LLFirmware_loader_v2_for_Wiwa_ERTV208_RM002.zip

Radio Internetowe WiWa eRTV208

Moje radio ma dopiero 2 tygodnie. Może to faktycznie jakaś inna wersja... :| Rozumiem, że nie udało Ci się wgrać loadera? Ja nic nie usuwałem. Na stronie jest jeszcze wersja loadera z oznaczeniem RM002 (dodaję plik do pobrania). Może ta będzie OK do Twojego radia? To że ja wgrałem RM001, to przypadek, po prostu od niej zacząłem i działa. Nie próbowałem tej RM002 Poczytaj dołączony plik README, tam jest wszystko opisane Witamy ListenLive rozszerzonym wymiany oprogramowania Loader v2.0! -------------------------------------------------- -------------- UWAGA: Jest to plik LOADER na Wiwa eRTV 208 KMP510.0.1 RM002 urządzenie -------------------------------------------------- -------------- Ta aktualizacja może być używany do aktualizacji urządzenia z oryginalnym firmware do Listenlive firmware! Po załadowaniu tego oprogramowania plik ładowarka i uruchamiania urządzenia, rozpocznie się w trybie tekstowym. W tym momencie można załadować ListenLive firmware w wersji 1.41 (lub nowszej jeśli jest dostępny) -------------------------------------------------- -------------- O wsparcie, pytania, uwagi przejść do http://www.listenlive.nl ListenLive firmware jest zupełnie nowy, nie opiera się na żadnej oryginalnego kodu. Ponadto nie istnieje żaden związek między rozwojem Listenlive firmware i producenta urządzenia. Producent nie chce naprawić błędy i tworzyć nowości, ale także nie chcą współpracować w zakresie rozwoju oprogramowania. Poza oficjalnym firmware zawiera to, co ja nazywam "bug killer". Ten błąd jest przypadkowo zabija części pamięci flash. W większości przypadków morderca uderza po gwarancja wygasa. Wydaje się to być sposób dla producenta sprzedawać nowe urządzenie, a nie zaktualizować lub naprawić. Rozwój Listenlive firmware odbywa się w wolnym czasie. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jeśli chcesz wesprzeć projekt można w nich dokonać wpłaty. Po załadowaniu oprogramowania i rozpocząć po raz pierwszy prawdopodobnie może chcesz wprowadzić ustawienia sieci. Firmware zaczyna się od głównego menu, który ma 40 przycisków. Tylko pierwsze 8 przyciski są wyświetlane. Za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie zdalnego sterowania, aby przewinąć w dół i zobaczyć inne przyciski. Najpierw przechodzimy do ekranu ustawień i wybierz "Network Settings", "Ustawienia Wi-Fi" i "Zarządzanie accesspoints" Wybierz Wifi AccessPoint chcesz się połączyć. Zostaniesz poproszony o podanie hasła sieciowego i połączenie jest przygotowana. Gdy to zrobisz, uruchom ponownie urządzenie. Po ponownym uruchomieniu komputera, przejdź do ustawień i ustawić się z lokalnym miasto dla prognozy pogody, wybierz Twój "MOJE ULUBIONE" username pasujące Urządzenie z tego serwera i ustawić wszelkie inne opcje chcesz zmienić (jak etc czasowej) Po tym urządzenie powinno być w stanie połączyć się z Internetem i można cieszyć się radio, TV, Vodcasts i podcastów. Pamiętaj, że po włączeniu zasilania urządzenia, to zajmie trochę czasu, aby skonfigurować połączenie sieciowe. Zawsze można iść do , , , aby sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone. Powinieneś mieć prawidłowy adres IP i adres routera. ~ Miłej zabawy. -------------------------------------------------- -------------- Instrukcje ładowania oprogramowania sprzętowego: Etap 1: ------- - Przejść do ekranu "Ustawienia" - Wybierz opcję "Aktualizacja oprogramowania" - Sprawdź, jakie opcje są dostępne Max. liczba opcji jest 3: Wewnętrzny, Internet, SD Card Jeśli masz możliwość karcie SD (zazwyczaj dostępne na oryginalnym firmware 1.86 i wyżej) przejdź do kroku 2a jeśli nie ma opcji SD, przejdź do kroku 2b Krok 2a: -------- - Skopiuj "firmware-UPDATE.BIN" plik na karcie SD - Włóż kartę SD do gniazda z tyłu urządzenia. - Podłącz radio do dostarczonego zasilacza i włącz go - Przejść do ekranu "Ustawienia" - Wybierz opcję "Aktualizacja oprogramowania" - Wybierz opcję "Karta SD" - Gdy pojawi się pytanie "Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?" naciśnij przycisk OK na pilocie - Zaczekaj na zakończenie procesu, Uwaga: nie należy odłączyć radio od zasilania, radio uruchomi się ponownie, gdy odbywa się to z aktualizacją Krok 2b: -------- - Podłącz urządzenie do portu USB komputera z systemem Windows za pomocą dostarczonego kabla USB. - Radiowy zostanie rozpoznany jako urządzenie pamięci masowej i dostanie literę dysku. - Copy "update-firmware.bin" na tym dysku - Idź do MyComputer wybierz Eject na urządzenie pamięci masowej. - Odłącz radio od komputera - Podłącz radio do dostarczonego zasilacza i włącz go - Przejść do ekranu "Ustawienia" - Wybierz opcję "Aktualizacja oprogramowania" - Wybierz opcję "Pamięć wewnętrzna" - Gdy pojawi się pytanie "Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?" naciśnij przycisk OK na pilocie - Zaczekaj na zakończenie procesu, Uwaga: nie należy odłączyć radio od zasilania, radio uruchomi się ponownie, gdy odbywa się to z aktualizacją Etap 3: ------- Po ponownym uruchomieniu komputera, można zainstalować Listenlive firmware. Pobierz listenlive oprogramowanie, umieścić go na karcie SD i aktualizować za pomocą ładowarki.

  • LLFirmware_loader_v2_for_Wiwa_ERTV208_RM002.zip
    • update-firmware.bin
    • README.TXT


Pobierz plik - link do postu

LLFirmware_loader_v2_for_Wiwa_ERTV208_RM002.zip > README.TXT

Welcome to the ListenLive Enhanced Replacement Firmware LOADER V2.0!
----------------------------------------------------------------

NOTE: THIS IS A LOADER FILE for the Wiwa eRTV 208 KMP510.0.1 RM002 device

----------------------------------------------------------------

This update can be used to update your device with original firmware to the Listenlive firmware!

After loading this firmware loader file and booting your device, it will start in a text mode.
At that point you can load ListenLive firmware version 1.41 (or newer when available)

----------------------------------------------------------------

For support, questions, remarks go to http://www.listenlive.nl

The ListenLive firmware is completely new, it is not based on any original code.
Also there is no connection between the development of the Listenlive firmware and the manufacturer of your device.
The manufacturer does not want to fix bugs and create updates, they also do not want to cooperate in any firmware developments.
Furthermore the official firmware contains what I call a " Killer bug " . This bug is randomly killing parts of the flash memory.
In most cases the killer strikes after the warranty expires.
This seems to be a way for the manufacturer to sell you a new device rather than update or fix it.
The development of the Listenlive firmware is done in spare time.
The use of the firmware is free. If you want to support the project you are free to make a donation.

Once you have loaded the firmware and start for the first time you probably might want to enter your network settings.
The firmware starts with a main menu screen that has 40 buttons.
Only the first 8 buttons are displayed. Use the direction buttons on your remote control to scroll down and see the other buttons.

First go to the settings screen and select " Network settings " , " Wifi setup " and " manage accesspoints "
Select the Wifi accesspoint you want to connect to.
You will then be asked for your network password and the connection is prepared.
Once done, reboot your device.
After restarting, go back to settings and set your local city for weather forecasts, select your " MyFavorites " username to match the
device with this server and set whatever other options you want to change (like the Timezone etc)
After this your device should be able to connect to the Internet and you can enjoy Radio, TV, Vodcasts and Podcasts.

Note that when you power up your device, it will take a little bit of time to setup the network connection.
You can always go to [settings], [network settings], [network status] to check if your device is connected.
You should have a valid IP address and router address.

~ Have fun.

----------------------------------------------------------------


Firmware Loading instructions:


Step 1:
-------
- Navigate to the " Settings " screen
- Select " Firmware update "
- Check what options are available
Max. number of options is 3: Internal, Internet, SD Card

If you have the SD card option (normally available on original firmware 1.86 and higher) go to step 2a
if you do not have the SD option, go to step 2b


Step 2a:
--------
- Copy the " firmware-update.bin " file to an SD card
- Insert the SD card into the back of your device.
- Connect the radio to the supplied power supply and turn it on
- Navigate to the " Settings " screen
- Select " Firmware update "
- Select " SD Card "
- When you get the question " Would you like to update firmware? " press OK on the remote
- Wait for the process to finish,
Note: do not disconnect the radio from the power supply, the radio will reboot when it is done with the update


Step 2b:
--------
- Connect the device to the USB port of your Windows PC with the supplied USB cable.
- The radio will be recognized as a mass storage device and will get a drive letter.
- Copy " update-firmware.bin " to this drive
- Go to MyComputer and select Eject on the mass storage device.
- Disconnect the radio from the pc
- Connect the radio to the supplied power supply and turn it on
- Navigate to the " Settings " screen
- Select " Firmware update "
- Select " Internal memory "
- When you get the question " Would you like to update firmware? " press OK on the remote
- Wait for the process to finish,
Note: do not disconnect the radio from the power supply, the radio will reboot when it is done with the update

Step 3:
-------
After reboot, you can install the Listenlive firmware.
Download the listenlive firmware, put it on an SD card and update using the loader.