Samsung.Omnia.M.GT-S7530.Instrukcja.obslugi.PL.pdf

Samsung Omnia M GT-S7530 - Instrukcja obsługi (PL)

Samsung Omnia M GT-S7530 - Instrukcja obsługi (PL) - 119 str.


GT-S7530

Instrukcja obsługi

Korzystanie z instrukcji obsługi
Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung.
Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych
przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych
standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i
rozrywkę.
Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie
użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw
?

?
?
?

?
?

?

?

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji
przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy
się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz
informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi
uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi
mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od
produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez
usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez
uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć
w witrynie www.samsung.pl.
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w
zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na
możliwościach systemu Windows i mogą się różnić w zależności
od systemu posiadanego przez użytkownika.
Aplikacje zainstalowane w tym urządzeniu mogą funkcjonować
inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą
oferować tylko niektóre funkcje dostępne w wersjach
komputerowych.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju,
regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung
nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
Korzystanie z instrukcji obsługi

2

?

?
?

?

?

Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem
produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem
ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania
systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie
operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania
urządzenia i aplikacji.
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając
witrynę www.samsung.pl.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne
zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy
licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między
firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości.
Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów
komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności
intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie naruszenia ze strony użytkownika.
Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie
udostępniane bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu
do kodu źródłowego. Szczegółowe warunki umów licencyjnych,
zastrzeżenia, oświadczenia oraz informacje prawne są
dostępne w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem
opensource.samsung.com.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego
wykorzystania.

Korzystanie z instrukcji obsługi

3

Ikony pomocnicze
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać
znaczenie ikon używanych w niniejszej instrukcji:
Ostrzeżenie -- sytuacje, które mogą być przyczyną
zranienia użytkownika lub innych osób
Przestroga -- sytuacje, które mogą być przyczyną
uszkodzenia urządzenia lub innego wyposażenia
Uwaga -- uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i
informacje dodatkowe
?

Przeczytaj -- strony zawierające informacje na określony
temat, na przykład: ? str. 12 (oznacza: ,,patrz strona 12")

->

Następnie -- kolejność opcji lub menu, które należy
wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na
przykład: W trybie menu wybierz Ustawienia -> system
-> region+język (oznacza to Ustawienia, następnie
system, a potem region+język)

[]

Nawiasy kwadratowe -- klawisze urządzenia, na
przykład: [ ] (oznacza klawisz ekranu startowego)

Prawa autorskie
Copyright (C) 2012 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy
międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,
dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek
formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych
lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub
przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Korzystanie z instrukcji obsługi

4

Znaki towarowe
?
?

SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy
Samsung Electronics.
Ten produkt zawiera oprogramowanie
na licencji MS, podmiotu zależnego firmy
Microsoft Corporation. Microsoft oraz
oprogramowanie o nazwie Microsoft są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.

?

Bluetooth(R) to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG,
Inc. na całym świecie.

?

Wi-Fi(R), Wi-Fi CERTIFIED(TM) oraz Wi-Fi to zastrzeżone znaki
towarowe organizacji Wi-Fi Alliance.
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do
odpowiednich właścicieli.

?

Korzystanie z instrukcji obsługi

5

Spis treści
Montaż ......................................................................... 9
Rozpakowywanie ................................................................... 9
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii ......................... 9
Ładowanie baterii ................................................................. 11
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) .......................... 14

Wprowadzenie ......................................................... 15
Włączanie i wyłączanie urządzenia .................................. 15
Zapoznanie z urządzeniem ................................................ 16
Korzystanie z ekranu dotykowego .................................. 20
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i
klawiszy .................................................................................. 21
Omówienie ekranu startowego ........................................ 22
Dostęp do aplikacji .............................................................. 22
Dostosowywanie urządzenia ............................................ 23
Wprowadzanie tekstu ......................................................... 26
Dostęp do tematów pomocy ............................................. 28

Komunikacja............................................................. 29
Funkcje połączeń .................................................................. 29
Wiadomości ........................................................................... 34
Poczta e-mail ......................................................................... 36
ChatON .................................................................................... 39

Rozrywka................................................................... 40
Aparat ...................................................................................... 40
Photo Studio .......................................................................... 45
FunShot ................................................................................... 48

Spis treści

6

Zdjęcia ..................................................................................... 49
Muzyka i filmy ....................................................................... 50
Gry ............................................................................................ 56

Informacje osobiste ................................................ 58
Ludzie ...................................................................................... 58
Kalendarz ............................................................................... 61

Internet ...................................................................... 63
Internet Explorer .................................................................. 63
Mapy ........................................................................................ 65
Marketplace ........................................................................... 67
Now .......................................................................................... 68

Połączenia ................................................................. 71
Bluetooth ................................................................................ 71
WiFi .......................................................................................... 72
AllShare ................................................................................... 73
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej ........................................................................... 74
GPS ........................................................................................... 75

Narzędzia .................................................................. 76
Alarmy ..................................................................................... 76
Kalkulator ............................................................................... 77
MiniDiary ................................................................................ 77
Office ....................................................................................... 78
Wyszukiwanie ....................................................................... 82
Polecenia głosowe ............................................................... 82
Menedżer sieci bezprzewodowej ..................................... 83

Spis treści

7

Ustawienia ................................................................ 84
Dostęp do menu Ustawienia ............................................. 84
system ..................................................................................... 84
aplikacje .................................................................................. 92

Rozwiązywanie problemów .................................. 97
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ...........103
Indeks ......................................................................116

Spis treści

8

Montaż
Rozpakowywanie
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące
elementy:
? Urządzenie
? Baterię (bateria li-ion / 1500 mAh)
? Instrukcja obsługi
Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego
przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub
nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie
nieobjęte gwarancją producenta.
?
?
?
?

Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria
mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego
przedstawiciela firmy Samsung.
Akcesoria znajdujące się w zestawie zapewniają najlepsze
działanie urządzenia.
Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z
używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci
komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber
Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o
abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number)
i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA
można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Montaż

9

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię,

1
2

Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz
zasilania, a następnie przesuń palcem, aby zablokować ekran.
Zdejmij tylną pokrywę.

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy
nie uszkodzić paznokci.

3

Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki
były skierowane w dół.

?

?

Antena znajduje się w górnej części z tyłu urządzenia. Nie
należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę,
ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
Gniazdo kart SIM urządzenia jest przystosowane do
obsługi wyłącznie standardowych kart SIM. Włożenie
karty microSIM lub karty microSIM w nieprawidłowej
przejściówce może spowodować uszkodzenie gniazda
karty SIM w urządzeniu.

Montaż

10

4

Włóż baterię.

5

Załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii
Przed pierwszym włączeniem urządzenia lub jeśli bateria nie była
używana przez dłuższy czas należy naładować baterię.
Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub
podłączając je do komputera kablem USB.
Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych
przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych
ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii
albo uszkodzenie urządzenia.

Montaż

11

?

?

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany
sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim
poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii
jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest
zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby
kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować
jego baterię.
Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie
można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki
podróżnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy przez kilka minut ładować baterię.

> Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej
1

Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda
wielofunkcyjnego.

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne
uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są
objęte gwarancją.

Montaż

12

2

Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda
elektrycznego.
? Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak
powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania
baterii.
? Podczas ładowania baterii urządzenia ekran dotykowy
może nie działać ze względu na niestabilność źródła
zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć
od urządzenia.
? Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest
to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na
trwałość ani wydajność urządzenia.
? Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je
zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy
Samsung.

3

Po całkowitym naładowaniu baterii ładowarkę podróżną
należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od
gniazda elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki
podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu
zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma
wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania
energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli
nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno
znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Montaż

13

> Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer
jest włączony.

1
2
3

Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda
wielofunkcyjnego.
Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.
W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się
rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw
odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wsuń pasek przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

3

Załóż tylną pokrywę.

Montaż

14

Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując
polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby korzystać z aplikacji, które wymieniają dane z serwerem
Windows Live, można załogować się do usługi Windows Live lub
utworzyć w niej konto.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a
następnie przesuń palcem, aby zablokować ekran.
?

?

W miejscach, w których używanie urządzeń
bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom,
np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać
wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek
udzielanych przez upoważniony personel.
Aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe, przełącz
urządzenie w tryb offline. W trybie Menu wybierz
Ustawienia -> system -> tryb samolotowy.

Wprowadzenie

15

Zapoznanie z urządzeniem

> Wygląd urządzenia
Widok z przodu

Liczba

Funkcja

1

Czujnik zbliżeniowy

2

Czujnik oświetlenia

3

Obiektyw przedniego aparatu

4

Klawisz głośności

5

Klawisz ekranu startowego

6

Klawisz Wstecz

7

Gniazdo wielofunkcyjne

Wprowadzenie

16

Liczba

Funkcja

8

Głośnik

9

Ekran dotykowy

10

Klawisz wyszukiwania

11

Mikrofon

Widok z tyłu

Liczba

Funkcja

12

Złącze słuchawkowe 3.5mm

13

Głośnik

14

Antena GPS1

15

Klawisz włączania/wyłączania/resetowania/
blokowania

16

Klawisz aparatu

1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół
anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.
Wprowadzenie

17

Liczba

Funkcja

17

Obiektyw aparatu

18

Lampa doświetlająca LED

19

Tylna pokrywa

20

Antena główna

> Klawisze
Klawisz

Funkcja
Włączanie/
wyłączanie/
resetowanie2/
blokowanie

Włączanie urządzenia (naciśnij i
przytrzymaj). Resetowanie urządzenia
(naciśnij i przytrzymaj przez
11-13 sekund). Blokowanie ekranu
dotykowego i przełączenie w tryb
uśpienia.

Aparat

W trybie oczekiwania włączenie
aparatu. W trybie aparatu wykonanie
zdjęcia lub nagranie filmu.

Wstecz

Powrót do poprzedniego ekranu.
Wyświetlenie listy wszystkich
aktywnych aplikacji (naciśnij i
przytrzymaj).

Ekran
startowy

Powrót do ekranu startowego.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
(naciśnij i przytrzymaj).

Wyszukiwanie Uruchomienie aplikacji wyszukiwania.
Głośność

Regulacja głośności.

2. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza
lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić,
przeprowadzając resetowanie.
Wprowadzenie

18

> Ikony wskaźników
?
?

Ikona

Ikony wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności
od kraju i operatora.
Niektóre ikony wskaźników mogą być ukryte. Aby
wyświetlić ukryte ikony, dotknij obszaru ikony wskaźnika.
Definicja
Brak sygnału
Moc sygnału
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS
Połączenie z siecią HSDPA
Uaktywniony punkt dostępu Wi-Fi
Podłączono urządzenie Bluetooth
Przekazywanie połączeń włączone
Brak karty SIM lub USIM
Karta SIM lub USIM zablokowana
Roaming (poza zwykłym obszarem usług
operatora)
Włączony dzwonek
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline

Wprowadzenie

19

Ikona

Definicja
Poziom naładowania baterii
Ładowanie baterii

10:00

Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego
Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością
wybierać opcje menu lub używać funkcji. W dalszej części
tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu
dotykowego.
?

?

?

?

?

Nie wolno naciskać ekranu dotykowego paznokciami lub
ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie
ekranu dotykowego lub jego nieprawidłowe działanie.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania
elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego
z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po
zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego,
przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć
folię ochronną z ekranu.
Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie
ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W
celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go
dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje
na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami,
takimi jak rysik czy długopis.

Wprowadzenie

20

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej
czynności:
? Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić
menu, opcję lub aplikację.
? Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
? Przesuwanie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w
lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
? Przesuwanie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i
przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść
element.
? Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby
powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć
lub stron internetowych.
? Ściśnięcie: ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do
siebie.
? Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po
pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran,
naciśnij klawisz zasilania.
? Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed
wyłączeniem ekranu. W trybie menu wybierz Ustawienia
-> system -> blokada+tapeta -> Ekran wyłącza się po.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu
dotykowego i klawiszy
Aby uniknąć niechcianych działań, spowodowanych
przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran
dotykowy i klawisze urządzenia. Naciśnij klawisz zasilania, aby
zablokować ekran dotykowy i klawisze. Aby odblokować, włącz
ekran, naciskając klawisz zasilania, a następnie przesuń palcem po
ekranie dotykowym.
Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do
osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu,
można włączyć funkcję blokady ekranu. ? str. 25

Wprowadzenie

21

Omówienie ekranu startowego
Ekran startowy jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie
oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania są wyświetlane ikony
wskaźników, skróty do aplikacji i inne elementy.

> Dodawanie elementów do ekranu startowego

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając skróty do
aplikacji lub elementów w aplikacjach. Aby dodać elementy do
ekranu startowego, dotknij i przytrzymaj element, a następnie
wybierz przypnij do ekranu startowego.

> Przenoszenie elementów na ekranie trybu
1
2
3

startowego

Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
Przeciągnij powiększony element do wybranego miejsca.
Naciśnij klawisz [ ].

> Usuwanie elementów z ekranu startowego
1
2
3

Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj
go.
Wybierz

.

Naciśnij klawisz [ ].

Dostęp do aplikacji
1 Na ekranie startowym wybierz

2
3
4

przejść do trybu menu.

lub przewiń w lewo, aby

Wybierz aplikację.
Przewiń w lewo lub w prawo do panelu (w razie potrzeby).
Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do ekranu startowego.

Wprowadzenie

22

> Przełączanie się pomiędzy aplikacjami

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby wyświetlić otwarte okna
wszystkich aktywnych aplikacji. Aby przełączać się pomiędzy
aplikacjami, wybierz jedno z okien aktywnych aplikacji.

> Odinstalowanie aplikacji

Można odinstalować dodatkowe aplikacje.

1
2
3

W trybie menu dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
Wybierz odinstaluj.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostosowywanie urządzenia
Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je
dostosować do własnych preferencji.

> Zmiana języka wyświetlacza
1
2

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system ->
region+język -> Język interfejsu.
Wybierz język.

> Ustawianie bieżącej godziny i daty
1
2
3

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system ->
data+godzina.
Przesuń suwak obok Ustaw automatycznie, aby wyłączyć
funkcję automatycznej aktualizacji czasu.
Wybierz strefę czasową oraz ustaw godzinę i datę.

Wprowadzenie

23

> Regulacja głośności urządzenia

Naciśnij klawisz głośności, aby dostosować głośność dźwięków.

> Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć lub włączyć dzwonek urządzenia, naciśnij klawisz
głośności, a następnie wybierz .
Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym
informowało o różnych zdarzeniach. W trybie menu wybierz
Ustawienia -> system -> dzwonki+dźwięki i przesuń
suwak obok Wibracje. Po przełączeniu do trybu cichego
zostanie wyświetlony symbol w miejsce symbolu .

> Zmiana dzwonka
1
2

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system ->
dzwonki+dźwięki -> Dzwonek.
Wybierz dzwonek z listy.
Aby odtworzyć dzwonek przed ustawieniem, wybierz

.

> Zmiana motywu
1
2

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system -> motyw.

Wybierz kolor tła i wyróżnienia.

> Regulacja jasności wyświetlacza

1
2
3

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system -> jasność.

Przesuń suwak obok Dopasuj automatycznie, aby wyłączyć
funkcję automatycznej regulacji jasności.
Wybierz Jasność -> poziom jasności.
Poziom jasności wyświetlacza wpływa na szybkość
rozładowywania baterii urządzenia.

Wprowadzenie

24

> Wybór tapety zablokowanego ekranu
1
2
3

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system ->
blokada+tapeta.
Wybierz zmień tapetę -> folder obrazu -> obraz.
Wybierz

.

> Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować, aktywując jego hasło.

1
2
3
4

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system ->
blokada+tapeta.
Przesuń suwak obok Hasło.
Wprowadź nowe hasło, potwierdź go, a następnie wybierz
gotowe.
Wybierz Wymagaj hasła po, a następnie podaj czas
oczekiwania, po jakim urządzenie zablokuje się automatycznie.

Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, hasło należy
wprowadzać przy każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu
ekranu.
?

?

W razie zapomnienia hasła należy się udać do centrum
serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania
urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę
haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia
spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Wprowadzenie

25

> Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony
z kartą SIM lub USIM.

1
2
3

W trybie menu wybierz Ustawienia -> aplikacje -> telefon.
Przesuń suwak obok Zabezpieczenie karty SIM.
Wprowadź kod PIN i wybierz wprowadź.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po
każdym włączeniu urządzenia.
?

?

Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu
PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby
odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod
odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN
(PUK).
Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się
udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej
klawiaturze.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby
wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z
obsługiwanych języków. ? str. 88

Wprowadzenie

26

> Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury
Samsung

Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych na
ekranie.
Można również użyć następujących klawiszy:

Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od
aplikacji.
Liczba

Funkcja

1

Zmiana wielkości liter.

2

Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a
trybem ABC.

3

Przejście do trybu emotikonów.

4

Usuwanie wprowadzonego tekstu.

5

Rozpoczęcie nowego wiersza.

6

Wstawienie odstępu.

Wprowadzenie

27

> Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji
kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych
aplikacjach.

1
2
3
4
5

Dotknij słowa, które chcesz skopiować.
Przeciągnij ikonę
Wybierz

lub , aby zaznaczyć tekst.

, aby skopiować tekst do schowka.

W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz
wkleić tekst.
Wybierz

, aby wkleić tekst ze schowka do pola tekstowego.

Dostęp do tematów pomocy
Można się dowiedzieć, jak uzyskać ogólne informacje na temat
urządzenia, jak go używać oraz aplikacji.

1
2

W trybie menu wybierz Pomoc+porady.
Wybierz kategorię -> temat.

Wprowadzenie

28

Komunikacja
Funkcje połączeń
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji
połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz
jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz
dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

> Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia
można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.
?

?

Po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy
jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega
przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia.
Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może
być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na
ciele i ubraniu użytkownika.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1
2
3

W trybie menu wybierz Telefon -> , a następnie wprowadź
numer kierunkowy i numer telefonu.
Wybierz połącz, aby nawiązać połączenie.
Aby zakończyć połączenie, wybierz zakończ poł.

Aby nawiązać połączenie wideo:

1
2
3

W trybie menu wybierz Połączenie wideo -> , a następnie
wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
Wybierz połączenie wideo, aby nawiązać połączenie.
Aby zakończyć połączenie, wybierz zakończ poł.

Komunikacja

29

?

?
?

?

Jeśli nie można nawiązać połączenia wideo, można
nawiązać połączenie głosowe lub wysłać wiadomość
tekstową, wybierając Połączenie lub .
Często wybierane numery można dodać do kontaktów.
? str. 58
Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń głosowych
w celu ponownego wybrania ostatnio używanych
numerów, należy wybrać Telefon. Aby uzyskać dostęp do
spisu połączeń wideo, wybierz Połączenie wideo.
Numer można wybrać głosowo, korzystając z funkcji
poleceń głosowych. ? str. 82

Odbieranie połączenia

1

Podczas sygnału przychodzącego połączenia wybierz odbierz.
Aby wyciszyć dzwonek, gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz
głośności.

2

Aby zakończyć połączenie, wybierz zakończ poł.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia wybierz odrzuć.
Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1
2

W trybie menu wybierz Telefon lub Połączenie wideo ->
następnie dotknij i przytrzymaj , aby wstawić znak +.

,a

Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer
kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz połącz
lub połączenie wideo, aby nawiązać połączenie.

Komunikacja

30

> Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia
wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak
w przypadku zestawu głośnomówiącego:
? Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
słuchawkowym.
? Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na
zestawie słuchawkowym.
? Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu słuchawkowego
powoduje zawieszenie trwającego połączenia lub przywrócenie
połączenia zawieszonego.
? Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie
słuchawkowym.

> Używanie opcji dostępnych podczas połączenia
głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z
następujących opcji:
? Aby zmienić głośność rozmowy, użyj klawisza głośności.
? Aby zawiesić trwające połączenie, wybierz
. Aby przywrócić
zawieszone połączenie, wybierz ponownie .
? Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz dodaj poł., a
następnie wybierz nowy numer.
? Aby odpowiedzieć na drugie połączenie, wybierz odbierz
po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Pierwsze
połączenie zostanie wówczas automatycznie zawieszone. Z
tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń
oczekujących.
? Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz
.
? Aby wyłączyć funkcję głośnika, wybierz głośnik.
Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym
miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość
dźwięku, należy użyć zwykłego trybu telefonu.
?

Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz
wycisz.

Komunikacja

31

?

?
?

Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz
drugie połączenie i wybierz połącz poł. po połączeniu z drugą
osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z
tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń
konferencyjnych.
Aby otworzyć spis kontaktów, wybierz .
Między połączeniami można się przełączać, wybierz NACIŚNIJ,
BY PRZEŁĄCZYĆ.

> Korzystanie z opcji dostępnych podczas
połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z
następujących opcji:
? Aby wyłączyć funkcję głośnika, wybierz głośnik.
? Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz
wycisz.
? Aby zmienić kształt obrazu, wybierz
.
? Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, wybierz
.
? Aby przełączać obiektyw aparatu z przodu i z tyłu urządzenia,
wybierz .
? Aby dostosować jakość obrazu, wybierz
-> jakość.
? Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz
->
klawiatura.

> Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń
nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane powiadomienia o nieodebranych
połączeniach. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia,
wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

> Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z
połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie lub
przekazywanie połączeń.

Komunikacja

32

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów,
można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować
automatyczne odrzucanie i utworzyć listę odrzucanych numerów:

1
2
3
4
5
6

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system -> mechanizm
blokowania połączeń.
Przesuń suwak obok Blokowanie nieznanych połączeń.
Wybierz dodaj za pomocą klawiatury.
Aby dodać numer telefonu ze spisu kontaktów, wybierz dodaj
z kontaktów.
Wprowadź numer i nazwę, a następnie wybierz Kryteria ->
opcję.
Wybierz Zapisz -> ok.
Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów
3-5.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca
przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować
tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków
uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład
użytkownik prowadzi już inną rozmowę lub znajduje się poza
zasięgiem sieci.

1
2
3

W trybie menu wybierz Menedżer sieci bezprzewodowej ->
połączenie -> Przekazywanie połączeń -> typ połączenia.
Wybierz warunek -> Wł.
Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a
następnie wybierz Zapisz.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Komunikacja

33

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca
ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w
trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku
połączeń głosowych.
W trybie menu wybierz Menedżer sieci bezprzewodowej ->
połączenie -> połączenie oczekujące. Ustawienie zostanie
przesłane do sieci.

Wiadomości
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i
wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a
także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi
wiadomościami.
Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub
odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe
opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się
skontaktować z operatorem sieci.

> Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)
1
2
3
4

W trybie menu wybierz Wiadomości -> konwersacje ->

.

Wybierz w polu odbiorcy, a następnie wybierz kontakt lub
wpisz numer ręcznie.
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości.
Aby wysłać wiadomość, wybierz

.

> Wysyłanie wiadomości MMS

1
2

W trybie menu wybierz Wiadomości -> konwersacje ->

.

Wybierz w polu odbiorcy, a następnie wybierz kontakt lub
wpisz numer/adres e-mail ręcznie.

Komunikacja

34

3
4
5

Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości.
Wybierz

i dodaj obraz.

Aby wysłać wiadomość, wybierz .
? Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości
SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość
przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
? Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi,
automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode.
Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie
maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około
połowę.

> Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS
1
2

W trybie menu wybierz Wiadomości -> konwersacje.
Wiadomości są grupowane według kontaktów w wątkach
wiadomości.
Wybierz kontakt.

W widoku wątków wiadomości można używać następujących
opcji:
? Aby usunąć wiadomość, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie
wybierz usuń.
? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, dotknij i przytrzymaj
wiadomość, a następnie wybierz prześlij dalej.
? Aby skopiować wiadomość, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie
wybierz kopiuj.
? Aby zapisać numer nadawcy w spisie kontaktów, wybierz numer
w górnej części ekranu.

Komunikacja

35

> Rozmowa przez komunikator Windows Live
Messenger

Po połączeniu konta Facebook z kontem Windows Live
można korzystać z czatu Facebook.

1
2
3

W trybie menu wybierz Wiadomości -> dostępni.
Dotknij ekranu i wybierz swój stan.
Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

> Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera
poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości
głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać
dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości
głosowe:

1
2

W trybie menu wybierz Telefon ->

.

Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej
należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od
operatora sieci.

Poczta e-mail
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać
wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

> Konfigurowanie konta e-mail
1
2
3

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system ->
poczta+konta -> dodaj konto.
Wybierz usługę e-mail.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail na ekranie
startowym zostanie dodany skrót do konta, a wiadomości e-mail
są pobierane na urządzenie.
Komunikacja

36

> Wysyłanie wiadomości e-mail
1
2
3
4
5
6

W trybie menu wybierz konto e-mail ->

.

Wybierz w polu odbiorcy, a następnie wybierz kontakt lub
wpisz adres e-mail ręcznie.
Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst
wiadomości e-mail.
Wybierz

i dołącz plik.

Aby wysłać wiadomość, wybierz .
Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza
zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście
wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z
siecią.

> Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta e-mail można wyświetlić odebrane wcześniej
wiadomości w trybie offline lub połączyć się z serwerem
pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości.

1
2
3
4

W trybie menu wybierz konto e-mail.
Wybierz
Wybierz

, aby zaktualizować listę wiadomości.
-> foldery -> folder wiadomości.

Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz
-> odpowiedz.
? Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich
odbiorców, wybierz -> odpowiedz wszystkim.
? Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz
->
prześlij dalej.
? Aby usunąć wiadomość, wybierz
.

Komunikacja

37

?
?

Aby wyświetlić wiadomości w bieżącym folderze, wybierz
.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, wybierz .
- zmień flagę: dodawanie flagi do wiadomości.
- oznacz jako nieprzeczytane: oznaczenie jako
nieprzeczytanej.
- przenieś: przeniesienie wiadomości do innego folderu.

lub

> Zmiana ustawień wiadomości e-mail
1
2

W trybie menu wybierz konto e-mail ->

-> ustawienia.

Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację
konta e-mail.
Opcja
ustawienia
synchronizacji

Określenie opcji synchronizacji
wiadomości i serwera pocztowego.

Konwersacje

Określanie, czy wiadomości mają być
wyświetlane w widoku konwersacji.

Podpis

Określenie, czy do wysyłanych
wiadomości będzie dodawany podpis, a
także utworzenie podpisu.

Zawsze dodawaj
mnie do pola
UDW

3

Funkcja

Określenie, czy na własne konto
e-mail ma być wysyłana ukryta kopia
wiadomości.

Po zakończeniu wybierz

.

Komunikacja

38

ChatON
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z
przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi ChatON. Jest to globalny
komunikator oparty na numerach telefonów komórkowych,
który działa niezależnie od rodzaju urządzenia czy systemu
operacyjnego. W trakcie rozmowy z osobami z kontaktów można
wysyłać różne pliki multimedialne i dane, jak np. zdjęcia i numery
kontaktowe.

1
2
3

W trybie menu wybierz ChatON.
Zakończ konfigurację konta, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Komunikacja

39

Rozrywka
Aparat
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać
zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia w rozdzielczości
do 2592 x 1944 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy wideo
w rozdzielczości do 640 x 480 pikseli.
?
?

Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany
przez pewien czas.
Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od
wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków
fotografowania.

> Fotografowanie
1
2

Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.

3
4

Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.

Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy
ma być używana obecna lokalizacja.
Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby
wykadruj obraz.

Rozrywka

40

Liczba

Funkcja

1
2

Przełączenie na kamerę.

3

Przełączanie między obiektywem aparatu z
przodu i z tyłu urządzenia.

4

Przybliżenie lub oddalenie.
Funkcja powiększania (zoom) może być
nieodstępna podczas fotografowania w
wysokiej rozdzielczości.

5

5
6

Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia lub
nagranego filmu. Ta ikona jest dostępna tylko
po zrobieniu zdjęcia.

Zmiana ustawień aparatu.

Wybierz

-> opcję lampy błyskowej ( ,

,

).

Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
Po dotknięciu miejsca na ekranie ostrość zostanie ustawiona na
wybranym obiekcie i aparat zrobi zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz , aby je wyświetlić.
? Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia,
zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
? Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz
i jedną z poniższych
opcji:
- udostępnij...: wysłanie zdjęcia do innych osób.
- udostępnij w usłudze SkyDrive: wysłanie zdjęcia do serwisu
SkyDrive. W zależności od ustawień konta ta opcja może mieć
inną nazwę.
- użyj jako tapety: wybór zdjęcia jako tapety zablokowanego
ekranu.

Rozrywka

41

- usuń: usunięcie zdjęcia.
- dodaj do ulubionych: dodanie zdjęcia do ulubionych.
- popraw automatycznie: automatyczne dopasowanie obrazu.

> Zmiana ustawień aparatu
Przed zrobieniem zdjęcia wybierz
następujących opcji:
Opcja

, aby uzyskać dostęp do

Funkcja

Zapisz ustawienia Zapisanie bieżących ustawień.
Przywróć
ustawienia
domyślne

Resetowanie ustawień aparatu i
przywrócenie domyślnych wartości
fabrycznych.

Focus

Włączenie trybu makro w celu wykonania
zbliżenia lub ustawienie aparatu tak,
aby ustawiał ostrość na fotografowanym
obiekcie.

Balans bieli

Zmiana balansu kolorów zgodnie z
warunkami oświetlenia.

Efekt

Stosowanie efektu specjalnego.

Kontrast

Ustawianie kontrastu.

Nasycenie

Ustawianie nasycenia.

Ostrość

Ustawianie ostrości.

EV

Zmiana wartości ekspozycji.

ISO

Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.

Pomiar

Wybór typu pomiaru oświetlenia.

Jakość zdjęcia

Określenie poziomu jakości zdjęć.

Rozmiar zdjęcia

Zmiana opcji rozdzielczości.

Rozrywka

42

> Nagrywanie filmu
1
2
3
4

Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
Wybierz

, aby włączyć tryb kamery.

Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby
wykadruj obraz.

Liczba

Funkcja

1
2

Przełączenie do trybu aparatu.

3

Przełączanie między obiektywem aparatu z
przodu i z tyłu urządzenia.

4

Przybliżenie lub oddalenie.
Funkcja powiększania (zoom) może być
nieodstępna podczas nagrywania filmu
w wysokiej rozdzielczości.

5

5

Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia
lub nagranego filmu. Ta ikona jest dostępna
tylko po nagraniu filmu.

Zmiana ustawień kamery.

Wybierz

-> opcję lampy błyskowej ( ,

Rozrywka

43

).

6
7

Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zatrzymać nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.

Po nagraniu filmów wybierz , aby je wyświetlić.
? Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby odtworzyć film, wybierz
.
? Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz
i jedną z poniższych
opcji:
- udostępnij...: wysłanie filmu do innych osób.
- usuń: usunięcie filmu.

> Zmiana ustawień kamery
Przed nagraniem filmu wybierz
następujących ustawień:
Opcja

, aby uzyskać dostęp do

Funkcja

Zapisz ustawienia Zapisanie bieżących ustawień.
Przywróć
ustawienia
domyślne

Resetowanie ustawień kamery i
przywrócenie domyślnych wartości
fabrycznych.

Balans bieli

Zmiana balansu kolorów zgodnie z
warunkami oświetlenia.

Efekt

Stosowanie efektu specjalnego.

Kontrast

Ustawianie kontrastu.

Nasycenie

Ustawianie nasycenia.

Ostrość

Ustawianie ostrości.

EV

Zmiana wartości ekspozycji.

Jakość wideo

Określenie poziomu jakości filmów.

Rozrywka

44

Photo Studio
Można robić zdjęcia w różnych trybach fotografowania.
Można także edytować zdjęcia i wysyłać je do serwisów
społecznościowych celem udostępnienia innym.

> Fotografowanie w trybie aparatu Lomo
Można robić zdjęcia z efektem winiety.

1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz Photo Studio -> tryb -> Efekt Lomo.
Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Wybierz efekt.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

> Fotografowanie w trybie upiększania

W trybie upiększania można ukryć niedoskonałości twarzy.

1
2
3
4

W trybie menu wybierz Photo Studio -> tryb -> Upiększanie.
Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Rozrywka

45

> Robienie zdjęcia łączonego

Można zrobić dwa zdjęcia z takim samym tłem, a następnie
połączyć lewą i prawą połowę w pojedyncze zdjęcie. Ta funkcja
przydaje się do zrobienia zdjęcia z przyjacielem stojącym obok,
kiedy nie można skorzystać z pomocy trzeciej osoby.

1
2
3
4
5
6
7

W trybie menu wybierz Photo Studio -> tryb -> Plusme.
Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Dotknij lewej lub prawej strony w zależności od tego, co chcesz
najpierw sfotografować.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
Wybierz odpowiednie ustawienia w celu zrobienia drugiego
zdjęcia.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić drugie zdjęcie.
Telefon automatycznie połączy połowę pierwszego zdjęcia i
połowę drugiego zdjęcia w jedno zdjęcie.

> Fotografowanie przy użyciu ozdobnych ramek
1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz Photo Studio -> tryb -> Dreamshot.

Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Wybierz ramkę.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Rozrywka

46

> Fotografie panoramiczne
1
2
3
4
5
6

W trybie menu wybierz Photo Studio -> tryb -> Zdjęcie
panoramiczne.
Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Wybierz odpowiednie ustawienia.
Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
Powoli przesuń urządzenie w dowolnym kierunku i wyrównaj
kolorową ramkę motywu z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z ramką w wizjerze aparat
automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
Powtarzaj czynność z punktu 5, aby zrobić zdjęcie
panoramiczne.

> Edytowanie zdjęć

Można edytować zdjęcia, dostosowywać ich parametry, obracać je
i przycinać.

1
2
3

W trybie menu wybierz Photo Studio -> edytuj.
Wybierz obraz.
Dostępne są następujące opcje edycji zdjęcia:
Ikona

Funkcja
Automatyczne dopasowanie obrazu.
Zmiana jasności zdjęcia.
Zmiana balansu kolorów.
Obrócenie lub odbicie zdjęcia.
Przycięcie zdjęcia poprzez przesuwanie lub
przeciąganie prostokąta.

Rozrywka

47

4
5

Zmień zdjęcie (w razie potrzeby) i wybierz
Po zakończeniu wybierz -> ok.

.

> Przesyłanie zdjęć do Internetu

1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz Photo Studio -> udostępnij.

Wybierz usługę sieci Web.
Wybierz Połącz (w razie potrzeby).
Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować.
Aby przesłać zdjęcia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

FunShot
Można robić zdjęcia z różnymi efektami.

> Fotografowanie z efektem FunShot
1
2
3

W trybie menu wybierz FunShot.

Dotknij ekranu, aby wyświetlić ekran pomocy.
Wybierz tryb fotografowania, zaznaczając jedną z poniższych
ikon:
Ikona

Funkcja
Wykonanie jednego zdjęcia.
Wykonanie wielu zdjęć. Aby zmienić układ
ramki, wybierz .
Wykonanie autoportretu.

Rozrywka

48

4
5

Wybierz efekt.

6

Wybierz Uruchom, aby uruchomić samowyzwalacz lub
wybierz Zdjęcie, aby zrobić zdjęcie.

7

Wybierz, czy zdjęcie ma być zrobione z opóźnieniem czy bez,
wybierając Wł. lub Wył.

Wybierz zapisz.

> Wyświetlanie zdjęć
1
2

W trybie menu wybierz FunShot ->

.

Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
Aby przesłać zdjęcie do serwisu społecznościowego w
Internecie, wybierz .

Zdjęcia
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia
do wyświetlania zdjęć.
?
?
?
?

1
2

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

W trybie menu wybierz Zdjęcia.
Wybierz kategorię -> zdjęcie (bez ikony).

Rozrywka

49

Podczas wyświetlania zdjęć użyj następujących opcji:
Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia,
zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
? Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz
i jedną z poniższych
opcji:
- udostępnij...: wysłanie zdjęcia do innych osób.
- udostępnij w usłudze SkyDrive: wysłanie zdjęcia do serwisu
SkyDrive. W zależności od ustawień konta ta opcja może mieć
inną nazwę.
- użyj jako tapety: wybór zdjęcia jako tapety zablokowanego
ekranu.
- usuń: usunięcie zdjęcia.
- dodaj do ulubionych: dodanie zdjęcia do ulubionych.
- popraw automatycznie: automatyczne dopasowanie obrazu.
?

Muzyka i filmy
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z
odtwarzacza muzyki, filmów i radia FM.

> Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:
Typ

Format

Muzyka

m4a, m4b, wma, mp3

Film

m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

Rozrywka

50

?
?
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci,
może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu
zawartości.
Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w
zależności od sposobu ich zakodowania.

> Dodawanie plików do urządzenia

Można wykonać synchronizację z programem Zune na
komputerze w celu dodania pików do urządzenia.

1

2
3
4

Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne
urządzenia z komputerem, na którym zainstalowano program
Zune.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie
automatycznie uruchomiony program Zune.
Dostosuj ustawienia synchronizacji i wprowadź nazwę
urządzenia, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami.
Na ekranie programu Zune otwórz listę kolekcji.
Wybieraj i przeciągaj żądane pliki na ikonę urządzenia w lewym
dolnym rogu ekranu.
Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę
urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a
następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania
urządzenia. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W
przeciwnym razie może dojść do utraty danych zapisanych
na urządzeniu.

> Odtwarzanie muzyki
1
2
3

W trybie menu wybierz Muzyka+Wideo -> zune -> muzyka.

Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
Wybierz plik muzyczny.
Rozrywka

51

4

Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:

Liczba

Funkcja

1

Wstrzymanie odtwarzania. Wybierz
wznowić odtwarzanie.

, aby

2

Przejście do poprzedniego pliku.
Przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i
przytrzymaj).

3

Otwarcie listy odtwarzania.

4

Przejście do następnego pliku. Przeszukiwanie
pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).

5

Ocena bieżącego utworu.

6

Włączenie trybu odtwarzania losowego.

7

Zmiana trybu powtarzania.

8

Dostęp do listy innych opcji.

Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu
słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na
ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu
słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie,
naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.
Rozrywka

52

Słuchając muzyki, można używać następujących opcji:
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
?

?
?

Aby utworzyć nową listę odtwarzania posortowanych plików
muzycznych według wykonawcy lub rodzaju muzyki, wybierz
-> posortuj listę odtwarzania.
Aby udostępnić informacje o muzyce poprzez wysłanie
wiadomości, wybierz -> udostępnij.
Aby zapisać bieżącą listę odtwarzania, wybierz -> zapisz jako
listę odtwarzania.

> Odtwarzanie filmów
1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz Muzyka+Wideo -> zune -> filmy.

Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii filmów.
Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:

Liczba

Funkcja

1

Wstrzymanie odtwarzania. Wybierz
wznowić odtwarzanie.

2

Ponowne uruchomienie odtwarzania.
Przewinięcie pliku do tyłu (naciśnij i
przytrzymaj).

Rozrywka

53

, aby

Liczba

Funkcja

3

Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego
miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka
lub dotknięcie punktu na pasku.

4

Przewinięcie pliku do przodu (naciśnij i
przytrzymaj).

5

Wyświetlenie filmu na pełnym ekranie.

> Odtwarzanie podkastu
1
2
3

W trybie menu wybierz Muzyka+Wideo -> zune ->
podkasty.
Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii podkastu.
Wybierz podkast -> odcinek -> .

> Słuchanie radia FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki
i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do
urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który
jednocześnie służy jako antena.

1
2

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
W trybie menu wybierz Muzyka+Wideo -> zune -> radio.

Rozrywka

54

3

Do sterowania radiem FM można używać następujących
klawiszy:

Liczba

Funkcja

1

Dodanie bieżącej stacji radiowej do listy
ulubionych. Wybierz , aby usunąć stację
radiową z listy ulubionych.

2

Dostęp do listy ulubionych.

3

Dokładna regulacja częstotliwości.

4

Wyłączanie radia FM. Wybierz opcję
włączyć radio FM.

, aby

Dotknij pustego obszaru pod wskazaniem częstotliwości i
przytrzymaj go, a następnie użyj jednej z opcji:
? przypnij do ekranu startowego: dodanie bieżącej stacji
radiowej do ekranu startowego.
? ustawienia: wybór regionu, w którym mają być szukane stacje
radiowe i aktualizowane częstotliwości.
? przełącz na głośnik/przełącz na zestaw słuchawkowy: zmiana
wyjścia dźwięku na zestaw słuchawkowy lub głośnik urządzenia.

Rozrywka

55

> Korzystanie z miniodtwarzacza

Po zamknięciu ekranu odtwarzacza muzyki lub radia FM
odtwarzanie jest kontynuowane w tle. Odtwarzaniem można
sterować przy użyciu miniodtwarzacza.

1
2

Podczas odtwarzania muzyki lub radia FM w tle naciśnij klawisz
głośności.
Miniodtwarzacz zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących
klawiszy:
Klawisz

Funkcja
Przejście do poprzedniego pliku lub stacji
radiowej.
Wstrzymanie odtwarzania lub wyłączanie radia
FM. Wybierz , aby wznowić odtwarzanie lub
włączyć radio FM.
Przejście do następnego pliku lub stacji
radiowej.

Głośność

Regulacja głośności.

Gry
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak pobierać nowe gry z
witryny Xbox LIVE i grać w nie.
W zależności od oprogramowania urządzenia pobieranie
gier może nie być obsługiwane.

> Granie w gry

1
2

W trybie menu wybierz Gry -> grę.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
grać w grę.

Rozrywka

56

?
?

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu.
Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach mogą się
różnić.

> Pobieranie gier
1
2
3

W trybie menu wybierz Gry -> pobierz więcej gier.

Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do gier.
Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na urządzenie.

Rozrywka

57

Informacje osobiste
Ludzie
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania
listą kontaktów osobistych lub służbowych zapisaną w pamięci
urządzenia lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można
zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i
inne informacje.
Po skonfigurowaniu kont w sieci Web można także dzielić się
wiadomościami z innymi.

> Tworzenie kontaktu
1
2
3
4

W trybie menu wybierz Kontakty -> wszyscy ->
kontakt.

-> nowy

Wybierz lokalizację w pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
chcesz dodać kontakt.
Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
Wybierz

, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz Telefon ->
telefonu.
Wybierz zapisz -> .

i wprowadź numer

Wybierz lokalizację w pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego
chcesz dodać kontakt.
Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
Wybierz

, aby dodać kontakt do pamięci.

Informacje osobiste

58

> Wyszukiwanie kontaktu
1
2
3

W trybie menu wybierz Kontakty -> wszyscy.

Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
Można także wybrać i wprowadzić nazwę.
Wybierz nazwę kontaktu.

W widoku kontaktu można używać następujących opcji:
? Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz numer telefonu.
? Aby wysłać wiadomość, wybierz sms.
? Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz wyślij e-mail.
? Aby dodać kontakt do ekranu startowego, wybierz
.
? Aby połączyć kontakt z innymi kontaktami, wybierz
.
? Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz
? Aby usunąć kontakt, wybierz
-> usuń.

.

> Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma
kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy.

1
2
3
4

W trybie menu wybierz Kontakty -> wszyscy ->
grupa.

-> nowa

Wprowadź nazwę dla grupy.
Wybierz dodaj kontakt -> kontakt, który chcesz dodać do
grupy.
Powtarzaj tę czynność, aby dodać kolejne kontakty.
Wybierz

.

> Importowanie kontaktów z karty SIM lub USIM
Można zaimportować kontakty z karty SIM lub USIM bez ich
ręcznego zapisywania.

1

Włóż do urządzenia kartę SIM lub USIM z kontaktami, a
następnie włącz urządzenie.

Informacje osobiste

59

2
3
4

W trybie menu wybierz Kontakty -> wszyscy ->
ustawienia.

->

Wybierz importuj kontakty z karty SIM.
Wybierz kontakty do zaimportowania, a następnie wybierz
importuj.
Za pośrednictwem interfejsu Bluetooth można także
zaimportować do urządzenia kontakty z innego telefonu.
? str. 91

> Wyświetlanie wiadomości z serwisów
społecznościowych

Można wyświetlać najnowsze wiadomości i zdjęcia z serwisów
Facebook, Twitter i innych, a także komentować je.

Konfigurowanie konta serwisu społecznościowego

1
2

W trybie menu wybierz Kontakty -> wszyscy -> ->
ustawienia -> dodaj konto -> serwis społecznościowy.
Skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
? Po zakończeniu konfigurowania konta w serwisie
społecznościowym na ekranie startowym zostanie dodany
skrót do konta.
? Jeśli masz skonfigurowane konto Windows Live, Twój profil
Windows Live będzie wyświetlany jako pierwszy na liście
kontaktów. Wybierz profil, aby wpisać krótką wiadomość
dla innych użytkowników lub odświeżyć wiadomości.
? Jeśli masz skonfigurowane konto Facebook, Twoi
przyjaciele z Facebooka pojawią się w sekcji Znajomi,
Zdjęcia i na karcie Ja.

Wyświetlanie nowych wiadomości od przyjaciół

1
2
3

W trybie menu wybierz Kontakty -> co nowego.
Wybierz -> odśwież, aby zaktualizować listę wiadomości.
Wybierz wiadomość.
Informacje osobiste

60

Kalendarz
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać
zdarzeniami i zadaniami dziennymi i miesięcznymi oraz ustawiać
alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach lub zadaniach.

> Tworzenie zdarzenia

1
2
3

W trybie menu wybierz Kalendarz -> dzień lub plan ->

.

Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
Wybierz

.

> Tworzenie zadania

1
2
3

W trybie menu wybierz Kalendarz -> do zrobienia ->

.

Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
Wybierz

.

> Wyświetlanie zdarzeń i zadań
1
2
3
4

W trybie menu wybierz Kalendarz -> dzień lub plan.

Wybierz , aby wyświetlić kalendarz w widoku miesięcznym.
Aby przejść do danego miesiąca, przewiń zawartość ekranu w
górę lub w dół lub dotknij miesiąca w górnej części kalendarza.
Wybierz datę.
Wybierz zdarzenie lub zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
? Aby zdarzenia były wskazywane według typu kalendarza,
wybierz -> ustawienia i ustaw kolory dla każdego
kalendarza.
? Zadanie można zaznaczyć jako ukończone, wybierając
.

Informacje osobiste

61

> Wyłączanie alarmu zdarzenia lub zadania

Po ustawienia alarmu dotyczącego zdarzenia lub zadania w
kalendarzu zostanie on włączony o określonej godzinie. Gdy
słyszysz dźwięk alarmu:
? Wybierz odrzuć, aby wyłączyć alarm.
? Wybierz odłóż, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

Informacje osobiste

62

Internet
Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane
połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać
najlepszy plan przesyłania danych, należy się skontaktować z
operatorem.

Internet Explorer
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp
do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.
?

?

?

Za dostęp do Internetu i pobieranie plików
multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się
skontaktować z operatorem sieci.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów
danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji
danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z
tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe
podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować
się z usługami opartymi na transmisji danych.
Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora
sieci lub regionu.

> Przeglądanie stron internetowych
1

2

W trybie menu wybierz Internet Explorer, aby uruchomić
wybraną stronę domową.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej,
wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony
internetowej (URL) i wybierz .

Jeśli aplikacja jest uruchamiania po raz pierwszy, określ,
czy korzystać z bieżącej lokalizacji, a następnie, czy ma być
rejestrowana historia wyszukiwania.

Internet

63

3

Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące
klawisze:

Liczba

Funkcja

1

Wprowadzenie adresu wybranej strony
internetowej.

2

Odświeżenie bieżącej strony internetowej.

3

Dostęp do innych opcji.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć
następujących opcji:
? Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma
palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie).
? Aby wyświetlić aktywne okna, wybierz
-> karty. Można
otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.
? Aby wyświetlić historię odwiedzanych stron, wybierz
->
ostatnie.
? Aby otworzyć listę zapisanych zakładek, wybierz
-> ulubione.
? Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, wybierz
-> dodaj do ulubionych.
? Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób,
wybierz -> udostępnij stronę.
? Aby do ekranu startowego dodać skrót do bieżącej strony,
wybierz wybierz -> przypnij do ekranu startowego.
? Aby zmienić ustawienia przeglądarki, wybierz
-> ustawienia.

Internet

64

> Tworzenie zakładek do ulubionych stron
1
2
3
4

internetowych

W trybie menu wybierz Internet Explorer.
Wybierz -> dodaj do ulubionych.
Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
Wybierz

.

Aby wyświetlić zakładki, wybierz -> ulubione. Na liście zakładek
dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z
następujących opcji:
? Aby edytować tytuł i adres strony internetowej, wybierz edytuj.
? Aby usunąć zakładkę, wybierz usuń.

> Dostęp do historii ostatnio przeglądanych stron
1
2
3

W trybie menu wybierz Internet Explorer.
Wybierz -> ostatnie.

Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.
Aby skasować historię, wybierz

.

Mapy
Czytając ten temat, można dowiedzieć się, jak znaleźć lokalizację,
wyszukiwać ulice, miejscowości lub kraje i uzyskać wskazówki
dotyczące dojazdu.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Internet

65

> Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji
1
2
3
4

5

W trybie menu wybierz Mapy.
Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.

Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy
ma być używana obecna lokalizacja.
Wybierz , wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .

.

Dotknij i przytrzymaj lokalizację, aby wyświetlić adres. Zostanie
wyświetlony znak adresu.
Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu
dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik
powiększenia, zsuń palce. Można również dwukrotnie dotknąć
ekranu.
Dotknij znaku, aby wyświetli c pełny adres oraz informacje na
temat lokalizacji lub firm znajdujących się w pobliżu.
? Aby dodać lokalizację do ekranu startowego, wybierz
.
? Aby przesłać lokalizację do innych osób, wybierz
.
? Aby dodać lokalizację do ulubionych, wybierz
.

Podczas wyświetlania mapy można używać następujących opcji:
? Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz
.
? Aby uzyskać informacje na temat dojazdu do konkretnego
miejsca, wybierz .
? Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz
.
? Aby wyświetlić listę dróg dojazdu do lokalizacji, wybierz
->
lista tras.
? Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz
->
wyniki wyszukiwania.
? Aby skasować wszystkie informacje na temat wyszukiwania na
mapie, wybierz -> wyczyść mapę.

Internet

66

?
?
?
?

Aby wyświetlić listę ulubionych miejsc, wybierz -> ulubione
miejsca.
Aby wyświetlić lub ukryć znaki ulubionych miejsc na mapie,
wybierz -> ukryj ulubione lub pokaż ulubione.
Aby wyświetlić mapę w widoku z lotu ptaka, wybierz ->
zdjęcia lotnicze włączone.
Aby zmienić ustawienia mapy, wybierz -> ustawienia.

> Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do
1
2
3
4

konkretnego miejsca

W trybie menu wybierz Mapy ->

.

Wprowadź adres lokalizacji początkowej i końcowej, a
następnie wybierz .
Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej
temat.
Po zakończeniu wybierz -> wyczyść mapę.

Marketplace
Serwis Marketplace umożliwia wyszukiwanie i dodawanie do
urządzenia nowych aplikacji, gier i plików muzycznych. W serwisie
Marketplace można wyszukiwać, przeglądać, kupować i pobierać
do urządzenia nowe aplikacje, gry i pliki muzyczne.

1
2
3

W trybie menu wybierz Marketplace.
Wybierz kategorię.
Wyszukaj aplikacje, gry i pliki muzyczne, a następnie pobierz je
na urządzenie.

Internet

67

Now
Czytając ten temat, można dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać
aktualne informacje w danym dniu, np. prognozę pogody,
informacje giełdowe lub wiadomości.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

> Zmiana ustawień serwisu Now
1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz Now.

Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy
ma być używana obecna lokalizacja.
Przewiń w lewo lub w prawo do usługi.
Można dodawać usługi Now, wybierając ustawienia ->
sekcje.
Wybierz

.

Zmień następujące ustawienia dla każdej usługi:
pogoda

?

Opcja

Funkcja

Dodaj miasto

Dodawanie miast prognozy pogody.

Automatyczne
odświeżanie przy
uruchamianiu
aplikacji

Ustawienie automatycznego
uaktualniania ekranów podsumowania
dziennego.

Automatyczna
lokalizacja

Określenie wyświetlania pogody w
bieżącej lokalizacji.

Animacja
pogodowa

Określenie wyświetlania pogody z
animacjami.

Internet

68

Opcja

Funkcja

Jednostka

Wybór jednostki temperatury.

System miar

Wybór układu jednostek.

?

informacje
Opcja

Funkcja

Dodaj kategorię

Wybór kategorii wiadomości.

Automatyczne
odświeżanie przy
uruchamianiu
aplikacji

Ustawienie automatycznego
uaktualniania ekranów podsumowania
dziennego.

wydanie

Wybór uaktualniania edycji regionalnej.

Pierwsza strona

Wybór tematu wiadomości do
wyświetlania na ekranie głównym.

Połączenie SNS

Wybór serwisu społecznościowego do
przesyłania wiadomości.

?

akcje
Opcja

Funkcja

Doda akcję

Dodawanie kursów akcji do
monitorowania.

Dodaj indeks

Dodawanie indeksów akcji do
monitorowania.

Automatyczne
odświeżanie przy
uruchamianiu
aplikacji

Ustawienie automatycznego
uaktualniania ekranów podsumowania
dziennego.

Wyświetlanie
akcji

Określenie sposobu wyświetlania akcji.

Kolejność
wyświetlania

Zmiana kolejności wyświetlania
indeksów oraz akcji.

Internet

69

?

waluta
Opcja

Funkcja

Automatyczne
odświeżanie przy
uruchamianiu
aplikacji

Ustawienie automatycznego
uaktualniania ekranów podsumowania
dziennego.

Waluta
podstawowa

Ustawienie waluty podstawowej dla
kursu wymiany.

Dodaj walutę

Dodawanie walut do monitorowania.

?

tweety
Opcja

Funkcja

Dodaj kraj

Dodawanie krajów do wyświetlania
wiadomości z serwisu Twitter.

Automatyczne
odświeżanie przy
uruchamianiu
aplikacji

Ustawienie automatycznego
uaktualniania ekranów podsumowania
dziennego.

Pierwsza strona

Ustawienie opcji kraju dla wiadomości z
serwisu Twitter, które będą wyświetlane
na głównym ekranie.

Połączenie SNS

Wybór serwisu społecznościowego do
przesyłania wiadomości Twitter.

> Wyświetlanie informacji Now
1
2
3
4

W trybie menu wybierz Now.

Przewiń w lewo lub w prawo do usługi.
Wybierz

, aby zaktualizować informacje.

Wybierz pozycję, aby wyświetlić szczegóły lub przewiń w
górę/w dół, aby wyświetlić więcej informacji.

Internet

70

Połączenia
Bluetooth
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak połączyć
urządzenie z akcesoriami Bluetooth, np. słuchawkami i zestawami
głośnomówiącymi. Upewnij się, że akcesorium, które chcesz
skojarzyć, jest włączone i może być wykryte przez urządzenie.
?
?

?

1
2
3
4

Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres
działania może się zmniejszyć.
Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie
przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG,
mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny
z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub
przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki
niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

W trybie menu wybierz Ustawienia -> Bluetooth.
Przesuń suwak obok Bluetooth, aby włączyć funkcję
Bluetooth.
Urządzenie wyszuka i wyświetli dostępne akcesoria z funkcją
Bluetooth.
Wybierz akcesorium z funkcją Bluetooth.
Wybierz ok, aby uzgodnić kod PIN połączenia Bluetooth
między dwoma urządzeniami.

Połączenia

71

WiFi
W tym rozdziale opisano możliwości urządzenia w zakresie
łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN)
zgodnymi z normami IEEE 802.11.
Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć
się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności
bezprzewodowej.
Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną
i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach
europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można
używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we
Francji zgodnie z prawem nie wolno korzystać z tej sieci na
zewnątrz budynków.

> Aktywacja funkcji Wi-Fi
1
2

W trybie menu wybierz Ustawienia -> Wi-Fi.

Przesuń suwak obok Sieci Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii.
Aby oszczędzać energię baterii, funkcję należy włączać tylko
wtedy, gdy jest to konieczne.

> Szukanie punktów dostępu do sieci Wi-Fi i
1
2
3

łączenie się z nimi

W trybie menu wybierz Ustawienia -> Wi-Fi.
Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne punkty
dostępu Wi-Fi.
Wybierz sieć.
Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz gotowe (o ile jest
to konieczne).

Gdy urządzenie jest połączone z punktem dostępu Wi-Fi, można
korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem sieci
Wi-Fi.

Połączenia

72

AllShare
Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living
Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej,
dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między
urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci Wi-Fi.
?
?

W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre
formaty plików nie są obsługiwane.
Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z
funkcją DLNA.

> Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania
plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do
plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję
udostępniania multimediów.

1
2

W trybie menu wybierz AllShare -> moja kolekcja ->

.

Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację
funkcji DLNA:
Opcja

Funkcja

Nazwa
urządzenia

Wyświetlenie nazwy serwera
multimedialnego dla urządzenia.

Udostępnianie
wideo

Włączanie udostępniania filmów wideo
innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Udostępnianie
zdjęć

Włączanie udostępniania obrazów innym
urządzeniom z funkcją DLNA.

Udostępnianie
muzyki

Włączanie udostępniania dźwięków
innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Połączenia

73

> Odtwarzanie plików za pomocą innego
1
2
3
4

urządzenia z funkcją DLNA

W trybie menu wybierz AllShare -> moja kolekcja.
Wybierz kategorię multimediów i plik.
Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki
multimedialne.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w
urządzeniu.
W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego
serwera odtwarzanie może być buforowane.

> Odtwarzanie plików z jednego urządzenia w
1
2
3
4
5
6

innym urządzeniu

W trybie menu wybierz AllShare -> zdalny.
Wybierz

, aby wyszukać urządzeń z funkcją DLNA.

Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki
multimedialne.
Wybierz kategorię multimediów i plik.
Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki
multimedialne.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w
urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii
komórkowej
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować
urządzenie jako punkt dostępu dla komputerów lub innych
urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii
komórkowej.
Połączenia

74

1
2
3

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system -> dostęp do
internetu.
Przesuń suwak obok Dostęp, aby włączyć funkcję
udostępniania połączenia przez sieć WLAN.
Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego
urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.
Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią
telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

GPS
Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu
określania położenia (GPS). Czytając ten temat można dowiedzieć
się, w jaki sposób włączyć funkcję GPS i udostępnić dane o
położeniu w takich aplikacjach, jak aparat lub mapa.
Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania
urządzenia w następujących warunkach:
? między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani
wewnątrz budynków;
? przy złych warunkach pogodowych;
? w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego
napięcia elektrycznego;
? w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami
słonecznymi.
Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać
obszaru anteny ani zasłaniać tego obszaru rękami lub
przedmiotami.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

> Włączanie funkcji GPS

1
2

W trybie menu wybierz Ustawienia -> system -> lokalizacja.

Przesuń suwak obok Usługi lokalizacyjne, aby włączyć funkcję
GPS.

Połączenia

75

Narzędzia
Alarmy
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak konfigurować i
obsługiwać alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.

> Ustawianie nowego alarmu
1
2
3
4

W trybie menu wybierz Alarmy.

Wybierz

.

Wprowadź szczegóły alarmu.
Po zakończeniu wybierz

.

> Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:
? Wybierz odrzuć, aby wyłączyć alarm.
? Wybierz odłóż, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

> Dezaktywacja alarmu
1
2

W trybie menu wybierz Alarmy.

Przeciągnij suwak alarmu w lewo.

Narzędzia

76

Kalkulator
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wykonywać
operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na
typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1
2

W trybie menu wybierz Kalkulator.
Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj
klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.
Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby
uzyskać orientację poziomą.

MiniDiary
Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

> Tworzenie minidziennika
1
2
3
4
5

W trybie menu wybierz MiniDiary.

Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy
ma być używana obecna lokalizacja.
Wybierz nowy, aby utworzyć nowy wpis.
Jeśli istnieje zapisana notatka, wybierz .
Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (w razie potrzeby).
Wybierz pole zdjęcia i dodaj zdjęcie lub zrób go.
Aby dodać informacje na temat lokalizacji z dołączonego
zdjęcia, wybierz lokalizacja. Aby wyświetlić lokalizację na
mapie, wybierz .

Narzędzia

77

6
7

Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst, a następnie wybierz
.
Wybierz -> zapisz.

> Wyświetlanie minidziennika
1
2

W trybie menu wybierz MiniDiary.

Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii i wybierz wpis.
Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego
lub do innych, wybierz .

Office
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i edytować
skoroszyty programu Excel i dokumenty programu Word, otwierać
i wyświetlać prezentacje programu PowerPoint, tworzyć notatki, a
także wyszukiwać dokumenty i udostępniać je innym.

> Tworzenie i edytowanie notatki przy użyciu
1
2
3

programu OneNote Mobile

W trybie menu wybierz Office -> notatki.
Wybierz

, aby utworzyć nową notatkę.

Wprowadź tytuł i tekst.
? Aby zmienić zdanie w wypunktowaną listę, wybierz
.
? Aby dodać pole wyboru i utworzyć listę zadań, wybierz
.
? Aby zmienić zdanie w numerowaną listę, wybierz
-> lista
numerowana.
? Aby ustawić wcięcie zdania, wybierz
-> zwiększ wcięcie
lub zmniejsz wcięcie.
? Aby zmienić format tekstu, wybierz
-> format.

Narzędzia

78

4
5
6

Aby dodać obraz, wybierz

.

Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz

.

Po zakończeniu naciśnij [ ].

> Tworzenie i edytowanie skoroszytu programu
1
2
3

4
5

Excel

W trybie menu wybierz Office -> dokumenty.
Wybierz -> Excel lub wybierz szablon z szablony.
Aby wyświetlić i edytować skoroszyt, wybierz plik programu
Excel z listy.
Wybierz komórkę, a następnie wpisz wartości lub tekst.
? Aby przejść do następnego skoroszytu, wybierz
->
skoroszyt.
? Aby dodać komentarz do komórki, wybierz
.
? Aby znaleźć dane w skoroszycie, wybierz
.
? Aby używać funkcji, wybierz
.
? Aby sortować komórki, wybierz
-> sortuj...
? Aby zastosować filtr komórek, wybierz
-> zastosuj filtr.
? Aby zmienić format komórki i tekstu, wybierz -> formatuj
komórkę...
? Aby cofnąć lub ponowić ostatnie działanie, wybierz
->
cofnij lub ponów.
? Aby przesłać plik do innych osób, wybierz
->
udostępnij...
? Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dwukrotnie dotknij
ekranu.
? Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem serwisu
SkyDrive, witryny Microsoft SharePoint 2010 lub SharePoint
Online, wybierz -> otwórz lokalizację.
Po zakończeniu wybierz -> zapisz.
Wprowadź nazwę dokumentu, wybierz lokalizację w pamięci i
zapisz.

Narzędzia

79

> Tworzenie i edytowanie dokumentu programu
1
2
3

4
5

Word

W trybie menu wybierz Office -> dokumenty.
Wybierz -> Word lub wybierz szablon z szablony.
Aby wyświetlić i edytować dokument, wybierz plik programu
Word z listy.
Utwórz lub edytuj dokument.
? Aby przejść do następnego akapitu, wybierz
-> akapit.
? Aby dodać komentarz do tekstu, zaznacz tekst i wybierz
.
? Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, wybierz
.
? Aby zmienić format tekstu i jego kolor, wybierz
.
? Aby edytować dokument, wybierz
. Ta opcja jest dostępna
tylko po zapisaniu dokumentu.
? Aby przesłać plik do innych osób, wybierz
->
udostępnij...
? Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem serwisu
SkyDrive, witryny Microsoft SharePoint 2010 lub SharePoint
Online, wybierz -> otwórz lokalizację.
? Aby powiększyć lub pomniejszyć, ustaw dwa palce na
ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
Po zakończeniu wybierz -> zapisz.
Wprowadź nazwę dokumentu, wybierz lokalizację w pamięci i
zapisz.

> Wyświetlanie i edytowanie prezentacji
1
2
3
4

PowerPoint

W trybie menu wybierz Office -> dokumenty.
Wybierz plik programu PowerPoint.
Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
Wybierz

, aby przejść w tryb edycji.

Narzędzia

80

5

6
7

Edytuj dokument.
? Aby edytować tekst, wybierz
.
? Aby przenieść kursor do następnego akapitu, wybierz
.
? Aby dodać notatkę do slajdu, wybierz
.
? Aby zmienić kolejność slajdów, wybierz
-> przenieś slajd.
? Aby wyświetlić lub ukryć bieżący slajd, wybierz
-> ukryj
slajd lub odkryj slajd.
Po zakończeniu wybierz
Wybierz -> zapisz.

.

Podczas wyświetlania edytowanego dokumentu można używać
następujących opcji:
? Aby powiększyć lub pomniejszyć, ustaw dwa palce na ekranie i
powoli je odsuń lub zsuń.
? Aby przesuwać slajdy, przewiń w lewo albo w prawo.
? Aby dodać notatkę do slajdu, wybierz
.
? Aby przejść do następnego slajdu, wybierz
-> slajd.
? Aby wyświetlić niestandardowy pokaz, wybierz
-> pokaz
niestandardowy.
? Aby przesłać dokument do innych osób, wybierz
->
udostępnij...
? Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem serwisu
SkyDrive, witryny Microsoft SharePoint 2010 lub SharePoint
Online, wybierz -> otwórz lokalizację.

> Zarządzanie dokumentami online
1
2
3

W trybie menu wybierz Office -> lokalizacje -> serwis.

Skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie lub zaloguj się do serwisu.
Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z
wymaganiami.

Narzędzia

81

Wyszukiwanie
Można wyszukiwać informacje w Internecie przy użyciu
wyszukiwarki Bing.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1
2
3

4
5

Naciśnij klawisz [ ].
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania Bing.
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy
ma być używana obecna lokalizacja.
Wybierz pole słowa kluczowego, wprowadź go, a następnie
wybierz .
? Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz
.
? Aby znaleźć informacje o muzyce, wybierz
.
? Aby odczytać i rozpoznać kod QR (Quick Response), wybierz
.
? Aby wyszukać dane głosem, wybierz
.
Przewiń w lewo albo w prawo, aby zmienić kategorię wyników.
Wybierz pozycję.

Polecenia głosowe
Dowiedz się, jak głosowo wybrać numer, otworzyć aplikację lub
wysłać wiadomość.
?
?

1

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Języki rozpoznawania mogą się różnić w zależności od
operatora sieci lub regionu.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz
opcję accept.

Narzędzia

82

2

Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
? Wypowiedz słowo ,,Call" (Połączenie), a następnie nazwę lub
numer telefonu. Urządzenie wybierze wybrany numer.
? Wypowiedz słowo ,,Open" (Otwórz), a następnie nazwę
aplikacji. Urządzenie otworzy odpowiednią aplikację.
? Wypowiedz słowo ,,Text" (SMS), a następnie nazwę.
Urządzenie otworzy ekran tworzenia wiadomości.

Menedżer sieci bezprzewodowej
Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać
stanem urządzenia i ustawieniami związanymi z funkcjami sieci
bezprzewodowej.

> połączenie

Zmiana opcji wybierania połączeń.
Opcja

Funkcja

Przekazywanie
połączeń

Przekazywanie połączeń przychodzących na
inny numer. ? str. 33

połączenie
oczekujące

Aktywacja obsługi połączeń oczekujących w
trakcie innego połączenia. ? str. 34

> apn

Zmiana opcji nazwy punktu dostępu (APN) dla połączeń
internetowych.
Opcja

Funkcja

Automatyczny
APN

Urządzenie automatycznie skonfiguruje
nazwę punktu dostępu po włożeniu karty
SIM.

Aktywny APN

Wybór używanej nazwy punktu dostępu z
listy.

edytuj apn

Konfigurowanie lub edytowanie nazw
punktów dostępu.
Narzędzia

83

Ustawienia
Dostęp do menu Ustawienia
1 W trybie menu wybierz opcję Ustawienia.
2 Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii ustawień i wybierz

3

opcję.

Dostosuj ustawienie.

system
Można zmienić ustawienia systemu urządzenia.

> dzwonki+dźwięki
?
?
?
?
?

?
?

Dzwonek: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone
wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
Wibracje: skonfigurowanie urządzenia do sygnalizowania
wibracjami rożnych zdarzeń.
Dzwonek: wybór dzwonka, jeśli urządzenie informuje melodią o
przychodzącym połączeniu.
Nowy SMS lub wiadomość błyskawiczna: wybór dzwonka,
jeśli urządzenie informuje melodią o przychodzącej wiadomości.
Nowa wiadomość poczty głosowej: wybór dzwonka, jeśli
urządzenie informuje melodią o nowej wiadomości w poczcie
głosowej.
Nowa wiadomość e-mail: wybór dzwonka, jeśli urządzenie
informuje melodią o przychodzącej wiadomości e-mail.
Odtwórz dźwięk dla: włączenie lub wyłączenie dźwięków
różnych zdarzeń w urządzeniu.

Ustawienia

84

> motyw
?
?

Tło: wybór koloru tła.
Kolor akcentów: wybór koloru podświetlenia/zaznaczenia.

> tryb samolotowy

Można włączyć tryb offline, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe,
jak np. sieci komórkowe, Wi-Fi, Bluetooth i radio FM. W trybie
offline można uaktywniać poszczególne usługi sieciowe, za
wyjątkiem sieci komórkowej urządzenia.

> Wi-Fi
?
?
?

Sieci Wi-Fi: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. ? str. 72
Powiadom mnie o znalezieniu nowych sieci: konfigurowanie
powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
zaawansowane: ręczne dodawanie punktów dostępu Wi-Fi.

> Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci Bluetooth. ? str. 71

> dostęp do internetu

Po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można
udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom
i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.

> poczta+konta

Wyświetlanie, konfigurowanie lub edytowanie kont e-mail.

Ustawienia

85

> blokada+tapeta
?
?

?
?

?
?

zmień tapetę: zmiana obrazu tła ekranu w trybie blokady
ekranu.
Pokaż wykonawcę podczas odtwarzania muzyki:
wyświetlanie nazwy wykonawcy podczas odtwarzania muzyki z
ekranu startowego.
Ekran wyłącza się po: określenie czasu, przez jaki urządzenie
oczekuje przed zablokowaniem ekranu.
Hasło: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o
wprowadzenie hasła urządzenia przed jego użyciem. Aby
włączyć funkcję blokowania urządzenia, należy skonfigurować
hasło.
zmień hasło: zmiana hasła urządzenia. Ta opcja jest dostępna
tylko po włączeniu funkcji blokowania urządzenia.
Wymagaj hasła po: określenie czasu, przez jaki urządzenie
oczekuje przed zablokowaniem. Ta opcja jest dostępna tylko po
włączeniu funkcji blokowania urządzenia.

> lokalizacja

Włączanie funkcji GPS do wyszukiwania lokalizacji.

> sieć komórkowa
?
?
?

Sieć aktywna: wybór aktualnie używanej sieci.
Transmisja danych: włączanie lub wyłączanie obsługi
połączenia danych.
Opcje roamingu danych: łączenie urządzenia z innymi sieciami,
gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego
operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.

Ustawienia

86

?
?
?

Największa szybkość połączenia: wybór prędkości dla
połączenia z siecią komórkową.
Wybór sieci: w tym obszarze można skonfigurować
automatyczny lub ręczny wybór sieci.
dodaj apn: konfigurowanie nazwy punktu dostępu.

> oszczędzanie baterii

?

?

?

Zawsze włączaj Oszczędzanie baterii przy niskim poziomie
energii: automatyczna aktywacja trybu oszczędzania energii
przy niskim poziomie naładowania baterii. W trybie oszczędzania
energii urządzenie wyłącza niektóre aplikacje lub usługi w celu
zmniejszenia poboru energii z baterii.
Włącz teraz Oszczędzanie baterii, do następnego ładowania:
włączenie trybu oszczędzania energii aż do momentu
naładowania baterii.
informacje o baterii: wyświetlenie informacji o pozostałym
poziomie naładowania baterii.

> data+godzina

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z
urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

?

Ustaw automatycznie: automatyczna aktualizacja godziny przy
zmianie strefy czasowej. Wyłącz tę funkcję, aby ustawić ręcznie
strefę czasową, godzinę i datę.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

?
?
?

Strefa czasowa: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
Data: ręczne ustawienie bieżącej daty.
Godzina: ręczne ustawienie bieżącej godziny.

Ustawienia

87

> jasność
?

Dopasuj automatycznie: ustawienie automatycznej regulacji
jasności wyświetlacza zależnie od oświetlenia.
Dopuszczenie do przegrzania urządzania może być
przyczyną zmniejszenia maksymalnej jasności ekranu.

?

Jasność: ustawianie jasności wyświetlacza. Ta opcja jest
dostępna tylko po wyłączeniu funkcji automatycznej regulacji.

> klawiatura

Wybór języków wprowadzania tekstu używanych z klawiaturą. Aby
zmienić ustawienia klawiatury, wybierz ustawienia wpisywania.
Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od wybranego
języka.
? Klawiatura:
- Podpowiadaj tekst i zaznaczaj wyrazy o nieprawidłowej
pisowni: ustawianie przewidywania wyrazów zgodnie z
wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
- Poprawiaj wyrazy o nieprawidłowej pisowni: ustawienie
automatycznego poprawiania błędnie wpisanych słów.
- Wstawiaj spację po wybraniu sugerowanego wyrazu:
ustawianie automatycznego wstawiania spacji po wybraniu
sugerowanych słów.
- Wstawiaj kropkę po dwukrotnym naciśnięciu SPACJI:
ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu
klawisza wirtualnej spacji.
- Rozpoczynaj zdania wielką literą: ustawianie
automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym
znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy
wykrzyknik.

Ustawienia

88

?

?

Wysyłaj informacje wprowadzane na klawiaturze dotykowej,
aby usprawnić pisanie i inne funkcje: wysyłanie informacji
zwrotnych o korzystaniu z klawiatury do firmy Microsoft.
resetuj podpowiedzi: usunięcie wszystkich słów dodanych do
listu sugerowanych słów.

> region+język

?
?
?
?
?
?

?

Język interfejsu: wybór wersji językowej wszystkich menu i
aplikacji.
Format regionu: wybór regionu dla formatu wyświetlania. To
ustawienie ma wpływ na format daty i godziny lub jednostek.
Skrócona data (przykład): wybór skróconego formatu
wyświetlania daty.
Pełna data (przykład): wybór długiego formatu wyświetlania
daty.
Pierwszy dzień tygodnia: wybór pierwszego dnia tygodnia.
Ustawienia regionalne systemu: wybór języka dla ustawień
regionalnych. To ustawienie określa domyślny zestaw znaków
oraz czcionki, które są używane do wyświetlania informacji w
aplikacjach nieobsługujących standardu Unicode.
Język przeglądarki i wyszukiwania: wybór języka używanego
podczas wyszukiwania i przeglądania.

> mowa

?

?
?

Enable speech recognition over the network: włączenie
funkcji wprowadzania tekstu lub słowa kluczowego
wyszukiwania za pomocą głosu. Polecenia głosowe będą
wysyłane do firmy Microsoft celem poprawienia jakości usługi.
Use Speech when the phone is locked: włączenie funkcji
poleceń głosowych nawet po zablokowaniu urządzenia.
Play audio confirmations: włączenie dźwiękowych
potwierdzeń poleceń głosowych.

Ustawienia

89

?

Read incoming text messages aloud: określenie warunku
włączenia funkcji zamiany tekstu na mowę po odebraniu
wiadomości.

> znajdź mój telefon

Wyszukiwanie zagubionego urządzenia i zarządzanie nim przez
Internet. Za pośrednictwem witryny Windows Live można
konfigurować dzwonki, zablokować urządzenie lub usunąć z niego
dane. Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw zalogować się do
konta Windows Live.

> aktualizacje
?

?

Powiadom mnie o znalezieniu nowych aktualizacji:
konfigurowanie powiadamiania o dostępności nowej
aktualizacji.
Użyj połączenia przesyłania danych do sprawdzania
dostępności aktualizacji: ustawienie sprawdzania dostępności
nowych aktualizacji przy użyciu sieci komórkowej.

> informacje

Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia. Można również
użyć następujących opcji:
? więcej informacji: wyświetlanie dodatkowych informacji
dotyczących urządzenia.
? zresetuj telefon: resetowanie ustawień i przywrócenie
domyślnych wartości fabrycznych.

> raport

Wysyłanie informacji zwrotnych z urządzenia o korzystaniu z
produktów mobilnych firmy Microsoft. Dzięki temu firma Microsoft
może zapoznawać się z trendami i wzorcami użytkowania, które
zostaną uwzględnione w nowych wersjach produktu.

Ustawienia

90

> dodatkowe ustawienia

Użyj automatycznej intensywności podświetlenia: ustawienie
oszczędzania energii przez automatyczną zmianę jasności
wyświetlacza po ustawieniu tła na białe.

> importowanie kontaktów

Za pośrednictwem interfejsu Bluetooth można zaimportować
kontakty z innego telefonu.

> mechanizm blokowania połączeń

Po wybraniu tej opcji połączenia od określonych numerów będą
automatycznie odrzucane. Blokowane numery telefonów można
dodawać do listy odrzucanych numerów. ? str. 33

> wiadomości sieciowe

?

?

Włącz odbiór wiad. sieciowych: włączanie lub wyłączanie
odbioru wiadomości sieciowych.
- Języki wiad. sieciowych: wybór języków wiadomości
sieciowych.
- Ustaw listę kanałów ręcznie: dodawanie lub edycja listy
kanałów wiadomości sieciowych.
w razie potrzeby użyj formatu Unicode: wybór formatu
Unicode we wiadomościach sieciowych.

> aplikacje na karcie SIM

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez
operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to
menu może być dostępne pod inną nazwą.

Ustawienia

91

aplikacje
Można zmienić ustawienia aplikacji w urządzeniu.

> gry
?
?

?

Połącz z usługą Xbox LIVE: ustawienie połączenia z witryną
Xbox LIVE w celu pobierania nowych gier.
Synchronizuj zaproszenia do gier: skonfigurowanie
automatycznego kojarzenia z innymi urządzeniami aby grać w
gry sieciowe Xbox LIVE.
Pokazuj alerty dotyczące gry: ustawienie wyświetlania
ostrzeżeń po otrzymaniu powiadomień Xbox LIVE.

> Internet Explorer
?

?

?

?

?
?
?

Zezwalaj na dostęp do mojej lokalizacji: zezwolenie na
wykorzystanie informacji na temat lokalizacji przez program
Internet Explorer.
Zezwalaj na pliki cookie w telefonie: zapisywanie w
urządzeniu plików cookie, które są częścią informacji osobistych
wysyłanych do serwera sieciowego podczas przeglądania
Internetu.
Pobieraj podpowiedzi z usługi Bing w miarę pisania:
ustawienie wyświetlania wyników wyszukiwania podczas
wpisywania słowa kluczowego.
Zezwalaj programowi Internet Explorer na zbieranie historii
przeglądania: zezwolenie na zapisywanie historii odwiedzanych
stron przez program Internet Explorer.
Preferencje witryny internetowej: wybór trybu wyświetlania w
przeglądarce.
Otwieraj łącza z innych aplikacji w: określenie, czy łącze z innej
aplikacji jest otwierane w bieżącym lub w nowym oknie.
usuń historię: usunięcie historii, danych oraz plików, które
zostały zapisane podczas przeglądania Internetu.

Ustawienia

92

> kontakty
?

?
?

?
?
?

?

?

importuj kontakty z karty SIM: importowanie kontaktów z
karty SIM lub USIM na urządzenie.
filtruj moją listę kontaktów: wybór filtrowania kontaktów
wyświetlanych w liście kontaktów.
Pokazuj tylko wiadomości od osób widocznych na mojej
liście kontaktów: wybór wyświetlania wiadomości z serwisów
społecznościowych tylko od kontaktów z listy kontaktów.
Sortuj według: określenie sposobu sortowania listy kontaktów.
Wyświetlaj nazwiska w postaci: określenie sposobu
wyświetlania nazw kontaktów.
Użyj mojej lokalizacji: określenie używania informacji o
bieżącej lokalizacji w celu zapewnienia lepszych wyników
wyszukiwania.
Zapisuj historię zameldowań przy użyciu identyfikatora
Windows Live ID: zapisywanie historii logowania do konta
Windows Live.
konta: konfigurowanie, synchronizowanie lub edytowanie kont
sieci Web.

> mapy
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
?

?

Użyj mojej lokalizacji: określenie używania informacji o
bieżącej lokalizacji w celu zapewnienia lepszych wyników
wyszukiwania.
usuń historię: usunięcie historii i danych, które zostały zapisane
podczas wyszukiwania lokalizacji.

> muzyka+wideo
?

Ustawienia konta Zune: dostosowanie ustawień konta Zune.

Ustawienia

93

> Office
?
?

?
?
?

Nazwa użytkownika: wprowadzenie nazwy użytkownika, która
będzie używana w notatkach i dokumentach.
Otwieraj połączenia programu SharePoint w centrum Office:
skonfigurowanie i udostępnianie łączy SharePoint w innymi
użytkownikami w usłudze Office hub.
Serwer UAG: skonfigurowanie serwera UAG (Unified Access
Gateway) do obsługi bezpiecznych połączeń.
zresetuj pakiet Office: resetowanie ustawień pakietu Office i
przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.
Informacje: wyświetlenie informacji o wersji aplikacji pakietu
Microsoft Office 2011.

> radio

Region: wybór regionu, w którym mają być szukane stacje radiowe
i aktualizowane częstotliwości.

> telefon
?
?
?
?

?
?

Numer poczty głosowej: wprowadzenie adresu centrum
wiadomości poczty głosowej.
Wyświetl identyfikację mojego numeru: wyświetlanie
własnego numeru telefonu rozmówcy.
Przekazywanie połączeń: przekazywanie połączeń
przychodzących na inny numer.
Asystent połączeń: włączenie lub wyłączenie funkcji obsługi
połączeń międzynarodowych w celu automatycznego
korygowania często popełnianych błędów w roamingu.
Zabezpieczenie karty SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji
monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
zmień PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp
do danych na karcie SIM lub USIM. Ta funkcja jest dostępna po
włączeniu funkcji blokady kodu PIN.

Ustawienia

94

> wiadomości
?
?

?
?

?

Potwierdzenie dostarczenia SMS: wysłanie żądania raportu
doręczenia wraz z wysyłaną wiadomością.
MMS do grupy: zestawienie odpowiedzi w jednym wątku
podczas wysyłania wiadomości tekstowych do grupy osób.
Odpowiedzi będą wysyłane jako wiadomości MMS.
Potwierdzenie wysłania wiadomości MMS: konfigurowanie
powiadamiania o dostarczeniu wiadomości MMS.
Wyślij potwierdzenie otrzymania wiadomości MMS:
konfigurowanie wysłania potwierdzenia odbioru wiadomości
MMS do nadawcy.
Numer centrum SMS: wprowadzenie adresu centrum obsługi
wiadomości SMS.

> wyszukiwanie
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
?

?

?

?

?

Użyj mojej lokalizacji: określenie używania informacji o
bieżącej lokalizacji w celu zapewnienia lepszych wyników
wyszukiwania.
Zezwalaj na dostęp do przycisku wyszukiwania na ekranie
blokady: włączenie korzystania z funkcji [ ] nawet po
zablokowaniu urządzenia.
Pobieraj podpowiedzi z usługi Bing w miarę pisania:
ustawienie wyświetlania sugerowanych słów podczas
wpisywania słowa kluczowego.
Zezwól firmie Microsoft na zapisywanie i używanie obrazów
z usługi vision: pozwolenie na zapisywanie przez firmę
Microsoft obrazów z aparatu urządzenia i używanie ich podczas
wyszukiwania Bing Vision.
usuń historię: usunięcie historii wyszukiwania.

Ustawienia

95

> zadania w tle

Wyświetlenie listy aplikacji, które są uruchomione w tle podczas
korzystania z innych aplikacji.

> zdjęcia+aparat
?
?

?

?

?

?

?

?

Naciśnij ekran, aby robić zdjęcia: zdjęcie jest robione po
dotknięciu ekranu dotykowego.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aparatu powoduje
przerwanie uśpienia: naciśnięcie klawisza aparatu powoduje
włączenie ekranu dotykowego.
Zabezpiecz aparat przed przypadkowym włączeniem, gdy
telefon jest zablokowany: gdy urządzenie jest zablokowane,
naciśnięcie klawisza aparatu nie włączy aparatu.
Dołączaj do zdjęć informacje o lokalizacji: skonfigurowanie
aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące
lokalizacji.
Zachowaj informacje o lokalizacji w przekazywanych
zdjęciach: skonfigurowanie aparatu tak, aby przesyłał zdjęcia i
filmy z informacjami dotyczącymi lokalizacji.
Automatycznie przekaż do usługi SkyDrive: skonfigurowanie
aparatu tak, aby automatycznie przesyłał zdjęcia i filmy do
serwisu SkyDrive.
Konto do szybkiego udostępniania: wybór konta do
przesyłania zdjęć. Zależnie od tego ustawienia opcje skrótów
udostępniania będą mieć inne nazwy.
resetuj aparat: przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu i
kamery.

Ustawienia

96

Rozwiązywanie problemów
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego
wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z
następujących kodów:
Kod

Sposoby rozwiązania problemu:

Hasło

Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia,
należy podać wprowadzone hasło.

PIN

Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy
lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy
wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub
USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu
Zabezpieczenie karty SIM.

PUK

Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości
przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego
wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod
PUK dostarczony przez dostawcę usług.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie
usługi lub sieci
?

?

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.
Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z operatorem.

Rozwiązywanie problemów

97

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie
reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające.
Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu
wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z
ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
? Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu
dotykowego.
? Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy
oprogramowania.
? Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione
do najnowszej wersji.
? Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś
urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się,
konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie
ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli
urządzenie reaguje na polecenia, ale aplikacja nie odpowiada,
zamknij aplikację przy użyciu menedżera zadań. Jeśli urządzenie
zablokowało się i nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i
przytrzymaj go przez 8-10 sekund. Urządzenie wyłączy się mocno.
Jeżeli problem się powtarza, przywróć ustawienia fabryczne. W
trybie menu wybierz Ustawienia -> system -> informacje->
zresetuj telefon -> tak -> tak.

Połączenia są przerywane
W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału
możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku
?
?
?

Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało
wprowadzone blokowanie połączeń.
Rozwiązywanie problemów

98

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku
?
?
?

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
?
?
?

Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on
prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba
?
?

Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest
blokowana.
W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze
sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne
miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest
realizowane
?
?
?

Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy
numer.
W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń
dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona
baterii
Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia,
wymień lub naładuj baterię.

Rozwiązywanie problemów

99

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza
się
?
?

Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki
czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy
nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając
obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia
energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas
urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie
powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego,
urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną
pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku
wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu
spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie
naładowana.
? Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub
usuwając je z urządzenia.
? Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem
z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Rozwiązywanie problemów

100

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM
Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel
zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego
zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać
stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że
zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie
wyszukaj i zapisz dostępne stacje.
Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych
czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego
odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może
wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików
muzycznych
Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów
plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia
komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w
urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
? Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub
usuwając je z urządzenia.
? Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami
Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony
zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
? Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Rozwiązywanie problemów

101

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
?
?

?

Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest
włączona.
W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności
bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth
znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth
(10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu,
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do
komputera
?
?

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i
zaktualizowane.

Rozwiązywanie problemów

102

Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed
przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi
informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem
elektrycznym, pożarom i wybuchom
Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub
gniazdek elektrycznych.
Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie
odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.
Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.
Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go
mokrymi dłońmi.
Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.
Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na
uderzenia.
Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez
producenta.
Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem
elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowojonowej (Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować
się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

103

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.
o Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę
Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych
baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie
urządzenia.
o Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas
pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich
przepisów lokalnego prawa.
o Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach
wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki.
Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
o Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na
wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego
zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.
o Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub
bardzo wysokich temperatur.
o Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia
urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i
czasu pracy baterii.
o Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami.
Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i -
baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
o Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych
ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi
ostrzeżeniami i przepisami
Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest
zabronione.
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w
konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń
elektronicznych.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości
radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

104

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.
o W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od
rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
o W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości
minimum 15 cm od rozrusznika serca.
o Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać
urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń
medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni
skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą
wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy
skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami
radiowymi.
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę
niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem
aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku
eksplozji.
o W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii,
lecz wyłączyć urządzenie.
o W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się
do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
o Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na
stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami
chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
o Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów
wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane
urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.
Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem.
Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych
samolotu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

105

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń
elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi,
które emituje urządzenie.
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować
nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze
informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów,
dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych
podczas prowadzenia pojazdu
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas
prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy
postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:
o Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie
wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas
potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
o Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie
w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie
odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je
poczta głosowa.
o Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub
trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze
śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
o Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy
spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego
obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
o Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać
połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować
rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
o Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą
odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać
rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
o Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia
w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej
pomocy lekarza.
o Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer
pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej
z zagrożeniem życia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

106

o W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny
numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego
niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której
raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać
pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia
Ochrona urządzenia przed wodą.
o Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy
elektroniczne urządzenia.
o Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone,
wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć
lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz
urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
o Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach
spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym
otoczeniu.
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.
Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.
o Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura
dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
o Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła
słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
o Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np.
monetami, kluczami i naszyjnikami.
o Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
o Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

107

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.
o Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić
do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
o Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym
karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
o Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami.
Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu
magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek
mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod
ciśnieniem.
o Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
o Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.
o Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
o Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie
lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie
urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.
Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy
oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do
oczu ludzi i zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować
chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.
o Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie
trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
o Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w
gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz
jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

108

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się
ruchów.
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie
postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić
do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać
urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze
delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub
dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.
o Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii
może skrócić jej czas pracy.
o Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie
musiała być ponownie naładowana.
o Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
o Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i
materiałów zatwierdzonych przez producenta.
o Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub spowodować jego awarię.
o W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych
przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo
użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.
o Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
o Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do
oczu, uszu ani ust.
Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Rozmawiając przez urządzenie:
o Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
o Mówić prosto do mikrofonu.
o Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny
wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję
dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

109

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.
o Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić
do uszkodzenia słuchu.
o Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia
pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do
wypadku.
o Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy
zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny
poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
o W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do
gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie
używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed
podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego
obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie
elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się
należy zachować uwagę.
o Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
o Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w
pobliskich przedmiotach.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.
o Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia
gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum
serwisowego firmy Samsung.
o Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do
wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne
działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy
produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im
puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i
skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:
o Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
o Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
o Nie używać środków chemicznych ani detergentów.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

110

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub
uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub
twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju
innym.
Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem,
ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać
połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować
ostrożność.
o Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria
zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
o Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania
poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy
może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego
nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może
doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.
o Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub
używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub
uszkodzenie karty lub urządzenia.
o Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami
elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych
urządzeń.
o Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym
z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub
słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z
pracownikami usług alarmowych.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

111

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.
o Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie
kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę
jakichkolwiek informacji.
o Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię
zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed
dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
o Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi
na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji,
które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji
osobistych.
o Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub
podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego
wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą
usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
o W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby
chronić informacje osobowe.
o Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za
pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem
autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego
zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie
odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania
materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym
urządzeniu.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych
dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas
naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w
przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem
dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań
przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej
pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami
gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte
gwarancją.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

112

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o
oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i
elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych
baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać
usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb)
wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie
zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji
poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

113

Wyłączenie z odpowiedzialności
Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy
do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami,
zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności
intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku
osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości
ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości
lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków,
w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości
lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie,
ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie,
sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani
rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium,
jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.
,,ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ
DOSTARCZANE W POSTACI ,,TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE
W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI
DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU.
FIRMA SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH
GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI
ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI,
PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI
LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W
ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY,
HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO
ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI
Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY
TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub
przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub
usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane
przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych,
które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności
niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności
zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą
zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy
kierować do ich dostawców.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

114

UWAGA!
o Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych,
która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
o Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne
czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania
urządzenia.
o Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub
przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
o Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych
styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów
urządzenia.
o Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia
jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy
podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania
się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku
nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń
nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
o Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w
wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz
zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych
w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy
usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

115

Indeks
alarmy 76
allshare 73
aparat

godzina i data,
ustawianie 23
GPS 75
internet

fotografowanie 40
nagrywanie filmów 43
zmiana ustawień
aparatu 42
zmiana ustawień
kamery 44

patrz przeglądarka
internetowa

jasność, wyświetlacz 24
język 89
kalendarz

automatyczne
odrzucanie 33
baterię

tworzenie zdarzeń 61
wyświetlanie zdarzeń 61

kalkulator 77
karta SIM

instalowanie 9
ładowanie 11

blokowanie 26
instalowanie 9

blokada PIN 26
Bluetooth 71
ekran dotykowy

karta USIM

blokowanie 26
instalowanie 9

blokowanie 21
używanie 20

kody dostępu 97
kontakty

ekran menu

dostęp 22

importowanie 59
tworzenie 58
ustawienia 59
wyszukiwanie 59

ekran startowy

dodawanie elementów 22

e-mail

konfigurowanie kont 36
wyświetlanie 37
wysyłanie 37

mapa 65

uzyskiwanie wskazówek
dojazdu 67
wyszukiwanie lokalizacji 66

filmy

nagrywanie 43
odtwarzanie 53

Marketplace 67
minidziennik 77

Indeks

116

Now 68
odtwarzacz muzyki

polecenia głosowe 82
przeglądarka internetowa

dodawanie plików 51
odtwarzanie muzyki 51

dodawanie zakładek 65
przeglądanie stron
internetowych 63

Office mobile

przekazywanie
połączeń 33
Radio FM

Excel 79
OneNote 78
PowerPoint 80
Word 80
zarządzanie dokumentami
online 81

słuchanie 54
ustawienia 55

rozpakowywanie 9
spis kontaktów

photo studio 47
poczta głosowa 36
połączenia

tworzenie kontaktów 58
wyszukiwanie
kontaktów 59

AllShare 73
Bluetooth 71
GPS 75
konferencyjne 32
korzystanie z opcji podczas
połączeń głosowych 31
korzystanie z opcji podczas
połączeń wideo 32
nawiązywanie 29
numery
międzynarodowe 30
odbieranie 30
odrzucanie 30
używanie zestawu
słuchawkowego 31
Wi-Fi 72
wyświetlanie
nieodebranych 32

tryb cichy 24
tryb offline 15
udostępnianie połączenia
internetowego 74
udostępnianie połączenia
z siecią telefonii
komórkowej 74
urządzenie

dostosowywanie 23
ikony wskaźników 19
klawisze 18
ustawienia 84
włączanie i wyłączanie 15
wygląd 16

ustawienia 84
aplikacje 92
system 84

połączenia głosowe

korzystanie z opcji 31
nawiązywanie 29
odbieranie 30
Indeks

117

wiadomości

dostęp do poczty
głosowej 36
konfigurowanie kont
e-mail 36
wysyłanie wiadomości
e-mail 37
wysyłanie wiadomości
MMS 34
wysyłanie wiadomości
SMS 34

wiadomości MMS

wyświetlanie 35, 36
wysyłanie 34

wiadomości SMS

wyświetlanie 35
wysyłanie 34

Wi-Fi

szukanie sieci i łączenie się z
nimi 72
włączanie 72

wprowadzanie tekstu 26
zdjęcia
edytowanie 47
robienie 40
wyświetlanie 49

Zune 51

Indeks

118

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy
usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych
w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie
i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach
zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 06/2012. Rev. 1.0


Pobierz plik - link do postu