfikatora telefonu komórkowego.
GPS (Global Positioning System) to system nawigacji satelitarnej służący do określania
lokalizacji. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa przesyłająca dane GPS, która
poprawia szybkość i dokładność ustalania pozycji. SA-GPS (Self-assisted GPS) zapewnia
najszybsze ustalanie pozycji bez używania połączenia sieciowego.
Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania
lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne -- na przykład, kiedy użytkownik znajduje
się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.
Ustalanie pozycji na podstawie identyfikatora telefonu komórkowego polega na
określaniu położenia za pomocą systemu anten, do którego w danej chwili jest
podłączony telefon.
Aby ograniczyć koszty transmisji danych, możesz wyłączyć w ustawieniach telefonu
ustalanie pozycji za pomocą A-GPS, WLAN i na podstawie identyfikatora telefonu, ale
wówczas oszacowanie Twojej lokalizacji może potrwać dłużej.
Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie
satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz
korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być
niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.
GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać
wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.
Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

86

Mapy

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od
kilku metrów do kilku kilometrów.
Szukanie
Znajdowanie lokalizacji
Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Wysz..
1
2

Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań
Wybierz Wyszukaj.
Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej
wyszukiwane słowa.
Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie
Wybierz Kategorie, a następnie kategorię -- na przykład zakupy, zakwaterowanie lub
transport.
Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone
poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy
z połączeniem internetowym.
Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do
internetu. Warunkiem jest zapisanie w pamięci urządzenia map wybranego obszaru.
Należy jednak pamiętać, że wyniki wyszukiwana mogą być ograniczone.
Wyświetlanie szczegółów lokalizacji
Znajduj dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu
bądź restauracji (jeśli są dostępne).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Szukanie.

Mapy

87

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne
informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.
Wyświetlanie szczegółów miejsca
Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.
Ocenianie miejsc
Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Ocena oraz liczbę gwiazdek.
Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią
gwiazdkę.
Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe
informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.
Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu
Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Zgłoś problem i odpowiednią opcję.
Ulubione
Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie
Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do
nich dostęp w przyszłości.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Zapisywanie miejsca
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie trasy
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
5 Wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią opcję.
6 Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zapisz trasę.
Wyświetlanie zapisanego miejsca
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Miejsca, miejsce i Pokaż na mapie.

88

Mapy

Wyświetlanie zapisanej trasy
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Trasy, a następnie trasę.
Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras
Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.
Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Ulubione.
Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie
1 Wybierz Miejsca.
2 Przejdź do miejsca.
3 Wybierz Pokaż na mapie.
Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz Lista.
Tworzenie kolekcji
Wybierz Utwórz nową kolekcję i wprowadź nazwę kolekcji.
Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji
1 Wybierz Miejsca i miejsce.
2 Wybierz Zorganizuj kolekcje.
3 Wybierz Nowa kolekcja lub istniejącą kolekcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji
1 Wybierz Miejsca.
2 Wybierz miejsce, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz i przytrzymaj trasę, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.
Wysyłanie znajomym danych miejsc
Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz
przesłać im informacje o tym miejscu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Aby wyświetlić miejsce na mapie, Twoi znajomi nie potrzebują telefonu Nokia --
wystarczy aktywne połączenie internetowe.

Mapy
1
2

89

Wybierz miejsce i obszar informacji.
Wybierz Udostępnij & gt; Wyślij przez SMS lub Udostępnij przez Email.

Do znajomego zostanie wysłana wiadomość e-mail lub SMS zawierające łącze do
lokalizacji na mapie. Otwarcie łącza wymaga połączenia sieciowego.
Synchronizowanie Ulubionych
Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy,
synchronizować zapisane miejsca i trasy w telefonie, a następnie przeglądać wszystko
bez względu na to, gdzie się znajdujesz.
Aby synchronizować miejsca lub trasy między telefonem a usługą internetową Ovi Mapy,
musisz zalogować się do konta Nokia.
Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras
Wybierz Ulubione & gt; Synchronizuj z Ovi. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie
wyświetlony monit o jego utworzenie.
Możliwe jest ustawienie w telefonie automatycznej synchronizacji Ulubionych po
otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.
Automatyczne synchronizowanie Ulubionych
& gt; Synchronizacja & gt; Synchronizacja & gt; Start i wyłączanie.
Wybierz
Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja
może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje
na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.
Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Funkcja Zamelduj się
Za pomocą funkcji Zamelduj się możesz utworzyć prywatny rejestr odwiedzonych
miejsc. Informuj znajomych i kontakty z sieci społecznościowych o tym, co robisz w
danej chwili, i udostępniaj swoją lokalizację w ulubionych sieciach społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Podziel się.
Aby skorzystać z funkcji Zamelduj się i zapisać lokalizację, potrzebne jest konto Nokia.
Aby udostępnić lokalizację, potrzebujesz także konta w usłudze sieci społecznościowej.
Obsługiwane sieci społecznościowe mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
1
2

Zaloguj się na swoje konto Nokia, a jeśli jeszcze go nie masz, utwórz je.
Możesz udostępniać swoją lokalizację w tych usługach sieci społecznościowych, z
których korzystasz. Podczas pierwszego użycia funkcji Zamelduj się możesz

90

3
4

5

Mapy
skonfigurować poświadczenia konta dla używanych usług. Aby wprowadzić
ustawienia konta później, wybierz
.
Wybierz bieżącą lokalizację.
Wpisz aktualizację swojego statusu
Możesz publikować posty tylko w wybranych usługach, które zostały
skonfigurowane. Aby wykluczyć usługę, wybierz logo usługi. Aby wykluczyć
wszystkie usługi i oznaczyć swoją lokalizację i status jako prywatne, usuń
zaznaczenie i do wysłania pola wyboru.
Wybierz Podziel się.

Zależnie od usługi społecznościowej do publikowanych postów można załączać zdjęcia.
Wyświetlanie historii funkcji Zamelduj się
.
Wybierz
Zapisanie lokalizacji i jej udostępnienie wymaga połączenia z internetem. Może się to
wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem odpowiednich opłat.
Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone
przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej,
ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym
grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują
udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi
i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.
Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto
może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci
społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla
bardzo wielu osób.
Samochodem i Pieszo
Uzyskiwanie wskazówek głosowych
Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi
do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód lub Pieszo.
Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony
monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.
Jeżeli wybierzesz język, w którego przypadku nazwy ulic są dostępne, będą one
wypowiadane na głos.

Mapy

91

Zmiana języka wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja & gt; Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych oraz odpowiednią opcję.
Wyłączanie wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja & gt; Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych, a następnie wybierzBrak.
Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Powtórz.
Zmiana głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Głośność.
Dojazd do celu
Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomoże Ci
dotrzeć do celu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Dojazd do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Dojazd do domu
Wybierz Autem do domu.
Możesz zacząć jechać bez określonego celu. Mapa będzie podążać za Twoją lokalizacją
i będzie automatycznie wyświetlać informacje o ruchu drogowym, jeśli będą dostępne.
Aby ustawić cel później, wybierz Cel.
Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.
Orientowanie mapy na północ
Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, wybierz

.

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, zostanie
wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.

92
3

Mapy
Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji
Przesuń palcem w lewo, aby wybrać Widok 2D, Widok 3D, Widok prowadzenia lub
Przegląd trasy.
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo na drodze.
Widok nawigacji

1
2
3

Trasa
Twoja lokalizacja i Twój kierunek
Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie
Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco
informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących
ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym
Podczas nawigowania wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu. Zdarzenia są wyświetlane w
postaci trójkątów i linii.

Mapy

93

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym
Wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu & gt; Aktualizuj inf. o ruchu.
Podczas planowania trasy możesz ustawić funkcję unikania wydarzeń drogowych,
takich jak korki lub prace remontowe.
Omijanie zatorów drogowych
& gt; Nawigacja & gt; Zm. trasy uwz. nat. ruchu.
W widoku głównym wybierz
Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary
znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych
o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie
odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje
korzystania z takich danych.
Spacer do celu
Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię
przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Pieszo.
Spacer do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Spacer do domu
Wybierz Pieszo do domu.
Możesz zacząć spacer bez określonego celu.
Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Obróć mapę w kierunku marszu
Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, wybierz

.

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, zostanie
wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.
3 Wybierz odpowiednią opcję.

94

Mapy

Planowanie trasy
Zaplanuj swoją podróż -- przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Tworzenie trasy
1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce,
wybierz Szukanie.
2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
3 Wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę przy użyciu komputera, a następnie
skopiować ją do telefonu, przejdź do usługi Ovi Mapy na stronie www.ovi.com.
Zmiana kolejności punktów trasy
1 Wybierz punkt trasy.
2 Wybierz Przenieś.
3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.
Edytowanie lokalizacji punktu trasy
Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz Edytuj i odpowiednią opcję.
Wyświetlanie trasy na mapie
Wybierz Pokaż trasę.
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zacznij jechać lub Zacznij iść.
Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania
trasy na mapie.
Zmiana ustawień trasy
1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji
na widok planowania trasy, wybierz Opcje & gt; Punkty trasy lub Lista punktów
trasy.
2 Ustaw środek transportu na Samochodem lub Pieszo. Jeżeli wybierzesz Pieszo,
jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać
z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
3 Wybierz żądaną opcję.

Mapy

95

Wybieranie trybu pieszego
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Pieszo i wybierz Preferowana
trasa & gt; Ulice lub Linia prosta. Linia prosta jest przydatna w terenie, ponieważ
wskazuje kierunek poruszania się pieszo.
Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Szybsza trasa lub Krótsza trasa.
Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Zoptymalizowana. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy
zalety trasy najkrótszej i najszybszej.
Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady,
tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.
Przekazywanie opinii na temat aplikacji Mapy
Możesz przyczynić się do udoskonalenia aplikacji Mapy, wysyłając do nas swoją opinię.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3

& gt; Opinia.
Wybierz
Określ, w jakim stopniu Twoim zdaniem aplikacja Mapy jest warta polecenia innym
osobom. Możesz również uzasadnić swoją opinię.
Opinia jest anonimowa.
Wybierz Prześlij.

Do przesłania opinii potrzebne jest aktywne połączenie internetowe.
Po przesłaniu opinii na temat bieżącej wersji aplikacji Mapy opcja nie będzie już
dostępna.
Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map
Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne,
zgłoś ten fakt firmie Nokia.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Więcej & gt; Map Reporter.
Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych
lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.
Można zgłaszać następujące problemy:

96
o
o
o

Zarządzanie czasem
brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Zarządzanie czasem
Zegar
Informacje o zegarze
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Zegar.
Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź
miastach.
Ustawianie godziny i daty
Na Ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Godzina lub Data.
Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane,
naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania.
Ustawianie alarmu
Telefon może pełnić funkcję budzika.
Na ekranie głównym wybierz zegar.
1
2
3

Wybierz Nowy alarm.
Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie,
każdego dnia, wybierz Powtórz.

Usuwanie alarmu
Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń alarm.
Włączanie drzemki alarmu
Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu
na określony czas.
Gdy zabrzmi alarm, wybierz Drzemka.
Ustawianie długości drzemki
1 Na ekranie głównym wybierz zegar.

Zarządzanie czasem
2

97

Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Czas drzemki alarmu i ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając telefon
wyświetlaczem do dołu.

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz alarmy & gt;
Tak.
Automatyczna aktualizacja godziny i daty
W telefonie można ustawić funkcję automatycznego aktualizowania godziny, daty i
strefy czasowej.
Na ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Autouaktualnianie
czasu & gt; Tak.
Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.
Zmiana strefy czasowej podczas podróży
Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.
Na ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i lokalizację.
Ustawianie bieżącej lokalizacji
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz Ust. jako
obecną lokaliz..
Godzina w telefonie zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy
wyświetlony czas jest poprawny.

98

Zarządzanie czasem

Sprawdzanie godziny w różnych miastach
Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego.
Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego
mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.
Na Ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.
Dodawanie do lokalizacji obrazu
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz Zmień
zdjęcie i obraz.
Kalendarz
Informacje o kalendarzu
Wybierz Menu & gt; Kalendarz.
Kalendarz w telefonie umożliwia organizację harmonogramu.
Dodawanie pozycji kalendarza
Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.
Naciśnij
1
2
3
4

.

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją. Domyślny rodzaj pozycji kalendarza to
spotkanie.
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
oraz odstęp czasu.
Aby pozycja kalendarza była powtarzana regularnie, wybierz
Wybierz Powtarzaj aż do i wprowadź datę zakończenia.
Wybierz Gotowe.

Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i
przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas
trwania.

Zarządzanie czasem

99

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień
Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić
wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.
Naciśnij

.

Wybierz numer żądanego tygodnia.
Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanego obszaru, dotknij
ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.
Przeglądanie kalendarza w różnych widokach
Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza na wybrany dzień? Pozycje kalendarza można
przeglądać w różnych widokach.
Naciśnij

.

Wybierz Opcje & gt; Zmień widok i żądany widok.
Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca,
przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.
Dodawanie zadania do listy zadań
Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć
udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię
konkretny termin, ustaw przypomnienie.

100 Zarządzanie czasem
Naciśnij
1
2
3
4
5

.

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Do zrobienia jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
Wybierz Gotowe.

Wysyłanie prośby o spotkanie
Możesz utworzyć prośbę o spotkanie i wysyłać je do uczestników.
Naciśnij

.

Zanim będzie można tworzyć i wysyłać nowe prośby o spotkania w wiadomości e-mail,
musisz skonfigurować skrzynkę pocztową.
1
2
3

W widoku kalendarza, wybierz i przytrzymaj pozycję w kalendarzu, a następnie w
menu podręcznym wybierz Wyślij & gt; Jako wiadomość.
Dodaj kontakt jako odbiorcę wiadomości e-mail z prośbą o spotkanie.
Aby wysłać prośbę o spotkanie, wybierz Opcje & gt; Wyślij.

Przypomnienie o urodzinach
Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia
są powtarzane raz do roku.
Naciśnij
1
2
3

.

Przejdź do wybranej daty i wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli
dodano wcześniej inne pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Rocznica jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji
Wypełnij potrzebne pola i wybierz Gotowe.

Używanie osobnych kalendarzy -- prywatnych i służbowych
Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów
służbowych, a inny do celów prywatnych.
Naciśnij

.

Tworzenie nowego kalendarza
1 Wybierz Opcje & gt; Zarządzaj kalendarzami.
2 Wybierz Opcje & gt; Utwórz nowy kalendarz.

Biuro 101
3
4
5

Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia
kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie
głównym.
Wybierz Gotowe.

Modyfikowanie ustawień kalendarza
1 W widoku Zarządzaj kalendarzami wybierz żądany kalendarz.
2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie pozycji do określonego kalendarza
1 Dodając pozycję kalendarza, wybierz kolejno
i kalendarz.
2 Wybierz Gotowe.
Kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu została zapisana dana pozycja.
Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza
Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać do pozycji kalendarza
informacje o lokalizacji.
Naciśnij
1
2
3

.

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
Wybierz kolejno Dodaj lokalizację i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również
wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
Wybierz Gotowe.

Biuro
Quickoffice
Informacje o Quickoffice
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:
o
o
o

Quickword do wyświetlania i edycji dokumentów programu Microsoft Word
Quicksheet do wyświetlania i edycji arkuszy programu Microsoft Excel
Quickpoint do wyświetlania i edycji prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

102 Biuro
Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint
i Excel
Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu
Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Otwieranie pliku
Wybierz Przeglądaj pliki i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik,
wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.
Sortowanie plików
Wybierz Opcje & gt; Sortuj według.
Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.
Edycja dokumentu
Pakiet Quickoffice umożliwia edycję dokumentów programu Microsoft Word.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Tworzenie nowego dokumentu
Wybierz Nowy dokument.
Wstawianie tekstu
Wybierz pusty obszar i wprowadź tekst.
Edycja tekstu
Wybierz akapit.
Formatowanie tekstu
Aby edytować właściwości czcionki i akapitu, wybierz Opcje & gt; Format.
Edycja skoroszytu
Pakiet Quickoffice umożliwia edycję skoroszytów programu Microsoft Excel.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Tworzenie nowego dokumentu
Wybierz Nowy dokument.

Biuro 103
Edycja komórki
Wybierz komórkę, a następnie Opcje & gt; Edytuj komórkę. Aby wstawić funkcję, w
widoku edycji wybierz Opcje & gt; Wstaw funkcję.
Edycja prezentacji
Pakiet Quickoffice umożliwia edycję prezentacji programu Microsoft PowerPoint.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Tworzenie nowego dokumentu
Wybierz Nowy dokument.
Dodawanie slajdu
Wybierz Opcje & gt; Opcje slajdów & gt; Wstaw nowy slajd.
Wstawianie obrazu, pola tekstowego, kształtu lub innego elementu
Wybierz Opcje & gt; Wstaw.
Edycja tekstu
Wybierz pole tekstowe, a następnie Opcje & gt; Edytuj pole tekstowe.
Czytanie dokumentów w formacie PDF
Za pomocą aplikacji Adobe Reader można czytać dokumenty w formacie PDF.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Adobe Reader.
Otwieranie pliku
Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu
i wybierz plik.
Kalkulator
Dokonywanie obliczeń
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Kalkulator.
1
2
3
4

Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
Wybierz =.

104 Biuro
Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia
Wybierz Opcje & gt; Pamięć & gt; Zapisz lub Przywołaj.
Pisanie notatek
Informacje o Notatkach
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Notatki.
Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików
tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.
Tworzenie listy zakupów
Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce,
można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz
zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Notatki.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Nowa notatka.
Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy
Otwórz notatkę i wybierz Opcje & gt; Wyślij oraz metodę wysyłania.
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny
W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie
języki są obsługiwane.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Słownik.
1
2

Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do
przetłumaczenia.
Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Źródło lub Cel.
Pobieranie dodatkowych języków z internetu
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Pobierz języki.
Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.

Łączność 105
Otwieranie i tworzenie plików .zip
Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i
kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Zip.
Dostęp do firmowego intranetu
Za pomocą telefonu możesz połączyć się z firmowym intranetem.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Intranet.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Ustawienia. Prawidłowe ustawienia można uzyskać od
administratora systemu. Konieczne jest także zdefiniowanie punktu dostępu VPN.
Połącz się z intranetem.

Wskazówka: Jeżeli w ustawieniach połączeń masz określonych kilka intranetowych
miejsc docelowych, np. partnerskie sieci ekstranet, wybierz Połączenie ręczne, aby
wybrać intranet do przeglądania.
Czat ze znajomymi
Możesz komunikować się i współpracować ze znajomymi w biurze i na całym
świecie.
1
2

Wybierz Menu & gt; Biuro i Communicator.
Określ ustawienia.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Łączność
Połączenia internetowe
Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem
W sytuacjach, które wymagają połączenia z internetem, telefon automatycznie
wyszukuje dostępną znaną sieć i łączy się z nią. Wybór sieci zależy od ustawień połączeń,
chyba że obowiązują ustawienia dotyczące określonej aplikacji.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia.

106 Łączność
Automatyczne przełączanie na znane połączenie sieci WLAN, kiedy dostępne
Wybierz Przełącz na WLAN & gt; Tylko znane WLAN.
Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.
Używanie tylko połączenia WLAN
Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Tylko
sieć WLAN. Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Tylko sieć WLAN.
Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w
zasięgu sieci macierzystej
Wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Automatyczne.
Aby telefon łączył się tylko za pośrednictwem Twojego usługodawcy sieci macierzystej,
gdy jesteś we własnym kraju, wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Tylko sieć
macierzys.. Aby telefon żądał potwierdzenia przed nawiązaniem połączenia, wybierz
Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Zawsze pytaj.
Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy
urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej
Wybierz Wykorz. danych za granicą & gt; Zawsze pytaj.
Aby ustawić łączenie automatyczne, wybierz Wykorz. danych za granicą & gt;
Automatyczne. Nawiązywanie połączeń podczas pobytu za granicą może znacznie
podnieść koszty transmisji danych.
Tworzenie nowego punktu dostępu
Wybierz Sieci docelowe & gt; Punkt dostępu.
Zmiana priorytetu punktu dostępu dla połączenia internetowego
1 Wybierz Sieci docelowe & gt; Internet.
2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz
Zmień priorytet.
3 Dotknij pozycji na liście, do której chcesz przenieść punkt dostępu.
Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci WLAN znajduje się na liście wyżej niż punkt dostępu
danych pakietowych, telefon zawsze spróbuje najpierw połączyć się z punktem dostępu
sieci WLAN, łącząc się jedynie z punktem dostępu danych pakietowych, jeśli sieć WLAN
jest niedostępna.
Bezprzewodowa sieć LAN
Informacje o połączeniach z siecią WLAN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.

Łączność 107
Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną
(WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.
Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać
szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
Łączenie z siecią WLAN w domu
Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać
internet za pomocą telefonu, łącz się z domową siecią WLAN.

1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym
wybierz Rozp. przeglądanie inter..
Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć
WLAN jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta), a następnie wprowadź nazwę sieci
(SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz
WLAN.

108 Łączność
Łączenie z siecią WLAN poza domem
Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu
poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak
biblioteka czy kawiarenka internetowa.
1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu
podręcznym wybierz Rozp. przeglądanie inter..

Bluetooth
Informacje o połączeniach Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi
kompatybilnymi urządzeniami, np. telefonami komórkowymi i komputerami lub
akcesoriami, takimi jak zestawy słuchawkowe czy samochodowe.
Dzięki temu można wysyłać elementy z telefonu, przesyłać pliki z kompatybilnego
komputera, a także drukować zdjęcia za pomocą kompatybilnej drukarki.
Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują
się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie ,,widzieć". Odległość między dwoma
urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia
elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

Łączność 109
Po zablokowaniu telefonu można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.
Podłączanie słuchawek bezprzewodowych
Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia,
nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na
komputerze. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sprzedawany osobno.
1
2
3
4
5

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Włączony.
Włącz słuchawki.
Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, otwórz kartę Urządzenia
powiązane.
Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz Opcje & gt; Nowe powiąz.
urządz..
Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth
Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do
kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności
Bluetooth.
Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy
urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przesyłać pliki
do innego kompatybilnego urządzenia.
1
2

3

4

Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz
Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane
urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz Więcej urządzeń.
Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu,
który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W
niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako
uwierzytelnione, zaakceptuj zapytanie o uwierzytelnienie podczas wiązania
Uwierzytelnić urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?. Jeśli
urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

110 Łączność
Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu
SIM
W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty SIM
Twojego telefonu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium. Zainicjuj
proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.
1
2
3

Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz Bluetooth & gt; Włączony.
Aby włączyć zdalny tryb SIM w telefonie, wybierz Zdalny tryb SIM & gt; Włączony.
Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się Zdalny tryb SIM.
Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać
z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.
Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest
kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.
W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.
Wyłączanie zdalnego trybu SIM
Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz Wyjdź z tr. zdal. SIM.
Blokowanie urządzenia
Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim
telefonem.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz Zablokuj.
Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń
Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz Usuń.
Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie,
czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Łączność 111
Jak chronić swój telefon
Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może
znaleźć telefon i połączyć się z nim.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby
Wybierz Dostępność mojego tel. & gt; Ukryty.
Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z
telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.
Wyłączanie łączności Bluetooth
Wybierz Bluetooth & gt; Wyłączony.
Nie należy wiązać swojego telefonu z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań
połączenia wysyłanych z nieznanych urządzeń. Dzięki temu telefon jest chroniony przed
szkodliwą zawartością.
Kabel USB do transmisji danych
Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości między telefonem a komputerem
Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a komputerem można
używać kabla USB.
1
2

3

Aby Przesył. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz Menu & gt; Ustawienia i
Łączność & gt; USB & gt; Przesył. multim..
do
Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB
transmisji danych.
Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb
Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB
Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem,
włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; USB i skorzystaj z następujących opcji:
Nokia Ovi Suite -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z
zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie telefon można synchronizować
przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych funkcji tego pakietu.
Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.

112 Łączność
Pamięć masowa -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash.
Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy
samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.
Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu
mogą być niedostępne.
Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym telefonie.
Przesył. multim. -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego
zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie
można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.
Podłącz do inter. -- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać
telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem
automatycznie.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości
.
widoków. W prawym górnym rogu wybierz
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Telefon można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za
pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG). Na przykład możesz zapisać zdjęcia w pamięci
flash USB bez konieczności łączenia się z komputerem.
Podłącz pamięć flash
1 Podłącz wtyczkę micro-USB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do złącza
micro-USB telefonu.
2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

Zostanie otwarta aplikacja Menedżer plików, a pamięć flash będzie wyświetlana jako
pamięć masowa.

Łączność 113
Kopiowanie lub przenoszenie pliku
W aplikacji Menedżer plików wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub
skopiować, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i folder
docelowy.
Jeśli podłączysz dysk twardy wymagający zasilania o większej mocy niż telefon jest w
stanie zapewnić, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. W takiej sytuacji konieczne
będzie podłączenie zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.
Połączenia VPN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia & gt; VPN.
Połączenie VPN jest konieczne na przykład wtedy, gdy chcesz uzyskać dostęp do
firmowego intranetu lub zdalnie wyświetlać służbową pocztę.
Reguły VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania telefonu. Aby
skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z działem
informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły zostanie automatycznie
dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w intranecie.
Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj tematy związane z mobilnym dostępem VPN
w witrynie www.nokia.com.
Kończenie połączenia sieciowego
Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub
niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Menedżer połączeń.
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz.
W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia
oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a
oznacza
sieciowe.
bezprzewodowe połączenie WLAN.
Wyświetlanie szczegółów połączenia
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz
Szczegóły.
Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.
Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację Menedżer połączeń,
& gt; Menedżer
wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie
połączeń.

114 Zarządzanie telefonem
Przechowywanie plików na dysku zdalnym
Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w telefonie, do
przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Zdalne dyski.
Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.
Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i
możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.
Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym
Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz Podłącz.
Dodawanie nowego dysku zdalnego
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy dysk.
2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.
3 Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
4 Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem
zdalnym, wybierz Punkt dostępu & gt; Ust. przez użytkow.. Jeśli wybierzesz Pytaj
w razie potrzeby, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi
się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.
Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego
Wybierz Zdalne dyski i żądany dysk.
Użyj aplikacji Menedżer plików, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać
przechowywanymi tam plikami.

Zarządzanie telefonem
Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji
Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania i aplikacji telefonu
Dzięki aktualizacjom oprogramowania i aplikacji możesz dodawać nowe i rozszerzone
funkcje do swojego telefonu. Aktualizowanie oprogramowania może również
przyczynić się do poprawy wydajności telefonu.

Zarządzanie telefonem 115

Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych
osobistych przechowywanych w telefonie.
Ostrzeżenie:
W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia
nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia
instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź,
czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.
Po aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać
się nieaktualne.
Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji przy użyciu telefonu
Przy użyciu telefonu można sprawdzać dostępność aktualizacji jego
oprogramowania lub pojedynczych aplikacji oraz pobierać te aktualizacje i instalować
w telefonie (usługa sieciowa). Ponadto w telefonie można ustawić automatyczne
wyszukiwanie aktualizacji i wyświetlanie powiadomień, kiedy ważne aktualizacje będą
dostępne.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Akt. oprogr..

116 Zarządzanie telefonem
Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz te, które chcesz pobrać i zainstalować, a
następnie wybierz
.
Ustawianie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Aut. spraw. dost. aktualiz..
Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera
Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, możesz skorzystać z aplikacji Nokia Ovi
Suite na komputerze. W tym celu konieczny jest kompatybilny komputer, szybkie
połączenie internetowe i kabel USB, aby podłączyć telefon do komputera.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę
www.ovi.com/suite.
Zarządzanie plikami
Menedżer plików -- informacje
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w
telefonie. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie
pamięci włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.
Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i żądaną pamięć.
Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.
Wyświetlanie zawartości folderu
Wybierz odpowiedni folder.
Porządkowanie plików
Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie
kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać
pliki oraz podfoldery.
Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Tworzenie nowego folderu
W folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder, wybierz Opcje & gt; Nowy folder.

Zarządzanie telefonem 117
Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Usuwanie pliku z folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Aby kopiować, przenosić lub usuwać kilka plików jednocześnie, wybierz
Opcje & gt; Zazn. wiele elementów.
Tworzenie kopii zapasowej plików
Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Utwórz kopię zapasową
pamięci telefonu na kompatybilnym komputerze.

1
2
3

Otwórz pakiet Nokia Ovi Suite na komputerze.
Podłącz telefon do komputera, korzystając z trybu Nokia Ovi Suite.
W pakiecie Ovi Suite wybierz Narzędzia & gt; Kopia zapasowa.

Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowej pamięci telefonu na kompatybilnym
komputerze.
Wskazówka: Jeżeli Twój telefon zawiera materiały chronione mechanizmem DRM,
korzystaj z pakietu Nokia Ovi Suite do sporządzania kopii zapasowych zarówno licencji,
jak i materiałów na komputerze.
Formatowanie pamięci masowej
Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej swojego telefonu? W tym celu możesz
sformatować pamięć masową.

118 Zarządzanie telefonem
Pamiętaj, aby przed sformatowaniem pamięci masowej utworzyć kopię zapasową
wszystkich danych, które chcesz zachować. Cała zawartość pamięci masowej zostanie
trwale usunięta.
1
2

Wybierz Menu & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Format.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania
komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.
Do wykonania kopii zapasowej materiałów na kompatybilnym komputerze można użyć
oprogramowania Nokia Ovi Suite. Technologie ochrony praw autorskich (ang. Digital
Rights Management, DRM) mogą uniemożliwiać przywrócenie niektórych danych z kopii
zapasowej. Więcej informacji na temat technologii DRM zabezpieczającej zawartość
urządzenia uzyskasz u swojego usługodawcy.
Zwiększanie przestrzeni dostępnej pamięci w celu zyskania możliwości dodania
kolejnych materiałów
Potrzebujesz dodatkowego miejsca, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać
więcej materiałów?
Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):
o
o
o
o
o

wiadomości SMS, MMS oraz e-mail
pozycje i szczegóły kontaktów
Aplikacje
pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji
muzyka, zdjęcia lub wideo

Skopiuj do pamięci masowej, kompatybilnej karty pamięci (jeśli dostępna) lub
kompatybilnego komputera materiały, które chcesz zachować.
Zarządzanie aplikacjami
Informacje o Menedżerze aplikacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
Możesz wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także
usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.
Można zainstalować następujące typy aplikacji:
o

Aplikacje Java(TM) ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.

Zarządzanie telefonem 119
o
o

Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis
lub .sisx.
Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.
Usuwanie aplikacji z telefonu
Aby zwiększać ilość dostępnej pamięci, można usuwać zainstalowane aplikacje, które
nie są już potrzebne.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
1
2

Wybierz Zainstal. aplikacje.
Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu
podręcznym wybierz Odinstaluj.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku
instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które
utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.
Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do
zainstalowanej aplikacji.
Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym
zapisywanie innych plików. Za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite można utworzyć na
kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, a następnie usunąć
pliki instalacyjne z pamięci telefonu przy użyciu menedżera plików.
Synchronizowanie zawartości
Informacje o synchronizacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Łączność & gt; Przesył. danych.
Chcesz mieć kopie zapasowe kalendarza, notatek i innej zawartości, aby zawsze mieć
te materiały przy sobie, niezależnie od tego, czy siedzisz przy komputerze czy jesteś w
podróży? Możesz synchronizować kontakty, notatki i inną zawartość między telefonem
a serwerem zdalnym. Po synchronizacji zawsze masz kopię zapasową ważnych danych
na serwerze.

120 Zarządzanie telefonem

Synchronizowanie zawartości między telefonem a zdalnym serwerem
Chcesz mieć kopie zapasowe kalendarza, notatek i innej zawartości, aby zawsze mieć
te materiały przy sobie, niezależnie od tego, czy siedzisz przy komputerze czy jesteś w
podróży? Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie ważnych danych
między telefonem a zdalnym serwerem.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia oraz Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.
Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po
otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil
synchronizacji.
Włączanie lub wyłączanie typów zawartości
Wybierz typ zawartości.
Synchronizowanie danych
Wybierz Opcje & gt; Synchronizuj.
Informacje o Synchronizacji Ovi
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Ovi Synchr..
Aplikacja Ovi Synchronizacja umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji
kalendarza i notatek między Twoim telefonem a usługą Ovi by Nokia. Dzięki temu
zawsze masz kopię zapasową potrzebnych danych. Do korzystania z aplikacji Ovi
Synchronizacja wymagane jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w
serwisie www.ovi.com.

Zarządzanie telefonem 121
Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów
z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange,
ponieważ mogą wystąpić konflikty.
Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi
Chcesz mieć kopie zapasowe pozycji kalendarza, notatek i innej zawartości w usłudze
Ovi? Aplikacja Ovi Synchronizacja pozwala na ręczną lub automatyczną synchronizację
materiałów między telefonem a usługą Ovi.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Ovi Synchr..
Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować
ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.
Określanie zawartości do zsynchronizowania
Wybierz Opcje & gt; Ustawien. synchronizacji & gt; Elementy do synchroniz..
Ręczna synchronizacja
Wybierz Synchronizuj.
Automatyczna synchronizacja
1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz Opcje & gt; Ustawien.
synchronizacji & gt; Synchronizacja automat..
2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz Opcje & gt;
Ustawien. synchronizacji & gt; Odstęp zaplanow. synchr..
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami
Zawartość telefonu, na przykład kontakty, zdjęcia i inne elementy, można bezpłatnie
synchronizować i kopiować między kompatybilnymi telefonami Nokia przy użyciu
technologii Bluetooth.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Przełączanie telef..
1

Wybierz jedną z następujących opcji:
-- Zsynchronizuj materiały między dwoma telefonami.

-- Skopiuj materiały z innego telefonu.

2
3

-- Skopiuj materiały do innego telefonu.
Wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć, a następnie powiąż telefony. W obu
telefonach musi być aktywna łączność Bluetooth.
Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu,
który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W

122 Zarządzanie telefonem

4

niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Wskazówka: Zapisanie szczegółów ułatwia późniejsze kopiowanie takiej samej
zawartości z i do tego samego telefonu.
Ochrona telefonu
Ustawianie automatycznej blokady telefonu
Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady i
ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, kiedy go nie używasz.
1
2

3

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM.
Wybierz Kod blokady, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie
co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż
telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać
telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata.
Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w
telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub
sprzedawcą telefonu.
Wybierz Czas do autoblok. telefonu, a następnie określ czas, po upływie którego
telefon ma być automatycznie blokowany.

Ręczne blokowanie telefonu
Na ekranie głównym naciśnij klawisz zasilania
następnie wprowadź kod blokady.

, wybierz Zablokuj telefon, a

Odblokowywanie telefonu
Przesuń przełącznik blokady, wprowadź kod blokady i wybierz OK.
Jeżeli przełącznik blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz przewijania i wybierz
Odblokuj.
Szyfrowanie danych
Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można
szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Szyfrowanie.

Znajdowanie dodatkowej pomocy 123
Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu
szyfrowania nie należy:
o
o
o

korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),
wyłączać telefonu,
wyjmować baterii.

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest
używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.
Szyfrowanie pamięci telefonu
Wybierz Szyfrowan. wyłączone.
Odszyfrowywanie pamięci telefonu
Wybierz Szyfrowanie włączone.
Zdalne blokowanie telefonu
Twój telefon został w pracy i chcesz go zablokować, aby zabezpieczyć go przed
nieupoważnionym użyciem? Możesz go zablokować zdalnie, korzystając ze wstępnie
zdefiniowanej wiadomości SMS. Możesz również zdalnie zablokować kartę pamięci.
Włączanie blokady zdalnej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM & gt; Zdalne blokow. telefonu & gt; Włączone.
2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5-20 znaków.
Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
4 Wprowadź kod blokady.
Wysyłanie wiadomości blokującej
Aby zdalnie zablokować telefon, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do
telefonu w wiadomości SMS.
Do odblokowania telefonu potrzebny jest kod blokady.

Znajdowanie dodatkowej pomocy
Pomoc techniczna
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego
działania, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika w telefonie. Wybierz Menu & gt;
Aplikacje & gt; Podr. użyt..

124 Rozwiązywanie problemów
Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących
czynności:
o
o
o

Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty
ponownie włóż baterię i włącz telefon.
Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia. Przejdź do
www.nokia.com/repair. Pamiętaj, aby przed wysłaniem telefonu do naprawy utworzyć
kopię zapasową danych.

Rozwiązywanie problemów
Brak odpowiedzi telefonu
Uruchom ponownie telefon. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
przez około 8
sekund. Telefon zawibruje trzy razy i się wyłączy. Aby ponownie włączyć telefon, naciśnij
klawisz zasilania .
Żadna zawartość, taka jak kontakty czy wiadomości, nie jest usuwana.
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1
2
3

Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Przywróć.
Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może
to potrwać dłużej niż zwykle.
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
Jeśli telefon informuje o całkowitym zapełnieniu pamięci, usuń niepotrzebne aplikacje
i inne zbędne dane.
Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się komunikat o
braku wystarczającej ilości pamięci, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od
najmniejszego z nich.

Rozwiązywanie problemów 125
Skopiuj zawartość, którą chcesz zatrzymać, do pamięci masowej, na kompatybilną kartę
pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilny komputer. Jeśli to
możliwe, aplikacje należy instalować w pamięci masowej lub na karcie pamięci, a nie
w pamięci telefonu.
Miganie wskaźnika wiadomości
P: Dlaczego na ekranie głównym miga wskaźnik wiadomości ?
O: W telefonie przechowywana jest maksymalna liczba wiadomości. Usuń część z nich.
Liczba wiadomości, które mogą być przechowywane na karcie SIM, jest znacznie niższa
niż liczba wiadomości, które można zapisać w pamięci telefonu. Aby zapisać
wiadomości na kompatybilnym komputerze, można użyć aplikacji Nokia Ovi Suite.
Zdublowane kontakty na liście kontaktów
P: Kontakt jest wyświetlany na liście kontaktów dwa razy. Jak usunąć dodatkowy
kontakt?
O: Można scalić dwa kontakty w jeden. Wybierz Opcje & gt; Scal kontakty, wybierz
kontakty do scalenia, a następnie Scal.
Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
& gt;
& gt; Strona & gt;
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz Menu & gt; Internet i
Kodowanie domyślne, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków
danego języka.
Przygotowanie telefonu do recyklingu
Jeśli chcesz się pozbyć starego telefonu, firma Nokia zaleca poddanie go recyklingowi.
Zanim oddasz telefon do recyklingu usuń z niego wszystkie informacje osobiste i całą
zawartość.
Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych
1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej
karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym
komputerze.
2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
3 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Usuń dane i przywróć.
4 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod blokady.
5 Telefon się wyłączy, a następnie ponownie włączy. Dokładnie sprawdź, czy
wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, zdjęcia, muzyka, pliki wideo, notatki,

126 Ochrona środowiska
wiadomości, poczta, prezentacje, gry i inne zainstalowane aplikacje zostały
usunięte.
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:
o
o
o
o

Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub
Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
Zmniejsz jasność ekranu.
Ustaw telefon tak, aby przechodził do trybu oszczędzania energii po minimalnym
okresie nieaktywności.
Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling

Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w
postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i
ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w
programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy
Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/
werecycle lub też w centrum kontaktu firmy Nokia.
Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym
schematem recyklingu.

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol
pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej.
Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami
komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu
znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 127

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w Sieci UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900
MHz . Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.
Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z
naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w
abonamencie pewnych usług.
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże
w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię
i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.

Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń
radiowych.
Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta
pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak
podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.
Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/
werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym nokia.mobi/werecycle.
Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność
i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać
kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.
Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia
swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy
oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia
można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś
oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do
nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też
uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania
DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione
żadną technologią DRM.

128 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z
takich materiałów.
Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno
licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.
Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie
przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać
się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.
Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje
utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w
urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po
więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.
Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko
wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.
Baterie i ładowarki
Informacje o bateriach i ładowarkach
Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BP-4L wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego
urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-15 . Właściwy do użytku model ładowarki
Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.
Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie
się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne
akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna
baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie
będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają
pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie
działać.
Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii -- jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w
kieszeni -- może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników
na śmieci.
Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.
Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt
z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 129
Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie
niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź
powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia
baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać
uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1
Sprawdź, czy telefon jest włączony.
2

Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

o
o
o
o
3
4
5

6

Włożyć kartę SIM.

Wyłącz ograniczenia połączeń, które zostały uaktywnione w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie
ustalone czy zamkniętą grupę użytkowników.
Sprawdź, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.
Odblokuj ekran i klawisze telefonu, jeżeli są zablokowane.

Naciskaj klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.

Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne
w różnych krajach.
Naciśnij klawisz połączenia.

Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Podczas pierwszego uruchomienia telefonu pojawi się monit o utworzenia konta Nokia. Aby podczas konfiguracji konta
nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz połączenia.

Ważne: Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową,
jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe zarówno za pośrednictwem sieci komórkowej,
jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach.
W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie należy polegać wyłącznie na telefonie
bezprzewodowym.
Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w
miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu
nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby
dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie
wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.
Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerterdefibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń
pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:
o
o
o
o

Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

130 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
o

Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.
Słuch

Ostrzeżenie:
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu
słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.
Nikiel
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:
o
o
o
o

o

Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny
sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania
zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne
oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich
liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.

Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować
ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej
pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie,
nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.
Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub
wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać
wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.
Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów
elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy
zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek
powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa
zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy
urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia,
jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.

Prawa autorskie i inne uwagi 131
Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie
wybuchu poduszki powietrznej.
Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być
prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich
wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi
obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu
dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i
dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone
wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca
składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż,
kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie
silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.
Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR
(ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość
uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia,
przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może
być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy
wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.
Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,14 W/kg .
Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych
wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się
dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma NOKIA CORPORATION stwierdza, że RM-609 produkt spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki
dyrektywy 1999/5/WE. Kopię ,,Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
(C) 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, logo Nokia Original Accessories, Ovi i Navi są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem

132 Prawa autorskie i inne uwagi
towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami
towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun
Microsystems, Inc.
Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega
licencji.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i
niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku
jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie
MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja
nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach
promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.
W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest ,,tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia,
stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.
Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie
i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez
użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień,
nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.
ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest
blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania
korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki
ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z
urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

Prawa autorskie i inne uwagi 133
(2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie
jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
tego urządzenia.
Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń
i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.
/Wydanie 1.1 PL

134 Indeks

Indeks

czytnik wiadom.

Symbole/Liczby

111

A
aktualizacje
-- aplikacje
114, 115
-- oprogramowanie telefonu 114, 115,
116
aktualizacje oprogramowania 114, 115,
116
aktualizacje statusu
64, 65
anteny
17
aplikacja Mapy
81
aplikacje
26, 37, 115, 118, 119
aplikacje biurowe
101, 102, 103
Aplikacje Java
118
B
bateria
-- ładowanie
-- oszczędzanie energii
-- wkładanie
blogi
blokada klawiatury
blokada telefonu
blokada urządzenia
blokowanie
-- ekran
-- klawisze
-- telefon
-- urządzenia
-- zdalnie
blokowanie zdalne
Bluetooth
budzik

14, 128
15, 16
31
11
61
17
122, 123
122, 123
17
17
122, 123
110
123
122
108, 109, 110
96

C
czat (wiadomości błyskawiczne)

105

56

D
dioda powiadomienia
30
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)78
drukowanie
72
dyski zdalne
114
dźwięki
-- personalizowanie
33
dźwięki dzwonka
33, 44, 51
E
Edytor zdjęć
ekran dotykowy
ekran główny
e-mail
Patrz poczta

71
10, 22
25, 34, 35, 36, 37, 60

F
filmy
fotografie
Patrz zdjęcia
foto-wideo
-- informacje o lokalizacji
-- nagrywanie wideo
-- robienie zdjęć
Foto-wideo
-- robienie zdjęć
G
głośnik
godzina i data
GPS (Global Positioning System)

71
66
67
68
66, 67
67
18
97
85

I
ikony
28
informacje o lokalizacji
65, 67, 85, 101
informacje o położeniu
65, 85
informacje o pomocy technicznej firmy
Nokia
123
instalowanie aplikacji
118

Indeks 135
instrukcja obsługi
internet
Patrz przeglądarka internetowa
intranet

22
105

K
kalendarz
66, 98, 99, 100, 101
Kalkulator
103
kamera
-- wysyłanie zdjęć
69
kanały informacyjne
61
kanały informacyjne, wiadomości
61
kanały internetowe
61
karta pamięci
13
karta SIM
53
-- wkładanie
11
-- wyjmowanie
11
klawiatura
27
klawisze i części
8, 9, 10
kod blokady
21, 122
kody dostępu
21
kody PIN
21
kody PUK
21
kod zabezpieczający
21, 122
kontakty
50
-- dodawanie
50
-- dźwięki dzwonka
51
-- edycja
50
-- grupy
52
-- kopiowanie
20, 53, 121
-- rozwiązywanie problemów
125
-- synchronizowanie
53, 120
-- ulubione
51
-- widżety
37
-- w sieciach społecznościowych 64, 65
-- wysyłanie
52, 109
-- wyszukiwanie
39
-- zapisywanie
50
-- zdjęcia
51
kopiowanie zawartości 19, 20, 74, 77,
111,
121

L
latarka
licencje
listy odtwarzania
lokalne imprezy i usługi

11
78
76
62

Ł
ładowanie baterii
15, 16, 128
Ładowanie przez złącze USB
15, 16
łączność
113
M
mail
-- tworzenie
59
-- wysyłanie
59
-- załączniki
59
Mapy
-- elementy wyświetlacza
83, 92
-- Funkcja Zamelduj się
89
-- informacje drogowe
92
-- kompas
84
-- nawigowanie
91, 93
-- opinie
95
-- organizowanie miejsc
88
-- organizowanie tras
88
-- planowanie tras
94
-- pobieranie map
84
-- pozycjonowanie
85
-- przeglądanie
81
-- synchronizowanie
89
-- szczegóły lokalizacji
86
-- trasy piesze
93
-- trasy samochodowe
91
-- udostępnianie lokalizacji
88, 89
-- Ulubione
88
-- wskazówki głosowe
90
-- wyświetlanie zapisanych miejsc 87
-- wyświetlanie zapisanych tras
87
-- zapisywanie miejsc
87
-- zapisywanie tras
87
-- zgłaszanie
95

136 Indeks
-- zmiana widoków
-- znajdowanie lokalizacji
materiały do pobrania
-- tematy
menu
metoda wprowadzania tekstu
MMS
Moja wizytówka
muzyka
-- listy odtwarzania

83
86
38
34
37
27
54
52
75, 77
76

N
nagrywanie
-- dźwięki
-- połączenia
-- wideo
niwelacja szumów
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite
Notatki
numer IMEI

78
44
68
11
77
22, 77
104
21

O
ochrona praw autorskich
odszyfrowywanie
Office Communicator
oprogramowanie
Ovi by Nokia
Ovi Mail
Ovi Music Unlimited
Ovi Muzyka
Ovi Sklep
-- kupowanie
-- materiały do pobrania
Ovi Suite
Patrz Nokia Ovi Suite
P
pamięć
-- oczyszczanie
pamięć cache

78
122
105
118
53
58
77
77
38
38

116, 125
118, 124
60

pamięć masowa
pasek na rękę
personalizacja telefonu
personalizacja urządzenia
pliki .zip
poczta
-- czytanie i odpowiadanie
-- konfigurowanie
-- skrzynka pocztowa
-- widżety
pokaz slajdów
polecenia głosow.
połączenia
-- alarmowe
-- konferencyjne
-- nawiązywanie
-- ograniczanie
-- ostatnio wybierane
-- połączenia internetowe
-- połączenia wideo
-- przekazywanie
-- wyciszanie
połączenia, zakaz.
połączenia alarmowe
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia internetowe
połączenia transmisji danych
-- Bluetooth
połączenia wideo
połączenie internetowe
połączenie kablowe
połączenie USB
pomoc
ponowne uruchamianie
pozycje rocznic
pozycje spotkań
pozycje urodzin
profil bez dźwięku
profile
-- offline

117
18
33, 34
35, 36
105
57, 58, 59
58
58
58
60
72
42
45
129
41
38, 39
46, 47
44
43
39
46
39
46
129
43
113
108
39
105
111
111, 112
22, 123
32, 124
100
98, 100
100
33
33, 34
30

Indeks 137
-- personalizowanie
33, 34
-- tworzenie
34
profil offline
30
proste wybieranie
42
przeglądarka
Patrz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa
60, 62, 125
-- intranet
105
-- pamięć cache
60
-- przeglądanie stron
60
-- zakładki
61, 62
przekazywanie połączeń
46
przesyłanie materiałów
20, 74
przesyłanie zawartości
77, 111, 121
przywracanie ustawień
124
Q
Quickoffice
R
radio
radio FM
Radio FM
RDS (Radio Data System)
recykling
regulacja głośności
rozwiązywanie problemów

101, 102, 103
78, 79, 80
78, 80
79, 80
78, 80
126
18
62, 125

S
sieci społecznościowe 62, 63, 64, 65, 66
skróty
25, 27, 36, 37
skrzynka odbiorcza, wiadomości
55
skrzynka pocztowa
-- głosowa
45
słownik
104
SMS
54
spis telefonów
Patrz kontakty
synchronizacja
53, 119, 120, 121
Synchronizacja Ovi
120, 121
szyfrowanie
122

T
tapeta
35
telefon
-- konfiguracja
19
-- ponowne uruchamianie
32, 124
-- włączanie/wyłączanie
32, 124
telewizja
-- oglądanie programów
74
-- wyświetlanie zdjęć i wideo na
72
tematy
34
tryb głośnomówiący
18
tworzenie kopii zapasowej zawartości117
tworzenie kopii zapasowych danych 114
U
udostępnianie, online
64, 65
ulubione
51
usługi czatu
105
ustawienia
-- język
57
-- przywracanie
124
-- punkty dostępu
105
ustawienia czujnika
44
ustawienia fabryczne, przywracanie 124
ustawienia języka
57
V
Voucher Ovi Muzyki
VPN (wirtualna sieć prywatna)
W
wiadomości
-- audio
-- rozmowy
-- wysyłanie
wiadomości audio
wiadomości multimedialne
wiadomości SMS
wideo
-- edycja
-- informacje o lokalizacji

77
113
53, 55, 125
54
56
54
53, 54
53, 54
53, 54
73
71, 72
67

138 Indeks
-- kopiowanie
20, 74, 111, 121
-- nagrywanie
67, 68
-- odtwarzanie
73
-- oglądanie
69, 70
-- oglądanie na ekranie telewizora 72
-- udostępnianie
48, 49, 64
-- wysyłanie
69, 109
widżety
36, 37, 60, 74
wielozadaniowość
26
wizytówki
52, 109
WLAN (bezprzewodowa sieć lokalna) 106,
107,
108
włączanie/wyłączanie
16, 32, 124
włączanie i wyłączanie
16, 32, 124
wskazówki dotyczące ochrony
środowiska
126
wskaźniki
28, 125
wyszukiwanie
30
-- kontakty
39
-- stacje radiowe
79
Z
zadania
99
zakładki
61
Zamiana telefonów
20, 121
zarządzanie plikami
116, 117
zdalne blokowanie
123
zdjęcia
-- drukowanie
72
-- edycja
71
-- informacje o lokalizacji
67
-- kopiowanie
20, 111, 121
-- przeglądanie
69, 70
-- robienie
66, 67
-- udostępnianie
64
-- wysyłanie
69, 109
-- wyświetlanie na ekranie telewizora72
Patrz zdjęcia
zegar
96, 97, 98
zegar światowy
97, 98
zestaw słuchawkowy
18

Ż
żądania spotkań

59


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów