dtr-euroterm-nitromiX-p24-pl.pdf

Euroterm nitromix p24 pogodówka

Witam Euroterm nitromix p24 czy jak się wepne termistorem do płyty głównej pieca będzie działał czujnik temperatury zewnętrznej ?czy będzie współpracował z sterownikiem pokojowym ? Czy trzeba kupić osobną pogodowke i zrezygnować z sterownika pokojowego ? Jak tak jaki sterownik polecacie do tego kotła ? Dodaje DTR z góry dziękuję pozdrawiam


INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
MODEL P24 & P28

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY
DWUFUNKCYJNY
_______________________________________________________________________________________
-1-

_______________________________________________________________________________________
-2-

Spis treści
INSTRUKCJA ...................................................................................................................................... 7
Informacje wstępne ....................................................................................................................... 7
1.1. Dokumentacja produktu ......................................................................................................... 7
1.2. Załączona dokumentacja ....................................................................................................... 7
1.3. Objaśnienia symboli ............................................................................................................... 7
2. Opis urządzenia............................................................................................................................. 7
2.1. Zabezpieczenia ...................................................................................................................... 7
2.1.1. Zabezpieczenie przed przegrzaniem .............................................................................. 7
2.1.2. Zawór spustowy bezpieczeństwa .................................................................................... 7
2.1.3. Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe ........................................................................... 7
2.1.4. Blokada odpływu kondensatu.......................................................................................... 7
2.2. Tabliczka znamionowa ........................................................................................................... 8
2.3. Rodzaj gazu ........................................................................................................................... 8
2.4. Regulacje i wymagania ustawowe .......................................................................................... 8
2.4.1. Oznakowanie CE ............................................................................................................ 8
2.5. Schemat hydrauliczny ............................................................................................................ 9
3. Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa ........................................................................................ 10
3.1. Wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................................. 10
3.2. Przepisy................................................................................................................................ 10
4. Recykling ..................................................................................................................................... 10
4.1. Opakowanie ......................................................................................................................... 10
1.

INSTALACJA ..................................................................................................................................... 11
Miejsce instalacji urządzenia ....................................................................................................... 11
5.1. Wskazówki ........................................................................................................................... 11
5.2. Dostęp do urządzenia .......................................................................................................... 11
6. Instalacja urządzenia ................................................................................................................... 11
6.1. Lista dostarczonego wyposażenia ........................................................................................ 11
6.2. Zalecenia przed instalacją .................................................................................................... 11
6.2.1. Koncepcja obiegu c.w.u. ............................................................................................... 11
6.2.2. Koncepcja obiegu c.o. ................................................................................................... 11
6.3. Wymiary ............................................................................................................................... 12
6.4. Montaż ................................................................................................................................. 13
6.4.1. Zawieszanie kotła .......................................................................................................... 13
7. Połączenie hydrauliczne .............................................................................................................. 13
7.1. Podłączenie gazu i wody ...................................................................................................... 13
7.2. Zawór spustowy bezpieczeństwa ......................................................................................... 14
7.3. Podłączenie do syfonu kondensatu ...................................................................................... 14
8. Odprowadzanie spalin ................................................................................................................. 15
8.1. Wymagania .......................................................................................................................... 15
8.2. Opis konfiguracji systemów powietrzno-spalinowych ........................................................... 17
9. Panel kontrolny ............................................................................................................................ 18
10.
Podłączenia elektryczne .......................................................................................................... 18
10.1.
Dostęp do płyty głównej .................................................................................................... 19
10.2.
Płyta główna ..................................................................................................................... 19
10.3.
Instalacja elektryczna ....................................................................................................... 19
10.4.
Akcesoria zewnętrzne ....................................................................................................... 20
5.

_______________________________________________________________________________________
-3-

10.5.
Sprawdzanie połączeń elektrycznych ............................................................................... 20
10.6.
Schemat elektryczny ......................................................................................................... 21
11.
Uruchomienie ........................................................................................................................... 22
11.1.
Pierwsze uruchomienie ..................................................................................................... 22
11.2.
Napełnianie Instalacji c.o. ................................................................................................. 22
11.3.
Napełnienie obiegu c.w.u. ................................................................................................. 22
11.4.
Stabilizacja ciśnienia w instalacji ...................................................................................... 22
11.5.
Wstępny zapłon ................................................................................................................ 23
11.5.1. Kontrola ......................................................................................................................... 23
11.5.2. Ustawianie temperatury................................................................................................. 23
11.5.3. Wyświetlacz .................................................................................................................. 23
11.5.4. Funkcje kotła ................................................................................................................. 23
11.5.5. Szybkość przepływu gazu ............................................................................................. 24
11.5.6. Test instalacji c.w.u. ...................................................................................................... 25
11.5.7. Testowanie systemu ciepłej wody użytkowej ................................................................ 25
11.5.8. Zakończenie .................................................................................................................. 25
12.
Ustawienia szczegółowe .......................................................................................................... 25
12.1.
Ustawienia techniczne urządzenia i lista parametrów....................................................... 25
12.1.1. Ustawienia instalacyjne ................................................................................................. 25
Ustawienia parametrów dla instalacji i konserwacji ..................................................................... 26
12.2.
Status urządzenia ............................................................................................................. 28
12.2.1. Tryby testowe ................................................................................................................ 28
12.3.
Pomiar CO2 ...................................................................................................................... 29
12.4.
Ponowne sprawdzanie i restart ......................................................................................... 29
13.
Informacja dla użytkownika ...................................................................................................... 29
KONSERWACJA ............................................................................................................................... 29
14.
Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................... 29
14.1.
Diagnostyka błędów .......................................................................................................... 29
14.1.1. Sprawdzanie instalacji elektrycznych ............................................................................ 30
14.1.2. Sprawdzanie dopływu gazu ........................................................................................... 30
14.2.
Pamięć błędów ................................................................................................................. 30
14.3.
Kody błędów ..................................................................................................................... 30
14.4.
Czynnościowy schemat blokowy ...................................................................................... 33
14.4.1. Centralne ogrzewanie ................................................................................................... 33
14.4.2. Ciepła woda użytkowa................................................................................................... 33
15.
Zmiana rodzaju gazu ............................................................................................................... 34
16.1.
Obieg grzewczy ................................................................................................................ 34
16.2.
Obieg ciepłej wody użytkowej ........................................................................................... 34
17.1.
Przegląd roczny ................................................................................................................ 34
17.1.1. Kontrola komponentów.................................................................................................. 34
17.1.2. Pozostałe kontrole ......................................................................................................... 35
17.1.3. Czyszczenie elementów ................................................................................................ 35
17.1.4. Ochrona przed korozją i osadem .................................................................................. 35
17.2.
Kontrola spalania i ustawienia stosunku powietrza do gazu ............................................. 35
17.2.1. Zakres kompetencji do przeprowadzenia sprawdzenia wydajności spalania ................ 35
17.2.2. Czynności wstępne ....................................................................................................... 35
17.2.3. Kontrola i regulacja stosunku maksymalnego ............................................................... 36
17.2.4. Sprawdzanie szybkości przepływu gazu ...................................................................... 36

_______________________________________________________________________________________
-4-

17.2.5. Zakończenie .................................................................................................................. 36
17.3.
Serwisowanie.................................................................................................................... 36
17.4.
Tłumik ............................................................................................................................... 37
17.5.
Naczynie wzbiorcze .......................................................................................................... 37
17.6.
Filtr płytowego wymiennika ciepła..................................................................................... 37
17.7.
Filtr grzewczy .................................................................................................................... 38
17.8.
Syfon kondensatu ............................................................................................................. 38
17.9.
Blok spalania .................................................................................................................... 39
17.9.1. Elektroda zapłonowa ..................................................................................................... 40
17.9.2. Demontaż palnika ......................................................................................................... 40
17.9.3. Czyszczenie wymiennika ciepła .................................................................................... 40
17.9.4. Przegląd palnika ............................................................................................................ 40
17.9.5. Ponowny montaż grupy palnika .................................................................................... 40
17.9.6. Zakończenie czynności serwisowych ............................................................................ 40
18.1.
Wskazówki ogólne ............................................................................................................ 41
18.2.
Dostęp do kotła ................................................................................................................. 41
18.3.
Wizjer ................................................................................................................................ 41
18.4.
Naczynie wzbiorcze .......................................................................................................... 41
18.5.
Blok hydrauliczny .............................................................................................................. 42
18.5.1. Pompa (tylko głowica) ................................................................................................... 43
18.5.2. Zawór spustowy bezpieczeństwa .................................................................................. 43
18.5.3. Automatyczny odpowietrznik ......................................................................................... 43
18.5.4. Czujnik niskiego ciśnienia wody .................................................................................... 43
18.5.5. Czujnik przepływu i wirnik ............................................................................................. 43
18.5.6. Obejście ........................................................................................................................ 43
18.5.7. Zawór regulacyjny trójdrożny sterowany elektrycznie ................................................... 43
18.5.8. Płytowy wymiennik ciepła .............................................................................................. 43
18.6.
Blok spalania .................................................................................................................... 44
18.6.1. Elektroda zapłonowa ..................................................................................................... 45
18.6.2. Jednostka zapalająca .................................................................................................... 45
18.6.3. Demontaż drzwiczek komory spalania ......................................................................... 45
18.6.4. Palnik ............................................................................................................................ 45
18.6.5. Wymiennik ciepła .......................................................................................................... 45
18.6.6. Ponowny montaż grupy palnika .................................................................................... 46
18.6.7. Termistor obiegu zasilającego ....................................................................................... 46
18.6.8. Termistor obiegu powrotnego........................................................................................ 46
18.6.9. Zawór gazu ................................................................................................................... 46
18.6.10. Wentylator ................................................................................................................. 46
18.7.
Syfon kondensatu ............................................................................................................. 46
18.8.
PCB .................................................................................................................................. 47
18.8.1. Demontaż płyty głównej PCB ........................................................................................ 47
18.8.2. Bezpiecznik 2A .............................................................................................................. 47
18.8.3. Kabel zasilania elektrycznego ....................................................................................... 47
18.8.4. Interfejs użytkownika PCB............................................................................................. 47
DANE TECHNICZNE ......................................................................................................................... 48

_______________________________________________________________________________________
-5-

INFORMACJE DODATKOWE ........................................................................................................... 49
Ręczne przenoszenie...................................................................................................................... 49
Zalecenia ogólne ............................................................................................................................. 49
Wyjmowanie kartonu z samochodu dostawczego ........................................................................... 49
Transport kartonu od punktu dostawy do punktu instalacji - parter ................................................ 49
Transport kartonu od punktu dostawy do punktu instalacji - pierwsze lub wyższe piętro, piwnica . 49
Transport kartonu od punktu dostawy do punktu instalacji - poddasze .......................................... 49
Wypakowywanie urządzenia z kartonu ........................................................................................... 49
Ustawianie urządzenia do montażu końcowego - bez przeszkód .................................................. 49
Ustawianie urządzenia do montażu końcowego - nad blatem roboczym, z przewidywanymi
przeszkodami itp. ............................................................................................................................ 50
Ustawianie urządzenia do montażu końcowego - w obrębie komory itp. przestrzeni ograniczonych
........................................................................................................................................................ 50
Ustawianie urządzenia do montażu końcowego - w obrębie ograniczonej przestrzeni poddasza .. 50

_______________________________________________________________________________________
-6-

INSTRUKCJA
1. Informacje wstępne
Witamy w gronie użytkowników naszych urządzeń. Mamy
nadzieję, że kocioł EUROTERM spełni Państwa
oczekiwania w zakresie ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz zapewni komfort i oszczędną eksploatację.
Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję, aby
zrozumieć wszystkie informacje i zapewnić w pełni
bezpieczną instalację, eksploatację i konserwację
urządzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
szkody
spowodowane
nieprzestrzeganiem
zaleceń,
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

1.1. Dokumentacja produktu
Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być
przekazana użytkownikowi po jego zainstalowaniu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
o Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby
zrozumieć wszystkie informacje i zagwarantować w pełni
bezpieczną
instalację,
eksploatację
i
konserwację
urządzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
szkody
wynikające
z
nieprzestrzegania
zaleceń
zawartych w niniejszej instrukcji.

1.2. Załączona dokumentacja
? 1 szablon naścienny
? 1 karta gwarancyjna

1.3. Objaśnienia symboli
NIEBIEZPIECZEŃSTWO: Bezpośrednie
zagrożenie zdrowia i życia

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym

wykrywać zagrożenie i wyłączać kocioł zanim nastąpi
przegrzanie.

2.1.2. Zawór spustowy bezpieczeństwa
Kocioł wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa c.o.
- Zawór bezpieczeństwa c.o. otwiera się w przypadku
wzrostu ciśnienia w obiegu c.o. powyżej 3 bar.

2.1.3. Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe
System zabezpieczenia przecizamrożeniowego steruje
uruchomieniem pompy urządzenia, gdy temperatura wody
w obiegu c.o. spadnie poniżej 12°C. Pompa wyłącza się, gdy
temperatura wody w obiegu c.o. osiągnie 15°C. Jeżeli
temperatura w obiegu c.o. spadnie poniżej 7°C, palnik
uruchamia się i pracuje do momentu, gdy temperatura wody
osiągnie 35°C.
Funkcja zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
aktywna gdy kocioł jest włączony.

jest

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe kotła nie może być
zapewnione jedynie przez kocioł. Niezbędny jest regulator
pokojowy, kontrolujący temperaturę wewnętrzną.
Prosimy pamiętać, że zasilanie gazem i prądem oraz
sprawna instalacja powietrzno-spalinowa są warunkiem
niezbędnym do prawidłowego działania funkcji ochrony
przeciwzamrożeniowej.
Uwaga: Obieg wody użytkowej (zimnej lub
ciepłej) nie jest zabezpieczony przez kocioł

2.1.4. Blokada odpływu kondensatu
Podczas mrozu, w odpływie kondensatu znajdującym się na
zewnątrz domu może tworzyć się lód. W tym przypadku
system zabezpieczający wyłączy urządzenie.

UWAGA: Ryzyko dla urządzenia lub otoczenia

WAŻNE: Użyteczne informacje i wskazówki

2. Opis urządzenia
2.1. Zabezpieczenia
2.1.1. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby

_______________________________________________________________________________________
-7-

2.2. Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa wskazuje kraj, do którego
urządzenie jest przeznaczone.
Umiejscowienie tabliczki znamionowej:

? Dyrektywą Europejską nr 2009/142/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady UE dotyczącą urządzeń gazowych.
? Dyrektywą Europejską nr 2004/108/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady UE dotyczącą Kompatybilności
elektromagnetycznej.
? Dyrektywą
Europejską
nr
2006/95/EC
Parlamentu
Europejskiego i Rady UE dotyczącą niskiego napięcia.
? Dyrektywą Europejską nr 92/42/EEC Rady Wspólnoty
Europejskiej dotyczącą sprawności kotłów.

Opis
1 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera następujące informacje:
-

Nazwa producenta
Kraj przeznaczenia
Nazwa handlowa urządzenia oraz numer seryjny
Dopuszczalne rodzaje układu powietrzno-spalinowego
Kod produktu
Kategoria gazu urządzenia
Rodzaj, kategoria i ciśnienie gazu - nastawa fabryczna
Przepływ specyficzny (D)
Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu c.o. (PMS)
Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu c.w.u. (PMW)
Klasa NOx urządzenia
Rodzaj zasilania
Pobierana moc maksymalna
Poziom ochrony elektrycznej
Minimalna i maksymalna wydajność cieplna (Q)
Minimalna i maksymalna moc użyteczna (P)
Znak i numer CE

Urządzenie
może
być
eksploatowane
wyłącznie z typami gazu zaznaczonymi na
tabliczce znamionowej

2.3. Rodzaj gazu
Kocioł ustawiony jest do pracy z gazem G20 (GZ50), ale
można go przystosować do podłączenia do gazu G31 (LPG).
?

Aby dostosować urządzenie do innego rodzaju gazu,
patrz: rozdział ,,Zmiana rodzaju gazu".

2.4. Regulacje i wymagania ustawowe
2.4.1. Oznakowanie CE
Oznakowanie CE informuje, że urządzenia opisane
w niniejszej instrukcji są zgodne z następującymi dyrektywami:

_______________________________________________________________________________________
-8-

2.5. Schemat hydrauliczny

1. Zawór odcinający dopływ gazu (żółty)
2. Zawór odcinający przepływ ogrzewania (czerwony)
3. Zawór bezpieczeństwa ogrzewania
4. N/A
5. Czujnik przepływu wody użytkowej
6. Płytowy wymiennik ciepła
7. Przepływ omijający
8. Zwrotny termistor grzewczy (niebieski)
9. Syfon kondensatu
10. Zapłon i elektroda kontrolna
11. Palnik
12. Główny wymiennik ciepła
13. Bezpiecznik termiczny
14. Wylot spalin
15. Tłumik
16. Grzewcze naczynie wzbiorcze
17. Wentylator
18. Zawór gazu

19. Moduł zapłonowy
20. Termistor przepływu ciepła (czerwony)
21. Odpowietrznik
22. Pompa
23. Zawór trójdrogowy
24. Czujnik ciśnienia wody
25. Zwrotny grzewczy zawór odcinający i filtr (niebieski)
26. Zawór odcinający zimną wodę użytkowej i filtr
(niebieski)
27. Zewnętrzny zawór zimnej wody użytkowej:
A. Zasilanie c.o.
B. Powrót c.w.u.
C. Rurka zaworu bezpieczeństwa ogrzewania
D. Zasilanie gazu
E. Zasilanie c.w.u.
F. Powrót c.o.
G. Odpływ kondensatu

_______________________________________________________________________________________
-9-

elementów obiegu hydraulicznego.

3. Wskazówki i przepisy
bezpieczeństwa

- Na czas naprawy urządzenia zabezpieczyć elementy
elektryczne przed ewentualnym kontaktem z wodą.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

3.1. Wskazówki bezpieczeństwa
Jeżeli ciśnienie gazu na wejściu kotła przekracza
dopuszczalny zakres, należy odciąć jego dopływ.
Nieprawidłowa Instalacja grozi porażeniem
prądem oraz zniszczeniem urządzenia.

- Używać wyłącznie nowych pierścieni uszczelniających
i uszczelek.
- Sprawdzić szczelność przewodów gazowych i wodnych po
wykonanej naprawie.
- Przeprowadzić
próbę
działania
i
sprawdzić
bezpieczeństwo systemu zaraz po zakończeniu naprawy.

o Nigdy nie wyłączać zabezpieczeń ani nie ingerować w ich
ustawienia.

3.2. Przepisy

o Wziąć obowiązkowo pod uwagę wymienione poniżej,
zalecenia i środki ostrożności przy przenoszeniu urządzenia:

Podczas instalacji i uruchamiania urządzenia należy
przestrzegać aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

- Chwytać urządzenie za podstawę.

4. Recykling

- W razie konieczności założyć odzież ochronną, taką jak
rękawice i obuwie ochronne.
o Upewnić się, że zastosowane techniki podnoszenia
urządzenia gwarantują pełne bezpieczeństwo:
- Wyprostować plecy

Recykling opakowania powinien być
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Większość materiałów, które wchodzą w skład urządzenia
nadaje się do recyklingu.

- Unikać skręcania ciała na wysokości pasa.
- Uważać, aby zbytnio nie pochylać górnej części ciała.

Urządzenie musi być poddane utylizacji, co wymaga
w szczególności:

- Zawsze chwytać urządzenie wewnętrzną stroną dłoni.

- selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i sprzętu
elektrycznego,

- Używać uchwytów przeznaczonych do przenoszenia
urządzenia.
- Przenosząc urządzenie trzymać je jak najbliżej ciała.
- Zapewnić sobie
konieczności.

pomoc

drugiej

osoby

w

razie

o Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku dotykać ani
zmieniać nastaw zaplombowanych elementów.
o W trakcie operacji podłączania nałożyć prawidłowo
uszczelki, aby uniknąć ryzyka wycieku gazu lub wody.
o Urządzenie posiada metalowe części (podzespoły). Zachować
ostrożność przy obsłudze i czyszczeniu. Szczególnie uważać na
ostre krawędzie.
o Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa przed
przystąpieniem do czynności obsługowych lub wymiany części:

- systematycznego selektywnego przetwarzania niektórych
podzespołów i substancji uznanych za niebezpieczne,
- ponownego używania, utylizacji i odzyskiwania energii
z zebranych odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno
wyrzucać wraz z odpadkami domowymi,
należy je przekazać do punktu zbiórki,
gdzie
zostanie
poddane
odzyskowi,
przetworzeniu lub recyklingowi.

4.1. Opakowanie
Zaleca się utylizowanie opakowania urządzenia w sposób
odpowiedzialny.

- Wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia.
- Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia.

? Odpady należy sortować w celu oddzielenia elementów
nadających się do recyklingu (tektura, tworzywa sztuczne
i tych, które nie mogą być użyte jako surowiec wtórny.

- Odłączyć obieg hydrauliczny urządzenia za pomocą
zaworów odcinających.

? Odpady powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi
przepisami

- Poczekać
na
ostygnięcie
urządzenia
rozpoczęciem zabiegów konserwacyjnych.

przed

- Opróżnić urządzenie w razie konieczności wymiany

_______________________________________________________________________________________
- 10 -

INSTALACJA
Wszystkie wymiary zawarte w niniejszej
instrukcji wyrażone są w mm.

6. Instalacja urządzenia
6.1. Lista dostarczonego wyposażenia

5. Miejsce instalacji urządzenia
5.1. Wskazówki
o Przed wybraniem miejsca instalacji urządzenia należy
dokładnie
przeczytać
wskazówki
w
zakresie
bezpieczeństwa, a także zalecenia zawarte w instrukcji
obsługi oraz w instrukcji instalacji.
o Sprawdzić, czy ściana, na której ma być zainstalowane
urządzenie, jest w stanie wytrzymać jego ciężar.
o Wybrać miejsce zapewniające prawidłową instalację
i wymagany dostęp do urządzenia. Należy się upewnić, że
złącza wodne, gazowe oraz odprowadzania spalin będą
dostępne do stałej kontroli (patrz rozdział " Dostęp do
urządzenia " ).
o Należy objaśnić te wymagania użytkownikowi urządzenia.
o Nie
należy instalować urządzenia nad innym
urządzeniem, które mogłoby spowodować jego uszkodzenie
(na przykład nad kuchenką, z której mogłyby unosić się para
i tłuste opary) lub w pomieszczeniu, którego atmosfera
mogłaby stać się przyczyną korozji.
o Kocioł
należy
instalować
w
pomieszczeniu
zabezpieczonym przez cały rok przed mrozem. Jeżeli
warunek ten nie może być spełniony, należy poinformować o
tym użytkownika i zlecić mu podjęcie niezbędnych kroków.

5.2. Dostęp do urządzenia
o Aby umożliwić okresowe przeglądy urządzenia, należy
zachować minimalne odległości, zaznaczone na poniższym
schemacie.

Kocioł dostarczany jest w jednej paczce wraz z kompletem
dokumentów i kompletem elementów niezbędnych do
instalacji urządzenia.
System powietrzno - spalinowy dobierany jest
w zależności od konfiguracji instalacji.

o Proszę sprawdzić zawartość paczek.
W paczce z akcesoriami powinny znajdować się:
o Wąż do kondensatu 400mm (1x)
o Instrukcja obsługi i instalacji (1x)
Inne:
o Wspornik ścienny (na styropianie) (1x)
o Wtyczki (2x)
o Śruby (2x)
o Szablon ścienny (wewnątrz instrukcji) (1x)
o Plastikowa rura odpływowa 110mm (1x)
o Plastikowa rura odpływowa 190mm (1x)
o Plastikowe rozgałęzienie odpływu w kształcie T (1x)

6.2. Zalecenia przed instalacją
6.2.1. Koncepcja obiegu c.w.u.
Instalacja wody użytkowej powinna zostać wykonana w taki
sposób, aby maksymalnie ograniczyć straty ciśnienia
(ograniczyć liczbę kolanek, używać zaworów o dużym
przekroju dla zapewnienia dostatecznego przepływu).
Kocioł może działać przy minimalnym ciśnieniu zasilania, ale
z małym przepływem. Większy komfort użytkowania
uzyskuje się przy ciśnieniu zasilania wyższym od 0,8 bar.

6.2.2. Koncepcja obiegu c.o.
Jednostki mogą być montowane we wszystkich typach
instalacji
grzewczych:
dwururowej,
jednorurowej,
podłogowej, itd.
W instalacji mogą być zainstalowane grzejniki płytowe,
konwektorowe lub nagrzewnice powietrza. W przypadku
ogrzewania podłogowego instalację należy wyposażyć w
termostat wyłączający kocioł po przekroczeniu temperatury
50°C Termostat ten powinien posiadać bezwładność
pozwalającą na opóźnienie wyłączenia kotła w przypadku
bezpośredniej zmiany trybu pracy z c.w.u. na c.o.
Uwaga: Przy zastosowaniu w instalacji materiałów różnego
rodzaju może wystąpić zjawisko korozji. W celu
wyeliminowania tego zjawiska należy wprowadzić do
instalacji inhibitor korozji (w proporcjach zalecanych przez
producenta).

_______________________________________________________________________________________
- 11 -

Przekroje rur w instalacji należy dobrać uwzględniając
dostępne ciśnienie dyspozycyjne i przepływ. Wymagany
przepływ wody w instalacji określić na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, a nie
maksymalnej mocy kotła. Przy czym obliczeniowa różnica
temperatur między zasilaniem i powrotem nie powinna
przekraczać 20°C.

1. Punkt odpływowy
2. Zewnętrzny przepływ omijający (jeśli wymagany)
3. Wlot ciepłej wody użytkowej
4. Wylot zimnej wody
5. Kocioł
6. Zawór napełniający

Przebieg rur powinien zostać zaplanowany w taki sposób, by
uniknąć tworzenia syfonów, w których gromadzi się
powietrze i ułatwić ciągłe odpowietrzanie instalacji.
Odpowietrzniki powinny zostać zainstalowane w każdym
górnym punkcie układu przewodów, jak również na
wszystkich grzejnikach.

7. Obieg grzewczy zwrotny

Maksymalna objętość wody w instalacji zależy między
innymi od ciśnienia statycznego. Naczynie wzbiorcze,
wbudowane w kocioł obsługuje instalacje o określonych
parametrach. W przypadku wyższego ciśnienia statycznego
istnieje możliwość podwyższenia ciśnienia poduszki gazowej
w naczyniu wzbiorczym.

6.3. Wymiary

8. Obieg grzewczy przepływowy
9. Dodatkowe naczynie wzbiorcze (jeśli wymagane)

Zaleca się zainstalowanie zaworu spustowego w najniższym
punkcie instalacji.
W przypadku użycia zaworów termostatycznych
by wyposażyć w nie jedynie połowę
i zainstalowanie ich w pomieszczeniach o
dopływie ciepła, nigdy zaś w pomieszczeniu,
zainstalowano regulator pokojowy.

zaleca się,
grzejników
znacznym
w którym

o Przed zainstalowaniem kotła, instalacja powinna zostać
wypłukana oraz wyposażona w filtr odpowiednio dobrany do
rodzaju instalacji.
o Jeśli kocioł nie jest instalowany natychmiast, zaleca się
zabezpieczenie podłączeń po to, by gips i farba nie mogły
wpłynąć ujemnie na szczelność przy późniejszym
podłączeniu.

Opis

_______________________________________________________________________________________
- 12 -

6.4. Montaż

6.4.1. Zawieszanie kotła

o Prosimy sprawdzić, czy materiały użyte do wykonania
instalacji dopasowane są do urządzenia.
o Ustalić miejsce instalacji. Proszę zastosować się do zaleceń
zawartych w rozdziale <<Miejsce instalacji urządzenia>>.
Mocowanie listwy montażowej należy dostosować do
parametrów ściany nośnej, z uwzględnieniem ciężaru kotła

o Podnosząc kocioł do odpowiedniej pozycji, należy lekko
nachylić jego górną część do ściany i przystawić tuż nad
listwą mocującą.
o Następnie należy powoli opuścić kocioł, zahaczając go na
listwie mocującej.

o Za pomocą dostarczonego wraz z listwą szablonu wywiercić
otwory na śruby mocujące.

7. Połączenie hydrauliczne
7.1. Podłączenie gazu i wody
o Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności dokładnie
wyczyścić przewody, używając odpowiedniego środka, aby
usunąć wszelkie zanieczyszczenia (opiłki, pozostałości po
lutowaniu, oleje i smary). Zanieczyszczenia te mogłyby
przedostać się do kotła i zakłócić jego działanie.
o Nie używać rozpuszczalników ze względu na ryzyko
uszkodzenia elementów instalacji.

Opis
1. Szablon ścienny
2. Standardowa długość poziomego komina
spalinowego
3. 2,5° 44mm/m zgięcie przedłużenia komina
spalinowego
4. Wtyczka
5. Uchwyt mocujący
6. Śruba

o Nie lutować już zamontowanych przewodów. Operacja ta
może spowodować uszkodzenie uszczelek i zaworów.
o Używać wyłącznie oryginalnych uszczelek dostarczonych
wraz z urządzeniem.
o Po napełnieniu instalacji sprawdzić jej szczelność i usunąć
ewentualne źródła wycieków.

_______________________________________________________________________________________
- 13 -

Nie należy wykonywać żadnej pracy na
gorąco bezpośrednio pod urządzeniem, gdyż
może to spowodować uszkodzenie podstawy
urządzenia. Gorąco może również spowodować
uszkodzenie zaworów odcinających.

7.2. Zawór spustowy bezpieczeństwa

Opis:
1. Rura odpływowa
2. Wylot kondensatu
o Podłączyć przewód do odprowadzania kondensatu
układu odprowadzania do kanalizacji ściekowej.

do

o Upewnić się, czy kondensat spływa poprzez układ
odprowadzania.

Opis:
1. Wylot spustowy

o Używać rur z materiałów odpornych na korozję do
instalacji odprowadzania kondensatu.

2. Zawór bezpieczeństwa PRV
3. Kran odpływowy urządzenia

o W przypadku użycia nieodpowiednich materiałów do
instalacji odprowadzania kondensatu, należy zainstalować
zestaw do neutralizacji kondensatu, aby uzyskać na wylocie
prawie obojętne pH. W takim wypadku należy mieć
możliwość pobrania próbki na wylocie układu w celu kontroli
pH.

4. Zwiększanie ciśnienia wody
A. Wylot PRV - na zewnątrz
B. Odpływ
C. Zawór napełniający

7.3. Podłączenie do syfonu kondensatu
Kondensat wytwarzany przez urządzenie jest
lekko kwaśny (pH między 3,5 - 5,0). Należy
używać rękawic ochronnych.

Usuwanie
kondensatu
bezpośrednio
środowiska naturalnego jest zabronione.

do

Objętość produktu kondensacji może wynosić
do około 15 litrów dziennie dla domu
jednorodzinnego. Wielkość ta jest znikoma w
porównaniu
do
objętości
ścieków
odprowadzanych
przez
dom,
ponieważ
kondensat zastaje rozcieńczony w wodzie.

_______________________________________________________________________________________
- 14 -

8. Odprowadzanie spalin
8.1. Wymagania
Należy stosować wyłącznie oryginalne elementy
układu powietrzno-spalinowego dla urządzeń
kondensacyjnych.
Możliwe są różne konfiguracje wyprowadzenia układu
powietrzno-spalinowego.
o W celu doboru odpowiedniego systemu powietrznospalinowego proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub
instalatorem.

o Zapewnić minimalne nachylenie 44mm/m między kolanem
i końcem układu powietrzno-spalinowego, aby umożliwić
powrót kondensatu do urządzenia.
Maksymalna długość układu powietrzno-spalinowego zależy
od jego typu ( na przykład C13)
o Niezależnie od wybranego typu układu powietrznospalinowego, należy zachować minimalne odległości,
podane w tabeli, dla umieszczenia wyprowadzeń układu
powietrzno-spalinowego.
o Zainstalować rury układu powietrzno-spalinowego zgodnie
ze wskazówkami instrukcji instalacji, dostarczonej wraz
z układem powietrzno-spalinowym.
o Należy objaśnić te wymagania użytkownikowi urządzenia.
Uwaga! W przypadku umiejscowienia wylotu
spalin na wysokości mniejszej niż 1.80 m od
podłoża,
należy
zainstalować
zestaw
zabezpieczający wylot.

Uwaga! Należy zagwarantować odpowiednią
szczelność miedzy wyjściem spalin z kotła a
układem powietrzno-spalinowym

_______________________________________________________________________________________
- 15 -

umiejscowienie końcówek przewodu odprowadzania spalin

mm
600
600
500
500
500
600

M

Pod oknem
Pod wywietrznikiem
Pod rynną
Pod balkonem
Odległość od sąsiedniego okna
Odległość od sąsiedniego wywietrznika
Odległość od pionowych lub poziomych przewodów
odprowadzających
Odległość od rogu budynku
Odległość od wejścia do budynku
Odległość od ziemi lub innego piętra
Odległość od sąsiedniego wyprowadzenia w pionie

N

Odległość od sąsiedniego wyprowadzenia w poziomie

O
P

Odległość od sąsiedniego wywietrznika
Odległość od sąsiedniego okna

Oznaczenie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

600
500
1000
1800
3000
3000
600
500

_______________________________________________________________________________________
- 16 -

8.2. Opis konfiguracji systemów
powietrzno-spalinowych
C13 to współosiowy przewód powietrzno-spalinowy. Można
również zamontować podwójne przewody kominowe, jednak
ich wyloty muszą być koncentryczne lub muszą znajdować
się wystarczająco blisko, aby podlegać podobnym
warunkom wiatrowym.
C33 to pionowy współosiowy przepust dachowy. Należy
postępować tak samo jak w przypadku C13.
System B33 składa się z pojedynczego
kominowego z przewiewem naturalnym.

przewodu

Wszystkie części urządzenia poddane działaniu ciśnienia,
zawierające produkty spalania są całkowicie zamknięte
przez części urządzenia doprowadzające powietrze do
spalania. Powietrze do spalania jest zasysane do urządzenia
z pomieszczenia za pomocą odcinka koncentrycznego, który
zamyka przewód kominowy. Powietrze wlatuje przez
określone otwory umieszczone w odcinku końcowym.
W typie C43, rury kominowe mogą być zamontowane
zbiorczo bądź osobno, ale należy się upewnić, że będą
podlegać podobnym warunkom wiatrowym.

Poziomy
układ
powietrzno-spalinowy
?80/125mm (typ instalacji C13)
W typie C53 przewody powietrzny i spalinowy są podzielone,
przy czym występują w różnych obszarach ściany bądź
dachu i podlegają różnym czynnikom ciśnieniowym.

Opis
1. Uszczelka
W typie B23 powietrze do spalania pobierane jest
bezpośrednio z pomieszczenia, a spaliny wydalane są na
zewnątrz. Taki przewód spalinowy może być zarówno
poziomy, jak i pionowy. W pomieszczeniach ogrzewanych
ten typ instalacji nie jest uszczelniony.

Typ

Długość maksymalna

?80/125

12m

Zawsze gdy wymagane jest dodatkowe kolanko 90° (lub 2
kolanka 45°), długość (L) musi zostać pomniejszona o 1m.

_______________________________________________________________________________________
- 17 -

Pionowy
układ
powietrzno-spalinowy
?80/125mm (typ instalacji C33)

Opis
1. Płyta przednia
2. Śruba mocująca płytę przednią
3. Pierścień uszczelniający rurkę manometryczną
o Należy odkręcić dwie śruby (2) w dolnej części płyty
przedniej i zdjąć płytę przednią (1)
o W trakcie zamykania panelu kontrolnego należy powoli
włożyć
rurkę
manometryczną
do
pierścienia
uszczelniającego (3) w celu uniknięcia jej skręcenia.
Typ

Długość maksymalna

?80/125

13 m

Zawsze gdy wymagane jest dodatkowe kolanko 90° (lub 2
kolanka 45°), długość (L) musi zostać pomniejszona o 1m.

9. Panel kontrolny

10. Podłączenia elektryczne
Nieprawidłowa instalacja grozi porażeniem
prądem
i
uszkodzeniem
urządzenia.
Podłączenie elektryczne urządzenia powinno
być
wykonane
przez
instalatora
posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego
łatwodostępnego,
odpowiednio
zamocowanego
i
wyposażonego
w
wyłącznik
dwubiegunowy.
Przewody powinny być uziemione. Należy pamiętać o
zachowaniu biegunowości zgodne z obowiązującymi
normami.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
poniesione szkody w wyniku nieprawidłowego uziemienia
urządzenia.
Dotyczy
to
także
nieprzestrzegania
obowiązujących norm.
o Podłączyć przewód zasilający kotła do sieci 230 V
jednofazowej z uziemieniem.
Opis
1. Panel kontrolny
2. Śruba mocująca panel kontrolny
o Panel kontrolny (1) należy wyjąć poprzez poluzowanie śrub
mocujących.

o Przestrzegać prawidłowego
przewodu neutralnego do kotła.

podłączenia

o Do
podłączeń
elektrycznych
nie
przewodów o średnicy powyżej 10 mm.

fazy

i

używać

Zgodnie z obowiązującymi normami podłączenie
elektryczne powinno zostać wykonane za pomocą
wyłącznika dwubiegunowego z zachowaniem odstępu
przynajmniej 3 mm między stykami.

_______________________________________________________________________________________
- 18 -

10.1. Dostęp do płyty głównej

10.3.

Instalacja elektryczna

Stałe zasilanie 230V
Wszystkie przewody podłączone do urządzenia
powinny być przymocowane do ściany na stałe.
Należy się upewnić, że przewód zasilający jest
przymocowany za pomocą odpowiedniego
zacisku.

Urządzenie to
zamocowanego
połączeń.

nie będzie działać
układu sterowniczego

bez
lub

Opis:
1. Skrzynka sterownicza
2. Śruby mocujące skrzynkę sterowniczą
3. Kabel zasilania
o Należy odkręcić śruby mocujące (2) i wyciągnąć skrzynkę
sterowniczą (1) przodem do pozycji serwisowej.
o Należy przeprowadzić kabel zasilania (3) przez pierścień
uszczelniający i podłączyć do gniazdka na panelu
kontrolnym.

10.2.

Płyta główna

Opis
1. Złącze
2. Przewody elektryczne
3. Izolacja

Opis
1. Stałe zasilanie 230V
2. Złącze Terminal Block płyty głównej:
N - przewód neutralny (zerowy)
L - przewód fazowy
3. Bezpiecznik
4. Złącze dwubiegunowe
5. Przewód łączący

W przypadku podłączenia przewodów elektrycznych do
złącz płyty głównej:
o Zachować odległość maksymalnie 30 mm między złączem
(1) i izolacją (3).
o W przeciwnym razie spiąć przewody elektryczne (2)
plastikową opaską.
o Zamocować przewody w zaciskach znajdujących się w
obudowie panelu sterowania.

_______________________________________________________________________________________
- 19 -

Pod żadnym pozorem nie należy podłączać
napięcia sieciowego do żadnego terminala za
pomocą wtyczki przyłączeniowej 24V

Stałe zasilanie 230V + układ sterowniczy
230V

10.5.

Sprawdzanie połączeń
elektrycznych

Należy przeprowadzić wstępne czynności kontrolne systemu
elektrycznego takie, jak poniżej:
o Rezystancja uziemienia ( &amp; lt; 1Ohm)
o Test zwarciowy (L-N)
o Rezystancja uziemienia (L-N)
o Sprawdzenie polaryzacji

Opis:
1. Stałe zasilanie 230V
2. Układ sterowniczy
3. Termostat zabezpieczający przed zamarzaniem
4. Złącze Terminal Block płyty głównej:
FP - termostat antymrozowy 230V (przełączany)
RT - przełącznik fazowy (230V)
N - przewód neutralny (zerowy)
L - przewód fazowy
5. Puszka przyłączeniowa
6. Bezpiecznik
7. Złącze dwubiegunowe

10.4. Akcesoria zewnętrzne

opis
1. Złącze regulatora pokojowego on/off 24V
2. Złącze regulatora pokojowego Ebus lub odbiornika
radiowego Ebus
3. Złącze czujnika temperatury zewnętrznej

_______________________________________________________________________________________
- 20 -

10.6. Schemat elektryczny

opis
1 Złącze akcesoriów dodatkowych
2 Złącze dla czujnika temperatury do opcjonalnego
połączenia z systemem solarnym
3 Dodatkowa płyta 24V
4 Panel sterowania
5 Bezpiecznik
6 Złącze 230 V
7 Pompa
8 Elektroda zapłonu i jonizacyjnej detekcji płomienia

9 Czujnik temperatury zasilania c.o.
10 Czujnik temperatury powrotu c.o
11 Mechanizm gazowy
12 Wentylator
13 Bezpiecznik termiczny
14 Czujnik przepływu wody użytkowej
15 Zawór trójdrożny
16 Czujnik ciśnienia

_______________________________________________________________________________________
- 21 -

11. Uruchomienie

11.3. Napełnienie obiegu c.w.u.

11.1. Pierwsze uruchomienie

o Otworzyć poszczególne zawory ciepłej wody, aby napełnić
obieg c.w.u.

o Wcisnąć przycisk Włącz/Wyłącz, aby uruchomić urządzenie.
o Upewnić się, że funkcje c.w.u. i c.o. urządzenia są
wyłączone.

11.4. Stabilizacja ciśnienia w instalacji

11.2. Napełnianie Instalacji c.o.
o Upewnić się, że zawór doprowadzający wodę użytkową do
instalacji jest otwarty.
o Otworzyć zawory odcinające umieszczone na zestawie
podłączeniowym: powinny one być ustawione w kierunku
przepływu.

opis
1. korek
o Zalać wodą korek (1) układu odprowadzania kondensatu.
o Włączyć funkcje c.w.u. i c.o. urządzenia.

opis
1. Korek odpowietrznika pompy
2. pompa
3. śruba wirnika pompy
o Otworzyć korek odpowietrznika umieszczony na pompie, jak
również odpowietrzniki instalacji.
o Otworzyć zawór napełniający znajdujący się pod
urządzeniem aż do wyświetlenia ciśnienia miedzy 0.8 - 1.2
bar (ciśnienie należy dostosować do parametrów instalacji
c.o.).

o Uruchomić urządzenie i pozostawić pracujące w trybie c.o.
na co najmniej 15 minut z nastawą temperatury
wyższą lub równą 50°C (nie dotyczy instalacji
z ogrzewaniem podłogowym).
o Ponownie odpowietrzyć każdy grzejnik aż do momentu gdy
woda będzie normalnie wypływać, a następnie zamknąć
odpowietrzniki.
o W
przypadku
jakichkolwiek
problemów
z odpowietrzeniem, uruchomić program odpowietrzenia
obiegu c.o. (patrz rozdział &quot; Dostęp do danych technicznych
kotła &quot; ).
o Upewnić się, że wskaźnik ciśnienia wyświetla wartość
0.8 - 1.2 bar (ciśnienie należy dostosować do parametrów
instalacji c.o.); w przeciwnym razie ponownie napełnić kocioł.

o Odpowietrzyć każdy grzejnik aż do uzyskania normalnego
wypływu wody, a następnie zamknąć odpowietrzniki.
o Pozostawić otwarty korek odpowietrznika pompy.
o Wykręcić śrubę wirnika pompy i wsunąć płaski śrubokręt.
Powinna wypłynąć strużka wody z pompy.
o Obrócić kilka razy wirnik pompy, a następnie wkręcić
śrubę.

_______________________________________________________________________________________
- 22 -

11.5.

Wstępny zapłon

4.
5.
6.
7.
8.

11.5.1. Kontrola
Urządzenie zostało sprawdzone, wyregulowane i ustawione
fabrycznie do pracy na gazie ziemnym (G20), jak określono
na tabliczce znamionowej urządzenia.
o Należy sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wskazówkami.
o Należy sprawdzić integralność systemu spalinowego
i szczelność przewodu kominowego.
o Należy
sprawdzić
integralność
i szczelność w istotnych punktach.

obiegu

spalania

Nieprawidłowe ciśnienie c.o.
Błąd
Modulowanie
Wskaźnik pracy palnika
Wskaźnik ciśnienia lub błędu

11.5.4. Funkcje kotła
Funkcja i działanie głównych kontrolek umieszczonych na
panelu sterowania jest następująca:
W miejscu, w którym można zobaczyć wartość ciśnienia,
kocioł jest w stanie gotowości i zasilanie jest włączone.

o Należy sprawdzić, czy wszystkie kontrolki wewnętrzne
i zewnętrzne wskazują na zapotrzebowanie ciepła.
o Należy sprawdzić, czy włączono dopływ gazu.
Aby dostosować urządzenie do innego rodzaju gazu, patrz:
rozdział Zmiana rodzaju gazu.

11.5.2. Ustawianie temperatury

Opis
1. Przycisk Włącz/wyłącz
2. Wybór trybu działania
a) tryb letni
b) tryb zimowy
3. Przycisk resetowania
4. Wyświetlacz cyfrowy LCD
5. Regulacja temperatury wody w obiego c.w.u. i c.o.
6. Pokrętło regulacji temperatury

11.5.3. Wyświetlacz

Działanie w trybie zimowym

Aby korzystać z funkcji centralnego ogrzewania lub ciepłej
wody użytkowej, należy raz nacisnąć przycisk ,,mode", aby
wybrać tryb pracy w zimie. Zacznie migać symbol.
Aby ustawić temperaturę c.o. w trybie zimowym, należy raz
nacisnąć przycisk
/
i przekręcić pokrętło regulacji
temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż na
wyświetlaczu LCD wyświetli się wymagana temperatura. W
trybie zimowym, wyświetlacz LCD pokazuje symbole
zarówno c.w.u. ( ) jak i c.o. ( ) w tym samym czasie. Jeśli
miga symbol c.w.u., włączone jest korzystanie z ciepłej wody
użytkowej. Jeśli miga symbol c.o., kocioł pracuje w trybie
ogrzewania (c.o.).
Temperaturę c.o. można ustawić, obracając pokrętło
regulacji temperatury na panelu sterowania po jednokrotnym
naciśnięciu przycisku
/
. Wartość tej kontrolki decyduje
o wysokości temperatury wody dostarczanej do grzejników.
Temperatura wody w grzejnikach może być ustawiona od
min 10?C do max 75?C, natomiast dla ogrzewania
podłogowego temperaturę wody może ustawić od min 10?C
do max 50?C. Ustawienia mogą zostać zapisane po
trzykrotnym
mignięciu
ustawionych
wartości
na
wyświetlaczu, bądź poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku
/

1.
2.
3.

Symbol trybu c.o.
Symbol trybu c.w.u.
Symbol regulacji parametrów

Temperaturę c.w.u. można ustawić, obracając pokrętło
regulacji temperatury na panelu sterowania po jednokrotnym

_______________________________________________________________________________________
- 23 -

naciśnięciu przycisku / . Wartość tej kontrolki decyduje o
wysokości temperatury wody dostarczanej do kranów i sekcji
łazienkowej. Temperaturę wody użytkowej można ustawić
od min 38?C do max 60?C. Ustawienia mogą zostać
zapisane po trzykrotnym mignięciu ustawionych wartości na
wyświetlaczu, bądź poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku
/

Ciśnienie operacyjne gazu na wlocie

Ustawione wartości można monitorować w lewym górnym
rogu wyświetlacza LCD.

Działanie w trybie letnim

opis
1. Punkt pomiarowy

Aby korzystać z funkcji c.w.u. w trybie letnim, należy raz
nacisnąć przycisk ,,mode", aby wybrać tryb pracy w lecie.
Zacznie migać symbol
.
Temperaturę c.w.u. można ustawić, obracając pokrętło
regulacji temperatury na panelu sterowania po jednokrotnym
naciśnięciu przycisku
/
. Wartość tej kontrolki decyduje
o wysokości temperatury wody dostarczanej do kranów i
sekcji łazienkowej. Temperaturę wody użytkowej można
ustawić od min 38?C do max 60?C. Ustawienia mogą zostać
zapisane po trzykrotnym mignięciu ustawionych wartości na
wyświetlaczu, bądź poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku
/ .
Ustawione wartości można monitorować w lewym dolnym
rogu wyświetlacza LCD, który wskazuje na ustawienia
temperatury wody sanitarnej.

o Przy włączonych wszystkich urządzeniach gazowych
należy sprawdzić ciśnienie robocze zasilania w punkcie
pomiarowym zaworu odcinającego dopływ gazu.
Ciśnienie nominalne zasilania dla gazu ziemnego (G20)
wynosi 20mbar.
Ciśnienie nominalne zasilania dla gazu LPG (G31) wynosi
37mbar.
o Należy wyłączyć wszystkie krany i urządzenia, a następnie
odłączyć manometr.
Dodatkowo można uzyskać maksymalną bezpieczną
nominalną moc cieplną urządzenia przy ciśnieniu wlotowym
poniżej 15mbar.
Nie można zmierzyć wartości ciśnienia palnika i nie używa
się go do pomiaru szybkości gazu.

Szybkość przepływu gazu
11.5.5. Szybkość przepływu gazu
Przepływ gazu jest uzależniony od nastaw mechanizmu
gazowego. Należy zapewnić stałe ciśnienie wlotowe gazu na
poziomie 20 mbar
Ze względu na modulację ustawień kotła
i konieczność sprawdzenia ciśnienia wlotowego
gazu oraz pomiaru szybkości dopływu gazu
przy maksymalnej przepływności, należy
ustawić dopływ gazu na maksimum.

Należy się upewnić, że wszystkie inne urządzenia spalające
gaz oraz lampki sygnalizacyjne zostały wyłączone.
Szybkość przepływu gazu należy sprawdzić za pomocą
gazomierza i stopera, co najmniej 10 minut po zapaleniu się
palnika, dla średnich szybkości patrz: tabela poniżej.
Szybkość przepływu gazu
(G20)

Szybkość
przepływu
gazu (G31)

(średnio) po 10 min od zapłonu
Model

o Należy aktywować tryb testowy ,,P.01" i ustawić wartość na
100 w celu wymuszenia maksymalnego płomienia palnika.
Patrz: rozdział Ustawienia szczegółowe ? Ustawienia
techniczne urządzenia i lista parametrów ? Tryby testowe.

MAX

3

24
28

MIN

m /h

MIN
ft /h

3

m /h

3

MAX
ft /h

3

kg/h

kg/h

0,882
0,989

31,2
34,9

1,936
2,482

68,4
87,7

0,58
0,703

1,32
1,78

3

1m propanu = 1,87kg
Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk ,,Reset" w celu
wyzerowania kotła.

_______________________________________________________________________________________
- 24 -

11.5.6. Test instalacji c.w.u.

Ekran wyświetla ,,0". Należy ustawić kod serwisu (35) lub
instalatora (96), przekręcając pokrętło regulacji temperatury.

o Upewnić się, że zewnętrzne elementy regulujące (regulator
pokojowy, zewnętrzny czujnik temperatury ) wysyłają
żądanie grzania do urządzenia.

o Należy nacisnąć przycisk ,,mode", aż na wyświetlaczu LCD
wyświetli się ,,d.00". Odpowiedni numer parametru można
ustawić przekręcając pokrętło regulacji temperatury. Wartość
parametru może być monitorowana w lewym górnym rogu
wyświetlacza.

o Upewnić się, że wszystkie
grzejników są otwarte.

zawory

termostatyczne

o Włączyć funkcję c.o. na panelu sterowania urządzenia.
o W razie konieczności wyregulować przepływ w obiegu c.o.

o Aby zmienić wartość parametru, należy raz nacisnąć
przycisk ON/OFF. Kiedy wartość parametru zacznie migać
trzykrotnie,
można
ustawić
parametr
odpowiednio
przekręcając pokrętło regulacji temperatury, a wybraną
wartość można zapisać poprzez naciśnięcie przycisku
,,mode".
o Aby zamknąć menu parametrów, należy raz nacisnąć
przycisk ON/OFF.

11.5.7. Testowanie systemu ciepłej wody
użytkowej

Uwaga: spadek mocy cieplnej nie ma wpływu na moc ciepłej
wody użytkowej.

o Otworzyć zawór ciepłej wody.
o Sprawdzić, czy uzyskana temperatura jest zgodna
z nastawą urządzenia.

11.5.8. Zakończenie
o Upewnić się, że przywieszka magnetyczna umieszczona
jest na pokrywie przedniej urządzenia.

12. Ustawienia szczegółowe
12.1.

Ustawienia techniczne urządzenia i
lista parametrów

12.1.1. Ustawienia instalacyjne

Aby dostosować parametry operacyjne:
o Pokrętło regulacji temperatury należy ustawić do pozycji
,,A" i wcisnąć przycisk ,,mode" na czas dłuższy niż 7 sekund,
aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji.

_______________________________________________________________________________________
- 25 -

Wybieranie wartości 24 &amp; gt; 8 do 18
i 28 &amp; gt; 9 do 24

Przekroczenie czasu
nagrzewania pompy
Obliczenie max. Ilości czasu
Okres czasu pomiędzy dwoma
potrzebnego do ponownego
uruchomieniami palnika w trybie grzania uruchomienia palnika w trybie
grzania
Termostat pomieszczeniowy 230V
0 = otwarty (brak zapotrzebowania na
Termostat pomieszczenia 230V
ciepło) 1 = zamknięty
jest dostępny
(zapotrzebowanie na ciepło)
Pompa cyrkulacyjna
Stan pompy cyrkulacyjnej
1=Otwarta, 0=Zamknięta
Termostat pomieszczeniowy 24V
0 = otwarty (brak zapotrzebowania na
Termostat pomieszczenia 24V
ciepło) 1 = zamknięty
jest dostępny
(zapotrzebowanie na ciepło)
Regulacja wartości modulacji
Typ regulacji temperatury
zgodnie z czujnikami
zasilanie / powrót
temperatury zasilania / powrotu
0 = z palnikiem
Tryb pracy pompy
1 z termostatem pomieszczenia
2 = w trybie zimowym

Możliwość modyfikacji
(M) / Możliwość odczytu
(R)

P 24:
P 24:23
6
35-96
P 28:27 P 28:
8

P
24:23
P
28:27

kW

M

Opis parametru

Jednostka

Wartość max.

d00 Max. moc grzewcza (kW)

Wartość min.

Parametr

Kod regulacji

Kod

Ustawienie fabryczne

Ustawienia parametrów dla instalacji i konserwacji

d01 Praca pompy w c.o.

35-96

5

2

60

min

M

d02

35-96

20

2

60

min

M

35

N/A

0

1

wł. /
wył.

R

35

N/A

0

1

wł. /
wył.

R

35

N/A

0

1

wł. /
wył.

R

35

0

0

1

prawd
a
/ fałsz

M

35-
96

1 (z
RT)

0

2

enum

M

35-
96

60

50

60

°C

M

35

N/A

0

1

wł. /
wył.

R

35

N/A

0

1

enum

R

35

N/A

0

1

d08

d10

d16

d17

d18

d20 Ustawienie max. temperatury c.w.u.
Zapotrzebowanie c.w.u. (zbiornik lub
d22 przepływ): 1 = włączone,
0 = wyłączone
Tryb operacyjny
d23
1 = tryb zimowy, 0 = tryb letni
Tryb grzania zbiornika
d25
1 =włączony, 0 = wyłączony
d34 Prędkość wentylatora

Prędkość mierzona

35-96

N/A

N/A

N/A

d36 Czujnik przepływu c.w.u.
Temperatura termistora zasilania
d40
ogrzewania
Temperatura termistora powrotu
d41
ogrzewania
Ustawienie minimalnej prędkości
d50
wentylatora rpm/10

Wartość mierzona

35-96

N/A

N/A

N/A

wł. /
wył.
rpm/1
00
l/dk

Wartość mierzona w °C

35-96

N/A

N/A

N/A

°C

R

Wartość mierzona w °C

35-96

N/A

N/A

N/A

°C

R

d51

Ustawienie maksymalnej prędkości
wentylatora rpm/10

d64 Średni czas zapłonu (s)
d65 Maksymalny czas zapłonu (s)
Czas pozostały do końca czasu
d67 pomiędzy dwoma uruchomieniami w
trybie grzania

Tylko do pracy zbiornika

Regulacja prędkości wentylatora
dla Pmin.

35

Regulacja prędkości wentylatora
dla Pmax.

35

R
R
R

Wyświetlanie czasu pozostałego
do zakończenia czasu pomiędzy
dwoma uruchomieniami

0

99

rpm/1
0

M

-99

0

rpm/1
0

M

35
35

P 24:30
P 28:42
P
24:-45
P
28:-70
0
0

0
0

0
0

sek.
sek.

R
R

35

0

0

255

min

R

_______________________________________________________________________________________
- 26 -

d68

Nieudany zapłon po pierwszym
podejściu

d69 Nieudany zapłon po drugim podejściu
d71

Ustawienie temperatury maksymalnej
trybu grzewczego

d80 Czas pracy w trybie c.w.u.
d81 Czas pracy w trybie c.o.
Liczba zapłonów palnika w trybie
grzania
(wyświetlana x100)
Liczba zapłonów palnika w trybie c.w.u.
d83
(wyświetlana x100)
d82

Minimalne ustawienie poziomu mocy
d85
dla trybu grzania
d93

Określony numer urządzenia (offset
dsn)

Wyświetlanie ilości nieudanych
prób zapłonu przy pierwszym
podejściu
Wyświetlanie ilości nieudanych
prób zapłonu przy drugim
podejściu
Wybieranie wartości między 4580°C
Wyświetlanie godzin pracy w
trybie c.w.u.
Wyświetlanie godzin pracy w
trybie c.o.
Wyświetlanie liczby zapłonów
palnika w trybie grzania
Wyświetlanie liczby zapłonów
palnika w trybie c.w.u.
Minimalne ustawienie mocy
Wybieranie kodu urządzenia

d94 Wyzerowanie kodów błędów

d95 Wersja oprogramowania

d96

Przywracanie ustawień fabrycznych
parametrów

35

0

0

255

brak

R

35

0

0

255

brak

R

35-96

75

45

80

°C

M

35

0

0

65535

h

R

35

0

0

65535

h

R

35

0

0

65535

brak

R

35

0

0

65535

brak

R

35-96

P 24:6
P 28:8

P
P
24:23
24:6
P
P28:8
28:27

kW

M

35

P 24:0
P 28:1

Wyświetlanie numeru wersji
oprogramowania:
1. Płyta główna, 2. Interfejs
Wszystkie parametry zapisane
na płycie głównej są
przywracane do ustawień
fabrycznych, jeśli ta funkcja jest
włączona:
0 = wyłączona, 1 = włączona

35

35

32

brak

M

0

35-96

0

1

prawd
a
/ fałsz

M

brak

R

prawd
a
/ fałsz

M

0

0

1

_______________________________________________________________________________________
- 27 -

12.2. Status urządzenia
o

Aby uzyskać dostęp do konfiguracji menu, pokrętło
regulacji temperatury należy ustawić do pozycji ,,A"
i nacisnąć przycisk ,,mode" na czas dłuższy niż 5 sekund.
Na ekranie wyświetla się ,,S". Ustawienie to może być
monitorowane w lewym górnym rogu wyświetlacza.
o Aby zamknąć menu parametrów należy raz nacisnąć
przycisk ON/OFF.

S.58
S.90
S.92
S.93
S.96
S.97
S.98

Status

Stała regulacja aż do spełnienia wymaganej
wartości
Koniec ostatecznego testu kontrolnego
Kontrola czujnika zasilającego przepływu wody,
c.o. i c.w.u są zablokowane
Kontrola napięcia, c.o. i c.w.u. są zablokowane
Kontrola powrotnego przepływu wody, c.o. i
c.w.u. są zablokowane
Kontrola czujnika ciśnienia, c.o. i c.w.u. są
zablokowane
Kontrola czujnika zasilania/powrotu, c.o. i c.w.u.
są zablokowane

Tryb c.o.

S00

Brak żądania grzania

12.2.1. Tryby testowe

S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
S.07

Rozruch wentylatora
Wstępna praca pompy
Proces zapłonu palnika
Praca palnika
Wybieg pompy / wentylatora
Wybieg wentylatora
Wybieg pompy
Blokada palnika (opóźnienie czasowe
zabezpieczające przed krótkimi cyklami
pracy na c.o.)
Tryb ciepłej wody użytkowej
Pobór c.w.u.
Rozruch wentylatora
Proces zapłonu palnika
Praca palnika
Wybieg pompy / wentylatora
Wybieg wentylatora
Wybieg pompy

Poprzez aktywację niniejszych trybów testowych można
uruchomić różne funkcje urządzenia.

S.08
Status
S.10
S.11
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
Status
S.20
S.21
S.23
S.24
S.25
S.26
S.27
S.28
Status
S.30
S.31
S.32
S.34
S.35
S.36
S.37
S.41
S.53

S.54

Grzanie ciepłej wody użytkowej
Wybieg pompy
Wybieg wentylatora
Proces zapłonu palnika
Praca palnika
Wybieg pompy / wentylatora
Wybieg wentylatora
Wybieg pompy
Blokada palnika w trybie ładowania zasobnika
Komunikaty specjalne stanu pracy
Brak żądania c.o. i c.w.u.
Funkcja &quot; Tylko gorąca woda &quot;
Nieprawidłowa praca wentylatora
Funkcja &quot; Ochrona przed zamarzaniem &quot;
Prędkość wentylatora w fazie funkcjonowania jest
poza tolerancją
Blokada grzania
Prędkość wentylatora w fazie funkcjonowania jest
poza tolerancją podczas pracy
Wysokie ciśnienie
Cykl czekania: różnica temperatur pomiędzy
zasilaniem i powrotem jest zbyt wysoka - Jeżeli
?T &amp; gt; 30 - wymuszenie pracy przy mocy min.
Cykl czekania: brak wody w instalacji/wzrost
temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem jest
zbyt wysoki

o Pokrętło regulacji temperatury należy ustawić dowolnie,
z wyjątkiem pozycji ,,A". W czasie naciskania przez 7 sekund
przycisku ,,mode" należy raz nacisnąć przycisk ,,reset". Po
tym czasie na ekranie wyświetli się test pierwszy.
o Test można rozpocząć poprzez naciśnięcie przycisku
,,mode". Przekręcając pokrętło temperatury można ustawić
wartość wyświetlaną w lewym górnym rogu ekranu od 0 do
100. Ponieważ zakres modulacji wynosi 75%, wartość
minimalna to od 0 do 25, a maksymalna - 100.
o Po wejściu w tryb testu, w lewym górnym rogu ekranu
wyświetli się ,,OFF". Numer testu można wybrać,
przekręcając pokrętło temperatury.
o Po ustawieniu numeru testu za wyjątkiem pierwszego,
w lewym górnym rogu ekrany wyświetli się ,,ON", co znaczy,
że test jest rozpoczęty.
o Po zakończeniu testu należy nacisnąć przycisk ,,reset", aby
opuścić tryby testowe.

Kod

P.01

Parametr
Wymuszenie pracy
palnika z
możliwością
regulacji mocy

Opis
Regulowanie mocy urządzenia od
nskiej (=Pmin) do wsokiej (=Pmax)
poprzez naciskanie przycisków
i
pod symbolem
próbie zapłonu.

po udanej

P.02

Wymuszenie
pracy palnika z
mocą zapłonową
c.o.

Urządzenie działa z mocą zapłonową.

P.03

Wymuszenie pracy
palnika z mocą
maksymalną Pmax.
c.o.

Urządzenie działa z mocą
maksymalną c.o.

P.05

Tryb napełniania
urządzenia

P.06

Odpowietrzanie
instalacji

P.07

Odpowietrzanie
urządzenia

Zawór trójdrogowy znajduje się w
położeniu środkowym,
pompa i palnik wyłączają się, aby
umożliwić napełnienie urządzenia.
Funkcja włączona jest na 5 minut,
zawór trójdrogowy znajduje się w
położeniu pracy w obiegu c.o.
Upewnić się, że odpowietrznik jest
otwarty.
Funkcja włączona jest na 5 minut,
zawór trójdrogowy znajduje się w
położeniu pracy w obiegu c.w.u.
(obieg krótki). Upewnić się, że
odpowietrznik jest otwarty.

_______________________________________________________________________________________
- 28 -

12.3.

Pomiar CO2

KONSERWACJA

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na spalanie gazu
ziemnego (G20) zgodnie z tabliczką znamionową.
Nie jest konieczna regulacja ustawień spalania. Na życzenie
użytkownika należy odnieść się do rozdziału Konserwacja.

12.4.

Ponowne sprawdzanie i restart

o Po zamontowaniu urządzenia należy sprawdzić jego
działanie.
o Należy uruchomić urządzenie aby sprawdzić, czy
wszystkie ustawienia są odpowiednie i czy urządzenie działa
poprawnie.
o Należy sprawdzić, czy z urządzenia nie wycieka woda lub
nie ulatnia się gaz.. Należy wyeliminować wszelkie
nieszczelności.
o Należy sprawdzić szczelność połączeń przewodu
kominowego i czy jego montaż jest zgodny z instrukcją.
o Należy
sprawdzić
cały
system
sterowania
bezpieczeństwa, jego ustawienia i działanie.

i

13. Informacja dla
użytkownika
W zakresie eksploatacji
instalator powinien:

urządzenia

W celu zapewnienia ciągłego efektywnego i bezpiecznego
działania
kotła
zaleca się
jego sprawdzanie i
przeprowadzanie czynności konserwacyjnych w regularnych
odstępach czasu. Częstotliwość konserwacji zależy od
poszczególnej instalacji i użytkowania, ogólnie przyjmuje się
1 rok.
Zgodnie z prawem, każde działanie konserwacyjne powinno
być
przeprowadzone
przez
osobę
kompetentną,
zatwierdzoną przez Nadzór Zdrowia i Bezpieczeństwa.
o Przed rozpoczęciem czynności serwisowych bądź wymiany
części należy odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego
oraz odciąć dopływ gazu i zamknąć zawór odcinający gaz.
o W trakcie wymiany części urządzenia należy używać
wyłącznie tych części zamiennych, do których nie ma
zastrzeżeń co do bezpieczeństwa i zgodnych z wymaganą
specyfikacją. Nie należy stosować części naprawianych i
części zamiennych, które nie zostały autoryzowane przez
producenta.
o Jeżeli odłączono wszystkie przewody elektryczne, po ich
ponownym włączeniu należy sprawdzić uziemienie,
polaryzację, krótkie spięcie oraz rezystancję uziemienia przy
użyciu specjalnego multimetru, jak opisano w rozdziale
Rozwiązywanie problemów ? Diagnostyka błędów ?
Sprawdzanie instalacji elektrycznych.

14. Rozwiązywanie problemów

autoryzowany

Diagnostyka błędów

- wyjaśnić
użytkownikowi
działanie
urządzenia,
zabezpieczeń oraz - w razie konieczności - wykonać
prezentację i odpowiedzieć na pytania.

14.1.

- przekazać użytkownikowi
urządzeniem.

o Należy się upewnić, że zasilanie elektryczne nie zostało
przerwane i urządzenie jest podłączone do zasilania
prawidłowo (patrz: rozdział Rozwiązywanie problemów ?
Diagnostyka
błędów
?
Sprawdzanie
instalacji
elektrycznych).

dokumenty

związane

z

- poinformować użytkownika o środkach ostrożności, jakie

musi podjąć, aby nie uszkodzić całego systemu, urządzenia
i pomieszczenia
- przypomnieć
użytkownikowi
o
przeprowadzania corocznego przeglądu.

konieczności

- wyjaśnić użytkownikowi, jak opróżniać urządzenie
i wskazać elementy używane podczas tej operacji

Przed rozpoczęciem szczegółowej diagnostyki
przeprowadzić następujące czynności kontrolne:

należy

o Należy sprawdzić dopływ gazu do urządzenia (patrz:
Rozwiązywanie problemów ?
Diagnostyka błędów ?
Sprawdzanie dopływu gazu).
o Należy się upewnić, że zawory odcinające są otwarte.
o Należy się upewnić, że manometr pokazuje wartość 0,8bar.
(Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 0,4 bar, automatycznie
uruchomi się wentylator na okres 5 minut, aż osiągnięta
zostanie wartość ciśnienia 0,5 bar.) Jeśli nie, należy
uzupełnić urządzenie.
o Należy sprawdzić, czy wszystkie kontrolki zewnętrzne są
podłączone prawidłowo.
o Jeśli na ekranie wyświetla się symbol i komunikat ,,ReSet",
należy wyświetlić pamięć błędów (patrz: Rozwiązywanie
problemów ? Pamięć błędów).
o Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy nacisnąć
przycisk "reset".
o Należy zapoznać się z czynnościowym schematem
blokowym.

_______________________________________________________________________________________
- 29 -

o Aby opuścić funkcję Pamięci błędów, należy nacisnąć raz
przycisk ,,ON/OFF".

14.1.1. Sprawdzanie instalacji
elektrycznych

Zapis
01
02

F.XX

03

F.XX

04

F.XX

05

F.XX

06

F.XX

07

F.XX

08

F.XX

09

F.XX

10

Opis
1. Płyta główna
2. Przewód neutralny
3. Przewód fazowy
4. Multimetr

Kod
błędu
F.XX

F.XX

14.3.

o Należy zdjąć przedni panel obudowy.
o Należy sprawdzić, czy zewnętrzne zasilanie elektryczne
kotła jest włączone i czy prąd o napięciu 230V jest obecny w
terminalach ,,L" i ,,N" na płycie głównej.

Opis
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"
Należy się odnieść do rozdziału
,,Kody błędów"

Kody błędów
Usterki opisane w niniejszym rozdziale powinny
być naprawiane przez wykwalifikowanego
pracownika i w razie potrzeby przez serwis
techniczny.

o Należy sprawdzić instalację elektryczną urządzenia,
przeprowadzając testy uziemienia, polaryzacji, krótkiego
spięcia
oraz
rezystancji
uziemienia
przy
użyciu
odpowiedniego multimetru.
o Odkryte elementy metalowe, takie jak śruby lub nity mogą
działać jako punkty kontrolne uziemienia urządzenia.

14.1.2. Sprawdzanie dopływu gazu
o Należy sprawdzić, czy dopływ gazu do kotła i zawór
odcinający dopływ gazu są włączone.
o Należy sprawdzić wielkość
odcinającym dopływ gazu.

14.2.

ciśnienia

na

zaworze

Pamięć błędów

To menu umożliwia wyświetlenie kodów ostatnich 10 błędów
zarejestrowanych przez urządzenie.
o Pokrętło regulacji temperatury należy ustawić dowolnie, za
wyjątkiem pozycji ,,A". Następnie należy nacisnąć przycisk
,,mode" przez 3 sekundy, aż na ekranie wyświetli się ,,01".
o Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy kod błędu ,,F.XX".
o Aby wyświetlić kody ostatnich zarejestrowanych 10 błędów
należy przekręcić pokrętło regulacji temperatury.

_______________________________________________________________________________________
- 30 -

Opis

Kod
błędu

Błąd czujnika
(Obieg zasilający)

F00

Błąd czujnika
(Obieg zwrotny)

F01

Błąd czujnika
(Obieg zasilający)

F10

Błąd czujnika
(Obieg zwrotny)

F11

Zwarcie przewodów lub uszkodzony
czujnik

Błąd przegrzania

F20

Urządzenie zabezpieczające przed
przegrzaniem jest włączone

o Sprawdź działanie pompy
o Sprawdź wiązkę przewodów
o Sprawdź, czy zawory obiegu zasilania i powrotu
zostały otwarte

Przyczyna

Rozwiązanie

Odłączone przewody lub uszkodzony
czujnik
Odłączone przewody lub uszkodzony
o Sprawdź podłączenie czujnika
czujnik
o Sprawdź wiązkę przewodów
Zwarcie przewodów lub uszkodzony o Sprawdź czujnik
czujnik

Błąd ciśnienia wody

F22

o Zamknięty zawór zwrotny
o Wyciek wody w systemie
o Brak wody w systemie

o Napełnij system
o Odpowietrz system
o Sprawdź podłączenie pompy
o Sprawdź podłączenie czujników obiegu zasilania
i powrotu
o Sprawdź czy nie ma wycieków

Różnica maksymalnych
temperatur

F23

Błąd obiegu wody

o Sprawdź podłączenie czujników obiegu zasilania
i powrotu
o Sprawdź prędkość pompy

Błąd zaworu gazu

F26

Rozłączone lub uszkodzone
przewody

o Sprawdź podłączenie zaworu gazu
o Sprawdź działanie zaworu gazu

Błąd wykrywania płomienia

F27

Uszkodzony czujnik jonizacji

o Sprawdź elektrodę wykrywania płomienia
o Sprawdź płytę główną
o Sprawdź jednostkę zapalającą

Błąd zapłonu

F28

Niedostateczny dopływ gazu

Błąd zapłonu

F29

Brak dopływu gazu w trakcie pracy
kotła

Niewłaściwe ciśnienie
powietrza

F32

Błąd napięcia EBUS

F49

Nieprawidłowa prędkość wentylatora
w czasie ochrony przed
zamarzaniem
Błąd w linii EBUS.
Zwarcie we wtyczce EBUS

F61
F62
F63

Szybkie wahania czujnika obiegu
grzewczego zasilania i powrotu
Zbyt wysoka temperatura płyty
głównej

F67

Zmienność sygnału
płomienia

F64
F65

Błąd płyty głównej

Błąd komendy zaworu gazu
Błąd zamknięcia zaworu gazu
Błąd pamięci płyty głównej

F68

o Sprawdź cały system odprowadzania spalin
o Sprawdź podłączenie elektryczne wentylatora
o Należy sprawdzić, czy kontrolki EBUS zostały
zamontowane i podłączone poprawnie

Błąd sygnału płomienia na płycie
głównej
o Brak gazu zwrotnego
o Niedostateczny dopływ gazu
o Złe ustawienie zaworu gazu
o Uszkodzona elektroda zapłonowa i
kontrola płomienia
o Uszkodzona jednostka zapalająca

o Sprawdź obieg zwrotny gazu (przy otwartym
zaworze gazu)
o Sprawdź i obserwuj stan płomienia oraz sprawdź
ustawienie CO2
o Sprawdź podłączenie urządzenia z zapalnikiem
o Sprawdź stan elektrody

o Sprawdź podłączenie płyty głównej
o Sprawdź płytę główną
o Sprawdź poprawność numeru DSN urządzenia
o Uruchom urządzenie ponownie

o Sprawdź obieg zwrotny gazu (przy otwartym
zaworze gazu)
o Sprawdź i obserwuj stan płomienia oraz sprawdź
ustawienie CO2
o Sprawdź podłączenie urządzenia z zapalnikiem
o Sprawdź stan elektrody

_______________________________________________________________________________________
- 31 -

Niezgodność interfejsu
użytkownika z płytą główną

F70

Brak połączenia interfejsu
użytkownika z płytą główną

o Sprawdź, czy kod DSN na ekranie jest
identyczny z kodem na tabliczce znamionowej (w
przypadku awarii, gdy numer DSN nie wyświetli
się, należy się odnieść do menu d93 odn. kodu)
o Sprawdź rozwiązania referencyjne

Błąd czujnika przepływu
wody

F71

Odpięty lub wadliwy czujnik
przepływu wody

o Sprawdź podłączenie czujnika
o Upewnij się, że czujnik jest podpięty do
odpowiedniej rurki

Stała różnica temperatury
pomiędzy obiegiem
zasilającymi zwrotnym

F72

Niezgodność temperatury grzewczej
obiegu zasilającego i zwrotnego
(stała różnica)

o Sprawdź podłączenie czujników temperatury
o Uszkodzone czujniki należy wymienić

Błąd czujnika ciśnienia

F73

Zwarcie przewodów czujnika lub
uszkodzony czujnik

Błąd czujnika ciśnienia

F74

Błąd w czujniku ciśnienia

Błąd bezpiecznika
termicznego

F76

Odłączony przewód bezpiecznika
termicznego / Uszkodzony
bezpiecznik termiczny z powodu
przegrzania

o Sprawdź podłączenie bezpiecznika
o Wymiennik ciepła należy wymienić

Błąd zaworu gazu

F77

Uszkodzony zawór gazu

o Sprawdź podłączenie zaworu gazu
o Sprawdź działanie zaworu gazu

F83

o Zamknięty zawór zwrotny
o Wyciek wody w systemie
o Brak wody w systemie

o Napełnij system
o Odpowietrz system
o Sprawdź podłączenie pompy
o Sprawdź podłączenie czujników obiegu zasilania
i powrotu
o Sprawdź, czy nie ma wycieków

Stała różnica temperatury
pomiędzy obiegiem
zasilającymi zwrotnym

F84

o Odwrócone bądź odłączone czujniki
temperatury obiegu grzewczego
o Sprawdź podłączenie czujników
zasilania i powrotu (stała różnica)
o Uszkodzone czujniki należy wymienić
oUszkodzone czujniki temperatury

Błąd czujników obiegu
zasilającego i zwrotnego

F85

Czujniki temperatury obiegu zasilania
i powrotu podłączone do tej samej
o Sprawdź podłączenie czujników temperatury
rurki

Błąd ogrzewania
podłogowego

F86

Brak styku ogrzewania podłogowego
Odłączony lub uszkodzony czujnik

o Sprawdź podłączenie czujnika
o Sprawdź, czy czujnik podłączony jest do płyty
głównej i bocznik usunięty

Błąd interfejsu użytkownika

Err

Uszkodzony interfejs użytkownika

o Sprawdź podłączenie obwodu drukowanego
interfejsu użytkownika do płyty głównej
o Interfejs należy wymienić

Brak wody: Pomimo
zapłonu palnika,
temperatura nie wzrasta

o Sprawdź podłączenie czujnika
o Sprawdź czujnik

_______________________________________________________________________________________
- 32 -

14.4.

Czynnościowy schemat blokowy

14.4.1.

Centralne ogrzewanie

14.4.2.

Ciepła woda użytkowa

_______________________________________________________________________________________
- 33 -

15. Zmiana rodzaju gazu
Aby urządzenie mogło działać na gaz inny niż ustawiony
fabrycznie, konieczne jest ponowne ustawienie zaworu
odcinającego dopływ gazu.
Zmiana ta powinna być przeprowadzona wyłącznie przez
autoryzowany serwis.
o Podczas zmiany ustawień gazu na LPG konieczne jest
użycie odpowiedniego analizatora spalin.

instalacji, aby doprowadzić powietrze i opróżnić całkowicie
obieg c.w.u.

17. Serwisowanie
o W celu zapewnienia ciągłego efektywnego i bezpiecznego
działania
kotła
zaleca się
jego sprawdzanie i
przeprowadzanie czynności konserwacyjnych w regularnych
odstępach czasu.
Częstotliwość konserwacji zależy
instalacji i użytkowania urządzenia.

16. Odprowadzenie wody
16.1.

Obieg grzewczy

od

poszczególnej

o Serwisowanie i czynności konserwujące powinny być
przeprowadzane przez osobę kompetentną, zatwierdzoną
przez Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa, zgodnie z
zasadami obowiązującymi w krajach docelowych.
o Aby skorzystać z serwisu należy się skontaktować z
instalatorem.
Uwaga! Podczas rutynowych czynności kontrolnych i po ich
zakończeniu zaleca się sprawdzenie:
? integralność systemu odprowadzania
uszczelnienia przewodu kominowego;

spalin

oraz

? integralność układu spalania i odpowiednie uszczelnienia;
? operacyjne ciśnienie wlotowe gazu przy maksymalnej
przepływności;
? szybkość przepływu gazu;
? wydajność spalania.
o Aby zapoznać się z listą czynności zalecanych do
wykonania przed czynnościami konserwującymi, patrz:
rozdział Wskazówki bezpieczeństwa.
Opis:
1. Wylot spustowy
2. Zawór bezpieczeństwa PRV
3. Kran spustowy urządzenia
4. Zwiększanie ciśnienia wody
A) Wylot PRV - na zewnątrz
B) Wylot spustowy urządzenia
C) Zawór napełniania
o Wodę z obiegu grzewczego odprowadzać można
wyłącznie po zamknięciu zaworów grzewczych obiegu
zasilającego i zwrotnego.
Patrz: rozdział Połączenie hydrauliczne ? Podłączenie
gazu i wody.
o Należy podłączyć wąż do punktu spustowego i otworzyć
zawór spustowy.
o Po odprowadzeniu wody należy zamknąć zawór spustowy
i wyjąć wąż.

16.2. Obieg ciepłej wody użytkowej
o Zamknąć zawór doprowadzający zimną wodę.
o Otworzyć zawór ciepłej wody w najwyższym punkcie

o Po zakończeniu czynności konserwujących należy
uruchomić urządzenie ponownie, patrz: rozdział Rozruch.

17.1.
17.1.1.

Przegląd roczny
Kontrola komponentów

o Należy sprawdzić,
prawidłowo.

czy

czujnik

przepływu

działa

Patrz rozdział Ustawienia szczegółowe ? Ustawienia
techniczne urządzenia i lista parametrów ? Ustawienia
instalacyjne. Należy użyć kodu ,,d.36".
o Należy sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo.
Patrz rozdział Ustawienia szczegółowe ? Ustawienia
techniczne urządzenia i lista parametrów ? Ustawienia
instalacyjne. Należy użyć kodu ,,d.34".
o Należy sprawdzić, czy czujniki temperatury działają
prawidłowo.
Patrz rozdział Ustawienia szczegółowe ? Ustawienia
techniczne urządzenia i lista parametrów ? Ustawienia
instalacyjne. Należy użyć kodów ,,d.3, d.4, d.40, d.41".
o Należy sprawdzić jakość jonizacji.

_______________________________________________________________________________________
- 34 -

o Należy sprawdzić, czy bezpiecznik termiczny chroni
urządzenie
przed
przegrzaniem.
Należy
odłączyć
bezpiecznik i sprawdzić, czy na ekranie wyświetla się kod
błędu ,,F76".
o Należy sprawdzić, czy czujnik ciśnienia działa prawidłowo.
Ciśnienie musi być wyświetlane na ekranie.
o Ciśnienie należy sprawdzić w naczyniu wzbiorczym.

17.1.2.

Pozostałe kontrole

o Należy sprawdzić wskaźnik CO2 w paliwie i porównać z
wartościami podanymi w rozdziale Pomiar CO2
o Należy sprawdzić, czy w połączeniach i w zaworach
bezpieczeństwa nie ma wycieków.
o Należy sprawdzić, czy z urządzenia nie wydostaje się gaz.
o Należy upewnić się, że system odprowadzania spalin jest
sprawny i działa bez zarzutu.
o Należy sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

17.1.3. Czyszczenie elementów
o Należy wyczyścić następujące elementy:
?

filtr c.o.,

?

układ odprowadzania kondensatu,

?

wymiennik ciepła,

?

palnik,

?

wentylator.

Kontrola spalania i ustawienia
stosunku powietrza do gazu

17.2.1. Zakres
kompetencji
do
przeprowadzenia
sprawdzenia
wydajności spalania
Osoba przeprowadzająca kontrolę wydajności spalania musi
być zatwierdzona jako osoba kompetentna do użycia
analizatora spalin i interpretacji wyników.
Analizator spalin powinien być skalibrowany jednopunktowo,
zgodnie z wymaganiami producenta analizatora.
Należy się upewnić, że analizator gazu jest ustawiony na
odpowiednie ustawienie paliwa.
Należy ustawić temperatury c.o. i c.w.u. na max.
Następnie należy zmienić tryb z ogrzewania na c.w.u.
naciskając przycisk
, patrz: rozdział Rozruch.
Kocioł powinien zapalić się automatycznie.

Bezpieczne spalanie może zostać sprawdzone
tylko poprzez pomiar stosunku CO do CO2. Wynik
nie może przekraczać wartości ukazanej w tabeli
obok.

Filtr zimnej wody,

?

17.2.

17.2.2.

Czynności wstępne

Przed, w trakcie oraz po zakończeniu czynności
konserwujących bądź serwisowych należy sprawdzić:
? integralność
systemu
i odpowiednich uszczelnień,

odprowadzania

spalin

? integralność obiegu spalania i odpowiednich uszczelnień,

17.1.4. Ochrona przed korozją i osadem

? połączenia elektryczne, gazu i wody,
? ciśnienie w systemie,

W celu uniknięcia korozji zaleca się dodanie do wody obiegu
grzewczego inhibitora korozji. Inhibitor zatrzymuje reakcje
elektrolityczne i wzrost bakterii pomiędzy różnymi
elementami metalowymi wchodzącymi w skład instalacji
kotła.

? wydajność spalania (należy się odnieść do następnej
procedury),

Inhibitor pozwoli także uniknąć tworzenia się gazu, który
wytworzyłby się jako produkt reakcji chemicznych.

Przed kontynuacją należy poprawić wszelkie ewentualne
błędy.

Szczególnie zaleca się stosowanie inhibitora w wodzie
instalacji ogrzewania podłogowego, ponieważ niskie
temperatury sprzyjają wzrostowi bakterii. Może to prowadzić
do powstawania osadu, co z kolei może blokować elementy
instalacji.
Aby dodać właściwą ilość inhibitora należy znać ilość wody
w instalacji. Zaleca się zanotowanie tej liczny dla przyszłych
potrzeb.
Inhibitory muszą być zgodne z materiałami zastosowanymi
w instalacji.

? operacyjne ciśnienie wlotowe gazu i szybkość przepływu
gazu (patrz: rozdział Rozruch).

Kontrola spalania i ustawienia stosunku
powietrza do gazu
o Należy zdjąć przedni panel obudowy i wyciągnąć moduł
sterujący do pozycji serwisowej, jak opisano wcześniej.
Uważając, aby nie dotykać żadnych elementów
wewnętrznych, należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
o Należy podłączyć analizator spalania CO2
odpowiedniego punktu kontrolnego (patrz: poniżej)

do

_______________________________________________________________________________________
- 35 -

Aby uregulować szybkość spalania, należy
obrócić przepustnicę o 1/8 , a następnie odczekać
1 min., aby urządzenie zdążyło się ustabilizować
przed
sprawdzeniem
i
dokonaniem
ewentualnych dalszych dostosowań.

o Należy usunąć naklejkę zakrywającą śrubę regulacji
przepustnicy, jeżeli taka jest zastosowana.
o Należy obrócić przepustnicę (1) (przeciwnie do kierunku
ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć) do wymaganej
wartości CO2, patrz: poprzedni schemat, kolumna
,,Ustawienia gazu".
o Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby
wyjść z trybu testowego.
o Należy wyjąć próbnik analizatora spalania, założyć
zatyczkę na punkt kontrolny oraz wyciągnąć panel
sterowania i przedni panel obudowy.

Należy pamiętać, aby po zakończeniu testu
założyć zatyczkę na punkt próbkowania.
Opis
1. Przepustnica
2. Punkt kontrolny analizatora spalania
2A. Kolano przewodu kominowego
2B. Pionowy adapter przewodu kominowego
3. Zaślepka

17.2.3. Kontrola i regulacja
maksymalnego

17.2.4. Sprawdzanie szybkości
przepływu gazu

stosunku

o Należy aktywować tryb testowy ,,P.01" i ustawić wartość
99, aby wymusić P.max palnika. Patrz: rozdział Ustawienia
szczegółowe ? Ustawienia techniczne urządzenia i lista
parametrów ? Tryby testowe.
o Aby odczytać ustabilizowaną
odczekać około 5 minut.

wartość

CO2

należy

o W tabeli poniżej należy sprawdzić, czy odczytana wartość
mieści się w odpowiednim przedziale.

Ustawienia
gazu
CO2 wł.
CO2 wył.

24
G20
9.2?0.3
9.0?0.2

28
G31
10.3?0.3
10.1?0.2

G20
9.2?0.3
9.0?0.3

Stosunek
G31
10.3?0.3
10.1?0.2

&amp; lt; 0.004
&amp; lt; 0.004

Jeżeli odczyt wartości spalania nie mieści się w
dopuszczalnych normach, a sprawdzono integralność całego
systemu spalinowego, uszczelnienia układu spalania oraz
ciśnienie wlotowe i szybkość przepływu gazu, istnieje
konieczność ponownej regulacji szybkości spalania
urządzenia.

o Należy sprawdzić szybkość przepływu gazu tak, jak to
opisano w rozdziale Rozruch.

17.2.5. Zakończenie
Jeżeli osiągnięcie pożądanych efektów zarówno dla
spalania, jak i dla szybkości przepływu gazu nie jest
możliwe, konieczne będzie serwisowanie i ustawienie
parametrów całego urządzenia, a następnie powtórzenie
procedury sprawdzania systemu spalania.
Jeżeli po ponownym sprawdzeniu i ustawieniu parametrów
całego
urządzenia
wartości
spalania

nadal
niedopuszczalne, po dalszych pracach naprawczych
urządzenie musi zostać rozłączone aż do osiągnięcia
dopuszczalnego stosunku CO/CO2.

17.3.

Serwisowanie
Jeżeli stosunek spalania CO/CO2 i
szybkość
przepływu gazu nie wymagają
korekty, pełne serwisowanie urządzenia nie
będzie konieczne.

Wszystkie rutynowe czynności konserwacyjne należy
przeprowadzać po uprzednim zdjęciu panelu przedniego.
o
Skrzynkę sterowniczą należy umieścić w pozycji
serwisowej.

_______________________________________________________________________________________
- 36 -

o Przed rozpoczęciem czynności serwisowych bądź
wymianą części należy odłączyć kocioł od zasilania
elektrycznego i dopływu gazu.

o Po zainstalowaniu nowego naczynia wzbiorczego, w razie
potrzeby należy wypełnić i odpowietrzyć urządzenie lub
instalację.

17.4. Tłumik

17.6.

Filtr płytowego wymiennika ciepła

Opis
1. Śruba mocująca tłumik
2. Tłumik wmontowany na stałe
3. Tłumik wymienny
o Należy wykręcić śruby mocujące tłumik (1) i wyjąć tłumik
(3)
o Wnętrze tłumika należy wyczyścić w razie potrzeby suchą
szmatką, uważając, aby nie uszkodzić wewnętrznej pianki.
o Aby umieścić tłumik z powrotem należy powtórzyć
czynności w odwrotnej kolejności.

Opis:
1. Obudowa filtra
2. Filtr
3. Osłona filtra

17.5. Naczynie wzbiorcze

Filtr zamontowany jest by chronić płytowy wymiennika ciepła
przed zablokowaniem.
o Po opróżnieniu kotła, jak opisano wcześniej, aby wyjąć filtr
z obudowy należy nacisnąć i obrócić osłonę filtra w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
o Należy zdjąć osłonę razem z przymocowanym filtrem.
o W razie potrzeby należy oczyścić lub wymienić filtr, a
następnie ponownie wypełnić kocioł i zapewnić optymalne
ciśnienie.

Opis
1. Naczynie wzbiorcze
2. Wlot ciśnieniowy naczynia wzbiorczego

o Należy sprawdzić ciśnienie zasilania naczynia wzbiorczego
(patrz: rozdział Dane techniczne) za pomocą wlotu
ciśnieniowego umieszczonego na naczyniu wzbiorczym.
W razie potrzeby należy dostosować ciśnienie.

_______________________________________________________________________________________
- 37 -

17.7.

Filtr grzewczy

o Należy wykręcić śruby mocujące (6), aby odłączyć syfon
kondensatu (5).
o Należy oczyścić wąż i syfon,
nagromadzone zanieczyszczenia.

usuwając

o Należy ponownie zamontować elementy,
uwagę na prawidłowe umieszczenie uszczelek.

wszelkie
zwracając

o Przed montażem należy napełnić zbiornik (2).

Opis
1. Filtr
2. Korpus zaworu filtra
3. Nakrętka

Zawór filtra, znajdujący się po prawej stronie pod kotłem,
zapobiega przedostawaniu się do kotła zanieczyszczeń. W
razie zablokowania:
o Należy wyłączyć zawór filtra grzewczego obiegu zasilania i
powrotu, przekręcając dźwignię w prawo.
o Należy opróżnić kocioł za pomocą kurka spustowego
umiejscowionego za pompą lub odkręcając nakrętkę (3) z
zaworu filtra.

Opis
1. Wylot kondensatu
2. Zbiornik kondensatu
3. Odpływ kondensatu
4. Kolektor wody deszczowej
5. Syfon kondensatu
6. Śruba mocująca

o Należy wyjąć i oczyścić filtr, a następnie zamontować w
odwrotnej kolejności, zwiększając ciśnienie wody za pomocą
węża napełniającego.

17.8. Syfon kondensatu

UWAGA!
Kondensat
wytwarzany
przez
urządzenie jest lekko kwaśny (pH 3,5 - 5,0).
Należy używać rękawic ochronnych.

o Należy ustawić pojemnik pod syfonem kondensatu (5).
o Należy odłączyć rurę wylotową kondensatu (1) ze
zbiornika.
o Należy odłączyć zbiornik kondensatu (2).
o Należy odłączyć odpływ kondensatu (3) i kolektor wody
deszczowej (4) od wymiennika ciepła.
W odpływie kondensatu znajduje się woda, dlatego należy
uważać, aby jej nie rozlać.

_______________________________________________________________________________________
- 38 -

17.9.

Blok spalania

opis
1. Złącze mechanizmu gazowego
2. Przewód uziemiający
3. Elektroda zapłonu i jonizacyjnej detekcji płomienia
4. Śruba mocująca elektrody zapłonu i jonizacyjnej
detekcji płomienia
5. Podkładka elektrody zapłonowej
6. Elektroda zapłonowa
7. Nakrętka mocująca zespołu palnika
8. Śruba mocująca zespołu palnika

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Złącze bezpiecznika termicznego
Cewka
Wymiennik ciepła
Uszczelka
Palnik
Mechanizm gazowy
Wentylator
Złącze wentylatora
Przewód gazowy

_______________________________________________________________________________________
- 39 -

17.9.1. Elektroda zapłonowa
o Należy odłączyć
uziemienia (2).

wejście

elektrody

17.9.5. Ponowny montaż grupy palnika
(3)

i

przewód

o Należy wykręcić 2 śruby mocujące elektrodę zapłonową
(4).
o Należy ostrożnie wyjąć elektrodę z komory spalania.
o Należy sprawdzić, czy punkty skrajne elektrody (6) nie są
uszkodzone.
o Należy wyczyścić wszelkie nagromadzenia brudu i
upewnić się, że odległość między dwoma elektrodami
wynosi pomiędzy 3,5 a 4,5mm.
o Należy sprawdzić, czy podkładka elektrody (5) nie jest
uszkodzona. W razie potrzeby należy wymienić.

o Należy umieścić grupę palnika na wymienniku ciepła (11).
o Należy stopniowo dokręcać 4 nakrętki (7) w odwrotnej
kolejności.
o Należy zamontować tłumik.
o Należy podłączyć przewód gazowy (17) z nową uszczelką
do grupy palnika.
o Należy podłączyć elektrodę zapłonową (6) do jednostki
zapalającej.
o Należy podłączyć złącza zaworu gazu (1) i wentylatora
(13).
o Należy otworzyć wlot gazu.
o Należy sprawdzić wodoszczelność połączeń gazowych.

17.9.2. Demontaż palnika
17.9.6.
Uwaga! Przy każdym demontowaniu palnika
należy wymienić uszczelkę (12)

o Należy odłączyć złącze elektrody zapłonowej (6) od
jednostki zapalającej.

Zakończenie czynności
serwisowych

o Należy ponownie sprawdzić działanie systemu spalania,
patrz: rozdział Kontrola spalania.

18. Wymiana części

o Należy wyjąć przewód gazowy (17).
o Należy wyjąć złącza zaworu gazu (1) i wentylator (15).
o Należy odkręcić śrubę tłumika.
o Należy poluzować 4 nakrętki (7)
o Należy wyjąć grupę palnika z wymiennika ciepła (11).

o Do wymiany części urządzenia należy używać wyłącznie
tych części zamiennych, do których nie ma zastrzeżeń co do
bezpieczeństwa i zgodnych z wymaganą specyfikacją. Nie
należy stosować części naprawianych i części zamiennych,
które nie zostały dopuszczone przez producenta.

o Nie można uszkodzić śrub mocujących wymiennik ciepła
(8). W razie ich uszkodzenia należy wymienić wymiennik
ciepła.

o Należy podać nazwę urządzenia, która znajduje się na
identyfikatorze z przodu urządzenia.

o Uszczelnienie palnika nie może być uszkodzone. W razie
uszkodzenia należy je wymienić.

Wymiana części musi być przeprowadzana
przez Autoryzowany Serwis.

17.9.3. Czyszczenie wymiennika ciepła
o Cewkę (10) w wymienniku ciepła (11) należy czyścić wodą.

UWAGA: W czasie wymiany części obiegu spalania, zaleca
się sprawdzenie:
? Integralność systemu
przewodu kominowego,

17.9.4.

Przegląd palnika

o Palnik (13) nie wymaga czynności konserwacyjnych i nie
należy go czyścić.
o Należy sprawdzić, czy jego powierzchnia nie jest
uszkodzona. W razi uszkodzenia należy wymienić palnik.

spalinowego

? Integralność systemu
uszczelnienia,

spalania kotła i odpowiednie

i

uszczelnienia

? Operacyjne ciśnienie wlotowe gazu przy maksymalnej
przepływności,
? Szybkość przepływu gazu,
? Wydajność spalania.

o Po sprawdzeniu lub wymianie palnika należy zamontować
grupę palnika, jak opisano w następnym rozdziale.

_______________________________________________________________________________________
- 40 -

18.1.

Wskazówki ogólne
o Należy zdjąć pierścień zabezpieczający (5).
Wymiana części opisana w rozdziale Komora
spalania wymaga usunięcia zespołu modułu
palnika oraz wymiany uszczelki i zakrętek
samoblokujących.

Części zamienne wraz z komponentami wymagające
wymiany bądź usunięcia, jak np. O-ringi, uszczelki itd.
zostaną dostarczone i powinny być zamontowane.

o Należy zdjąć podkładkę stalową (4).
o Należy zdjąć podkładkę z włókna (1).
o Należy zdjąć szkiełko.

18.4. Naczynie wzbiorcze

o Przed wymianą jakichkolwiek części kotła należy odłączyć
zasilanie elektryczne i wyłączyć zawór odcinający dopływ
gazu na kotle.
O ile nie wskazano inaczej, części należy wymieniać w
kolejności odwrotnej do demontażu.
o Po wymianie każdej części należy zawsze sprawdzić
solidność instalacji gazowej i w razie potrzeby
przeprowadzić test funkcjonalności kontrolek.

18.2.

Dostęp do kotła

Aby wymienić części kotła należy usunąć przedni panel
obudowy.
o Aby go usunąć należy odkręcić dwie śruby znajdujące się
na spodzie panelu przedniego, a następnie zdjąć panel.

18.3.

Wizjer

Legenda
1. Złącze (wąż elastyczny)
2. Naczynie wzbiorcze
3. Wspornik górny
4. Śruba mocująca
5. Uszczelka
Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano w
rozdziale Odprowadzenie wody.
o Należy odkręcić śruby (4).
o Należy odłączyć złącze (1) znajdujące się w podstawie
naczynia.
o Należy wyjąć naczynie wzbiorcze (2).

Opis
1. Podkładka z włókna
2. Podkładka stalowa
3. Szkiełko
4. Podkładka stalowa
5. Pierścień zabezpieczający

o Między naczynie wzbiorcze i złącze należy włożyć nową
uszczelkę.
o Należy ponownie napełnić i odpowietrzyć kocioł oraz
zapewnić optymalne ciśnienie.

_______________________________________________________________________________________
- 41 -

18.5. Blok hydrauliczny

Legenda
1. Zawór regulacyjny trójdrożny sterowany
elektrycznie
2. Wtyczka zaworu trójdrożnego
3. Zacisk mocujący wtyczkę zaworu trójdrożnego
4. Złącze czujnika niskiego ciśnienia wody
5. Czujnik niskiego ciśnienia wody
6 Zatrzask zabezpieczający czujnik niskiego
ciśnienia wody
7. Zacisk mocujący rurkę obiegu zasilającego
8. Rurka obiegu zasilającego
9. Zespół filtra rurki obiegu zasilającego
10. Zacisk mocujący rurkę obiegu zasilającego
11. Przewód gazowy
12. Wtyczka sieciowa czujnika przepływu
13. Czujnik przepływu

14. Rurka obiegu powrotnego
15. Rurka naczynia wzbiorczego
16. Płytowy wymiennik ciepła
17. Odpowietrznik automatyczny
18. Zacisk mocujący płytowy wymiennik ciepła
19. Zacisk mocujący odpowietrznik automatyczny
20. Śruby mocujące głowicę pompy
21. Korpus pompy
22. Złącze głowicy pompy
23. Śruby mocujące płytowy wymiennik ciepła
24. Zawór spustowy bezpieczeństwa
25. Zawór obejściowy
26. Nakrętka mocująca zawór obejściowy - tył
27. Nakrętka mocująca zawór obejściowy - przód
28. Obudowa wirnika
29. Plastikowa obudowa zaworu spustowego
bezpieczeństwa
30. Zacisk mocujący
31. Zawór napełniania

_______________________________________________________________________________________
- 42 -

18.5.1. Pompa (tylko głowica)

18.5.5. Czujnik przepływu i wirnik

o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano
w rozdziale Odprowadzenie wody.

o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano w
rozdziale Odprowadzenie wody.

o Należy wypiąć wtyczkę elektryczną (22) z płyty głównej.

o Należy odłączyć złącze elektryczne (12).

o Należy wypiąć wtyczkę elektryczną z głowicy pompy.

o Należy wypiąć czujnik przepływu (13).

o Należy wykręcić cztery śruby z łbem (20).

o Należy odkręcić obudowę wirnika (28) i wyjąć wirnik.

o Należy ostrożnie wyjąć głowicę pompy (21) razem
z kablem. Kabla nie należy naprężać.

o Po wymianie wirnika należy ponownie wypełnić i
odpowietrzyć kocioł oraz zapewnić optymalne ciśnienie.

o Należy podłączyć przewody do nowej głowicy pompy
i zamocować pokrywę.
o Nową głowicę pompy należy zamocować powtarzając
czynności w odwrotnej kolejności.

18.5.6.

Obejście

o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano w
rozdziale Odprowadzenie wody.

18.5.2. Zawór spustowy bezpieczeństwa

o Należy zdjąć zatrzask zabezpieczający i wyjąć śrubę
obejścia.

o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano
w rozdziale Odprowadzenie wody.

o Po wymianie obejścia należy ponownie wypełnić i
odpowietrzyć kocioł oraz zapewnić optymalne ciśnienie.

o Należy
odkręcić
układ
zaworu
bezpieczeństwa i wyjąć z instalacji.

spustowego

o Należy odkręcić zawór spustowy bezpieczeństwa (24).
o Należy zamontować nowy O-ring, a następnie
odpowietrzyć kocioł i zapewnić optymalne ciśnienie.

18.5.7. Zawór regulacyjny trójdrożny
sterowany elektrycznie
o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano w
rozdziale Odprowadzenie wody.
o Należy wyjąć wtyczkę elektryczną (1).

18.5.3. Automatyczny odpowietrznik

o Należy zdjąć zacisk mocujący (3).
o Należy wyjąć zawór trójdrożny sterowany elektrycznie (2).

o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano w
rozdziale Odprowadzenie wody.

o Należy zamontować nowy zespół zaworu trójdrożnego
sterowanego elektrycznie.

o Należy zdjąć zacisk mocujący (19).

o Należy ponownie wypełnić i odpowietrzyć kocioł oraz
zapewnić optymalne ciśnienie.

o Należy wyjąć odpowietrznik (17).
o Należy założyć nowy odpowietrznik automatyczny i O-ring,
zapewniając luz w nasadce odpowietrzającej.
o Należy ponownie wypełnić i odpowietrzyć kocioł oraz
zapewnić optymalne ciśnienie.

18.5.4. Czujnik niskiego ciśnienia wody
o Należy opróżnić układ grzewczy kotła, jak opisano w
rozdziale Odprowadzenie wody.
o Należy zdjąć zatrzask zabezpieczający (6) i przyłącze
elektryczne (4).
o Należy odłączyć czujnik niskiego ciśnienia wody.
o Po wymianie czujnika niskiego ciśnienia wody należy
otworzyć zawór zimnej wody i powoli otworzyć zawór
gorącej wody w celu usunięcia powietrza.

18.5.8. Płytowy wymiennik ciepła
o Należy opróżnić układ ciepłej wody użytkowej oraz układ
grzewczy, jak opisano w rozdziale Odprowadzenie wody.
o Należy odkręcić dwie śruby mocujące (23).
o Należy zdjąć płytowy wymiennik ciepła (16).
o Podczas wymiany płytowego wymiennika ciepła należy
założyć
cztery
gumowe
podkładki
uszczelniające
wyposażone w hydroblock.
UWAGA: Płytowy wymiennik ciepła pasuje tylko w jedną
stronę.
o Należy ponownie wypełnić i odpowietrzyć kocioł oraz
zapewnić optymalne ciśnienie.

_______________________________________________________________________________________
- 43 -

18.6.

Blok spalania

_______________________________________________________________________________________
- 44 -

Opis
1. Uchwyt mocujący jednostkę zapalającą
2. Jednostka zapalająca
3. Śruba mocująca jednostki zapalającej
4. Złącze elektryczne jednostki zapalającej
5. Kabel elektryczny elektrody / jednostki
zapalającej
6. Kabel uziemienia
7. Trzon elektrody zapłonowej
8. Śruba mocująca elektrody zapłonowej
9. Uszczelka elektrody zapłonowej
10. Elektroda zapłonowa
11. Drzwiczki komory spalania
12. Drzwiczki komory spalania - nakrętka
13. Drzwiczki komory spalania - uszczelka
14. Uszczelka palnika
15. Palnik
16. Śruba mocująca palnika
17. Śruba mocująca wymiennika ciepła
18. Uchwyt mocujący wymiennik ciepła
19. Śruba mocująca drzwiczki komory spalania
20. Złącze bezpiecznika termicznego
21. Wymiennik ciepła
22. Uchwyt mocujący wymiennik ciepła
23. Śruba mocująca wymiennika ciepła
24. Rurka obiegu powrotnego
25. Uchwyt mocujący rurkę obiegu powrotnego
26. Czujnik temperatury grzewczej obiegu
powrotnego
27. Rurka obiegu zasilającego
28. Czujnik temperatury grzewczej obiegu
zasilającego
29. Uchwyt mocujący rurkę obiegu zasilającego
30. Śruba mocująca zaworu gazu
31. Zawór gazu
32. Uszczelka zaworu gazu
33. Wentylator
34. Złącze elektryczne wentylatora
35. Uszczelka palnika / wentylatora
36. Przewód gazowy
37. Złącze elektryczne zaworu gazowego
38. Śruba mocująca wentylatora

o Należy poluzować śruby (3) umieszczone na jednostce
zapalającej.
o Należy wyjąć jednostkę zapalającą (2).

18.6.3. Demontaż drzwiczek komory
spalania
Po każdym demontażu drzwiczek należy
wymienić uszczelkę (13)

o Należy odłączyć trzon elektrody zapłonowej (7) z jednostki
zapalającej.
o Należy zamknąć przewód gazowy (36) za pomocą zaworu.
o Należy wyjąć złącza elektryczne zaworu gazu (37) i
wentylatora (34).
o Należy odkręcić śrubę tłumika.
o Należy poluzować 4 nakrętki (12).
o Należy zdjąć drzwiczki komory spalania z wymiennika
ciepła (11).
o Śruby (19) nie mogą zostać uszkodzone. W razie ich
uszkodzenia należy wymienić wymiennik ciepła.
o Należy sprawdzić i w razie uszkodzenia wymienić izolację
drzwiczek.

18.6.4. Palnik
o Należy odkręcić dwie śruby mocujące palnik (16).
o Należy wyjąć palnik (15) i uszczelkę (14).
o Należy założyć nowy palnik i nową uszczelkę.

18.6.5. Wymiennik ciepła
18.6.1.

Elektroda zapłonowa

o Należy odłączyć trzon elektrody (7) i przewód uziemiający
(6).
o Należy odkręcić dwie śruby mocujące elektrodę zapłonową
(8).
o Należy ostrożnie wyjąć elektrodę (10) z komory spalania.
o Należy usunąć uszczelkę (9).
o Należy sprawdzić, czy odległość między dwoma
elektrodami wynosi pomiędzy 3,5 a 4,5mm.
o Należy zamontować elektrodę i nową uszczelkę.

18.6.2.

Jednostka zapalająca

o Należy odłączyć złącza zapłonu (2).
o Należy odłączyć złącza elektryczne (4).

W wymienniku ciepła znajduje się woda.
Należy ostrożnie opróżnić wymiennik ciepła.

o Należy opróżnić układ ciepłej wody użytkowej oraz układ
grzewczy, jak opisano w rozdziale Odprowadzenie wody.
o Należy wyjąć podłączenie przewodu kominowego.
o Należy odkręcić dwie śruby umieszczone u góry każdej
ścianki.
o Należy wyjąć złącze bezpiecznika termicznego (20).
o Należy zdjąć dwa zatrzaski mocujące rurkę (25) i (29).
o Należy wyjąć rurki grzewcze (24) i (27)
ciepła.
o Należy wyjąć
z wymiennika ciepła.

rurę

z wymiennika

odprowadzającą

kondensat

o Należy zdjąć drzwiczki, patrz: rozdział Demontaż drzwiczek
komory spalania.

_______________________________________________________________________________________
- 45 -

o Należy odkręcić cztery śruby (17) i (23) i zdjąć dwa
uchwyty (18) i (22) z wymiennika ciepła.

o Należy wyjąć zawór gazu (31) (patrz: wcześniejszy
rozdział).

o Aby zdjąć wymiennik ciepła z dwóch szyn bocznych,
należy przyciągnąć wymiennik ciepła do siebie.

o Należy poluzować trzy śruby (38) umieszczone na
drzwiczkach (11).
o Należy wyjąć wentylator (33) i uszczelkę (35).

18.6.6. Ponowny montaż grupy palnika

o Należy założyć nową uszczelkę.
o Należy przykręcić wentylator do drzwiczek (11).

o Należy umieścić grupę palnika na wymienniku ciepła (21).

o Po zakończeniu należy oczyścić i sprawdzić szczelność
instalacji gazowej.

o Należy stopniowo dokręcić cztery nakrętki (12) w odwrotnej
kolejności.

18.7.

Syfon kondensatu

o Należy zamontować tłumik.
o Należy podłączyć przewód gazowy (36) z nową uszczelką
do grupy palnika.
o Należy podłączyć złącze elektrody zapłonowej (5) do
jednostki zapalającej.

UWAGA!
Kondensat
wytwarzany
przez
urządzenie jest lekko kwaśny (pH 3,5 - 5,0).
Należy używać rękawic ochronnych.

o Należy podłączyć złącze przewodu gazu (37) i wentylatora
(34).
o Należy otworzyć zawór gazu.
o Należy sprawdzić szczelność połączeń instalacji gazowej.

18.6.7. Termistor obiegu zasilającego
o Należy odłączyć połączenia elektryczne od termistora (28).
o Należy odpiąć zacisk mocujący od rury zasilającej (27).

18.6.8. Termistor obiegu powrotnego
o Należy odłączyć połączenia elektryczne od termistora (26).
o Należy odpiąć zacisk mocujący od rury zasilającej (24).

18.6.9. Zawór gazu

Legenda
1. Rura odpływowa kondensatu
2. Zbiornik kondensatu
5. Syfon kondensatu
6. Śruba mocująca

o Należy zdjąć zespół drzwiczek, patrz: rozdział Demontaż
drzwiczek komory spalania.

o Należy ustawić pojemnik pod syfonem kondensatu (5).

o Należy odkręcić dwie śruby zaworu gazu (30).

o Należy odłączyć rurę wylotową kondensatu (1) ze
zbiornika.

o Należy wyjąć zawór gazu (31) i uszczelkę (32).
o Należy zamocować nowy zawór gazu i nową uszczelkę,
powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.

o Należy odłączyć zbiornik kondensatu (2).
o Należy odłączyć odpływ kondensatu (3) i kolektor wody
deszczowej (4) od wymiennika ciepła.

o Po zakończeniu należy oczyścić i sprawdzić szczelność
instalacji gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
BS6891 lub I.S.183 ,,Instalacje Gazowe".

W odpływie kondensatu znajduje się woda, dlatego należy
uważać, aby jej nie rozlać.

o Należy sprawdzić spalanie CO2.

o Należy wykręcić śruby mocujące (6), aby odłączyć syfon
kondensatu (5).

18.6.10.

o Należy oczyścić wąż i syfon,
nagromadzone zanieczyszczenia.

Wentylator

o Należy zdjąć zespół drzwiczek, patrz: rozdział Demontaż
drzwiczek komory spalania.

usuwając

wszelkie

o Należy ponownie zamontować elementy, zwracając uwagę
na prawidłowe umieszczenie uszczelek.
o Przed montażem należy napełnić zbiornik (2).

_______________________________________________________________________________________
- 46 -

18.8.

PCB

18.8.4.

Interfejs użytkownika PCB

18.8.1. Demontaż płyty głównej PCB
W trakcie wymiany płytki drukowanej należy
odnieść się do instrukcji załączonej do części
zamiennych.

Opis
1. Płyta główna
2. Zaciski mocujące
3. Złącza elektryczne
4. Skrzynka sterownicza
o Należy odłączyć złącza elektryczne z płyty głównej PCB,
zwracając uwagę na ich pozycje.
o Należy zwolnić dwa zaciski mocujące PCB i wysunąć PCB
z uchwytów.
o Podczas ponownego montażu należy upewnić się, że
przewody nie są zaplątane.

18.8.2.

o Należy zwolnić dwa zaciski mocujące PCB i wysunąć
interfejs użytkownika PCB z uchwytów.
o Należy odłączyć złącza elektryczne PCB.
o Podczas ponownego montażu interfejsu użytkownika
należy upewnić się, że przewody nie są zaplątane.

19. Części zamienne

Bezpiecznik 2A

o Aby uzyskać dostęp, patrz: rozdział Demontaż głównej
PCB.
o Bezpiecznik umieszczony jest u góry po prawej stronie
płyty głównej, patrz: rozdział Połączenia elektryczne
Schemat połączeń.

18.8.3.

Opis
1. Zaciski mocujące
2. Interfejs użytkownika PCB
3. Złącza elektryczne

Kabel zasilania elektrycznego

Kabel zasilania elektrycznego może zostać
wymieniony wyłącznie przez Autoryzowany
Serwis

o w razie uszkodzenia kabla elektrycznego należy go
wymienić, patrz: rozdział Połączenia elektryczne.

Aby zapewnić trwałość i prawidłowe działanie wszystkich
podzespołów, jak również długotrwałe działanie urządzenia,
podczas prac związanych z naprawą i konserwacją
urządzenia należy korzystać wyłącznie z oryginalnych
części zamiennych
Urządzenie posiada znak zgodności CE.
Należy używać tylko oryginalnych i nowych
części zamiennych zatwierdzonych przez
producenta.

o Należy się upewnić, że części zamienne zamocowane są
prawidłowo, w odpowiedniej pozycji i kierunku. Po
zamontowaniu jakiejkolwiek części bądź po zakończeniu
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić działanie
urządzenia.

_______________________________________________________________________________________
- 47 -

DANE TECHNICZNE

P24
Kategoria gazu
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm)

II

2E3B/P

P28
II

2E3B/P

740 x 425 x 310

740 x 425 x 340

Waga (bez opakowania) [kg]

32,3

34

Moc maksymalna (W)

130

130

Ochrona elektryczna

IP X4D

IP X4D

Napięcie zasilania (V/Hz)

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Ciśnienie zasilania [mbar]

G20: 20 mbar
G31: 37 mbar

G20: 20 mbar
G31: 37 mbar

Maksymalna wydajność cieplna (kW)

23

27

Minimalna moc użyteczna 80°C/60°C (P min.) (kW)

5.8

7.7

Maksymalna moc użyteczna 80°C/60°C (P max.) (kW)

22.4

26.3

Minimalna moc użyteczna 50°C/30°C (P min.) (kW)

6.5

8.7

Maksymalna moc użyteczna 50°C/30°C (P max.) (kW)

24.7

29

przy 80°C/60°C: 97,5
przy 50°C/30°C: 107,5

przy 80°C/60°C: 97,5
przy 50°C/30°C: 107,5

107,9

108,9

Klasa 5

Klasa 5

71,9 / 64,6

74,5 / 64,3

C13, C33, C43, C53, C83,
B22, B22P, B23

C13, C33, C43, C53, C83,
B22, B22P, B23

Temperatura zasilania c.o. (°C)

10-75

10-75

Temperatura ciepłe wody (°C)

38-60

38-60

Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)

3

3

Naczynie wzbiorcze (l)

7

7

Minimalne ciśnienie zasilania c.w.u. (bar)

0,8

0,8

Minimalny przepływ c.w.u. (l/min)

1.5

1.5

Szybkość przepływu c.w.u. (?T=30 K) (l/min)

11

12,5

Sprawność (%)
Sprawność przy częściowym obciążeniu 30% przy 40°C/30°C
Zmierzona emisja NOx (mg/kWh)
(BS EN 483)
Temperatura spalin G20 (°C)
Instalacje spalinowe

_______________________________________________________________________________________
- 48 -

INFORMACJE DODATKOWE
Ręczne przenoszenie
Zalecenia ogólne
Przed rozpoczęciem niesienia urządzenia należy usunąć z
drogi wszelkie przeszkody. Należy stosować bezpieczną
technikę niesienia - utrzymywać plecy proste -schylać się
używając nóg - utrzymywać ciężar jak najbliżej ciała - nie
skręcać tułowia, a zmieniać położenie stóp. Jeżeli
podnoszenie wykonują dwie osoby, należy zapewnić
skoordynowane ruchy. Należy unikać niskiego schylania
górnej części ciała - nie należy pochylać się do przodu/na
boki. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych odpornych
na cięcie, z dobrą przyczepnością w celu ochrony dłoni
przed ostrymi krawędziami i dla lepszej przyczepności. W
razie potrzeby należy zawsze korzystać z pomocy.

Wyjmowanie
dostawczego

kartonu

z

samochodu

Zaleca się podnoszenie towaru przez 2 osoby bądź 1 osobę
z wózkiem ręcznym. Jeżeli podnoszenie wykonuje jedna
osoba, należy stanąć okrakiem, pochylić się i umieścić
karton na wózku. Należy zapewnić bezpieczny transport,
przypinając karton do wózka ręcznego. Należy stosować
bezpieczną technikę podnoszenia - utrzymywać plecy
proste -schylać się używając nóg - utrzymywać ciężar jak
najbliżej ciała - nie skręcać tułowia, a zmieniać położenie
stóp. Jeżeli podnoszenie wykonują dwie osoby, należy
zapewnić skoordynowane ruchy. Należy unikać niskiego
schylania górnej części ciała - nie należy pochylać się do
przodu/na boki. W razie potrzeby należy zawsze korzystać z
pomocy.

Transport kartonu od punktu dostawy do
punktu instalacji - parter
Zaleca się podnoszenie towaru przez 2 osoby bądź 1 osobę
z wózkiem ręcznym. Jeżeli podnoszenie wykonuje jedna
osoba, należy stanąć okrakiem, pochylić się i umieścić
karton na wózku. Należy zapewnić bezpieczny transport,
przypinając karton do wózka ręcznego. Należy stosować
bezpieczną technikę niesienia - utrzymywać plecy proste -
schylać się używając nóg - utrzymywać ciężar jak najbliżej
ciała - nie skręcać tułowia, a zmieniać położenie stóp. Jeżeli
podnoszenie wykonują dwie osoby, należy zapewnić
skoordynowane ruchy. Przed rozpoczęciem niesienia
urządzenia należy usunąć z drogi wszelkie przeszkody. W
razie zdejmowania kartonu z wózka należy stanąć okrakiem
i pochylić się, aby zapewnić mocny i wygodny chwyt. Należy
stosować bezpieczną technikę niesienia. Aby uniknąć ryzyka
potknięcia się należy unikać śliskich i mokrych powierzchni i
zachować ostrożność w czasie wchodzenia i schodzenia ze
schodów. W razie potrzeby należy zawsze korzystać z
pomocy.

Transport kartonu od punktu dostawy do
punktu instalacji - pierwsze lub wyższe
piętro, piwnica
Zaleca się podnoszenie towaru przez 2 osoby bądź 1 osobę
z wózkiem ręcznym. Jeżeli podnoszenie wykonuje jedna
osoba, należy stanąć okrakiem, pochylić się i umieścić
karton na wózku. Należy zapewnić bezpieczny transport,
przypinając karton do wózka ręcznego. Należy stosować
bezpieczną technikę niesienia - utrzymywać plecy proste -
schylać się używając nóg - utrzymywać ciężar jak najbliżej
ciała - nie skręcać tułowia, a zmieniać położenie stóp. Jeżeli
podnoszenie wykonują dwie osoby, należy zapewnić
skoordynowane ruchy. Należy unikać niskiego schylania
górnej części ciała - nie należy pochylać się do przodu/na
boki. Przed rozpoczęciem niesienia urządzenia należy
usunąć z drogi wszelkie przeszkody. W razie zdejmowania
kartonu z wózka należy stanąć okrakiem i pochylić się, aby
zapewnić mocny i wygodny chwyt. Należy stosować
bezpieczną technikę niesienia. Aby uniknąć ryzyka
potknięcia się należy unikać śliskich i mokrych powierzchni i
zachować ostrożność w czasie wchodzenia i schodzenia ze
schodów. W razie potrzeby należy zawsze korzystać z
pomocy.

Transport kartonu od punktu dostawy do
punktu instalacji - poddasze
Zaleca się podnoszenie towaru przez 2 osoby. Należy
zapewnić skoordynowane ruchy w trakcie niesienia
urządzenia. Należy unikać niskiego schylania górnej części
ciała - nie należy pochylać się do przodu/na boki. Przed
rozpoczęciem niesienia urządzenia należy usunąć z drogi
wszelkie przeszkody. Aby uniknąć ryzyka potknięcia się
należy unikać śliskich i mokrych powierzchni i zachować
ostrożność w czasie wchodzenia i schodzenia ze schodów.
W przypadku przenoszenia urządzenia na poddasze zaleca
się, aby na poddaszu była jedna osoba odbierająca
urządzenie, a druga osoba poniżej w celu podawania i
podpierania urządzenia. Należy stosować bezpieczną
technikę niesienia - utrzymywać plecy proste -schylać się
używając nóg - utrzymywać ciężar jak najbliżej ciała. W
razie potrzeby należy zawsze korzystać z pomocy. Na
poddaszu powinny być zapewnione: łatwy dostęp, podłoga i
odpowiednie oświetlenie.
Zaleca się wcześniejsze
przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa poddasza. Należy
wziąć pod uwagę dostęp, stabilność podłogi, oświetlenie i
inne czynniki oraz należy wykonać odpowiednie pomiary.

Wypakowywanie urządzenia z kartonu
Zaleca się wypakowywanie urządzenia z kartonu przez dwie
osoby. Należy zawsze utrzymywać strefę pracy w czystości.
Należy przeciąć paski zabezpieczające, podnieść karton do
góry i wysunąć opakowania styropianowe. Należy zdjąć
górną część osłony styropianowej z osprzętem.

Ustawianie
urządzenia
do
końcowego - bez przeszkód

montażu

Do ustawienia w odpowiednie miejsce zaleca się
podniesienie urządzenia przez dwie osoby. Przed
podniesieniem urządzenia do odpowiedniej pozycji należy
bezpiecznie zamontować na ścianie listwę mocującą. Należy

_______________________________________________________________________________________
- 49 -

mocno złapać urządzenie z przodu i po bokach, podnieść do
góry, zapewnić stałą równowagę i unieść do góry do
odpowiedniej pozycji na listwie mocującej. Należy stosować
bezpieczną technikę podnoszenia - utrzymywać plecy
proste -schylać się używając nóg - w trakcie podnoszenia
urządzenia z podłogi. Nie skręcać tułowia - zmieniać
położenie stóp. Aby zminimalizować obciążenie pleców
należy utrzymywać ciężar jak najbliżej ciała. Aby zapewnić
równe rozłożenie punktów ciężkości należy zapewnić
skoordynowane ruchy. W razie potrzeby należy zawsze
korzystać z pomocy. Podczas podnoszenia i niesienia
urządzenia zaleca się stosowanie rękawic ochronnych
odpornych na cięcie, z dobrą przyczepnością w celu ochrony
dłoni przed ostrymi krawędziami i dla lepszej przyczepności.

zminimalizować obciążenie pleców należy utrzymywać
ciężar jak najbliżej ciała. W razie potrzeby należy zawsze
korzystać z pomocy. Podczas podnoszenia i niesienia
urządzenia zaleca się stosowanie rękawic ochronnych
odpornych na cięcie, z dobrą przyczepnością w celu ochrony
dłoni przed ostrymi krawędziami i dla lepszej przyczepności.

Ustawianie
urządzenia
do
montażu
końcowego - nad blatem roboczym, z
przewidywanymi przeszkodami itp.

Do ustawienia w odpowiednie miejsce zaleca się
podniesienie urządzenia przez dwie osoby, jeżeli jest na tyle
miejsca. Przed podniesieniem urządzenia do odpowiedniej
pozycji należy bezpiecznie zamontować na ścianie listwę
mocującą. Jeśli podnoszenie wykonują dwie osoby, należy
mocno złapać urządzenie z przodu i po bokach, podnieść do
góry, zapewnić stałą równowagę i unieść do góry do
odpowiedniej pozycji na listwie mocującej. Należy mocno
złapać urządzenie za jego przód i podstawę/boki. Aby
zapewnić równe rozłożenie punktów ciężkości należy
zapewnić skoordynowane ruchy. Jeżeli podnoszenie
wykonuje jedna osoba, należy złapać urządzenie za
podstawę.
Należy
stosować
bezpieczną
technikę
podnoszenia - utrzymywać plecy proste -schylać się
używając nóg - w trakcie podnoszenia urządzenia z podłogi.
Nie skręcać tułowia - zmieniać położenie stóp. Aby
zminimalizować obciążenie pleców należy utrzymywać
ciężar jak najbliżej ciała. W razie potrzeby należy zawsze
korzystać z pomocy. Podczas podnoszenia i niesienia
urządzenia zaleca się stosowanie rękawic ochronnych
odpornych na cięcie, z dobrą przyczepnością w celu ochrony
dłoni przed ostrymi krawędziami i dla lepszej przyczepności.
Zaleca
się
wcześniejsze
przeprowadzenie
oceny
bezpieczeństwa poddasza. Należy wziąć pod uwagę dostęp,
stabilność podłogi, oświetlenie i inne czynniki oraz należy
wykonać odpowiednie pomiary.

Do ustawienia w odpowiednie miejsce zaleca się
podniesienie urządzenia przez dwie osoby. Przed
podniesieniem urządzenia do odpowiedniej pozycji należy
bezpiecznie zamontować na ścianie listwę mocującą. Należy
mocno złapać urządzenie z przodu i po bokach, podnieść do
góry i położyć urządzenie na blacie, jeśli zajdzie taka
potrzeba. Należy zapewnić stałą równowagę i unieść do
góry do odpowiedniej pozycji na listwie mocującej. Jeśli
podnoszenie wykonują dwie osoby, należy mocno złapać
urządzenie za jego przód i podstawę/boki. Aby zapewnić
równe rozłożenie punktów ciężkości należy zapewnić
skoordynowane ruchy. Należy stosować bezpieczną
technikę podnoszenia - utrzymywać plecy proste -schylać
się używając nóg - w trakcie podnoszenia urządzenia z
podłogi. Nie skręcać tułowia - zmieniać położenie stóp. Aby
zminimalizować obciążenie pleców należy utrzymywać
ciężar jak najbliżej ciała. Należy unikać niskiego schylania
górnej części ciała - nie należy pochylać się do przodu/na
boki. W razie potrzeby należy zawsze korzystać z pomocy.
Podczas podnoszenia i niesienia urządzenia zaleca się
stosowanie rękawic ochronnych odpornych na cięcie, z
dobrą przyczepnością w celu ochrony dłoni przed ostrymi
krawędziami i dla lepszej przyczepności.

Ustawianie
urządzenia
do
montażu
końcowego - w obrębie ograniczonej
przestrzeni poddasza

Ustawianie
urządzenia
do
montażu
końcowego - w obrębie komory itp.
przestrzeni ograniczonych
Do ustawienia w odpowiednie miejsce zaleca się
podniesienie urządzenia przez dwie osoby, jeżeli jest na tyle
miejsca. Przed podniesieniem urządzenia do odpowiedniej
pozycji należy bezpiecznie zamontować na ścianie listwę
mocującą. Należy mocno złapać urządzenie z przodu i po
bokach, podnieść do góry i położyć urządzenie na blacie,
jeśli zajdzie taka potrzeba. Należy zapewnić stałą
równowagę i unieść do góry do odpowiedniej pozycji na
listwie mocującej. Jeśli podnoszenie wykonują dwie osoby,
należy mocno złapać urządzenie za jego przód i
podstawę/boki. Aby zapewnić równe rozłożenie punktów
ciężkości należy zapewnić skoordynowane ruchy. Jeżeli
podnoszenie wykonuje jedna osoba, należy złapać
urządzenie za podstawę. Należy stosować bezpieczną
technikę podnoszenia - utrzymywać plecy proste -schylać
się używając nóg - w trakcie podnoszenia urządzenia z
podłogi. Nie skręcać tułowia - zmieniać położenie stóp. Aby

_______________________________________________________________________________________
- 50 -


Pobierz plik - link do postu